Docstoc

computer hardware

Document Sample
computer hardware Powered By Docstoc
					પસ નલ ક ટર (personal computer)
      ુ
ક ટર હાડવેર ું બને ું છે ,
  ુ
મ ટપલ ફ ઝકલ ક પોન સ છે , માં
ક ટરની કામગીર બ વતા અસં ય
   ુ
સો ટવેર (software) લોડ કર શકાય છે .
અ ુ મ ણકા
[ પાવો]

  ૧ લા ણક પીસી હાડવેર
   ૧.૧ મધરબોડ
   ૧.૨ પાવર સ લાય
   ૧.૩ િવડ યો ડસ લે ક ોલર
       ુ ે
   ૧.૪ ર વ બ લ મીડ યા ડ વાઇસીસ
   ૧.૫ ત રક ટોરજ
   ૧.૬ સાઉ ડ કાડ
                   1
   ૧.૭ નેટવ કગ
   ૧.૮ અ ય પે રફર સ
     ૧.૮.૧ ઇન ટ
          ુ
     ૧.૮.૨ આઉટ ટુ
  ૨ આ પણ ુ ઓ
  ૩ બા લ સ

[ફરફાર કરો] લા ણક પીસી હાડવેર

પીસી ઘણી બધી ર તે એસે બલ થાય છે ,
તેમ છતાં એક િવિશ ટ પસ નલ ક ટર  ુ
(personal computer) એક ટાવર
આકારના કસ (case) ક ચેિસસ ું અને
નીચે માણેન ા પા સ ું બને ું હોય છે ઃ
[ફરફાર કરો] મધરબોડ
                    2
મધરબોડ ક ટર ું "બોડ "(સંદભ
       ુ
આપો)છે , ના ારા અ ય તમામ
ક પોન સ ઇ ટરફસ થાય છે .મધરબોડ
સાથે સીધા જોડાયેલ ા ક પોન સમાં નીચે
 જ બના સાધનોનો સમાવેશ થાય છે ઃ
 ુ

   સે લ ોસેિસગ િુ નટ (central
processing unit) (સીપી ુ ) મોટા ભાગની
ગણતર ઓ કર છે , નાથી ક ટર    ુ
કામગીર કરવા સ મ બને છે અને તેન ે
ક ટર ું "મગજ" કહ છે .તે સામા યપણે
   ુ
હ ટ િસ ક અને પંખ ાથી ઠં ુ (cooled) થાય
છે .
   ચપસેટ (chipset) સીપી ુ અને ુ ય
                     3
મેમ ર સ હતના સી ટમના અ ય
ક પોન સની વ ચે સંચ ાર ું મા યમ બને
છે .
   રમ (RAM) તમામ ચા ુ યાઓ
(એ લીકશ સ) અને તે વખતે ચા ુ
ઓપર ટગ સી ટમને સં હ ત કર છે . રમ
એટલે ર ડમ એ સેસ મેમ ર .
   બાયોસ (BIOS) (BIOS) માં ટફમ વેર
                ુ
(firmware) અને પાવર મેન ેજ મે ટનો
સમાવેશ થાય છે .Basic Input Output
System ઓપર ટગ સી ટમ (operating
system) ાઇવસ થી ચાલે છે .
    ત રક બસીસ (Buses) સીપી ન ે
                 ુ
  ા ફ સ અને સાઉ ડ માટ િવિવઘ ત રક
ક પોન સ સાથે તેમ જ એ સપા શન
                    4
કા સ સાથે જોડ છે .
   કર ટ
     રમ અને પીસીઆઈ એ સ ેસ
માટ નોથ જ (northbridge) મેમ ર
ક ોલ
       ા ફ સ કા સ માટ
પીસીઆઈ એ સ ેસ (PCI Express)
     અ ય એ સપા શન કાડ માટ
પીસીઆઈ (PCI)
     ડ ક ાઇવ માટ એસએટ એ
(SATA) (SATA)
   જર રા ું
      ુ
     એટ એ (ATA) (ATA)
(એસએટ એ (SATA) ારા હટાવાયે )ું
     એ પી (AGP) (પીસીઆઈ
                 5
એ સ ેસ ારા હટાવાયે )ું
      વીએલબી (VLB) વીઇએસએ
(વેસ ા) લોકલ બસ (એ પી ારા
હટાવાયે )ું
      આઇએસએ (ISA) (ઓ ો ગક
ક ટસ માં હ ુ વપરાતા, પરં ુ પીસી માટ
   ુ
જર રાણાં એ સપા સન કાડ લોટ ફોમટ)
    ુ
   એ સટન લ બસ ક ોલસ બહારના
પે રફર સ માટના પો સ ને સપોટ કર
છે ..આ પો સ સીધે સીધા સાઉથ જ
(southbridge) ઇન ટ/આઉટ ટ ક ોલર
         ુ    ુ
 ારા ુ િશત હોઈ શક છે અથવા તો
પીસીઆઈ બસ ારા મધબોડ સાથે
જોડાયેલ ા એ સપા સન કા સ આધા રત
હોઈ શક છે .
                   6
     એ સબી (USB) (USB)
     ુ
    ફાયરવાયર (FireWire)
    ઇએસએટ એ (eSATA)

[ફરફાર કરો] પાવર સ લાય
 ુ ય લેખ : Power supply unit
(computer)

પાવર કોડ, વચ અને ુ લગ ફનનો
સમાવેશ થાય છે .મધરબોડ અને ત રક
ડ ક ાઇ ઝને યો ય વો ટ ઝ પર પાવર
 રો પાડ છે .
 ૂ


[ફરફાર કરો] િવડ યો ડસ લે ક ોલર
                 7
 ુ ય લેખ : Graphics card

િવઝ અ લ ડસ લે િુ નટ (visual display
    ુ
unit) માટ આઉટ ટ સ છે .આ ુ ં ાં તો
         ુ
મધરબોડમાં જ િનમાણ કર ું હશે, ક પછ
  ા ફ સ કાડ (graphics card)ના વ ુપ માં
તેન ા પોતાના અલગ લોટ (પીસીઆઇ,
પીસીઆઇ-ઇ, પીસીઆઇ-ઇ 2.0 અથવા
એ પી)માં જોડાયે ું હશે.
         ુ ે
[ફરફાર કરો] ર વ બ લ મીડ યા
ડ વાઇસીસ
 ુ ય લેખ : Computer storage

 સીડ (CD) (કો પે ટ ડ ક) - સંગ ીત
          ુ ે
અને ડટા માટ યો ય ર વ બ લ મીડ યાનો
                     8
સૌથી સામા ય કાર.
    સીડ -રોમ ાઇવ (CD-ROM Drive)
- સીડ માંથ ી ડટા વાંચ વા માટ વપરાતી
ડ વાઇસ.
    સીડ રાઇટર (CD Writer) -
સીડ માંથ ી ડટા વાંચ વા તેમ જ લખવા બંન ે
માટ વપરાતી ડ વાઇસ.
  ડ વીડ (DVD) (DVD) ( ડ જટલ
વસટાઇલ ડ ક) - સીડ વા જ
ડાયમે શ સ ધરાવતો પરં ુ બાર ગણી
મા હતીનો સં હ કરતો ર વ બ લુ ે
મીડ યાનો એક લોકિ ય કાર. ડ જટલ
વીડ યો ાંસ ફર કરવાનો સૌથી સામા ય
માગ અને ડટા ટોરજ માટ લોકિ ય.
    ડ વીડ -રોમ (DVD-ROM) ાઇવ
                   9
(DVD-ROM Drive) - ડ વીડ માંથ ી ડટા
વાંચ વા માટ વપરાતી ડ વાઇસ.
     ડ વીડ રાઇટર (DVD Writer) -
ડ વીડ માંથ ી ડટા વાંચ વા તેમ જ લખવા
બંન ે માટ વપરાતી ડ વાઇસ.
     ડ વીડ -રમ (DVD-RAM) ાઇવ
(DVD-RAM Drive) - ડ વીડ ના ખાસ
 કારમાંથ ી ઝડપથી ડટા વાંચ વા અને
લખવા માટ વપરાતી ડ વાઈસ.
    -ુ ર ડ ક (Blu-ray Disc) - ડટા અને
હાઇ-ડફિનશન વીડ યો માટ હાઇ-ડ સટ
ઓ ટકલ ડ કસીડ કરતા 70 ગણી
મા હતીનો સં હ કર શક છે .
     બીડ -રોમ (BD-ROM) ાઇવ (BD-
ROM Drive) - -ર ડ કમાંથ ી ડટા
          ુ
                    10
વાંચ વા માટ વપરાતી ડ વાઇસ.
    બીડ રાઇટર (BD Writer) - -ુ ર
ડ ક ઉપર અને તેમ ાંથ ી ડટા લખવા અને
વાંચ વા માટ વપરાતી ડ વાઇસ.
   એચડ ડ વીડ (HD DVD) - -ુ ર
ફોમટની પધ ક, હવે ચ લત નથી.
   લોપી ડ ક (Floppy disk) -
 લે સબલ મે ને ટક ટોરજ મીડ યમની
પાતળ ડ કની બનેલ ી આઉટડટડ ટોરજ
ડ વાઇસ.આ આરએઆઇડ (રઇડ)
 ાઇવસ લોડ કરવા માટ ુ ય વે વપરાય
છે .
   ઝપ ાઇવ (Zip drive) - 1994માં
લોમેગ ા ારા દાખલ થયેલ ી મ યમ-
        ે
  મતાની ર મેવ બ લ ડ ક ટોરજ સી ટમ,
                  11
   હવે આઉટડટડ છે .
    એ સબી લેશ ાઇવ (USB flash
    ુ
drive) - િવિશ ટ ર તે નાની, વજનમાં
      ુ ે
હલક , ર વ બ લ અને ર રાઇટબલ
  એ સબી ઇ ટરફઇસ સાથે ુ િથત લેશ
  ુ
મેમ ર ડટા ટોરજ ડ વાઇસ. મતા ુ દ
 ુ દ છે , સીડ ટલા જ િવ તારમાં સકડો
મેગ ાબાઇ સથી માંડ ને સકડો ગીગાબાઇ સ
( -ુ ર ડ કથી પણ વધાર).
   ટપ- ાઇવ (Tape drive) - મે ને ટક
ટપ પરનો ડટા વાંચ તી અને લખતી તેમ જ
લાંબ ા ગાળાના ટોરજ અને બેકઅ સ માટ
વપરાતી ડ વાઇસ

[ફરફાર કરો]  ત રક ટોરજ
                  12
પાછળથી ઉપયોગ કરવા માટ ક ટરની ુ
 દર ડટા રાખ ું હાડવેર, ક ટર પાસે
             ુ
પાવર ના હોય, યાર પણ સાત ય ણ  ૂ
રહ છે .

   હાડ ડ ક (Hard disk) - મ યમ દત ુ
માટના ડટાનો સં હ
   સો લડ- ટટ ાઇવ (Solid-state drive)
- હાડ ડ ક વી જ ડ વાઇસ, પરં ુ તેમ ાં
 િુ વગ પા સ હોતા નથી અને તે ડ જટલ
ફોમટમાં ડટાનો સં હ કર છે .
   રઇડ એર ક ોલર (RAID array
controller) - રઇડ એરમાં પરફોમ સ
અથવા ર લાયે બ લટ ઇ વ મે ટ હાસંલ
             ુ
                   13
કરવા માટ કયલીક હાડ ડ ક ું સંચ ાલન
કરવા માટની ડ વાઇસ

[ફરફાર કરો] સાઉ ડ કાડ
 ુ ય લેખ : Sound card

ઓડ યો ડ વાઇસીસમાં સાઉ ડના આઉટ ટ  ુ
માટ તેમ જ માઇ ોફોન
(microphone)માંથ ી ઇન ટ વીકારવા
            ુ
માટ ક ટરને સ મ બનાવે છે .મોટા
     ુ
ભાગના આ ૂિનક ક ટસ મધરબોડમાં
          ુ
ઇન- બ ટ સાઉ ડ કાડ ધરાવે છે , તેમ છતાં
સામા યપણે વપરાશકતા અપ ેડ તર ક
અલગ સાઉ ડ કાડ ઇ ટોલ કરાવતા હોય
છે . બ ટ-ઇન ક ઉમેરલા, મોટા ભાગના
                    14
સાઉ ડ કાડ, બ વિન મતા ધરાવે છે .
[ફરફાર કરો] નેટવ કગ
 ુ ય લેખ : Computer networks

ક ટરને ઇ ટરનેટ (Internet) સાથે અને
  ુ
અથવા/અ ય ક ટસ સાથે જોડ છે .
       ુ

  મોડમ (Modem) - ડાયલ અપ
કને શ સ માટ અથવા ડ જટલ ફ સસ
મોકલવા માટ. (આઉટડટડ)
  નેટવક કાડ (Network card) -
ડ એસએલ/કબલ ઇ ટરનેટ માટ
અને/ અથવા અ ય ક ટસ ને જોડવા માટ.
           ુ
તેમ ાં ઇથરનેટ કોડનો ઉપયોગ થાય છે .
  ડાયર ટ કબલ કને શન (Direct Cable
                   15
Connection) - તેમ ાં નલ મોડમ (null
modem)નો ઉપયોગ થાય છે . બે
ક ટસ ના સીર યલ પો સ નો અથવા
   ુ
લેપ લ ક (Laplink Cable)નો ઉપયોગ
કર ને તેમ ને જોડ છે .બંન ે ક ટસ ને તેમ ના
               ુ
સમાંત ર પો સ સાથે જોડ છે .

[ફરફાર કરો] અ ય પે રફર સ
 ુ ય લેખ : Peripheral

વ મ ાં, હાડવેર ડ વાઇસીસમાં ક ટર
  ુ             ુ
સી ટમના બા કનીચે માણેન ા સાધનો
 ટા ડડ અથવા અ યંત સામા ય છે .
 હ લ માઉસ

                    16
ક ટર સી ટમની બહારની ઇન ટ
   ુ          ુ
(input) અને ઇન ટ (output)
         ુ
ડ વાઇસીસનો સમાવેશ થાય છે .
[ફરફાર કરો] ઇન ટ  ુ
 ુ ય લેખ : Input

  ટ ટ (Text) ઇન ટ ડ વાઇસ
         ુ
    ક બોડ (Keyboard) -
ટાઇપરાઇટર વા ('ક 'ના નામે ઓળખાતા)
બટનને દબાવીને ટ ટ અને કર ટરના
ઇન ટ મોકલવાની ડ વાઇસ. વટ
   ુ
(QWERTY) (QWERTY) લે આઇટ ે
ભાષાનો સૌથી સામા ય ક લે આઉટ છે .
  પોઇ ટગ ડ વાઇસીસ (Pointing
device)
                17
    માઉસ (Mouse) - એક પોઇ ટગ
ડ વાઇસ, તેન ા સપો ટગ સફસના
સંદભ માં -પર માણીય ગિતને પારખે છે .
    ઓ ટકલ માઉસ (Optical Mouse)
- લેઝ સ નો ઉપયોગ કરતી નવી ટકનોલો .
તેન ે સામા યપણે એલઇડ ઝ કહ છે . તે
માઉસની ગિતને ન કરવા માટ માઉસ
હઠળના સફસને પારખે છે ,    ન પર
માઉસની ગિતિવિધઓમાં જોવા મળે છે .
     કબોલ (Trackball) - બે અ ોની
વ ચેન ા રોટશનને પારખતા સોકટમાં કલા ુ
બહાર નીકળે લ ા બોલની બનેલ ી પોઇ ટગ
ડ વાઇસ.

  ગેિમગ (Gaming) ડ વાઇસીસ
                  18
     જોય ટક (Joystick) - તે એક
સામા ય ક ોલ ડ વાઇસ છે , બે ક ણ
પર માણોમાં ણ ાઓ પારખવા માટ એક
        ુ
   તથી ગિત કરતી હ ડહ ડ ટકની બનેલ ી
છે .
     ગેઇમપેડ (Gamepad) - ઇન ટ ુ
 રા પાડવા માટ ડ જ સ (ખાસ કર ને
  ુ
થ સ) પર આધા રત સામા ય હ ડહ ડ
ગેઇમ ક ોલર.
     ગેઇમ ક ોલર (Game controller)
- ચો સ ગેિમગ હ ઓ માટ ખાસ ર તે
          ુ
બનાવાયેલ ા ક ોલરનો ખાસ કાર.
   છબી (Image), િવ ડઓ (Video)
ઇન ટ ડ વાઇસીસ
    ુ
     છબી કનર (Image scanner) -
                  19
છબીઓ , િ ટડ ટ ટ, હ ડરાઇ ટગ ક કોઇ
વ ુ ું િવ લેષ ણ કર ને ઇન ટ રા
             ુ ુ
પાડતી ડ વાઇસ.
    વેબ કમ (Webcam) - ઇ ટરનેટ
પર સરળતાથી ાંસ ફર થઈ શક તેવ ા
િવઝ અ લ ઇન ટ રા પાડવા માટ
   ુ     ુ ૂ
વપરાતા લો ર ઝો શ ન િવ ડઓ કમેરા.
          ુ
  ઓ ડઓ (Audio) ઇન ટ ડ વાઇસીસ
            ુ
    માઇ ોફોન (Microphone) -
 વિનને િવ ત સંકતોમાં ફરવીને ઇન ટ
       ુ         ુ
 રા પાડ ું એકો ટક સે સર
 ૂ

[ફરફાર કરો] આઉટ ટ ુ
 ુ ય લેખ : Output

                20
 છબી (Image), િવ ડઓ (Video)
આઉટ ટ ડ વાઇસીસ
  ુ
  િ ટર (Printer)
  મોિનટર (Monitor)
 ઓ ડઓ (Audio) આઉટ ટ ડ વાઇસીસ
           ુ
   પીકસ (Speakers)
  હડસેટ (Headset)
              21

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:16
posted:11/4/2012
language:
pages:21