Docstoc

Group-2 Application Procedure

Document Sample
Group-2 Application Procedure Powered By Docstoc
					O’®Ω’ ví∫÷°ˇ–II °æKéπ~ ®√ü∆l-´’E E®Ωg-®·ç--èπ◊-Ø√o®√? ÇØ˛-™„jØ˛ ü¿®Ω-ë«-Ææ’h™ §ÚÆæ’d© v§ƒüµ∆†uç, ñ†x Aéπ-´’éπ É•sçC °úø’-ûª’-Ø√oߪ÷? Å®·ûË O’èπ◊ Ö°æéπJçîË Ææ÷îª-†©’ ÉÆæ’hØ√oç. OöÀ ≤ƒßª’çûÓ ü¿®Ω-ë«Ææ’h °∂æ’ö«dEo Nï-ߪ’-´ç-ûªçí¬ ´·Tç-îËÆœ, °æKéπ~ v°œ°æ-Í®-≠æØÓx E´’í∫oç éπçúÕ!

ví∫÷°ˇ–II éÀ
à
§Úöà °æK-éπ~-éπ-®·Ø√ ü¿®Ω-ë«Ææ’h Eç°œ, °æç°œç-îªôç *†o N≠æ-ߪ’¢Ë’. à°‘-°‘-á-ÆˇÆ‘ ¢√®Ω’ ÇØ˛-™„jØ˛™ ´÷vûª¢Ë’ ü¿®Ω-ë«Ææ’h-©†’ Æ‘yéπ-Jç-îªôç ¢Á·ü¿-©’-°-ö«déπ éπç°æ‹u-ô®˝ °æJ-îªßª’ç ™‰E¢√®Ω’ ûªúø-•-úø’-ûª’-Ø√o®Ω’. Å®·ûË 'Ææ÷îª-†©’— v¨¡ü¿l¥í¬ îªCN, ¢√öÀE ñ«ví∫-ûªhí¬ §ƒöÀÊÆh ÇØ˛-™„jØ˛ ü¿®Ω-ë«Ææ’h °æç°æôç °ü¿l Ææ´’ÊÆuO’ é¬ü¿’. ví∫÷°ˇ–II N≠æ-ߪ÷-E-éÌÊÆh... v°æéπ-öÀç-*† ¢Á·ûªhç 682 §ÚÆæ’d™x áTb-èπÿu-öÀ¢˛ §ÚÆæ’d©’ 479. Ø√Ø˛ áTb-èπÿu-öÀ¢˛ §ÚÆæ’d©’ 203. ü¿®Ωë«Ææ’h îËÊÆ-ô-°æ¤púø’ à §ÚÆæ’dèπ◊ à véπ´’ç™ v§ƒüµ∆†uç É¢√y-©ØË ÆæçüË£æ«ç áçûÓ-´’çC ÖüÓu-í¬-®Ω’n-©†’ ¢ËCµ-≤ÚhçC. v°æ¨»çûª @´†ç éÓ®Ω’-èπ◊-ØË-¢√®Ω’ éÌçü¿-®Ω’ç-ö«®Ω’. v°æï-©ûÓ éπL-°œ-§Ú®· °æEîËÊÆ Öû√q£æ«ç éÌçü¿-Jèπ◊çõ‰ •C-M-©†’ É≠æd-°æ-úø-E-¢√®Ω’ éÌçûª´’çC. É™« ´uèπ◊h© ÅGµ-®Ω’--©†’ •öÀd v§ƒü∑¿-´÷u©’ ´÷®Ω’ûª’ç-ö«®·. ü∆EéÀ ûªí∫_-ô’dí¬ §ÚÆæ’d© v§ƒüµ∆†uç É´y-èπ◊çõ‰ ÖüÓuí∫ @N-ûª-´’çû√ °æ¨»a-û√h-°æ-°æ-ú≈-Lq-´-Ææ’hçC. à ñØ˛ °æJ-Cµ-™éÀ á´®Ω’ ´≤ƒh-®Ω-ØËC èπÿú≈ ´’®Ó ÆæçCí∫l¥ç. OöÀ°j Ææp≠ædûª à®Ωp-®Ω--èπ◊çõ‰ ü¿®Ω-ë«Ææ’h v°ævéÀߪ’ Ææñ«-´¤í¬ ≤ƒT-§Ú-ûª’çC.

ví∫÷°ˇ– II Ŷµºu-®Ω’n-©èπ◊ éÌEo ©éπ~-ù«©’ Å´-Ææ®Ωç. ¢√öÀE Å©-´-®Ω’a-èπ◊çõ‰ Nï-ߪ÷-´-é¬-¨»-©’ç-ö«®·.
v°æPoç--éÓ-´ôç: Ƕ„b-éÀd¢˛ °æKé~¬ Nüµ∆†ç 鬕öÀd îªC-N† v°æA Å稡ç°j ᙫçöÀ Gô’x ®√´-ö«-EéÀ Å´-鬨¡ç ÖçüÓ†E á°æp-öÀ-éπ-°æ¤púø’ v°æPoç--èπ◊çô÷ Öçú≈L. ߪ÷çvA-éπçí¬ îªü¿´ôç ´©x v°æßÁ÷-ï†ç Öçúøü¿’. O’Í® áí¬b-N’-†®˝ Å®·ûË ÅüË Ææ´÷-î√-®Ωç°j ᙫçöÀ v°æ¨¡o†’ ûªßª÷-®Ω’-îË-≤ƒh®Ó ÅçîªØ√ ¢ËÆæ’-éÓ¢√L. ■ ´‚úø’ ≤ƒnߪ·©’: ÉC Ƕ„b-éÀd¢˛ °æKéπ~ 鬕öÀd à N≠æ-ߪ’ç°j Å®·Ø√ ≤ƒüµ∆-®Ωù ≤ƒn®·™ v°æ¨¡o Åúø-í∫-´îª’a. ü∆E-°jØË éπJ∏-†çí¬†÷ v°æ¨¡o©’ ÅúÕÍí Å´-鬨¡ç Öçô’çC. Åçü¿’-´©x äéπ v°æ¨¡o îªü¿-´-í¬ØË ûËLí¬_ DE°j v°æ¨¡o ᙫ Åúø-íÌa ÅE v°æPoç--éÓ-¢√L. ÉüË Å稡ç°j Ææí∫ô’ ≤ƒn®·™, éπJ∏† ≤ƒn®·™ ᙫçöÀ v°æ¨¡o©’ ®√¢ÌîÓa Ç™*çî√L. É™« •£æ›-´·ê éÓù«™x °æJ-Q-Lç-*-†-°æ¤úø’ °æK-éπ~™ ᙫçöÀ v°æ¨¡o ´*aØ√ áü¿’-®Ó\-í∫-©’-í∫’-û√®Ω’. äé𠧃®∏√uç-¨»Eo îªC-¢Ë-ô-°æ¤púø’ ÉC Ææ’©-¶µº-¢Á’i-†C, ÉC éπJ∏-†-¢Á’i-†C ÅE ´·çü¿’-í¬ØË E®Ωg®·ç--éÓ-´ü¿’l. ÉüË §ƒ®∏√uç-¨¡ç°j Ææ’©¶µºç– Ææí∫ô’– éπJ∏† ≤ƒnߪ·™x v°æ¨¡o©’ ᙫ ÖçúÌa ÅE N¨Ïx-≠œçèπ◊çõ‰ ©éπ~u-≤ƒ-üµ¿† Ææ’©’-´-´¤-ûª’çC. ■ v°æûªuéπ~ °æ®Ó-é~¬©’: îªC-N† §ƒ®∏√uç-¨¡ç°j Ø訽Ւ v°æ¨¡o©’ ᙫ ®√¢Ì-îªaE ÅçîªØ√ ¢ËÆæ’-éÓ¢√L. °æ®Óéπ~ v°æ¨¡o©’ Åúø-í∫-ü¿-LÊÆh... Å¢Á™« ´≤ƒh®· ÅE èπÿú≈ Åçîª-Ø√èπ◊ ®√¢√L. Å®·ûË äé𠧃®∏√u稡ç v°æûªuéπ~ v°æ¨¡o-©éÓ, °æ®Óéπ~ v°æ¨¡o-©éÓ °æJ-N’-ûª-¢Á’i-§Ú-®·-†-ô’xí¬ ¶µ«Nç--éÓ-´ü¿’l. ■ facts, N¨Ïx-≠æù: Ƕ„b-éÀd¢˛ v°æ¨¡o-°æ-vû√™x facts Çüµ∆-Jûª v°æ¨¡o-©èπ◊ áèπ◊\´ Å´-鬨¡ç Öçô’çC. Å®·ûË ví∫÷°ˇ–II ™«çöÀ °æK-éπ~™x Ææ´’-®Ω’n-™„j† Ŷµºu-®Ω’n-©†’ áç°œéπ îËÊÆç-ü¿’èπÿ, Ŷµºu-®Ω’n-©†’ ´úø-§Ú-ÊÆçü¿’èπÿ facts Çüµ∆-Jûª v°æ¨¡o-©ûÓ §ƒô’ N¨Ïx-≠æ-ù«-ûªtéπ v°æ¨¡o©’ èπÿú≈ áèπ◊\-´í¬ Åúø’-í∫’-ûª’-Ø√o®Ω’. Åçü¿’-´©x v°æA §ƒ®∏√uç-¨¡ç-™†÷ facts v°æ¨¡o-™‰-N’öÀ, N¨Ïx-≠æ-ù«-ûªtéπ v°æ¨¡o©’ àN’öÀ ÅE Åçîª-Ø√èπ◊ ´Ææ÷h îªü¿-´ôç Nï-ߪ÷-EéÀ ü∆J BÆæ’hçC. ■ ÅFo éé-éπ¢Ë’: Åéπ-úø-N’é˙ °æK-éπ~™ x ´÷C-Jí¬ îµ √®·Æˇ ÆædúŒéÀ Ééπ\úø Å´-鬨¡ç Öçúøü¿’. v°æA Gö¸ ÖüÓuí∫ ≤ƒüµ¿-††’ E®Ωg-®·ç-îËüË. Åçü¿’Íé ŶµºuJn 'éÓ®˝ àJ-ߪ÷—°j ü¿%≠œd °úø’-ûª÷ØË ´÷®Ω’-´‚© Å稻-©†’ èπÿú≈ Åüµ¿u-ߪ’†ç îËߪ÷L. í∫ûª °æK-éπ~-©†’ Çüµ∆®Ωç îËÆæ’-éÌE '°∂晫Ø√ î√°æd®Ω’x— ´·êu-¢Á’i†´E ¶µ«Nç*, N’í∫û√ §ƒ®∏√uç-¨»-©†’ ÆæJí¬ °æöÀdç--éÓ-éπ-§Ú-´ôç Ææ´’ç-ïÆæç é¬ü¿’. ■ Ææ´’-ûª’-©uûª: í∫ûª °æK-éπ~™  éÌçü¿®Ω’ Ŷµºu-®Ω’n©’ áé¬-†O’ Ê°°æ®˝ E®Ωg-ߪ÷-ûªt-éπ-´’E Åûªu-Cµéπ Æ洒ߪ’ç ü∆EÍé ¢Á*aç-î√®Ω’. à°‘ îªJvûª, §ƒL-öé °æôx E®Ωxéπ~u üµÓ®ΩùÀ ¢√JéÀ v°æA-èπÿ© °∂æLû√Eo É*açC. ï†-®Ω™¸ ÆædúŒ-Æˇ™ Åçü¿-Jéà äÍé ®Ωéπ-¢Á’i† ´÷®Ω’\©’ ´≤ƒh-ߪ’-ØËC Ê£«ûª’-•ü¿l¥ Ç™- é¬ü¿’. Åçü¿’Íé ´‚úø’ Ê°°æ-®Ωxèπ◊ Ææ´’ v§ƒüµ∆†uç É*a îªC-N-†-¢√-JÍé Å´-é¬-¨»©’ áèπ◊\´ ÅE í∫’Jhç*, Ç ©éπ~ùç à®Ωp-®Ω--éÓ-¢√L.
■

¢Á·ü¿öÀ, È®çúÓ v§ƒüµ∆-Ø√u©’:

ü¿®Ω-ë«Ææ’h É™«!
1 2 3
■

O’™ Ñ ©éπ~-ù«-©’-Ø√oߪ÷?

éÌú≈L ¶µº¢√F ¨¡çéπ®˝

à §ÚÆæ’d? áØÓo v§ƒüµ∆†uç?

ŶµºuJn ÇÆæéhà , ÅGµ®Ω’©†’ •öÀd v§ƒüµ∆†u-véπ´’ç E®Ω®·çéÓ- - g ¢√L.°æüÓ-†oA, ¶«üµ¿uû©’, ≤ƒ´÷->éπ í∫’Jhç°æ¤ ¢Á·ü¿™† Å稻-©†’ -ª - j„ °æJíù†™éÀ BÆæ’èπ◊E Ñ v§ƒüµ∆†u-véπ´’ç ÉÆæ’hØ√oç. - -∫ - -

®√uçèπ◊†’ E®Ωg®·çîËçü¿’èπ◊...
§ÚÆæ’d
úÁ°æ‹uöà ûª£æ«-Æ‘-™«l®˝ á.Æœ.-öÀ.ä. áÈéjqñ¸ áÆˇ.â. É.ä. (°‘Ç®˝ Åçú˛ Ç®˝úŒ) ´·E-Æœ-°æ™¸ éπN’-≠æ-†®˝ àá-Æˇã (°∂jØ√Ø˛q) àá-Æˇã (™„>-Æ-xî®) Ê ª ˝ Æ‘E-ߪ’®˝ Åéıç-õ„çö¸q (úÁ®-Ωé-dπ®ö¸) j Í WE-ߪ’®˝ Åéıç-õ„çö¸q
(Ææçî√-©éπ 鬮√u-©-ß÷©’) ª

} }

ߪ‚Eö¸ °æJ-í∫-ù†
ñØ˛

´’Md ñØ˛

ÊÆdö¸

Æ‘E-ߪ’®˝ Åéıç-õ„çö¸q
(>™«x 鬮√u-©-ß÷©’) ª

>™«x

úÕ°æ‹uöà ûª£æ«-Æ‘-™«l-®˝/-´·-E-Æœ-°æ™¸ éπN’-≠æ-†®˝ Ñ È®çúø’ §ÚÆæ’d™x àC ´·çü¿’ ÅØË ÆæçüË£æ«ç áèπ◊\-´-´’çC Ŷµºu®Ω’n™x éπE-°œ-≤ÚhçC. úÁ°æ‹uöà ûª£æ«-Æ‘-™«l®˝ v§ƒü∑¿-N’-éπçí¬ Ææ÷°æ®˝-¢Áj-ï®˝ §ÚÆæ’d. ûª£æ«-Æ‘-™«l-®˝èπ◊ Ææ£æ…-ߪ’-èπ◊©’. ≤ƒüµ∆-®Ω-ùçí¬ 6–10 Ææç´-ûªq-®√© 鬩ç™ ûª£æ«-Æ‘-™«l®˝í¬ °æüÓ-†oA §Òçü¿-´îª’a. ÖüÓuí∫ N®Ω-´’ù Ø√öÀéÀ úÁ°æ‹uöà éπ™„-éπd®˝ °æüÓ-†oA §ÒçüË Å´é¬¨¡ç ÖçC. í∫ûª 6 Ææç´-ûªq-®√™x úÁjÈ®é˙d éÓö« éÀçü¿ ¶«í¬ Eߪ÷´’-鬩’ ïJ-§ƒ®Ω’. ¨»ê™ èπÿú≈ v°æ¢Á÷-öÃ-©èπÿ, úÁj®Ωé˙d éÓö« úÕ°æ‹uöà ûª£æ«-Æ‘-™«l-®˝-©èπÿ ´·êu °æüÓ-†o-ûª’© N¢√ü¿ç †úø’≤ÚhçC. Ñ ØË°æ-ü∑¿uç™ v°æÆæ’hûªç Ñ ØÓöÀ-°∂œ-Íé-≠æØ˛ ü∆y®√ Eߪ’N’-ûª’-©ßË’u Ŷµºu-®Ω’n-©èπ◊ °æüÓ-†oA ¶«í¬ Ç©Ææuç ÅßË’u °æJ-ÆœnA éπE-°œ-≤ÚhçC. ´·E-Æœ-°æ™¸ éπN’-≠æ-†®˝ (vÍíú˛–III) §ÚÆæ’d-©èπ◊ í∫ûª Jvèπÿ-ö¸-¢Á’çö¸-©™ èπÿú≈ ¶µ«Kí¬ Eߪ÷-´’-鬩’ ï®Ω-í∫-™‰ü¿’. úÁ°æ‹uöà ûª£æ«-Æ‘™«l-®˝ûÓ §ÚLÊÆh @ûª-¶µº-û√u©’ èπÿú≈ áèπ◊\¢Ë. °jí¬ Ææyûªç-vûªçí¬, Ø訽Ւ v°æï™x éπLÆœ °æE-îËÊÆ Å´-é¬-¨¡-´·çC. ®√ï-éÃߪ’ äAhúø’©’ áèπ◊\¢Ë. ´·E-Æœ-°æ™¸ éπN’-≠æ-†®˝ (vÍíú˛–II) °æüÓ-†o-AéÀ 10 à∞¡} ´®Ωèπÿ Æ洒ߪ’ç °æôd-´îª’a. ¢Á·ûªh-O’tü¿ ´·E-Æœ-°æ™¸ éπN’≠æ-†®˝ (ÂÆp≠晸 vÍíú˛) ´®Ωèπÿ °æüÓ-†oA §ÒçüË Å´-é¬-¨¡-´·çC. °j È®çúø’ Å´-é¬-¨»-©†÷ °æJ-Q-Lç--èπ◊E, Ñ È®çúø’ §ÚÆæ’d™x äéπü∆Eo ¢Á·ü¿öÀ v§ƒüµ∆-†uçí¬, N’T-L-†-ü∆Eo È®çúÓ v§ƒüµ∆-†uçí¬ áç-éÓ-´îª’a. ´‚úÓ v§ƒüµ∆†uç: á.Æœ.-öÀ.ä. 2003 ´®Ωèπÿ úÁ°æ‹uöà ûª£æ«-Æ‘-™«l®˝E èπÿú≈ é¬ü¿E, Ñ §ÚÆæ’dèπ◊ v§ƒüµ∆†uç ÉîËa-¢√®Ω’. ¨»ë«-°æ-®Ω-¢Á’i† ÆæçÆæ \-®Ω-ù©÷, Éûª-®Ωvû√ Å稻© ´©x Ŷµºu-®Ω’n©’ DEéÀ v§ƒüµ∆†uç ûªT_Ææ÷h ´î√a®Ω’. Å®·ûË ÉöÃ-´© ´Ææ’h†o °æJ-ù«-´÷© Kû√u á.Æœ.-öÀ.ä. §ÚÆæ’d†’ ´‚úÓ ≤ƒn†ç™ Öçîª-´îª’a. ûªü¿’-°æJ °æüÓ-†oA úŒÆ‘-öÃã 8–10 Ææç´-ûªq-®√© ´’üµ¿u ´îËa Å´-鬨¡ç ÖçC. ÖüÓuí∫ N®Ω-´’ù Æ洒ߪ÷-EéÀ Æ‘öÃã ÅßË’u Å´-é¬-¨¡-´·çC. úÁ°æ‹uöà ûª£æ«-Æ‘-™«l®˝/ ´·E-Æœ-°æ™¸ éπN’-≠æ-†-®ΩxûÓ §ÚLÊÆh °æE äAhúÕ ûªèπ◊\´. ≤ƒüµ∆-®Ωù èπ◊ô’ç• @N-û√-EéÀ É•sçC éπ©-í∫-èπ◊çú≈ ÖüÓuí∫ ¶«üµ¿u-ûª-©†’ E®Ωy-£œ«ç-îª-ö«-EéÀ Å´-鬨¡ç áèπ◊\´. Ø√©’íÓ v§ƒüµ∆†uç: v§Ò£œ«-G-≠æØ˛ Åçú˛ áÈéjqñ¸ Æ涸 ÉØ˛-ÂÆp-éπd®˝ ߪ·´-èπ◊-©èπ◊ Öû√q-£æ«çûÓ °æE-îË-ÊÆç-ü¿’èπ◊ Å´-鬨¡ç Ö†o §ÚÆæ’d. ߪ‚E§∂ƒç ñ«¶¸q §Òçü∆-©†’èπ◊ØË-¢√-JéÀ ¶«í¬ †îª’a-

ûª’çC. °æüÓ-†o-ûª’©’ èπÿú≈ ¶«í¬ ÖØ√o®·. úÁj†-N’é˙ Ææy¶µ«´ç Ö†o Ŷµºu-®Ω’n-©èπ◊ ÉC ņ’-èπÿ©ç. Ñ ûª®Ω£æ… ¢√®Ω’ N’í∫û√ ´‚úø’ §ÚÆæ’d-©†’ ´ü¿l-†’-èπ◊E DEéÀ v§ƒüµ∆†uç É¢Ìya. âüÓ v§ƒüµ∆†uç: áé˙q-õ„-†{Ø˛ Ç°∂‘-Ææ®˝ (°‘ Ç®˝ Åçú˛ Ç®˝ úŒ) 5 †’ç* 8 Ææç´-ûªq-®√© 鬩ç™ áç°‘-úŒ¢Óí¬ °æüÓ-†oA §ÒçüË Å´-鬨¡ç Öçô’çC. Ñ 5–8 Ææç´-ûªq-®√© 鬩ç™ Bv´ äAh-úø’©÷, °æE ¶«üµ¿u-ûª©÷ Öçö«®·. Ç®Ó v§ƒüµ∆†uç: ÅÆœ-ÂÆdçö¸ ÂÆéπ{Ø˛ Ç°∂‘-Ææ®˝ (°∂jØ√Ø˛q) àúÓ v§ƒüµ∆†uç: Æ‘E-ߪ’®˝ Åéıç-õ„çö¸ ÉØ˛ võ„ïK Åçú˛ Åéıçö¸q 8´ v§ƒüµ∆†uç: ÅÆœ-ÂÆdçö¸ ÂÆéπ{Ø˛ Ç°∂‘-Ææ®˝ (™„ï-ÊÆx-˝) ■ 6, 7, 8 v§ƒüµ∆-Ø√u© N≠æ-ߪ’ç™ °∂‘™ ¸f ņ’-¶µº´ç 鬢√-©-†’èπ◊çõ‰ Æ‘E-ߪ’®˝ Åéıç-õ„ç-ö¸èπ◊ ¢Á·ü¿ô ¢Á·í∫’_ îª÷°œç-îª-´îª’a. °æüÓ-†o-ûª’©’ èπÿú≈ võ„ïK ¨»ê™ ¶«´¤-Ø√o®·. °jí¬ ≤Òçûª/-ÆæO’°æ >™«x™ §ÚÆæ’d §ÒçüË Å´-é¬-¨¡-´·çC. ■ ÅÆœ-ÂÆdçö¸ ÂÆéπ{Ø˛ Ç°∂‘-Ææ-®˝éÀ áç°œ-ÈéjûË Â£j«ü¿-®√-¶«-ü˛-™ ØË E´ÆœçîË Å´-鬨¡ç ÖçC. 10 am to 5 pm ÖüÓuí∫ç. •C-M© ´çöÀ ¶«üµ¿-©’ç-úø´¤. £j«ü¿-®√-¶«ü˛™ Öçú≈-©-†’-èπ◊-ØË-¢√®Ω’ ØË®Ω’í¬ Ñ àá-Æˇã §ÚÆæ’d áç-éÓ-´ôç Öûªh´’ç. 9´ v§ƒüµ∆†uç: WE-ߪ’®˝ ÅÆœ-ÂÆdçö¸ OöE Ææ÷îª†í¬ ´÷vû¢’Ë BÆæ’èπ◊E, á´-JéÀ ¢√®Ω’ Æ‘yߪ’ - - -À ª E®Ωߪ’ç BÆæ’éÓ-¢√L. g ✦

■ www ww.apspsc.gov.in

ÇØ˛ ÇØ-™„jØ˛-™ -Ñ -Åç-îÁ-™x....

ÂÆjö¸ ûÁ®Ω-¢√L. ví∫÷°ˇ– ÇØ˛-™„jØ˛ ü¿®Ω-ë«Ææ’h EçÊ°ç-ü¿’èπ◊ ØÓöÀ-°∂œ-Íé-≠æ-Ø˛éÀ Ø˛ áü¿’-®Ω’í¬ Ö†o APPLY E éÀxé˙ îËߪ÷L. Å°æ¤púø’ 3 Å´-é¬-¨»©’ ŶµºuJn ´·çü¿’ Öçö«®·. 1. ߪ‚ï®˝ Èíjú˛ ‚ï®˝ 2. ví∫÷°ˇ–II «Ø√
II

3. ví∫÷°ˇ–II ü¿®Ω-ë«Ææ’h

ߪ‚ï®˝-Èíjú˛ áü¿’-®Ω’í¬ Ö†o Click Here †’ ‚ïéÀxé˙ îËÆœ Ç Å稻-©†’ èπ~◊ùgçí¬ îªü¿-¢√L. ■ ví∫÷°ˇ–II «-Ø√°j éÀxé˙ îËߪ÷L. Å°æ¤púø’ í∫ éπE°œçîË §∂ƒ¢˛’™ Ö†o v°æA Å稻-EéÀ Ææç•ç-Cµç-*† §ƒ Ææ´÷-î√-®Ω´‚ °æ‹Jh-îË-ߪ÷L. Å°æ¤púø’ «Ø√ §∂ƒç ï†-Í®ö¸ Å´¤-ûª’çC. «Ø√ §∂ƒ¢˛’ ü∆y®√ v§ƒÂÆÆˇ °∂‘ Å

éÀçü¿ ®Ω÷.25 îÁLxç-î√L. °∂‘V îÁLxç-î√-Lq† Ŷµºu-®Ω’n©èπ◊ v§ƒÂÆÆˇ °∂‘ûÓ éπL°œ «Ø√ ï†-Í®ö¸ Å´¤-ûª’çC. Ç îª™«Ø√ §∂ƒ¢˛’ ü∆y®√ áÆˇ-H-â™ °∂‘V îÁLxç-î√L. ■ °∂V îÁLç*† ûª®√yA ®ÓV (´J\çí˚ úË) ‘ x´’üµ∆u£æ«oç 2 í∫çô© †’ç* Çê®Ω’ ûËD™í¬ ü¿®ë«Ææ’h Ω°ævûç Eç°æ´îª’a. ª ví∫÷°ˇ–II ü¿®Ω-ë«-Ææ’h†’ Eç°æ-¶-ßË’-´·çü¿’ ŶµºuJn ûª† §∂ÒöF, Ææçûª-é¬Fo jpg §∂ƒ®√t-ö¸™ 50 kb ÂÆjV ™°æ¤ ≤ƒ\Ø˛ îËÆœ, Æœü¿l¥çí¬ Öç-éÓ-¢√L. Ç ûª®√yûª ü¿®Ω-ë«-Ææ’h†’ °æ‹Jhí¬ E秃L. ñØ˛, ÖüÓuí∫ç, úÕÆœZé˙d ¢Á·ü¿-™„j† v§ƒü∑¿-´÷u-©†’ v¨¡ü¿l¥í¬ Ñ ü¿¨¡-™ØË E秃L. ÅFo E秃éπ ü¿®Ω-ë«Ææ’h †ç•®Ω’ ´Ææ’hçC. ü¿®Ω-ë«Ææ’h †ç•®Ω’, «Ø√ †ç•®˝, ¶«uçèπ◊ N´-®√©÷ °æKéπ~ ®√ÊÆç-ûª-´-®Ωèπÿ ¶µºvü¿çí¬ Öç-éÓ-¢√L.

● ï†-Í®ö¸ Å®·† ü¿®Ω-ë«Ææ’h §∂ƒ¢˛’E v°œçö¸ BÆæ’èπ◊çõ‰ Éçô®Ω÷yu Æ洒ߪ’ç™ Ç ü¿®Ω-ë«Ææ’h Ææ´÷î√®Ωç ¶«í¬ Ö°æ-ßÁ÷-í∫-°æ-úø’-ûª’çC. ● ÅéÓd-•®Ω’ 31 à°‘ ÇØ˛-™„j-Ø˛/-á-Æˇ-Hâ™ °∂‘V éπôd-´îª’a. Åçü¿’-éÓÆæç «Ø√ éπõ‰dç-ü¿’èπ◊ Å´-Ææ-®Ω-¢Á’i† §∂ƒ¢˛’E ÇØ˛-™„j-Ø˛™ ´·çü¿’í¬ §Òçü∆L. ● †´ç-•®Ω’ 3 ™°æ¤ ví∫÷°ˇ–II ÇØ˛-™„jØ˛ ü¿®Ωë«Ææ’h °æ秃L. ● Æ‘E-ߪ’®˝ Åéıç-õ„çö¸ (võ„ïK Åéıçö¸q) v§ƒüµ∆†uç É*a† Ŷµºu-®Ω’n©’ >™«x v§ƒüµ∆†uç èπÿú≈ É¢√yLq´¤ç-ô’çC.

ÉN ´·êuç

● ÅEo v§ƒçû√© ¢√Jéà Ææ´’-Ø√uߪ’ç ï®Ωí¬-©ØË ØË°ü¿∑uç™ Ççvü¿vµ- °ü¨¸†’ 6 -æ -æ - Ë ñ†’xí¬ NúøíÌ-ö«d®Ω’. Çߪ÷ ñ†x™ à®ΩpúË ÖüÓu-í¬™x 80 ¨»ûªç, 70 ¨»ûªç, 60 ¨»ûªç ÖüÓu-í¬-©†’ ÖüÓuí∫ ®Ωé¬Eo •öÀd ≤ƒnEèπ◊©Íé Íéö«-®·-≤ƒh®Ω’. Åçü¿’´©x ≤Òçûª - ñØ˛™ à®Ωpú† ë«S-©†’ •öÀd áç°œéπß’Ë u Å´-鬨¡ç Æ棫æ ïçí¬ ≤ƒnEèπ◊©Íé áèπ◊\´ -Õ - Öçô’çC. ● ŶµºuJéÀ ´*a† ®√uçèπ◊– áçèπ◊†o §ÚÆæ’– ñØ˛q v§ƒüµ∆†u véπ´’ç, ®ÓÆæ®˝ -n d d §ƒ®·çö¸ ÅØË v°´÷-ù«™x ÅçA´’ áç°œéπ ï®Ω’í’∫ û’ª çC 鬕öÀd O’ E¢√Ææ ÇÆææ - èπ◊h©†’ ü¿%≠œ™ °ô’déÌE ñØ˛q áç°œéπ îËÆ’æ éÓ-´ôç Å´-Æ®Ωç. d æ ● ÊÆdö¸ ö«°æ®˝í¬ ´*aØ√ O’®Ω’ ÅúÕT† §ÚÆæ’d ≤ƒnEéπ ñØ˛™ ™‰éπ§ÚûË O’®Ω’ É*a† ñØ˛ v§ƒüµ∆†u-véπ´’ç •öÀd O’èπ◊ Íéö«-®·ç°æ¤ ï®Ω’í’∫ û’ª çC. Åçü¿’Íé Ê£«ûª’- •-üçí¬ ñØ˛E E®Ω®·ç-î’ª éÓ-¢√L. ¿¥l -g ● ¶µº®Ωh/¶«®Ωu ÖüÓu-íKû√u ≤ƒnEéπ ñØ˛ '´ü¿’—l ņ’-èπ◊çõ‰ O’®Ω’ éÓ®Ω’èπ◊†o ñØ˛E -µ -∫ ¢Á·ü¿öÀ v§ƒüµ∆†uçí¬ áç°œéπ îËÆ’æ éÓ-´îª’a. é¬éπ§ÚûË O’®Ω’ éÓ®Ω’èπ◊†o §ÚÆæ’,d O’ ®ÓÆæ®˝ §ƒ®·çö¸, Ø√Ø˛ ™éπ™x Ö†o-°¤æ úË áç°œéπ´¤û√®Ω’. Å™« ñØ˛q °∂©®˝ ïJd -- œd T† ûª®√yûª O’èπ◊ áéπ\úø Å´-鬨¡ç Öçõ‰ Ç ñØ˛™ØË Eߪ’N’-û’ª ©´¤û√®Ω’. - -- ● ≤ƒnEéπ ñØ˛E *ôd*´J v§ƒüµ∆†uçí¬ É*aØ√ Éûª®Ω ñØ˛q™ O’®Ω’ ÅúÕT† §ÚÆæ’d -©¶µºuç é¬éπ§ÚûË *´-JéÀ ´’S} ≤ƒnEéπ ñØ˛™ èπÿú≈ °æJíù†™éÀ BÆæ’èπ◊ç-ö«®Ω’. - -∫ - ● ví÷°ˇ–II ÖüÓu-í¬™x ÅEo §ÚÆæ’©èπÿ ÅEo ñ†x™ äÍé ®Ωéπçí¬ °æüÓ-†oA ™‰ü¿’. ∫ -d Åçü¿’´©x °æüÓ-†oA Å´-é¬-¨»-©†’ ü¿%≠œ™ °ô’dèπ◊E èπÿú≈ ñ†x v§ƒüµ∆†u-véπ´’ç E®Ω-g d ®·ç-î’ª éÓ-´úøç Ç™-*ç-îü¿T† Å稡¢’Ë . -ª -

ñ†x áç°œéπ

● 7 †’ç* 10´ ûª®ΩíA ´®Ωèπÿ à >™«x™ îªCNûË Ç 0´ ∫ >™«xèπ◊ îÁçC† ñØ˛ ≤ Eéπ ñØ˛ Å´¤û’ª çC. ≤ƒn ● 7 †’ç* 10´ ûª®ΩíA ´®Ωèπÿ äéπ ñØ˛™E à >™«x™ 0´ ∫ îªCNØ√ ví÷°ˇ–II ÖüÓuí éÓÆæç ü∆ØËo ≤ƒnEéπ ñØ˛í¬ í∫’Jh∫ I ÖüÓuí¬© ≤ƒh®Ω’. ● NGµ†o ñ†x™ îCN´¤çõ‰ 4 †’ç* 10´ ûª®íA †x îª - Ω- ∫ ç´- - -∫ - ´®Ωèπÿ í∫© Ææç´-ûqª ®√-√©†’ °æJíù†™éÀ BÆæ’èπ◊E à ñØ˛™ 4 Ææç´-ûqª ®√©’ îªCN´¤çõ‰ ü∆Eo ≤ƒnEéπ ñØ˛í¬ ûª í∫’Jh≤ƒh®Ω’. ● w°j¢ô’ §ƒ®∏¨»-©© Éûª®Ωvû√ Å´-®Ó-ü∆© ´©x ÆæúŒ Ë ƒ®∏Ω- ©÷, µ d ÆæJ°È-œ∂ éö¸q §Òçü¿’°®î™E¢√®Ω’ ≤ƒnEéπ áçÇ-®˝ã/-û£«æ Æ-‘ -d ü¿ - -æ Ω- -ª -‰ - -ª ™«l®˝ ü∆y®√ §ÒçC† E¢√Ææ vü¿µ’´°ævûç ü∆y®√ ≤ƒnEéπ ÒçC† ª ´îª ñØ˛†’ §Òçü¿´îª’a. ƒn -ª ● §ƒ®∏¨»© ≤ƒn®·™ Nü¿u†’ é̆-≤ƒ-Tç-îèπ◊çú≈ ûª®√yûª Ωy®√ °æ -d - -j„ ü¿÷®ΩNü¿u ü∆y®√ °ô¶ºµ v- ü¿’™†¢√®Ω’ èπÿú≈ E¢√Ææ vü¿µ’´°ævûç ü∆y®√ ≤ƒnEéπû†’ ®Ω’V´¤ îËÆ’æ éÓ-´îª’a. ª ®√ - - ª ƒZ --j ● Éûª®Ω ®√≥ƒZ™x îªCN†¢√®Ω’ á´-È®Ø√ 'Ø√Ø˛ ™éπ™¸— éÀçü¿ °æJíù†™éÀ ´≤ƒ ®Ω’. - -∫ - éÀ ´≤ƒh V´¤ æ - -‰ ● ≤ƒnEéπû†’ ®Ω’V îËÆ’éÓ-™éπ§ÚûË 'Ø√Ø˛ ™éπ™¸— --ª -éÀçü¿èπ◊ ´≤ƒh®Ω’. °∂Lûçí¬ ÖüÓuí∫ î√®·Æˇ í∫ùFß’ª çí¬ æ-ª ûªT§Ú-û’ª ç-ü¿E í∫’Jhçî√√L. -_ -

-™éπ-™¸ – -Ø√-Ø˛- -™éπ-™¸ √


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:310
posted:10/20/2009
language:English
pages:1
Description: This article was published in Eenadu and gives procedure to apply for Group-2(last date Nov 30,2009)