Docstoc

070725declaration_hu

Document Sample
070725declaration_hu Powered By Docstoc
					Countdown 2010 Nyilatkozat
A biodiverzitás – A Földi élet sokFelesége – Az emberi jólét AlApjA és A szociális, gAzdAsági és lelki egyensúly AlApeleme világszerte. A biológiAi sokFéleség ennek ellenére FolyAmAtosAn csökken, ezért politikAi vállAlások születtek, célul tűzve ki, hogy 2010-ig megállítsák ezt A FolyAmAtot. A progrAm sikerességéhez A jelen kötelezettségek vállAlásárA és Azok megvAlósításárA vAn szükség. Mi, alulírottak minden lehetőséget kihasználunk, hogy:
Támogassuk az alábbi dokumentumokban vállalt kötelezettségek teljesítését, azaz, hogy 2010-ig megállítsuk, vagy jelentősen lassítsuk a biológiai sokféleség csökkenését: • Az Európai Unió állam- és kormányfőinek Elnökségi Következtetései (Göteborg, Svédország- 2001); • A környezetvédelmi miniszterek Hágai Miniszteri Nyilatkozata (Hága, Hollandia, a Biológiai Sokféleség Egyezmény Részes Feleinek Konferenciája- 2002); • A világ államfőinek cselekvési terve (Johannesburg, Dél-Afrika, Egyesült Nemzetek Fenntartható Fejlődés Világcsúcs- 2002); • Az európai környezetvédelmi miniszterek és az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága delegációvezetőinek nyilatkozata (Kijev, Ukrajna, 5. miniszteriális “Európa Környezete” konferencia- 2003). Bátorítjuk az európai döntéshozókat, az állami és magán szektorban egyaránt, hogy járuljanak hozzá célkitűzéseink eléréséhez és, hogy: • Segítsenek népszerűsíteni a biodiverzitás megőrzését és az abban való részvételt, a 2010-es biodiverzitás célok eléréséhez hozzájáruló programokkal; • Törekedjenek arra, hogy a biológiai sokféleség megőrzésének eszméje beépüljön minden érintett ágazat közpolitikájába és a gazdasági életbe; • Törekedjenek arra, hogy az emberi tevékenységek igazodjanak a természet fenntarthatóságához; • Ehhez hasonlóan, segítsenek felhívni a figyelmet arra, hogy az európaiak hogyan járulnak hozzá a biológiai sokféleség csökkenéséhez a Föld más területein; • Támogassák egy hosszú távú monitorozó és indikátor rendszer kidolgozását, amelynek segítségével nyomon követhető Európában a biológiai sokféleség helyzete. Elkötelezzük magunkat a mellett, hogy ösztönözzük és segítjük a döntéshozókat és az európai társadalmakat a 2010-es biodiverzitás célok elérésében, kiemelten az által, hogy: • Támogatjuk, hogy a figyelem és a támogatás a Countdown 2010 programon keresztül felkarolja az ügyet; • Saját, a biológiai sokféleségre gyakorolt negatív hatásunkat jelentősen csökkentjük. Konkrétan:
Szükség esetén használjon külön lapot. Kérjük használja ezt a helyet a konkrét hozzájárulásának megfogalmazására.

SAVE BIODIVERSITY

www.countdown2010.net

Célok és Alapelvek
A countdown 2010 nyilAtkozAt AláírásávAl A szervezet A countdown 2010 pArtnerévé válik. A csAtlAkozás minden szektor és bármely szervezet számárA nyitott, Amely demonstrálni tudjA elkötelezettségét A 2010-es célkitűzések mellett.
Legfőbb cél: Minden kormány és a civil társadalom tagjai, minden szinten megtegyék a szükséges lépéseket a biológiai sokféleség csökkenésének megállítására, vagy mértékének jelentős csökkentésére, 2010-ig. Célkitűzések: • Bátorítani és támogatni az összes létező ígéret teljes megvalósítását és a biológiai sokféleség megőrzéséhez szükséges lépéseket; • Tisztán jelezni az országok előrehaladását/fejlődését a 2010-es biodiverzitás célkitűzés elérésében; • Lehető legnagyobb közfigyelmet kelteni a biodiverzitás megőrzését jelentő kihivásoknak. Alapelvek: • Tudományos alapok: minden Countdown 2010 munka alapos tudományos és/vagy releváns gyakorlati tapasztalattal lesz alátámasztva, és a lehető legmagasabb színvonalon lesz megvalósítva. • Átláthatóság: Countdown 2010 elkötelezett az átláthatóság elve mellett a folyamatban és a döntéshozásban. Biztosítani fogja az információ elérhetőségét a nyilvánosság számára, ugyanakkor tisztelve az egyéni és intézményi titoktartást, amennyire az helyénvaló. • Szubszidiaritás: a Countdown 2010 Titkárság a legmegfelelőbb szinten fog dolgozni (helyi, nemzeti, regionális, multiregionális) és csak azokat a Countdown 2010 tevékenységeket vállalja át, amiket a partnerek nem képesek maguk megvalósítani. • Önállóság: Countdown 2010 egy független szövetség. A partnerek akarata irányítja a létező intézményi kereteken belül (Tanácsadó Testület és Partnerek Gyűlése).

Countd

own 20

10
g

Titkársá c/o IUC N - The

World C o 64 Boule nservation Un ion vard Lo uis Sch m 1040 Bru idt ssels Belgium Tel +32 2 739 0 info@co 320 untdow n2010.n et www

.countd

own201

0.net

SAVE BIO

DIVERSIT

Y

Kérjük töltse ki ezt az adatlapot a Countdown 2010 nyilatkozat aláírásához és küldje vissza a Countdown 2010 Titkárságra: Szervezet neve: .................................................................................................................................................................................. Aláírás:......................................................... Dátum: ........................................................................................................................ Név / Pozíció: ..................................................................................................................................................................................... Countdown 2010 tevékenységek fő kapcsolattartójának adatai: Név / Pozíció: ..................................................................................................................................................................................... Cím: .................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................ Tel: ..................................................................................................................................................................................................... Fax: .................................................................................................................................................................................................... Email: .................................................................................................................................................................................................

SAVE BIODIVERSITY

www.countdown2010.net


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:10/21/2009
language:Hungarian
pages:2