43Long ruot BV Nghe An Duong Cong Hoat by girlbanks

VIEWS: 32 PAGES: 7

									NGHIÊN C U K T QU I U TR L NG RU T C P T I B NH VI N NHI NGH AN
Dương Công Ho t u Anh Trung TÓM T T: Trong 6 năm t tháng 1/2000 n tháng 12/2005; chúng tôi ã ti p nh n i u tr 593 trư ng h p L ng ru t c p tr nhũ nhi v i k t qu như sau: V gi i tính và nhóm tu i m c b nh không có s khác bi t v i các nghiên c u trư c ây- tr trai g p nhi u hơn tr gái (374/ 219), nhóm tu i 5- 12 tháng chi m nhi u nh t (71.5%) - Gi b nh: dư i 25h: 471 ca (79.43%); t 25 31 ca (5.21%). n 48h: 91 ca (15.36%); trên 48h:

- K t qu i u tr : Ch nh bơm hơi tháo l ng ngay t i giư ng b nh 559 ca (94.3%); ch nh m t u là 34 ca (5.7%) trong ó có 2 ca (0.37%) t vong do nhi m khu n- nhi m c sau m . Trong s ch nh bơm hơi có 503 ca (90%) thành công và 56 ca (10%) th t b i ph i

chuy n m , không có tai bi n do th thu t. Trong 56 ca th t b i có 50 ca (89.29%) ư c phát hi n b ng lâm sàng trong và sau th thu t, ch 6 ca (10.71%) ph i nh vào c n lâm sàng. - Liên quan gi a bơm hơi th t b i v i gi b nh: nhóm dư i 25h: 8.7%; nhóm 25- 48h: 13.2%; nhóm trên 48h: 9.7%. i u này cho th y b nh ã ư c phát hi n, ch n oán s m hơn. Phương pháp bơm hơi tháo l ng ngay t i giư ng b nh cho k t qu kh quan, không có tai bi n; khi có th t b i thì ch y u ư c phát hi n d a vào lâm sàng trong và sau th thu t. Không có s liên quan gi a th t b i c a bơm hơi và gi b nh. SUMMARY: Background: In the duration of 6 years from january 2000 to december 2005, there were 593 infants with diagnosis of intussuception, admitted to the department of surgery in Nghe an pediatric hospital. Results: Age group and sex are not different from the results of the other studies, 374 (63.1%) females and 219 (36.9%) males, age group ranges from 5 to 12 months is the most: 71.5%. - Time of disease: less than 25 hours: 471 cases (79.43%); from 25 hours to 48 hours: 91 cases (15.36%); more than 48 hours: 31 cases (5.21%). - Efficacity of treatment: the indication of the nonoperative management by air enema: 559 cases (94.3%); the indication of surgery immediately: 34 cases (5.7%) composed of 2 cases of death (0.37%) because of infection and toxication post-operation. In 559 cases of nonoperative management by air enema: 503 succeeded cases (90%), 56 unsucceeded cases 1

(10%) need to be operated, no complications from management by air enema. In 56 unsucceeded cases: 50 cases (89.29%) diagnosed by clinical symptoms in and after management by air enema, the 6 cases others (10.71%) decided on paraclinical symptoms. - Association with the failure of management by air enema and time of disease: in the group less than 25 hours: 8.7%; group 25-48 hours: 13.2% and the group over 48 hours: 9.7%. These results mean that the intussuception is sooner diagnosed. Conclusions: The method of nonoperative management by air enema is positive result, there were no complications. Failures showed on the symptoms and signs and after the intervention. There were no relations between management by air enema and time of disease. I. TV N

L ng ru t c p là m t c p c u ngo i nhi thư ng g p, nh t là l a tu i t 6- 12 tháng. B nh g p nhi u hơn vào mùa ông- xuân và g p tr trai nhi u hơn tr gái. Các k thu t i u tr cũng ã ư c áp d ng t nh ng th p niên cu i c a Th k 19 (M tháo l ng năm 1871, tháo l ng b ng áp l c nư c năm 1876). T ó, các k t qu nghiên c u ti p t c ư c công b . K t qu i u tr l ng ru t c p ngày càng ư c c i thi n hơn nh : Phát hi n và ch n oán s m, các k thu t i u tr không m ngày càng an toàn hơn, k thu t m và gây mê h i s c ngày càng có nhi u ti n b … T t c nh ng i u ó ã góp ph n quy t nh cho vi c c i thi n ch t lư ng i u tr b nh l ng ru t c p. T l tháo l ng không m ngày càng cao do b nh ư c ch n oán s m. Tuy nhiên, hi n nay còn có nhi u phương pháp khác nhau như: Tháo l ng b ng bơm hơi dư i màn Xquang tăng sáng, tháo l ng b ng nư c dư i siêu âm, tháo l ng b ng bơm hơi ngay t i giư ng b nh… Vì v y chúng tôi th c hi n tài này nh m: Phân tích k t qu i u tr l ng ru t c p tr nhũ nhi ã th c hi n t i B nh vi n Nhi

Ngh An trong 6 năm g n ây, t ó có th áp d ng tuy n y t cơ s . II.

xu t k thu t bơm hơi tháo l ng ngay t i giư ng b nh

I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U i tư ng nghiên c u: T t c các h sơ b nh án c a b nh nhân l ng ru t c p ã i u n tháng 12 năm 2005, v i

tr t i khoa ngo i B nh vi n Nhi Ngh An t tháng 1 năm 2000 tiêu chu n ch n b nh nhân như sau: • B nh nhi t 24 tháng tu i tr xu ng ã ư c kh ng c p và i u tr t i khoa Ngo i.

nh ch n oán là l ng ru t

• Không ưa vào nghiên c u nh ng trư ng h p l ng ru t tái phát nhi u l n. - Phương pháp nghiên c u: H i c u các thông tin t h sơ b nh án ang ư c lưu tr t i phòng k ho ch t ng h p b ng phi u thu th p thông tin. - K thu t bơm hơi: Ti n mê b ng: (Aminazin + Dimedrol + Atropin). Ti n hành bơm hơi ngay t i giư ng b nh không có s h tr c a màn Xquang tăng sáng. 2

III. K T QU NGHIÊN C U T tháng 1/ 2000 n tháng 12/ 2005 t i khoa Ngo i B nh vi n Nhi Ngh An ã ti p nh n i u tr 593 b nh nhân v i các tiêu chu n như trên. K t qu c th như sau: 3.1. T l m c b nh theo gi i Nam có 374 ca (chi m t l 63.1%); n có 219 ca (chi m t l 36.9%).

Nam N
N , 219, 37%

Nam, 374, 63%

Bi u 3.2. T l m c b nh theo nhóm tu i Dư i 5 tháng: 32 ca (5.4%) T 5 T 13
600 500 400 300 200 100 0 </= 4 tháng 32 5.4 424

1. T l m c b nh theo gi i

n 12 tháng: 424 ca (71.5%) n 24 tháng: 137 ca (23.1%)

593

S lư ng T l

137 71.5 23.1 5-12 tháng 13-24 tháng

100

T ng

Bi u 3.3. T l gi b nh

2. T l m c b nh c a các nhóm tu i

Dư i 25 gi : 471 ca (79.43%) T 25 n 48 gi : 91 ca (15.36%)

Trên 48 gi : 31 ca (5.21%) 3

593 600 471 500 400 300 200 79.43 100 0 < 25 gi 25-48gi > 48 gi T ng 91 15.36 31 5.21 100 S lư ng T l

Bi u 3.4. K t qu bơm hơi tháo l ng Trong 593 ca:

3. Nhóm gi b nh

Có 34 ca (5.7%) ch nh m ngay t u do c rõ và có 2 ca trong s này t vong sau m .

n mu n, tình tr ng nhi m khu n-nhi m

Có 559 ca (94.3) ch nh bơm hơi; trong ó thành công là 503 ca (90%), th t b i 56 ca (10%), không có tai bi n sau th thu t.
600 500 400 300 200 100 0 Có K.qu Kh. K.qu T ng

503

559
S lư ng T l

89.98

56

100 10.02

Bi u

4. K t qu bơm hơi tháo l ng

3.5. Th i i m phát hi n th t b i sau th thu t bơm hơi T ng s ca th t b i là 56; trong ó phát hi n ngay khi làm th thu t là 40 ca (71.4%), sau m t th i gian theo dõi lâm sàng là 10 ca (17.9%), nh thăm dò c n lâm sàng là 6 ca (10.7%).

4

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

%
71.4

S lư ng T l

40

17.9 10 6 10.7

Khi T.T

Theo dõi

C n L.S

Bi u

5. K t qu bơm hơi tháo l ng

3.6. Liên quan gi a th t b i v i gi b nh T l th t b i gi a các nhóm: dư i 25 gi là 8.7% (41/ 471), nhóm t 25- 48 gi là 13.2% (12/ 91), nhóm trên 48 gi là 9.7% (3/ 31).
100
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Dư i 25 h T 25- 48 h Trên 48 h T ng

8.7

13.2 9.7

T l th t b i c a các nhóm gi

b nh

Bi u IV. BÀN LU N 4.1. K thu t bơm hơi:

6. Liên quan gi a bơm hơi th t b i v i gi b nh

ư c ti n hành ngay t i giư ng b nh, không có màn Xquang tăng sáng, xác nh k t qu d a vào kinh nghi m c a ngư i làm th thu t, tránh ư c phi n hà và nhi m tia X cho nhân viên và b nh nhân. 5

4.2. Gi i tính B nh g p nhi u hơn tr trai(63.1% / 36.9% ≈ 1.71/ 1 ), k t qu này tương t như thông báo c a các tác gi khác. 4.3. Tu i m c b nh Nhóm tu i t 5- 12 tháng chi m t l cao nh t: 71.5%; nhóm tu i 13- 24 tháng ít hơn: 23.1% và nhóm dư i 5 tháng tu i chi m t l th p nh t. K t qu này cũng phù h p v i các nghiên c u trư c. 4.4. Gi b nh Nhóm b b nh dư i 25 gi chi m t l cao nh t: 79.43%, k ti p là nhóm t 25- 48 gi : 15.36%, còn nhóm trên 48 gi r t ít: 5.21%. So v i các k t qu nghiên c u trư c ây c a nhi u tác gi , t l phát hi n b nh s m c a chúng tôi là khá cao. i u này ch ng t nh n th c v b nh c a các gia ình b nh nhân và kh năng ch n oán s m l ng ru t c p c a cán b y t có nhi u ti n b . Tuy nhiên chúng tôi cũng có 34 ca(5.7%) nhi m c rõ và 2 trong s này ã t vong sau m . 4.5. K t qu bơm hơi tháo l ng Có 559 trư ng h p ư c ch nh bơm hơi, t l thành công là 90%, không có tai bi n. n mu n khi tình tr ng nhi m khu n-

K thu t bơm hơi ơn gi n, òi h i ít phương ti n, ư c ti n hành ngay t i giư ng b nh, không c n theo dõi dư i màn tăng sáng. Vi c xác nh k t qu d a vào kinh nghi m c a th thu t viên. i u này thu n l i cho các tuy n y t cơ s và tránh ư c nhi m tia x cho nhân viên y t cũng như b nh nhi. 4.6. Th i i m phát hi n th t b i c a phương pháp bơm hơi Có 56 trư ng h p bơm hơi th t b i, trong ó ch y u ư c phát hi n ngay sau khi làm th thu t: 71.4% và ch 6 ca (10.7%) ph i nh n thăm dò c n lâm sàng. 4.7. Liên quan gi a bơm hơi th t b i v i gi b nh T l th t b i gi a các nhóm: dư i 25 gi là 8.7%, nhóm t 25- 48 gi là 13.2%, nhóm trên 48 gi là 9.7%. K t qu này cho th y không có s liên quan rõ gi a th t b i c a phương pháp bơm hơi và gi b nh. V. K T LU N Qua nghiên c u k t qu 6 năm i u tr l ng ru t c p t i khoa Ngo i B nh vi n Nhi Ngh An, chúng tôi rút ra các k t lu n sau: 5.1. T l m c b nh theo gi i tính và nhóm tu i không có s khác nhau v i nhi u nghiên c u trư c ây. 5.2. B nh nhi b l ng ru t c p ư c phát hi n, ch n oán s m hơn nhi u so v i các nghiên c u trư c. 6

5.3. Bơm hơi tháo l ng có th ti n hành ngay t i giư ng b nh, không c n có s theo dõi dư i màn tăng sáng v n cho k t qu kh quan: T l thành công cao, không có tai bi n. 5.4. Phát hi n bơm hơi th t b i ch y u v n d a vào lâm sàng sau th thu t. T l th t b i không ph thu c vào th i gian b b nh. TÀI LI U THAM KH O 1. Nguy n Thanh Liêm: L ng ru t h c,2000, trang 163- 172. tr còn bú. Ph u thu t tiêu hóa.Nhà xu t b n y

2. Hoàng Văn Hùng: L ng ru t c p tính. B nh h c Ngo i, t p 1. Trư ng B môn Ngo i. Nhà xu t b n y h c, 2001, trang 216- 223.

i h c Y Hà N i,

3. Lê Văn K nh, Ph m Th L c, Hoàng Văn oàn: K t qu i u tr l ng ru t tr em t i BVN ng Nai. T p chí y h c th c hành- Chuyên Ngo i nhi, s 410- 2002, trang 37-39. 4. Nguy n Văn Sách, Tr n T n Thành: i u tr l ng ru t c p tr nhũ nhi- Phương pháp tháo l ng b ng nư c dư i s hư ng d n c a siêu âm. T p chí y h c th c hành- s 465, 2003, trang 28- 31.

7


								
To top