วอลเล่บอล by เกริกเกียรติใจกันทะ

VIEWS: 591 PAGES: 3

									                        ี
                    ประวัติกฬาวอลเล่บอล
                                              ้
     กีฬาวอลเลย์บอล (Volleyball) ได้เริ่ มขึ้นในปี พ.ศ. 2438 โดย William G. Morgan ผูอานวยการด้าน
พลศึกษาแห่ งสมาคม Y.M.C.A. ( Young Mans Christian Association) เมืองโฮล์โยค ( Holyoke) มลรัฐ
แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งได้เกิดขึ้นเพียง 1 ปี ก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กสมัยใหม่ ครั้งที่ 1
ณ กรุ งเอเธนส์ โดยเขาได้พยายามคิดและดัดแปลงกิ จกรรมต่างๆ เพื่อให้ใช้เป็ นกิ จกรรมนันทนาการหรื อ
ผ่อนคลายความตึงเครี ยดให้เหมาะสมกับฤดูกาล และเขาก็เกิดความคิดขึ้นในขณะที่ได้ดูเกมเทนนิ ส เพราะ
            ้
กีฬาเทนนิสเป็ นกีฬาที่ตองใช้อุปกรณ์ เช่น แร็ กเกต ลูกบอล ตาข่าย และอุปกรณ์อื่นๆ อีกมาก จึงได้มีแนวคิด
                                         ้
ที่จะใช้ตาข่ายสู ง 6 ฟุต 6 นิ้ว จากพื้นซุ งเป็ นระดับสู งกว่าความสู งเฉลี่ ยของผูชาย และได้ใช้ยางในของลูก
บาสเกตบอลมาทาเป็ นลูกบอล แต่ปรากฏว่ายางในลูกบาสเกตบอลเบาและช้าเกินไป จึงได้ใช้ยางนอกของลูก
บาสเกตบอล ซึ่ งก็ปรากฏว่าใหญ่และหนาเกิ นไปไม่เหมาะสม ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2449 Morgan ได้ติดต่อ
   ั
บริ ษท A.G.Spalding and Brother ให้ทาลูกบอลตัวอย่างขึ้น 1 ลูก โดยมีขนาดเส้นรอบวง 25-27 นิ้ว น้ าหนัก
9-12 ออนซ์ เพื่อนามาใช้แทนลูกบาสเกตบอล

                       ้
ในต้นปี พ.ศ. 2439 ได้มีการประชุ มสัมมนาผูนาทางพลศึกษาที่วิทยาลัยสปริ งฟิ ลด์ ในครั้งนั้น Dr. Luther
     ้
Gulick ผูอานวยการโรงเรี ยนฝึ กพลศึกษาอาชีพและกรรมการบริ หารด้านพลศึกษาของสมาคม Y.M.C.A. ได้
เชิญให้นาย William G. Morgan นาเกมนี้ เข้าร่ วมในการจัดนิ ทรรศการที่ New College Gymnasium โดยใช้ผู้
เล่นฝ่ ายละ 5 คน
นาย Morgan ได้อธิ บายว่าเกมใหม่ชนิ ดนี้ เรี ยกว่า มินโตเนต (Mintonette) เป็ นเกมที่ใช้เล่นลูกบอลในโรง
                           ้
ยิมเนเชียม แต่อาจจะใช้เล่นในสนามกลางแจ้งก็ได้ ซึ่ งผูสามารถเล่นลูกบอลโดยไม่มีสิ่งกีดขวางเหนื อความ
สู งของตาข่ายจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ ง การเล่นเป็ นการผสมผสานกันระหว่างเกม 2 ประเภทคือ เทนนิส
และ แฮนด์บอล

                   ้
ศาสตราจารย์ Alfred T. Halstead ผูอานวยการพลศึกษาแห่ งวิทยาลัยสปริ งฟิ ลด์ ซึ่ งได้ชมการสาธิ ตได้ให้
                                         ่
ข้อคิดเห็น และลงความเห็นว่า เนื่องจากเกมการเล่นส่ วนใหญ่ลูกบอลจะต้องลอยอยูตลอดเวลา เมื่อตกลงพื้น
                          ่
ก็ถือว่าผิดกฎเกณฑ์การเล่น จึงใช้ชื่อเกมการเล่นนี้ วา วอลเลย์บอล ซึ่ งในที่ประชุ มรวมทั้งนาย Morgan ต่างก็
ยอมรับชื่อนี้โดยทัวกัน
         ่

                 ประวัติวอลเลย์ บอลในประเทศไทย

                                       ั
    วอลเลย์บอลได้แพร่ หลายเข้ามาในไทย ตั้งแต่เมื่อใดไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชดเพียงแต่ทราบกันว่า
ในระยะแรกๆ เป็ นที่นิยมเล่นกันในหมู่ชาวจีนและชาวญวนมาก จนกระทังมีการแข่งขันระหว่างคณะ ชุมชน
                                  ่
สโมสร และสมาคมขึ้น บางครั้งติดต่อแข่งขันกันไปในภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และมีการ
แข่งขันชิงถ้วยทองคาทางภาคใต้

                ั
ปี พ.ศ. 2477 กรมพลศึกษาได้จดพิมพ์กติกาวอลเลย์บอลขึ้น โดยอาจารย์นพคุณ พงษ์สุวรรณ เป็ นผูแปล และ   ้
ท่านเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในกีฬาวอลเลย์บอลเป็ นอย่างยิง จึงได้รับเชิ ญเป็ นผูบรรยายเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเล่น
                         ่           ้
ตลอดจนกติกาการแข่งขันวอลเลย์บอล แก่บรรดาครู พลศึกษาทัวประเทศในโอกาสที่กระทรวงศึกษาได้เปิ ด
                                 ่
อบรมขึ้น

ในปี นี้เองกรมพลศึกษาได้จดให้มีการแข่งขันกีฬาประจาปี ขึ้น และบรรจุกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้าไว้ใน
              ั
รายการแข่งขันเป็ นครั้งแรก พร้อมทั้งในหลักสู ตรของโรงเรี ยนพลศึกษากลางได้กาหนดวิชาบังคับให้
นักเรี ยนหญิงเรี ยนวิชาวอลเลย์บอลและเนตบอล สมัยนั้นมี น.อ.หลวงสุ ภชลาศัย ร.น. ดารงตาแหน่งอธิ บดี
กรมพลศึกษา

จนกระทังปี พ.ศ. 2500 ได้มีการจัดตั้ง "สมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย" (Amature
     ่
Volleyball Association of Thailand) โดยมีวตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ กีฬาวอลเลย์บอลให้เจริ ญ
                     ั
รุ ดหน้า และดาเนิ นการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลในระบบ 6 คน มีหน่วยราชการอื่นๆ จัดการแข่งขัน
ประจาปี เช่น กรมพลศึกษา กรมการคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย เทศบาลนครกรุ งเทพฯ สภากีฬาทหาร
ตลอดจนการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดแข่งขันทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงประจาปี
ทุกปี
                     กฎกติกากีฬาวอลเลย์ บอล

       การแข่ งขัน
     ใช้การเสี่ ยงเลือกเสิ ร์ฟหรื อเลือกแดน ก่อนแข่งให้วอร์ มที่ตาข่าย 3 ถึง 5 นาที ถ้าทั้ง 2 ทีม ตกลงวอร์ม
พร้อมกันให้วอร์ มที่ตาข่ายได้ 6 - 10 นาที
ตาแหน่ งของผู้เล่ น
                                 ่
     ในขณะที่ผเู ้ สิ ร์ฟทาการเสิ ร์ฟ ผูเ้ ล่นแต่ละคนต้องอยูในแดนของตน ผูเ้ ล่นแถวหน้า 3 คน แถวหลังแต่
          ่ ้
ละคนจะต้องอยูดานหลังของคู่ของตนทีเป็ นผูเ้ ล่นแถวหน้า การเล่นผิดตาแหน่งจะเป็ นฝ่ ายแพ้ในการเล่นลูก
ครั้งนั้น การหมุนตาแหน่งต้องหมุนตามเข็มนาฬิกา
      ่
การเปลียนตัวผู้เล่ น       เปลี่ยนตัวได้มากสุ ด 6 คนต่อเซต แต่ละครั้งจะเปลี่ยนกี่คนก็ได้ ผูที่เริ่ มเล่นในเซต
                                                 ้
นั้น จะเปลี่ยนตัวออกได้ 1 ครั้งและกลับเข้ามาเล่นได้อีก 1 ครั้ง ในตาแหน่งเดิม ผูเ้ ล่นสารองจะเปลี่ยนตัวเข้า
ไปเล่นได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละเซต และผูเ้ ปลี่ยนเข้ามาต้องเป็ นผูเ้ ล่นคนเดิม
การเล่ นลูกบอล
     ผูเ้ ล่นสามารถที่จะนาลูกบอลจากนอกเขตสนามกลับเข้ามาเล่นต่อได้ ทีมหนึ่งสามารถถูกลูกบอลได้
มากที่สุด 3 ครั้ง ยกเว้นเมื่อทาการบล็อก (ได้ 4 ครั้ง) ผูเ้ ล่นหนึ่งคนจะถูกลูกบอล 2 ครั้ง ติดต่อกันไม่ได้
ยกเว้นการบล็อกถ้าผูเ้ ล่นถูกลูกพร้อมกัน 3 คน ก็ถือว่าถูก 3 ครั้ง ถ้าถูกพร้อมกันเหนื อตาข่ายก็จะไม่นบ ถ้า   ั
                ่
ลูกบอลออกถือว่าฝ่ ายที่อยูตรงข้ามทาออก ถ้ายึดลูกบอลเหนือตาข่ายจะต้องเล่นใหม่ ลูกบอลที่ชนตาข่ายยัง
เล่นต่อไปได้จนครบ 3ครั้ ง ตามกาหนดยกเว้นการเสิ ร์ฟ
การเสิ ร์ฟ
                   ่            ่
     จะเสิ ร์ฟโดยผูเ้ ล่นที่อยูในตาแหน่งหลังขวาที่อยูในเขตเสิ ร์ฟ การกาหนดทีมที่จะเสิ ร์ฟ ลูกแรกในเซต
                             ั
ที่ 1 และ 5 โดยการเสี่ ยง ต้องเสิ ร์ฟตามลาดับที่บนทึกไว้ เมื่อโยนออกไปเพื่อเสิ ร์ฟแล้ว ต้องใช้มือหรื อส่ วน
                                          ้ั
ใดของแขนข้างเดียว กระโดดเสิ ร์ฟได้ ต้องเสิ ร์ฟลูกภายใน 5 วินาที หลังจากผูตดสิ นเป่ านกหวีด ถ้าเสิ ร์ฟ
           ้ั
พลาดไม่ถูกลูก ผูตดสิ นจะให้เสิ ร์ฟใหม่ภายใน 3 นาที
     ่
การเปลียนแดน
     เมื่อเสร็ จแต่ละเซตทั้ง 2 ทีมจะต้องเปลี่ยนแดนยกเว้นเซตตัดสิ น เซตตัดสิ นทีมใดได้ 8 คะแนน ให้
เปลี่ยนแดนทันทีและตาแหน่งของผูเ้ ล่นเป็ นตามเดิม
ข้ อห้ ามของผู้เล่ น     ห้ามมิให้ผเู ้ ล่นสวมเครื่ องประดับที่เป็ นโลหะของแข็งในระหว่างการแข่งขันทุก
ชนิด
มารยาทของผู้เล่ น                                  ้ั
               ผูเ้ ล่นต้องยอมรับผลการแข่งขัน สุ ภาพอ่อนโยนต่อผูตดสิ นและฝ่ ายตรงข้าม ไม่
ควรแสดงท่าทางและทัศนะคติที่ไม่ดีระหว่างแข่งขันหรื อแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ไม่เป็ นการสุ ภาพต่อผูอื่น       ้

								
To top