??????? ??? ?? ? ? KPI Template

Document Sample
??????? ??? ?? ? ? KPI Template Powered By Docstoc
					               1
 รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI

    Template)
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     (HRM)

   ประจาปี 2555
  โรงพยาบาลภักดีชุมพล
    จังหวัดชัยภูมิ
                                  2
     ้ ั                    ุ
   ตัวชีวดด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลภักดีชมพล
               จังหวัดชัยภูมิ
                 ่
           ปรับปรุงเมือ มกราคม 2555

ลาดับ                     ้ ั
                     ตัวชีวด 1   ระดับความสาเร็จของโรงพยาบาล ในการบริหารจัดการบุคลากร

 2   อัตราบุคลากรผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน


 3   จานวนนวัตกรรมและ/หรืองานวิจัยของโรงพยาบาลที่มีการนาเสนอนอกหน่วยงา
                               34  อัตราความพึงพอใจในงานความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางานของบุคลากรส


5  อัตราบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี มีผลสุขภาพดี


6  อัตราบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ตามแผนพัฒนาบุคลากร


7  จานวนเรื่องร้องเรียนจากการบริการของบุคลากร และ/หรือ
  รายงานที่เกิดจากการละเมิดสิทธิของผู้ป่วย
        ้ ั
      ตัวชีวดที่ 1 : ระดับความสาเร็จของโรงพยาบาล
          ในการบริหารจัดการบุคลากร
                                        4หน่วยวัด/เกณฑ์ : ขั้นตอนการดาเนินงาน : กาหนดเป็นระดับขั้นความสาเร็จ

(Milestone) เป็น 5 ระดับ

คาอธิบาย : โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการบุคลากร ในประเด็นสาคัญ
เป็นลาดับขั้นตอน ดังนี้
      1. มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและส่วนขาดของกาลังคน
        ระดับอาเภอตามตามเกณฑ์ความต้องการกาลังคนด้วยระบบภู
        มิศาสตร์สารสนเทศ ( Geographic Information System :
        GIS )
        และความเหมาะสมของการจัดบริการและการกาหนดเครือข่าย
        บริการ
      2. มีแผนแก้ไขปัญหากาลังคนของโรงพยาบาล ในด้าน
        การสรรหา และการทดแทนอัตรากาลัง
      3. มีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
      4. มีแผนการสร้างขวัญกาลังใจ
        และแผนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
      5. มีระบบการติดตามประเมินผลบุคลากร

ระดับคะแนน         ระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
       ขั้นตอนที่  ขั้นตอนที่  ขั้นตอนที่  ขั้นตอนที่  ขั้นตอนที่
         1      2      3      4      5
   1       /

   2       /      /

   3       /      /      /

   4       /      /      /      /

   5       /      /      /      /      /
                                     5                    ่
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ความถีในการจัดเก็บ :
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาล

ติดตามปีละ 2 ครั้ง (ตามรอบการนิเทศติดตามงาน) มีนาคม และ กรกฎาคม

น้าหนักคะแนน :

เกณฑ์การให้คะแนน :
 มีการดาเนินงาน 1 ประเด็น                เท่ากับ 1
                             คะแนน
 มีการดาเนินงาน 2 ประเด็น                เท่ากับ 2
                             คะแนน
 มีการดาเนินงาน 3 ประเด็น                เท่ากับ 3
                             คะแนน
 มีการดาเนินงาน 4 ประเด็น                เท่ากับ 4
                             คะแนน
 มีการดาเนินครบทั้ง 5 ประเด็น              เท่ากับ 5
                             คะแนนรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

                     ผลการดาเนินงานในอดีต
   ้ ั    ้
ตัวชีวด/ข้อมูลพืนฐานป หน่วย
       ้ ั
  ระกอบตัวชีวด      วัด
                 ปี 2552    ปี 2553    ปี 2554

ระดับความสาเร็จของโ
รงพยาบาล
             ระดับ    -      -       -
ในการบริหารจัดการบุ
คลากร
                                  6 ้       ้ ั
ผูกากับดูแลตัวชีวด : นางสาวสมหทัย เอื้อใจ :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน/งานการเจ้าหน้าที่
 ้ ั
ผูจดเก็บข้อมูล  : นางวนิดา ตันสกุล : นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
                                       7
   ้ ั
 ตัวชีวดที่ 2 : อัตราบุคลากรผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยวัด/เกณฑ์ : ร้อยละ 80


คาอธิบาย : การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คือการวัดเพื่อให้ทราบว่าผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนนั้นได้ผลเ
ป็นประการใด
แล้วนาผลที่ได้มาประเมินค่าว่ามีค่าเท่าไรเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่ระบุไว้
โดยกาหนดตัวชี้วัดรายบุคคลจานวน 5 ตัวชี้วัด
และกาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีตัวชี้วัดรายบุคคล
   การประเมินผลรายบุคคลแบ่งเป็น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance) : พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

(Competency) = 70% : 30%

   ผลการประเมินที่ผ่านเกณฑ์ คือได้คะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป

สูตรคานวณ : จานวนเจ้าหน้าที่มีการประเมินผลผ่านเกณฑ์ x 100
        จานวนเจ้าที่ที่มีการประเมินผลการดาเนินงาน


                    ่
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ความถีในการจัดเก็บ :

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน เก็บปีละ 1 ครั้ง

น้าหนักคะแนน :

เกณฑ์การให้คะแนน :
 บุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60-64          เท่ากับ 1
                               คะแนน
                                      8


 บุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 65-69           เท่ากับ 2
                                คะแนน
 บุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 70-74           เท่ากับ 3
                                คะแนน
 บุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 75-79           เท่ากับ 4
                                คะแนน
 บุคลากรผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป         เท่ากับ 5
                                คะแนน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ตัวชีวด/ข้อมูลพืนฐานประก
   ้ ั    ้     หน่วย       ผลการดาเนินงานในอดีต
       ้ ั
    อบตัวชีวด      วัด    ปี 2552   ปี 2553   ปี 2554
อัตราบุคลากรผ่านตามเ
              ร้อยล
กณฑ์การประเมินผลกา            -      -       -
              ะ
รปฏิบัติงาน


 ้       ้ ั
ผูกากับดูแลตัวชีวด : นางสาวสมหทัย เอื้อใจ :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน/งานการเจ้าหน้าที่
 ้ ั
ผูจดเก็บข้อมูล   : นางวนิดา ตันสกุล : นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ


                    ้ ั
                  ตัวชีวดที่ 3 :
 จานวนนวัตกรรมและ/หรืองานวิจัยของโรงพยาบาลที่มีการนาเสนอนอกห
                   น่วยงาน
หน่วยวัด/เกณฑ์ : 3 เรื่องขึ้นไป

คาอธิบาย :
   นวัตกรรม หมายถึง
การคิดค้นวิธีการใหม่ๆมาแก้ไขปัญหาการดาเนินงานของหน่วยงาน
หรือมีการนาทักษะ ความคิด
ความรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาลภักดีชุมพลมาประยุกต์ใช้
                                     9


   งานวิจัย หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อความรู้
ความจริง
หรือคาตอบที่เชื่อถือได้ของข้อสงสัยหรือปัญหาและคาตอบที่เชื่อถือได้นั้นจะ
ต้องมีองค์ประกอบ 2 ประการคือ มีพยานหลักฐานหรือข้อมูลยืนยัน
และต้องได้มาอย่างมีระบบระเบียบที่เชื่อถือได้
โดยงานวิจัยที่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบงานด้านสาธารณสุขของโรงพ
ยาบาล หรือของคปสอ.ภักดีชุมพล
   ทั้งนี้ ทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่ได้
ต้องมีการนาเสนอนอกหน่วยงานคปสอ. ด้วย ด้วยวิธีการต่างๆ
เช่นการนาเสนอผ่านเวทีวิชาการระดับจังหวัด เขต ประเทศ
หรือเผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการต่างๆ
                    ่
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ความถีในการจัดเก็บ :

   จากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์คุณภาพ ปีละ 1 ครั้ง ในเดือน สิงหาคม

น้าหนักคะแนน :

เกณฑ์การให้คะแนน :
 มีนวัตกรรมและงานวิจัย                 เท่ากับ 1
 แต่ไม่ได้นาเสนอนอกหน่วยงาน               คะแนน
 มีนวัตกรรมและงานวิจัย นาเสนอนอกหน่วยงาน 1       เท่ากับ 2
  เรื่อง                         คะแนน
 มีนวัตกรรมและงานวิจัย นาเสนอนอกหน่วยงาน 2       เท่ากับ 3
                             คะแนน
  เรื่อง
 มีนวัตกรรมและงานวิจัย นาเสนอนอกหน่วยงาน 3       เท่ากับ 4
                             คะแนน
  เรื่อง
 มี น วั ต กรรมและงานวิ จั ย น าเสนอนอกหน่ ว ยงาน   เท่ากับ 5
  มากกว่า 3 เรื่อง                   คะแนน


รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
                                      10


                        ผลการดาเนินงานในอดีต
ตัวชีวด/ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวด
   ้ ั    ้       ้ ั  หน่วยวัด  ปี 2552 ปี 2553    ปี
                                   2554
จานวนนวัตกรรมและ/หรืองานวิจั
ยของโรงพยาบาลที่มีการนาเสนอ      เรื่อง    -     6     1
นอกหน่วยงาน

 ้       ้ ั
ผูกากับดูแลตัวชีวด : นางวนิดา ตันสกุล :
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
 ้ ั
ผูจดเก็บข้อมูล   : นางสาวรุ่งอรุณ โพธิ์ทิพย์ : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

                  ้ ั
               ตัวชีวดที่ 4 :
 อัตราความพึงพอใจในงานความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางานของ
หน่วยวัด/เกณฑ์ : ร้อยละ 80 ขึ้นไป
             บุคลากรสุขภาพ
คาอธิบาย :
ความพึงพอใจในงานความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางานของบุคลากรสุข
ภาพ คือการประเมินคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในโรงพยาบาล
โดยใช้แบบสารวจของ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ซึ่งมีการประเมิน 3 ตอน ได้แก่

   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

   ตอนที่ 2
ความพึงพอใจในงานความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางานของบุคลากรสุข
ภาพ
   ตอนที่ 3 ความคิดลาออก โยกย้ายจากงาน


                    ่
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ความถีในการจัดเก็บ :
                                      11   จากการรวบรวมข้อมูลของศูนย์คุณภาพ ปีละ 2 ครั้ง ในเดือน มีนาคม
และ กันยายน

น้าหนักคะแนน :

เกณฑ์การให้คะแนน :
 อัตราความพึงพอใจฯ ต่ากว่าร้อยละ 50             เท่ากับ 1
                               คะแนน
 อัตราความพึงพอใจฯ ร้อยละ 50-59               เท่ากับ 2
                               คะแนน
 อัตราความพึงพอใจฯ ร้อยละ 60-69               เท่ากับ 3
                               คะแนน
 อัตราความพึงพอใจฯ ร้อยละ 70-79               เท่ากับ 4
                               คะแนน
 อัตราความพึงพอใจฯ ร้อยละ 80 ขึ้นไป             เท่ากับ 5
                               คะแนน


รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
                        ผลการดาเนินงานในอดีต
ตัวชีวด/ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวด
   ้ ั    ้       ้ ั  หน่วยวัด  ปี 2552 ปี 2553    ปี
                                   2554
อัตราความพึงพอใจในงานความ
                             58.78   63.52
สมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน     ร้อยละ   N/A
ของบุคลากรสุขภาพ                      %     %


 ้       ้ ั
ผูกากับดูแลตัวชีวด : นางวนิดา ตันสกุล :
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
 ้ ั
ผูจดเก็บข้อมูล   : นางสาวรุ่งอรุณ โพธิ์ทิพย์ : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
                                     12
       ้ ั
    ตัวชีวดที่ 5 : อัตราบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
                มีผลสุขภาพดี
หน่วยวัด/เกณฑ์ : ร้อยละ 70 ขึ้นไป

คาอธิบาย : บุคลากรของโรงพยาบาล ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
และมีผลสุขภาพที่ดี (ไม่มีความเสี่ยง และไม่ป่วย) โดยมีการตรวจ ดังนี้
 สาหรับบุคลากรทุกคน
      1. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)
      2. ตรวจปัสสาวะ (U/A)
      3. เอกซเรย์ทรวงอก (CXR)
      4. ตรวจสุขภาพช่องปาก
      5. ตรวจการมองเห็น(V/A)
      6. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์
        ึ้
   อายุ 35 ปีขนไป
      1. ตรวจการทางานของตับ ( LFT )
      2. ตรวจการทางานของไต ( BUN, Cr.)
      3. ตรวจภาวะโรคข้อ ( Uric acid)
      4. ตรวจระดับน้าตาลในเลือด (FBS)
      5. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglycerride)
      6. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)เมื่อพบความผิดปกติจาก CXR
เช่น มีcardiomegaly ตรวจ ร่างกายพบความผิดปกติ เช่น
หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นเร็วหรือช้า เสียงลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบ
และมีอาการผิดปกติอื่นที่บ่งไปทางโรคหัวใจทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
แพทย์
  บุคลากรที่เป็นเพศหญิง
                                   13      1. ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) สาหรับผู้ที่มีบุตรแล้ว
       หรืออายุ 30 ปีขึ้นไป
      2. ตรวจก้อนในเต้านม (Breast Mass)
   ตรวจเพิ่มเติมตามลักษณะงาน
     ้
    ผูประกอบอาหาร
      1. ตรวจหนอนพยาธิในอุจจาระ( Stool Exam)
      2. ตรวจหาไวรัสตับอักเสบเอ( Anti Hepatitis A)
      ้    ่
     ผูสัมผัสฝุน, ควัน
      1. ตรวจสมรรถภาพการทางานของปอด( Lung function test )
       เช่น ซักฟอก ช่างเย็บผ้า ช่างเหล็ก
                   ่
      ผู้สัมผัสเลือด, สารคัดหลัง
      1. ตรวจหาเชื้อและตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคตับอักเสบบี (HBsAg,
       HBsAb) เช่น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล
       เจ้าหน้าที่ห้องชันสูตร ทันตกรรม


            ิ
       ตรวจการได้ยน
       1. ตรวจการได้ยิน เช่น คนขับรถ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
        ช่างซ่อมบารุง
      หน่วยจ่ายกลาง ซักฟอก


                    ่
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ความถีในการจัดเก็บ :

   จากการรวบรวมข้อมูลของคณะกรรมการ IC ปีละ 1 ครั้ง

น้าหนักคะแนน :

เกณฑ์การให้คะแนน :
 อัตราผลตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ            เท่ากับ 1
                              คะแนน
  ต่ากว่าร้อยละ 50
                                      14


 อัตราผลตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 50-        เท่ากับ 2
                               คะแนน
  59
 อัตราผลตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 60-        เท่ากับ 3
                               คะแนน
  64
 อัตราผลตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 65-        เท่ากับ 4
                               คะแนน
  69
 อัตราผลตรวจสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 70         เท่ากับ 5
 ขึ้นไป                           คะแนนรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
                        ผลการดาเนินงานในอดีต
ตัวชีวด/ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวด
   ้ ั    ้       ้ ั  หน่วยวัด  ปี 2552 ปี 2553    ปี
                                   2554
อัตราบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุ
                             47.70   68.60
ขภาพประจาปี             ร้อยละ   N/A
มีผลสุขภาพดี                        %     %


 ้       ้ ั
ผูกากับดูแลตัวชีวด : นางวนิดา ตันสกุล :
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
 ้ ั
ผูจดเก็บข้อมูล   : นางสาวรุ่งอรุณ โพธิ์ทิพย์ : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
                                  15
                  ้ ั
                ตัวชีวดที่ 6 :
    อัตราบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ตามแผนพัฒนาบุคลากร
หน่วยวัด/เกณฑ์ : ร้อยละ 80


ค าอธิ บ าย : แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร หมายถึ ง แนวทางของโรงพยาบาล
ในการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ หรือตามแผนพัฒนาของโรงพยาบาล
   บุคลากร หมายถึง บุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลภักดีชุมพล
   การพัฒนาบุคลากร
พิจารณาจากการที่บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาชีพ
ทั้งการส่งอบรมภายนอกหน่วยงาน และการจัดวิชาการในหน่วยงาน

สูตรคานวณ :   จานวนเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมพัฒนาตามแผนพัฒนา x

100
               จานวนเจ้าที่ในโรงพยาบาลทั้งหมด

                    ่
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ความถีในการจัดเก็บ :
   จากการรวบรวมข้อมูลของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(HRM) ปีละ 1 ครั้ง

น้าหนักคะแนน :

เกณฑ์การให้คะแนน :
 อัตราบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้         เท่ากับ 1
                             คะแนน
  ต่ากว่าร้อยละ 50
 อัตราบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ร้อยละ 50-    เท่ากับ 2
                                      16  59                            คะแนน

 อัตราบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ร้อยละ 60-     เท่ากับ 3
                              คะแนน
  69
 อัตราบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ร้อยละ 70-     เท่ากับ 4
                              คะแนน
  79
 อัตราบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ร้อยละ 80      เท่ากับ 5
 ขึ้นไป                          คะแนน


รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
                        ผลการดาเนินงานในอดีต
ตัวชีวด/ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวด
   ้ ั    ้       ้ ั  หน่วยวัด  ปี 2552 ปี 2553   ปี
                                 2554
อัตราบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาค              N/A   N/A
                   ร้อยละ   N/A
วามรู้ตามแผนพัฒนาบุคลากร

 ้       ้ ั
ผูกากับดูแลตัวชีวด : นางวนิดา ตันสกุล :
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
 ้ ั
ผูจดเก็บข้อมูล   : นางสาวสุภาณี แสดงคุณ : เจ้าหน้าที่ธุรการ


       ้ ั
    ตัวชีวดที่ 7 : จานวนเรื่องร้องเรียนจากการบริการของบุคลากร
       และ/หรือ รายงานที่เกิดจากการละเมิดสิทธิของผู้ป่วย

หน่วยวัด/เกณฑ์ : 0 เรื่อง


คาอธิบาย :
   เรื่องร้องเรียน หมายถึง
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรจากประชาชน
                                     17


หรือผู้รับบริการของโรงพยาบาลภักดีชุมพล ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
มาให้โรงพยาบาลภักดีชุมพล เพื่อดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
แก้ไข/บรรเทาความเดือดร้อน
    รายงานการละเมิดสิทธิ
คือรายงานจากการตรวจสอบระบบคุณภาพบริการของทีมความเสี่ยงของโรง
พยาบาลภักดีชุมพล ซึ่งมาจากการวิเคราะห์ข้อมูล
หรือจากการทบทวนเอกสารคุณภาพ

                    ่
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ความถีในการจัดเก็บ :

    จากการรวบรวมข้อมูลของคณะกรรมการทีมความเสี่ยง (RM) ปีละ 1
ครั้ง

น้าหนักคะแนน :

เกณฑ์การให้คะแนน :
                -              เท่ากับ 1
                               คะแนน
                -
                              เท่ากับ 2
                               คะแนน
                -              เท่ากับ 3
                               คะแนน
  มีเรื่องร้องเรียน                    เท่ากับ 4
  แต่เป็นเรื่องร้องเรียนที่ไม่มีผลกระทบรุนแรง        คะแนน

   ไม่ทาให้สูญเสีย และได้รับการแก้ไข ร้อยละ 100
  ไม่มีเรื่องร้องเรียน หรือรายงานการละเมิดสิทธิ      เท่ากับ 5
                               คะแนน


รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
                    หน่วยวั  ผลการดาเนินงานในอดีต
    ้ ั    ้       ้ ั
 ตัวชีวด/ข้อมูลพืนฐานประกอบตัวชีวด
                     ด    ปี 2552 ปี 2553  ปี
                                       18                                  2554
จานวนเรื่องร้องเรียนจากการบริการ
ของบุคลากร
                             N/A   4 เรื่อง
และ/หรือ               เรื่อง  N/A
รายงานที่เกิดจากการละเมิดสิทธิขอ
งผู้ป่วย

 ้       ้ ั
ผูกากับดูแลตัวชีวด : นางวนิดา ตันสกุล :
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
 ้ ั
ผูจดเก็บข้อมูล  : นางสาวรุ่งอรุณ โพธิ์ทิพย์ : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:257
posted:11/5/2012
language:Thai
pages:18