Dai 06A by girlbanks

VIEWS: 5 PAGES: 3

									§¹i sè vµ gi¶i tÝch 11 nhiªn

Ban Khoa häc tù Bé 1

TuÇn: 2 TiÕt: 6 Tªn bµi gi¶ng: Ngµy so¹n: 12/09/2004

C«ng thøc l-îng gi¸c (tt)

1. Môc tiªu bµi d¹y: Gióp häc sinh: _N¾m v÷ng c¸c c«ng thøc biÕn ®æi tÝch thµnh tæng, tæng thµnh tÝch. _RÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông c¸c c«ng thøc vµo gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan. 2. ChuÈn bÞ: _Gi¸o viªn:B¶ng phô. _Häc sinh : n¾m v÷ng c¸c c«ng thøc LG ®· «n tËp ë tiÕt 5 3. TiÕn tr×nh bµi d¹y: Néi dung 2. C¸c c«ng thøc biÕn ®æi tÝch thµnh tæng vµ c«ng thøc biÕn ®æi tæng thµnh tÝch. a) CT biÕn ®æi tÝch thµnh tæng cosxcosy=.. . sinxsiny=.. . sinxcosy=.. . VD1: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn H§1: KiÓm tra bµi cò _Gäi 1 hs lªn b¶ng H§2: Tr×nh bµy c«ng thøc biÕn ®æi tÝch thµnh tæng. _Sö dông c¸c CT céng, ta dÔ dµng suy ra c¸c CT sau ®-îc gäi lµ c¸c CT biÕn ®æi tÝch thµnh tæng. _Treo b¶ng phô (3 c«ng thøc) Ho¹t ®éng cña häc sinh _Nªu 06 c«ng thøc céng _Tù cm dùa trªn c¸c c«ng thøc céng. _Häc thuéc c¸c c«ng thøc.

H§3: VËn dông c«ng thøc _H-íng dÉn VD1. 1 5   AD c«ng thøc võa nªu,  2 cos( 24 24 5 sin  sin )cos( 24 = ? 24 2 3   2 2 4 6  cos =?; cos =  ; ?

  + 24 24 )

Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh Tr-êng

§¹i sè vµ gi¶i tÝch 11 nhiªn

Ban Khoa häc tù Bé 1

H3:

H§4. RÌn luyÖn  AD c«ng thøc võa nªu, 7 cos 5 sin 12 12 = ?  6  sin  = ?; sin = ?  KÕt qu¶ ?

Thùc hiÖn H3 1 7 5  2 sin( 12 12 +sin(  0 ; 1 4  1 2

7 5 + 12 12 )

b) C«ng thøc biÕn ®æi tæng thµnh tÝch cos+cos= ... coscos= ... sin+sin= ... sinsin= ... VD2

H§5. Tr×nh bµy c«ng thøc _Trong c¸c c«ng thøc trªn, nÕu ®Æt x+y=; xy= th× ta suy ra ®-îc c¸c CT sau gäi lµ CT biÕn ®æi tæng thµnh _Ghi bµi. _Häc thuéc c«ng thøc. tÝch: _Nªu 4 CT (treo b¶ng phô) _H-íng dÉn häc sinh c¸ch nhí CT H§6 VËn dông  _Chó ý: cos 5 )=sin 3  sin( _Thùc hiÖn VD2. = 5 10 _Quy ®ång vÕ tr¸i. _VËn dông sinsin= ... H§7: Cñng cè_RÌn luyÖn _Gäi 2 hs nªu l¹i c¸c c«ng thøc. _BT14 a,b /tr21 H§8: DÆn dß _VN: 14,15,16/ tr 21,22 _Xem tiÕp phÇn cßn l¹i  2

CT

Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh Tr-êng

§¹i sè vµ gi¶i tÝch 11 nhiªn

Ban Khoa häc tù Bé 1

Gi¸o viªn: Lª ThÞ Thanh Tr-êng


								
To top