Docstoc

ky thuat boi loi

Document Sample
ky thuat boi loi Powered By Docstoc
					11.22.Tên học phần : Kỹ thuật bơi lội 11.22.1 Số đơn vị học trình. 2 ĐVHT 11.22.2 Phân bổ thời gian. - Thực hành 2 ĐVHT 11.22.3 Điều kiện tiến quyết Sinh viên phải học các môn Lý luận phương pháp giáo dục thể chất 11.22.4. Mục đích của học phần - Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý luận cơ bản về nội dung và phương pháp tập luyện bơi lội, kỹ năng vận động và kỹ thuật cơ bản của một số môn thể thao dưới nước. Trên cơ sở đó, bồi dưỡng khả năng sử dụng các phương tiện để tự rèn luyện thân thể. - Góp phần duy trì và củng cố sức khoẻ của sinh viên, phát triển cơ thể một cách toàn diện . - Trang bị cho sinh viên những kiến thức về khả năng bơi lội để tạp luyện bảo vệ tăng cường sức khoẻ đáp ứng cho nghề nghiệp. 11.22.5 Nội dung chủ yếu 11.22.6. Người biên soạn. Cn. Trần văn Nhật- Giảng viên bộ môn GDTC 11.22.7. Nội dung chi tiết của học phần TÊN CHƯƠNG MỤC Tiết 1+2 – Giới thiệu môn học - Làm quen với môi trường nước - Kiểm tra ban đầu Tiết 3+4 – Giới thiệu kỹ thuật bài tập chân bơi ếch - Tập bổ trợ kỹ thuật các động tác chân - Tâp kỹ thuật thở tại chỗ Tiết 5+6 – Tập các động tác bổ trợ kỹ thuật chân bơi ếch - Sửa chữa những sai lầm thường mắc Tiết 7+8 – Sửa những sai lầm thường mắc động tác kỹ thuật chân bơi ếch Hoàn thiện kỹ thuật chân bơi ếch Hoàn thiên kỹ thuật thở tại chỗ Tiết 9+10 – Giơi thiệu kỹ tay bơi ếch - Tập bổ trợ kỹ thuật các động tác tay - Tập kỹ thuật tay bơi ếch kết hợp thở Tiết 11+12 – Tập các động tác bổ trợ kỹ thuật tay bơi ếch - Sửa những sai lầm thường mắc Tiết 13+ 14– Sửa chữa những sai lầm thường mắc động tác kỹ thuât tay bơi ếch kết hợp thở - Hoàn thiện kỹ thuật tay bơi ếch kết hợp thở Tiết 15+16 – Giới thiệu kỹ thuật phối hợp tay chân bơi ếch TS 30 PHÂN PHỐI SỐ TIẾT LT BT TH 1 25 1 1 2 2 2 KT 4

2

2

2

2

trên

Tập các động tác bổ trợ kỹ thuật phối hợp cạn

Tiết 17+18 – Sửa chữa những sai lầm thường mắc động tác kỹ thuật tay chân kết hợp thở - Tập thể lực (bơi 100m) Tiết 19+ 20– Luyện tập các bài tập bổ trợ từ 1-18 - Sửa những sai lầm thường mắc - Hoàn thiện kỹ thuậ bơi ếch Tiết 21+19– Giơi thiệu kỹ thuật quay vòng đơn giản - Tập một số động tác bổ trợ quay vòng - Tập thể lực (bơi cự ly 200m) Tiết 23+24– Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch - Sửa chữa những sai lầm thường mắc kỹ thuật quay vòng - Tập thể lực ( bơi cự ly 300m-500m với sinh viên đi Biển) Tiết 25+26– Giới thiệu kỹ thuật xuất phát - Kiểm tra mức độ hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch - Tập thể lực (bơi cự ly dài) Tiết 27+28– Hoàn thiện kỹ thuật quay vòng đơn giản - Sửa chữa những sai lầm thường mắc kỹ thuật xuất phát - Tập thể lực(bơi cụ ly dài) Tiết 29+30– Hoàn thiện kỹ thuật xuất phát - Tổ chức thi đấu 11.22.8. Giáo trình và tài liệu tham khảo 1 - SGK Bơi lội -NXB TDTT 2 - Luật bơi lội - NXB TDTT

2 2

2 1 1

1 1

1 1

1

1