071201declaration_hr by thevo

VIEWS: 4 PAGES: 2

									Deklaracija Odbrojavanje do 2010
Biološka raznolikost – mreža života na zemlji – Bitna je za kvalitetu ljudskog življenja i ključni element u održavanju društvene, gospodarske i duhovne dimenzije svih zajednica u svijetu. ipak, ona se neprekidno smanjuje. iskazana su politička opredijeljenja da se ovaj trend zaustavi do 2010. godine. nužno je poduzeti daljnje korake za potporu ovim opredijeljenjima kako Bi se ona pretočila u akciju. Mi doljepotpisani iskoristit ćemo svaku konkretnu priliku da učinimo sljedeće:
Podržimo opredijeljenja za zaustavljanje ili značajno usporavanje sadašnje stope gubitka biološke raznolikosti do 2010., a koja opredijeljenja su iskazali: • svjetski ministri za zaštitu okoliša u Haškoj ministarskoj deklaraciji na Konferenciji potpisnica Konvencije o biološkoj raznolikosti u Nizozemskoj 2002; • svjetski šefovi država u Planu implementacije na Svjetskom summitu Ujedinjenih Naroda o održivom razvoju u Johannesburgu, Južna Afrika 2002.; • svjetski šefovi država u Zaključku svjetskog summita Ujedinjenih Naroda u New Yorku 2005.; • niz konvencija o biološkoj raznolikosti i regionalnih procesa od 2001. naovamo. Ohrabrimo donositelje odluka na svim razinama, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, da pridonose ovim opredijeljenjima i da: • povećaju svijest i sudjelovanje javnosti u očuvanju biološke raznolikosti, uključivo promicanje egzemplarnih aktivnosti za ostvarenje cilja biološke raznolikosti za 2010. godinu; • bolje integriraju pitanja biološke raznolikosti u sve relevantne sektore javne politike i gospodarstva; • ulože ozbiljne napore da se ljudske aktivnosti prilagode potrebama prirodnih sustava; • podrže razvoj odgovarajućeg monitoringa i alata za procjenu stanja biološke raznolikosti u Europi. Mi ćemo poglavito: Angažiramo se na poticanju i pomaganju donositeljima odluka i zajednicama da postignu ciljeve biološke raznolikosti za 2010. godinu, poglavito kroz: • aktivno promicanje projekta “Odbrojavanje do 2010.” kako bi se usmjerila pozornost i mobilizirali resursi za postizanje ciljeva biološke raznolikosti za 2010. godinu; • značajno smanjenje svog vlastitog negativnog djelovanja na biološku raznolikost.

U ovom stupcu opišite svoj konkretni doprinos gornjim opredijeljenjima. Po potrebi unesite nove stranice.

SAČUVAJMO BIOLOŠKU RAZNOLIKOST

www.countdown2010.net

Ciljevi i načela
potpisom deklaracije “odBrojavanje do 2010.” organizacija postaje partnerom projekta “odBrojavanja do 2010.” partnerstvo je otvoreno za sve sektore i razine koje mogu dokazati svoju predanost ostvarenju cilja za 2010. godinu.
Krajnji cilj: Postići da do 2010. godine sve vlade i pripadnici civilnog društva, na svim razinama, poduzmu korake potrebne za zaustavljanje ili značajno smanjenje gubitka biološke raznolikosti. Zadaće: • poticati i podržavati punu implementaciju svih postojećih obvezujućih međunarodnih dokumenata i provedbu radnji potrebnih za očuvanje biološke raznolikosti; • jasno izvješćivati o napretku koji zemlje postižu u ostvarenju cilja biološke raznolikosti za 2010. godinu; • pridobiti maksimalnu pozornost javnosti za izazove u očuvanju biološke raznolikosti do 2010. godine. Načela: • Znanstveni pristup: sve aktivnosti projekta “Odbrojavanje do 2010.” temeljit će se na provjerenim znanstvenim i/ili praktičnim iskustvima na polju očuvanja biološke raznolikosti i obavljat će se sukladno najvišim mogućim standardima. • Transparentnost: projekt “Odbrojavanje do 2010.” predan je načelu transparentnosti u postupku i donošenju odluka. Osigurat će se dostup informacija javnosti uz primjereno poštivanje privatnosti pojedinaca i institucionalne povjerljivosti. • Supsidijarnost: Tajništvo projekta “Odbrojavanje do 2010.” djelovat će na najprimjerenijoj razini (lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj, multiregionalnoj) i obavljat će samo one radnje u okviru projekta “Odbrojavanje do 2010.” koje partneri nisu u mogućnosti obaviti. • Autonomija: projekt “Odbrojavanje do 2010.” je nezavisni savez. Njime se rukovodi voljom projektnih partnera, kroz postojeće institucionalne mehanizme (Savjetodavni odbor i Skupštinu partnera).

Countd

own 20
Secreta

10

riat

c/o IUC

World C o 64 Boule nservation Un ion vard Lo uis Sch m 1040 Bru idt ssels Belgium Tel +32 2 739 0 info@co 320 untdow n2010.n et www

N - The

.countd

own201

0.net

SAVE BIO

DIVERSIT

Y

Molimo popunite ovaj obrazac za potpis deklaracije Odbrojavanje do 2010 i pošaljite ga u Tajništvo projekta Odbrojavanje do 2010: Naziv organizacije:.............................................................................................................................................................................. Potpis:......................................................... Datum: ......................................................................................................................... Ime / Funkcija: .................................................................................................................................................................................... Podaci o glavnoj osobi za kontakt za aktivnosti u vezi s “Odbrojavanjem do 2010.”: Ime / Funkcija: .................................................................................................................................................................................... Adresa: ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................ Tel: ..................................................................................................................................................................................................... Fax: .................................................................................................................................................................................................... Email: .................................................................................................................................................................................................

SAČUVAJMO BIOLOŠKU RAZNOLIKOST

www.countdown2010.net


								
To top