Hydrologisen ja hydraulisen mallintamisen kehitysn�kymi� by 1Bj3s5

VIEWS: 27 PAGES: 52

									      HYDROLOGIAN PÄIVÄ 27.11.2003

 Hydrologisen ja hydraulisen
mallintamisen kehitysnäkymiä
     Tuomo Karvonen
  Vesitalouden ja vesirakennuksen
       laboratorio
   Vesitalouden ja vesirakennuksen
laboratoriossa aktiivisia jatko-opiskelijoita
 - Harri Koivusalo (lumi + valuntamallit; väit. 01/2003)
 - Teemu Kokkonen (valuntamallit; väit. 06/2003)
 - Toomas Tamm (maatalousalueiden hydr., väit. 12/2002)
 - Mikko Jauhiainen (metsäalueiden hydrauliset ominais.)
 - Maija Paasonen Kivekäs (ravinteiden huuht. maatal. al.)
 - Terhi Helmiö (avouomahydrauliikka)
 - Juha Järvelä (avouomahydrauliikka)
 - Jarkko Koskela (valuntamallit/hahmontunnistus)
 - Nora Metsäranta (taajamahydrologia)
 Toimipaikka SYKE/jatko-opiskelija TKK:lla
 - Kirsti Granlund (maatalousvalt. valuma-alueiden ravint. huuht.)
 - Katri Rankinen (typen huuhtoutuminen valuma-aluetasolla)
 - Katri Siimes (pestisidien huuhtoutuminen)
 - Marie Thouvenot (jokien ravinnemallit/aloittaa k. 2004)
    Hydrologiset mallit
• Reaaliaikainen tulvien ennustaminen
• Ihmistoimintojen vaikutusten ennustaminen
• Ravinteiden huuhtoutuminen

Hydrauliset mallit (avouomavirtaus)
• 1D- ja 2D-mallit
• Sedimentin kulkeutuminen
 - jokien muodonmuutokset
 - saastuneiden pohjasedimenttien
  kulkeutuminen
Hydrologisen mallintamisen merkkipaaluja
 • Rationaalinen kaava Qmax=f*Pmax*A (1851)
 • Yksikkövaluntakäyrä (1932)
 • Nashin kaskadi (lineaariset altaat) (1957)
 • Konseptuaalinen valuntamalli STANFORD (1960)
 • Ensimmäinen alueellisesti hajautettu (distributed)
  malli (Freeze 1971)
 • HBV-malli (1973)
 • Muita hajautettuja malleja: SHE-malli (1981);
  DHSVM (1994)
 • ’Semi-distributed’ IHDM (1985), TOPMODEL
  (1988); TKK:n vesital. lab.
  Hydraulisen mallintamisen merkkipaaluja
• Chezyn (1769) ja Manningin (1889) kaavat
• Darcy-Weissbach häviökaava (1845, 1854)
• Muuttuvaa avo-uomavirtausta kuvaavat osittais-
 differentiaaliyhtälöt, Saint Venantin yhtälöt (1870)
• Saint Venantin yhtälöiden numeerinen ratkaisu
 tietokoneella; Preissmann (1961)
• 70-80 luvuilla paljon malleja (Cunge, Abbott, Verwey,
 Liggett, Fread; Suomessa mm. Forsius 1981;
 TKK/vesitalous (1982); DAMBRK, HEC, MIKE
• sedimentin kulkeutuminen; veteen liuenneiden aineiden
 kulkeutuminen (advektio-dispersio) + 2D-sovellutukset
• karkeuskerroin Manning tai Chezy lähes kaikissa
 sovellutuksissa
 Hydrologinen ja hydraulinen
 mallintaminen: kysymyksiä?
• osaavatko mallit hyödyntää tarkentuneita
 sadantamittauksia (sadetutka, satelliitit)?
• saadaanko 3D-korkeusmallista (DEM) ja
 maankäyttömallista suoraan parametrit
 valuntamalleihin?
• osaavatko mallit hyödyntää olemassa olevia
 alueellisia mittauksia pohjavedenpinnan
 korkeuksista, maankosteudesta ym?
  Hydrologinen ja hydraulinen
  mallintaminen: kysymyksiä?
• lasketaanko vesien liike fysikaalisesti oikein
 aineiden huuhtoutumismalleja varten (typpi,
 fosfori valuma-aluetasolla)?
• hyödynnetäänkö malleissa valuma-alueen
 geomorfologisia ominaisuuksia (itsensä
 kanssa samankaltaiset alueet; uomaverkos-
 ton muoto; uoman geometria)?
• osataanko ennustaa valumia alueilta, joilta
 ei ole hydrologisia havaintoja?
  Hydrologinen ja hydraulinen
  mallintaminen: kysymyksiä?
• onko olemassa ”puolueeton tapa” arvioida
 karkeuskertoimet avouomamalleissa?
• onko olemassa menetelmä, jolla arvioidaan
 kasvillisuuden vaikutus pääuomassa ja/tai
 tulvatasanteilla?
• Saastuneiden pohjasedimenttien kulkeutumisen
 laskenta 2D-tapauksessa?
     Erityyppiset
   tulvaennustemallit
(aikasarjamalleja ei käsitelty)
Konseptuaaliset ja hajautetut mallit

Konseptuaalinen malli  Hajautettu malli (distibuted)
     Näennäisesti hajautettu eli
     ’semi-distributed’-malli

• Täysin hajautetulla mallilla ei käytännössä pystytä
 laskemaan kuin pieniä (< 1 km2) valuma-alueita
 (laskentaverkon koko n. 5x5 – 20x20 m2)
• Jos valuma-alue esim. useita tuhansia km2 >
 -vaihtoehdoksi on kehitetty näennäisesti hajautetut
  mallit
• TKK:ssa kehitetyistä malleista käytetään nimitystä
 ’tyyppiprofiili’-mallit
• Hyödynnetään ’tyypillisiä kaltevia rinteitä’ (hillslope)
     Näennäisesti hajautettu eli
     ’semi-distributed’-malli
• Eliminoidaan malleista kolmas ulottuvuus olettamalla,
 että vesi kulkee pääsääntöisesti lähintä uomaa kohden
• eri maankäyttömuodoille laadittava omat
 tyyppiprofiilit
• maalaji ja pinnan kaltevuus edellyttävät useita tyyppi-
 profiileja tietyn maankäyttömuodon sisällä
Tyyppiprofiilimallin periaate
  Valuman ja vedenlaadun mittaukset
     ‘Tyypillinen profiili’

•  Metsäalueilla kalteva rinne (hillslope)
•  Maatalousalueilla sala- tai avo-ojitettu profiili
•  Taajamissa ?
•  Ojitetuilla soilla muistuttaa maatalous-profiilia
     ‘Tyypillinen profiili’
• Metsäisiä rinteitä ympäröi Suomessa hyvin
 usein suo-alue; se vaikuttaa sekä valunnan
 huippuihin, että erityisesti ravinnetaseeseen
• Luonnontilaisilla suoalueilla ‘tulvatasanne’
 (muistuttaa hydraulisesti avouomavirtauk-
 sen tulvatasannetta)
     Valunnan ennustaminen
      tyyppiprofiilimalleilla
• Mitataan ja mallinnetaan vesien ja ravinteiden liikettä
 tyypillisillä profiileilla (TKK:lla omaa koetoimintaa
 maatalousalueilla, metsäisillä rinteillä ja niitä
 ympäröivillä suo-alueilla ja taajama-alueilla)
• Avouomat liitetään mukaan laskennallisesti (apuna
 geomorfologiset teoriat)
• Tyypillisten profiilien valinnassa ja luokittelussa
 mahdollista hyödyntää 3D-korkeusmalleja ja alueellisia
 maankäyttötietoja
 Reaaliaikaiset
tulvaennustemallit
 Reaaliaikainen tulvien ennustaminen
• Osaavatko mallit hyödyntää tarkentuneita
 sadantamittauksia (sadetutka, satelliitit)?
 Entä reaaliaikaisia vedenkorkeus- ja
 virtaamahavaintoja?
• Keskeinen kysymys on mallien kyky päivittää
 (’update’) ennusteitaan aina, kun saadaan uusia
 mittauksia!
 - päivitetään mallin vesivarastoja
 - korjataan mallin sadantoja (SYKE:n
  vesistöennusteet)
 - päivitetään mallin parametreja
Reaaliaikainen tulvien ennustaminen
      Vaihtoehto 1
• Yksinkertaiset mallit, joiden tilamuuttujat
 (vesivarastot) ja parametrit pystytään
 päivittämään reaaliaikaisten mittausten avulla
 (esim. Kalman filter, MISP=Mutually
 Interactive State and Parameter estimation)
• jokimallina yksinkertainen siirtofunktiomalli
 tai varastoyhtälöön perustuva malli
 (esim. Muskingum)
• heikkoutena se, etteivät pysty kunnolla
 hyödyntämään alueellisia sadantamittauksia
Reaaliaikainen tulvien ennustaminen
  Vaihtoehto 2 (Todini et al.)
• MUSIC-projekti (Multi-sensor precipitation, measurements
 integration, calibration and flood forecasting )
• Alueellisesti hajautetut mallit (TOPKAPI),
 joissa huomioidaan maankäyttö ja maalaji
• jokimallina yksinkertaistus Saint Venantin yhtälöistä
 (ns. diffuusioanalogia)
• Erityinen huomio kiinnitetty käyttöliittymään ja
 ennusteiden selkeyteen
• Tällä hetkellä koekäytössä neljällä valuma-alueella eri
 puolilla Eurooppaa
• Heikkoutena se, että mallin päivitys ei käytännössä
 onnistu (liian monimutkaiset mallit);
   Mitä parannettavaa nykyisissä
  reaaliaikaisissa ennustemenetelmissä?
• Olemassa olevat mallit ennustavat melko hyvin virtaamat
 ja vedenkorkeudet, mutta eivät anna luotettavaa arviota
 ennusteen epävarmuudesta
• Sadannan mittaustarkkuus paranee tulevaisuudessa (mm.
 sadetutkat, satelliitit yleistyvät): nykyiset mallit eivät osaa
 hyödyntää tarkentuneita mittauksia täysimääräisesti
• MUSIC: Todini (Italia): ”The effectiveness of decisions is
 highly increased by converting the complexity of flood
 forecasts into simple and clear messages to the decision
 makers and to the general public “
• Todini halusi Nokian mukaan projektin seuraavaan
 vaiheesen (RITHM)
   Millaisia reaaliaikaisia malleja
      tulevaisuudessa?
• yksinkertaiset, mittausten avulla päivitettävät
 mallit lienevät parempia silloin, kun hydrologisia
 havaintoja olemassa pitkältä ajanjaksolta (esim.
 Suomi)
• monimutkaiset (semi-distributed) mahdollinen
 vaihtoehto esim. kehitysmaissa, jos 3D
 korkeusmalli (DEM), maankäyttöluokitus ym.
 saatavissa tietokannoista
• reaaliaikaisia mittauksia (Q, W, P) tarvitaan
 välttämättä
Ihmistoimintojen hydrologisten
 vaikutusten ennustaminen

 Ravinteiden kulkeutumisen
    ennustaminen
  valuma-aluetasolla
    Ihmistoimintojen vaikutusten ja
 ravinteiden kulkeutumisen ennustaminen
 Mallin vaatimuksia:
• veden todellinen reitti sadannasta valunnaksi
 mallinnettava
• käytännössä oltava joko alueellisesti hajautettu
 (distributed) tai tyyppiprofiili-malli (semi-distributed)
• Mahdollisuus hyödyntää alueellisia mittauksia
 pohjavedenpinnan korkeuksista, maankosteudesta
• 3D-korkeusmallista (DEM) ja maankäyttö-mallista
 saadaan suoraan osa valuntamallin parametreista
• valuma-alueen geomorfologian hyödyntäminen
  Vesien liike laskettava
   fysikaalisesti oikein

Ongelmana makrohuokoset, jotka
kuljettavat suuren osan vedestä ja
  ravinteista oikovirtauksena
    maamatriisin ohi!
Infiltraatio vertikaalisessa lieriössä (laboratorio)
Keinotekoinen täysin homo-
 geeninen näyte            Luonnonhiekka
Stable flow (conventional theory)  Unstable flow (fingering)
Mikä on veden todellinen reitti
 pellon pinnalta vesistöön?
  ‘Kastemato on salaojittajan paras
  ystävä’ (J. Saavalainen)
     Makrohuokosten vaikutus peltoalueilla
       Kuva:
Visa Nuutinen/MTT
        Makrohuokosten merkitys valuntaan ja
          ravinteiden huuhtoutumiseen
        (Paasonen-Kivekäs/TKK, Vesitalous)
  0.6      Drain flow   20                  September 5 1995
         Precipitation                20
  0.5
                 15             40
  0.4
                       Depth (cm)
mm/h
                    mm/h
                               60
  0.3              10
                               90
  0.2
                 5             120
  0.1                           Drain
    0            0
                                  0    20   40   60
    11-Jul-98 12-Jul-98 13-Jul-98                       NO3-N (mg/l)
                                                                 Valuma (l/15min/ha)
                                         Kiintoaine (g/l)
                                       0
                                         1
                                            2
                                                  3
                                                       4
                                                              5
                                                                 0
                                                                   100
                                                                      200
                                                                         300
                                                                            400
                                                                               500
      1
                                                  18.10.1997 0:20
                                                  18.10.1997 2:50
      4
                                                  18.10.1997 5:20
                                                  18.10.1997 8:05
                                                18.10.1997 10:51
                                                18.10.1997 13:21
                                                18.10.1997 15:36
                                                18.10.1997 17:51
                                                18.10.1997 20:21
                                                18.10.1997 22:36
                                                  19.10.1997 0:51
                                                  19.10.1997 3:06
                                                  19.10.1997 5:21
                                                  19.10.1997 8:06
                                                19.10.1997 10:21
                                                                                  Sjökullan koekentällä (savimaa)
                                                19.10.1997 12:36
                                                19.10.1997 15:06
                                                19.10.1997 17:21
                                                19.10.1997 19:36
                                                19.10.1997 22:22
                                                  20.10.1997 1:22
                                                  20.10.1997 3:37
                                                  20.10.1997 6:22
                                                  20.10.1997 9:22
                                                20.10.1997 11:52
                                                20.10.1997 14:37
                                                20.10.1997 16:52
                                                   Valuma
                                                       Kiintoaine
                                                20.10.1997 19:07
      7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70
                                                                         Kok-P
Aika (h)
                                                                         Valuma
                                                20.10.1997 21:22
                                       0
                                                20.10.1997 23:37
                                         500
                                              1000
                                                     1500
                                                              2000
                                                                 0
                                                                   1
                                                                      2
                                                                         3
                                                                            4
                                                                               5
                                                                                  Valunnan, kokonaisfosforin ja kiintoaineen välinen yhteys
                                         Valuma (l/h/ha)                 Kokonaisfosfori (mg/l)
      Makrohuokosten merkitys
       valuntamalleissa…
• The lack of knowledge about lateral preferential flow
 may be the largest impediment for moving forward in
 catchment modeling–thus, the effect of soil pipes and
 other structures on the lateral flow and transport at the
 hillslope scale is viewed as a major control still awaiting
 good model-process integration (Weiler, Uchida,
 MacDonnel, 2003)
• ”mallit voidaan kalibroida niin, että ne toimivat melko
 hyvin, mutta vesien liikettä ei vielä osata valuma-
 aluetasolla laskea fysikaalisesti oikein”
• t.s. ”kaikki toistaiseksi tehdyt mallit laskevat valuma-
 aluetasolla ravinteiden huuhtoutumisen väärin”
Ihmistoimintojen vaikutusten ennustaminen

 Geomorfologian hyödyntäminen
   valuntamalleissa?
Vasemmalla puun juuriston vedenotto;
   oikealla valuma-alue
       FRACTAL GEOMETRY-
      "GEOMETRY OF NATURE"?
 Mandelbrot (1983) developed fractal geometry to describe
 patterns found in nature.

 -The term self-similarity, which is used interchangeably
 with scaling in the literature means that pieces of the
 object resemble the whole object

- Strict self-similarity implies that each piece is a perfect
 miniature copy to the whole
      FRACTAL GEOMETRY-
     "GEOMETRY OF NATURE"?

- Statistical self-similarity means that small pieces look
 similar to the whole but are slightly varied
-A fractal is termed self-affine when a smaller piece of
 the whole appears to have undergone different scale
 reductions in the longitudinal and transverse
 directions (skewed miniature)
 (first-order basins compared to the whole watershed)

- Research has shown that individual streams and the
 networks which they comprise are fractals
 Self-similarity of stream
 networks: Horton laws
 - for stream networks the self-
  similarity describes the relationship
  between a stream and its side
  channels of lower order

 - In a truly self-similar network,
  the number of of third-order
  streams, which enter a fourth-
  order stream from the side,
  is the same as the number of
  second-order streams which
  enter a third-order stream
  from the side.
- This relationship continues
 throughout the basin
Luonnon itse muodostama uomaverkosto
   erityyppisillä maalajeilla
Luonto hoitanut asian tarkoituksenmukaisesti:
*mitä pienempi pohjamaan hydraulinen johtavuus,
 sitä enemmän ojia/uomia aikojen kuluessa valuma-
 alueelle on muodostunut
* uomien määrä etsittävissä 3D-maastomallien avulla
* uomien määrä (m/km**2) korreloi tyypillisen
 rinnepituuden kanssa (vrt. ’tyyppiprofiilimallit’)
* rinteiden pituuksille ja kaltevuuksille mahdollista
 määrittää jakauma (lasketaan 3D-korkeusmallin
 avulla)
* mallissa kalibroidaan esim. hydraulisen
 johtavuuden jakaumia
   Tyyppiprofiilien etsintä 3D-
     korkeusmallista
• Lasketaan veden reitti vedenjakajalta
 lähimpään uomaan (esim. 1000-5000 otosta)
• luokitellaan profiilit ’samankaltaisiin ryhmiin’
• luokittelu mahdollista tehdä isollekin valuma-
 alueelle (otoksia eri puolilta aluetta)
                               30
                                                         Profile 1 (0.49 )
                                                         Profile 2 (0.17)
              Elevation above ditch level [m]  25                          Profile 3 (0.25)
                                                         Profile 4 (0.09)
                               20


                               15


                               10


                               5


          100 m                   0
                                 0  100  200       300       400     500     600
                                         Distance from ditch [m]
  Alueet, joilta ei ole olemassa
    virtaamahavaintoja
• hajautetut mallit
• hahmontunnistukseen perustuvat
 menetelmät: etsitään ko. menetelmillä
 vertailuvesistö tai valuma-
 alueominaisuuksiltaan mahdollisimman
 samankaltainen valuma-alue
• geomorfologinen yksikkövaluntakäyrä
Geomorfologinen yksikkövaluntakäyrä:
- Rodríguez-Iturben (Stockholm Water Prize 2002)
 ajatuksia hyödyntävä
- mahdollisuus käyttää mm. alueilla, joilta ei ole
 olemassa mittauksia
- parametrit laskettavissa Hortonin lukujen avulla
  Avouomavirtaus
Sedimentin kulkeutuminen
     Hydrauliset mallit
• 1D-malleissa paremmin huomioon (Helmiö
 ja Järvelä)
 - kasvillisuuden vaikutus
 - tulvatasanteiden vaikutus
 - liikemäärän siirtyminen pääuoman ja
  tulvatasanteen välillä
• Darcy-Weissbach-häviökertoimet
 useasti fysikaalisesti perustellumpia kuin
 Manning/Chezy
 Tulevaisuudessa entistä enemmän
    tarve ennustaa mm.
• Jokien muodonmuutokset 1D/2D (aggradation/
 degradation); sedimentin kulkeutumisen vaikutus uoman
 pohjan korkeuteen
• Ratkaistaan samanaikaisesti neljä yhtälöä: 1) jatkuvuus-
 yhtälö (massatase), 2) liikemäärän säilyminen, 3) uoman
 pohjan korkeusmuutokset ja 4) sedimentin
 kulkeutuminen
    Hydrauliset mallit
  Sedimentin kulkeutuminen
• Saastuneiden pohjasedimenttien
 kulkeutuminen (2D)
• Esimerkkinä Kymijoen dioksiineilla ja
 furaaneilla saastuneet pohjasedimentit
• Yhteistutkimus SYKE/TKK
• 2D-mallintaminen ja mittaukset kourussa
     Kymijoen sedimenttitutkimus
        Lyhyt historia
• Teollisuus on kuormitttanut Kymijokea voimakkaasti eri
 kemikaaleilla
• Haitallisimmat aineet: puunsuoja-aineen, KY-5:n,
 valmistuksen sivutuotteena syntyneet dioksiinit ja
 furaanit
• KY-5 tehtaan ja eri puunjalostuslaitosten sivutuotteena
 veteen päässyt elohopea.
• puunjalostusteollisuus luopui elohopean käytöstä vuonna
 1968 ja KY-5 valmistus lopetettiin Kuusankoskella
 vuonna 1984
• Kuusankosken ja Keltin voimalaitosten välinen osuus
 saastunein (jopa 1000 kertaa saastuneen maan raja-arvo)
Kymijoen pohjasedimenttien
   kulkeutuminen
   Kymijoen pohjasedimentit
• 2-D tapauksessa on oleellista tietää mistä
 osasta uomaa kiintoaines on peräisin
 (irtoavalla kiintoaineella PCDD/F-pitoisuus)
• Valmista mallia ei löytynyt: sedimentin
 kulkeutumismalli joudutaan tekemään itse
    Kymijoen pohjasedimentit
       Kourukoe
• Mallintaminen edellyttää mittauksia: sedimentin
 irtoaminen ja laskeutuminen mitataan
 laboratoriokourussa
• Eroosiokokeet
 - kumulatiivinen eroosio
 - eroosionopeus (g/m2/s)
 - kriittinen leikkausjännitys eroosiolle
  ’ pohjassa oleva helposti liikkeelle lähtevä
   materiaali
  ’ pohjan orgaanisen rakenteen murtuminen
 - kriittinen leikkausjännitys sedimentaatiolle
Hydrauliset mallit/kourukoe
  Kymijoen sedimenttitutkimus

• Kulkeutumistutkimus osa Kymijoen
 pohjasedimenttien kunnostussuunnitelmaa
• Tutkimuksen tavoitteena on arvioida
 pohjassa olevien PCDD/F-yhdisteiden
 kulkeutuminen Kymijoesta Suomenlahteen
• Poikkeuksellisten olojen (mm. tavallista
 suurempi tulva) vaikutus kulkeutumiseen
  Yhteenveto/hydrologiset mallit
• reaaliaikainen tulvien ennustaminen: tarkentuvat
 sademittaukset, mallien kyky päivittää ennusteita
• ihmistoimintojen vaikutus hydrologiaan: DEM,
 maankäyttömalli ja geomorfologia hyödynnettävä
• ravinteiden (& haitta-aineiden) kulkeutuminen
 valuma-aluetasolla: iso haaste (mm. makrohuokoset)
    Yhteenveto/avouomavirtaus
• kasvillisuuden ja tulvatasanteiden huomioiminen
 nykyistä tarkemmin
• saastuneiden pohjasedimenttien kulkeutuminen
 kytkettävä 2D virtausmalleihin
• sedimentin kulkeutuminen ja uoman pohjan
 korkeusmuutokset mukaan virtausmalleihin

								
To top