Docstoc

2ABF7_bai_tap

Document Sample
2ABF7_bai_tap Powered By Docstoc
					TIN HỌC ĐẠI CƢƠNG
Câu 1 : Sinh viên tuỳ chọn 1 trong 5 câu dƣới đây : 1. Hãy trình bày những khái niệm về thông tin? Hãy nêu những đơn vị đo thông tin và cách chuyển đổi giữa các đơn vị đó.Trình bày sơ đồ tổng quát của một quá trình xử lý thông tin. 2. Trình bày cấu trúc tổng quát của một hệ thống máy tính. 3. Mạng máy tính là gì ? Hãy nói một vài điều về lợi ích của mạng. Hãy giải thích về hệ điều hành mạng và nêu một vài hệ điều hành hay dùng.Internet là gì ? Nêu sự khác biệt giữa Internet và Intranet.Nêu một số dịch vụ cơ bản của Internet. 4. Nêu định nghĩa HĐH.Cách phân loại HĐH và nêu một số HĐH hay dùng.So sánh khái niệm Directory (thư mục) trong HĐH MS-DOS và Folder trong HĐH. 5. Hãy trình bày 1 số cấu trúc lệnh điều khiển trong ngôn ngữ Lập trình C mà em biết. Câu 2 : Sinh viên tuỳ chọn 1 trong 2 câu dƣới đây : Bài 1:Viết chƣơng trình để thực hiện các chức năng sau: 1. Nhập 3 số a,b,c và kiểm tra xem chúng có thể là độ dài của các cạnh của một tam giác hay không. Có thông báo cho từng trường hợp.Biết rằng ba số dương a,b,c là độ dài các cạnh của một tam giác nếu tổng của 2 số bất kỳ lớn hơn số còn lại. 2. a. Đọc một số nguyên dương, sau đó viết ra màn hình số đó dưới dạng nhị phân. b. Đọc một số thực <1 , sau đó viết ra màn hình số đó dưới dạng nhị phân. c. Đọc một số thực bất kỳ , sau đó viết ra màn hình số đó dưới dạng nhị phân. 3. Hãy nhập 4 số thực a,b,c,d. Tìm giá trị lớn nhất của chúng và gán giá trị lớn nhất đó cho biến MAX. 3. Hãy nhập vào dãy số thực x[0],x[1],...x[n]. , sau dó tìm Max(x[0],x[1],...,x[n]). 4. Hãy tính cước cho một cuộc gọi điện thoại nội tỉnh. Biết rằng: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc cuộc gọi tính theo phút và được nhập từ màn phím.Cước dịch vụ điện thoại: 500đ / phút. Bài 2:Viết chƣơng trình để thực hiện các chức năng sau: 1. Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính 2 ẩn: ax+by=p cx+dy=q 2. Tính giá trị của đa thức P(x)= anxn + an-1 xn-1 + ... + a1x + a0 Theo cách tính của Horner để đạt được tốc độ tính nhanh: P(x)=((((anx+ an-1)x+ an-2... + a1)x+ a0 3. Đọc x từ bàn phím và viết chương trình chuyển sang bao nhiêu giờ, phút,giây. Biết rằng thời gian làm một việc nào đó là x giây. 4. Tính N! theo định nghĩa sau N! =1 nếu N=0 = 12...N nếu N>0 --------------- Hết ---------------

NHẬP MÔN INTERNET & E-LEARNING
Sinh viên phải làm bài trả lời dƣới dạng tiểu luận môn học CÂU 1: Sinh viên tuỳ chọn 1 trong các câu hỏi dƣới đây 1- Trình bày lịch sử phát triển Internet trên thế giới và tại Việt Nam (có số liệu, bảng biểu thuyết minh)? 2- Hãy trình bày những khái niệm, thông tin mà bạn biết về Internet? Hãy hướng dẫn một người hàng xóm (chưa có hiểu biết gì nhiều về Internet và máy tính) cách sử dụng dịch vụ Internet (máy tính? điện thoại? đăng ký dịch vụ? sử dụng các dịch vụ cơ bản?). 3- Virut máy tính và cách phòng chống Virut máy tính khi sử dụng mạng Internet? Những biện pháp phòng- chống mất Account, password khi giao dịch trên Internet?. 4- Giới thiệu về ít nhất 05 Website tìm kiếm thông tin? Trình bày một vài thủ thuật và kết quả tìm kiếm thông tin về đề tài tốt nghiệp : đường dây thuê bao số (ADSL). 5- Giới thiệu về Website của 30 cơ sở nghiên cứu, đào tạo (5 trên thế giới và 25 tại việt Nam): tên-địa chỉ truy nhập, đặc điểm nổi bật của website, các dịch vụ cung cấp,.... 6- Nếu tổ chức một phòng internet công cộng thì các anh chị sẽ tổ chức như thế nào (phần cứng, phần mềm, đường truyền, đăng kí, các dịch vụ trong mạng) 7- Chồng giao thức TCP/IP là gì ?. Phân tích vai trò của các lớp trong chồng giao thức này. So sánh với mô hình TCP/IP và mô hình OSI. Ý nghĩa mô hình OSI. 8- Phân tích các lớp địa chỉ IP, cho ví dụ minh hoạ. Làm gì để khắc phục hiện tượng thiếu địa chỉ IP. CÂU 2: Sinh viên tuỳ chọn 1 trong các câu hỏi dƣới đây 1- Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) là gì?. Hiện tại ở Việt Nam có bao nhiêu ISP đăng ký cung cấp dịch vụ và có bao nhiêu ISP đã chính thức cung cấp dịch vụ?, giới thiệu những thông tin cơ bản về các ISP đã chính thức cung cấp dịch vụ? ( bao gồm cả các dịch vụ, tính năng dịch vụ, cước, số lượng thuê bao,..) 2- Nhà cung cấp dịch vụ đƣờng truyền kết nối Internet (IAP) là gì?. Hiện tại ở Việt Nam có bao nhiêu IAP?, giới thiệu những thông tin cơ bản về các IAP đó?. Hãy trình bày cấu hình, dung lượng kênh quốc tế của một IAP mà bạn biết rõ nhất? 3- Đơn vị nào tại Việt Nam quản lý tên miền và địa chỉ IP? Bạn hãy trình bày các chức năng, nhiệm vụ của của đơn vị này và quy trình đăng ký địa chỉ IP và tên miền do đơn vị đó quy định? Những việc gì bạn phải làm khi muốn thiết lập Website có tên miền Việt Nam cho cá nhân. 4- Trình bày những hiểu biết của mình về Giáo dục điện tử (e-learning) và tình hình phát triển e-learning tại Việt Nam. 5- Bạn thu được những kiến thức gì từ môn học “Nhập môn Internet và E-learning”? Và bạn đã áp dụng những kiến thức đó vào việc học tập E-learning như thế nào? 6- Trình bày những hiểu biết của bạn về những thuận lợi và khó khăn của việc kinh doanh bằng thương mại điện tử?

7- Các mô hình kinh doanh và hình thức thanh toán trong TMDT? 8- Làm thế nào để hấp dẫn người tiêu dùng trên trang web của mình? Phân tích một website TMDT mà các anh chị cho là thành công? --------------- Hết ---------------

TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN
Câu 1: Sinh viên tuỳ chọn 1 trong các câu hỏi dƣới đây: 1. Phân tích nội dung và ý nghĩa định nghĩa vật chất của Lênin. 2. Quan điểm của Triết học duy vật biện chứng về nguồn gốc và bản chất của ý thức. 3. Trình bày nội dung của cặp phạm trù nội dung và hình thức. Ý nghĩa phương pháp luận. 4. Trình bày nội dung cơ bản của quy luật đi từ những thay đổi về lượng đến những thay đổi về chất và ngược lại. Ý nghĩa phương pháp luận. 5. Thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiến đối với nhận thức. Câu 2: Sinh viên tuỳ chọn một trong các câu hỏi dƣới đây. 1. Phân tích nội dung quy luật "Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất". 2. Phân tích mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Ý nghĩa phương pháp luận. 3. Hình thái kinh tế - xã hội là gì? Vì sao nói sự phát triển của hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên? 4. Vai trò của đấu tranh giai cấp trong xã hội có giai cấp đối kháng. 5. Nguồn gốc, bản chất của Nhà nước theo quan điểm của Triết học Mác - Lênin. --------------- Hết ---------------

TOÁN A1
Sinh viên làm 05 bài tập sau đây (trong sách hướng dẫn học tập Toán cao cấp A1)

Bài 1: Câu 28a, trang 73. Bài 2: Câu 4b, trang 99. Bài 3: Câu 18a, trang 103. Bài 4: Câu 18e, trang 103. Bài 5: Câu 29c, trang 105. --------------- Hết ---------------

TIẾNG ANH 1
Sinh viên chọn 1 trong 3 bài tập sau:
Bài tập 1: I. Choose the best answers: 1. I received this letter …………. Friday afternoon a. in b. on c. from d. within 2. I think know how to do it! You made that mistake just ………….. purpose a. for b. in c. from d. by 3. It is ………….. to persuade him to do that again. He regrets much about it. a. out of the question b. without question c. out of question d. in question 4. Many people watch TV programmes to …………… times. a. pass b. spend c. kill d. watch 5. Give me your phone number …………. I need your help. a. in case b. so that c. unless d. whether 6. The TV programme I watched last night was …………. It was so slow that I turned it off. a. boring b. interesting c. exciting 7. When the young woman saw the tiger coming toward her, she was ……… a. very happy b. vary unhappy c. very frightened 8. Some people are afraid of insects, but most of them cannot ………. them. a. hurt b. run away from c. flight on to 9. If you don’t want to miss the bus, you’d better ………. a. walk b. hurry c. get some money 10. Bob received a video tape recorder as a ……….. on his birthday a. present b. money c. reward 11. Stop talking …………! This is a test. a. in a few minutes b. right now c. soon 12. Twenty-five is ……….. of one hundred a. one-fourth b. one-third

c. one half 13. ………… time do you spend learning English everyday a. How much b. How many c. How long d. 0 14. This orange tastes ……… a. sweetly b. sweet c. sweets 15. ……….. without milk is yours. a. Coffee b. The coffee c. A coffee 16. I don’t like the wine. It ……… so sweet. a. tastes b. looks c. sound d. feels 17. It takes ……….. two hours to do this exercise. a. we b. our c. us d. ours 18. Most people enjoy ………….. to different parts of the world. a. to travel b. travel c. traveling d. traveled 19. Your hair is long. It needs ……………. a. cutting b. to cut c. cut d. has cut 20. When we felt thirsty, we stopped …………… a. drink b. to drink c. drinking d. drank II. Put the given words in the right order to make up complete sentences: 21. name/Peter/my/is. ………………………………………………………………………………… 22. 200 km/I/Bristol/live/from/about/London/in. ………………………………………………………………………………… 23. secretary/an/I/office/in/as/a/work. ………………………………………………………………………………… 24. job/like/very/I/my/much. ………………………………………………………………………………… 25. married/two/and/am/I/have/children. ………………………………………………………………………………… 26. house/country/in/large/in/a/I/the/live. ………………………………………………………………………………… 27. a rule/o’clock/eight/as/he/at/up/gets.

………………………………………………………………………………… 28. he/ten/ready/minutes/breakfast/in/for/is. ………………………………………………………………………………… 29. the/science/in/who/at/class/is/this/best? ………………………………………………………………………………… 30. on/September/begins/1st/year/the/school/new/usually. ………………………………………………………………………………… III. Fill in the blanks with the given words, one word for each blank: (fishing/singer/join/join in/off/watching/when/spend/movies/things/house/late/in ) I only have Sunday (1)……. so I have very little free time. Sunday is a wonderful day for me to (2)……… with my friends and my family. One of the (3)…….. I enjoy doing on Sunday morning is to go (4)………. with my friends. Although I’m not successful (5)……… catching fish, it’s a time to relax and talk about the previous week’s events and future plan. I usually go home (6)…….. in the afternoon. My family sometimes (7)……… other relatives on Sunday evening at a karaoke restaurant and we all have a good time together. It is especially fun (8)……… my father gets up to sing. Please don’t tell him I said this, he is a very bad (9)……… Once in while I go to the (10)…….. with my friends or my brother. Sometimes, I just stay at home, listening to music, watching videos or reading. 1:…………………………… 6:…………………………… 2:…………………………… 7:…………………………… 3:…………………………… 8:…………………………… 4:…………………………… 9:…………………………… 5:…………………………… 10:…………………………..

IV. A> Read the passage and answer the following questions: Coffee and tea are favourite hot drinks of people in all parts of the world. Coffee is very popular in northern Europe and in the Middle East. Some people put sugar and cream in their coffee. In the United States, where coffee is used than any other nation, many people drink their coffee “black” without any sugar or cream. Nomads, who also use a lot of coffee, like to boil and cool it several times before they drink it. In China, Japan and other Oriental countries, where tea is nation drink, people almost never use sugar in their tea. But in England, where tea is also nation drink, many people use it with sugar. Questions: 1. What is the popular drink in the United States? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

2. Name some countries in which tea is their national drink. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3. What do people drink their coffee “black” with? ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

4. Do the English drink tea with or without sugar? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 5. Do Nomads drink a lot of coffee? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… B> Translate the passage into Vietnamese: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… V. Write the correct form of the words in the brackets to finish the sentences. 1. Mai is wearing a ……………………. hat to day. (color) 2. It’s …………………… to drive fast. (danger) 3. There are four ………………. of oranges in this box. (kilo) 4. Would you like me ………………….. the garden, Dad. (water) 5. Mum doesn’t want me ………………… up late. (stay)

6. I’m tired of …………………….. at home all day. (stay) 7. What’s there …………………? – Only a packet of biscuits. (eat) 8. Our garden looks …………………… in the spring. (beauty)

VI. Translate into English 1. Tôi quê ở Bắc Ninh nhưng hiện nay tôi đang sống ở Hà Nội. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 2. Bố tôi là thợ điện và ông ấy rất yêu thích công việc của mình. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 3. Anh ấy hai mươi tuổi và là con duy nhất trong gia đình. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 4. Cô ấy mảnh mai, trắng trẻo và có mái tóc hoe vàng. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 5. Bạn trai của July cao lớn và rất ưa nhìn. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Bài tập 2: I. Choose the best answers: 31. Have you ever ………….to Ho Chi Minh City? Yes, two times. a. been b. gone c. visited d. come 32. I’m going to take the bus…………money. a. for to say b. to save c. saving d. by saving 33. May I watch the game…………..we are having lunch? a. while b. during c. between d. just 34. This is a lovely part of the country, …………? a. is this b. isn’t it c. is it d. isn’t this 35. Do you ……….. my turning the TV on now? a. mind b. want

c. object d. disapprove 36. The letter arrived ……… post. a. by b. with c. those d. from 37. One of my favourite school subjects …………. English a. are b. is c. has d. have 38. How ………….do you want to stay with your sister? Twice a month. a. much b. far c. long d. often 39. Don’t go yet. I’m going to …………….you some coffee. a. make b. cook c. boil d. boiling 40. Excuse me, I’d like to take a photo ……… you. a. for b. on c. of d. at 41. I must have drink. I’m so…………. a. dirty b. hungry c. thirty d. thirsty 42. Red is my ………….. colour. a. like b. lovely c. favourite d. liking 43. What does she do?……….. a. She works on a farm b. She is a farmer c. She helps the farm 44. What time does Mr. John ………….information technology class? a. study b. have c. take d. learn 45. She is going to buy…………………. a. a food b. some food c. some foods d. food 46. Ann is busy now. She ……………. a. helps her mom b. is helping her mom c. is help d. going to help 47. Peter has many science books……………..French. a. on b. for c. in d. by 48. My house is 500 meters………….. the sea. a. at b. near c. for d. from 49. There ……….a lot of fruit in the fridge. a. is b. are c. has d. have 50. She is hungry. She ……….some rice.

a. want c. would like

b. likes

II. Put the given words in the right order to make up complete sentences: 1. as/you/tell/I/do. ………………………………………………………………………………… 2. is/in/he/London/going/summer/to. ………………………………………………………………………………… 3. at/lecture/first/begins/the/o’clock/eight. ………………………………………………………………………………… 4. remembered/Viet Nam/he/to/trip/his. ………………………………………………………………………………… 5. you/book/did/long/this/it/how/read/take/to? ………………………………………………………………………………… 6. off/stop/next/the/get/at. ………………………………………………………………………………… 7. on/at/clock/the/wall/the/look. …………………………………………………………………………………

8. he/mother/his/a/sent/present. ………………………………………………………………………………… 9. at/it/o’clock/six/to/began/rain. ………………………………………………………………………………… 10. at/English/studied/university/I. ………………………………………………………………………………… III. Fill in the blank with a suitable word: American (1)……… are very different from breakfast in Italy. In general, (2)……… breakfasts are much larger than Italian ones. Americans (3)……… cereal, eggs and toast. They also have some (4)………. juice. But (5)…….. usually just have bread and coffee. Many Americans like to eat some (6)……… of meat while Italians almost never eat (7)…….. early in the morning. Finally, American coffee is not the (8)…….. as Italian one. Americans do not drink strong coffee (9)…….. breakfast. But the Italians always like their (10)………. strong and dark. 1:…………………………… 6:……………………………. 2:…………………………… 7:……………………………. 3:…………………………… 8:…………………………….

4:…………………………… 9:……………………………. 5:…………………………… 10:…………………………...

IV. A>Read the passage and answer the following questions: There is a public library in every town and village in England. Everyone may become a member, and it costs nothing to borrow books. You can only borrow three books at a time, but only two of them may be novels. You may keep these books for two weeks. Most public libraries in every town have a reading room and a reference library. In the reading room, there are tables and desks you can sit and read daily newspaper and magazine, etc. In the reference library, there are dictionaries, atlases and many other books, but you may not take them home. Question: 1. What is there in every town and village in England? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2. Does it cost much to borrow books? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3. How many books you can borrow at a time? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4. How long may you keep them? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 5. What can you do in the reading room? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… B> Translate the passage into Vietnamese: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… .............. ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

V. Give the correct form of the verbs in the brackets: Dear Alan, I am writing to tell you about a day in my life. I (get)……………. up at 6 o’clock every morning and I (have)…………….. breakfast with my dad. He (take) ……... me to the station about nine miles from my house. He always (set) ………….. off at half past six and he (pass) the station at a quarter to seven. My train (leave) ……. at ten past seven and it (arrive) ………. in Oxford twenty minutes later. I (go) ……… to my school. My classes (start) ……….. at a quarter to eight and (finish) ………… at a quarter to twelve. Now please tell me about yourself. (Be) ……….. your school near you house? Love, Dave. VI. Translate into English: 1. Anh trai của Alice có gia đình và hai con gái. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 2. Tôi là người Tây Ba Nha nhưng có thể nói được một ít tiêng Anh. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 3. Chồng chị gái tôi làm việc cho một tạp chí thời trang. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 4. Bạn có anh trai nào không?

…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 5. Chồng tôi và tôi thì đen nhưng con chúng tôi lại trắng trẻo. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Bài tập 3: I. Choose the best answers 11. My sister………………..playing in the rain. a. would like b. don’t like c. likes 12. ………….your parents like gardening? a. Does b. Would c. Can d. Do 13. When you don’t need a light, switch it………… a. on b. of c. out d. off 14. …………… a new comer outside our classroom. a. There’s b. It’s c. He’s 15. There………………around my university. a. is a lot of trees b. are lots of tree c. are a lot of trees 16. She visits her mother…………. a. in Saturday morning b. on every Saturday morning c. on Saturday mornings 17. We are good…………… a. math b. at English c. Informatics 18. Look! Ann ……………a new hat today. a. is putting on b. is wearing on c. puts on d. wears 19. No one enjoys………….. to hospital. a. go b. going c. to go d. goes 20. Mike spends most of his free time ……………volunteer work. a. doing b. to do c. do d. does 21. Are you good at……….? a. sing b. to sing c. to sing d. singing

22. ………… they be here tomorrow? a. Shall b. Are c. Will d. Do 23. My mother wants me……….the exam. a. pass b. to pass c. passing d. passes 24. Please let her ………..in. a. comes b. to come c. coming d. come 25. It takes him 15 minutes ……….his garden. a. water b. to water c. waters d. watering. 26. …………the home work done yesterday? a. Did b. Was c. Were d. Does 27. The library cards are often issued………..of the school year. a. at first b. at last c. at the beginning d. in the beginning 28. My father used to………..us to the circus when we lived in the capital. a. take b. taken c. took d. taking 29. When I was small my mother always made me…………to bed early. a. to go b. going c. gone d. go 30. A new film…………..on TV last night. a. is shown b. showing c. was shown d. show II. Put the given words in the right order to make up complete sentences: 31. phone/there/our/be/must/wrong/something/with. ………………………………………………………………………………… 32. it/do/him/let/alone. ………………………………………………………………………………… 33. you/blackboard/want/clean/I/to/the. ………………………………………………………………………………… 34. for/you/waiting/who/are? ………………………………………………………………………………… 35. pencils/she/how/got/many/has? ………………………………………………………………………………… 36. am/English/going/to study/I/language/the.

………………………………………………………………………………… 37. him/knows/ask/the/if/professor/he. ………………………………………………………………………………… 38. before/Tom/a/Jane/ring/wedding/the/bought. ………………………………………………………………………………… 39. go/you/where/classes/after/do? ………………………………………………………………………………… 40. at/doing/the/is/homework/the/moment/boy/his? ………………………………………………………………………………… III. Fill in the blank with a suitable word: Mrs. Lien is Lan’s next door neighbour. She is an engineer. She works in a factory. She lives (1)………. the factory, so she often (2)……….. to work. Her (3)………. starts at 7.30 and finishes at 4.30. There is also a market in her neighbourhood so it’s very (4)………. here during the day. But it’s convenient for her to go shopping. Mrs. Lien has a happy family with two children, a son and a daughter. She is a good wife and a good (5)………, too. She can make beautiful bread and cakes. She often makes birthday cakes for her (6)……… on their birthdays. Mrs. Lien also likes sports. She often play badminton on the Sundays. Sometimes in good weather she (7)………. a picnic in the country (8)……… her family. She likes listening to the news (9)……. the radio or (10)……… a newspaper after dinner. 1:……………………………… 6:…………………………….. 2:……………………………… 7:…………………………….. 3:……………………………… 8:…………………………….. 4:……………………………… 9:…………………………….. 5:……………………………… 10:……………………………

IV. A>Read the passage and answer the following questions: In Britain, the weather is very varied, people never know what it will be like next day. The summer is warmer than the winter, but even in the summer the average temperature is only 16. Sometimes the sun shines but at the other times the sky is covered in cloud and it often rains. In winter, it is sometimes very cold, especially in the north of the country. The temperature may fall below 0 and then there is often snow and ice. The best season of the year is probably late spring. At this time of the year it is often sunny and quite warm, the countryside looks very green and there are wild flowers everywhere. Question: 1. What is the weather like in Britain? ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 2. How about the summer in Britain? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 3. Which part of the country is the coldest one? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4. Is the spring the best season of the year? Why and why not? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 5. Do you like spring? Why and why not? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… B> Translate the passage into Vietnamese: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

V. Give the correct form of the verbs in the brackets. Richard (come) …………… from Australia. Now he is in Hanoi for his winter holiday. He (stay) …………… at Thang Long hotel. He always (stay) ……….. there whenever he is in Hanoi. He (like) ………… spending his holiday in Hanoi because it is a nice place to visit. He (enjoy) ………… water puppet and eating Vietnamese dishes very much. He says he can (speak) ………… very little Vietnamese, so at the moment he (take) ………………. a course of Vietnamese. VI. Translate into English 1. Tôi có một ngôi nhà xinh xắn ở bên bờ sông Hồng. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 2. Nhà bạn thế nào? Co đầy đủ tiện nghi không? …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 3. Họ sống trong một căn hộ ở tầng một và làm việc ở tầng ba. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 4. Làm ơn chỉ giúp tôi bến xe buýt gần nhất ở đâu! …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 5. Từ nhà bạn tới trường là bao xa? …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. --------------- Hết ---------------