Docstoc

Hinh 35A

Document Sample
Hinh 35A Powered By Docstoc
					h×nh häc 11 Bé 1

Ban Khoa häc tù nhiªn

TuÇn: 28 TiÕt: 35 Tªn bµi gi¶ng: Ngµy so¹n:25/03/2005

hai ®-êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau
(tt)

I. Môc tiªu bµi d¹y: Gióp häc sinh: - N¾m ®-îc kh¸i niÖm gãc gi÷a hai ®-êng th¼ng, ®Æc biÖc lµ hai ®-êng th¼ng vu«ng gãc - BiÕt c¸ch tÝnh gãc gi÷a hai ®-êng th¼ng vµ chøng minh hai ®-êng th¼ng vu«ng gãc th«ng qua gãc gi÷a hai ®-êng hay gãc gi÷a hai vÐc t¬. - RÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i to¸n. II. ChuÈn bÞ: _Gi¸o viªn: so¹n gi¸o ¸n, th-íc th¼ng. _Häc sinh: so¹n bµi, xem tr-íc bµi míi vµ thùc hiÖn ®éng 2, lµm bµi tËp vÒ nhµ. III. TiÕn tr×nh bµi d¹y:

Häat

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh H§1: Bµi cò _Nh¾c l¹i ph-¬ng ph¸p chøng _Bµi tËp 9 trang 93. minh ®-êng th¼ng vu«ng gãc a. Sai (h×nh 1) ®-êng th¼ng b. Sai (h×nh 2) (+gãc gi÷a chóng b»ng 900. +tÝch v« h-íng gi÷a hai vect¬ chØ ph-¬ng cña chóng b»ng 0. +
d  a d b ) a // b

(1) (2)

Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh Tr-êng

h×nh häc 11 Bé 1

Ban Khoa häc tù nhiªn

H§2: Gi¶i vÝ dô 3 th«ng qua ho¹t ®éng 2 _VÏ h×nh vÝ dô 3.

_§äc ®Ò, nªu gi¶ thiÕt vµ kÕt luËn. _Thùc hiÖn Ho¹t ®éng 2 . +VËn dông quy t¾c ba ®iÓm: PQ  PA  AC  CQ (1)
PQ  PB  BD  DQ (2)

H: AB AC  AB AC  ?

+Tõ (2) ta cã k PQ  k PB  k BD  k DQ (3) +LÊy (1) trõ (3) vµ vËn dông gi¶ thiÕt ta cã PA  k PB, QC  k QB
(1  k )PQ  AC  k BD

+TÝnh tÝch v« h-íng (1  k ) PQ.AB víi chó ý AB AC, AB  BD

H§3: Theo dâi vÝ dô 3. H: §Ó x¸c ®Þnh ®-îc gãc gi÷a hai ®-êng th¼ng ta cÇn biÕt §: Mét trong c¸c gi¸ trÞ l-îng gi¸c cña nã v× d· biÕt gãc gi÷a ®¹i l-îng nµo ? hai ®-êng th¼ng < 900. _§äc lêi gi¶i trong s¸ch gi¸o S khoa. H§4: RÌn luyÖn Bµi tËp 11 trang 94 H: Trong bµi nµy, ®Ó chøng §: SABC  0 minh SA BC ta cÇn chøng minh B ®iÒu g×? _T-¬ng tù cho c¸c tr-êng hîp _H-íng dÉn: BC  SC  SB C cßn l¹i H§5: H-íng dÉn bµi tËp 12 vµ 13. _H-íng dÉn häc sinh khai th¸c gi¶ thiÕt. _Yªu cÇu vÒ nhµ lµm tiÕp phÇn cßn l¹i. Bµi tËp 12 trang 94
AB. AC  AC. AD  AC( AB  AD)  0  AC.DB  0

A

VËy AC  BD _T-¬ng tù cho hai tr-êng hîp cßn A l¹i Bµi tËp 13 trang 94 a. I
B C

Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh Tr-êng

D J

h×nh häc 11 Bé 1

Ban Khoa häc tù nhiªn

H: TÝnh AB.CD ?

_Chó ý I, J lµ trung ®iÓm AB vµ CD nªn IJ  H: TÝnh AB.IJ ? H§6: DÆn dß. _Xem tiÕp bµi míi :"§-êng th¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng"
1 ( AD  BC ) 2

§: AB.CD  AB( AD  AC) V× AB=AC=AD, gãc BAC=gãc BAD nªn AB.CD  0 b. _VËn dông c¸c hÖ thøc vÒ trung ®iÓm ®Ó chøng minh. §: 1 1 AB.IJ  AB.( AD  BC)  AB.( AD  AC  AB) 2 2 = ... = 0

Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh Tr-êng


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:45
posted:10/21/2009
language:Vietnamese
pages:3