2062.09_MathPath_Viet by girlbanks

VIEWS: 3 PAGES: 2

									Vietnamese

Những Điều Phụ Huynh Cần Biết
Toán Học được dùng để hiểu và giải thích về thế giới của chúng ta. Trong nền kinh tế toàn cầu của thế kỷ 21, những người có kiến thức và khả năng ứng dụng toán học có nhiều cơ hội để thành công hơn ở đại học cũng như trong công việc và đời sống. Một trong những điều kiện để tốt nghiệp ở tiểu bang Maryland là 4 tín chỉ về toán, bao gồm Algebra 1 (Đại Số 1), Geometry (Hình Học) và hai lớp toán khác như Algebra 2 (Đại Số 2), precalculus (chuẩn bị cho toán tích phân) và/hay statistics (thống kê). Phụ huynh cần theo dõi tiến triển của con em trong môn toán để bảo đảm là các em đang học những lớp thích hợp nhất, phát huy khả năng của em ở mức cao nhất . Biểu đồ trong tập san sẽ giúp phụ huynh hiểu thêm về điểm này. Phụ huynh có thể “phác họa con đường” đến trình độ các em cần đạt được ở cuối năm lớp 12. Vài điểm phụ huynh cần lưu ý:
■ Học sinh có nhiều phương thức lựa chọn khác nhau. Một số phương thức được trình bày trên biểu đồ. Thầy giáo của em và thầy cố vấn có thể giúp quý vị chọn ra phương thức tốt nhất. ■ Trong thời gian học, các em có thể học cấp tốc. Những cách học cấp tốc được phác họa trên biểu đồ bằng những mũi tên ngắt quãng màu đỏ. Học cấp tốc không có nghĩa là em học sinh “bỏ” một lớp. Thí dụ, khi mũi tên ngắt quãng màu đỏ chỉ một cách đưa học sinh từ Toán 2 ở cấp lớp 2 đến Toán 4 ở cấp lớp 3, điều này có nghĩa là học sinh đã thành thạo chương trình của cả Toán 2 và Toán 3 ở cấp lớp 2 trước khi chuyển sang Toán 4 ở lớp kế tiếp. Học sinh phải chứng tỏ là em hiểu biết tường tận nội dung một lớp học, được xác định bởi kết quả của những bài thi. ■ Mục tiêu của nhà trường là chuẩn bị cho tất cả học sinh thành công sau bậc trung học – ở đại học, những ngành học sau trung học và khi ra làm việc. Biểu đồ này sẽ giúp quý vị xem xét sự tiến triển của con em trong môn toán và giúp em đi đúng hướng trong tương lai.

Để biết thêm thông tin, xin liên lạc với trường của con quý vị.

Đường Dẫn Đến Thành Công
Hiểu Biết Về Những Phưong Thức Chọn Lớp Học Của Con Em Trong Môn Toán

School Administration
Dr. Jerry D. Weast Superintendent Mr. Larry A. Bowers Chief Operating Officer Dr. Frieda K. Lacey Deputy Superintendent of Schools

Montgomery County Public Schools
Rockville, Maryland

Do Office of Communications and Family Outreach xuất bản Dành cho Office of Curriculum and Instructional Programs

2062.09 • Web • 4.09

Những Phương Cách Dẫn Đến Thành Công Trong Môn Toán
Lớp K
Toán K

Lớp 1
Toán 1

Lớp 2
Toán 2

Lớp 3
Toán 3

Lớp 4
Toán 4

Lớp 5
Toán 5

Lớp 6
Toán 6

Lớp 7
Toán 7

Lớp 8
Lớp 9

Lớp 9
Đại Số 1

Lớp 10
Hình Học

Lớp 11
Đại Số 2

Lớp 12
Chuẩn Bị Cho Toán Tích Phân

Đại Số 1 & Toán Liên Hệ

Chuyển Sang Toán Đại Số

Đại Số 2

Căn Bản Định Lượng Toán

Các phương cách được chỉ định bằng những mũi tên. Những mũi tên màu xanh đậm biểu thị cách học theo tiêu chuẩn hay không cấp tốc. Những mũi tên ngắt quãng màu đỏ biểu thị những phương cách học cấp tốc dựa theo sự hiểu biết thành thạo.
Toán 7 Hai Giờ Toán 7 Đại Số 1 Hình Học Danh Dự Đại Số 2 Danh Dự Sơ Đẳng Tích Phân Danh Dự Hình Học Danh Dự Đại Số 2 Danh Dự

Sơ Đẳng Tích Phân Danh Dự

Tích Phân Trình Độ Cao (AP)

Nghiên cứu về Toán Học (IM)

Hình Học

Đại Số 2

Chuẩn Bị Cho Toán Tích Phân

Thống Kê Trình Độ Cao Cấp (AP)

Toán 4

Toán 5

Toán 6

Nghiên cứu về Toán Học (IM)

Đại Số 1

Hình Học Danh Dự

Đại Số 2 Danh Dự

Sơ Đẳng Tích Phân Danh Dự

Thống Kê Trình Độ Cao Cấp (AP)

Tích Phân Ứng Dụng

Toán K

Toán 2

Toán 3

Toán 5

Toán 6

Toán 7

Đại Số 1

Hình Học Danh Dự

Đại Số 2 Danh Dự

Sơ Đẳng Tích Phân Danh Dự

Thống Kê Trình Độ Cao Cấp (AP)

Tích Phân Trình Độ Cao (AP)

Toán – Trình Độ Đại học

Tích Phân Trình Độ Cao (AP)

Toán – Trình Độ Đại học

Biểu đồ này trình bày một vài cách trong số rất nhiều lựa chọn dành cho học sinh trong khi học các lớp toán từ cấp lớp Mẫu giáo đến 12. Các lớp học được trình bày theo cột với cấp lớp, bắt đầu với Mẫu giáo ở phía trái của biểu đồ và tăng dần lên đến lớp 12 bên phía phải. Việc học cấp tốc có thể bắt đầu từ Mẫu giáo cho đến lớp 8. Cấp tốc không có nghĩa là em học sinh “bỏ” một lớp học. Thí dụ, khi mũi tên ngắt quãng màu đỏ chỉ một cách đưa em học sinh từ Toán 2 ở lớp 2 đến Toán 4 ở lớp 3, điều này có nghĩa là em học sinh đã thành thạo nội dung của cả Toán 2 và Toán 3 ở lớp 2 trước khi chuyển sang Toán 4 ở lớp kế tiếp. Điều quan trọng là học sinh phải chứng tỏ sự hiểu biết tường tận nội dung lớp học trước khi em được chuyển sang trình độ kế tiếp. Học sinh có thể chọn để chuyển từ lớp theo trình độ của cấp lớp lên Lớp Danh dự (Honors) hay Lớp Cao Cấp (Advanced Placement) bất cứ lúc nào suốt thời gian học cấp III.


								
To top