BAHAGIAN 1 �Penetapan Sasaran Kerja Tahunan

Document Sample
BAHAGIAN 1 �Penetapan Sasaran Kerja Tahunan Powered By Docstoc
					                        SENARAI TUGAS
                        UNIT MENENGAH

1   Penyeliaan Sekolah Menengah

2   Anggaran Belanja Mengurus (Kewangan) Menengah

3   Anggaran Belanja Mengurus (Perjawatan) Menengah

4   Pertukaran Guru di Sekolah Menengah

5   Penempatan Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) Sekolah Menengah

6   Penempatan Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) Sekolah Menengah

7   Pelantikan Kumpulan Guru Simpanan Kebangsan (KGSK) Sekolah Menengah

8   Pengisian dan Penempatan Jawatan Kanan Sekolah Menengah

9   Pengurusan Perkhidmatan Guru Sekolah Menengah

10   Penempatan dan Pertukaran Murid Sekolah Menengah

11   Pengurusan Kelas Rancangan Khas dan Sekolah Kawalan Sekolah Menengah

12   Permohonan ke Sekolah Berasrama Penuh ke Tingkatan Empat

13   Pengurusan Pelajar Tingkatan 6

14   Pembangunan Sumber Manusia Sekolah Menengah

15   Pengurusan Sekolah Baru Sekolah Menengah

16   Pengurusan Mesyuarat dan Taklimat Sekolah Menengah

17   Tugas-tugas Khas Sekolah Menengah

18   Tindak Ikut Laporan Nazir Sekolah Menengah
Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 1
                        PERINCIAN SENARAI TUGAS


1   Penyeliaan Sekolah

    1.1   Memantau, menilai dan melapor Pengurusan Program Sekolah

    1.2   Memantau, menilai dan melapor Pengurusan Kewangan Sekolah Menengah

    1.3   Memantau dan melapor Kemudahan Fizikal dan Infrastruktur Sekolah

2   Anggaran Belanja Mengurus (Kewangan)

    2.1   Mengumpul maklumat keperluan peruntukan dari sekolah menengah.

    2.2   Menyediakan Perjanjian Program Dan Anggaran Belanja Mengurus Kewangan

    2.3   Merancang dan menguruskan perbelanjaan mengikut peruntukan yang diluluskan.

    2.4   Menilai Prestasi perbelanjaan dan membuat tindakan susulan.

3   Anggaran Belanja Mengurus (Perjawatan)

    3.1   Mengenalpasti keperluan perjawatan sekolah menengah

    3.2   Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan

    3.3   Merancang dan menguruskan pengisian mengikut peruntukan yang diluluskan

4   Pertukaran Guru Sekolah Menengah

    4.1   Mengemas kini data keperluan guru di semua Sekolah Menengah

    4.2   Mengurus Penempatan Pertukaran Guru Antara Negeri

    4.3   Mengurus Penempatan Pertukaran Guru Antara Daerah

    4.4   Mengurus Pertukaran Guru Dalam Daerah

5   Penempatan Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) Sekolah Menengah

    5.1   Mengemas kini data keperluan guru Sekolah Menengah.

    5.2   Mengurus Penempatan Guru Sandaran Terlatih Sekolah Menengah

    5.3   Memantau Program Orientasi Guru Baru (GSST) Sekolah MenengahSenarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 2
6   Penempatan Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) Sekolah Menengah

    6.1   Mengemas kini data keperluan guru Sekolah Menengah

    6.2   Memproses permohonan dan temuduga calon yang layak

    6.3   Menguruskan penempatan GSTT ke sekolah berdasarkan kelulusan JPNJ

7   Pelantikan Kumpulan Guru Simpanan Kebangsan (KGSK) Sekolah Menengah

    7.1   Mengemaskini data cuti guru bersalin, sakit, haji/umrah, berkursus, mesyuarat
        dan aktiviti kokurikulum dalam jangka masa yang panjang.

    7.2   Memproses permohonan dan temuduga calon

    7.3   Menguruskan penempatan guru-guru KGSK ke sekolah

    7.4   Menguruskan penamatan guru-guru KGSK

8   Pengisian dan Penempatan Jawatan Kanan Sekolah Menengah

    8.1   Mengemaskini data perjawatan naik pangkat

    8.2   Mengemukakan calon untuk mengisi kekosongan jawatan ke JPNJ

    8.3   Menguruskan surat lantikan dan penempatan

9   Pengurusan Perkhidmatan Guru Sekolah Menengah

    9.1   Memantau urusan pelantikan dan pengesahan jawatan guru-guru sekolah menengah

    9.2   Mengurus permohonan cuti Pengetua

10   Penempatan dan pertukaran murid
    10.1 Mengemaskini data murid sekolah menengah

    10.2 Mengurus penempatan murid sekolah rendah ke sekolah menengah

    10.3 Mengurus Rayuan murid kelas Peralihan ke Tingkatan Satu

    10.4 Mengurus penempatan murid bukan warganegara

    10.5 Mengurus penempatan semula murid yang dibuang sekolah dan berhenti sekolah

    10.6 Mengurus pertukaran dan penempatan murid sekolah menengah dalam daerah,
       antara daerah dan antara negeriSenarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 3
    10.7 Mengurus pertukaran dan penempatan murid ke sekolah menengah dari Sekolah
       Menengah Teknik, Maktab Rendah Sains MARA, Sekolah Berasrama Penuh, dan
       SMKA.

    10.8 Mengurus permohonan ke sekolah bantuan kerajaan dari sekolah agama dan sekolah
       persendirian/swasta

    10.9 Mengurus rayuan penempatan Tingkatan Satu ke sekolah menengah.

11   Pengurusan Pelajar Tingkatan 6

    11.1 Penempatan pelajar tingkatan 6 bawah

    11.2 Pemantauan Pengurusan Kelas Tingkatan 6

    11.3 Permohonan pelajar yang layak dari MRSM, SMT dan SMKA ke tingkatan 6 bawah

    11.4 Mengurus pemohonan pertukaran jurusan tingkatan 6 bawah

    11.5 Mengurus rayuan kemasukan Tingkatan 6

12. Pengurusan Murid Ke Kelas Rancangan Khas (KRK) dan Sekolah Kawalan

    12.1 Kemasukan ke Kelas Rancangan Khas/ Sekolah Kawalan

    12.2 Mengurus rayuan kemasukan ke Kelas Rancangan Khas/ Sekolah Kawalan

    12.3 Pendaftaran Murid Tingkatan 1 Kelas Rancangan Khas/ Sekolah Kawalan

13   Permohonan Kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh Tingkatan 4

    13.1 Kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh

14   Pembangunan Sumber Manusia

     14.1 Peningkatan Profesionalisma Guru-guru Penolong Kanan - Meningkatkan
       kefahaman, prestasi dan komitmen GPK tentang pentingnya pengurusan yang
       berkesan dan perlunya etika profesion ditingkatkan

    14.2 Pengurusan Pemimpin Pelapis Pendidikan - Menyediakan pasukan pengurus
      pendidikan pada masa depan

    14.3 Melaksana, memantau dan menilai Kursus Orientasi Guru Baru Sekolah Menengah.
Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 4
15   Pengurusan Sekolah Baru Sekolah Menengah

    15.1      Mengemukakan cadangan pembinaan sekolah-sekolah baru kepada Penolong
            Pegawai Pelajaran Daerah Pembangunan.

    15.2      Mendapatkan maklumat mengenai pembukaan sekolah baru dari Penolong
            Pegawai Pelajaran Daerah Pembangunan.

    15.3      Melakukan bidaan perjawatan untuk pembukaan sekolah baru . (Pengisian SM1)

    15.4      Melakukan bidaan kewangan untuk pembukaan sekolah baru . (Pembukaan
            Institusi Baru)

    15.5      Mengumpul data enrolmen murid daripada pengawai data dan pihak sekolah.

    15.6      Melantik Pengetua sekolah berhampiran sebagai “caretaker”

    15.7      Melantik penyelaras sekolah baru.

    15.8      Melakukan “zoning” penempatan untuk murid-murid.

    15.9      Mengenalpasti penempatan guru di sekolah baru.

    15.10      Mengurus data fizikal sekolah ( bilangan bilik darjah sebenar )

    15.11      Memantau pengurusan pembukaan dan hari pertama persekolahan.

16   Pengurusan Mesyuarat dan Taklimat

    16.1 Melaksana dan mengurus mesyuarat dan taklimat pengurusan sekolah

    16.2 Menyediakan minit mesyuarat / taklimat

    16.3 Menghadiri mesyuarat pengurusan sekolah peringkat daerah dan negeri

17 Tugas-tugas Khas Unit Sekolah Menengah

    17.1 Menghadiri mesyuarat dan taklimat Jabatan Kerajaan dan Bukan Kerajaan Peringkat
      Daerah

    17.2 Penyediaan Mesyuarat KSPPD

    17.3 Program Khas
Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 5
18   Tindakikut laporan Nazir

    18.1 Memastikan sekolah menyediakan laporan tindak ikut berkaitan pengurusan sekolah

    18.2 Menyediakan instrumen pemantauan susulan
Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 6
                             PROSES KERJA
1   Penyeliaan Sekolah

    1.1   Memantau, menilai dan melapor Pengurusan Program Sekolah

        1.1.1      Menyediakan jadual dan instrumen pemantauan
        1.1.2      Mengurusetiakan Taklimat kepada pasukan pemantau
        1.1.3      Melaksanakan pemantauan
        1.1.4      Mengumpul dan menganalisa dapatan pemantauan
        1.1.5      Mengemukakan laporan kepada lokasi
        1.1.6      Mengumpul maklum balas daripada lokasi
        1.1.7      Mengemukakan laporan kepada Ketua Jabatan
        1.1.8      Melaksanakan tindakan susulan

    1.2   Memantau, menilai dan melapor Pengurusan Kewangan Sekolah Menengah

        1.2.1      Menyediakan jadual dan instrumen pemantauan
        1.2.2      Mengurusetiakan Taklimat kepada pasukan pemantau
        1.2.3      Melaksanakan pemantauan
        1.2.4      Mengumpul dan menganalisa dapatan pemantauan
        1.2.5      Mengemukakan laporan kepada lokasi
        1.2.6      Mengumpul maklum balas daripada lokasi
        1.2.7      Mengemukakan laporan kepada Ketua Jabatan
        1.2.8      Melaksanakan tindakan susulan

    1.3   Memantau dan melapor Kemudahan Fizikal dan Infrastruktur Sekolah

        1.3.1      Menyediakan jadual dan instrumen pemantauan
        1.3.2      Mengurusetiakan Taklimat kepada pasukan pemantau
        1.3.3      Melaksanakan pemantauan
        1.3.4      Mengumpul dan menganalisa dapatan pemantauan
        1.3.5      Mengemukakan laporan kepada lokasi
        1.3.6      Mengumpul maklum balas daripada lokasi
        1.3.7      Mengemukakan laporan kepada Ketua Jabatan
        1.3.8      Melaksanakan tindakan susulan

2   Anggaran Belanja Mengurus (Kewangan)

    2.1   Mengumpul maklumat keperluan peruntukan dari sekolah menengah.

        2.1.1     Menghadiri taklimat penyediaan ABM Kewangan
        2.1.2     Mengedar borang penyediaan ABM kewangan (ABM1, ABM2, ABM3
               ABM3a, ABM3b, ABM6 dan ABM7).
        2.1.3     Mengumpul dan membuat penyatuan data ABM kewangan (ABM1, ABM2,
               ABM3 ABM3a, ABM3b, ABM6 dan ABM7).
        2.1.4     Membuat semakan data ABM / membuat pembentangan untuk tujuan
               pengesahan.


Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 7
  2.2     Menyediakan Perjanjian Program Dan Anggaran Belanja Mengurus Kewangan

        2.2.1      Menyediakan rumusan ABM 7 ( Rumusan (ABM 7 - DSA + ABM 7 – PIB +
                ABM 7 – PPSA + ABM 7 - One Off)
        2.2.2     Menyedia laporan Dasar Sedia Ada (DSA) seperti berikut;

                a.   ABM 1 - Anggaran Perbelanjaan Mengurus (tahun semasa/sebelum)
                    RINGKASAN EKSEKUTIF (ABM-1, ABM-1a)
                b.   ABM 2 - PERJANJIAN PROGRAM (ABM-2, ABM-2b, ABM-2c, ABM-2d,
                    ABM-2e)
                c.   ABM 3 - RINGKASAN KEDUDUKAN KEANGGOTAAN (ABM-3)
                d.   ABM 3a -RINGKASAN KEDUDUKAN KEANGGOTAAN (ABM – 3a)
                e.   ABM 3b- ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN BARU
                    SENARAI PERJAWATAN (ABM – 3b).
                f.   ABM 6 - FORMAT BAGI CADANGAN PENJIMATAN (ABM - 6)
                g.   ABM 7 - ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN BARU
                    MENGIKUT OBJEK AM DAN OBJEK SEBAGAI (ABM - 7)

        2.2.3      Menyedia laporan Dasar Baru (DB) berdasarkan ABM 4 - RINGKASAN
                CADANGAN DASAR BARU DAN ONE-OFF.
        2.2.4      Menyedia laporan Perluasan Institusi Baru (PIB) berdasarkan;

                a.   ABM 5 - FORMAT BAGI CADANGAN BARU /ONE-OFF*
                b.   ABM 7 - ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN BARU
                    MENGIKUT OBJEK AM DAN OBJEK SEBAGAI;
                    i.  DB PIB TAHUN SEMASA (BK-1): Anggaran Keperluan ABM
                      TAHUN SEMASA Bagi Gaji (OS11000), Elaun (OS12000) dan
                      Sumbangan Berkanun (OS13000) Akibat Pembukaan Institut
                      Baru.
                    ii. DB PIB TAHUN SEMASA (BK-2a): Asas Perkiraan Peruntukan Di
                      Bawah OA20000 (OS21000, OS23000, OS24000, OS27000).
                    iii. DB PIB TAHUN SEMASA (BK-2b): Asas Perkiraan Peruntukan Di
                      Bawah OA20000 (OS28000, dan OS29000).
                    iv. DB PIB TAHUN SEMASA (BK-3a): Anggaran Keperluan ABM
                      TAHUN SEMASA Di Bawah OS29000 – Perkhidmatan
                      Permbersihan Kawasan , Kontrak Baru Akibat Pembukaan
                      Institut Baru.
                    v.  DB PIB TAHUN SEMASA (BK-3b): Anggaran Keperluan ABM
                      TAHUN SEMASA Di Bawah OS29000 – Perkhidmatan Kawalan
                      Keselamatan , Kontrak Baru Akibat Pembukaan Institut Baru.
                    vi. DB PIB TAHUN SEMASA (BK-3c i): Anggaran Keperluan ABM
                      TAHUN SEMASA Di Bawah OS29000 – Penyelenggaraan
                      Komputer , Kontrak Baru Akibat Pembukaan Institut Baru.
                    vii. DB PIB TAHUN SEMASA (BK-3c i): Anggaran Keperluan ABM
                      TAHUN SEMASA Di Bawah OS29000 – Penyelenggaraan
                      Komputer , Kontrak Baru Akibat Pembukaan Institut Baru.Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 8
                    ix.   DB PIB TAHUN SEMASA (BK-4): Anggaran Keperluan ABM
                        TAHUN SEMASA Di Bawah OS42000 – Bantuan Makanan
                        Asrama , Kontrak Baru Akibat Pembukaan Institut Baru.

    2.2.5      Menyedia Laporan Perluasan Program Sedia Ada (PPSA)

            a.   ABM 5 - FORMAT BAGI CADANGAN BARU /ONE-OFF*
            b.        ABM 7 - ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN
                 BARU MENGIKUT OBJEK AM DAN OBJEK SEBAGAI;

                  i. DB PPSA TAHUN SEMASA (BK-1a): Anggaran Keperluan ABM TAHUN
                      SEMASA Bagi Gaji (OS11000), Elaun (OS12000) dan Sumbangan
                      Berkanun (OS13000) Akibat Kenaikan Gaji,Elaun dan
                      Sumbangan Berkanun Tahunan.
                  ii. DB PPSA TAHUN SEMASA (BK-1b): Anggaran Gaji (OS 11000), Elaun
                      (OS 12000) dan sumbangan Berkanun(OS 13000) Tahun
                      semasa.
                  iii.  DB PPSA2008 (BK-2a) Anggaran Keperluan ABM TAHUN
                      SEMASA dibawah (OS21000). Perjalanan Sarahidup Guru dan
                      Kakitangan.
                  iv.   DB PPSA TAHUN SEMASA (BK-2b): Anggaran Keperluan ABM
                      TAHUN SEMASA dibawah (OS21000). Tuntutan Perjalanan
                      Pertukaran.
                  v. DB PPSA TAHUN SEMASA (BK-3): Anggaran Keperluan ABM TAHUN
                      SEMASA dibawah (OS23000) Utiliti.
                  vi.   DB PPSA TAHUN SEMASA (BK-4b i): Anggaran Keperluan ABM
                      TAHUN SEMASA     dibawah (OS28000). Penyelanggaraan
                      Komputer Secara Kontrak.
                  vii.  DB PPSA TAHUN SEMASA (BK-4b ii): Anggaran Keperluan ABM
                      TAHUN SEMASA     dibawah (OS28000). Penyelanggaraan
                      Komputer Di Luar Kontrak.
                  viii.  DB PPSA TAHUN SEMASA (BK-4b): Anggaran Keperluan ABM
                      TAHUN SEMASA     dibawah (OS28000) Penyelanggaraan
                      Bangunan.
                  ix.   DB PPSA TAHUN SEMASA (BK-5a): Anggaran Keperluan ABM
                      TAHUN SEMASA dibawah (OS29000). Perkhidmatan Kawalan
                      Keselamatan Bagi Kontrak Akibat Kenaikan Harga Kontrak.
                  x. DB PPSA TAHUN SEMASA (BK-5b): Anggaran Keperluan ABM TAHUN
                      SEMASA    dibawah (OS29000). Perkhidmatan Kawalan
                      Keselamatan Bagi Kontrak Akibat Kenaikan Akibat Perluasan
                      Skop Kerja.
                  xi.   DB PPSA TAHUN SEMASA (BK-5c): Anggaran Keperluan ABM
                      TAHUN SEMASA      dibawah (OS29000). Perkhidmatan
                      Perbersihan Kawasan Akibat Kenaikan Harga Kontrak.
                  xii.  DB PPSA TAHUN SEMASA (BK-5d): Anggaran Keperluan ABM
                      TAHUN SEMASA      dibawah (OS29000). Perkhidmatan
                      Perbersihan Kawasan Akibat Perluasan Skop Kerja.


Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 9
                  xiii.   DB PPSA TAHUN SEMASA (BK-5e): Anggaran Keperluan ABM
                       TAHUN SEMASA dibawah (OS29000) Guru Ganti.
                  xiv.   DB PPSA TAHUN SEMASA (BK-5f): Anggaran Keperluan ABM
                       TAHUN SEMASA dibawah (OS29000). Pengajaran Bahasa Yang
                       Diluluskan .
                  xv.    DB PPSA TAHUN SEMASA (BK-5g): Anggaran Keperluan ABM
                       TAHUN SEMASA dibawah (OS29000) Bagi Perkhidmatan-
                       Perkhidmatan Yang Di Beli.
                  xvi.   DB PPSA TAHUN SEMASA (BK-6): Anggaran Keperluan ABM
                       TAHUN SEMASA    dibawah (OS42000). Bantuan Makanan
                       Asrama
                  xvii.   DB PPSA TAHUN SEMASA (BK-7): Anggaran Keperluan ABM
                       TAHUN SEMASA dibawah (OS42000) KoKurikulum

     2.2.6     Menyedia laporan Kewangan Time Based/Guru Cemerlang

            DB TBGC tahun semasa (BK-1): Anggaran Keperluan ABM tahun semasa Bagi Gaji
            (OS11000), Elaun (OS12000) Bagi Guru Yang Menerima Kenaikan Pangkat Secara
            Time Based/Guru Cemerlang

    2.2.7     Menyedia laporan Kewangan One-Off

            a.   ABM 5 - FORMAT BAGI CADANGAN BARU /ONE-OFF*
            b.   ABM 7 - ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS TAHUN            BARU
                  MENGIKUT OBJEK AM DAN OBJEK SEBAGAI;

                   i.    (BK-1) Cadangan One-Off Bagi ABM TAHUN SEMASA :
                        Pembelian Kenderaan dan Jentera Bermotor
                   ii.   (BK-2) Cadangan One-Off Bagi ABM TAHUN SEMASA :
                        Penyelenggaraan Bangunan
                   iii.   (BK-3) Cadangan One-Off Bagi ABM TAHUN SEMASA :
                        Penerbitan dan Persidangan
                   iv.   (BK-4) Cadangan One-Off Bagi ABM TAHUN SEMASA : Bertugas
                        Di Luar Negara
                   v.    (BK-5) Cadangan One-Off Bagi ABM TAHUN SEMASA : Harta
                        Modal yang Lain

    2.3       Merancang dan menguruskan perbelanjaan mengikut peruntukan yang
            diluluskan.

            2.3.1      Menerima waran ABM Kewangan dari JPNJ
            2.3.2      Mesyuarat ABM Kewangan pada peringkat PPD (agihan mengikut
                    aktiviti)
            2.3.3      Menguruskan perbelanjaan berdasarkan peratusan bulanan.
            2.3.4      Memastikan semua perbelanjaan mengikut prosedur kewangan yang
                    ditetapkan.Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 10
           2.3.5       Menyediakan laporan perbelanjaan bulanan berdasarkan peratus
                    perbelanjaan.

    2.4     Menilai Prestasi perbelanjaan dan membuat tindakan susulan.

          2.4.1       Menghadiri mesyuarat Jawatankuasa pengurusan kewangan daerah
                    dan membentangkan prestasi perbelanjaan.
          2.4.2       Membuat permohonan tambahan kewangan bagi mana-mana aktiviti
                    yang tidak mencukupi.
          2.4.3       Membuat perancangan perbelanjaan semasa bagi peruntukan
                    tambahan yang diterima.

3   Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Perjawatan

    3.1       Merancang Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Perjawatan

           3.1.1       Melantik AJK (ABM) Perjawatan
           3.1.2       Membuat Pelan Tindakan
           3.1.3       Menghadiri Mesyuarat Penyediaan ABM Perjawatan
                    (Tahun Mendatang)
           3.1.4      Memaklumkan kepada Sekolah Tentang Penyediaan ABM Perjawatan
           3.1.5      Membuat Taklimat Penyediaan ABM Perjawatan kepada Sekolah
                    (Tahun Mendatang)

    3.2       Mengenalpasti dan Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan

           3.2.1      Mengenalpasti Keperluan/Peluasan Kelas Pendidikan Khas
           3.2.2      Mengenalpasti Pembukaan Institusi Baru
           3.2.3      Mengenalpasti Bangunan Gantian
           3.2.4      Mengenalpasti Bangunan Tambahan
           3.2.5      Mengenalpasti Bilangan Murid/Kelas MPT, ICT, RC Ting. 4
           3.2.6      Mengenalpasti Bilangan Murid/Kelas MPV Ting. 4
           3.2.7      Mengenalpasti Sesi Persekolahan
           3.2.8      Mengenalpasti Bilangan Pusat Akses Tahun Mendatang
           3.2.9      Mengenalpasti Bilangan Makmal Sains Tahun Mendatang
           3.2.10      Mengenalpasti Bilangan Bilik Darjah Fizikal
           3.2.11      Mengenalpasti Kabin/Khemah Sementara
           3.2.12      Membuat Pungutan Data SMM Murid Tahun 6 (Semasa)
           3.2.13      Menyemak Bilangan Murid Ting. 1 berdasarkan maklumat SMM
                    Murid Tahun 6 (Semasa)
           3.2.14      Menyemak Zon Penempatan Murid Tg. 1 - (Tahun Mendatang)
           3.2.15      Menetapkan Bilangan Purata Murid Satu Kelas
           3.2.16      Penyediaan ABM Perjawatan PPD & GPK 1(Tahun Mendatang)
           3.1.17      Penyemakan ABM Perjawatan PPD (Tahun Mendatang)
           3.2.18      Penggabungan ABM Perjawatan PPD (Tahun Mendatang)
           3.2.19      Penyemakan ABM Perjawatan PPD(Tahun Mendatang)
           3.2.20      Pembentangan ABM Perjawatan PPD-JPN (Tahun Mendatang)


Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 11
           3.2.21      Pindaan Kecil ABM Perjawatan JPN-PPD (Tahun Mendatang)
           3.2.22      Pengisian Borang SM – 1 PPD dan Sekolah (Tahun Mendatang)
           3.2.23      Penghantaran Borang SM-1 PPD ke JPN (Tahun Mendatang)
           3.2.24      Penghantaran ABM Perjawatan- BPSM/KPM (Tahun Mendatang) ke
                    JPN-PPD

    3.3       Merancang dan menguruskan pengisian mengikut peruntukan yang diluluskan

            3.3.1      Menerima Waran Perjawatan Berdasarkan Sekolah
            3.3.2      Mengedar Waran Perjawatan ke sekolah-sekolah
            3.3.3      Sekolah Menyemak dan Memaklumkan Kurang atau Lebih Guru
            3.3.4      Menerima Maklum Balas Daripada Sekolah
            3.3.5      Membuat penyelarasan berdasarkan keperluan sekolah
            3.3.6      Sekolah Diminta Beroperasi Mengikut Waran yang Ditetapkan
                    Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Perjawatan

4   Pertukaran Guru Sekolah Menengah

    4.1       Mengemas kini data keperluan guru Sekolah Menengah

            4.1.1      Mengedarkan surat siaran pengumpulan data opmen
            4.1.2      Mengumpul data opmen dari sekolah
            4.1.3      Menyemak data opmen dari sekolah
            4.1.4      Menyatukan data opmen sekolah
            4.1.5      Mengemukakan penyatuan data ke JPN Johor

    4.2       Mengurus Penempatan Pertukaran Guru Antara Negeri

            4.2.1      Mengedarkan surat siaran ke sekolah
            4.2.2      Mengemaskini pangkalan data sistem egtukar on-line
            4.2.3      Menyemak permohonan egtukar on-line
            4.2.4      Menerima senarai nama yang diluluskan masuk daerah
            4.2.5      Mengurusetiakan mesyuarat panel penempatan guru
            4.2.6      Mengemukakan cadangan penempatan ke JPN Johor
            4.2.7      Menerima salinan surat kelulusan dan penempatan
            4.2.8      Mengemaskini pangkalan data sistem egtukar on-line

    4.3       Mengurus Penempatan Pertukaran Guru Antara Daerah

            4.3.1      Mengedarkan surat siaran ke sekolah
            4.3.2      Mengemaskini pangkalan data sistem egtukar on-line
            4.3.3      Menyemak permohonan egtukar on-line
            4.3.4      Menghadiri Mesyuarat Pertukaran Guru Antara Daerah
            4.3.5      Menerima senarai nama yang diluluskan masuk daerah
            4.3.6      Mengurusetiakan mesyuarat panel penempatan guru
            4.3.7      Mengemukakan cadangan penempatan ke JPN Johor
            4.3.8      Menerima salinan surat kelulusan dan penempatan


Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 12
    4.4       Mengurus Pertukaran Guru Dalam Daerah

            4.4.1      Menyemak permohonan pertukaran secara on-line
            4.4.2      Menyediakan senarai sepadu permohonan pertukaran
            4.4.3      Mengurusetiakan mesyuarat panel pertukaran guru dalam daerah
            4.4.4      Meluluskan permohonan pertukaran dalam sistem egtukar
            4.4.5      Menyediakan minit dan surat pemakluman keputusan mesyuarat
`           4.4.6      Memaklumkan keputusan pertukaran kepada pemohon

5   Penempatan Guru Sandaran Siswazah Terlatih (GSST) Sekolah Menengah

    5.1       Mengemas kini data keperluan guru Sekolah Menengah.

            5.1.1      Mengedarkan surat siaran pengumpulan data opmen
            5.1.2      Mengumpul data opmen dari sekolah
            5.1.3      Menyemak data opmen dari sekolah
            5.1.4      Penyatuan data opmen sekolah
            5.1.5      Verifikasi data opmen peringkat daerah

    5.2       Mengurus Penempatan Guru Sandaran Terlatih Sekolah Menengah

            5.2.1      Menghadiri Mesyuarat Penempatan Guru peringkat negeri
            5.2.2      Menerima senarai GSST yang ditempatkan ke daerah
            5.2.3      Mengurus mesyuarat panel penempatan guru peringkat daerah
            5.2.4      Mengemukakan cadangan penempatan ke JPN Johor
            5.2.5      Mengurusetia taklimat penempatan GSST di daerah
            5.2.6      Menyerahkan surat penempatan GSST kepada Pengetua
            5.2.7      Mengemukakan laporan penempatan GSST ke JPN Johor

    5.3       Memantau Program Orientasi Guru Baru (GSST) Sekolah Menengah

            5.3.1      Menyampaikan taklimat program kepada Pengetua dan GSST
            5.3.2      Menyerahkan Instrumen Penilaian kepada Pengetua
            5.3.3      Memantau pelaksanaan Program Orientasi GSST di sekolah
            5.3.4      Mengumpul dan menyatukan dapatan penilaian program
            5.3.5      Mengemukakan analisa penilaian ke JPN Johor

6   Penempatan Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) Sekolah Menengah

    6.1       Mengemas kini data keperluan guru Sekolah Menengah

            6.1.1      Mengumpul data dan kedudukan guru di sekolah (OPMEN)
            6.1.2      Menyelaras dan menyemak kekurangan guru sekolah menengah
            6.1.3      Menganalisis dan menyediakan laporan data kekurangan guru
            6.1.4      Melaporkan kekurangan guru ke Sektor Pengurusan Sekolah (SPS)
                    JPN Johor


Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 13
    6.2       Memproses permohonan dan temuduga calon yang layak

            6.2.1      Membuka talian pengoperasian on-line e-GSTT
            6.2.2      Memproses Semak e-GSTT Permohonan Ahli
            6.2.3      Menyemak dokumen-dokumen sokongan
            6.2.4      Mengenalpasti latar belakang permohonan
            6.2.5      Mengeluarkan surat panggilan temuduga calon GSTT
            6.2.6      Menyemak dokumen asal calon
            6.2.7      Menjalankan sesi temuduga untuk mengenalpasti calon yang layak

    6.3       Menguruskan penempatan GSTT ke sekolah berdasarkan kelulusan JPN Johor

            6.3.1      Mengenalpasti kekosongan jawatan guru hakiki di sekolah
            6.3.2      Mendapatkan waran pelantikan guru GSTT dari JPN Johor
            6.3.3      Mengurusetia mesyuarat panel penempatan GSTT di daerah
            6.3.4      Mengemukakan cadangan senarai calon
            6.3.5      Mengemukakan cadangan penempatan sekolah
            6.3.6      Menerima surat lantikan GSTT dari JPN Johor
            6.3.7      Memaklumkan kepada pihak sekolah dan GSTT yang dilantik

    6.4   Memantau pelaksanaan P&P guru GSTT di sekolah

            6.4.1     Arahan perlaksanaan pemantauan guru GSTT oleh Ketua Jabatan
            6.4.2     Suat siaran pemantauan guru GSTT diedarkan ke sekolah
            6.4.3     Takwim perlaksanaan pemantauan guru GSTT
            6.4.4     Perlaksanaan pemantauan guru GSTT
            6.4.5     Laporan pemantauan guru GSTT
            6.4.6     Serahan laporan pemantauan guru GSTT kepada Ketua Jabatan
            6.4.7     Maklum balas pemantauan guru GSTT oleh sekolah
            6.4.8     Tindakan susulan berdasarkan maklum balas pemantauan (jika ada)

7   Penempatan Kumpulan Guru Simpanan Kebangsaan (KGSK) Sekolah Menengah

    7.1       Mengemaskini data cuti guru bersalin, haji , berkursus, sakit, mesyuarat dan cuti
            berpanjangan.

            7.1.1      Mengumpul data dan kedudukan guru sekolah menengah yang
                    bersalin, haji , berkursus, sakit, mesyuarat dan cuti berpanjangan.
            7.1.2      Menyelaras dan menyemak keperluan guru di sekolah menengah
            7.1.3      Menganalisis dan menyediakan laporan data guru bersalin,haji dan
                    berkursus

    7.2       Memproses permohonan dan temuduga calon

            7.2.1      Memproses borang permohonan ahli
            7.2.2      Menyemak dokumen-dokumen sokongan


Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 14
            7.2.3      Mengenalpasti latar belakang permohonan
            7.2.4      Mengeluarkan surat panggilan temuduga
            7.2.5      Menyemak dokumen asal calon
            7.2.6      Melaksanakan temuduga bagi mengenalpasti calon yang layak
            7.2.7      Mendaftar ahli KGSK
            7.2.8      Mengemas kini daftar ahli KGSK

  7.3        Menguruskan penempatan guru KGSK ke sekolah

            7.3.1      Mengenalpasti lokasi sekolah dan ahli KGSK
            7.3.2      Mengenalpasti mata pelajaran dan opsyen yang diperlukan
            7.3.3      Mengeluarkan surat tawaran lantikan kepada ahli KGSK yang
                    ditempatkan
            7.3.4      Menerima rekod kehadiran guru KGSK dari pihak sekolah
            7.3.5      Mengarahkan Pembantu Tadbir (PT) merekod dan memfailkan Kew. 8

  7.4        Memantau pelaksanaan P&P guru KGSK di sekolah-sekolah

            7.4.1      Arahan perlaksanaan pemantauan guru KGSK oleh Ketua Jabatan
            7.4.2     Suat siaran pemantauan guru KGSK diedarkan ke sekolah
            7.4.3     Takwim perlaksanaan pemantauan guru KGSK
            7.4.4     Perlaksanaan pemantauan guru KGSK
            7.4.5     Laporan pemantauan guru KGSK
            7.4.6     Serahan laporan pemantauan guru KGSK kepada Ketua Jabatan
            7.4.7     Maklum balas pemantauan guru KGSK oleh sekolah
            7.4.8     Tindakan susulan berdasarkan maklum balas pemantaua (jika ada)

  7.5        Mengurus penamatan perkhidmatan guru KGSK

            7.5.1      Merekod dokumen penamatan guru KGSK
            7.5.2      Mengenalpasti dan mendapatkan gantian guru KGSK sebelum
                    tempoh
            7.5.3      Menerima dan merekod surat perletakan jawatan guru KGSK

8   Pengisian dan Penempatan Jawatan Kanan Sekolah Menengah

    8.1       Mengemaskini data perjawatan naik pangkat

            8.1.1      Mendapatkan maklumat kekosongan jawatan kanan dari sekolah
                    (Penolong Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan HEM, Penolong
                    Kanan Kokurikulum, Penolong Kanan Petang, GKMP, Penyelaras
                    Bestari, Guru Data, Guru Media dan Perpustakaan).
            8.1.2      Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan jawatan kanan untuk memilih
                    calon yang sesuai mengisi kekosongan.
            8.1.3      Mengisi borang maklumat pencalonan pegawai yang dipersetujui
                    untuk dicadangkan ke Jabatan Pelajaran.Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 15
    8.2       Mengemukakan calon untuk mengisi kekosongan jawatan ke JPNJ

            8.2.1      Borang pencalonan yang telah lengkap ditandatangani oleh PPD
                    dikemukakan ke Jabatan Pelajaran Negeri.
            8.2.2      Justifikasi pencalonan disertakan.
            8.2.3      Borang pencalonan dalam bentuk hard copy dan soft copy.

    8.3       Menguruskan surat lantikan dan penempatan

            8.3.1      Menerima surat lantikan yang ditandatangani oleh Pengarah
                    Pelajaran Johor.
            8.3.2      Memanggil pegawai yang terlibat untuk menerima surat lantikan.
            8.3.3      Memantau dan mempastikan pegawai yang baru dilantik melapor diri
                    dalam tempoh seminggu.
            8.3.4      Memfailkan salinan surat lantikan.

9   Pengurusan Perkhidmatan Guru Sekolah Menengah

    9.1       Memantau urusan pelantikan dan pengesahan jawatan guru-guru sekolah
            menengah

            9.1.1      Mengumpul data dan profil guru-guru yang berkaitan tarikh melapor
                    diri dan pelantikan melalui EMIS/OPMEN
            9.1.2      Mendapatkan pengesahan dari sekolah
            9.1.3      Mengarahkan sekolah supaya menyediakan dokumen untuk tujuan
                    pelantikan dan pengesahan.
            9.1.4      Mengumpul permohonan pengesahan untuk diserah ke unit
                    Perkhidmatan JPNJ.
            9.1.5      Menerima senarai guru yang telah diterima untuk disahkan.
            9.1.6      Menyampaikan surat pengesahan kepada guru-guru melalui sekolah
                    masing-masing.

    9.2       Mengurus permohonan cuti Pengetua

            9.2.1      Menerima dan menyemak permohonan cuti pengetua.
            9.2.2      Menyemak kelayakan dan baki cuti pemohon.
            9.2.3      Membuat sokongan dengan menandatangani permohonan
            9.2.4      Menyerahkan permohonan kepada PPD untuk diluluskan.
            9.2.5      Memaklumkan kepada pemohon keputusan permohonan cuti.
            9.2.6      Pemohon bercuti

10.      Penempatan dan pertukaran murid
        10.1      Mengemaskini data murid sekolah menengah
                10.1.1     Mengumpul data enrolmen murid daripada pegawai OPMEN
                        (Januari, April, Julai, Oktober)
                10.1.2     Mengumpul data bilangan kelas daripada pegawai OPMEN


Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 16
                        (Januari, April, Julai, Oktober)
                10.1.3     Mengumpul data pakej matapelajaran daripada pegawai
                        OPMEN (Januari, April, Julai, Oktober)
                10.1.4     Mendapatkan data terkini OPMEN dan SMM

        10.2      Mengurus penempatan murid sekolah rendah ke sekolah menengah

                10.2.1     Menerima taklimat dari Sektor Pengurusan Sekolah JPNJ
                        tentang penempatan pelajar peralihan dan tingkatan 1.
                10.2.2     Memberi taklimat penempatan pelajar peralihan dan tingkatan
                        1 di peringkat daerah kepada sekolah rendah.
                10.2.3     Menyelaras senarai kemasukan pelajar ke kelas peralihan dan
                        tingkatan Satu berdasarkan borang SM1, SM2, SM3 dan SM4.
                10.2.4     Menentukan penempatan pelajar berdasarkan lokaliti dengan
                        taburan yang seimbang.
                10.2.5     Mengenalpasti dan menetapkan persempadanan penempatan
                        murid mengikut lokaliti.
                10.2.6     Mengedarkan senarai nama murid ke sekolah menengah
                        berkenaan (SM1) 2 minggu sebelum cuti sekolah akhir tahun.

        10.3      Mengurus Rayuan murid kelas Peralihan ke Tingkatan Satu

                10.3.1     Menerima surat rayuan penempatan peralihan ke sekolah
                        menengah.
                10.3.2     Menghadiri mesyuarat panel rayuan peringkat negeri dan
                        memproses rayuan penempatan Tingkatan Satu ke sekolah
                        menengah.
                10.3.3     Mengeluarkan surat jawapan rayuan penempatan Tingkatan
                        Satu murid di sekolah berkenaan kepada pemohon dalam
                        tempoh 14 hari bekerja.

        10.4      Mengurus penempatan murid bukan warganegara

                10.4.1     Menyemak dokumen yang berkaitan dengan murid bukan
                        warga negara
                10.4.2     Menentukan penempatan pelajar selepas mendapat kelulusan
                        dari Jabatan Pelajaran Negeri Johor.
                10.4.3     Membuat keputusan penempatan pertukaran murid sekolah
                        menengah dalam daerah, antara daerah dan antara negeri ke
                        sekolah mengikut lokaliti.
                10.4.4     Mengeluarkan surat penempatan dari PPD kepada murid dan
                        sekolah berkenaan.

       10.5       Mengurus penempatan semula murid yang dibuang sekolah dan berhenti
                Sekolah

                10.5.1     Memastikan murid yang dibuang atau berhenti sekolah


Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 17
                        mendapat surat kebenaran bersekolah semula dari Jabatan
                        Pelajaran Johor.
                10.5.2     Menghantar murid berkenaan kepada Unit Pengurusan
                        Kemanusiaan untuk sesi kaunseling.
                10.5.3     Membuat keputusan penempatan pertukaran murid sekolah
                        menengah dalam daerah, antara daerah dan antara negeri ke
                        sekolah mengikut kes/sebab tindakan dan lokaliti.
                10.5.4     Mengeluarkan surat penempatan dari PPD kepada murid dan
                        sekolah berkenaan.

       10.6       Mengurus pertukaran dan penempatan murid sekolah menengah dalam
                daerah, antara daerah dan antara negeri

                10.6.1     Memastikan dokumen sokongan (maklumat diri, kesihatan,
                       disiplin, peperiksaan, dsn) lengkap sebelum permohonan
                       diproses.
                10.6.2     Menyemak dan memproses borang pertukaran (PUA 275 Jadual
                       ke-3)
                10.6.3     Membuat keputusan penempatan pertukaran murid sekolah
                       menengah dalam daerah, antara daerah dan antara negeri ke
                       sekolah mengikut lokaliti.
                10.6.4     Mengeluarkan surat penempatan dari PPD kepada murid dan
                       sekolah berkenaan.

       10.7       Mengurus pertukaran dan penempatan murid ke sekolah menengah dari
                Sekolah Menengah Teknik, Maktab Rendah Sains MARA, Sekolah
                Berasrama Penuh, dan SMKA.

                10.7.1     Memastikan murid telah mendapat kelulusan penempatan dari
                       Jabatan Pelajaran Johor.
                10.7.2     Memastikan dokumen sokongan (maklumat diri, kesihatan,
                       disiplin, peperiksaan, dsn) lengkap sebelum permohonan
                       diproses.
                10.7.3     Membuat keputusan penempatan pertukaran murid sekolah
                       menengah dalam daerah, antara daerah dan antara negeri ke
                       sekolah mengikut lokaliti.
                10.7.4     Mengeluarkan surat penempatan dari PPD kepada murid dan
                       sekolah berkenaan.

       10.8       Mengurus permohonan ke sekolah bantuan kerajaan dari sekolah agama
                dan sekolah persendirian/swasta

                10.8.1     Memastikan murid telah mendapat kelulusan penempatan dari
                       Jabatan Pelajaran Johor.
                10.8.2     Memastikan dokumen sokongan (maklumat diri, kesihatan,
                       disiplin, peperiksaan, dsn) lengkap sebelum permohonan
                       diproses.


Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 18
                10.8.3     Membuat keputusan penempatan pertukaran murid sekolah
                        menengah dalam daerah, antara daerah dan antara negeri ke
                        sekolah mengikut lokaliti.
                10.8.4     Unit Pembangunan Kemanusiaan menjalankan sesi kaunseling
                        ke atas murid.
                10.8.5     Mengeluarkan surat penempatan dari PPD kepada murid dan
                        sekolah berkenaan.

       10.9       Mengurus rayuan penempatan Tingkatan Satu ke sekolah menengah.

                10.9.1     Menerima surat rayuan penempatan Tingkatan Satu ke sekolah
                        menengah.
                10.9.2     Panel rayuan memproses rayuan penempatan Tingkatan Satu
                        ke sekolah menengah.
                10.9.3     Mengeluarkan surat jawapan rayuan penempatan Tingkatan
                        Satu murid di sekolah berkenaan kepada pemohon selepas 14
                        hari bekerja.

11   Pengurusan Pelajar Tingkatan 6

       11.1       Penempatan pelajar tingkatan 6 bawah

                11.1.1     Menghadiri mesyuarat penempatan pelajar Tingkatan Enam
                        Bawah.
                11.1.2     Menentukan zon penempatan pelajar mengikut daerah asal
                        pelajar.
                11.1.3     Menerima senarai nama pelajar tingkatan 6 negeri Johor.
                11.1.4     Menyusun senarai pelajar mengikut daerah.
                11.1.5     mengedarkan senarai agihan pelajar yang layak ke sekolah-
                        sekolah berkenaan

       11.2       Pemantauan Pengurusan Kelas Tingkatan 6

                11.2.1     Menyediakan Instrumen pemantauan tingkatan 6
                11.2.2     Membuat pemantauan pendaftaran dan program orientasi
                11.2.3     Menyediakan laporan dapatan pemantauan
                11.2.4     Mendapatkan maklumbalas dari sekolah yang dipantau

       11.3       Permohonan pelajar yang layak dari MRSM, SMT dan SMKA ke tingkatan 6
                Bawah

                11.3.1     Menghadiri mesyuarat dengan JPNJ
                11.3.2     Mengedarkan borang maklumat ke MRSM, SMT dan SMKA

       11.4       Mengurus pemohonan pertukaran jurusan tingkatan 6 bawah

                11.4.1     Menerima borang permohonan pertukaran jurusan (RTJT6)


Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 19
                11.4.2     Menghantar borang permohonan RTJT6 ke JPNJ
                11.4.3     Menghadiri mesyuarat panel rayuan tukar jurusan peringkat
                        negeri
                11.4.4     Menerima dan mengedar surat keputusan pertukaran jurusan
                        ke sekolah-sekolah
                11.4.5     Mengemaskini data enrolmen murid selepas pertukaran
                        jurusan

       11.5       Mengurus rayuan kemasukan Tingkatan 6

                11.5.1     Menerima borang permohonan kemasukan (T6BKK)
                11.5.2     Menghantar borang permohonan (T6BKK) ke JPNJ
                11.5.3     Menghadiri mesyuarat panel rayuan peringkat negeri
                11.5.4     Menerima dan mengedar surat keputusan permohonan masuk
                        kepada pelajar.
                11.5.5     Mengemaskini data enrolmen murid selepas rayuan masuk.

12       Pengurusan Murid Ke Kelas Rancangan Khas (KRK) dan Sekolah Kawalan

       12.1       Kemasukan ke Kelas Rancangan Khas/ Sekolah Kawalan

                12.1.1     Menghadiri taklimat Permohonan Kemasukan murid ke KRK/
                        Sekolah Kawalan
                12.1.2     Memberi taklimat kemasukan kepada sekolah-sekolah rendah
                12.1.3     Memproses permohonan murid layak ke KRK/Kawalan
                        berdasarkan keputusan UPSR secara online.
                12.1.4     Membuat verifikasi data permohonan murid
                12.1.5     Menghadiri mesyuarat panel penempatan peringkat negeri
                12.1.6     Mengedarkan surat tawaran kemasukan bagi calon yang
                        berjaya

       12.2       Mengurus rayuan kemasukan ke Kelas Rancangan Khas/ Sekolah Kawalan

                12.2.1     Menerima borang rayuan kemasukan ke KRK/ Sekolah Kawalan
                12.2.2     Menghantar borang rayuan ke JPNJ
                12.2.3     Menghadiri mesyuarat panel rayuan peringkat negeri
                12.2.4     Menerima dan mengedar surat keputusan rayuan masuk
                        kepada pelajar.
                12.2.5      Mengemaskini data enrolmen murid selepas rayuan masuk.

       12.3       Pendaftaran Murid Tingkatan 1 Kelas Rancangan Khas/ Sekolah Kawalan

                12.3.1     Menghadiri taklimat Pendaftaran Kemasukan murid ke KRK/
                        Sekolah Kawalan dari JPNJ
                12.3.2     Memberi taklimat kemasukan kepada sekolah-sekolah KRK/
                        Sekolah Kawalan
                12.3.3     Menjalankan pemantauan ke sekolah KRK/ Sekolah kawalan


Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 20
                        pada minggu orientasi.
                12.3.4     Menerima maklumbalas dan laporan orientasi sekolah KRK/
                        Sekolah Kawalan.

13       Permohonan Kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh Tingkatan 4

       13.1       Kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh

                13.1.1     Menghadiri taklimat Permohonan Kemasukan murid ke Sekolah
                        Berasrama Penuh bagi tingkatan 4
                13.1.2     Memberi taklimat kemasukan kepada sekolah-sekolah
                        menengah
                13.1.3     Varifikasi data permohonan online.
                13.1.4     Mengumpul dan menyemak silang maklumat permohonan dari
                        sekolah

14       Pembangunan Sumber Manusia

       14.1       Peningkatan Profesionalisma Guru-guru Penolong Kanan - Meningkatkan
                kefahaman, prestasi dan komitmen GPK tentang pentingnya pengurusan
                yang berkesan dan perlunya etika profesion ditingkatkan

                14.1.1      Menyediakan instrumen penilaian kopetensi GPK
                14.1.2      Mengumpul maklumbalas maklumat Penilaian Kopetensi GPK
                14.1.3      Merancang program peningkatan profesionalisme
                        berdasarkan keperluan penilaian kopetensi.
                14.1.4      Mengadakan program peningkatan profesionalisme
                14.1.5      Menjalankan kajian impak penilaian program selepas 6 bulan
                        setiap program dijalankan.
                14.1.6      Menyediakan laporan kajian impak dan program
                        penambahbaikan berdasarkan penilaian dan keperluan

       14.2       Pengurusan Pemimpin Pelapis Pendidikan - Menyediakan pasukan
                pengurus pendidikan pada masa depan

                14.2.1     Mengumpul maklumat dan prestasi pemimpin pelapis
                        berdasarkan maklumat Emis dan Laporan Nilaian Prestasi
                        Tahunan (3 tahun)
                14.2.2     Membentuk Jawatan Kuasa Peringkat PPD bagi menilai
                        prestasi semasa berdasarkan instrumen khas yang disediakan
                14.2.3     Menyatukan maklumat dan prestasi semua pemimpin pelapis.
                14.2.4     Merancang program berdasarkan keperluan
                14.2.5     Mengadakan program bagi menyediakan pasukan pemimpin
                        pelapis masa depan
                14.2.6     Menilai dan membuat penambahbaikan berdasarkan program
                        yang dijalankanSenarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 21
       14.3       Melaksana, memantau dan menilai Kursus Orientasi Guru Baru Sekolah
                Menengah.

                14.3.1     Mengedarkan instrumen keperluan pengisian kursus kepada
                       semua guru baru
                14.3.2     Membentuk Jawatan kuasa dan merancang pengisian kursus
                       berdasarkan maklumbalas (instrumen yang diedarkan)
                14.3.3     Mengadakan kursus
                14.3.4     Menjalankan kajian impak penilaian program selepas 6 bulan
                       selepas kursus dijalankan.
                14.3.5     Membuat program penambahbaikan berdasarkan penilaian
                       keperluan

15       Pengurusan Sekolah Baru Sekolah Menengah

        15.1      Mengemukakan cadangan pembinaan sekolah-sekolah baru kepada
                Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Pembangunan Pejabat Pelajaran
                Daerah.

                15.1.1     Membentangkan data enrolmen murid di dalam mesyuarat
                        pengurusan Pejabat Pelajaran Daerah.
                15.1.2     Membincangkan keperluan pembinaan sekolah baru di
                        kawasan yang padat enrolmen murid.
                15.1.3     Mencadangkan kepada Jawatankuasa Pembangunan Pejabat
                        Pelajaran Daerah cadangan pembinaan sekolah baru.

        15.2      Mendapatkan maklumat mengenai pembukaan sekolah baru dari Penolong
                Pegawai Pelajaran Daerah Pembangunan.

                15.2.1     Penolong  Pegawai  Pelajaran  Daerah  Pembangunan
                        memaklumkan perkembangan pembinaan sekolah baru.
                15.2.2     Penolong  Pegawai  Pelajaran  Daerah  Pembangunan
                        mengesahkan sekolah yang dijangka siap dalam tahun semasa
                        dan tahun akan datang.

        15.3      Melakukan bidaan perjawatan untuk pembukaan sekolah baru .
                (Pengisian SM1)

                15.3.1     Megesahkan maklumat mengenai jumlah kelas dan murid yang
                        dijangka belajar di sekolah yang baru.
                15.3.2     Melengkapkan maklumat pengoperasian sekolah baru dengan
                        pengisian borang SM1 untuk dilakukan bidaan perjawatan
                        sekolah baru.

        15.4      Melakukan bidaan kewangan untuk pembukaan sekolah baru .
                (Pembukaan Institusi Baru)Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 22
                15.4.1     Melengkapkan permohonan kewangan untuk dilakukan bidaan
                        keperluan kewangan bagi pembukaan institusi baru.
                15.4.2     Melakukan permohonan ke Jabatan Pelajaran Johor untuk
                        pewujudan kod sekolah yang baru.
                15.4.3     Membuka akaun kewangan untuk sekolah.

        15.5      Mengumpul data enrolmen murid daripada pihak sekolah.

                15.5.1     Mengumpul data maklumat murid bagi sekolah berhampiran
                        untuk menentukan jumlah murid yang akan digerakkan.
                15.5.2     Menetapkan bilangan tingkatan yang akan dibuka berdasarkan
                        pelan bangunan.

        15.6      Melantik Pengetua sekolah berhampiran sebagai “caretaker”

                15.6.1     Melantik pengetua sekolah berhampiran sebagai Pengetua
                        Pembimbing.
                15.6.2     Mengadakan mesyuarat pra pengoperasian bersama sekolah-
                        sekolah berhampiran.
                15.6.3     Menubuhkan Jawatankuasa Pengoperasian Penubuhan Sekolah
                        Baru.

        15.7      Melantik penyelaras sekolah baru.

                15.7.1     Melantik seorang penyelaras sekolah baru.
                15.7.2     Mengadakan mesyuarat pengoperasian sekolah baru.
                15.7.3     Menghadiri mesyuarat pra penyerahan bangunan sekolah baru.
                15.7.4     Menghadiri mesyuarat penyerahan bangunan sekolah baru.
                15.7.5     Menguruskan segala urusan berkaitan dengan pengoperasian
                        sekolah baru seperti penyambungan bekalan elektrik dan
                        bekalan air dan pengurusan fail.

        15.8      Melakukan “zoning” penempatan untuk murid-murid.

                15.8.1     Mengadakan mesyuarat ”zoning” penempatan murid-murid ke
                        sekolah baru.
                15.8.2     Menetapkan zon penempatan murid-murid ke sekolah baru.
                15.8.3     Mengarahkan penempatan murid-murid ke sekolah baru.

        15.9      Mengenalpasti penempatan guru di sekolah baru.

                15.9.1     Menentukan jumlah keperluan guru untuk pengoperasian
                        sekolah baru.
                15.9.2     Melantik jawatan kanan di sekolah baru.
                15.9.3     Mengenalpasti guru yang akan ditempatkan di sekolah baru.
                15.9.4     Mengarahkan penempatan guru di sekolah baru.
                15.9.5     Mengadakan mesyuarat bersama guru-guru sekolah baru.


Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 23
        15.10      Mengurus fizikal sekolah ( bilangan bilik darjah sebenar )

                15.10.1     Menguruskan penerimaan bekalan perabot.
                15.10.2     Melaporkan masalah kerosakan pada bangunan baru.
                15.10.3     Memastikan sekolah beroperasi mengikut tarikh yang
                        ditetapkan oleh JPN.

        15.11      Memantau pengurusan pembukaan dan hari pertama persekolahan.

                15.11.1     Menyiapkan plak untuk upacara pembukaan rasmi sekolah.
                15.11.2     Memantau urusan hari pertama persekolahan.

16       Pengurusan Mesyuarat dan Taklimat

        16.1      Melaksana dan mengurus mesyuarat dan taklimat pengurusan sekolah

                16.1.1     Menyediakan takwim mesyuarat dan taklimat pengurusan
                       sekolah sepanjang tahun
                16.1.2     Membentuk jawatankuasa pelaksana
                16.1.3     Memastikan persediaan dan keperluan mesyuarat atau taklimat
                       dipenuhi
                16.1.4     Memastikan perjalanan mesyuarat atau taklimat berjalan
                       lancar

        16.2      Menyediakan minit mesyuarat / taklimat

                16.2.1     Memastikan minit dicatat
                16.2.2     Memastikan minit mesyuarat disiapkan dan disemak
                16.2.3     Menyerahkan minit mesyuarat kepada Ketua Jabatan
                16.2.4     Mengedarkan minit mesyuarat kepada ahli dalam masa 7 hari
                16.2.5     Menerima maklum balas daripada ahli
                16.2.6     Membentangkan minit mesyuarat / taklimat pada mesyuarat
                        berikutnya.

        16.3      Menghadiri mesyuarat pengurusan sekolah peringkat daerah dan negeri

                16.3.1     Menerima arahan daripada Ketua Jabatan untuk menghadiri
                        mesyuarat
                16.3.2     Menyediakan bahan yang diperlukan untuk menghadiri
                        mesyuarat
                16.3.3     Menyediakan minit curai dan diserahkan kepada yang
                        berkenaan untuk tindakan.
                16.3.4     Mengambil tindakan susulan hasil daripada keputusan
                        mesyuarat.
Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 24
17       Tugas-tugas Khas Unit Sekolah Menengah
        17.1      Menghadiri mesyuarat dan taklimat Jabatan kerajaan, Bukan Kerajaan
                Peringkat Daerah

                17.1.1     Menyediakan minit curai dan laporan untuk ketua unit / PPD
                17.1.2     Pembentukan Jawatankuasa Pelaksanaan jika perlu
                17.1.3     Membuat tindakan susulan/ tindakan pelaksanaan.
                17.1.4     Menyediakan dan menghantar laporan mengikut keperluan.

        17.2      Penyediaan Mesyuarat KSPPD

                17.2.1     Membantu PPPD PS dalam menguruskan pelaksanaan
                        mesyuarat.

        17.3      Program Khas

                17.3.1     Memantau dan menyelia Projek Khas

                        17.3.1.1  Mengemaskini data sekolah-sekolah yang
                             mempunyai kelas projek khas, sekolah kluster dan
                             SBP
                17.3.2     Membantu mengenalpasti sekolah berpotensi dicalon sekolah
                        projek khas dan kluster

                        17.3.2.1  Menyenarai pendek sekolah-sekolah yang
                             dikenalpasti berpotensi berdasarkan laporan SKPM
                             sekolah

18       Tindakikut laporan Nazir

        18.1      Memastikan sekolah menyediakan laporan tindak ikut berkaitan
                pengurusan sekolah

                18.1.1     Menganalisis dapatan laporan Nazir
                18.1.2     Mendapatkan maklumbalas laporan Nazir dari sekolah
                18.1.3     Membuat laporan kepada ketua jabatan/ PPD.
                18.1.4     Memastikan sekolah menghantar maklumbalas ke Jemaah
                        Nazir dalam tempoh yang ditetapkan.
                18.1.5     Mendapatkan sesalinan maklumbalas yang dihantar oleh
                        sekolah
                18.1.6      Membuat tindakan susulan ke sekolah

        18.2      Menyediakan instrumen pemantauan susulan

                18.2.1     Menguruskan taklimat kepada pegawai pemantau
                18.2.2     Melaksanakan pemantauan susulan berdasarkan Laporan Nazir
                18.2.3     Mengumpul dan menganalisa dapatan pemantauan

Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 25
                18.2.4     Mengemukakan dapatan kepada sekolah
                18.2.5     Mendapatkan maklumbalas daripada sekolah
                18.2.6     Mengemukakan laporan kepada Ketua Jabatan / PPD.
Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 26
           MULA


         menyediakan
         jadual dan
         instrumen
         pemantauan


      mengurusetiakan
      taklimat kepada pasukan
      pemantau      melaksanakan
      pemantauan
      mengumpul dan
      menganalisa
      dapatan pemantauan      mengemukakan laporan
      kepada lokasi
      mengumpul maklum
      balas daripada lokasi
      mengemukakan laporan
      kepada Ketua Jabatan      melaksanakan tindakan
      susulan          TAMAT
Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 27
CARTA ALIRAN 1

PERMOHONAN MENJADI GURU KGSK                           Iklan Ahli KGSK


                     Calon Mengisi Borang Permohonan


         Menghantar                 Menghantar Borang Ke PPD
         Borang Ke
          Sekolah


                      *Memproses Borang Permohonan


                     Pemberitahuan Tawaran Ahli KGSK


                     *Kemaskini Pangkalan Data KGSK                              Tamat
Nota: * Proses kerja yang melibatkan Pegawai Khas KGSK
Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 28
  CARTA ALIRAN 2

  PERMOHONAN SEKOLAH DAN PENEMPATAN GURU KGSK


                       Keperluan Guru Ganti Di Sekolah


Telefon Ke PPD

                      Sekolah Mengisi Borang Permohonan


                               Hantar Ke PPD


          *PPD Semak Keperluan Guru - TP (Bilangan Guru Layak)

                                    T
                                       PPD Maklumkan Sekolah

                        Y
               *Meluluskan Permohonan Sekolah & Salinan Ke Sekolah

                     *PPD Semak Sistem Data Ahli KGSK                                A
  Nota: * Proses kerja yang melibatkan Pegawai Khas KGSK
  Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 29
CARTA ALIRAN 2-SAMBUNGAN


                             A             *PPD Telefon Ahli KGSK (Tawaran Berkhidmat)

                               T     Ahli Tidak Aktif Tolak

                          Y
                    Ahli Aktif KGSK Telefon Terima


         *Kemas Kini Sistem Data
          Perkhidmatan KGSK               Telefon Sekolah Pemberitahuan
             Terlibat                Awal Penempatan Ahli KGSK


         Menghantar Surat Tawaran
         & Penempatan Bertugas              KGSK Menerima/Tolak Tawaran


                                  KGSK Lapor Diri di Sekolah


                                 Menandatandatangani Perjanjian


         Memfailkan Rekod KGSK                    P&P
             Terlibat

                                       Tamat
Nota: * Proses kerja yang melibatkan Pegawai Khas KGSK
Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 30
    CARTA ALIRAN 3

    PROSES PEMBAYARAN ELAUN GURU KGSK

                     Tindakan & Dokumen    Tempoh
Bil.   Tanggungjawab                                Proses Kerja
                        diperlukan     Bertindak

                  Meluluskan penempatan guru  Sebelum /
1   PPD             KGSK (Surat-surat):      Selepas KGSK
                                          KELULUSAN KGSK
                    Memo/ Surat Lantikan   ditempatkan
                     KGSK


2   Pengetua/Guru        Menerima KGSK lapor      1 hingga 7 hari
    Besar            diri/bertugas         daripada tarikh
                                          KGSK MELAPOR
                     Rekod kehadiran     surat
                                             DIRI
    Guru KGSK             Menyerahkan Borang
                      Terima Tawaran

                  Menyediakan Kew. 8 dan    1 hingga 7 hari
                  salinan dokumen sokongan   daripada tarikh
                  yang disahkan:        melapor diri     SEKOLAH
3   Pengetua/Guru           Surat Lantikan KGSK            MENYEDIAKAN
    Besar               Borang Terima Tawaran           PEMBAYARAN
                     Kad Pengenalan
                     Sijil Akademik

                  Menghantar Kew. 8 dan     1 hingga 3 hari
                  salinan dokumen sokongan   daripada tarikh
                  yang disahkan:        dokumen       SEKOLAH
4   Pengetua/Guru           Surat Lantikan KGSK   disediakan     MENGHANTAR
    Besar               Borang Terima Tawaran           DOKUMEN KE PPD
                     Kad Pengenalan
                     Sijil Akademik

                                 1 hingga 3 hari
                                          PPD MENYEMAK
5   PPD             Menyemak & mengesahkan    daripada tarikh
                                           DOKUMEN
                  Kew 8             dokumen
                                           BAYARAN
                                 diterima

                                           SEKOLAH
6   Pengetua/Guru        Mengambil Kew 8 yang telah  1 hingga 3 hari   MENGAMBIL
    Besar            disahkan daripada PPD     daripada tarikh  DOKUMEN YANG
                                 dokumen       DISAHKAN
                                 disahkan      DARIPADA PPD    Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 31
7  Pengetua/Guru        Menyediakan baucer bayaran
   Besar              Kew 8
                   Surat tawaran                  SEKOLAH
                   Surat penempatan      2 hari (29 & 30  MENYEDIAKAN
                   Borang Terima Tawaran   hari bulan)    BAUCER BAYARAN
                   Kenyataan/Rekod
                   Kehadiran


                 Menghantar baucer bayaran ke
                 PPD
8  Pengetua/Guru          Kew 8                     SEKOLAH
   Besar              Surat tawaran       Sebelum 5     MENGHANTAR
                   Surat penempatan     haribulan      BAUCER
                   Borang Terima Tawaran   (tiap-tiap      KE PPD
                   Kenyataan/Rekod      bulan)
                   Kehadiran

                                1 hingga 3 hari
                                            PPD
9  PPD             Menyemak baucer        dari tarikh
                                          MENYEMAK
                                baucer
                                           BAUCER
                                diterima


                                1 hingga 3 hari
                                           PPD
                                dari tarikh
                                          MASUK DATA
10  PPD             Data eSPKB           semakan
                                           ESPKB
                                baucer tanpa
                                kuiri
   Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 32
CARTA ALIRAN 4

PROSES PERMOHONAN KELULUSAN PELANTIKAN GSTT
    Carta Aliran bagi permohonan kelulusan pelantikan GSTT adalah seperti di bawah:


         CARTA ALIRAN 1: PROSES PERMOHONAN KELULUSAN PELANTIKAN GSTT


          Mula
                         Sekolah kenalpasti kekosongan jawatan hakiki berdasarkan
                         Sijil Kelulusan Perjawatan Sekolah atau Institusi tahun
                         semasa dan memaklumkan kekosongan tersebut kepada PPD


                         PPD meneliti kekosongan dan keperluan sekolah-sekolah di
                         bawah pentadbirannya; dan mengemukakan kepada JPN                         JPN kenalpasti keperluan keseluruhan daerah


                         JPN kemukakan jumlah keperluan GSTT ke KPM
                           KPM keluarkan kelulusan kepada    JPN  berdasarkan
                           kekosongan jawatan keseluruhan                           JPN menguruskan perlantikan GSTT
          Tamat
Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 33
     CARTA ALIR 5

 PROSES PELANTIKAN GSTT                      MULA                                 JPN terima surat kelulusan pelantikan GSTT
                                 daripada BPSM


                                 JPN mengeluarkan iklan pengambilan GSTT


       Tidak Lengkap/ Tolak
                        Lengkap
                                 JPN menerima permohonanMaklum
Kepada           Gagal
calon                         Berjaya
                                 JPN menyemak dan memproses permohonan
                                 JPN melaksanakan temuduga
   TAMAT
                                 JPN/Bahagian mengeluarkan Surat Pelantikan dan
                                 Penempatan


                                 GSTT melapor diri di sekolah                      TAMAT Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 34
CARTA ALIRAN 6
PELAKSANAAN TEMUDUGA GSTT


                MULA
                             PPD menyemak dan menghantar dokumen
                             permohonan yang lengkap ke JPN
                             JPN menyediakan senarai pendek calon
                             temuduga dari permohonan atas talian                             JPN tubuhkan panel temuduga, mengenalpasti tempat
                             temuduga dan menyediakan Penyata Lembaga
                             Permulaan                             Melaksanakan temuduga
                             Pemilihan calon
                             Pelantikan dan penempatan
               TAMAT
Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 35
CARTA ALIRAN 7

CARTA ALIR PENEMPATAN GURU GSST

  TANGGUNG JAWAB                     TINDAKAN             RUJUKAN

                  A.   PENGUMPULAN DATA KEPERLUAN GURU

      PPD/JPN          1.  PPD/JPN menerima, mengumpul dan      Surat Siaran
                      membuat verifikasi data dari sekolah.   BSKG–M
                                           BSKG-R

                   2.  Menyediakan analisis data dan menghantar Analisis Data
                      ke JPN

       JPN          3.  Menyedia dan mengesahkan rumusan data   Rumusan Data
                      sepadu peringkat negeri untuk       Sepadu
                      dikemukakan ke BPSH

       BPSH          4.  Menyemak dan mengesahkan rumusan      Rumusan Data
                      data sepadu daripada JPN          Sepadu

                   5.  Menyediakan analisis keperluan guru bagi  Analisis Data
                      tujuan penempatan.


                   B.  PENEMPATAN GURU DARI BPSM/BPG

       BPSH          1.   Menerima senarai guru dari BPSM/BPG    Senarai Guru

                   2.   Mengadakan mesyuarat/perbincangan     Minit
                      penempatan guru.             Mesyuarat/Nota
                                           Perbincangan

                   3.   Menyediakan Rumusan Agihan        Rumusan Agihan
                      Penempatan Guru.             Penempatan Guru

       JPN          4.   Menerima senarai penempatan guru dari   Minit
                      BPSH dan mengambil tindakan berikut :   Mesyuarat/Nota
                      a. mengadakan Mesyuarat /         Perbincangan
                        Perbincangan Penempatan Guru      Senarai cadangan
                        Peringkat Negeri            penempatan
                      b. membuat agihan mengikut daerah.

       PPD                                   Senarai guru
                   5.   Menerima senarai guru dari JPN dan    Minit


Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 36
                      mengadakan Mesyuarat/Perbincangan      Mesyuarat/Nota
                      cadangan Penempatan Guru Peringkat      Perbincangan
                      Daerah untuk dihantar ke JPN         Senarai Cadangan

       JPN                                    Senarai Cadangan
                   6.   Menerima senarai cadangan penempatan     Surat Penempatan
                      guru dari PPD dan menyediakan surat
                      penempatan rasmi untuk dihantar kepada
                      guru


                   C.   GURU YANG TIDAK MELAPOR DIRI
       JPN                                    Borang MPG-1
                   1.   Menerima dan merekod senarai guru yang
                      tidak melapor diri dari sekolah dan hantar
                      ke BPSH
       BPSH                                    Senarai Guru Tajaan
                   2.   Menyediakan senarai nama guru tajaan     Tidak Lapor Diri.
                      /bukan tajaan Kementerian Pelajaran yang   Senarai Guru Bukan
                      tidak melapor diri untuk dihantar kepada   Tajaan Tidak Lapor
                      Bahagian Tajaan/BPSM             Diri.


                   D. MAKLUM BALAS PENEMPATAN
      JPN/PPD                                   Instrumen Penilaian
                   1.  Mendapatkan maklum balas penempatan Program Orientasi
                      mengikut negeri dalam tempoh sebulan    Guru Sandaran
                      dari tarikh melapor diri daripada guru yang Siswazah Terlatih
                      ditempatkan.

      JPN/PPD                                    Analisis Maklum
                   2. Membuat analisis maklum balas          Balas
                   penempatan  dan menyerahkan kepada:
                     a. JPN oleh PPD
                     b. BPSH oleh JPN
       BPSH                                    Laporan Analisis
                   3. Membentangkan laporan analisis
                     penempatan dalam Mesyuarat
                   Pengurusan   Penempatan Guru
                   sekurang-kurangnya sekali setahun.

                   Sekiranya terdapat langkah-langkah yang tidak
                   mematuhi spesifikasi ambil tindakan
                   pembetulan merujuk PK 12 – Kawalan Ke Atas
                   Ketidakakuran Produk/Perkhidmatan.
Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 37
CARTA ALIRAN 8

     TUGAS :       PENGURUSAN MESYUARAT DAN TAKLIMAT PENGURUSAN SEKOLAH                                Merancang Takwim

                                Membentuk Jawatankuasa

               Menyelia
               Pengurusan           Tidak
               Jawatankuasa          Memuaskan
                                            Penambahbaikan


                             Memuaskan
                                            Maklum
                                            balas


                                Pelaksanaan
                                Agenda dan perbincangan
                                mesyuarat diminitkan

                                Minit Mesyuarat diserahkan kepada Ketua
                                Jabatan untuk semakan dan pengesahan

                                Tindakan susulan hasil daripada
                                mesyuarat


                                Tamat
Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 38
Tanggungjawab            Aliran Kerja             Tindakan

                     MULA

                             8.1 Menerima maklumat kekosongan
                             jawatan kanan dari sekolah (Penolong
 PPPD M (Guru)                      Kanan Pentadbiran, Penolong Kanan
                             HEM, Penolong Kanan Kokurikulum,
                             Penolong Kanan Petang, Ketua Bidang,
                             Penyelaras Bestari, Guru Data, Guru
                             Media dan Perpustakaan).
                             8.2 Mesyuarat Jawatankuasa
 PPD dan AJK                       Pengurusan jawatan kanan untuk
                             memilih calon yang sesuai mengisi
                             kekosongan.

                             8.3 Mengisi borang maklumat
 PPPD M (Guru)                      pencalonan pegawai yang dipersetujui
                             untuk dicadangkan ke Jabatan
                             Pelajaran.
                             8.4.1 Borang pencalonan yang telah
 PPPD M (Guru)                      lengkap ditandatangani oleh PPD
                             dikemukakan ke Jabatan Pelajaran
                             Negeri.
                             8.4.2 Justifikasi pencalonan disertakan.
                             8.4.3 Borang pencalonan dalam bentuk
                             hard copy dan soft copy.
                             8.5 Menerima surat lantikan yang
    PPD                        ditandatangani oleh Pengarah Pelajaran
                             Johor.

                             8.6 Memanggil pegawai yang terlibat
 PPPD M (Guru)                      untuk menerima surat lantikan.

                             8.7 Memantau dan mempastikan
 PPPD M (Guru)              TAMAT      pegawai yang baru dilantik melapor diri
                             dalam tempoh seminggu.

                             8.8 Memfailkan salinan surat lantikan.
    PT(M)
Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 39
                  CARTA ALIRAN KERJA
                RAYUAN BERSEKOLAH SEMULA


                              MULA                              Terima Surat Tindakan Buang Sekolah
                              (rayu sekolah semula dalam tempoh 30 hari) atau
                              Terima Surat Berhenti Sekolah
                              (isi borang ASBS – dapatkan dari PPD)                              Hadir ke JPN Johor bersama:
                              Borang ASBS (bagi kes berhenti sekolah)
                              Surat Berhenti Sekolah atau Surat Tindakan
                               Buang sekolah
                              Surat rayuan ibu bapa/penjaga
                              Surat rayuan murid
                              Salinan kad pengenalan murid dan ibu bapa/
                               penjaga
        Semak/
       Lengkapkan                   Salinan keputusan UPSR dan PMR
       Dokumen                    Laporan Disiplin Murid
                              Ibu bapa/penjaga yang memohon
                              Murid yang yang memohon (lengkap
                               berpakaian sekolah)
                 LULUS
            Tidak                     Ya                              Terima Surat Kelulusan dari JPN Johor
                              Hadir ke PPD bersama:
                               Surat Kelulusan JPN Johor (asal)
                               Surat Tindakan Buang Sekolah (salinan)
                               Dokumen sekolah asal (laporan kurikulum,
                               kokurikulum, kesihatan, kerja kursus, dan lain-lain)
       Semak/                      Ibu bapa/penjaga murid yang memohon
      Lengkapkan                     Murid yang memohon (lengkap berpakaian sekolah)
      Dokumen
                 LULUS
          Tidak


                     Ya


                               Mendaftar di sekolah bersama:
                                Surat Kelulusan PPD (asal)
                                Surat Tindakan Buang Sekolah (salinan)
                                Borang PSM (disediakan oleh PPD)
                                Dokumen sekolah asal (laporan kurikulum,
                                kokurikulum, kesihatan, kerja kursus, dan lain-lain)
                                Ibu bapa/penjaga murid yang memohon
Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 40    Murid yang memohon (lengkap berpakaian sekolah)


                               TAMAT
         CARTA ALIRAN KERJA
  PERMOHONAN BERSEKOLAH BANTUAN KERAJAAN DARI
   SEKOLAH AGAMA/PERSENDIRIAN/SEBERANG LAUT

                             MULA                             Dapatkan Borang ASBS dari kaunter PPD.
                             Lengkapkan dengan mengemukakan 2 salinan:
                              Sijil Lahir (depan dan belakang)
                              Kad Pengenalan (depan dan belakang)
                              Salinan Surat Berhenti Sekolah
                              Salinan UPSR dan PMR
                              Laporan Disiplin Murid                             Buat surat rayuan bersekolah semula
                             dan datang sendiri ke JPNJ bersama:
                              Borang ASBS (asal)
                              Surat rayuan ibu bapa/penjaga
                              Surat rayuan murid
     Semak/                      Salinan kad pengenalan murid dan ibu
    Lengkapkan                      bapa/penjaga
     Dokumen                      Surat Berhenti Sekolah
                               Dapatkan
                              Salinan keputusan UPSR dan PMR
                               Surat Kelulusan JPN Johor
                              Laporan Disiplin Murid
                 LULUS           Ibu bapa dan murid yang memohon
         Tidak


                    Ya


                              Terima Surat Kelulusan dari JPN Johor
                              Hadir ke PPD bersama:
                               Surat Kelulusan JPN Johor (asal)
                               Dokumen sekolah asal (laporan kurikulum,
                               kokurikulum, kesihatan, kerja kursus, dan lain-lain)
       Semak/                     Ibu bapa/penjaga murid yang memohon
      Lengkapkan                    Murid yang memohon (lengkap berpakaian sekolah)
      Dokumen
                 LULUS
           Tidak


                     Ya


                              Mendaftar di sekolah bersama:
                               Surat Kelulusan PPD (asal)
                               Borang PSM (disediakan oleh PPD)
                               Dokumen sekolah asal (laporan kurikulum,
                               kokurikulum, kesihatan, kerja kursus, dan lain-lain)
                               Laporan Disiplin Murid
                               Ibu bapa/penjaga murid yang memohon
                               Murid yang memohon (lengkap berpakaian sekolah)
Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 41

                              TAMAT
              CARTA ALIRAN KERJA
          PERTUKARAN SEKOLAH DALAM DAERAH,
           ANTARA DAERAH DAN ANTARA NEGERI

                             MULA
                             Ibu bapa/penjaga hadir ke sekolah asal.
                             Isi borang maklumat pertukaran murid.
                             Tindakan sekolah asal:
                              Sekolah asal sediakan 4 salinan
                               Borang PU(A) 275, Jadual Ketiga, Subperenggan 7(1)
                              Serah 4 salinan kepada ibu bapa/penjaga murid
                              Serahkan dokumen sekolah murid (laporan kurikulum,
                               kokurikulum, kesihatan, kerja kursus dan lain-lain) kepada murid.
                              Buku teks dibenarkan dibawa ke sekolah baru (bagi pertukaran
                               dalam daerah/antara daerah/zon negeri yang sama)


                             Ibu bapa/penjaga dan murid hadir ke PPD (sekolah baru).
                             Dokumen diperlukan:
                              4 salinan Borang PU(A) 275, Jadual Ketiga, Subperenggan 7(1)
                               dari sekolah asal.
                               o Salinan 1 – untuk sekolah baru
                               o Salinan 2 – untuk sekolah asal
                               o Salinan 3 – untuk ibu bapa/penjaga
      Semak/                      o Salinan 4 – untuk simpanan PPD
     Lengkapkan                    Salinan keputusan UPSR dan PMR.
      Dokumen
                              Dokumen sekolah asal murid (laporan kurikumum, kokurikulum,
                               kesihatan, kerja kursus dan lain-lain)
                 LULUS
            Tidak                    Ya

                              Mendaftar di sekolah baru bersama:
                               Salinan 1 Borang PU(A) 275
                               Dokumen sekolah asal (laporan kurikulum,
                               kokurikulum, kesihatan, kerja kursus, dan lain-lain)
                               Laporan Disiplin Murid
                               Ibu bapa/penjaga murid yang memohon
                               Murid yang memohon (lengkap berpakaian sekolah)


                              TAMAT
Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 42
        CARTA ALIRAN KERJA
 PERTUKARAN MURID DARI SEKOLAH BERASRAMA PENUH/
   SM TEKNIK & VOKASIONAL/SMK AGAMA/MRSM

                             MULA                             Permohonan pertukaran adalah melalui maktab/sekolah asal.
                             Dapatkan Surat Kebenaran Pertukaran dari bahagian/jabatan
                             maktab/sekolah yang berkenaan.                             Hadir ke JPN Johor bersama:
                              Salinan kad pengenalan murid dan ibu bapa/penjaga
                              Surat Kelulusan dari bahagian/jabatan sekolah/maktab
                               yang berkenaan.
                              Salinan keputusan UPSR dan PMR
     Semak/                       Laporan Disiplin Murid
    Lengkapkan
    Dokumen                       Ibu bapa dan murid yang memohon
                              Murid yang memohon (lengkap berpakaian sekolah)


                 LULUS
           Tidak


                    Ya

                             Terima Surat Kelulusan JPN Johor
                             Hadir ke PPD bersama :
                              Surat Kebenaran Pertukaran Bahagian/Jabatan/Maktab
                              Salinan keputusan UPSR dan PMR
                              Dokumen sekolah asal murid (laporan kurikulum, kokurikulum,
                              kesihatan, kerja kursus dan lain-lain)
      Semak/
     Lengkapkan
                              Laporan Disiplin Murid
     Dokumen                      Ibu bapa/penjaga murid yang memohon
                              Murid yang memohon (lengkap berpakaian sekolah)                 LULUS
          Tidak


                    Ya


                             Mendaftar di sekolah bersama:
                              Surat Kelulusan PPD (asal)
                              Borang PSM (disediakan oleh PPD)
                              Dokumen sekolah asal (laporan kurikulum,
                              kokurikulum, kesihatan, kerja kursus, dan lain-lain)
                              Laporan Disiplin Murid
                              Ibu bapa/penjaga murid yang memohon
                              Murid yang memohon (lengkap berpakaian sekolah)


Senarai Tugas Penolong PPD Pengurusan Sekolah 2010 | 43
                              TAMAT

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:307
posted:11/5/2012
language:Malay
pages:43