Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

1001 Thu Thuat

VIEWS: 167 PAGES: 2

									1001 THỦ THUẬT Tạo Shortcut truy cập nhanh trang Web Lâu nay, chúng ta thường (và dễ dàng) tạo Shortcut để truy cập nhanh cac file thưc thi ngay tai Desktop chỉ sau vai cai nhâp ́ ̣ ̣ ̀ ́ ́ chuôt. Tuy nhiên, để tạo Shortcut trỏ đến một Website nào đó, ̣ bạn phải tốn chút ít công sức. Trươc tiên, mơ trì nh NotePad, ́ ̉ nhâp vao hai dong sau: ̣ ̀ ̀ [InternetShortcut] URL=đị achỉ website Trong đo, “đị achỉ website” la đị a chỉ trang Web ma ban muôn truy ́ ̀ ̀ ̣ ́ câp (ví dụ: www.echip.com.vn). Lưu lai vơi tên bât ky nhưng ̣ ̣ ́ ́ ̀ nhât thiêt phai găn thêm đuôi .url (ví dụ: echip.url). ́ ́ ̉ ́ In Unicode trên may in HPLaserJet ́ Thương thì du ban dung may in HPLaserJet 4L hay 1100 trơ lên ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ nêu in trong Windows XP/2000 đều in rất tốt do chúng đã hỗ trơ ́ Unicode, còn với Windows 9x/Me thì lai bị lôi. Sau đây la cach ̣ ̃ ̀ ́ khăc phuc: ́ ̣ + Cách 1: cài thêm phần mềm FinePrint (www.fineprint.com). + Cách 2: Vào phần Printer Properties (nhân chuôt phai lên tên ́ ̣ ̉ máy in và chọn Properties) > nhân nut Printing Preference trong ́ ́ thẻ General > trong the Finishing, mục Print Quality, nhân nut ̉ ́ ́ Detail > tại Font Setting, chọn mục: Send True Type as Bitmaps hoăc muc chon tương tư tuy loai may in. ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ - Trương hơp may in không co câu hì nh giông như trên, thương ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ thuôc chung loai HPLaser 4L/5L, bạn chỉ cần điều chỉnh trong ̣ ̉ ̣ phân Print Processor gia trị la RAW ̀ ́ ̀ Thêm hì nh vao thanh Toolbar ̀ Bạn muốn có một hình nền hiển thị trên thanh toolbar của IE, OE và các cửa sổ của Windows? Thât la đơn gian đê lam viêc nay: ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ mơ Registry (vào menu Start > Run > gõ Regedit > nhân OK) và ̉ ́ tìm khóa: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar] Tìm BackBitmap trong cưa sô bên phai, nêu không thây, vào ̉ ̉ ̉ ́ ́ menu Edit > New > String Value > đăt tên la BackBitmap > nhâp ̣ ̀ ́ kép chuột vào BackBitmap > nhâp đương dân va tên file *.bmp ̣ ̀ ̃ ̀

mà bạn muốn sử dụng vào ô Value data > đong Regedit va mơ ́ ̀ ̉ IE, OE hoăc cac cưa sô Windows, bạn sẽ thấy kết quả. ̣ ́ ̉ ̉


								
To top