; 5.2 Can biet dung_ tri dung mot benh
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

5.2 Can biet dung_ tri dung mot benh

VIEWS: 16 PAGES: 1

  • pg 1
									N I SAN Y KHOA

QUAN ðI M VÀ S

KI N

Trang 104

C N BI T ðÚNG, TR ðÚNG M T B NH
Bác sĩ Nguy n Tr n Chuyên khoa N i ti t Khi hi u bi t ñúng, c th y thu c và b nh nhân m i có ñư c cơ s khoa h c v b nh, v cách th c ñi u tr ñúng. Và khi ñã bi t ñúng, ñi u tr ñúng thì b nh s ñư c c i thi n t t, ngư i b nh s không còn lo l ng v b nh, s yêu ñ i, yêu cu c s ng, có khi còn hơn nh ng ngư i không b nh! Ni m vui, h nh phúc c a ngư i b nh khi ñư c lành b nh, chi n th ng b nh t t, ñó là h nh phúc th c s c a ngư i th y thu c! ð có ñư c s hi u bi t ñúng v m t b nh, ngư i th y thu c ph i chuyên sâu v b nh ñó. Ngày nay y h c nói riêng, các ngành khoa h c khác ñ u phân c p chuyên khoa sâu. M c ñích ñi sâu vào chuyên khoa ñ nhà khoa h c hi u rõ, ñ y ñ , chính xác v lãnh v c (căn b nh) ñ có phương cách gi i quy t (ñi u tr ) chính xác, mau chóng ñem l i tình tr ng t t nh t cho ngư i b nh, ñ t c u cánh c a y h c: mau chóng tr l i s c kh e tâm th lành m nh, h nh phúc cho ngư i b nh. ð ñ t ñư c c u cánh trên c a y h c, ngoài nh ng ki n th c chuyên khoa sâu mà nh ng ti n b khoa h c th c nghi m hi n ñ i ñã ñư c c p nh t, còn m t y u t quy t ñ nh mà nhân lo i ñang c n ñó là tính nhân văn. N n văn minh khoa h c hi n ñ i có th vươn t i m t th gi i ph ng, nhưng ñ có m t th gi i ph ng hoàn h o, nh ng nhà khoa h c chuyên sâu c n th m nhu n tính nhân văn, tính nhân b n uyên nguyên. ði u ñó các b n có th tìm th y B nh vi n Hoàn M .

B nh vi n Hoàn M

Lưu hành n i b


								
To top