CI_Bai6_HH11 by girlbanks

VIEWS: 12 PAGES: 2

									Hình hoïc 11 Duyeân Haûi Tuaàn CHÖÔNG I: Tieát: PHEÙP DÔØI

Tröôøng THPT Ngaøy soaïn: 10/09/07

HÌNH VAØ PHEÙP ÑOÀNG DAÏNG TRONG MAËT

PHAÚNG

Ngaøy daïy: §6: KHAÙI NIEÄM PHEÙP DÔØI HÌNH & HAI HÌNH BAÈNG NHAU -------I/ Muïc tieâu baøi daïy : 1) Kieán thöùc :
- Pheùp dôøi hình , pheùp tònh tieán, pheùp ñoái xöùng truïc, pheùp ñoái xöùng taâm, pheùp quay . - Tính chaát pheùp dôøi hình . - Hai hình baèng nhau .

2) Kyõ naêng :
- Bieát ñöôïc caùc pheùp tònh tieán, pheùp ñoái xöùng truïc, pheùp ñoái xöùng taâm, pheùp quay laø pheùp dôøi hình . - Tìm aûnh pheùp dôøi hình . 3) Tö duy : - Hieåu theá naøo laø pheùp dôøi hình . - Hieåu ñöôïc theá naøo laø hai hình baèng nhau . 4) Thaùi ñoä : - Caån thaän trong tính toaùn vaø trình baøy . Tích cöïc hoaït ñoäng traû lôøi caâu hoûi - Qua baøi hoïc HS bieát ñöôïc toaùn hoïc coù öùng duïng trong thöïc tieãn

II/ Phöông tieän daïy hoïc :
- Giaùo aùn , SGK ,STK , phaán maøu. - Baûng phuï - Phieáu traû lôøi caâu hoûi

III/ Phöông phaùp daïy hoïc :
- Thuyeát trình vaø Ñaøm thoaïi gôïi môû. - Nhoùm nhoû , neâu VÑ vaø PHVÑ

IV/ Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra baøi cuõ HÑGV
-Cho Oxy coù A(-3,2 ) , A’(2,3) . Chöùng minh raèng A’ laø aûnh A qua pheùp quay taâm O goùc -900 ? -Tính : OA; OA '; OAOA ' .

HÑHS
-Leân baûng traû lôøi -Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp -Nhaän xeùt

NOÄI DUNG

Hoaït ñoäng 2 : Khaùi nieäm veà pheùp dôøi hình HÑGV
-Tính chaát chung caùc pheùp ñaõ hoïc? -Ñònh nghóa nhö sgk -Chænh söûa hoaøn thieän -Caùc pheùp ñaõ hoïc phaûi laø pheùp dôøi hình khoâng ? -Thöïc hieän lieân tieáp hai pheùp dôøi hình coù kq ntn ? -VD1 sgk ? -HÑ1 sgk ? -VD2 sgk ?

HÑHS
-Traû lôøi, nhaän xeùt, ghi nhaän -ÑN sgk -Traû lôøi, nhaän xeùt, ghi nhaän -Xem VD , nhaän xeùt, ghi nhaän -Trình baøy baøi giaûi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaän kieán thöùc

NOÄI DUNG
1. Khaùi nieäm veà pheùp dôøi hình : Ñònh nghóa : (sgk)

Nhaän xeùt : (sgk)

VD1 : (sgk) VD2 : (sgk)

Hoaït ñoäng 3 : Tính chaát HÑGV
-Töông töï caùc pheùp ñaõ hoïc -Xem sgk

HÑHS 1

NOÄI DUNG 2) Tính chaát :(sgk) dgthao

Hình hoïc 11 Duyeân Haûi
-Trình baøy nhö sgk -HÑ2 (sgk) ? -HÑ3 (sgk) ? -Chuù yù nhö sgk -VD3 sgk ? -HÑ4 (sgk) ? -Nghe, suy nghó -Ghi nhaän kieán thöùc Chuù yù : (sgk) -Xem sgk -Trình baøy baøi giaûi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän, ghi nhaän

Tröôøng THPT

VD3 : (sgk)

Hoaït ñoäng 4 : Khaùi nieäm hai hình baèng nhau HÑGV
-Quan saùt hình sgk -Ñònh nghóa nhö sgk -VD4 sgk ? -HÑ5 (sgk) ? -HÑ5 sgk

HÑHS
-Xem sgk, traû lôøi -Nhaän xeùt -Xem VD4 sgk, nhaän xeùt, ghi nhaän

NOÄI DUNG 3) Khaùi nieäm hai hình baèng
nhau :

Ñònh nghóa : (sgk)

Cuûng coá :
Caâu 1: Noäi dung cô baûn ñaõ ñöôïc hoïc ? Caâu 2: BT1/SGK/ 23 : Caùc tröôøng hôïp khaùc töông töï b) A1  2; 3 , B1  5; 4  , C1  3; 1 Caâu 3: BT2/SGK/ 24 : HD : Goïi G laø trung ñieåm OF . Pheùp ñoái xöùng qua ñöôøng thaúng EH bieán AEJK thaønh BEGF . Oheùp tònh tieán theo veùctô EO bieán hình BEGF thaønh FOIC . Neân hai hình AEJK vaø FOIC baèng nhau Caâu 4: BT3/SGK/ 24 : HD : Goïi pheùp dôøi hình ñoù laø F . Do F bieán AB, BC thaønh A’B’, B’C’ neân bieán caùc trung ñieåm M, N cuûa AB, BC töông öùng thöù töï thaønh caùc trung ñieåm M’, N’ cuûa A’B’, B’C’ . Vaäy F bieán trung tuyeán AM, CN cuûa ABC töông öùng thöù töï thaønh caùc trung tuyeán A’M’, C’N’ cuûa A ' B ' C ' . Töø ñoù suy ra F bieán troïng taâm G cuûa ABC laø giao cuûa AM, CN thaønh troïng taâm G’ cuûa A ' B ' C ' laø giao cuûa A’M’, C’N’ . HD : a) OA   3;2 OA '   2;3 OAOA '  0 .

  OA; OA '   900 Maët khaùc : OA  OA '  13

Daën doø : Xem baøi vaø BT ñaõ giaûi
Xem tröôùc baøi soaïn baøi “ PHEÙP VÒ TÖÏ “

2

dgthao


								
To top