Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

CI_Bai1_HH11

VIEWS: 9 PAGES: 1

									Hình hoïc 11 Duyeân Haûi Tuaàn CHÖÔNG I: Tieát: PHEÙP DÔØI

Tröôøng THPT Ngaøy soaïn: 18/08/07

HÌNH VAØ PHEÙP ÑOÀNG DAÏNG TRONG MAËT
§1: PHEÙP BIEÁN HÌNH
--------

PHAÚNG

Ngaøy daïy:

I/ Muïc tieâu baøi daïy : 1) Kieán thöùc :
- Ñònh nghóa pheùp bieán hình .

2) Kyõ naêng :
- Döïng ñöôïc aûnh qua pheùp bieán hình ñaõ cho . 3) Tö duy : - Hieåu theá naøo laø pheùp bieán hình . 4) Thaùi ñoä : Caån thaän trong veõ hình vaø trình baøy . Qua baøi hoïc HS bieát ñöôïc toaùn hoïc coù öùng duïng trong thöïc tieãn

II/ Phöông tieän daïy hoïc :
- Giaùo aùn , SGK ,STK , phaán maøu. - Baûng phuï - Phieáu traû lôøi caâu hoûi

III/ Phöông phaùp daïy hoïc :
- Thuyeát trình vaø Ñaøm thoaïi gôïi môû. - Nhoùm nhoû , neâu VÑ vaø PHVÑ

IV/ Tieán trình baøi hoïc vaø caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng 1 : Kieåm tra baøi cuõ HÑGV HÑHS NOÄI DUNG

-Trong mp (P) cho ñt d vaø ñieåm M . -Leân baûng traû lôøi Döïng M’ naèm treân d sao cho -Taát caû caùc HS coøn laïi traû lôøi vaøo vôû nhaùp MM '  d ? -Döïng ñöôïc bao nhieâu ñieåm M’ ? -Nhaän xeùt Hoaït ñoäng 2 : Ñònh nghóa pheùp bieán hình

HÑGV
-HÑ1 sgk ? -Theá naøo laø pheùp bieán hình? -Chænh söûa hoaøn thieän

HÑHS

NOÄI DUNG

-Xem HÑ1 sgk , nhaän xeùt, ghi Ñònh nghóa : (sgk) nhaän F(M) = M’ M’ : aûnh cuûa M qua pheùp bh F F(H) = H’ Hình H’ laø aûnh hình H

Hoaït ñoäng 3 : HÑ2 sgk HÑGV
- HÑ2 (sgk) ?

HÑHS
-Xem HÑ2 sgk, trình baøy baøi giaûi -Nhaän xeùt -Chænh söûa hoaøn thieän -Ghi nhaän kieán thöùc

NOÄI DUNG
Tìm ít nhaát hai ñieåm M’ vaø M” Quy taéc naøy khoâng phaûi laø pheùp bieán hình

Cuûng coá :
Caâu 1: Noäi dung cô baûn ñaõ ñöôïc hoïc ? Daën doø : Xem baøi vaø HÑ ñaõ giaûi Xem tröôùc baøi “ PHEÙP TÒNH TIEÁN “

1

dgthao


								
To top