perisian

Document Sample
perisian Powered By Docstoc
					     BAB 9

SISTEM MAKLUMAT SOKONGAN
    KEPUTUSAN
       PENGENALAN
• Sistem sokongan keputusan (SSK) ialah suatu
 sistem maklumat yang merangkumi koleksi
 manusia, tatacara-tatacara, perisian,
 pangkalan data, model dan alat-alat yang
 digunakan untuk membantu pembuatan
 keputusan bagi pihak pengurusan dalam
 menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat
 separa berstruktur dan tidak berstruktur.
          OBJEKTIF
• Mendefinisikan terma-terma yang digunakan di dalam
 sistem maklumat sokongan.
• Menjelaskan bagaimana komponen-komponen di
 dalam sistem ini berfungsi.
• Membezakan di antara sistem maklumat sokongan
 keputusan yang digunakan untuk pembuatan
 keputusan individu dan juga kumpulan.
• Membincangkan fungsi sistem maklumat sokongan
 keputusan berkumpulan dan juga individu.
• Menjelaskan operasi sistem maklumat sokongan
 keputusan berkumpulan dalam konfigurasi jaringan
 yang pelbagai.
    FUNGSI SISTEM SOKONGAN
       KEPUTUSAN
• membantu pembangunan model pembuatan
 keputusan kepada pengurus;
• membenarkan analisis (‘what if’) iaitu membolehkan
 pengurus menilai impak perubahan;
• membuat pencarian matlamat – iaitu membolehkan
 pembuat keputusan menentukan nilai input yang
 berharga untuk mencapai sesuatu matlamat tertentu;
• menganalisis risiko;
• menyediakan alat-alat bantuan pembuatan keputusan
 sepertianalisis graf, iaitu membolehkan pembuat
 keputusan melihat data dan maklumat dalam format
 graf.
  KOMPONEN-KOMPONEN SSK
• Pengguna Antara Muka – Perisian dan Perkakasan
   • pengurus dialog yang membenarkan dan membolehkan pihak
    yang mahu membuat keputusan mencapai dan memanipulasi
    sistem
• Sistem Pangkalan Data
• Pangkalan Model
   • menyimpan model dan membolehkan pihak pembuat keputusan
    mencapai pelbagai model sama ada kuantitatif atau kualitatif yang
    digunakan untuk membuat keputusan
• Penjana Sistem Sokongan Keputusan
   • alat- alat pengurusan data, lembaran elektronik, dan penghasil
    laporan iaitu program yang mesra pengguna bagi membolehkan
    pengurus menghasilkan laporan yang seragam dan sama
    formatnya

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:32
posted:11/5/2012
language:Unknown
pages:5