Docstoc

لا تخاصم و انت تعلم أنك ظالم

Document Sample
لا تخاصم و انت تعلم أنك ظالم Powered By Docstoc
					                  ‫ال تخاصم و انت تعلم أنك ظالم‬

                                       ‫‪By Mama Dodo‬‬                                  ‫: قال هللا تعالى فى كتابه العزيز‬
 ‫باثإم و متت "‬  ‫وال تككواا مواالم بنكم بالاال و تللاا باا للى الكما لتككواا فيياا و مواال الكا‬
                                            ‫" تعومان‬
                                    ‫. مية 118 - سارة الااية‬

              ‫: قال عوى ب ابى لوكة رضى هللا عكه ، ع اب عاا رضى هللا عكه‬
 ‫ها يعيف من اليج يمان عونه وال و لنس عونه فنه بنكة فنجكل المال و يخاص للى الكما و هذا فى‬
                           ‫... الكق عونه و ها يعو مته مم مك الكيا‬
‫اليحم سعنل ب جاني و عميوة و الكس و قتادة و السلى و واات اب حنان و عال و روى وجاهل و‬
                    ‫. ب زيل ب مسو متا قالاا ال تخاص و اتت تعو متك ظال‬

    ‫: و قل ورد فى الصكنكن ع م سومة رضى هللا عكاا من رسال هللا صوى هللا عونه و سو قال‬
  ‫مقاى فى اثإقكاع ) و ( ال . لتما متا بشي و لتما يكتنكى الخص فوع بعضم من يمان ملك بكجته "‬
 ‫فإتما هى قطعة و تار فونكمواا مو يذرها ( بعض فكقضى له ( معطنه الكق ) فم قضي له بكق وسو‬
                                         ‫. ) يتيكاا‬

‫تفس األوي . فال يك ، وا و دلت هذه األية المييمة و هذا الكليث عوى من حم الكاك ال يغني الشئ فى‬
                         ‫. ها حيا فاا حيا و ال يكي حالال ها حالل‬

  ‫. و لتما ها ووز فى الظاهي فإن لابق فى تفس األوي فذاك و لال فووكاك مجيه و عوى المكتال وذره‬

‫بالال و لتما ياضى الااضي قال قتادة " لعو يا ب مد من قضاء الااضى ال يك لك حياوا وال يكق لك‬
  ‫يصنب و لعوماا من و قضى له باال من بككا وا ييى و تشال به الشااد و الااضى بشي يخطئ و‬
‫بنكاما يا الاناوة فناضى هللا عوى الماط لومكق بكجاد وما قضى خصاوته ل تكاضى حتى يجمع هللا‬
                               ‫. عوى المكق فى اللتنا به لوماط‬

  ‫قضى هللا و فاق ساع سماات بكق المظوا عوى الظال ، واما حم له فى اللتنا . و له عذاب ملن‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:20
posted:11/4/2012
language:Arabic
pages:1