Prof by nvrhI6Ex

VIEWS: 4 PAGES: 7

									JAARPLAN 2010
Erasmus Studiecentrum
voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)
Versie 0.9

Rotterdam, 15 december 2009


Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners.
INLEIDING
Het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) is in 1989 opgericht. In
het jaar dat het 20-jarige bestaan van het studiecentrum werd gevierd, nam prof. dr. Jan Monsma op
26 november 2009 als bijzonder hoogleraar Heffingen van lokale overheden afscheid van de Erasmus
Universiteit Rotterdam (EUR) en van het ESBL met zijn afscheidscollege over lokale belastingen en
acceptatie.

Zijn afscheid werd tevens gememoreerd met het symposium ‘Lokale belastingheffing in een
veranderende maatschappelijke omgeving’. Reeds eind 2008 en vroeg in het jaar 2009 zijn de
verkenningen gestart om tot een zorgvuldige invulling van de bijzonder hoogleraarstoel te komen.
Het jaar 2010 staat in het teken van de opvolging van Jan Monsma. Daartoe zal de Stichting J.H.
Christiaanse (stichting) voor 1 maart 2010 een (open) sollicitatieprocedure starten.

Deze sollicitatieprocedure vindt in nauwe samenwerking plaats tussen het bestuur van de Stichting
J.H. Christiaanse, de Faculteit der rechtsgeleerdheid en de Capgroep Fiscaal recht van de Erasmus
Universiteit Rotterdam.

 DOELSTELLING ESBL
 Het ESBL verricht wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de belastingen van gemeenten,
 waterschappen en andere lokale overheden in binnen- en buitenland. Het onderzoek richt zich
 vooral op de fiscaal-juridische en de economische aspecten van lokale heffingen en de Wet
 Waardering onroerende zaken (Wet WOZ).SPONSORING
Per 31 december 2010 lopen de negen (vierjarige) sponsorcontracten af met de Stichting J.H. Christi-
aanse (stichting). Eén van de sponsoren heeft het sponsorcontract opgezegd. Een andere sponsor
heeft een pro forma opzegging gedaan.

Onder het huidige financiële gesternte bij lokale overheden zal het geen eenvoudige opgave zijn
nieuwe sponsoren te werven. Niettemin streeft het bestuur ernaar in 2010 minimaal twee nieuwe
sponsoren te werven en worden creatieve alternatieven ontwikkeld voor een bredere en meer
structurele financiële basis voor het studiecentrum.

Daartoe worden in 2010 samenwerkingsverbanden van gemeenten, van waterschappen en van
waterschappen èn gemeenten bezocht om het belang van het ESBL onder de aandacht te brengen en
daardoor tot sponsoring daarvan over te gaan.

Met de huidige sponsoren worden nieuwe contracten gesloten voor de periode 2011 tot en met
2014. Daarbij wordt in 2010 met nadruk gekeken naar mogelijke alternatieve en creatieve vormen
van overeenkomsten met sponsoren om de continuïteit van het ESBL op langere termijn te
waarborgen.
                                                 1
FINANCIËN
Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt per ultimo 2009 circa € 200.000,--. De inkomsten
bedragen in 2010 minimaal € 135.000,-- uit de huidige overeengekomen sponsorbijdragen. Daarmee
is in ieder geval gewaarborgd dat het ESBL in het jaar 2010 aan haar financiële verplichtingen kan
voldoen.

Met betrekking tot de geplande activiteiten voor 2010 zijn de geraamde kosten daarvan als volgt
begroot:

 Omschrijving activiteiten                         Begrote kosten in €
 Publicaties (vooral drukkosten)                            10.000
 Symposia (zaalhuur, sprekers, catering etc.)                      5.000
 Cursussen, workshops e.d. (kosten docenten, reiskosten e.d.)              5.000

De kosten worden zo veel als mogelijk gedekt door de bijdragen van de deelnemers, dan wel de
afnemers van de publicaties.ONDERZOEK EN ONDERWIJS
Vanuit de Capgroep Fiscaal recht van de Faculteit der rechtsgeleerdheid draagt het ESBL bij aan het
reguliere onderwijs voor de studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en aan de
verdiepingsleergang Heffingen lokale overheden, zoals deze (ook voor derden buiten de universiteit)
elk voorjaar aan de EUR wordt gegeven. De nieuw aan te stellen bijzonder hoogleraar ontwikkelt
initiatieven en mogelijkheden voor onderzoek en onderwijs op het vakgebied.

De volgende onderzoeksonderwerpen komen in 2010 in elk geval aan de orde:
 Lokale heffingen in het kader van duurzaamheid;
  onderzoek naar de samenhang tussen de hoogte van de lokale heffingen en maatregelen ter
  bevordering van duurzaamheid, bijvoorbeeld de gevolgen van het afschaffen van de provinciale
  opcenten en de kilometerheffing in het kader van duurzaamheid, de verbrede rioolheffing en de
  groene daken;
 Ontwikkelingen op het lokaal belastinggebied;
  als voorbeelden worden onder andere genoemd onderzoeken naar de BIZ, al dan niet afschaffen
  van precario, beslistermijnen in relatie tot de Wet dwangsom en beroep;
 Lokale heffingen in internationaal perspectief (voorjaar 2010);
  werkzaamheden en onderzoeken in het kader van de IPTI, IAAO en dergelijke.

Daarnaast wordt in 2010 een onderzoek gestart naar de werking van de beginselen van behoorlijke
wetgeving in de lokale belastingen. De resultaten van de voortgang van dit fundamentele onderzoek
zullen regelmatig worden gepresenteerd, zo ook in het jaar 2010.
                                                 2
ADVIES
Ook in 2010 zal het ESBL in opdracht wetenschappelijke adviezen verstrekken aan lokale overheden,
brancheorganisaties en ministeries over de lokale heffingen in brede zin. Deze adviezen worden zo
veel als mogelijk, in overleg met de opdrachtgever(s), gepubliceerd op de website www.esbl.nl.

In 2009 zijn onder andere onderzoeken verricht voor de Drechtsteden, de gemeente Werkendam, de
gemeente Aalburg, de gemeente Woudrichem en het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. De Drechtsteden hebben voor het jaar 2010 een opdracht verstrekt op het gebied
van de BIZ.PROMOTIE
Naar verwachting zal ESBL-onderzoeker Arjen Schep in het voorjaar van 2010 promoveren op het
onderwerp Bekostigingsinstrumenten voor gemeenten. Jan Monsma treedt daarbij op als promotor.

Andere promoties op het vakgebied zijn nog niet voorzien. Om de mogelijkheden tot promoveren te
kunnen waarborgen, is het van belang aan te geven dat Jan Monsma nog 5 jaar na zijn afscheid
promovendi zal kunnen begeleiden.


SYMPOSIA
In 2010 organiseert het ESBL twee symposia. In het tweede kwartaal van 2010 staat een symposium
op het programma naar aanleiding van het uitbrengen van het rapport van de Vereniging voor
Belastingwetenschap over lokale heffingen. In het vierde kwartaal van 2010 wordt een symposium
georganiseerd met als inhoud een bredere kijk op de lokale heffingen, mede gezien de al jaren
gaande politieke discussie over (de uitbreiding van) het lokaal belastinggebied.

Doelgroepen van beide symposia zijn geïnteresseerden op het gebied van de lokale heffingen,
waaronder ambtenaren, beleidsbeslissers c.q. beleidsmakers, politici, portefeuillehouders, adviseurs
en wetenschappers.BRAINSTORMSESSIE
In oktober 2010 houdt het ESBL, evenals in het najaar van 2009, een brainstormsessie met als
deelnemers de sponsoren, de bestuursleden van de Stichting evenals de leden van de Raad van Ad-
vies. Als experiment zou kunnen worden overwogen, hierbij ook ander partijen (brancheorganisaties,
advieskantoren en dergelijke) als deelnemer uit te nodigen. Prof.dr. A.J.M. Roobeek, Hoogleraar
Strategie en Transformatiemanagement aan de Nyenrode Business Universiteit zal deze
brainstormsessie begeleiden. Aan deze begeleiding zijn voor het ESBL geen kosten verbonden. De
uitkomsten van de brainstormsessie zijn ‘input’ voor het jaarplan 2011.
                                                 3
PUBLICATIES
Medewerkers van het ESBL publiceren in ieder kwartaal van 2010 ten minste één artikel in de
vakpers over een onderwerp op het gebied van de lokale heffingen en de Wet WOZ.

In 2010 zien onder andere de volgende publicaties het licht:
 Onderzoek Breder gebruik WOZ-gegevens;
 Symposiumbundel Breder gebruik WOZ-gegevens.

De kwartaaluitgave "Interlokaal" van het ESBL, die wordt uitgegeven door Kluwer als onderdeel van
het Belastingblad, wordt in 2010 benut voor actuele publicaties. In het ‘Interlokaal’ worden we-
tenschappelijke artikelen van de hand van de onderzoekers van het ESBL gepubliceerd.

Onderwerpen voor publicaties zijn onder andere:
 Waterschapsheffingen;
 Bedrijven InvesteringsZones (BIZ);
 Breder gebruik WOZ (naar aanleiding van het onderzoek);
 Brede Rioolheffingen.


RAAD VAN ADVIES
De Raad van Advies wordt in het jaar 2010 tweemaal uitgenodigd voor een bijeenkomst om onder-
werpen, die voor de dagelijkse praktijk van de lokale heffingen van belang zijn, uit te wisselen. Daar-
naast wordt aan de Raad van Advies gevraagd, voorstellen voor onderzoek te doen.


CURSUSSEN
Het ESBL verzorgt in 2010 (in company-)cursussen en seminars die in aanmerking komen voor de zo-
genoemde FOLO® PE-punten. Het ESBL reikt in 2010 tenminste 100 FOLO® PE-punten uit.

De (in company-)cursussen en workshops worden in 2010 door middel van een opleidingsbrochure
onder aandacht van de sponsoren gebracht evenals onder overige belangstellenden.WEBSITE
De website van het ESBL wordt in 2010 verder uitgebouwd als communicatiemiddel richting de ver-
schillende belanghebbenden in het veld van de lokale heffingen en de Wet WOZ.EXTERNE ORIËNTATIE
Het ESBL zal in 2010 de samenwerking met onder andere de NVvGB, BOGG, VNG en andere belang-
hebbenden binnen het werkveld van de lokale heffingen verder verstevigen door onder andere
deelname aan de VNG Belastingconferentie 2010, deelname aan en inbreng in de vergaderingen van
het BOGG en advisering aan de NVvGB.                                                   4
INTERNATIONALE CONTACTEN
Mede door de globalisering leggen universiteiten zich er in toenemende mate op toe zich op interna-
tionaal vlak te oriënteren en profileren. Hoewel het ESBL zich beweegt op het gebied van belastingen
van lokale overheden worden er in 2010 toch internationale activiteiten ontwikkeld. Zo levert het
ESBL vanaf 2010 de inhoudelijke Nederlandse bijdrage aan de ‘International Property Tax and
Assessment Database’ van het in Canada gevestigde International Property Tax Institute (IPTI).
Daarmee is tevens de internationale database van IPTI met daarin fiscale gegevens van 32 landen
voor onderzoeksdoeleinden van het ESBL beschikbaar.

IPTI’s Mission
To promote internationally and to foster property taxation and assessment ideals founded upon the
general principles of fairness and equity within the partnership of practitioners, governments,
academia and taxpayers.PR EN COMMUNICATIE
In het jaar 2010 wordt de actualiteit mede benut om PR voor en communicatie over het ESBL naar
voren te brengen. Te denken valt hierbij aan persberichten, artikelen, commentaren etc. op actuele
onderwerpen op het gebied van de lokale heffingen en de Wet WOZ.
                                                  5
             ESBL KALENDER 2010
maand    activiteit              doelgroep
januari   - Publicatie Symposiumbundel     Deelnemers aan het symposium en
      “Breder gebruik WOZ”         overige belangstellenden
februari  Publicatie onderzoeksrapport     Alle geïnteresseerden
      “Breder gebruik WOZ”
maart    Bijeenkomst Raad van Advies     Leden Raad van Advies/ESBL
April    Symposium naar aanleiding van het  Alle geïnteresseerden
      rapport van de Nederlandse
      Vereniging voor Belastingweten-
      schap
Mei     Bestuursvergadering Stichting J.H.  Bestuursleden Stichting
      Christiaanse
Juni    vakanties
Juli    vakanties
augustus  vakanties
september  Bijeenkomst Raad van Advies     Leden Raad van Advies/ESBL
oktober   -Symposium Ontwikkelingen Lokaal   Alle geïnteresseerden
      Belastinggebied
      - Brainstormsessie bestuur,     Bestuursleden, sponsoren en leden
      sponsoren, Raad van Advies      Raad van Advies
november  Bestuursvergadering Stichting J.H.  Bestuursleden Stichting
      Christiaanse
december
                                           6

								
To top