Docstoc

11 - Ky thuat boi loi

Document Sample
11 - Ky thuat boi loi Powered By Docstoc
					11.11. Tên học phần : KỸ THUẬT BƠI LỘI
11.11.1. Số đơn vị học trình: 2 ĐVHT
11.11.2. Phân bổ thời gian:
   - Thực hành 2 ĐVHT
11.11.3. Điều kiện tiến quyết
    Sinh viên phải học các môn Lý luận phương pháp giáo dục thể chất
11.11.4. Mục đích của học phần
   - Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về nội dung và
   phương pháp tập luyện bơi lội, kỹ năng vận động và kỹ thuật cơ bản của một số
   môn thể thao dưới nước. Trên cơ sở đó, bồi dưỡng khả năng sử dụng các phương
   tiện để tự rèn luyện thân thể.
   - Góp phần duy trì và củng cố sức khoẻ của sinh viên, phát triển cơ thể một cách
   toàn diện .
   - Trang bị cho sinh viên những kiến thức về khả năng bơi lội để tạp luyện bảo vệ
   tăng cường sức khoẻ đáp ứng cho nghề nghiệp.
11.11.5. Nội dung chủ yếu
11.11.6. Người biên soạn: Cn. Trần văn Nhật- Giảng viên bộ môn GDTC
11.11.7. Nội dung chi tiết của học phần

                            PHÂN PHỐI SỐ TIẾT
      TÊN CHƯƠNG MỤC             TS  LT  BT  TH  KT
                          30   1      25  4
Tiết 1+2 – Giới thiệu môn học               1      1
  - Làm quen với môi trường nước
  - Kiểm tra ban đầu
Tiết 3+4 – Giới thiệu kỹ thuật bài tập chân bơi              2
ếch
  - Tập bổ trợ kỹ thuật các động tác chân
  - Tâp kỹ thuật thở tại chỗ
Tiết 5+6 – Tập các động tác bổ trợ kỹ thuật                2
chân bơi ếch
  - Sửa chữa những sai lầm thường mắc
Tiết 7+8 – Sửa những sai lầm thường mắc                  2
động tác
    kỹ thuật chân bơi ếch
   -  Hoàn thiện kỹ thuật chân bơi ếch
   -  Hoàn thiên kỹ thuật thở tại chỗ
Tiết 9+10 – Giơi thiệu kỹ tay bơi ếch                   2
  - Tập bổ trợ kỹ thuật các động tác tay
  - Tập kỹ thuật tay bơi ếch kết hợp thở
Tiết 11+12 – Tập các động tác bổ trợ kỹ thuật               2
tay  bơi ếch
  - Sửa những sai lầm thường mắc
Tiết 13+ 14– Sửa chữa những sai lầm thường   2
mắc
    động tác kỹ thuât tay bơi ếch kết hợp
thở
  -  Hoàn thiện kỹ thuật tay bơi ếch kết
hợp thở
Tiết 15+16 – Giới thiệu kỹ thuật phối hợp tay  2
chân
    bơi ếch
  - Tập các động tác bổ trợ kỹ thuật phối
hợp trên cạn
Tiết 17+18 – Sửa chữa những sai lầm thường   2
mắc
    động tác kỹ thuật tay chân kết hợp thở
  - Tập thể lực (bơi 100m)
Tiết 19+ 20– Luyện tập các bài tập bổ trợ từ  2
1-18
  - Sửa những sai lầm thường mắc
  - Hoàn thiện kỹ thuậ bơi ếch
Tiết 21+22– Giới thiệu kỹ thuật quay vòng    2
đơn giản
  - Tập một số động tác bổ trợ quay vòng
  - Tập thể lực (bơi cự ly 200m)
Tiết 23+24– Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch     1  1
  - Sửa chữa những sai lầm thường mắc
    kỹ thuật
    quay vòng
  - Tập thể lực ( bơi cự ly 300m-500m với
sinh
    viên đi Biển)
Tiết 25+26– Giới thiệu kỹ thuật xuất phát    1  1
  - Kiểm tra mức độ hoàn thiện kỹ thuật
    bơi ếch
  - Tập thể lực (bơi cự ly dài)
Tiết 27+28– Hoàn thiện kỹ thuật quay vòng    1  1
đơn giản
  - Sửa chữa những sai lầm thường mắc
    kỹ thuật
    xuất phát
  - Tập thể lực(bơi cụ ly dài)
Tiết 29+30– Hoàn thiện kỹ thuật xuất phát    1  1
  - Tổ chức thi đấu

11.11.8. Giáo trình và tài liệu tham khảo
   1. Sách giáo khoa Bơi lội - NXB Thể dục thể thao
2. Luật bơi lội - NXB Thể dục thể thao