Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

HSA _PHYSICAL SCIENCE_ MALAYALAM MEDIUM

VIEWS: 293 PAGES: 5

									FURTHER DETAILS REGARDING MAIN TOPICS

HSA (PHYSICAL SCIENCE) – MALAYALAM MEDIUM (CATEGORY NO.444/2007 & 141/2008) Part I - ªV¼í¼ÄdL¢
1. ¥{ÕáµZ ¥¿ßØíÅÞÈ ÏâÃßxáµZ, ÕcáWMK ÏâÃßxáµZ, ÏâÃßxáµ{áæ¿ §aVÈÞ×ÃW ØßØíx¢, ÁÏæÎX×ÃW çËÞVÎáÜ 2. dɵÞÖ¢ èÕÆcáÄ µÞLßµ ØßiÞL¢, µbÞI¢ ØßiÞL¢, èÆbÄ ØbÍÞÕ¢, çËÞçGÞ §Üµíd¿ßµí dÉÍÞÕ¢, dÉÄßËÜÈ¢, ¥ÉÕVJÈ¢, §aVæËùXØí, ÁßdËÞfX, ØÎÈbßÄ dɵÞÖ¢, dɵÞÖ dɵàVÃÈ¢, ÕVÃB{ᢠºÞÏB{á¢, æÜXØí, ÆVMâ, ÕßØøâ, çÜØV, èÙdÁ¼X Øíæɵíd¿¢. 3. ºÜÈ¢ ØíÅÞÈÞLø¢, dÉçÕ·¢, Äbøâ, ÕVJá{ ºÜÈ¢, ædÉÞ¼µíèxW ºÜÈ¢, ¦A¢, ¼ÁÄb¢, ÈcâGæa ºÜÈ ÈßÏÎBZ, ¸V×â 4. ªV¼í¼¢ ØíÅßÄßçµÞV¼¢, ·ÄßçµÞV¼¢, dÉÕãJß, ÉÕV, §ÜÞØñßµ Ø¢¸GÈ¢, ¦A Ø¢øfà ÈßÏ΢. 5. ·áøáÄbÞµV×â Íâ·áøáÄbÞµV×â, ÈßVÌÞÇ ÉÄÈ¢, ³VÌßxW dÉçÕ·¢, ÉÜÞÏÈ dÉçÕ·¢, ÍâØíÅßø ©Éd·Ù¢, ·áøáÄbçµdw¢, æµÉïùáæ¿ ÈßÏÎBZ 6. dÆÕBZ ÎVg¢, ÕcÞɵÎVg¢, ÉÞØíµW ÈßÏ΢, çµÖßµÄb¢, ÕßØíçµÞØßxß, dÉÄÜÌÜ¢, ÉïÕÈ¢, ¦VAßÎßÁàØíåÄÄb¢, ÌVçÃÞ{ß ÄÄb¢, æµÞÙß×X, ¥ÁíÙß×X.

2 7. ÄÞÉ¢ ÕßÖß×í¿ ÄÞÉÇÞøßÄ, ÜàÈÄÞÉ¢, ÉáÈVÙßÎÞÏÈ¢, ÌÞ×íÉàµøâ, Äß{ÏíAW, ÄÞɺÞܵÄ, æÄVçÎÞæÎd¿ß, æ®çØÞæÄVÎW dÉdµßÏ, ¥ÁÏÌÞxßµí dÉdµßÏ, Ùàxí ®FßX, µÞVçÈÞ¿í èØAßZ. 8. Äø¢· ºÜÈ¢ dµÎÞÕVJÈ ºÜÈ¢, ¥ÈáÈÞÆ¢, dÉçÃÞÆßÄ µOÈ¢, Äø¢·¢, ¥ÈáèÆV¸cÄø¢·¢, ¥ÈádÉØíÅ Äø¢·¢, ÖÌíÆÄø¢·BZ, dÉÄßÇbÈß, Äø¢· çÕ·Ä, ¥ÄßÕcÞÉÈ¢, çÁÞÉïV dÉÍÞÕ¢, ¥AâØíxßµíØí, ²ºîÏᢠآ·àÄÕá¢. 9. èÕÆcñáÄßÏᢠµÞLßµÄÏᢠØíÅßÄ èÕÆcáÄß, µâç{Þ¢ ÈßÏ΢, ç·ÞØí ÈßÏ΢, µMÞØßxV, èÕÆcáÄßÏáæ¿ ÄÞÉ øÞØ ËÜBZ _ ¼âZ ÈßÏ΢, ØàÌAí dÉÍÞÕ¢, æÉW¿bV dÉÍÞÕ¢, èÕÆcáÄ ÕßçÖï×â, çÕÞZçG¼í, dÉÄßçøÞÇ¢, ܸá èÕÆcáÄ ØVAàGáµZ, ÌçÏÞ_ØÞÕÞ ÈßÏ΢, æËïÎߢ·í ÈßÏ΢, µÞLBZ, µÞLßµ æÉVÎßÏÌßÜßxß, ÁÏÞÎÞoxßµí, ÉÞøÞÎÞoxßµí, æËçùÞ ÎÞoxßµí ÕØñáAZ, ÙßØíxßøßØßØí, èÕÆcáÄ µÞLßµ çdÉøâ, ®.Øß, Áß.Øß. ¼ÈçùxV, d¿ÞXØíçËÞVÎV, ÉÕV çdÉ×â. 10. ÈcâµïßÏV ËßØßµíØí ÈcâµïßÏØßæa ØÕßçÖ×ĵZ, ÈcâµïßÏÞV ÌÜ¢, Ëß×ÈᢠËcâ×Èá¢, ÈcâµïßÏV ùßÏÞµí¿V, çùÁßçÏÞ ¦µíxßÕßxß. 11. §Üµíç¿ÞÃßµíØí æØÎß µIµí¿V, p-n.Øtß ÁçÏÞÁí, d¿ÞXØßØíxV, d¿ÞXØßØíxV ØÕßçÖ×ĵZ

Part II - øØÄdL¢
1. ¥¿ßØíÅÞÈ ¦ÖÏBZ çÎÞZ ØCWM¢, d·Þ¢ ¦x¢, d·Þ¢ çÎÞ{ßAcáÜV ÎÞØí, ç·_ÜâØÞAßæa ÕcÞÉñ Ø¢çÏÞ¼µ ÈßÏ΢, ®Øí.¿ß.Éß., ÄzÞdÄÞ ÕÞµc¢, ØíçxÞÏßçµcÞæÎd¿ß. 2. ¦ÕVJÈ ÉGßµ ¦ÇáÈßµ ¦ÕVJÈ ÈßÏ΢, ÎâܵBæ{ ÉGßµæM¿áJÞÈáU ¦ÆcµÞÜ dÖÎBZ, d·âMßÜᢠÉßøcÁßÜᢠÎâܵB{áæ¿ ØÕßçÖ×ĵZ ØÞÎÞÈcÎÞÏß µÞÃßAáK dÉÕÃĵZ, Ø¢dµÎà ÎâܵBZ, §Üµíçd¿ÞY ÕßÈcÞØ¢.

3

3. ¦x¢ ¸¿È . çÄÞ¢ØY, ùÅVçËÞVÁí, çÌÞV ®KßÕV ÈßVçgÖßºî ¦x¢ ¸¿È, §Üµíçd¿ÞY, çdÉÞçGÞY, Ècâçd¿ÞY, æ×ÜïᢠØÌí æ×Üïá¢, µbÞI¢ ÈOV, ¥ËíçÌÞ ÄÄb¢, çÉÞ{ßÏáæ¿ ®µíØíµïâ×X ÄÄb¢, ÙIí ÈßÏ΢. 4. øÞØÌtÈ¢ ¥çÏÞÃßµ ÌtÈ¢, ØÙØ¢çÏÞÞ¼µ ÌtÈ¢, çÜÞÙàÏ ÌtÈ¢, çµÞ_³VÁßçÈxí çÌÞIí, èÙdÁ¼X çÌÞIí, ˼ÞX ÈßÏÎBZ, ¥çxÞÎßµí ³VÌßxW, çÌÞIí Èà{¢, èÙdÌßèÁçØ×X, çÌÞIí ¦¢·ßZ, Õß.®Øí.§.Éß.¦V.ØßiÞL¢, çÜÞY æËÏV, ØßuÞ çÌÞIí, èÉ çÌÞIí 5. øÞØ·Äßµ¢ øÞØdÉÕVJÈ ÈßøAᢠ¥ÄßæÈ ØbÞÇàÈßAáK ¸¿µB{á¢, ©ÍÏÆßÖÞ dÉÕVJÈ¢, ©ZçdÉøµ¢, Ø¢ÄáÜÈÞÕØíÅ, Üà ×Þxí ÜßÏV ÄÄb¢, ¦µíxßçÕxÁí çµÞ¢ ÉïµíØí, ædÄç×ÞZÁí ®ÈV¼ß. 6. ÜÞÏÈß ÜÞÏÈß, æµÞç{ÞÏßÁí, ØØíæÉX×X, ³ØíçÎÞØßØí, çÕMV dÉ×V, æÎÞ{Þøßxß, æÎÞ{ÞÜßxß, æµÞ{ßç·xàÕí ØÕßçÖ×ĵZ, ¥ÌíçØÞVÉí×X, ¥ÁíçØÞVÉí×X, ²µïâ×X, ¿ßXÁÞZ dÉÍÞÕ¢, dÌìÃßÏX ºÜÈ¢. 7. §Üµíçd¿Þ æµÎßØíd¿ß ùßçÁÞµíØí dÉÕVJÈBZ, èÕÆcáÄ ÕßçÖï×ÃÕᢠËÞøçÁÏáæ¿ ÈßÏÎB{á¢, §Üµíçd¿Þ æµÎßAW æØÜïáµZ, ËcâÏW æØW, çÜÞÙÈÞÖÈ¢, §Üµíçd¿Þ æµÎßAW ØàùàØí 8. s_çÌïÞAí ÎâܵBZ _çÌï èÙdÁ¼æa ØÕßçÖ×ĵZ, èÙdÁ¼æa æ®çØÞç¿ÞMáµZ, ¸È¼Ü¢, ¦WAÜß çÜÞÙBZ, ¦WAèÜX ®VJí çÜÞÙBZ. 9. p_çÌïÞAí ÎâܵBZ . çÌÞçùÞY, µÞVÌY, èÈd¿¼X, ³µíØß¼X ®KßÕÏáæ¿ ØÕßçÖ×ĵ{ᢠ¥ÕÏáæ¿ Ø¢ÏáµñB{á¢, ÙÞæÜÞ¼ÈáµZ, ©WAã×í¿ ÕÞĵBZ ¼ÜÄzÞdÄ,

4 10. Ø¢dµÎà ÎâܵBZ . Ø¢dµÎà ÎâܵB{áæ¿ æÉÞÄáØÕßçÖ×ĵZ, §øáOí, æºOí, Äá¿BßÏ çÜÞÙB{áæ¿ Èß×íµV×â, çµÞ_³VÁßçÈxí Ø¢ÏáµñBZ. 11. øØÄdL¢ ÈßÄc¼àÕßÄJßW ÎøáKáµZ, dÉßØVçÕxàÕáµZ, çØÞMí, ÁßxV¼aí, çÉÞ{ßÎùáµZ, ®ØíxùáµZ, µÞVçÌÞ èÙçdÁxáµ{ᢠçdÉÞGàÈáµ{ᢠÕßxÞÎßÈáµ{ᢠçÉÞæÜÏáU ÌçÏÞ ÄzÞdĵZ, ³çØÞY Õ߸¿È¢ çÉÞæÜÏáU ÉøßØíÅßÄß/ÎÜßÈàµøà dÉÖíÈBZ. 12. ³V·ÞÈßµí æµÎßØíd¿ß ³V·ÞÈßµí èÙçdÁÞµÞVÌÃáµZ _ ¦WçAX, ¦WAàX, ¦WèAÈáµZ, æ®.Ïá.Éß.®.Øß.ÈÞεøâ, ËBí×ÃW d·âMáµZ, ¦çÆÖ øÞØdÉÕVJÈBZ, ¥Áà×X dÉÕVJÈBZ. ¥ÜâÎßÈßÏ¢

Part III - çÌÞÇÈ øàÄßÖÞdØñ¢
1. çÌÞÇÈÕᢠÜfcB{⢠©çgÖcÞÇß×íÀßÄ çÌÞÇÈ¢, çËÞVçÎxàÕí §ÕÞÜcáçÕ×X, ØçNxàÕí §ÕÞÜcáçÕ×X, çÌÞÇçÈÞçgÖcBZ _ ÌïâÎßæa ÕVPàµøâ, ÖÞdØñ ¥ÍßfÎÄ, ÖÞdØñ ¥Íßøáºß, ÖÞdØñàÏ øàÄß, ÖÞdØñJßæa dÉdµßÏÞ çÖ×ßµZ, çµÞ_ùßçÜ×X ùßçØÞÝíØí ÏâÃßxí, ÉÞÀÞØâdÄâ. 2. ÉÀÈÕáÎÞÏß ÌtæMG ØßiÞLBZ ÉÀÈÕáÎÞÏß µøßAáÜ¢, ÎÈ:ÖÞdØñÉøÎÞÏ ÉÀÈ ØßiÞLBZ _ ØíµßKV, ÉÞÕí çÜÞÕí, ÉßÏÞæ×, dÌâÃV, ·Þ·íæÈ, ÎáÄÜÞÏÕøáç¿Äí, ·ØíxÞZGí ØßiÞL¢, æ®ÁßÏÜßØ¢, ÈÞºbùÜßØ¢, dÉÞ·íÎÞxßØ¢, ùßÏÜßØ¢ ÎáÄÜÞÏ µÞÝíºMÞ¿áµZ. 3. çÌÞÇÈ øàÄßµZ, çÌÞÇçÈÞɵøÃBZ ܵíºV, æÁçÎÞYØíçd¿×X, ÜçÌÞùGùß øàÄß, ÙcâùßØíxßµí øàÄß, çdÉÞ¼µíxí øàÄß, ÁÞWGY ÉiÄß, ÜçÌÞùGùß, èÜdÌùß, ÆãÖc_dÖÞÕc ©ÉµøÃBZ, §¢ ædÉÞèÕçØ×X, çdÉÞd·Þ¢Áí çÜÃߢ·í, ØÏXØí µïÌîí. 4. ÎâÜc ÈßVHÏ¢ ØíxÞXçÁVèÁØíÁí æ¿Øíxí, ¥ºîàÕíæÎaí æ¿Øíxí, ÁÏ·íçÈÞØíxßµí æ¿Øíxí, Ìïâ-dÉßaí, ÉÜÄø¢ çºÞÆcBZ (Test Items)å

5

5. ÉáÄßÏ dÉÕÃĵZ ÈßVÎßÄß ÕÞÆ¢, dµßGßAW æÉÁç·Þ·ß, ØÙµøÃÞvµ ÉÀÈ¢, ØÞÎâÙßµ ÈßVÎßÄß ÕÞÆ¢, ÎZGßÎàÁßÏ ©ÉçÏÞ·æM¿áJßÏáU ¥icÏÈ¢. 6. æÉÞÄáÕß¼í¾ÞÈ¢ NCERT, NCTE, UGC ÎáÄÜÞÏÕæÏ ÉxßÏáU ØÞÎÞÈcÇÞøÃ, dÉÇÞÈæMG ÕßÆcÞÍcÞØ µNß×ÈáµZ, dÉÖØñøÞÏ ÕßÆcÞÍcÞØ ÕߺfÃøᢠ¥Õøáæ¿ ÉáØñµB{á¢, ÕßÆcÞÍcÞØÕáÎÞÏß ÌtæMGáU øÞ×íd¿ dÉÞÇÞÈcÎáU Ø¢ÍÕBZ.

NOTE: - It may be noted that apart from the topics detailed above, questions from other topics prescribed for the educational qualification of the post may appear in the question paper. There is no undertaking that all the topics above may be covered in the question paper.


								
To top