Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki

					 Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale
2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki
              Spotkanie z Analitykami
             Warszawa, 17 maja 2010 roku
      Profil działalności Mennicy Polskiej S.A.
  Jest jedynym producentem monet obiegowych i kolekcjonerskich dla NBP.

 Produkuje monety obiegowe i kolekcjonerskie dla zagranicznych emitentów
    (bezpośrednio dla banków centralnych i w systemie „Royalty”).

          Oferuje złoto inwestycyjne w sztabkach.

Wykreowała i z sukcesem wprowadziła na rynek Dukaty Lokalne oraz numizmaty.

W ofercie Spółki znajduje się elektroniczna portmonetka (płatności za przejazdy
    komunikacją miejską, za parkingi oraz za doładowania pre-paid).
                                       Strona 2
              Akcjonariat Mennicy Polskiej S.A.


                  5,58 5,83
              46,27        42,32
stan na 17 maja 2010 roku
                                Strona 3
            Wydarzenia I kwartału 2010 roku
                          Prace nad
  Nowy system       Podpisanie
                         uruchomieniem
 dystrybucji monet     zamówienia na
                        Wrocławskiej Karty
kolekcjonerskich NBP    monety dla NBP
                        Miejskiej i umowa
                         z Bydgoszczą
              Nabycie 42 486
 Nowy Akcjonariat                Wezwanie na akcje
              certyfikatów
 Mennicy Polskiej                  RUCH
              Mennica FIZAN
                                 Strona 4
   Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku

                                     PLN           EUR
                                 31.03.2010  31.03.2009  31.03.2010  31.03.2009
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów    187 714   260 498    47 320    56 637
Zysk (strata) z działalności operacyjnej              21 443    44 174     5 405    9 604  187,7 mln zł
Zysk (strata) brutto                        -11 916    43 173    -3 004    9 387    przychody
Zysk (strata) netto                        -13 282    34 929    -3 348    7 594
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej        29 692     1 888    7 748     402
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej        7 602   -18 628     1 984    -3 962
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej          -103   13 916      -27    2 960
Przepływy pieniężne netto, razem                  37 191    -2 824    9 705     -601
Aktywa, razem                           520 012   491 966   135 695   119 752
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania               75 227    71 188    19 630    17 328
Zobowiązania długoterminowe                     10 769     4 696    2 810    1 143
Zobowiązania krótkoterminowe                    64 458    66 492    16 820    16 185
Kapitał własny                           444 785   420 778   116 065   102 424   21,4 mln zł
Kapitał zakładowy                          65 701    65 701    17 144    15 993  zysk z działalności
Liczba akcji (w szt.)                      6 570 125 6 570 125 6 570 125 6 570 125        operacyjnej
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)            -2,02     5,32    -0,51     1,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)              67,70    64,04     17,67    15,59                      Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) prezentowane są na koniec bieżącego
                      kwartału (31.03.2010 roku) oraz na koniec poprzedniego roku (31.12.2009 roku)
                                                                     Strona 5
            Transakcja sprzedaży akcji RUCH S.A.
             i jej wpływ na wynik netto Mennicy
               Sprzedaż 5 876 500 akcji Ruch
Mennica Polska                          Mennica FIZAN

                  Strata księgowa
W związku z jednorazową operacją sprzedaży należących do Mennicy Polskiej akcji
  RUCH S.A. do Mennica FIZAN Spółka odnotowała po I kwartale stratę netto.
W tym czasie zysk operacyjny Mennicy Polskiej wyniósł ponad 21 mln zł. Korzyści z
   optymalizacji podatkowej w I kwartale 2010 roku wyniosły ok. 5 mln zł.

                                       Strona 6
      Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku


`                     31.03.2010   31.12.2009   31.03.2009

Zysk/strata netto               -13 282     95 817     34 929
                                            37,3 mln zł -
                                            inne całkowite
Inne całkowite dochody                                   dochody

 - zysk z przeszacowania aktywów
finansowych                   46 036     33 819      9 363


 - podatek dochodowy dotyczących innych
całkowitych dochodów               8 747      6 426     1 779

Inne całkowite dochody netto          37 289     27 393      7 584

                                             24,0 mln zł -
                                            całkowite dochody
CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM            24 007    123 210     42 513
                                               ogółem
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny     26 253     -11 036    -30 845
                                                     Strona 7
                       Nakłady monet kolekcjonerskich Mennicy Polskiej
                            wykonanych na zlecenie NBP        Monety srebrne                  w I. kwartałach poszczególnych lat          Monety złote                  360 000                                           26 500
                                          30000
  400000
  350000                  292 000                25000
        264 400                                                19 000
  300000                       260 000
                                          20000
  250000
             165 000                                       12 000
  200000                                     15000
                                                   8000
  150000                                           7000
                                          10000
  100000
   50000                                      5000
     0
                                            0
        2006   2007   2008   2009    2010                 2006  2007  2008   2009  2010
W związku ze zmniejszeniem zamówień z Narodowego Banku Polskiego w I kwartale 2010 roku liczba sprzedanych monet kolekcjonerskich spadła o
  ok. 11% w stosunku do analogicznego okresu roku 2010. Srebrne monety stanowią ok. 90% wszystkich monet kolekcjonerskich w Polsce.
          Uzupełnieniem monet srebrnych są monety złote, które są produkowane w znacznie mniejszych nakładach.

            W pierwszym kwartale spadły także zamówienia na monety obiegowe zgodnie z cyklem zamówień
         (w jednym roku NBP napełnia skarbiec, w kolejnym składa w Mennicy zamówienia w celu podtrzymania obiegu)                                                                    Strona 8
           Mennica Polska – przychody
             IQ2006 – IQ2010
           Przychody (tys. zł)

300 000                   260 498


250 000
                            187 714
200 000             162 637

150 000       113 207
     108 827

100 000


 50 000


   0
     2006   2007    2008     2009    2010
                                 Strona 9
                  Mennica Polska – przychody
                  w podziale na grupy produktów
                     IQ2009 – IQ2010
120 000

     103 737
100 000
         86 152

 80 000


 60 000
                                                I kwartał 2009
             47 730
                     43 955                        I kwartał 2010
                                       41 316
 40 000            34 501
                                          31 079
                              23 760
                       19 040        16 943
 20 000


   0
      Płatności   Monety kraj  Monety eksport  Pozostałe wyroby Pozostała sprzedaż
     elektroniczne                   mennicze
                                                        Strona 10
            Mennica Polska - sprzedaż złota inwestycyjnego
                    IQ2006 – IQ2010
  Złoto inwestycyjne (przychody w tys. zł)
                            12 748
14 000

12 000

                                  8300
10 000

 8 000
                       4112
 6 000

 4 000
         969        655
 2 000

  0
      2006       2007     2008   2009    2010
                                     Strona 11
          Mennica Polska - zysk operacyjny
              IQ2006 – IQ2010
          Zysk operacyjny (tys. zł)
                      44 174

45 000

40 000

35 000

30 000
                22 629         21 443
25 000

20 000  14 396
           11 088
15 000

10 000

 5 000

  0
     2006    2007   2008    2009    2010
                                Strona 12
          Mennica Polska - rentowność operacyjna
                IQ2006 – IQ2010
              Rentowność operacyjna
                          17,0%
18,0%
                    13,9%
16,0%
      13,2%
14,0%
                               11,4%
12,0%           9,8%

10,0%

 8,0%

 6,0%

 4,0%

 2,0%

 0,0%
    2 006,00   2 007,00   2008    2009    2010
                                   Strona 13
             Mennica Polska – EBITDA
               IQ2006 – IQ2010
           EBITDA (tys. zł)
                     46 678
50 000

45 000

40 000

35 000

30 000             25 137
                          24 792
25 000
     16 469
20 000
          13 428
15 000

10 000

 5 000

  0
     2006   2007    2008   2009   2010
                              Strona 14
            Perspektywy kolejnych kwartałów 2010 roku
  Wpływ systemu                   Poszerzenie oferty
              Rozbudowa Skarbca
 dystrybucji monet                 działu złota o srebro
               Mennicy Polskiej
kolekcjonerskich NBP                   i diamenty
                Rozbudowa         Realizacja
 Emisje Dukatów       systemów kart     programów monet
  Lokalnych        miejskich (Wrocław    dla zagranicznych
                i Bydgoszcz)       odbiorców                                      Strona 15
          Dziękujemy za uwagę,
 240 lat         zapraszamy
 doświadczenia    do zadawania pytań
  i tradycji
  GPW
   Spółka
 notowana na
  giełdzie10 proc.
Rentowność netto
na koniec 2009 r.
                      Strona 16

				
DOCUMENT INFO
Tags:
Stats:
views:67
posted:10/31/2012
language:Polish
pages:16