Dai 69A by girlbanks

VIEWS: 12 PAGES: 3

									®¹i sè vµ gi¶i tÝch 11

Ban Khoa häc tù nhiªn

Bé 1

TuÇn: 26

TiÕt: 69

Tªn bµi gi¶ng: Ngµy so¹n:13/03/2005
1. Môc tiªu bµi d¹y: KiÕn thøc -

hµm sè liªn tôc

N¾m ®­îc ®Þnh nghÜa cña hµm sè liªn tôc t¹i 1 ®iÓm. §Þnh nghÜa hsè liªn tôc trªn mét kho¶ng, ®o¹n.

Kü n¨ng: - BiÕt ®­îc c¸c chøng minh hsè liªn tôc t¹i mét ®iÓm vµ vËn dông thµnh th¹o. 2. ChuÈn bÞ: -

Gi¸o viªn: so¹n bµi, phiÕu häc tËp Häc sinh: xem tr­íc bµi míi, thµnh th¹o trong viÖc t×m giíi h¹n hsè t¹i mét ®iÓm
vµ giíi h¹n mét bªn.

3. TiÕn tr×nh bµi d¹y:

Néi dung

Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
H§1: æn ®Þnh_Giíi thiÖu bµi _Trong giíi h¹n hsè t¹i mét ®iÓm, ... gäi ®ã lµ c¸c hsè liªn tôc.

Ho¹t ®éng cña häc sinh

1. Hµm sè liªn H§2: Tr×nh bµy ®Þnh nghÜa. tôc t¹i mét ®iÓm _Nªu ®Þnh nghÜa hµm sè liªn tôc

f liªn tôc t¹i x0 

t¹i 1 ®iÓm vµ gi¸n ®o¹n t¹i 1 ®iÓm. f x¸c ®Þnh trªn _H1: Váûy haìm säú liãn §: f(x0) täön taûi; tuûc taûi x0 khi naìo? (a,b), x0(a,b) lim f ( x) täön taûi ; vµ lim f ( x)  f ( x0 )
x x0
x x0

f(x) goüi giaïn

_Giaïo viãn cuû thãø thãm âæåüc træåìng håüp coï lim f ( x) , lim f ( x) laì x x0  x x0 âoaûn

x x0

lim f ( x)  f ( x0 )

Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh Tr­êng

®¹i sè vµ gi¶i tÝch 11

Ban Khoa häc tù nhiªn

Bé 1

taûi âiãøm  f(x0) täön taûi. x0(a,b)   lim f ( x) , lim f ( x) täön x  x0 x  x0  f(x) khäng taûi liãn tuûc taûi âiãøm  lim f ( x) = lim f ( x) =f(x0) x  x0 x  x0 x0 . H: Haìm säú giaïn âoaûn taûi âiãøm x0 khi naìo? * Phæång H:Váûy phæång phaïp xeït tênh liãn tuûc cuía haìm phaïp xeït säú ? (Hd: dæûa vaìo âënh tênh liãn nghéa væìa hoüc) tuûc cuía _Giaïo viãn nháún maûnh haìm säú : pháön naìy _Tçm f(x) _Tçm lim f ( x)
x x0

Â: chè cáön noï khäng thoía maîn 1 trong 3 âiãöu kiãûn trãn. Â: _Tçm f(x) _Tçm lim f ( x)
x x0

_Sosaïnh lim f ( x) vaì
x x0

_So
x x0

saïnh

f(x)

vaì lim f ( x) H§3: Minh häa ®Þnh nghÜa. _Theo dâi vÝ dô 1. _H­íng dÉn häc sinh më dÊu hµm _Thùc hiÖn H1. gi¸ trÞ tuyÖt ®èi. §S: f(x) liªn tôc t¹i x=0. _Theo dâi vÝ dô 2. _Minh häa tÝnh liªn tôc, gi¸n ®o¹n _Thùc hiÖn H2. cña hsè t¹i 1 ®iÓm b»ng ®å thÞ. §S: f(x) gi¸n ®o¹n t¹i x=1.

f(x) VÝ dô 1:

2. Hµm sè liªn H§4: T×m hiÓu tÝnh liªn tôc cña tôc trªn kho¶ng hsè trªn kho¶ng ®o¹n. ®o¹n. _Tr×nh bµy ®Þnh nghÜa. _Minh häa ®Þnh nghÜa. H§5: RÌn luyÖn Bµi tËp 43 b. _Lµm d­íi vë tËp. Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh Tr­êng _Theo dâi vµ ghi tãm t¾t ®Þnh nghÜa. _Theo dâi vÝ dô 3.

®¹i sè vµ gi¶i tÝch 11

Ban Khoa häc tù nhiªn

Bé 1

_Mét häc sinh xung phong lªn b¶ng. H§6: Cñng cè _Nªu ph­¬ng ph¸p xÐt tÝnh liªn tôc cña hµm sè. _C¸c tr­êng hîp nµo th× hµm sè gi¸n ®o¹n t¹i ®iÓm x0. H§7: DÆn dß _BTVN: 43 a, c. _TiÕt sau häc tiÕp môc cßn l¹i cña bµi.

Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh Tr­êng


								
To top