Sony - XR-C5200R - Installation Guide · Polish 0.25 Mb by manualsmania

VIEWS: 12 PAGES: 4

									Connection Diagram                                                                                         3-044-360-31 (1)

Schemat Podłączeń
Schéma zapojení
Bağlantı şeması
Схема подсоединения
 Equipment used in illustrations (not supplied)
 Wyposażenie wykorzystane w celach ilustracyjnych (nie załączone)
 Vybavení použité pro ilustrace (není součástí příslušenství)
 Örneklerde kullanılan alet (beraberinde değil)
 Аппаратура, фигурирующая в иллюстрациях (не прилагается)
                                                                       FM/MW/LW
          Front speaker
          Przedni głośnik
                                         Power Amplifier
                                         Wzmacniacz mocy
                                                                       Cassette
                                                                       Car Stereo
          Přední reproduktor                      Zesilovač
          Ön hoparlör                          Güç amplifikatörü
          Передний громкоговоритель                   Усилитель

          Rear speaker                         CD/MD changer
          Tylny głośnik                         Zmieniacz płyt CD/MD
          Zadní reproduktor                       menič CD/MD
          Arka hoparlör
          Задний громкоговоритель
                                         CD/MD değiştirici
                                         Проигрыватель CD/MD
                                                                       Installation/Connections
 For connecting two or more changers, the source selector XA-C30 (optional) is necessary.                          Instalacja/Podłączenia
 Do podłączenia dwóch lub więcej zmieniaczy płyt, niezbędny jest selektor źródła XA-C30 (opcjonalny).
 Pro zapojení dvou nebo více měničů je zapotřebí selektor zdroje XA-C30 (možno dokoupit).                          Instalace/Zapojení
 İki veya daha fazla değiştirici bağlamak için kaynak selektörü XA-C30 (tercihe bağlı) gereklidir.
 Для подсоединения двух или более проигрывателей компакт-дисков необходим селектор источника                         Kurma/Bağlantılar
 XA-C30 (в комплект не входит).

                                                                       Установка/Подсоединение A
                                                                       XR-C5300RX           XR-4300RX
                                                                       XR-C5300RV           XR-4300RV
                                                                       XR-C5300R            XR-4300R
 B                                                                      XR-C5200R            XR-4200R
       *    BUS AUDIO IN                                                      Sony Corporation  2000   Printed in Thailand
                                                           Parts list
                                                           Spis elementów montażowych
          BUS CONTROL IN                                          Seznam součástí
                                  AUDIO OUT                    Yedek parça listesi
                                  (LINE OUT)
                                    REAR                     Перечень деталей
 *  XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/C5200R only                                       The numbers in the list are keyed to those in the instructions.
   tylko dla XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/C5200R                                     Numery podane w spisie odpowiadają numerom używanym w instrukcjach.
   pouze XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/C5200R
                                                            Čísla v seznamu odpovídají číslům v návodu.
   yalnız XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/C5200R
   только XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/C5200R                                      Listedeki sayılar açıklamalardaki sayılara göre ayarlanmıştır.
                                                            Нижеприводимые цифры соответствуют цифрам, упоминаемым далее в данной
                                                            инструкции.
 Notes
 • Be sure to connect the earth cord before connecting the amplifier.
 • If you connect an optional power amplifier and do not use the built-in amplifier, the beep sound will be       1                  2                 3
  deactivated.
 Uwagi
 • Przed podłączeniem do wzmacniacza, proszę w pierwszej kolejności podłączyć przewód uziemienia.
 • Podłączenie opcjonalnego wzmacniacza mocy i tym samym zrezygnowanie z wbudowanego do sprzętu
  wzmacniacza, wyłącza sygnalizację akustyczną.
 Poznámky
 • Dbejte na to, abyste napřed zapojili kabel pro uzemnění, než zapojíte zesilovač.
 • Jestliže zapojíte přídavný zesilovač a nebudete používat zabudovaný zesilovač, bude pípání vypnuté.
                                                            4                  5                 6
 Notlar
 • Toprak kablosunu, amplifikatörü bağlamadan önce bağlamaya dikkat ediniz.
 • Tercihe bağlı güç amplifikatörünü bağlamazsanız ve dahili amplifikatörü kullanmazsanız, uyarı sinyali zayıflar.
 Примечания
 • Прежде чем подключать магнитолу к усилителю, обязательно подсоедините провод заземления.
 • Если Вы изпользуете не встроенный усилитель, а дополнительный усилитель, сигнал зуммера будет                                          ×2          ×2
  отключен.

                                                            7                  8                 9
     XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/C5200R only
 C    tylko dla XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/C5200R
     pouze XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/C5200R
     yalnız XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/C5200R
     только XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/C5200R

                                                           Caution
                                                           Cautionary notice for handling the bracket 1.
                                                           Handle the bracket carefully to avoid injuring your fingers.
                                                           Ostrzeżenie
                         BUS AUDIO IN                            Uwaga ostrzegawcza dotycząca wspornika 1.
                                                           Aby uniknąć obrażeń ciała, proszę przy montażu wspornika,
          Source selector
          Selektor zrodła
                                                           podjąć odpowiednie środki ostrożności.
          Přepinač zdroje                                          Pozor                                 1
          Kaynak selektörü
          Селектор источника
                                                           Bezpečnostní upozornění pro zacházení s konzolou 1.
                                                           S konzolou zacházejte opatrně, abyste si přitom neporanili prsty.
                        BUS CONTROL IN                            Dikkat
                                                           Destekle 1 ilgili dikkat ikazı.
                                                           Parmaklarınızın yaralanmaması için desteğe dokunurken dikkat ediniz.
                                                           Предостережение
                                                           Относительно обращения с консолью 1
                                                           Обращайтесь с консолью осторожно, чтобы не повредить пальцы.
Installation                   Instalacja                Instalace                   Kurma                     Установка
Precautions                   Środki ostrożności            Bezpečnostní upozornění            Tedbirler                   Меры предосторожности
•If you mount other Sony equipment        • Montując również inny sprzęt Sony,   • Jestliže společně s tímto přístrojem     • Bu ünite ile başka Sony cihazları      • Если Вы устанавливаете эту
 with this unit, it is better to mount this    montaż tego zestawu radzimy        instalujete jiný přístroj Sony, je       monte ediyorsanız, üniteyi alt bölüme     магнитолу вместе с другой
                          przeprowadzić w niższej pozycji.     výhodnější zabudovat tento přístroj      monte etmek daha iyi olur.          аппаратурой Sony одну на другую,
 unit in the lower position.
                         • Pozostawić przynajmniej około 15 cm    vespod.                   • Kaset aralığı ile ünite ve vites kolu     магнитолу лучше поместить внизу.
•There must be a distance of at least
                          wolnej przestrzeni pomiędzy szczeliną  • Mezi otvorem pro kazety na tomto        arasında kaseti kolayca           • Расстояние между щелью
 15 cm between the cassettes slot of the      na kasety a drążkiem biegów,       přístroji a řadící pákou musí být       yerleştirebilmek için en azından 15 cm    кассетоприемника магнитолы и
 unit and shift lever to insert cassette      zapewniając swobodną obsługę       nejméně 15 cm volného prostoru, aby      aralık olması gereklidir. Kurma        рычагом переключения передач
 easily. Choose the installation location                                                                         автомобиля должно составлять не
                          sprzętu. Ze względu na          bylo možné snadno vyměňovat kazety.      mekanını dikkatlice seçiniz ki ünite
 carefully so the unit does not interfere                                                                         менее 15 сантиметров, чтобы можно
                          bezpieczeństwo, miejsce na montaż     Místo pro instalci zvolte uváženě, aby     vitesin değiştirilmesini ve diğer sürüş
                                                                                             было легко вставлять кассету. Место
 with gear shifting and other driving       sprzętu należy tak wybrać, aby      přístroj nepřekážel při řazení ani při     işlemlerini engellemesin.           для установки магнитолы выбирайте
 operations.                    kierowca miał pełną swobodę ruchów    jiných úkonech během řízení auta.      • Ünitenin kurma mekanını normal sürüş     тщательно, с тем чтобы она не мешала
•Choose the installation location         przy zmianie biegów i innych ważnych  • Místo pro instalaci vyberte tak, aby      işlemlerine engel olmaması için        переключению передач и выполнению
 carefully so that the unit will not        operacjach kierowania pojazdem.      přístroj nepřekážel při běžných        dikkatle seçiniz.               иных операций по управлению
                         • Miejsce na zamontowanie sprzętu      činnostech při řízení auta.         • Üniteyi doğrudan güneş ışığı veya       автомобилем.
 interfere with normal driving
                          należy wybrać po dokładnym namyśle,   • Neinstalujte přístroj na místa, kde by     ısıtıcıdan çıkan sıcak hava gibi yüksek   • Место для установки магнитолы
 operations.                    tak aby instalacja nie przeszkadzała   byl vystaven vysokým teplotám, jako      ısıya veya toz, kir veya aşırı        выбирайте тщательно, чтобы она не
•Avoid installing the unit in areas        kierowcy przy prowadzeniu pojazdu.    např. přímému slunečnímu záření nebo      vibrasyona maruz kalacak yerlerde       мешала нормальному управлению
 subject to dust, dirt, excessive        • Unikać montażu sprzętu w miejscach    teplému vzduchu z topení, nebo kde       monte etmeyiniz.               автомобилем.
 vibration, or high temperatures, such       gdzie byłby narażony na działanie     by byl vystaven nadměrné prašnosti,     • Kurma işleminin emniyetli ve güvenli    • Не устанавливайте магнитолу там, где
 as in direct sunlight or near heater       wysokich temperatur w wyniku silnego   vlhkosti nebo přílišným vibracím.       olabilmesi için yalnız ünite ile verilen   она будет подвержена воздействию
 ducts.                      nasłonecznienia lub wydmuchu      • Pro bezpečnou a jistou instalaci        montaj aletini kullanınız.          пыли, грязи, чрезмерной вибрации или
                          gorącego powietrza z otworów       používejte výhradně nářadí, které je                             высоких температур, например в
•Use only the supplied mounting                                                                              местах, попадающих под прямые
 hardware for a safe and secure          ogrzewczych, w miejscach narażonych    součástí příslušenství.           Montaj açı ayarı
                          na kurz, brud lub nadmierne wstrząsy.                                                 солнечные лучи или находящихся
 installation.                                                              Montaj açısını 20°C’nin altına         вблизи вентиляционных решеток
                         • Dla bezpiecznego i pewnego montażu,   Úhel montáže                  ayarlayınız.                  обогревателей.
                          korzystać wyłącznie z załączonych
Mounting angle adjustment             przyrządów montażowych.         Úhel montáže by neměl přesahovat 20˚.                            • В целях обеспечения надежной и
                                                                                             безопасной установки используйте
Adjust the mounting angle to less than                                                                          лишь входящие в комплект
20°.                       Regulacja montażowego kąta                                                        монтажные детали.
                         nachylenia
                                                                                            Допустимый угол установки
                         Kąt nachylenia powinien wynosić                                                    Установите магнитолу под углом не
                         poniżej 20˚.                    15 cm                                       более 20°.
How to detach and attach             Zdejmowanie i               Snímání a nasazování              Ön panel nasıl takılır,            Порядок снятия и
the front panel                 zakładanie przedniego           předního panelu                nasıl sökülür?                установки передней панели
Before installing the unit, detach the      panelu                  Než začnete s montáží přístroje,        Üniteyi kurmadan önce ön paneli        Перед установкой магнитолы
front panel.
                         Przed zamocowaniem sprzętu,        sejměte přední kryt.              sökünüz.                   снимите с нее переднюю панель.
                         usunąć przedni panel.
A To detach                                        A Sejmutí                   A Sökmek için                 A Снятие панели
                         A Zdejmowanie               Před sejímáním předního panelu dbejte                            Прежде чем снимать переднюю панель,
Before detaching the front panel, be sure                                                 Ön paneli takmadan önce, (OFF) tuşuna
                                                                                            обязательно отключите магнитолу,
to press (OFF). Press (OPEN), then slide     Przed zdjęciem przedniego panelu,     na to, abyste napřed stiskli tlačítko     bastığınıza emin olunuz. (OPEN) tuşuna    нажав клавишу (OFF). Затем нажмите
the front panel to the right side, and pull   nacisnąć przycisk (OFF). Nacisnąć     (OFF) - vypnutí přístroje. Potom        basınız, ardından ön paneli sağ tarafa    (OPEN), сдвиньте переднюю панель
out the left side.                przycisk (OPEN), panel lekko przesunąć  stiskněte tlačítko (OPEN), posuňte       kaydırınız ve sol tarafını çekerek      вправо и, потянув за левую часть
                         w prawo i wyjąć, pociągając lewą stronę  přední panel lehce doprava a vyklopte                            панели, снимите ее.
                                                                     çıkarınız.
                         panelu.                  levou stranu.
B To attach                                                                                       B Установка панели
                                              B Nasazení                   B Takmak için
Place the hole A in the front panel onto     B Zakładanie                                                              Сначала присоедините часть A
the spindle B on the unit as illustrated,                         Nasa te stranu A předního panelu na      Ön panelin A parçasını ünitenin B       передней панели к части B магнитолы,
                         Stronę panelu oznaczoną A proszę                             parçasına gösterildiği üzere takınız ve
then push the left side in.                                stranu B na přístroji podle ilustrace a                           как это показано на иллюстрации, а
                         zamocować na sprzęcie w miejscu
                                              zatlačte na levou stranu, dokud        sol tarafını yerine oturup klik sesi gelene  затем вдвиньте в паз левую часть
                         oznaczonym B, jak pokazano na                                                     панели до легкого щелчка.
                         ilustracji i lekko docisnąć lewą stronę  nezaklapne.                  kadar itiniz.
                         panelu, do zaskoczenia. A                                            B

                                                                                        c


Installation in the               Instalacja na desce            Instalace do přístrojové            Kontrol panelini kurma            Установка магнитолы в
dashboard                    rozdzielczej               desky                                            приборной доске

                                                                                Dashboard                 Fire wall

  1                          2                     3                            4   Deska rozdzielcza
                                                                                Přístrojová deska
                                                                                Kontrol paneli
                                                                                                     Ścianka
                                                                                                     przeciwpożarowa
                                                                                                     Protipožární deska
                                                                                Приборная доска              Koruma muhafazası
              182                                   5                                                  Огнеупорная
                 mm                                                                      1
                                                                                                     перегородка
                                                                               4
                            Bend these claws outward
                       53 m                                                                          2
                         m   for a tight fit, if necessary.
                            Jeżeli konieczne, zacisnąć          6                   5
                            kleszcze mocujące na zewnętrz.                        6
                            Je-li to nezbytné, ohněte tyto
   1                         jazýčky směrem ven.                    6   5                                         3
                            Gerektiği takdirde bu tırnakları
                            dışarı doğru eğebilirsiniz.
                            При необходимости отогните
                            эти зажимные зубчики для
                            обеспечения более плотной
                            фиксации.
Reset button                   Przycisk zerowania            Tlačítko na vynulování             Ayar düğmesi                 Кнопка переустановки
When the installation and connections      Po zakończeniu montażu i wykonaniu    Jakmile je dokončená instalace a        Kurma ve bağlantılar bittiğinde, ayar     По окончании установки и всех
are complete, be sure to press the reset     podłączeń, proszę pamiętać o       zapojení, nezapomeňte stisknout        düğmesine tükenmez bir kalem v.b. ile     подсоединений не забудьте нажать
                                                                                            кончиком шариковой ручки или иным
button with a ballpoint pen, etc.        naciśnięciu przycisku zerowania      tlačítko na vynulování kuličkovým perem    bastığınıza emin olunuz.
                                                                                            аналогичным предметом кнопку
                         sprzętu, używając do tego celu np.    apod.                                            переустановки.
                         długopisu lub podobnego przedmiotu.
Connections Podłączenia Zapojení                                                            Bağlantılar Подсоединение
Cautions                      Ostrzeżenia                    Pozor                       Dikkat                       Предостережение
•This unit is designed for negative earth     •Sprzęt przeznaczono wyłącznie do         •Tento přístroj je konstruován výhradně      •Ünite yalnız negatif toprak 12 V DC        • Данная автомагнитола предназначена
 12 V DC operation only.              zasilania prądem o ujemnym            pro stejnosměrný proud 12 V a           işlemi için dizayn edilmiştir.            для подключения только к 12-
•Be careful not to pinch any wires         uziemieniu i napięciu               negativní uzemnění.               •Herhangi bir kabloyu bir vida ile          вольтному аккумулятору постоянного
 between a screw and the body of the        12 V DC.                     •Dbejte na to, abyste nepřiskřípli žádné      otomobilin iskeletine veya ünitenin         тока с негативным заземлением.
 car or this unit or between any moving      •Proszę uważać by nie przyskrzynić         dráty mezi šroub a karoserii auta nebo      veya koltuk rayları v.b. gibi. herhangi      • Следите за тем, чтобы не защемить
 parts such as the seat railing, etc.        przewodów sprzętu między śrubką,         tento přístroj nebo pod žádné           hareketli bir parçanın arasına            какие-либо провода между винтом и
•Connect the power connecting cord 8        pojazdem, korpusem sprzętu lub          pohyblivé části jako jsou kolejnice pod      sıkıştırmamaya dikkat ediniz.            корпусом автомобиля или магнитолы
 to the unit and speakers before          innymi ruchomymi elementami jak np.        sedadly apod.                  •Güç bağlantı kablosunu 8 yardımcı          либо между подвижными частями в
                                                                                                       салоне автомобиля, например,
 connecting it to the auxiliary power        między siedzeniami, itp.             •Zapojte přívodní kabel 8 do přístroje       güç konektörüne bağlamadan önce           передним сиденьем и металлическими
 connector.                    •Przewód zasilania 8 należy przed         a reproduktorů, než ho zapojíte do        üniteye ve hoparlörlere bağlayınız.         направляющими рейками под ним.
•Run all earth wires to a common          podłączeniem do pomocniczego           pomocného konektoru na proud.          •Tüm toprak kablolarını ortak bir          • Сначала подсоедините шнур питания
 earth point.                    złącza zasilania, podłączyć w          •Všechny dráty pro uzemnění zapojte        toprak noktaya çekiniz.               к магнитоле и громкоговорителям, а
•Connect the yellow cord to a free car       pierwszej kolejności do sprzętu i do       do společného bodu.               •Sarı kabloyu ünitenin sigorta            уже потом 8 к контактам внешнего
 circuit rated higher than the unit’s fuse     głośników.                    •Zapojte žlutý kabel na volný okruh v       değerinden daha yüksek otomobilin          источника питания.
 rating. If you connect this unit in        •Wszystkie przewody uziemiające          autě s vyšší hodnotou proudu než         boş bir devresine bağlayınız. Bu üniteyi      • Подведите все провода заземления
 combination with other stereo           poprowadzić do wspólnego punktu          jakou má pojistka tohoto přístroje.        başka stereo parçalarla birlikte           к одной и той же точке заземления.
                                                                                                      • Подсоедините желтый провод к
 components, the car circuit they are        uziemienia.                    Jestliže zapojujete tento přístroj v       bağlarsanız, bağlı oldukları otomobil        свободной электроцепи автомобиля с
 connected to must be rated higher than      •Żółty przewód podłączyć do wolnego        kombinaci s jinými stereofonními         devresinin tüm parçaların sigorta          большей силой тока чем та, на
 the sum of the individual components’       obwodu pojazdu o wyższej, od           přístroji, musí mít okruh v autě, na       değerlerinin toplamından daha yüksek         которую рассчитан предохранитель
 fuse rating. If there are no car circuits     podanej na bezpieczniku sprzętu,         který budou přístroje zapojené, vyšší       olması gereklidir. Ünitenin sigorta         магнитолы. Если Вы подсоединяете
 rated as high as the unit’s fuse rating,      wartości znamionowej. Łącząc sprzęt        hodnotu než součet hodnot pojistek ve       değeri kadar yüksek bir otomobil           эту магнитолу в сочетании с другими
 connect the unit directly to the battery.     w kombinacji z innymi komponentami        všech zapojených přístrojích. Jestliže      devresi yoksa üniteyi direkt aküye          компонентами стереосистемы, сила
 If no car circuits are available for        wyposażenia stereofonicznego, należy       není v autě žádný obvod s takovou         bağlayınız. Bu üniteyi bağlamak için         тока в электроцепи автомобиля, к
 connecting this unit, connect the unit       upewnić się, że obwód samochodowy         hodnotou, která by odpovídala           uygun otomobil devresi yoksa, üniteyi        которой они подключаются, должна
                                                                                                       быть больше суммы значений силы
 to a car circuit rated higher than the       do którego urządzenia zostaną           hodnotám všech pojistek, zapojte         ünitenin sigorta değerinden daha           тока, на которую рассчитаны
 unit’s fuse rating in such a way that if      podłączone, posiada wyższą wartość        přístroj přímo na baterii. Jestliže není v    yüksek bir otomobil devresine öyle          предохранители отдельных
 the unit blows its fuse, no other circuits     znamionową niż wynosi suma wartości        autě žádný obvod s vyšší hodnotou         bağlayınız ki, ünitenin sigortası          компонентов. В случае отсутствия в
 will be cut off.                  bezpieczników wszystkich             než jakou má pojistka, zapojte tento       attığında diğer hiçbir devre kesilmesin.       автомобиле цепи со столь же высокой
                          komponentów razem wziętych. W           přístroj přímo na autobaterii. Není-li v                                силой тока, что и та, на которую
                          braku obwodu o wyższej od             autě k dispozici žádný volný okruh pro                                 рассчитан предохранитель магнитолы,
                          bezpiecznika sprzętu wartości           zapojení autorádia, zapojte ho do                                   подсоедините магнитолу напрямую к
                          znamionowej, proszę podłączyć sprzęt       okruhu s vyšší hodnotou proudu než                                   аккумулятору. В случае если в
                                                                                                       автомобиле нет свободных
                          bezpośrednio do akumulatora. Jeżeli        jakou má pojistka tohoto přístroje tak,                                электроцепей для подсоединения
                          dla sprzętu brakuje odpowiedniego         aby nedošlo k přerušení jiných okruhů,                                 магнитолы, подсоедините ее к
                          obwodu, proszę podłączyć sprzęt do        jestliže praskne pojistka v tomto                                   автоэлектроцепи с силой тока выше
                          dowolnego obwodu samochodowego          přístroji.                                               того значения, на которое рассчитан
                          o wyższej od podanej na bezpieczniku                                                           предохранитель магнитолы, таким
                          sprzętu wartości znamionowej w taki                                                           образом, чтобы если он перегорит,
                          sposób, aby przepalenie bezpiecznika                                                           другие цепи не прервались.
                          sprzętu nie spowodowało odcięcia
                          pozostałych obwodów.Warning when installing in             Ostrzeżenie dotyczące               Upozornění pro případ               Kontakt anahtarı                  Предостережение
a car without ACC                 instalacji sprzętu w               instalace v autě bez               yuvasında ACC                    относительно аппаратуры,
                          samochodzie, którego stacyjka                                                              установленной в автомобиле,
(accessory) position on the                                     mezipolohy - poloha                (accessory) pozisyonu                замок зажигания в котором
ignition key switch                nie jest wyposażona w pozycję           ACC - klíčku od                  olmayan bir otomobile                не имеет отдельного
                          dodatkowego zasilania ACC             zapalování.                    kurarken dikkat                   положения (ACC) для
Be sure to press (OFF) on the unit for
two seconds to turn off the clock         (dodatkowy sprzęt)                                                                   отключения подсоединенной
                                                   Dbejte na to, abyste stisknuli (OFF)       Motoru kapattıktan sonra saat
display after turned off the engine.        Po wyłączeniu silnika, pamiętać o                                                            аппаратуры.
                                                   na přístroji na dvě sekundy, aby zhasl      göstergesini kapatmak için ünite
When you press (OFF) momentarily, the       dwusekundowym naciskaniu             displej s hodinami po vypnutí motoru.       üzerindeki (OFF) tuşuna iki saniye
                                                                                                      После выключения двигателя не
clock display does not turn off and this      przycisku (OFF) na sprzęcie celem                                                            забывайте нажать на две секунды
                                                   Jestliže stisknete (OFF) pouze krátce,      için basığınıza emin olunuz.            кнопку (OFF), с тем чтобы отключить
causes battery wear.                wyłączenia wyświetlania danych
                          zegara.                      nezhasne displej s hodinami a to vede k      (OFF) tuşuna bir an için basarsanız,        циферблат часов.
                                                   vybíjení baterie.                 saat göstergesi kapanmaz ve bu akünün        При кратком нажатии (OFF) циферблат
                          Krótkie naciśnięcie przycisku (OFF) nie                                                         не отключается, что ведет к разрядке
                          wyłączy wyświetlacza zegara i                                    zayıflamasına neden olur.              аккумуляторной батареи.
                          spowoduje niepotrzebne zużycie mocy
                          akumulatora.Notes of connection                Uwagi dotyczące                  Poznámky k příkladu                Bağlantı örneği notları               Примечания к примеру
example                      przykładów podłączeń               zapojení                     Kontrol kablo notları                подсоединения
                                                                            • Güç anten kontrol kablosu (mavi) radyoyu     О проводах управления
Notes on the control leads             Uwagi na temat przewodów sterujących       Poznámky k přívodním kabelům            açtığınızda veya ATA (Automatic Tuner       • По (синему) проводу питания антенны с
• The power aerial control lead (blue)       • Przewód sterujący automatyczną anteną      • Kabel pro ovládání elektrické antény (modrý)   Activation), AF (Alternative Frequency) veya    электрическим приводом осуществляется
 supplies +12 V DC when you turn on the       (niebieski), dostarcza +12 V DC po        dodává stejnosměrný proud +12 V, jakmile     TA (Traffic Announcement) işlevlerini aktive    подача постоянного тока силой +12 вольт
 tuner or when you activate the ATA         włączeniu sprzętu lub funkcji ATA         zapnete rádio nebo jakmile zaktivujete jednu   ettiğinizde +12 V DC verir.             при включении Вами радиоприемника или
 (Automatic Tuner Activation), AF          (Automatic Tuner Activation = automatyczne    z funkci ATA (Automatic Tuner Activation -   • Bu ünite ile yayın kutusu olmayan bir güç      функций АТА (автоматическая активация
 (Alternative Frequency) or the TA (Traffic     uaktywnienie tunera), funkcji AF (Alternative   automatická aktivace tuneru), AF (Alternative   anteni kullanılamaz.                приемника), AF (альтернативные частоты) и
 Announcement) function.              Frequency = alternatywne częstotliwości)     Frequency - alternativní frekvence) nebo TA   • Arabanızın arka veya yan camı içinde FM/      ТА (дорожные сообщения).
• A power aerial without a relay box cannot     lub funkcji TA (Traffic Announcement =      (Traffic Announcement - dopravní hlášení).    MW/LW anteni varsa, güç anten kontrol       • Антенна с электрическим приводом, не
 be used with this unit.              migawki ruchu drogowego).            • S tímto přístrojem nelze používat elektrickou   kablosunu (mavi) veya aksesuar güç giriş      снабженная релейным блоком, с данной
• When your car has a built-in FM/MW/LW      • Antena automatyczna bez skrzynki         anténu bez relé.                                           магнитолой использоваться не может.
                                                                             kablosunu (kırmızı) mevcut anten
 aerial in the rear/side glass, it is necessary   przekaźnikowej nie nadaje się do użytku z    • Je-li váš vůz vybaven anténou FM/MW/LW                               • Ecли в Baшeй мaшинe ecть вcтpоeннaя
                                                                             güçlendiricinin güç terminaline bağlamanız     aнтeннa FM/MW/LW нa пepeднeм/боковом
 to connect the power aerial control lead      tym sprzętem.                   vestavěnou v předním nebo bočním skle, je     gerekir. Ayrıntılar için bayinize başvurunuz.
 (blue) or the accessory power input lead     • Gdy w samochodzie jest wbudowana         nutné připojit napájecí kabel antény (modrý)                             cтeклe, нeобxодимо подcоeдинить пpовод
                                                                                                       питaния yпpaвлeния aнтeнной (cиний) или
 (red) to the power terminal of the existing    antena FM/MW/LW tylko w tylną lub boczne     nebo napájecí kabel příslušenství (červený)   Uyarı
                                                                                                       вxодной пpовод питaния ycтpойcтвa
 aerial booster. For details, consult your     szyby, to konieczne jest podłączenie       ke konektoru napájení stávajícího boosteru   Yayın kablosu olmayan bir güç anteniniz        (кpacный) к выводy питaния cyщecтвyющeго
 dealer.                      przewodu sterowania anteną (niebieski) lub    antény. Podrobné informace vám poskytne     varsa, bu üniteyi beraberindeki güç bağlantı     aнтeнного ycилитeля. Зa болee подpобными
                           dodatkowego przewodu zasilającego         prodejce.                    kablosuna 8 bağlamak antene zarar verebilir.     cвeдeниями обpaщaйтecь к дилepy.
Warning                       (czerwony) do przewodu zasilającego
If you have a power aerial without a relay      istniejący wzmacniacz antenowy. Aby       Upozornění                    Hafızada tutma bağlantısı              Предостережение
box, connecting this unit with the supplied                             Jestliže máte anténu bez relé, může při jejím   Sarı güç giriş kablosu bağlandığında, kontakt    Если Вы используете антенну с
                           uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze
power connecting cord 8 may damage the                                zapojení na tento přístroj za pomoci kabelu 8   düğmesi kapalı olsa dahi hafıza devresine her    электрическим приводом без релейного
                           sprzedawcą.                                                                      блока, подсоединение данной магнитолы
aerial.                                               z příslušenství dojít k poškození antény.     zaman güç verilecektir.
                          Ostrzeżenie                                                                       посредством прилагаемого шнура питания 8
Memory hold connection                                        Zapojení pro uchování paměti           Hoparlör bağlantı notları              может привести к повреждению антенны.
                          Jeśli używana antena automatyczna nie jest
When the yellow power input lead is        wyposażona w skrzynkę przekaźnikową,       Je-li zapojený žlutý kabel pro napájení      • Hoparlörleri bağlamadan önce, üniteyi       Подсоединение для поддержки памяти
connected, power will always be supplied to    przeprowadzenie podłączenia sprzętu        přístroje, bude okruh paměti pod proudem i     kapatınız.                    Когда к магнитоле подсоединен желтый
the memory circuit even when the ignition     dostarczonym przewodem 8 może uszkodzić      při vypnutém klíčku zapalování.          • 4 -8 ohm empedansa ve uygun güç kullanım     электрический провод, блок памяти будет
switch is turned off.                                                                  kapasitesine sahip hoparlörler kullanınız.    постоянно получать питание, даже при
                          antenę.
                                                   Poznámky k zapojení reproduktorů          Aksi takdirde hoparlörler zarar görebilir.    выключенном зажигании.
Notes on speaker connection            Wspomaganie pamięci sprzętu            • Než začnete se zapojováním reproduktorů,    • Hoparlör sisteminin terminallerini otomobil    О подсоединении громкоговорителей
• Before connecting the speakers, turn the     Podłączenie żółtego przewodu            vypněte přístroj.                 şasisine bağlamayınız ve sağ hoparlör       • Прежде чем подсоединять
 unit off.                    doprowadzania zasilania umożliwia, nawet     • Používejte reproduktory s impedancí od 4     terminallerini sol hoparlör terminallerine     громкоговорители, выключите магнитолу.
• Use speakers with an impedance of 4 to 8     przy wyłączonym zapłonie, stały dopływ mocy     do 8 ohmů a s odpovídajícím výkonem.       bağlamayınız.                   • Используйте громкоговорители с полным
 ohms, and with adequate power handling      do obwodu wspomagania pamięci.           Jinak by mohlo dojít k jejich poškození.    • Hoparlörleri paralel bağlamaya çalışmayınız.    сопротивлением 4 - 8 Ом, обладающие
 capacities. Otherwise, the speakers may be                             • Nezapojujte vývody od reproduktorů na      • Hiçbir aktif hoparlörü (dahili amplifikatörleri   способностью принимать достаточно
 damaged.                     Uwagi dotyczące podłączania głośników        podvozek vozidla a nezapojujte vývod       olan) ünitenin hoparlör terminallerine       мощный сигнал. В противном случае они
• Do not connect the terminals of the       • Przed podłączeniem głośników, proszę       pravého reproduktoru společně s vývodem      bağlamayınız. Bunu yapmak aktif           могут быть повреждены.
 speaker system to the car chassis, and do     pamiętać o wyłączeniu zasilania sprzętu.     levého reproduktoru.                                        • Не подсоединяйте контактные гнезда
                                                                             hoparlörlere zarar verebilir. Bu terminallere
 not connect the terminals of the right      • Proszę podłączyć głośniki o impedancji od 4   • Nepokoušejte se zapojit reproduktory                                 громкоговорителей к шасси автомобиля и
                                                                             pasif hoparlörler bağladığınıza emin olunuz.    не соединяйте гнезда правого
 speaker with those of the left speaker.      do 8 ohmów i dostatecznej wydajności       paralelně.
• Do not attempt to connect the speakers in     mocy. W przeciwnym przypadku może        • Do svorek tohoto přístroje nezapojujte                                громкоговорителя с гнездами левого.
                                                                                                      • Не пытайтесь подсоединить
 parallel.                     nastąpić uszkodzenie głośników.          žádné aktivní reproduktory (se
                                                                                                       громкоговорители параллельно.
• Do not connect any active speakers (with     • Nie podłączać złączy systemu głośnikowego     zabudovaným zesilovačem). Mohlo by to                                • Не подсоединяйте к гнездам для
 built-in amplifiers) to the speaker        do karoserii lub też złączy prawego do      vést k poškození aktivních reproduktorů.                               громкоговорителей на магнитоле какие бы
 terminals of the unit. Doing so may        złączy lewego głośnika.              Proto se přesvědčte, abyste na tento přístroj                             то ни было активные громкоговорители (со
 damage the active speakers. Be sure to      • Głośników nie podłączać równolegle.        zapojili pasivní reproduktory.                                    встроенными усилителями), поскольку это
 connect passive speakers to these        • Do gniazdek głośnikowych sprzętu, nie                                                          может привести к повреждению последних.
 terminals.                     podłączać głośników aktywnych                                                              Убедитесь в том , что подсоединяемые
                           (wyposażonych we wzmacniacze). Może                                                           громкоговорители относятся к пассивному
                           nastąpić uszkodzenie głośników aktywnych.                                                        типу.
                           Proszę upewnić się, że podłączane głośniki
                           są typu pasywnego.
Connection example                        *1 Note for the aerial        *1 Uwaga dotycząca podłączania *1 Poznámka k zapojení antény      *1 Anten bağlantı notu         *1 Примечание о подсоединении
                                  connecting              anteny              Jestliže máte autoanténu ISO     Otomobil anteniniz bir ISO        антенны
Przykład wykonania podłączenia                   If your car aerial is an ISO     Jeżeli antena jest według     (International Organization for   (International Organisation for      Если антенна в Вашем
                                  (International Organization      standardu ISO (International   Standardization - Mezinárodní    Standardization) tipi ise         автомобиле относится к типу,
Příklad zapojení                          for Standardization) type, use    Organization for         organizace pro standardizaci),    bağlantı için ünite ile verilen
                                                                                                              утвержденному ISO
                                                                                                              (Международной
Bağlantı örneği                           the supplied adapter 7 to       Standardization), do       použijte k zapojení adaptér 7 z   adaptörü 7 kullanınız.          организацией по
                                  connect it.              podłączenia proszę użyć      příslušenství.            Önce otomobil antenini alet
Пример подсоединения                        First connect the car aerial to    dostarczonego adapteru 7.     Napřed zapojte autoanténu do     beraberindeki adaptöre
                                                                                                              стандартизации), используйте
                                                                                                              для ее подсоединения
                                  the supplied adapter, then      Antenę samochodową        adaptéru z příslušenství, potom   bağlayınız, ardından ana         переходник 7.
                                  connect it to the aerial jack of   podłączyć do dostarczonego    ji zapojte do zdířky pro anténu   ünitenin anten jakına           Сначала подсоедините
                                  the master unit.           adapteru, a następnie do     na přístroji.            bağlayınız.                автомобильную антенну к
                                 *2 Insert with the cord upwards.     gniazdka antenowego na     *2 Vložte kabelem směrem       *2 Kablo ile yukarı tarafını takınız.    прилагаемому переходнику, а
                                                                                                              затем -- к антенному гнезду
                                                     głównym korpusie sprzętu.     nahoru.
                                                    2                                                         магнитолы.
                                                    * Włożyć przewodem                                               *2  Вставляется проводом вверх.
                                                     skierowanym ku górze.                      RCA pin cord (not supplied)                          Supplied to XA-C30
                      Kabel z wtykiem RCA (nie dostarczony)                     Dostarczany z modelem XA-C30
                      Kolíkový kabel RCA (není součástí příslušenství)               Dodávaný s XA-C30
                      RCA iğne kordonu (üniteye dahil değil)                    XA-C30 beraberinde
                      Шнур с контактными штырьками RCA                       Прилагается к модели XA-C30
                      (не прилагается)                                                  Source selector
                                                                                           Supplied to the CD/MD changer
                                                                                Selektor źródła
                                                                                           Dostarczany ze zmieniaczem płyt CD/MD
                                                                                Přepínač zdroje
                                                                                           Dodávaný s měničem CD/MD
                                                                                Kaynak selektörü
                                                                                           CD/MD değiştirici beraberinde
                                                                                Селектор
                                                                                           Прилагается к проигрывателю CD/MD
                                                                                источника

                                    BUS AUDIO
                                      IN

                                                                                           XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/C5200R only
    from car aerial*1                                                                               tylko dla XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/C5200R
    od anteny samochodowej*1                                                     BUS CONTROL IN                pouze XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/C5200R
    od autoantény*1              7                                                                  yalnız XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/C5200R
    otomobil anteninden*1                                                                             только XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/C5200R
    от автомобильной антенны*1

                             AUDIO OUT
                             (LINE OUT)
                                                              Fuse (10 A)
                                       REMOTE IN                   Bezpiecznik (10 A)
                                                              Pojistka (10 A)
            Rotary commander RM-X4S (not supplied)            *2                  Sigorta (10 A)
            Rotacyjny pilot zdalnego sterowania RM-X4S                             Предохранитель (10 А)
            (nie dostarczony)
                                                                        from the car’s speaker connector
            Otočné dálkové ovládání RM-X4S
                                                                        od samochodowego łącza głośnikowego
            (není součástí příslušenství)
                                                    9                    z konektoru pro reproduktory
            Döner kumanda RM-X4S                                                  otomobilin hoparlör konektöründen
            (alet beraberinde değil)                Blue/white striped                        от разъема автомобильного громкоговорителя
            Вращающийся дистанционный               w paski niebiesko/białe
            переключатель RM-X4S (не прилагается)         Modré/bíléproužky               8
                                        Mavi/beyaz çizgili                                 Speaker, Rear, Right                 Speaker, Front, Left
                  AMP REM                   С синей/белой полоской                               Głośnik, Tylny, Prawy                 Głośnik, Przedni, Lewy
                                                                        1  +     Reproduktor, Zadní, Pravý      5   +      Reproduktor, Přední, Levý
                  Max. supply current 0.3 A                                                    Hoparlör, Arka, Sağ                  Hoparlör, Ön, Sol
                                                                              Громкоговоритель, задний, правый           Громкоговоритель, передний, левый
                  Prąd zasilania max. 0,3 A
to the interface cable of     Max. proud 0,3 A                                                        Speaker, Rear, Right                 Speaker, Front, Left
                                              Light blue
a car telephone          Azami cereyan desteği 0,3 A                                                  Głośnik, Tylny, Prawy                 Głośnik, Przedni, Lewy
                                              Jasno niebieski                   2  –     Reproduktor, Zadní, Pravý      6   –      Reproduktor, Přední, Levý
do kabla              Макс. сила тока 0,3 А                                                      Hoparlör, Arka, Sağ                  Hoparlör, Ön, Sol
                                              Světle modrý
sprzęgającego telefonu                                                                   Громкоговоритель, задний, правый           Громкоговоритель, передний, левый
samochodowego                                        Açık mavi
                  ATT                           Голубой                                Speaker, Front, Right                 Speaker, Rear, Left
ke spojovacímu kabelu                                                                       Głośnik, Tylny, Prawy                Głośnik, Tylny, Lewy
autotelefonu                                                                  3  +     Reproduktor, Zadní, Pravý      7   +      Reproduktor, Zadní, Levý
                  (XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/4300RX/4300RV/4300R only)
otomobil telefonunun                                                                        Hoparlör, Ön, Sağ                  Hoparlör, Arka, Sol
arabirim kablosuna         (tylko dla XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/4300RX/4300RV/4300R)                                Громкоговоритель, передний, правый           Громкоговоритель, задний, левый
                  (pouze XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/4300RX/4300RV/4300R)
к кабелю интерфейса                                                                        Speaker, Front, Right                 Speaker, Rear, Left
автомобильного           (yalnız XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/4300RX/4300RV/4300R)
                                                                                  Głośnik, Tylny, Prawy                Głośnik, Tylny, Lewy
телефона              (только XR-C5300RX/C5300RV/C5300R/4300RX/4300RV/4300R)                            4  –     Reproduktor, Zadní, Pravý      8   –      Reproduktor, Zadní, Levý
                                                                                  Hoparlör, Ön, Sağ                  Hoparlör, Arka, Sol
                                                                              Громкоговоритель, передний, правый           Громкоговоритель, задний, левый

                   from the car’s power connector
                   od samochodowego łącza zasilania                                    Negative polarity positions 2, 4, 6 and 8 have striped cords.
                   z konektoru zdroje proudu v autě                                    Przewody ujemnych pozycji biegunowości 2, 4, 6 oraz 8 oznaczono prążkami.
                   otomobilin güç konektöründen                                      Položky s negativní polaritou 2, 4, 6 a 8 mají proužkované kabely.
                   от автомобильного подсоединителя питания                                Negatif yük pozisyonlarının 2, 4, 6 ve 8 kabloları çizgilidir.
                                                                       Позиции отрицательной полярности 2, 4, 6 и 8 имеют провода с полосками.
       continuous power supply              switched power supply
        stałe zasilanie mocą               zasilanie komutowane
 4     nepřerušovaný zdroj proudu       7      přepínatelný zdroj proudu
         sürekli güç desteği              ayarlanabilir güç desteği
     непрерывное поступление питания             включенное питание

         power aerial control                   earth          Positions 1, 2, 3 and 6 do not have pins.
         sterowanie anteną                  uziemienie         Pozycji 1, 2, 3 oraz 6 nie zaopatrzono w sztyfty.
 5      ovládání elektrické antény      8         uzemnění          Položky 1, 2, 3 a 6 nemají kolíky.
          anten kontrolü                    toprak
                                                  1, 2, 3 ve 6 pozisyonlarında iğne yoktur.
        антенная электрика                    земля
                                                  Позиции 1, 2, 3 и 6 не имеют контактных штырьков.Power connection                   Łącza zasilania                  Zapojení proudu                Güç bağlantısı                  Подключeниe питaния
Power connectors may vary depending         Łącza zasilania mogą zależeć od typu       Konektory pro zapojení proudu mohou      Güç konektörleri otomobil türüne         Paзъeмы питaния могyт paзличaтьcя
on the car. Check your car’s power          pojazdu. Proszę sprawdzić w            být u různých aut různé. Ve schéma       göre çeşitlilik gösterir.             в зaвиcимоcти от типa aвтомобиля.
connector diagram to make sure the          samochodowym schemacie łączy           elektrických obvodů k vašemu autu se                               Чтобы yбeдитьcя в пpaвильноcти
                           zasilania, aby zapewnić właściwe         přesvědčte, jsou-li konektory správné.     Otomobilinizin güç konektörü
connections match correctly. There are                                                                                 cоeдинeний, cвepьтecь cо cxeмой
                           dopasowanie połączeń. W zasadzie,         Existují dva základní druhy. Může se      şemasını inceleyip bağlantıların
two basic types. You may need to switch                                                                                 paзъeмов питaния для Baшeго
the positions of the jump connector.         istnieją dwa podstawowe typy.           stát, že budete muset přepnout polohu     uygun olduğundan emin olunuz. İki         aвтомобиля. Cyщecтвyeт двa
Before connecting the unit to the car’s       Przełączenie pozycji zacisków           nastasvitelného konektoru. Než zapojíte    ana tip vardır. Ara konektörün          оcновныx типa. Bозможно,
power supply, be sure to match the          łączeniowych może okazać się           přístroj na zdroj proudu v autě,        pozisyonlarını değiştirmeniz           потpeбyeтcя cмeнить позиции
                           konieczne. Przed podłączeniem sprzętu       přesvědčte se, aby poloha           gerekebilir. Üniteyi otomobilin güç
position of the jump connector to the                                                                                  пepeмычки. Пepeд подcоeдинeниeм
                           do samochodowego źródła mocy,           nastavitelného konektoru odpovídala
car’s pin order. If the power connector of      upewnić się, że pozycja zacisków         pořadí kolíků v autě. Jestliže konektor    desteğine bağlamadan önce, ara          ycтpойcтвa к иcточникy питaния
your car does not match the connector        łączeniowych odpowiada wtykom           zdroje proudu ve vašem autě          konektör pozisyonunun otomobilin         aвтомобиля обязaтeльно cоглacyйтe
on the unit, use the supplied connector       samochodowym. Jeżeli łącze zasilania       neodpovídá konektoru na přístroji,       iğne düzenine uygun olduğundan          положeниe пepeмычки c
8. If you have any questions or           pojazdu nie pasuje do łącza sprzętu,       použijte konektor 8 z příslušenství.      emin olunuz. Otomobilinizin güç          pacположeниeм контaктов в paзъeмe
problems connecting your unit that are        proszę użyć dostarczonych łączy 8. W       Jestliže máte další otázky nebo jestliže                             aвтомобиля. Ecли paзъeм питaния
                                                                           konektörü ünitenin konektörüne
not covered in this manual, please          przypadku ewentualnych wątpliwości        se vyskytnou problémy v souvislosti s                              aвтомобиля нe cоотвeтcтвyeт
consult the car dealer.                                                                uymuyorsa, ünite beraberindeki          paзъeмy нa ycтpойcтвe,
                           lub trudności z podłączeniem sprzętu,       tímto přístrojem, které nejsou popsány v
                           nie opisanych w podręczniku, proszę        tomto návodu, obra te se na vaši        konektör 8’i kullanınız. Üniteyi         воcпользyйтecь пpилaгaeмым
WARNING                       skonsultować się z punktem sprzedaży       autodílnu.                   bağlarken bu kılavuzun içermediği         paзъeмом 8. Ecли во вpeмя
                           pojazdu.                                             problem veya sorularınız için lütfen       подключeния ycтpойcтвa возникнyт
Shifting the fuse                                           UPOZORNĚNÍ                   otomobil satıcınıza danışınız.          вопpоcы или тpyдноcти, котоpыe нe
Check the pin position of the power         OSTRZEŻENIE                                                                    paccмотpeны в нacтоящeм
connector of the car with the table on the                               Posunutí pojistky
                           Zmiana pozycji umiejscowienia           Porovnejte polohu kolíků zástrčky na      UYARI                       pyководcтвe, обpaтитecь к дилepy по
below. If positions 4 and 7 are reversed,                                                                                пpодaжe aвтомобилeй.
remove the fuse and shift it to the lower      bezpiecznika                   přívod proudu ve vašem autě s tabulkou     Sigortanın değiştirilmesi
position as shown in the illustration.        Sprawdzić pozycję wtyku łącza zasilania      níže. Jestliže jsou pozice 4 a 7
                                                    obrácené, vyjměte pojistku a posuňte ji    Otomobilin güç konektöründeki iğnenin       ПPEДУПPEЖДEHИE
                           w porównaniu z tabelą poniżej. Jeżeli                              pozisyonunu aşağıdaki tablo
                           pozycje 4 i 7 są odwrócone, umieścić       do nižší polohy podle ilustrace.                                 Перемещение предохранителя
                           bezpiecznik niżej, zgodnie z ilustracją.                             doğrultusunda kontrol ediniz. 4 ve 7 nolu     Проверьте положение штырька
                                                                           pozisyonlar ters ise, sigortayı çıkarınız     разъема контактов питания
                                                                           ve örnekte gösterildiği üzere daha alçak     автомобиля по таблице ниже. Если
                                                                           bir pozisyona yerleştiriniz.           позиции 4 и 7 перепутаны, снимите
                                                                                                    предохранитель и переместите его
                                                                                                    ниже, как показано на иллюстрации.

								
To top