080121 declaration_sr by thevo

VIEWS: 3 PAGES: 2

									Deklaracija Countdown 2010
Biološka raznolikost - mreža života na zemlji – je u osnovi kvaliteta ljudskog života i ključni sastavni element društvene, ekonomske i duhovne dimenzije društava širom sveta. Pa iPak, Biološka raznolikost je u stalnom nestajanju. donete su Političke odluke koje oBavezuju na zaustavljanje ovog trenda do 2010. godine. dodatni koraci se moraju Preduzeti kako Bi se ove odluke istakle i realizovale. Mi dole potpisani iskoristićemo svaku pruženu priliku da:
Podržimo odluke o zaustavljanju ili značajnom smanjenju stope gubitka biološke raznolikosti do 2010, koje su doneli: • Ministri za zaštitu životne sredine iz celog sveta potpisavši Hašku mini­ starsku deklaraciju na Konferenciji o biološkoj raznolikosti u Holandiji 2002. godine; • Predsednici država kroz Implementa­ cioni plan donet na Svetskom samitu UN o održivom razvoju u Johanes­ burgu, u Južnoafričkoj Republici 2002. godine; • Predsednici država na zasedanju o rezultatima Svetskog samita UN u Njujorku 2005. godine; • Brojni regionalni procesi i konvencije vezane za biološku raznolikost, od 2001 godine. Ohrabrimo donosioce odluka na svim nivoima, kako u javnom tako i u priva­ tnom sektoru, da doprinesu realizaciji ovih odluka i da: • Povećaju svest javnosti i njeno učešće u očuvanju biološke raznolikosti, uključujući i promovisanje primerenih aktivnosti za ostvarivanje cilja Count­ down 2010.; • Poboljšaju stepen uključenosti pitanja vezanih za biološku raznolikost u sve relevatne sektore javne politike i ekonomiju; • Ulože ozbiljne napore kako bi se ljudske aktivnosti prilagodile potreba­ ma prirodnih sistema; • Podrže razvoj odgovarajućih načina za praćenje i procenu stanja biološke raznolikosti u Evropi; Obavežemo se da podstičemo i pomažemo donosioce odluka i društva u naporima ka ostvarivanju cilja Count­ down 2010., a pre svega kroz: • Aktivno promovisanje Deklaracije Countdown 2010. kako bi se privukla pažnja javnosti i obezbedili načini i sredstva za ostvarivanje njome utvrđenog cilja; • Značajno smanjenje sopstvenog uti­ caja na gubitak biološke raznolikosti. Konkretno, mi ćemo:

Ovaj prostor iskoristite za opis konkretnog doprinosa koji ćete dati gore navedenim odlukama. Ukoliko je potrebno, koristite dodatnu stranicu.

SAČUVAJMO BIOLOŠKU RAZNOLIKOST

www.countdown2010.net

Ciljevi i principi
PotPisivanjem deklaracije, organizacija Postaje Partner inicijative countdown 2010. Partnerstvo se kao mogućnost nudi organizacijama iz svih sektora i različitih nivoa, koje mogu dokazati soPstvenu Predanost i Podršku cilju countdown 2010.
Opšti cilj: Vlade i predstavnici civilnog društva su, na svakom nivou, realizovali neophodne aktivnosti i preduzeli korake kako bi zaustavili ili značajno smanjili stepen gubitka biološke raznolikosti do 2010 god. Podciljevi: • Podsticanje i podrška u sprovođenju postojećih obavezujućih međunarodnih odluka i aktivnosti za očuvanje biološke raznolikosti; • Jasno ukazivanje na napredak koji je svaka država ostvarila na putu ka cilju očuvanja biološke raznolikosti do 2010. godine; • Dobijanje i zadržavanje pažnje javnosti za suočavanje sa izazo­ vom očuvanja biološke raznoli­ kosti do 2010. godine. Principi: • Naučna zasnovanost: Sve aktivnosti u ok­ viru inicijative Countdown 2010. su vođene naučnim činjenicama i/ili relevantnim iskust­ vom u oblasti zaštite i izvedene su u skladu sa najvišim mogućim standardima. • Transparentnost: Countdown 2010. je inici­ jativa koja podrazumeva poštovanje principa transparentnosti u okviru svake aktivnosti i odlučivanju. Obavezuje na dostupnost infor­ macija javnosti istovremeno poštujući privat­ nost pojedinca i institucionalnu poverljivost. • Rad na više nivoa: Sekretarijat Countdown 2010. radi na najpogodnijem nivou (lokalnom, nacionalnom, regionalnom), a preuzima samo one aktivnosti u kojima partneri naiđu na poteškoće. • Nezavisnost: Countdown 2010. je nezavistan savez kojim rukovodi volja partnera kroz usta­ novljen institucionalni mehanizam (Savetodav­ ni odbor i Skupština partnera).
c/o IUC N ­ The

Countd

own 20
Secreta

10

riat

World C o 64 Boule nservation Un ion vard Lo uis Sch m 1040 Bru idt ssels Belgium Tel +32 2 739 0 info@co 320 untdow n2010.n et www

.countd

own201

0.net

SAVE BIO

DIVERSIT

Y

Da biste potpisali Deklaraciju Countdown 2010. ispunite ovaj dokument i pošaljite u Sekretarijat: Naziv organizacije:.............................................................................................................................................................................. Potpis:......................................................... Datum: ......................................................................................................................... Ime / Radno mesto: ............................................................................................................................................................................ Podaci kontakt osobe zadužene za aktivnosti u okviru inicijative Countdown 2010.: Ime / Radno mesto: ............................................................................................................................................................................ Adresa: ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................ Tel: ..................................................................................................................................................................................................... Faks: .................................................................................................................................................................................................. Email: .................................................................................................................................................................................................

SAČUVAJMO BIOLOŠKU RAZNOLIKOST

www.countdown2010.net


								
To top