Docstoc

Hinh-phep chieu song song

Document Sample
Hinh-phep chieu song song Powered By Docstoc
					PHÉP CHIẾU SONG SONG (tiết 1 ) A.Mục tiêu : Về kiến thức : học sinh nắm được khái niệm , tính chất , khái niệm hình biểu diễn của một hình trong không gían Về kỹ năng : Xác định được phương chiếu , mặt phẳng chiếu trong một phép chiếu song song .Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng,một tam giác, một đường tròn qua một phép chiếu song song Về tư duy thái độ : biết liên hệ các kiến thức về quan hệ song song để tìm hình chiếu song song của một hình. Biết liên hệ với thực tế. B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Giáo viện : thứơc kẽ , bảng phụ Học sinh : chuẩn bi đồ dùng học tập , học bài cũ , chuẩn bị bài mới C. Phương pháp dạy học Gợi mở vấn đáp kết hợp hoạt động nhóm D.Tiến trình bài học 1. Kiểm tra bài cũ : Nêu tính chất 2 của hai mặt phẳng song song 2 . Bài mới HĐ1 :Định nghĩa phép chiếu song song Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên H1 : học sinh thực hiện được yêu cầu H1 : vẽ mặt phẳng (P), và đường thẳng l . l của giáo viên Gọi 1 học sinh lấy một điểm m trong không gian vẽ một thẳng d qua M và ssong với l , xác định giao điểm của d với mặt phẳng (P) H2 : Đọc định nghĩa trong sách giáo H2: gọi 1học sinh đọc định nghĩa phép chiếu song khoa . Hiểu được khái niệm phép chiếu song song song M l M ’ H3 : Nắm được khái niệm . Nêu được bóng trên mặt đất phẳng của một vật là hình chiếu song song của vật ấy trên mặt đất H4: Học sinh thảo luận , nêu kết quả của nhóm mình các câu hỏi 1 và 2 trong sgk Các nhóm khác bổ sung H3: Giáo viên nêu khái niệm hình chiéu song song của một hình (H) qua phép chiếu song song .gọi học sinh liên hệ với thực tế . Giáo viên lưu ý học sinh : là mặt đất phẳng H4: cho học sinh thảo luận theo nhóm các câu hỏi 1 và 2 ở sách giáokhoa H5: Giáo viên chốt lại vấn đề

HĐ2 : Tính chất 1 Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên

H1 : Nắm được tính chất . Hiểu cách chứng H1 : Nêu tính chất 1 . Vẽ hình Hướng dẫn học minh sinh chứng minh

a l a

M M a ‘ ‘’ a’

H2 : Thảo luận theo nhóm các câu hỏi 3 và 4 H2 : cho học sinh thảo luận các câu hỏi 3 và 4 rồi trình bày trước lớp H3 : Nêu được hệ quả H3 : Giải đáp thắc mắc . Gọi học sinh rút ra hệ quả

HĐ2: Tính chất 2 Hoạt động của học sinh H1 : Nêu được nhận xét : a’ là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) , trong đó (Q) là mặt phẳng qua a và song song hoặc chứa l H2 : nêu được tính chất 2 .Giải thích

Hoạt động của giáo viên H1 : Từ việc chứng minh tính chất 1 các em có nhận xét gì về đường thẳng a’ ? H2: Từ nhận xét đó em nào có thể cho cả lớp biết hình chiếu song song của hai đường thẳng song sẽ có tính chất như thế nào? Hãy giải thích H3: Minh hoạ bằng hình vẽ bằng bảng phụ a M b a b l a’ b’ a’ b’ ’

l

HĐ3 : Tính chất 3 Hoạt động của học sinh

Hoạt động của giáo viên

H1 : Hiểu được vấn đề mà giáo viên nêu . H1 : hệ quả của tính chất 1 và tính chất 2 ta có Nắm được tính chất 3 tính chất 3 . Gọi một học sinh đọc tính chất 3

H2 : khắc sâu kiến thức thông qua hình vẽ A' B' AB  C ' D' CD

H2 : Minh hoạ bằng hình vẽ và nêu tỉ số độ dài của các đoạn thẳng Bảng phụ

HĐ4 : 3. Hình biểu diễn của một hình không gian Hoạt động của giáo viên H1 : Gọi một học sinh nêu định nghĩa H2: Nêu chú ý để học sinh biết cách vẽ hình biểu điễn của một hình trông không gian H3 :- Tổ chức thảo luận nhóm các câu hỏi 5 , 6, 7 , 8 , 9 . - Giải đáp các thắc mắc của học sinh H4: Hình biểu diễn của một đường tròn Cho học sinhquan sát hình vẽ tron sách gk rồi nêu kết quả . khi nào thì hình chiếu song song của đường tròn là một đoạn thẳng ? H5: Các nhóm thảo luận trình bày trước lớp H5: Chia lớp thành 4 nhóm cho các em thảo bằng máy chiếu Overhead luận các bài tập 1 và 2 sgk sau đó cho các em Cả lớp nhận xét nêu ý kiến bổ sung quan sát hình vẽ (Tranh của Et- se )và trả lời câu hỏi hình đó có phải là hình biểu diễn của một hình không gian hay không H6 : Nhận xét , giải dấp thắc mắc của học sinh HĐ5 : Củng cố bài - Gọi học sinh nhắc lại khái niệm ,các tính chất - Cho học sinh làm bài trắc nghiệm theo nhóm bài : 40và 41 trang 74sgk HĐ6 : HDVN - Học kỹ lý thuyết . - Làm các bài tập 42 đến 47 sgk trang 74 và 75  Hoạt động của học sinh H1 : Nêu định nghĩa H2 : Nắm được cách biểu diễn một hình trong không gian H3 : Các nhóm thảo luận và nêu kết quả và giải thích H4 : Quan sát nêu được tính chất Nêu được hình chiếu song song củ một đồng tròn là một đoạn thẳng khi phương chiếu song song với mặt phẳng chứa đường tròn đó