Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

30005

VIEWS: 7 PAGES: 10

									UBND T NH TI N GIANG TRƯ NG ð I H C TI N GIANG

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ð c l p - T do - H nh phúc M Tho, ngày tháng 9 năm 2007

CHƯƠNG TRÌNH ð I H C NGÀNH ðÀO T O: Các ngành K thu t, Công ngh CHƯƠNG TRÌNH CAO ð NG NGÀNH ðÀO T O: Các ngành K thu t, Công ngh
_________________

ð CƯƠNG CHI TI T H C PH N
1. Tên h c ph n: TIN H C ð I CƯƠNG VÀ VĂN PHÒNG Mã h c ph n: 30005 2. Lo i h c ph n: lý thuy t- th c hành. 3. Trình ñ sinh viên năm th : 1 4. S ñơn v h c trình: 5 (3 LT + 2 TH); phân b th i gian: + Lên l p: 45 ti t + Th c hành (t i phòng máy tính): 60 ti t + T h c: 100 gi 5. ði u ki n tiên quy t: Sinh viên ñã hoàn thành chương trình l p 12. 6. M c tiêu c a h c ph n: - Giúp cho sinh viên n m b t ñư c các ki n th c sau: * Ki n th c cơ b n v tin h c, truy n thông, máy tính. Hi u và th c hành an toàn d li u * S d ng ñư c các ch c năng, công c c a h ñi u hành Windows’ 2000 ñ làm vi c và t ch c công vi c trên máy tính. * S d ng thành th o các ph n m m tin h c văn phòng Word, Excel, PowerPoint, trình duy t web và thư ñi n t . - Sau khi h c xong h c ph n, sinh viên có th s d ng máy tính và các ph n m m tin h c văn phòng ñ ph c v quá trình h c t p, nghiên c u t i trư ng như: so n bài, làm khoá lu n; t ng h p, phân tích s li u; thuy t trình, báo cáo; truy c p website, s d ng thư ñi n t ,... cũng như ph c v công tác sau khi ra trư ng. 7. Mô t n i dung h c ph n: h c ph n dành cho sinh viên h c nhân cao ñ ng chuyên ngành Công ngh thông tin. Giáo trình g m các n i dung sau: - M t s khái ni m v tin h c và máy tính. Chương trình qu n lý file Norton Commander. - H ñi u hành Windows’ 2000. - Chương trình so n th o văn b n Microsoft Word 2000. - Chương trình b ng tính ñi n t Microsoft Excel 2000. - Chương trình trình di n Microsoft PowerPoint 2000. - S d ng trình duy t web và thư ñi n t .
DCCTHP-CDCNTT-THDCVP/01 Tin h c ñ i cương và văn phòng Trang 1/10

8. Nhi m v c a sinh viên: - T nghiên c u trư c t i nhà (t p bài gi ng, các tài li u tham kh o). - D l p ñ n m v ng các n i dung quan tr ng c a t ng chương. - Làm bài t p trên máy trong các gi th c hành. 9. Tài li u h c t p * Giáo trình chính: T p bài gi ng môn Tin h c ñ i cương và văn phòng. Biên so n: Tr n Th Hi p. ð i h c Ti n Giang. Có b n in cho sinh viên photo. * Tài li u tham kh o: [1] Quách Tu n Ng c. Giáo trình Tin h c căn b n. Nhà xu t b n Giáo D c. 1997. [2] Các giáo trình: Microsoft Word 2000, Microsoft Excel 2000, PowerPoint 2000. Trung tâm Tin h c ð i h c khoa h c t nhiên, Nhà xu t b n ð i h c Qu c gia TPHCM. 2001. [3] Micosoft Windows’ 2000 Help, Microsoft Word 2000 Help, Microsoft Excel 2000 Help, Microsoft PowerPoint 2000 Help, Microsoft Outlook Help. * Các website: Các website các môn h c thu c b Microsoft Office c a các trư ng ñ i h c trong và ngoài nư c. 10. Tiêu chu n ñánh giá sinh viên 10.1 ði m ñánh giá quá trình: Tr ng s : x% = 30% + Ki m tra thư ng xuyên: 2 l n. ði m: d1, d2 H s : h1 = h2 = 1 Ki m tra thư ng xuyên có th là ñ t xu t hay có thông báo trư c. Hình th c ki m tra có th là ki m tra mi ng, ki m tra vi t (tr c nghi m hay t lu n) hay ki m tra trên máy. + Nh n th c, thái ñ tham gia th o lu n: không có. + Th c hành: ki m tra trên máy. + Chuyên c n: ði m: d3 ði m: d4 H s : h3 = 2 H s : h4 = 1

Gi ng viên ñi m danh 6 l n trong toàn h c ph n, g m: ñi m danh 2 l n trong ki m tra thư ng xuyên, 1 l n trong thi gi a h c ph n, 1 l n trong ki m tra th c hành, 2 l n t i các th i ñi m ñ t xu t do gi ng viên ch n tùy ý. ði m chuyên c n tương ng v i s l n v ng (không phép) như sau: ði m chuyên c n: 10, 8, 5, 0 l n lu t v i s l n v ng: 0, 1, 2, ≥ 3 l n. + Thi gi a h c ph n: g m m t bài thi làm trên máy ði m: d5 + Ti u lu n: không có. 10.2. ði m thi k t thúc h c ph n: Tr ng s : y% = 70% G m bài thi th c hành (làm trên máy). 10.3. ði m h c ph n: tính theo công th c
DHP = DQT N HS x% + DKTHP y %

H s : h5 = 3

DCCTHP-CDCNTT-THDCVP/01 Tin h c ñ i cương và văn phòng

Trang 2/10

trong ñó: DHP : ñi m h c ph n DQT : t ng ñi m quá trình = d1h1 + d2h2 + d3h3 + d4h4 + d5h5 NHS : t ng h s quá trình = h1 + h2 + h3 + h4 + h5 DKTHP: ñi m thi k t thúc h c ph n x%: tr ng s c a ñi m quá trình y%: tr ng s c a ñi m thi k t thúc h c ph n 11. Thang ñi m: 10. ði m h c ph n ñư c làm tròn ñ n ph n nguyên. ði m quá trình không làm tròn. 12. Hình th c thi k t thúc h c ph n: + T lu n + V n ñáp + Bài t p l n 13. Th i gian thi k t thúc h c ph n: 60 phút 90 phút 120 phút 150 phút X 180 phút ...phút + Tr c nghi m + Ti u lu n + Th c hành X

14. N i dung chi ti t h c ph n Ph n I. M t s khái ni m c a Tin h c, truy n thông, máy tính . Chương trình NC. Tu n l th 1 (3LT+4TH) * Ph n lý thuy t
I. M t s khái ni m cu Tin h c 1. Khái ni m cơ b n. 2. H th ng máy vi tính. Ph n c ng, ph n m m, cách kh i ñ ng. 3. Lưu tr d li u và phòng ch ng virus. II. Khái ni m cơ b n v h ñi u hành 1. Khái ni m 2. M t s khái ni m c a h ñi u hành WINDOWS: T p tin (File), Thư m c

(Folder), ñĩa, ðư ng d n (Path). II. Chương trình Norton Commander 1. Gi i thi u. 1. NC for DOS 2. NC for Windows 3. Màn hình NC (for Windows) 2. Các thao tác cơ b n. 1. Di chuy n v t sáng 2. Chuy n thư m c 3. Ch n ñiã cho khung 4. Hi n hay n khung 5. Ch n thư m c (hay file) 6. Xem thông tin thư m c 7. Ch n hình th c hi n th cu khung 8. Thay ñ i c u hình cu NC 9. Hi n hay n các thanh tool bar, key bar … 3. Các l nh trên thư m c hay file. 1. Các l nh v thư m c 2. Các l nh v file 3. Nén (Compress, Zip) và gi i nén (Decompress, Unzip) thư m c, t p tin 4. C t nh (Split) và N i (Merge) l i file. * Ph n th c hành Th c hành MS DOS, Norton Commander
DCCTHP-CDCNTT-THDCVP/01 Tin h c ñ i cương và văn phòng Trang 3/10

Ph n II. H ñi u hành Windows’ 2000 Tu n l th 2 (3LT+4TH) * Ph n lý thuy t
I. Gi i thi u Windows’ 2000 1. Kh i ñ ng Windows, K t thúc Windows 2. Màn hìnht Desop 3. S d ng chu t (mouse), T h p phím 4. Các thành ph n chính c a Windows. C a s (window). Trình ñơn (Menu). H p

tho i (Dialog box) 5. Chương trình ng d ng (Applications) trên Windows. ð c ñi m. Kh i ñ ng. K t thúc. Chuy n thao tác gi a các chương trình ng d ng ñang ch y.
II. Qu n lý thư m c và t p tin dùng Windows Explorer 1. T ch c lưu tr d li u trong máy tính 2. C a s Windows Explorer. Kh i ñ ng. Thành ph n. Các hình th c hi n th . Di

chuy n gi a các folder hay file. 3. Các thao tác trên folder và file.Sao chép, di chuy n ñ i tư ng. 4. Shortcut. Khái ni m. Phân lo i. Cách t o. Thay ñ i tính ch t c a shortcut. 5. Tìm ki m file hay folder (Search). 6. Khôi ph c các file b xóa
III. ði u khi n môi trư ng làm vi c c a Windows b ng Control panel. 1. Kh i ñ ng. 2. Date / Time : ch nh ngày, gi c a máy tính. 3. Mouse: ch nh chu t. 4. Fonts: cài ñ t thêm, xem, hay xóa font trên máy. 5. Display: thay ñ i các thi t l p hi n th trên màn hình. Background. Screen Saver.

Appearance. Effects. Settings. 6. Regional Options: thay ñ i qui ư c ký hi u S , Ti n t , Ngày, Gi . General. Number. Currency. Time. Date. * Ph n th c hành T o t p tin, thư m c

DCCTHP-CDCNTT-THDCVP/01 Tin h c ñ i cương và văn phòng

Trang 4/10

Ph n III. Microsoft Word 2000 Tu n l th 3 (3LT+4TH) * Ph n lý thuy t Chương 1. Gi i thi u Microsoft Word 2000
I. Kh i ñ ng và ch m d t làm vi c v i Word II. C a s làm vi c c a Word III. M , ñóng file tài li u IV. Thi t l p môi trư ng làm vi c V. Nh p văn b n ti ng Vi t

M t s thao tác khi nh p văn b n Chương 2. ð nh d ng tài li u I. Khái ni m
III. ð nh d ng trang

III. ð nh d ng kí t (Format Font) IV. Chèn kí t ñ c bi t (Insert symbol) V. ð i ch thư ng sang ch hoa (Change Case) VI. T o ch to h th p ñ u ño n (Drop Cap) VII. ð nh d ng ño n (Format Paragraph) VIII. K khung và tô n n (Borders and Shading) *Ph n th c hành Bài t p liên quan ñ n thao tác khi nh p văn b n, lưu văn b n ð nh d ng tài li u theo m u Tu n l th 4 (3LT+4TH) * Ph n lý thuy t Chương 3. ð nh D ng Tài Li u (ti p) I. T o m c d ng Tab (Tab stop) II. T o t ñ ng hoa th hay m c s ñ u ño n (Bullets and Numbering) III. T o văn b n d ng c t báo (Columns) Chương 4. Trang trí v i ñ i tư ng ñ h a I. Phân lo i ñ i tư ng ñ ho II. Các thao tác thư ng dùng trên ñ i tư ng ñ h a III. AutoShape VI. Textbox V. Ch ngh thu t (WordArt) VI. nh (Picture) VII. X p ch ng các ñ i tư ng ñ ho (Stacking graphics) VIII. Gom nhóm các ñ i tư ng ñ ho (Grouping graphics) IX. Tô ñi m (Enhancing) ñ i tư ng v *Ph n th c hành
DCCTHP-CDCNTT-THDCVP/01 Tin h c ñ i cương và văn phòng Trang 5/10

T o m c Tab, t o bullets, chia c t, hình Autoshape Tu n l th 5 (3LT+4TH) * Ph n lý thuy t Chương 5. B ng bi u (Table) I. Khái ni m II. T o b ng III. Thay ñ i c u trúc b ng IV. Thay ñ i v trí b ng V. Các thao tác khi nh p n i dung vào b ng * Ph n Th c hành Textbox, word Art, Picture, shadow, 3D, cách t o table Tu n l th 6 (3LT+4TH) Chương 5 (tt) *Ph n lý thuy t VI. Thay ñ i hư ng và v trí ch trong ô VII. K khung, tô n n b ng VIII. S p th t n i dung b ng 1. S p theo m t c t 2. S p theo hai hay ba c t IX. Tính t ng các s trong m t c t hay m t dòng Chương 6. In tài li u & M t s ch c năng ph I. In tài li u II. Dùng ch c năng AutoText ñ lưu tr văn b n hay hình thư ng dùng III. Cài ñ t t ñ ng s a (AutoCorrect) IV. Tìm và thay th t trong tài li u (Find and Replace) V. Ki m tra chính t (Spelling) * Ph n th c hành ð nh d ng table, t o header and footer, cách in tài li u, cách chèn phương trình toán h c. Tu n l th 7 (3LT+4TH) * Ph n lý thuy t Chương 7. Chèn phương trình, hyperlink, field & Tr n thư. I. Chèn phương trình (Equation) II. Chèn trư ng d li u (Field) III. Tr n thư (Mail Merge) Thi gi a h c ph n (2 ti t th c hành)
DCCTHP-CDCNTT-THDCVP/01 Tin h c ñ i cương và văn phòng Trang 6/10

* Ph n th c hành T o liên k t, tr n thư. Ph n IV. Micosoft Excel 2000 Tu n l th 8 (3LT+4TH) * Ph n lý thuy t Chương 1. Gi i thi u Microsoft Excel 2000 I. Kh i ñ ng và ch m d t Excel II. C a s làm vi c c a Excel III. M t s thu t ng IV. Các thao tác trên b ng tính Chương 2. Nh p d li u vào b ng tính I. Ki u d li u trong Excel
II.

Qui t c chung nh p d li u vào b ng tính

III. Nh p d li u (d ng h ng) vào ô 1. M t s cách nh p nhanh 2. Nh p công th c vào ô 3. Dùng cán ñi n (Fill handle) ñi n c t s th t hay ñi n c t công th c 4. Sao chép d li u trong ô sang v trí m i 5. S a, xóa n i dung, ñ nh d ng trong ô

* Ph n th c hành Làm quen v i c a s excel, ñ nh d ng các ki u d li u trong excel, cách nh p d li u vào excel. Tu n l th 9 (3LT+4TH) Chương 2(tt) * Ph n lý thuy t Chương 3. ð nh d ng b ng tính. I. II. ð nh d ng c t, dòng ð nh d ng ô (Format Cells)
6. ð nh d ng nhanh dùng thanh công c Formatting 7. ð nh d ng chi ti t dùng h p tho i Format Font

III. ð nh d ng s (th Number) VI. Copy ñ nh d ng dùng c sơn Format (Format Painter) Chương 4. Các hàm thư ng dùng I. Khái ni m hàm II. M t s hàm thư ng dùng 8. Nhóm hàm s h c
DCCTHP-CDCNTT-THDCVP/01 Tin h c ñ i cương và văn phòng Trang 7/10

9. Nhóm hàm th ng kê 10. Nhóm hàm ñi u ki n

* Ph n th c hành ði n t ñ ng, cách sao chép, di chuy n d li u, ch nh s a n i dung trong ô c a excel, các ñ nh d ng liên quan ñ n b ng tính Tu n l th 10 (3LT+4TH) * Ph n lý thuy t Chương 4. Các hàm thư ng dùng (ti p) 11. Nhóm hàm logic 12. Nhóm hàm chu i (text) 13. Nhóm hàm ngày gi 14. Nhóm hàm ñ i ki u d li u III. Nh p hàm, ch nh s a hàm dùng công c khuôn công th c (Formular Palette) 15. Nh p hàm b ng khuôn công th c 16. Nh p hàm l ng trong hàm (nested function) 17. S a hàm b ng cách hi n l i khuôn công th c c a hàm * Ph n th c hành Làm bài t p áp d ng các hàm v a h c trên Tu n l th 11 (3LT+4TH) * Ph n lý thuy t Chương 5. Cơ s d li u trên b ng tính I. T o vùng cơ s d li u trong Excel 1. Khái ni m v cơ s d li u (database) 2. Các lưu ý khi t o vùng cơ s d li u III. S p th t các dòng c a vùng CSDL 1. S p nhanh d a trên n i dung m t c t 2. S p th t d a trên n i dung hai hay ba c t 3. S p riêng c t S th t IV. L c d li u (AutoFilter) 1. Công d ng c a Filter 2. AutoFilter * Ph n th c hành Cách t o vùng CSDL, S p th t các dòng c a vùng CSDL, L c d (AutoFilter)

li u

DCCTHP-CDCNTT-THDCVP/01 Tin h c ñ i cương và văn phòng

Trang 8/10

Tu n l th 12 (3LT+4TH) * Ph n lý thuy t Chương 5(tt) V. Các hàm tìm ki m 1. Hàm VLOOKUP(GiáTr Dò, VùngDò, n, CáchDò) 2. Hàm HLOOKUP(GiáTr Dò, VùngDò, m, CáchDò) VI. Thi t l p vùng tiêu chu n ñ x lý d li u 1. T ch c các vùng database, criteria, extract 2. Các d ng vùng tiêu chu n VII. Rút trích các dòng d li u tho tiêu chu n (Advanced Filter) * Ph n th c hành Th c hành hàm tìm ki m, rút trích. Tu n l th 13 (3LT+4TH) * Ph n lý thuy t Chương 5(tt) VIII. Các hàm cơ s d li u 1. Hàm DSUM(Database, Field, Criteria) 2. Hàm DMAX(Database, Field, Criteria) 3. Hàm DMIN(Database, Field, Criteria) 4. Hàm DAVERAGE(Database, Field, Criteria) 5. Hàm DCOUNT(Database, Field, Criteria) 6. Hàm DCOUNTA(Database, Field, Criteria) Chương 6. Bi u ñ , In & M t s ch c năng khác Bi u ñ 1. Khái ni m v bi u ñ 2. T o bi u ñ 3. Hi u ch nh bi u ñ II. In b ng tính 1. Các thành ph n c a trang in 2. Xem trư c k t qu in 3. Th c hi n in III. Tính t ng c c b c a b ng (SubTotals) IV. Gom nhóm và Phân m c các dòng d li u (Group and Outline) 1. Phân m c các dòng d li u (Outline) 2. Gom nhóm và tách nhóm các dòng d li u (Group, Ungroup) 3. Gõ b Outline I.
DCCTHP-CDCNTT-THDCVP/01 Tin h c ñ i cương và văn phòng Trang 9/10

* Ph n th c hành Th c hành các hàm CSDL, cách t o bi u ñ , Sub total. Ph n V. Microsoft PowerPoint 2000 Tu n l th 14 (3LT+4TH) * Ph n lý thuy t I. Kh i ñ ng, k t thúc Power Point II. Màn hình PowerPoint III. T o, m , lưu, ñóng phiên trình bày IV. Các ch ñ trình bày (view). V. Slide master, Template, Colors Schemes. VI. Thao tác v i slide (t o m i, sao chép, nhân b n, xoá…) VII. Nh p và ñ nh d ng văn b n trên slide. VIII. Nh p và ñ nh d ng ñ i tư ng ñ hoa, b ng, bi u ñ , phương trình trên slide. Thi t k , ch y, ñi u khi n phiên trình bày * Ph n Th c hành: th c hành Power Point

Ph n VI. S d ng trình duy t web, thư ñi n t , tìm ki m thông tin
Tu n l th 15 (3LT+4TH) * Ph I. II. III. IV. Ôn t * Ph n lý thuy t S d ng trình duy t web Internet Explorer Thư ñi n t (Yahoo mail, OutLook Express) Tìm ki m thông tin b ng Google Liên l c b ng ti ng nói và video qua Internet p 1 ti t lý thuy t n th c hành

Th c hành Internet Explorer, Yahoo mail, OutLook Express, Google, Skype. Thi k t thúc h c ph n Ghi chú: Phân ph i th i gian trên có th thay ñ i tùy ñi u ki n cơ s v t ch t c a trư ng. DUY T BAN GIÁM HI U TRƯ NG KHOA TRƯ NG B MÔN CNTT

ð ng Hoàng Dũng

Tr n Th Hi p

DCCTHP-CDCNTT-THDCVP/01 Tin h c ñ i cương và văn phòng

Trang 10/10


								
To top