Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

บทเรียนนำเสนอ 2

VIEWS: 0 PAGES: 11

									การแข่ งขัน
                                    ่
      ใช้ การเสี่ ยงเลือกเสิ ร์ฟหรือเลือกแดน ก่ อนแข่ งให้ วอร์ มทีตาข่ าย 3 ถึง 5
                            ่
นาที ถ้ าทั้ง 2 ทีม ตกลงวอร์ มพร้ อมกันให้ วอร์ มทีตาข่ ายได้ 6 - 10 นาที
ตาแหน่ งของผู้เล่ น
            ่
      ในขณะทีผู้เสิ ร์ฟทาการเสิ ร์ฟ ผู้เล่ นแต่ ละคนต้ องอยู่ในแดนของตน ผู้เล่ น
แถวหน้ า 3 คน แถวหลังแต่ ละคนจะต้ องอยู่ด้านหลังของคู่ของตนทีเป็ นผู้เล่ นแถว
หน้ า
     ่
การเปลียนตัวผู้เล่ น
        ่                         ่ ่
      เปลียนตัวได้ มากสุ ด 6 คนต่ อเซต แต่ ละครั้งจะเปลียนกีคนก็ได้ ผู้ทเี่ ริ่ม
             ่                        ี
เล่ นในเซตนั้น จะเปลียนตัวออกได้ 1 ครั้งและกลับเข้ ามาเล่ นได้ อก 1 ครั้ง ใน
ตาแหน่ งเดิม
การเล่นลูกบอล
             ่
     เล่นสามารถทีจะนาลูกบอลจากนอกเขตสนามกลับเข้ ามาเล่นต่ อได้ ทีม
                  ่
หนึ่งสามารถถูกลูกบอลได้ มากทีสุด 3 ครั้ง ยกเว้ นเมื่อทาการบล็อก (ได้ 4 ครั้ง)
ผู้เล่นหนึ่งคนจะถูกลูกบอล 2 ครั้ง ติดต่ อกันไม่ ได้ ยกเว้ นการบล็อกถ้ าผู้เล่นถูก
ลูกพร้ อมกัน 3 คน ก็ถือว่ าถูก 3 ครั้ง
การเสิ ร์ฟ
                ่           ่
     จะเสิ ร์ฟโดยผู้เล่นทีอยู่ในตาแหน่ งหลังขวาทีอยู่ในเขตเสิ ร์ฟ การ
        ่
กาหนดทีมทีจะเสิ ร์ฟ ลูกแรกในเซตที่ 1 และ 5 โดยการเสี่ ยง ต้ องเสิ ร์ฟ
       ่              ่
ตามลาดับทีบันทึกไว้ เมื่อโยนออกไปเพือเสิ ร์ฟแล้ว ต้ องใช้ มือหรือส่ วนใดของ
แขนข้ างเดียว กระโดดเสิ ร์ฟได้ ต้ องเสิ ร์ฟลูกภายใน 5 วินาที หลังจากผู้ตัดสิ น
เป่ านกหวีด
การเปลี่ยนแดน
                 ้
     เมื่อเสร็จแต่ ละเซตทัง 2 ทีมจะต้ องเปลี่ยนแดนยกเว้ นเซตตัดสิน
เซตตัดสินทีมใดได้ 8 คะแนน ให้ เปลี่ยนแดนทันทีและตาแหน่ งของผู้เล่ น
เป็ นตามเดิม
ข้ อห้ ามของผู้เล่ น
     ห้ ามมิให้ ผ้ ูเล่ นสวมเครื่ องประดับที่เป็ นโลหะของแข็งในระหว่ างการ
แข่ งขันทุกชนิด
มารยาทของผู้เล่ น
     ผู้เล่ นต้ องยอมรั บผลการแข่ งขัน สุภาพอ่ อนโยนต่ อผู้ตัดสินและฝ่ าย
                         ี
ตรงข้ าม ไม่ ควรแสดงท่ าทางและทัศนะคติท่ ไม่ ดีระหว่ างแข่ งขันหรื อแสดง
พฤติกรรมอื่นใดที่ไม่ เป็ นการสุภาพต่ อผู้อ่ ืน
กฎข้ อ 1 การเล่ น
       ่
    1. ทัวไป
    2. การทาให้ เกิดผลกระทบต่ อลูก
               ่
    3. การสมยอมเพือละเว้ นการบังคับใช้ กฎข้ อบังคับ
          ่
    4. เรื่องทีไม่ ได้ ครอบคลุมโดยกฎข้ อบังคับ
กฎข้ อ 2 การเล่ นแบบแมทช์ เพลย์
    1. ผู้ชนะของแต่ ละหลุม และการคิดผลการเล่ นเป็ นหลุม
    2. เสมอกันครึ่งหลุม (Halved Hole)
    3. ผู้ชนะแมทช์
    4. การยอมแพ้ แต้ มต่ อไป หลุม หรือแมทช์
    5. การอ้ างสิ ทธิ์
    6. การปรับโทษทั่วไป
กฎข้ อ 3 การเล่ นแบบสโตรคเพลย์
    1. ผู้ชนะ
    2. การไม่ เล่ นลูกให้ จบหลุม
                 ั
    3. ข้ อสงสั ยในการปฏิบติตามขั้นตอน
              ่     ิ
    4. การปฏิเสธทีจะปฏิบัตตามกฎข้ อบังคับ
    5. การปรับโทษทัวไป  ่
          ไม้ กอล์ ฟ และลูกกอล์ ฟ
กฎข้ อ 4 ไม้ กอล์ ฟ
    1. รู ปแบบ และการทาไม้ กอล์ ฟ
                  ่
    2. ลักษณะการเล่ นทีเ่ ปลียนไป และวัสดุแปลกปลอม
    3. ไม้ กอล์ ฟที่เสี ยหาย การซ่ อม และการนาไม้ กอล์ ฟมาทดแทน
                    ่
    4. จานวนไม้ กอล์ ฟมากทีสุดสิ บสี่ อนั
- ทั่วไป
    ผูเ้ ล่นจะต้องใช้ลูกกอล์ฟที่สอดคล้องกับข้อกาหนด
- วัสดุ แปลกปลอม
- ลูกไม่ เหมาะที่จะใช้ เล่น
                -
สนาม และ ผู้เล่ น
           ั                      ่
      สนามอเมริกนฟุตบอล มีรูปร่ างเหมือน ตะแกรงโลหะทีใช้ ในการปิ้ งย่ าง จึง
มักจะถูกเรียกว่ า กริดไอรอน (gridiron) ขนาดของสนามแข่ งขัน ยาว 120 หลา
หรือ 110 เมตร และ กว้ าง 53-1/3 หลา หรือ 49 เมตร เส้ นขอบตามแนวยาว
ของสนามเรียก เส้ นข้ าง หรือ ไซด์ ไลน์ (sideline) ส่ วนเส้ นขอบตามแนวกว้ าง
เรียก เส้ นสุดสนาม หรือ เอนด์ ไลน์ (end line) ถัดจากเส้ นสุ ดสนามทั้งสอง
คือ เส้ นประตู หรือ โกลไลน์ (goal line) ระยะระหว่ างเส้ นประตูท้งสองข้ างคือ
                                     ั
100 หลา (91 เมตร) บริเวณจากเส้ นประตูถงสุ ดสนาม ซึ่งมีระยะ 10 หลา (9.1
                        ึ
เมตร) เรียก เอนด์ โซน (end zone)
เวลาการแข่ งขัน
      ระยะเวลาการแข่ งขันแบ่ งเป็ น 2 ครึ่ง แต่ ละครึ่งแบ่ งออกเป็ น 2 ช่ วง ช่ วงละ
15 นาที เรียก ควอเตอร์ (quarter) รวมเป็ นเวลาแข่ งขัน 60 นาที และ มี
ช่ วงเวลาพักครึ่งระหว่ าง ควอเตอร์ ที่ 2 และ ควอเตอร์ ที่ 3 เป็ นเวลา 10 นาที
การขอเวลานอก
     แต่ ละทีมมีสิทธิ์ขอเวลานอกครึ่งละสามครั้ง โดยการขอเวลานอกทาโดย
                                  ั
การส่ งสั ญญาณมือให้ ผู้ตัดสิ นทราบ การขอเวลานอกกระทาได้ ท้งโดยหัวหน้ าผู้
ฝึ กสอนหรือผู้เล่นในสนาม
       ่
การเตะเปลียน หรือ คิกออฟ (kickoffs)
                                        ่
     เป็ นการเตะลูกให้ ฝ่ายตรงข้ ามเริ่มเล่นเป็ นฝ่ ายรุก โดยจะมีการเตะเปลียน
ตอนเริ่มเกม ตอนเริ่มครึ่งหลัง (หลังจากพักครึ่งเวลา) และหลังจากที่ทาคะแนน
ได้ จากการทัชดาวน์ หรือ การเตะประตู
การรุกคืบ
การรับ
การพาส
                   ั
       การรุกคืบในอเมริกนฟุตบอล กระทาโดยการพาลูกรุกคืบไปยังปลายสนาม
                             ่
ของฝ่ ายตรงข้ าม ทีมรุก (offense) คือทีมทีได้ ครอบครองลูก และ มีโอกาสเล่ น 4
                    ่
ครั้ง เรียก ดาวน์ (down) เพือพาลูกรุกคืบไปยังแดนของฝ่ ายตรงข้ าม ให้ ได้
ระยะทาง 10 หลา เมื่อทีมรุกพาลูกรุกคืบไปได้ ระยะทางมากกว่ า 10 หลา ก็จะ
               ี่              ่
กลับไปเริ่มนับ ดาวน์ ทหนึ่ง (first down) เพือรุกคืบให้ ได้ 10 หลาใหม่ หากทีม
รุกไม่ สามารถรุกคืบหน้ าได้ เป็ นระยะทาง 10 หลาใน 4 ดาวน์ คือ ไม่ สามารถกลับไป
         ี่
เริ่มดาวน์ ทหนึ่งใหม่ ได้ ทีมนั้นก็จะสู ญเสี ยการครอบครองลูกให้ ฝ่ายตรงข้ ามได้ เล่ น
เป็ นฝ่ ายรุกบ้ าง
การ สแนป (snap)
       เป็ นการเริ่มเล่ น ผู้เล่ นทั้งสองฝ่ ายจะเรียงตัวหันหน้ าเข้ าหากัน ที่ เส้ นแบ่ ง
แดน (line of scrimmage) ซึ่งเป็ นตาแหน่ งวางลูกบอลเพือเริ่มเล่ น การเล่ นจะ ่
เริ่มเมื่อผู้เล่ นฝ่ ายรุก ตาแหน่ งเซนเตอร์ (center) ส่ งลูกบอลผ่ านใต้ ขาให้ กบเพือน  ั ่
รวมทีมซึ่งปกติจะเป็ นผู้เล่ นตาแหน่ งควอเตอร์ แบค (quarterback)
      ้
การเตะทิง หรือ พันท์ (punt)
                          ี
     ถ้ าทีมรุ กไม่ สามารถกลับไปเริ่มดาวน์ ท่ หนึ่งได้ หลังจากเล่ น 3
  ้                           ้
ครังแล้ ว คือ เปลี่ยนเป็ นดาวน์ ท่ ี 1 ไม่ ได้ ภายใน 3 ครัง ส่ วนมากดาวน์ ท่ ี
                     ี
4 ทีมที่ได้ บุกจะไม่ เล่ นต่ อ แต่ จะให้ ทมพิเศษของผ่ ายตนเองลงมาพันท์ ้
เพื่อกินระยะ แล้ วเปลี่ยนให้ ฝ่ายตรงข้ ามเป็ นฝ่ ายบุกแทน เนื่องจากถ้ า
เล่ นครบ 4ดาวน์ แล้ วยังไม่ สามารถบุกได้ ระยะ 10 หลา จะทาให้ ฝ่ายตรง
ข้ ามสามารถเริ่มบุกจากจุดสุดท้ ายที่ลูกตาย
การสูญเสียการครอบครองลูก (turnover)
                        ้
- ทีมรับซึ่งเป็ นทีมที่ไม่ ได้ ครอบครองลูกนัน สามารถที่จะแย่ งลูกจากฝ่ าย
ตรงข้ ามได้ โดย
- การแย่ งรับลูก หรือ การอินเตอร์ เซป (interception)
- การทาลูกหล่ น หรือ ฟั มเบิล (fumble)
แต่ ละทีมสามารถทาคะแนนได้ โดย
- การทัชดาวน์ (touchdown)
- การทาคะแนนหลังทัชดาวน์ หรือ คอนเวอร์ ชัน (conversion)
- การเตะประตู (field goal)
- เกิดเซฟตี (safety)
การทาผิดกติกา
                  ้ ั
    เมื่อมีการทาผิดกติกาเกิดขึนผู้ตดสินจะโยนธงสีเหลืองลงมาบน
 ้                        ้
พืนสนาม หรือเป่ านกหวีดถ้ าการทาผิดกติกาเกิดขึนก่ อนการเริ่มเล่ นแต่
                    ั
ละดาวน์ เมื่อการเล่ นหยุดลง หัวหน้ าผู้ตดสินจะใช้ เครื่องขยายเสียง
                              ้    ้
ประกาศให้ ผ้ ูเล่ นและผู้ชมทราบว่ ามีการทาผิดกติกาใดเกิดขึนพร้ อมทัง
ประกาศการลงโทษ

								
To top