Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

OPR 11 by 4Z22eGa6

VIEWS: 56 PAGES: 111

									                        ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013                        1
                                 СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................ 3
    ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ ................................................................................................................. 4
    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА РАЗРАБОТКАТА ....................................................................................................... 4
    ЦЕЛИ НА ОПР ..................................................................................................................................... 4
    ЗАДАЧИ НА ОПР .................................................................................................................................. 5
    КОЛЕКТИВ РАЗРАБОТВАЩ ПЛАНА .......................................................................................................... 5
    ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПР .............................................................................................. 5
    ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ. ........................................................................................................... 5
    МЕЖДИННИ СЪГЛАСУВАНИЯ ................................................................................................................. 6
    УСТРОЙСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ .............................................................................................................. 6
    ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ ..................................................................................................................... 6
    ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ ......................................................................................................................... 6
    ВРЪЗКА НА ОПР- ЛЮБИМЕЦ СЪС СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ, РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ НИВА ................. 6
    ТЕРИТОРИАЛНО АДРЕСИРАНО ПЛАНИРАНЕ ........................................................................................... 7
    МОТИВАЦИЯ НА ПРИОРИТЕТИТЕ ........................................................................................................... 7
    ИНФОРМАЦИОННА ОСНОВА .................................................................................................................. 7
ЧАСТ ПЪРВА ........................................................................................................................... 9

АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА..................................................................................................... 9

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО И ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ ................................... 9
    1.0. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА ...................................................................................................... 9
    ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ....................................................................................................................... 9
    ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ВРЪЗКИ .............................................................................................. 9
    МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ .......................................................................................................... 10
    ФУНКЦИОНАЛНО ПЛОЩОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ........................................................................................... 10
    СЕЛИЩНА МРЕЖА............................................................................................................................... 11
    ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ .................................................................................................................... 11
    1.1. СЕКТОР ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ........................... 13
    1.1.1.  КЛИМАТИЧНО – ЛАДШАФТНА ХАРАКТЕРИСТИКАERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.ERROR!
    BOOKMARK NOT DEFINED.
    1.1.2.  ПОЧВИ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
    1.1.3.  ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ .... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
    1.1.4.  ВОДНИ РЕСУРСИ ............ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
    1.1.5.  НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ ........ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
    1.1.6.  ФЛОРА И ФАУНА. ............ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
    1.1.7.  ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.ERROR!
    BOOKMARK NOT DEFINED.
    1.1.8.  ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
    ПРИРОДНА СРЕДА .......................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
    АНТРОПОГЕННА СРЕДА .................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
    1.1.9.  ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ОПАЗВАНЕ НА
    ОКОЛНАТА СРЕДА ........................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
    1.2. СЕКТОР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ .............................................................................................. 23
    1.2.1.  ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО ............................................................................................. 23
    1.2.2.  ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА .................................................................................................... 24
    1.2.3.  НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ ..................................................................................................... 26
    1.2.4.  СЕМЕЙНА СТРУКТУРА ......................................................................................................... 26
    1.2.5.  ЕТНИЧЕСКА СТРУКТУРА ...................................................................................................... 27
    1.2.6.  БЕЗРАБОТИЦА .................................................................................................................... 27
    1.2.7.  СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ ...................................................................................................... 28
    1.2.8.  ОЦЕНКА НА ДЕМОГРАФСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ ............................................................................ 29
    1.3. СТОПАНСКИ СЕКТОР ............................................................................................................ 31
    1.3.1.  ПЪРВИЧЕН СЕКТОР ............................................................................................................ 31
                        ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013                       2    1.3.2.  ВТОРИЧЕН СЕКТОР ............................................................................................................. 34
    1.3.3.  ТРЕТИЧЕН СЕКТОР ............................................................................................................. 36
    ОБРАЗОВАНИЕ ................................................................................................................................... 37
    КУЛТУРА И ИЗКУСТВО ......................................................................................................................... 38
    ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ .............................................................................................................................. 38
    ТУРИЗЪМ 39
    1.3.4.  ОЦЕНКА НА СТОПАНСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ ................................................................................ 41
    1.4. СЕКТОР ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ....................................................................... 43
    1.4.1.  ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКУТУРА ...................................................................................... 43
    АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ ..................................................................................................................... 44
    ЖЕЛЕЗОПЪТЕНА ИНФРАСТРУКТУРА .................................................................................................... 44
    ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ .................................................................................................................. 45
    1.4.2.  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ........................................................................................................... 45
    1.4.3.  ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ .............................................................................................................. 46
    1.4.4.  ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ.................................................................................... 46
    1.4.5.  ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ........................................................................... 48
    1.4.6.  ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА..................................................................... 48
    1.5. СЕКТОР ТЕРИТОРИАЛНИ РЕСУРСИ ................................................................................... 50
    1.5.1.  ПОДСИСТЕМА „ОБИТАВАНЕ” ............................................................................................... 50
    1.5.2.  ПОДСИСТЕМА „ТРУД” ......................................................................................................... 51
    1.5.3.  ПОДСИСТЕМА „СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”..................................................................... 51
    1.5.4.  ПОДСИСТЕМА „ОТДИХ” ....................................................................................................... 52
    1.5.5.  ОЦЕНКА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ ............................................................................. 53
    1.5.6.  ПРОСТРАНСТВЕНА СТРУКТУРА ............................................................................................ 54
    1.5.7.  МЕЖДУОБЩИНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ ...................................................................................... 55
ЧАСТ ВТОРА. ......................................................................................................................... 57
    2.0. SWOT АНАЛИЗ ........................................................................................................................ 57
ЧАСТ ТРЕТА........................................................................................................................... 61

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ...................................................... 61
    3.0. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ............................................................................................................ 61
    3.1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ........................................................................................................ 61
    3.1.1. ПРИОРИТЕТ 1. РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА .................................. 61
    3.1.2. ПРИОРИТЕТ 2. ЕКОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА, РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И ТУРИЗМА ........................... 63
    3.1.3. ПРИОРИТЕТ 3. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ............................................................................... 65
    3.1.4. ПРИОРИТЕТ 4. ТРАНСГПАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО.................................................................. 65
    3.1.5. ПРИОРИТЕТ 5. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА ........................................................................ 66
ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................................... 68
    ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ И ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ............................... 69
    ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ..................................................................................................................... 69
    ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ................................................................................................. 70
    ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГРАФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................... 73
    ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ - ИЗВАДКА........................................................................... 98
    ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС ................................................................................. 104
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  3
   ВЪВЕДЕНИЕ
 Развитието на съвременното общество е изключително динамично. Промените на
социално икономическата база и условия и последвалите промени в целите,
приоритетите и средствата за постиганeто им, изисква промяна и на базата на
избора, който хората да направят за дълъг период от време и решенията, които
вземат и успяват или не успяват да реализират.
 Резултат от такъв избор е Общинския план за развитие - един особен инструмент
за управление, сравнително нов за нашето общество, защото е носител на следните
основни характеристики :
    Първо - участниците в неговото изготвяне са широк кръг както от специалисти,
    така и на граждани, чиито виждания, изисквания, права и представи за
    качеството на техния живот намират отражение в него, така че решенията и
    предвиждания са резултат от широк обществен консенсус.
    Второ - особеност на плана е неговата всеобхватност – широкият кръг от
    проблеми които третира, общата рамка която приема за решаването им и дългия
    „времеви хоризонт” за реализирането на предвидените мероприятия.
    Трето – особеност на плана е неговата динамичност. Предвиждания на ОПР не
    следва да се приемат като „твърди и категорични”, а като един отворен, общ
    „сценарии” за прогнозираните от днешна гледна точка най-добри насоки за
    развитие, които във времето подлежат на корекции, уточнения и промени,
    съобразени с общата динамика, в условията на гражданско общество и членство
    в Европейския съюз.
 Тези три основни характеристики на ОПР го превръщат в динамичен инструмент
за управление, в ръцете действаща институция, която постоянно да следи, както
външните за общината въздействия, така и процесите протичащи вътре в нея, да
анализира комплексно тези въздействия, да моделира и предлага избор на
поведение, в рамките на приетата от плана обща визия за развитие, за реализиране
на избраните приоритети и цели, чрез динамични мерки в условията на устойчиво
развитие.
 Така Община Любимец, чрез разумно оползотворяване на своите ресурси,
включително и с помощта на структурните фондове от ЕС да се променя
положително и да расте в социално-икономически план.
 В този смисъл Общинския план за развитие следва да се разглежда не като
окончателен, завършен формален акт, а като процес който се развива във времето,
отразява и адаптира предвижданията към настъпващите промени.
 Той е вид стратегическо планиране, което извежда обща визия и приоритети за
развитието на общината, резултат от задълбочени аналитични проучвания и
предварителни познания, следвайки цикъла:
    Определяне на заинтересованите страни,
    Проучване и инвентаризация на наличните ресурси в общината,
    Анализ и обобщение на събраните данни,
    Оценка на ресурсите посредством SWOT-анализ, съпроводен с оценка на
    пространствено-функционалните потенциали на цялата територия на общината
    Формулиране на визия, цели и приоритети,
    Публично обсъждане и приемането на визията и приоритетите
    Представяне на проекта за ОПР пред Общинския съвет за утвърждаване чрез
    решение, след което ще се разработят:
    План за действие към Стратегията,
    Система от индикатори за наблюдение на нейното изпълнение и оценка на
    въздействието на включените в нея проекти.
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  4 Общинския план за развитие на община Любимец, поради факта, че при неговото
разработване е приложен нов подход, има по-дълъг времеви хоризонт – до 2013
год., а за реализацията му ще разчита и на нови финансови източници (в т.ч.
Структурните фондове на ЕС), следва да се приема като самостоятелен, нов
документ за развитие на Общината.


   ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ

 Общинския план за развитие на Община Любимец е изготвен съгласно
изискванията на чл.14 от Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 14 от
20.02.2004 г., в сила от 20.02.2004 г), Наредбата по чл.19 и Методическите указания
на МРРБ.
 Основанията за неговото изготвяне е законовото изискване за привеждане в
едногодишен срок на Общинските планове за развитие в съответствие с новите
изисквания (Параграф 2, ал.4 на ЗРР).


   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА РАЗРАБОТКАТА

 В контекста на съвременните тенденции на социално-икономическо развитие,
свързани с пазарното стопанство, в рамките на периода на действие на плана
следва да реализират два основни елемента :
    Първия - създаване на условия за запазване и стимулиране на съществуващия
    бизнес, намиране на нови инвеститори и убеждаването им да вложат капитали в
    общината за създаване на нови работни места и стимулиране на икономическата
    дейност.
    Втория – оползотворяването на резултатите и полагането на усилия за
    подобряване на цялостната обстановка в общината, така че наличните ресурси и
    икономиката да осигурят съответно качество на живота.
 Комбинацията на тези два елемента създава здравословна и добре балансирана
икономическа среда.


   ЦЕЛИ НА ОПР

 Общинския план за развитие има за цел:

    Да формулира общо приемливата, желана от обществото визия за развитие на
    Общината в следващото десетилетие, при условията на членство на страната в
    Европейския съюз;
    Да анализира и мотивира оценка на силните страни,
    Да предложи мероприятия за преодоляване на негативните процеси и туширане
    на разкритите слаби страни на развитието;
    Да очертае основните насоки в отделните сфери на социално-икономическото
    развитие на общината, като формулира и изведе най-важните, приоритетни
    задачи, необходими за успешния „европейски” старт на управлението;
    Да набележи мероприятия за реализация на желаните промени, при ефективно
    използване на наличните ресурси, в условията на опазване на околната среда;
    Да мобилизира и интегрира усилията на различните институции и структури,
    имащи отношение към социално икономическите предвиждания;
    Да запознае обществеността с разкритите проблеми и пътищата за
    преодоляването им, както и да приеме препоръките на отделните граждани,
    групи и общности, така че планът да бъде резултат от широк обществен
    консесус;
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  5    Да превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за
    развитие на Общината.


   ЗАДАЧИ НА ОПР

 Основните задачи на Общинския план за развитие са:

    да извърши ревизия, актуализация, адаптиране и допълване на действащия
    базов документ „Общинска стратегия за развитие на Община Любимец, 2002 –
    2006 год”, както и на разработените локални стратегии и програми, касаещи
    различни аспекти на социално-икономическото развитие на общината и др.
    Да синхронизира предвижданията на ОПР на съседните общини, касаещи общи
    проблеми, както и взаимовръзките със стратегически планови и програмни
    документи за регионално развитие - разработвани на Областно ниво, на ниво
    Район за планиране и на национално ниво, като регламентира и координацията
    във времето.


   КОЛЕКТИВ РАЗРАБОТВАЩ ПЛАНА

 Общинския план за развитие е разработен от Общинската администрация на
община Любимец в сътрудничество с:

     Кметски наместници
     Администрацията на областната управа
     Териториално бюро по статистика
     Консултантски екип на „Ситиплан” – Пловдив
     Гражданско участие


   ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПР

 При разработването на плана е приложен подход съобразен с формулираните в
„Методическите указания” последователност от дейности, допълнен по отношение
на възприетите принципи и етапи на разработване:
    Принципи при разработването на ОПР:
     Партньорство, публичност и прозрачност;
     Концентрация на ресурсите за постигане целите на местното развитие;
     Допълване на финансирането от национални и други източници;
     Междуведомствена координация на дейностите;
     Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и
     действия на регионално и национално равнище.
    Етапи на разработването на ОПР
 Разработването на плана е разделено на следните етапи:


   ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ.

 В този етап са проучени наличните документи за стратегическо планиране в
Общината. Набрана е допълнителна информация, включваща актуални
статистически данни за населението, икономиката, ресурсите, населените места,
изградеността на основните функционални подсистеми.
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  6 Създадени, разпространени и обработени са анкетни формуляри касаещи
специфични проблеми на Общината. Проведени са поредица от работни
съвещания с работните групи по сектори, определени със заповед на Кмета.
 От всяка група е предоставена информация касаеща конкретните проблеми.
Получената информация е обработена, анализирана и класифицирана по важност
при съвместяването с другите сектори.
 .


   МЕЖДИННИ СЪГЛАСУВАНИЯ

 В работни срещи с работните групи по сектори и общи събирания на всички групи
и представители на общинската администрация са обсъдени основните проблеми
на общината, стратегическите цели и мерки за постигането им.   УСТРОЙСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ

 За цялата територия на общината е съставена картна основа на базата на
актуален подробен картен материал. Съставените схеми отразяват устройственото
състояние на общината, както и „отлагането” на предвидените мероприятия върху
територията.


   ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ

 Настоящата разработка представлява „Предварителен проект на Общинския план
за развитие на община Любимец” и подлежи на обществено обсъждане и
предварително разглеждане от Общинския съвет.


   ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ

 След отразяване на препоръките, допълненията и забележките от общественото
обсъждане и Общинския съвет, той ще бъде доработен и представен за приемане в
„Окончателен проект на ОПР”.


   ВРЪЗКА НА ОПР- ЛЮБИМЕЦ СЪС СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ, РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ
   НИВА

 Община Любимец е разположена непосредствено на основен евро-азиатски
инфраструктурен коридор (ЕК № 10), който преминава надлъжно през страната и
при Капитан Андреево се явява най-важния граничен пункт на Европейския съюз
филтриращ връзките и влиянието между Изтока и Запада.
 С отварянето на новите контактни пунктове с Република Гърция при Славеево –
община Ивайловград и ГКПП при Лесово, се оформя още един напречен на
територията коридор, от особено значение за интеграцията на Балканите в ЕС –
Гърция, България и Румъния. Развитието на този и другите напречни коридори е от
първостепенно значение за общината и региона.
 Едновременно с това община Любимец има общи проблеми със съседните
общини – Ивайловград – на границата с която е общата зона за отдих, община
Харманли и Свиленград – с общите проблеми по отношение на техническата
инфраструктура (в т.ч. примерно – общо депо за обработка и съхранение на ТБО),
преработка на селскостопанска продукция (пр.: Винарска изба – Любимец),
ежедневни културно-битови и трудови пътувания и т.н. Тези предпоставки, за да
станат реалност, изискват висока степен на съгласуваност както на разработваните
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  7планове за развитие на съседните общини в областта, така и на областните
планове на съседните области.


   ТЕРИТОРИАЛНО АДРЕСИРАНО ПЛАНИРАНЕ

 Общинския план за развитие на Любимец, пред вид възприетите принципи при
разработването му е органично свързан с територията. Всички анализи, прогнози,
мероприятия и задачи са адресирани и привързани към конкретни териториални
единици и зони. Така ОПР се явява едно своеобразно планово задание за
следващата стъпка от неговата реализация - изготвянето на Районна устройствена
схема на общината. Общинското ръководство, работните групи и консултантите
разработващи плана са убедени, че този подход е по-ползотворен от една чисто
„аналитична” разработка, абстрахирана от територията.


   МОТИВАЦИЯ НА ПРИОРИТЕТИТЕ

 Досегашните стратегически предвиждания са изградени на основата на
„секторния” принцип. Този принцип се характеризира с превишаване на наличните
ресурси и ниска ефективност поради откъслечния характер на предвидените (в т.ч.
и реализирани) мерки и проекти.
 Поради тези недостатъци на секторния принцип, в ОПР - мотивацията на мерките
и приоритетите се базира на териториалния и клъстерен принцип, т.е. обединение
на еднородни, близки, взаимозависими и взаимообвързани икономически,
екологични, социални и устройствени дейности, върху най-благоприятните
територии.
 За успешната реализация на този принцип, необходими условия са залагането и
на т.н. „меки” мерки – свързани с административни дейности:

    качествен (в т.ч. „профилиран”) персонал,
    устройствена (проектна) готовност,
    съответни преференции – в местните данъци и такси,
    различни форми на съучастие и стимули и др., както и ясното разграничаване на
    компетенциите - общински, ведомствени и др. и
    съответен инвеститор – държава, община, партньорство, източник на
    финансиране (държавен, общински бюджет, структурен, частен и др.) и характер
    на мярката (кластерен; секторен).


   ИНФОРМАЦИОННА ОСНОВА

 За разработването на Общинския план за развитие на Любимец е използвана
цялата налична информация, в т.ч. стратегиите за развитие, планове и проекти,
програми, официални статистически данни, данни от проведените анкети.
 Силно изразения (все още) ведомствен подход в планирането и управлението и
особено силно изразената „съпротива” на частния сектор при предоставянето на
необходимата изходна информация обаче, са причина в диагностичната и
прогностична база да присъстват известни аспекти на несигурност, които на
съвременния етап не могат да бъдат преодолени.
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  8
            ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  9
   ЧАСТ ПЪРВА

   АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА.
   СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО И ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ


   1.0.  ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА


   ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

  Земята на Любимец има хилядолетна история. Първите селища в тази област
датират от 6000 години преди новата ера. През тракийско време третото, второто и
първото хилядолетие преди новата ера този край преживява материален и
културен възход, който го поставя на едно ниво със забележителната
Средиземноморска култура. По това време този край е обитаван от тракийското
племе одриси, запазило най-дълго етнически облик, създало държавна
организация и висока материална и духовна култура.
  В Средновековието този край също живее интензивен и културен живот, следи от
който са намерени край някои от селищата. Християнството, движещо културния и
духовен живот през Средновековието е било разпространено в тези земи по-рано
от колкото в другите части на България.
  Град Любимец е наследник на старо селище, което се е намирало на 7км от
днешния град в местността Дервента. В непосредствена близост до града е
местността Хисар, където са намерени останки от римската крепост Реме.
  По време на кръстоносните походи и по късно селището е опожарявано и
населението му се е пръснало. Една част от него основава селище в местността
Ютрицата, а друга в местността Старо селище. И двете селища били на три
километра от днешния гр.Любимец. В стари документи те се споменават през 1572
г.
  Към 1762 г., двете селища се обединяват с името Хебибчево /Хебибча/, на
управляващия тогава тази околия Хебиб Бей. С това име селището е позната до
1906 г., когато е било преименувано на Любимец..
  В миналото Любимец е бил известен с износа на зърнени храни и овощия по
плавателната тогава р.Марица.
  С прокарването на жп линията “Мустафа паша” /Свиленград – Белово/ в 1873 г.,
тук се изгражда гара Хебибчево. Около нея се заселват търговци на зърно и
дървен материал, кръчмари, гостилничари и др. Изграждат се мелници,
маслобойни, тухларни и памукопредачна фабрика. Отглеждат се памук, тютюн и
зеленчуци.
  Този край заживява с нови темпове след Освобождението. Той е включен в
пределите на България след Съединението 1885г.
  Градски права селището получава 1969г.


   ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ВРЪЗКИ

 През България преминават два основни „Евро – азиатски” инфраструктурни
коридори - № 10 – „Лондон – Калкута” и № 8 – „Пътят на коприната – Бриндизи -
Пекин” (фиг. 1). Тези коридори преминават надлъжно през страната, включително
ЕК-10 през община и град Любимец. С изграждането на магистрала „Марица” ЕК 10
преминава извън територията на града, но остава в непосредствена близост с него.
Тази предстояща странична позиция на ядрото на общината е недостатък и
предимство. Недостатъка е в отместването на очакваните урбанизирани територии
извън града и зад реката, и вероятността това да даде отражение върху темпове на
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013   10социално-икономическото му развитие; предимството – възможността да се
подобри екологичната ситуация в града, днес качество, по-ценно от силно
урбанизираните територии.
 „Отместването” на този инфраструктурен коридор, обаче не влияе на факта, че
Любимец е в най-силно урбанизираната ос Изток-Запад, която обхваща най-
активната територия на Южен централен регион – важна предпоставка за
равномерното балансирано развитие на ЮЦР и страната като цяло – постулат
залегнал в изискванията на ЕС и ЗРР.


   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ

 Община Любимец е разположена в югоизточната част на Южен централен регион,
и административно принадлежи към област Хасково. Територията й е 344 км2 и се
нарежда на шесто място в областта по този показател. На изток граничи с община
Свиленград и Република Гърция, на юг - с община Ивайловград и на запад - с
общините Маджарово и Харманли. Населението на общината (2004 год. – ГРАО
община Любимец) наброява 11 133 души. Средната географска гъстота е 32 д/км2
при 54 д/км2 за областта и 75 д/км2 за страната. По този показател общината се
                          нарежда на седмо място.


                                    ФУНКЦИОНАЛНО
                             ПЛОЩОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

                              Най-източните склонове на
                             Родопите от юг, равнината по
                             поречието на река Марица в
                             центъра и Сакар планина на
                             север,    предопределят
                                   функцио-налното
                             площоразпределение     на
                             територията. Централните й
                             равнинни части са заети от
                             високо   ефективни    и
                             плодородни земеделски земи,
                             южните - от     ридовете
                             Драгойна и Мечковец, покрити
                             с гори и слабо урбанизирани
                             (фиг.2). При обща площ на
                             общината от 344 км2:
                                  201987 дка - 59% са
                                  заети от земеделски
                                  земи,
                                  111165 дка -    32%,
                                  принадлежат   горския
                                  фонд
                                  10394    дка   от
                                  територията - 3% е
                                  заета фонд населени
                                  места.
                                  10222 дка – 3% е заета
                                  от водни площи и
                                  течения.
                                  За добив на полезни
                                  изкопаеми са отредени


фиг. 1. Община Любимец - Опорен план
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  11    8557 дка, или 2% от територията, днес в по-голямата си част – закрити,
    неизползваеми находища.
    Терените заети от транспортни и инфра-структурни съоръжения са 1946 дка, или
    1% от територията на Общината.

   СЕЛИЩНА МРЕЖА

  В общината са разположени 10 населени места, с общо население към 01.01.2004
г. – 11133 души, от които:
    Един град – Любимец с население 8304 души.
    Едно село – Малко градище с население над 500 души (667)
    Четири села (Белица - 411, Вълче поле - 324, Лозен - 493 и Оряхово - 359) с
    население между 300 и 500 души
    Едно село (Йерусалимово - 157) с население между 100 и 300 души
    Две села (Васково – 85 и Дъбовец – 53) с население под100души

   ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ

 Функционалните връзки по своя характер са потоци от товари, хора, енергия и
информация. По отношение на обхвата си те са:
    Външни – свързани с процеси осигуряващи пълноценното функциониране на
    общината, в областта, региона (ЮЦР), страната и света и най-общо задоволяват
    онези нейни потребности, за които не съществуват ресурси и възможности да
    бъдат удовлетворени в нея.
    Вътрешни – свързани с „вътрешното” функциониране на урбанистичната система
    „Община Любимец”, определена както от нейните административни граници, така
    и от зоната на нейното урбанистично гравитационно поле – зона на активно
    влияние на ядрото върху околната територия.
 Функционалните „технически носители” на потоците от товари, хора, енергия и
информация, за Община Любимец са два вида:

    автомобилния и ЖП транспорт и изградената транспортно-комуникационна
    мрежа – за потоците от хора и товари и
    преносните мрежи – носители на енергия и информация.

 Материалния резултат от припокриването на тези два вида функционални
процеси са изградената техническа инфраструктура, характеризираща се с нейните
статични параметри и динамичните характеристики, обхващащи информация за
потоците „протичащи” през тях.
 Тук още от древността се пресичат важни пътища, свързващи Западна и Северна
Европа със земите от Средиземноморието и тези от Близкия Изток. През
землището на общината и през общинския център преминава международния път
Е-80 / част от еврокоридор №10/ , който свързва Западна и Централна Европа през
София, Пловдив, Хасково, Любимец и Свиленград с Истанбул, Близкия Изток, Азия
и Северна Африка.

    Край Любимец ще премине и автомагистрала Марица, която има същото
    направление както Е-80.
    Освен шосейния коридор от тук преминава и ж.п. линията, свързваща Западна и
    централна Европа през София – Пловдив – Димитровград – Любимец за
    Свиленград, Истанбул и Близкия Изток.

 Разстоянието до границата с Република Гърция е 9 км, а до границата с
Република Турция 12 км. Общинския център гр.Любимец отстои на 30 км от ГКПП
            ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  12Капитан Андреево , на 15 км от Свиленград, на 17км от Харманли, на 45 км от
Хасково, на 120 км от Пловдив и на 300 км от София.
 Основната връзка със страната е чрез първокласен път Е80 Свиленград –, София
а връзките със съседните области се осъществява с третокласна пътна мрежа.
Тези пътни връзки са и основните разпределители на транспортните потоци в
общината. Разклоненията от тях принадлежат на общинската пътна мрежа, която
обслужва населените места, разположени встрани от основната.
               ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  13   1.1. СЕКТОР ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


   1.2.1. ПРИРОДНО – РЕСУРСЕН ПОТЕНЦИАЛ

1.1.1.1. Релеф. Морфографска характеристика.

 Територията на Община Любимец се отличава с изключително разнообразие на
релефа. То е резултат от сложният геоложки строеж и продължителната еволюция
на Балканският полуостров – един от най-активните в геодинамично отношение
региони на Земята. Наблюдава се както низинен, така и хълмист и нископланински
релеф. Главните морфографски единици, формиращи релефа на общината са:
 Горнотракийската низина,    заемаща северната и централната част на
територията на общината, характерна с обширни приречни ниски земи и високи
подпочвени води, които благоприятстват използването на земеделските площи.
 На изток се разполагат ниските разклонения на Сакар планина.
 Източно Родопския рид Гората, заемащ територията на юг.
 Хасковска хълмиста земя на запад.
 Средната надморска височина на територията на общината варира от 70 м
(гр.Любимец) до 703 м (вр. Шейновец).

  Скалната основа е много пъстра, срещат се южнобългарски гранити,
кристалинни шисти, гнайси, мрамори, варовици, андезити, по долината на р.
Марица чакъли и пясъци.

1.1.1.2. Полезни изкопаеми.

 Територията на Община Любимец не се характеризира с голямо разнообразие от
находища на полезни изкопаеми.
    Рудни изкопаеми
   В средата на осемдесетте години е било разработено и експлоатирано
Лозенското рудно поле (на територията на с. Лозен, местността “Св. Марина”).
Добивани са метални полезни изкопаеми с основни компоненти олово и цинк. В
находището са открити и   незначителни запаси на сребро. Понастоящем с
разрешение на МОСВ проучването на това находище е възобновено. Инвеститор е
“Хероуърд Венчърс България” – АД, гр.Костинброд. Територията, на която се
осъществява търсене и проучване на метални полезни изкопаеми е с площ 184,6
кв.км., и обхваща същата местност, разположена на територията на общините
Стамболово, Харманли, Маджарово и Любимец. Периодът, в който ще се
осъществява проучването е със срок три години, считано от 6 февруари 2004г.
    Инертни материали
   Добива на инертни материали е съсредоточен в руслото на река Марица. С
разрешително за ползване на воден обект, издадено от МОСВ “Авитон Строй” ООД,
гр.Симеоновград осъществява такъв добив. Площа на участъка, който е
предоставен за ползване е 37780 кв.м. – дължина 485м. и средна ширина 100м. Той
граничи с десния бряг на р.Марица, преди вливането в нея на р. Бисерска.
Определеният за изземване обем е 33652 куб.м., състоящ се предимно от
среднозърнест пясък. Срокът на действие на разрешителното е 26.05.2004г. –
25.05.2009г.

1.1.1.3. Климат.

 Община Любимец се намира в континентално-средиземноморската климатична
област, което определя и континентално-средиземноморският тип климат на
общината. Най-характерните белези на този тип климат са топлото лято и меката
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  14зима (януарските температури са над 0оС), сравнително малката годишна
температурна амплитуда, есенно-зимният максимум на валежите и липсата на
ежегодно устойчива снежна покривка.
    Радиационен и топлинен баланс
  Територията на Община Любимец се характеризира с положителен
радиационен баланс (разликата между погълнатата и излъчената радиация от
земната повърхност е положителна) през цялата година – над 2250 MJ/m2/годишно.
Тази стойност е сред най-високите за страната.
    Температура на въздуха
  Температурата на въздуха е пряко следствие от радиационния баланс на общината.
Показател за годишният режим на температурата са нейните средни месечни стойности.
Средната стойност на годишната температурата на въздуха в общината варира в
границите между 12,6оС и 13,6оС. Средните юлски температури са между 22-24оС, а
средните януарски температури за общината се колебаят от 0 до 1-2оС над нулата.
Сумата на температурите през активния вегетационен период достигат 4000оС и е една
от най-големите за страната.
    Атмосферно налягане и вятър
Вътрешногодишният ход на атмосферното налягане се характеризира с един максимум
през декември или януари, и един минимум през юли, т.е. той е обратен на този на
температурата на въздуха. Стойностите му за месеците януари и декември са съответно
1020.78hPa и 1020.22hPa, а за месец юли 1011.41hPa. Средногодишно за страната при
температура на въздуха 0оС атмосферното налягане е 1013hPa . Приведени към
морското равнище годишните стойности за всички станции в страната са между 1015 и
1018hPa .

 Преобладаващите ветрове са северозападни и североизточни. През студеното
полугодие често духат югозападни и южни ветрове с фьонов ефект.
    Влажност на въздуха
  Броят на сухите (с относителна влажност под 30%) и влажните (с относителна
влажност над 80%) дни е важен индикатор за атмосферната влажност. Община
Любимец попада в групата на райони с най-много сухи дни през годината и
съответно най-малко влажни дни. Това определя една средна годишна стойност на
влажността на въздуха около 69%.(По данни на Агростанция – Любимец).
    Валежи и снежна покривка
  Годишната сума на валежите на територията на общината е около 500 мм.
Максимумът на валежите е зимен (ноември-януари), а минимумът – лятно-есенен
(юли-септември). Наблюдава се вторичен майско-юнски максимум на валежите.
Много чести са интензивните и поройни валежи през май и юни, като случаите на
валежи от град през периода от месец май до месец август са 1-2 пъти.
 Зимните валежи са най-често от дъжд. Участието на снега (5-6% от годишната
сума) е най-малко в сравнение с всички останали райони на страната. Обикновено
първата снежна покривка на територията на общината се формира през средата на
месец декември. Тя е непостоянна и се топи неколкократно. Средният годишен
брой на дни със снежна покривка на територията на общината е около 5.

 1.1.1.4. Водни ресурси.
   Водните ресурси в общината са под нормалните за страната, а малкото
количество валежи характерни за общината /средно-годишно 500 л/кв.м/
предполагат задължително интензивно напояване, което от своя страна затруднява
питейно-битовото водоснабдяване в някои населени места.
 Като цяло територията на общината се характеризира с малка водоносност. Това
са дължи на малката водоностност на Сакар и Хасковска хълмиста земя, които
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  15заемат значителна част от нейната територия. Водните ресурси се формират
главно за сметка на оттока на р.Марица и нейните притоци, по значителен от които е
р.Бисерска. Дължината на р.Марица на територията на общината е около 9,897км.
Друг източник за формиране на водно-ресурсния потенциал са подземните
грунтови води. Те са акумулирани главно в речните тераси на Марица и притоците
и. Използват се за питейно и битово водоснабдяване.

  1.1.1.5. Почви и земеползване.
  Според Почвено-географското райониране на България (по Нинов, 1997)
територията на Община Любимец се намира в Средиземноморската почвена област
- в Източнородопско-Сакарската провинция.
  Тя се характеризира с доминирането на плитки почви (Leptosols) – ранкери с
литосоли, на ранкери с канеленовидни лесивирани (chromic, LVx) почви. Уникални
тук са червените канеленовидни лесивирани почви (ferric, LVf) , андосолите
(Andosols) и планосолите (Planosols), площите на които са ограничени. Почвите на
провинцията са предимно от ІV бонитетна група – лоши. Проблем за опазване на
почвите е ерозията.
  Почвената покривка на територията на общината е представена главно от три
основни вида почви:
    Канелените горски почви заемат предпланинските части на Източните Родопи.
    Тези почви се характеризират с високо съдържание на глина (до 30%) и
    притежават глинест хоризонт.
    Богати наносни (аловиално-ливадни) почви по поречието на р.Марица.
    Плитки почви (ранкери, литосоли и рендзини) – на изток по ниските разклонения
    на Сакар. Тези почви се развиват върху твърди скали, които бавно изветрят и се
    характеризират с протичането на ерозионни процеси.
 Почвеният фонд на общината в комплекс с хидроклиматичните условия,
предлага много добри възможности за развитие на земеделието. Съществуват
добри условия за отглеждането на зърнени и технически култури.
Зеленчукопроизводството е съсредоточено главно по поречието на р.Марица.

1.1.1.6. Флора и фауна.

 В миналото растителната покривка е била представена от ксеротермни горски
фитоценози от формациите на космат и виргилиев дъб, благун и цер. Понастоящем
освен селскостопанските територии са разпространени и остатъчни гори съставени
почти само от космат и виргилиев дъб, източен чинар, черен бор, благун, цер,
мъждрян, габър и бук, храсталаци от драка и тревни екосистеми от белизма,
садина, луковична ливадина. По-рядко са разпространени кедри, шестил, бреза и
други. По поречието на р.Марица се наблюдават петнисти формации от бяла и
черна топола.
 Фауната е представена от сърна, дива свиня, дива котка, чакал, лисица и всички
видове грабливи птици.
   1.1.1. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 Човек винаги е в зависимост и в единство с природата, която се явява и среда за
обитаване, и източник на всички ресурси и първични суровини, на базата на които
се развива общественото производство. От най-ранни етапи, обаче човекът
започва да въздейства целенасочено върху природната среда. В резултат на
човешката дейност в харастеристиките на природните компоненти настъпват
различни промени.
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  16    Състояние на атмосферният въздух
  На територията на общината не са регистрирани наднормени количества на
вредни емисии в атмосферата. Тук липсват големи промишлени предприятия,
замърсители на околната среда. Единственият значим проблем за чистотата на
атмосферният въздух е свързан с това, че по-голяма част от населението през
зимният сезон се отоплява с твърдо гориво – дърва и въглища. Това създава
неприятна атмосферна обстановка през зимния сезон, най-вече през ранните
сутрешни и късните вечерни часове на денонощието.
  Проблем за града са изгорелите газове от автомобилния транспорт и особено
праховото замърсяване от непочистени и неблагоустроени улици.

 Състояние на повърхностните води

  Водните ресурси на община Любимец се формират главно за сметка на оттока
р.Марица и нейните притоци, най-значителен от които е р.Бисерска. Той се
характеризира с малко водно количество и през летните месеци пресъхва. Водите на
р.Марица не се използват за питейно-битови нужди. Според данни на Министерството на
околната среда и водите: “Марица е най-мръсната у нас река”. Навсякъде водите и са ІІ и
ІІІ категория, което означава че не могат да се използват за питейно-битово
водоснабдяване. Няма информация на територията на общината да са правени проби с
цел изследване качествата на водите на р.Марица. Сериозен проблем е липсата на
пречиствателна станция за отпадните битови води от градската канализационна мрежа,
които се изтичат в реката и причиняват замърсяване на водите. Проблемът ще се реши с
изграждането на ГПСОВ в Любимец и модулни пречиствателни станции в избрани
селища с по-голямо население. За опазване и подобряване на количествените и
качествени показатели на питейните водоизточници е необходимо възстановяване
санитарно-охранителните зони и спазването на определения режим в границите на
отделните им пояси. Състояние на почвите

  Съгласно мониторинговата мрежа “Земя и почви” на територията на Община
Любимец ежегодно се извършва контрол относно замърсяването на почвите с
тежки метали и металоиди, следи се и за вкисляването на почвите. Замърсяването
е локализирано само в района непосредствено тангиращ Е80 – подложен на
екологичен риск от вредния ефект на автотранспорта.
  По Е80 преминава интензивен поток от леки коли, товарен и пътнически
автотранспорт вкл. и с дизелова тяга. Замърсяването има локален характер.
Изследванията на почвата с профил 0,30 см (известен като “орен” слой в който е
разположена основната биомаса на кореновата система при тревистите растения)
показва, че замърсяването е в следствие на акумулирането на оловото в
повърхностния слой на почвата. Успоредно с оловното замърсяване, в резултат на
изгорелите газове от автотранспорта и въздушния аерозол от микрочастици от
износването на гумите формират допълнително замърсяване, не само с тежки
метали, но и с други вредни газове. Всички досегашни резултати от анализите и
изследванията са в границите на пределно допустимите норми и концентрации
(данни на РИОСВ – Хасково).

 Радиационна обстановка

  Проведените изследвания не съдържат данни за наличие на радиоактивно
замърсяване на почвите и водите.

 Акустично натоварване на средата
            ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  17
   Шум над ПДН се отчита в града – основно от автомобилния транспорт – за
кварталите през които преминава главен път Е80 – в посока контактен пункт
„Капитан Петко Войвода” – Гърция. Над ПДН е и шума от ЖП линията, който макар и
с импулсивен характер, затормозва жителите на кварталите около жп линията.
 За облекчаването на акустичния режим, следва да се предвидят мероприятия за
изграждането на пояс от декоративни дървета, в бъдещите устройствени
разработки .
    Третиране на отпадъците
   Проблем за цялата територия на общината е третирането на твърдите битови
отпадъци. Събрани на територията на общината, те не се преработват преди
крайното им депониране. Не е изградена и внедрена система за разделно събиране
на рециклиращи се отпадъци, отпадъци от опаковки и масово разпространени
опасни отпадъци.
   Нерегламентирани сметища са разпръснати за цялата територия, които освен
преките последици, пречат и на добрия имидж на общината.
   Единствения значим генератор на отпадъци на територията на община
Любимец е населението. Съществуващата система за управление на отпадъците е
представена като услуги по поддържане на чистотата в населените места,
събиране, извозване на отпадъци и тяхното депониране.
   Организирано сметосъбиране на територията на общината съществува само в
гр.Любимец. За една година се депонират около 7500т., отпадъци . За събирането
на битови отпадъци се използват 2140 броя кофи за смет от 110л.
Сметосъбирането, сметоизвозването и депонирането на битови отпадъци се
извършва в строителните граници на гр.Любимец, с изключение на кв.”Изток”. За
включването на този район са необходими 360 кофи за смет. За подобряване
качеството на сметосъбирането в централната градска част и жилищните блокове
са необходими 100 броя контейнери/1,1куб.м./. Дейност “Чистота” към ОбА
Любимец организира и осъществява дейността по събиране,      извозване и
депониране на отпадъците предвидена в ЗУО.
 Изграденото общинско сметище не отговаря на изискванията на националното и
европейско законодателство. Основният метод за третиране на отпадъците на
територията на общината е запръстяване, което се прилага на четири месеца.
Основното сметище “Курията”, съгласувано с РИОСВ - Хасково , е с кадъстрален
№00572 – за смесени отпадъци. Отстои на 3 км от регулацията на гр.Любимец.
Площа му възлиза на 12 дка, а проектния капацитет на хранилището е 37000 куб.м.
Срокът на експлоатацията му изтича през 2005г. На сметището не се осъществява
постоянен контрол.
 Събраните битови отпадъци не се преработват преди депониране.
Експлоатацията на депото е нефективна, запръстяването на отпадъците не става
ежедневно, не се запечатва със слой пръст. Това в комбинация с липсата на ограда
става причина за разпиляване на леките отпадъци в съседните площи. Предстои
изчерпване на капацитета на депото. Не се контролира неговото влияние върху
околната среда.
 В общинските села до момента не е въведена система за организирано
сметосъбиране. Населението там само извозва натрупаните битови отпадъци от
домакинствата. Тези отпадъци се изхвърлят на определени за целта временни
/нерегламентирани/ площадки в близост до населените места.
 Създадената система за сметосъбиране и почистване на обществените места е в
пряка зависимост съществуващата специализирана техника и съдове за ТБО.
Силно амортизираните коли и съдове създават предпоставка за нередовно
извозване на отпадъците.
 Необходимо е въвеждането на нова система за сметосъбиране. Често се
констатира изхвърляне на отпадъци от домакинствата извън съдовете за ТБО,
през зимните месеци се изхвърля незагасена сгурия в съдовете за смет, което
предизвиква   запалването и много бързото им изхабяване. Организацията на
               ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013    18работа може да бъде значително подобрена чрез оптимално планиране на
дейностите.
 В съответствие с Националната програма за управление на дейностите по
отпадъците е изградено регионално депо в гр.Харманли, за депониране и
обезвреждане на отпадъците.
 Регионалното депо ще обслужва общините Маджарово, Любимец, Симеоновград,
Свиленград, Станболово и Харманли. Амортизираната техника, високите
транспортни разходи и високите такси за ползване в момента са основните
проблеми пред депонирането на отпадъците на регионалното депо.

    - Нарушени терени
 Нарушените терени имат локален характер и се дължат основно на:
    - Ерозия - ветрова и водна, която е сериозен проблем, от който потенциално са
    застрашени около ¾ от площите в планинските и хълмисти южни и северни
    части. Делът на водната ерозия е по-значителен от този на ветровата. На водна
    ерозия са подложени всички обработваеми земи с наклон над 6 градуса в
    хълмистите части.
    - Антропогенната дейност, изразяваща се в нарушения на релефа от добивни
    дейности и изграждането на инфраструктурни обекти (пътища, външни ВиК
    мрежи) и др., имат локален характер.
    - Свлачища – също с локален характер


    - Защитени територии и биоразнообразие.


Статут и име на  Последна Заповед на    Землище гр./с./  Площ   Фонд  Стопанисвана от
   ЗТ     МОСВ за обявяване на             /ха/
              ЗТ

ЗМ “Долната ова” № 1938803,07,1970    Гр. Любимец     22   ССФ   Частни стопани

ЗМ “Бакърлията”  № РД – 472/11.07.2001  С.Йерусалимово    279   ДГФ,  ДЛ-Свиленград
                                    ССФ
                     С.Изворово

ПЗ – “Глухите № 3702/29.12.1972      С. Вълче поле    2    ДГФ   ДЛ-Свиленград
камъни

ПЗ  –  “Меден № 3702/29.12.1972    С. Вълче поле    1    ДГФ   ДЛ-Свиленград
камък”(  Кован
кая)

ПЗ  –  “Птичи № 3702/29.12.1972    С. Вълче поле    1    ДГФ   ДЛ-Свиленград
камък”

В землището на гр.Любимец, местността “Долната ува” се намира находище на блатно
кокиче, обявено със Заповед на МОСВ, върху частни възстановени земи. Защитената
местност /ЗМ/ е една от малкото останали находища на блатно кокиче за страната. Видът
е с голямо икономическо значение. Използва се като суровина за добиване на алкалоида
Галантамин, на чиято основа се произвежда уникалното българско лекарство за лечение
на детски паралич - Нивалин. Галантамина е основен компонент за производството и на
други лекарствени препарати /Нивалет, Ниватонин/, лекуващи редица неврологични
заболявания. От сравнително широко разпространен в миналото вид в страната, в
момента разпространението му е доста ограничено. През последните деситилетия се
наблюдава силно намаляване площите на находищата. През 1964г., в нашата страна
                  ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013   19   находищата на блатно кокиче са заемали площ от около 14330дка, от които се е
   събирало над 100 тона суровина. А през 1981г., е установено че са останали само
   1500дка от тези находища и то във влошено състояние.

   Находището на блатно кокиче в землището на гр.Любимец е едно от малкото в страната
   и то с високо съдържание на алкалоида Галантамин. Площа на находището е 220дка по
   данни на общинска служба “Земеделие и гори”. Специалистите в общината със
   съдействието на РИОСВ – Хасково работят за запазването и потдържането на това
   находище, въпреки парадокса, че територията му в процеса на земеразделяне е
   “върната” на частни собственици.

   Местността ”Бакърлията” в землището на с.Йерусалимово, в района на Сакар планина се
   характеризира с голямо биологично разнообразие. Нейната територия възлиза на 279ха.
   ЗМ и обявена за орнитологично важно място, във връзка с гнездовите находища на
   видове, защитени по Закона за Биологичнато разнообразие с неблагоприятен статус като:
   белоопашат мишелов / Buteo rufinus/, черен щъркел /Ciconia nigra/, бухал /Bubo bubo/.
   Наличието на световно застрашени видове като видра /Lutra lutra/, шипоопашата /Testudo
   hermanni/ и шипобедрена /Testudo graeca/ костенурки налага включването на района в
   НАТУРА 2000. Рида “Гората” с включена в него забележителност /ПЗ/ “Глухите камъни” е
   и гнездово находище на две двойки малък креслив орел / Aquila pomarina/ - вид защитен
   по ЗБР и включен в Червената книга на България. Природните забележителности “Меден
                        камък” и “Птичи камък” са уникални скални
                        образования, но их места за гнездене на
                        белоопашат мишелов,    черен щъркел и
                        керкенез / Falco tinnunculus/.

                             Поречието на р.Марица на територията
                            на общината е един от участъците с
                            относително добре запазена популация на
                            видра. В този район е и гнездово находище
                            и на редки защитени видове като черна каня
                            /Milvus migrans/ , късопръст ястреб /Accipiter
                            brevipes / , колония сиви чапли /Ardea cinerea
                            /. Река Марица е и един от значимите за
                            вътрешността на България коридори за
                            миграция на птиците. През зимните месеци
                            по реката могат да бъдат наблюдавани
                            видове като малък корморан / Haliaetor
                            pigmeus/ , белоока потапница /Aythya nyroca
                            /, червеногуша гъска /Brata ruficolis / -
                            световно застрашен от изчезване, ням и
                            поен лебед /Cygnus Cygnus, C. olor / , малка
                            белочела гъска / Anser erytropus/, голям
                            воден бик / Botaurus stellaris/, ръждива чапла
                            /Ardea purpurea / и множество други
                            защитени птици.

                            1.1.3. Екологична оценка.

                            Нарасналите изисквания към условията на
                            средата,   настъпилите   необратими
                            изменения в резултат на човешката дейност
                            и глобализацията на проблема, свързан с
                            опазването на околната среда поставя на
                            преден план в урбанистичните проучвания и
                            планове  проблема   за  екологичното
                            единство. Средата в която се реализира

  фиг.  5.  Природна  среда.   Екологични
потенциали
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  20човешката дейност удовлетворявайки улитарните обществени потребности на човека,
трябва да задоволява и неговите естествени изисквания като биологично същество.

За изследването на компонентите на околната среда основен критерий е задоволяването
на естествените, физиологични потребности на човека. Затова една от задачите на всяко
проучване е изявяване на пределите на екологичното равновесие, т.е. “границите” на
допустимите отклонения в отделните компоненти на природната, урбанизираната и
селищната среди осигуряващи здравословни условия на живот.

Решаването на многобройните проблеми ще се основава на принципите на устойчивото
развитие; намаляване и предотвратяване на риска за човешкото здраве; предимство на
предотвратяване на замърсяването, пред последващо отстраняване на вредите;
прозрачност в процеса на вземане на решения; замърсителят плаща; съхраняване на
био-разнообразието за идните поколения; разширяване на обширните чисти територии на
общинната.

Целта на проведения анализ, следователно е не само да се разкрият причините за
деградация на средата но и да се посочат пътищата за нейното възстановяване и
оптимизиране. Възможностите за оптимизиране на екологичното състояние на Община
Любимец са пряко свързани с разрешаване на проблемите които го касаят. Необходимо е
да се изготвят конкретни програми и планове за действие по управление на дейностите
по околна среда.

Твърдението, че профилактиката е по – добра и значително по-евтина от лечението се
отнася и за околната среда – незамърсяването е по-добър и значително по-евтин подход
от почистването и възстановяването.


   ПРИРОДНА СРЕДА

 Върху климата съществено влияние оказват елементите на ландшафта
(природен и антропогенен) - релеф, ориентация на склоновете, падини и
възвишения, в населените места - застройката, нейната плътност, ориентация и
характер, вид и ориентация на уличната мрежа, наличието или отсъствието на
растителност, водни площи, изкуствени покрития и т.н., които довеждат до
формирането на съответния микроклимат, характеризиращ се с различни
екологически потенциали. Оценката на тези екологични потенциали и степентта на
тяхната благоприятност е отнесена към физиологичните човешки изисквания
спрямо средата и оценява степента на „комфорт или дискомфорт” за
„изпълнението на нормална работа в нормално за сезона облекло”. Това уточнение
е много съществено, защото касае показатели като „работоспособност”,
„активност”, „умора”, „невъзможност за нормална работа” и т.н., а не степен на
благоприятност „въобще”. В резултат на проучването се изявяват четири зони,
класифицирани по степен на благоприятност, както следва:
                 ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  21                             ЗОНА А1 - най-благоприятна - обхваща по-
                             високите южни части на общината и
                             горските насаждения, зелените части на
                             хълмовете    и    непосредствено
                             прилежащата им територия. В тази зона
                             микроклиматичните    условия,  през
                             топлите сезони, се отличават с по-ниски
                             температури (и амплитуди в денонощен
                             разрез), по-висока относителна влажност
                             на въздуха и по-добри условия на
                             проветряване. През зимата, обратно, тук
                             проявленията на периода “дискомфортно
                             охлаждане” е по-голям (повишена
                             относителна влажност -10-18%, вятър -
                             3-5 м/сек).
                             ЗОНА А2 – относително благоприятна -
                             изолиниите на тази зона се очертават -
                             от юг - от подножието на ридовете,
                             приблизително по линията на хоризонтал
                             220-240 над село Малко градище и
                             обхваща една територия с ширина
                             между 3 и пет километра – на север. Тук
                             микроклиматичните условия са по-
                             неблагоприятни от тези в Зона А1.
                             Периодът “дискомфортно прегряване” е
                             по-голям с 18-22%, а за сметка на
                             периода “комфорт”. За сметка на това
                             през студеното време на годината,
                             периодите “студено и прохладно” са с 8-
                             12%   повече,   за  сметка   на
                             “дискомфортното    охлаждане”   в
                             сравнение със зона А1.

  фиг.  6.  Антропогенна  среда.  Екологични  ЗОНА А3 - неблагоприятна - обхващаща
потенциали                       равнинните части на общината – на
                            север от зона А2 – до поречието на
                            р.Марица. В тази зона са увеличени и
    двете неблагоприятни проявления на климата и “дискомфортно охлаждане” и
    “дискомфортно прегряване”. През зимата, при преобладаващото безветрие, тук се
    формира “езеро на студа”, увеличена продължителност на мъглите. През зимата с t0 са с
    1  3.60 по-ниски, в сравнение със зона А2, а през лятото - с 3-80 по високи, при повишен
    период безветрие и значително понижена относителна влажност -8-15%.
    ЗОНА А4 - неблагоприятна - обхваща териториите южно от изолинията на зона А3 по
    линията Оряхово – Йерусалимово р.Марица – по северния й бряг, а по южния бряг по
    линията с.Бисер (община Харманли) - Лозен– Белица – Сива река (община Свиленград).
    В тази зона са увеличени и двете неблагоприятни проявления на климата и
    “дискомфортно охлаждане” и “дискомфортно прегряване”. През зимата, при
    преобладаващото безветрие, тук се формира “езеро на студа”, увеличена
    продължителност на мъглите. През зимата с t0 са с 1  3.60 по-ниски, в сравнение със зона
    А2, а през лятото - с 3-80 по високи, при повишен период безветрие и с 8-15%. понижена
    относителна влажност.
    По поречието на реката се очертава една тясна ивица с климатично-ладшафтни
    характеристики на зона А3 – благодарение на въздушните течения по реката и нейната
    водна площ, където изпаренията в най-горещите летни дни, са причина за увеличение на
    относителната влажност с около 15% и в резултат - понижение на температурите с 3-40.
               ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  22 Североизточно - между ядрото на общината – гр.Любимец и с.Георги Добрево – масива
 по „Хисаря” е причина също за локално проявление на зона А3.
фиг. 7. Екологична карта-диагноза
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  23   1.2.СЕКТОР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ


   1.2.2. ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО

 Населението на община Любимец, към 03.08.2004 наброява 11 133 д. г. от които
                               мъже – 5485 (49,3%) и 5648
                               жени (50,7%). Тя е една от
    12178 12153 12199                   малките   общини   по
             11988                население. По данни от
                11880             2003 година същата (11 371
                   11714          ж.) притежава 4,2% от
                               населението на областта
                      11510
                               (270 096 ж.) и 0,15 от това
                         11371
                               на страната (7 801 273 ж.).
                            11133 Тя е около пет пъти по-
                               малка по население от
                               община Димитровград, на
                               която се пада почти една
                               четвърт от населението на
      1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
                               областта      (23,4%),
                               приблизително два пъти
   фиг. 8. Динамика на населението община Любимец     по-малка от Свиленград и
                               Харманли.    Съседните
                               общини Ивайловград и
Маджарово са по-малки от нея, както и Симеоновград, Минерални бани и
Стамболово.
 Населението на общинския център (03.08.2004 г.). е 8304. То представлява 74,6%
от населението на общината. Селското население е 2829 ж. (25,4%), разпределено в
9 села.
 Динамиката на населението за един по-дълъг период от време се вижда от фиг.6).
 Видно, е че за периода 1996 – 2004 г. населението на общината постоянно
намалява. Изключение прави 1998 г., през която същото показва увеличение от
0,2%. През 2004 г. населението на общината показва намаление от -8,6% спрямо
базисната 1996 год.
 Ниският ръст на намаляване на броя на обитателите на общината се дължи на
демографските показатели на общинския център град Любимец (74,6% от
населението на общината), които показват че, от 1997 до 2001 год., т. е. за цели 5
години, той не само задържа, но показва и минимално увеличение на населението:
  0,9% за 1997 г.; 1,2% за 1998 и 0,2% за 2000 и 2001 г.
 Едва през 2002 г. започва понижение на населението му, което за 2004 г. спрямо
базисната 1996 достига -2,8%. Ниският процент на намаляване на броя на
населението на общината и общинския център в голяма степен се дължи на
високия брой на ромското население (17,0% за града), с неговата висока
раждаемост и големия брой роми под 18 години.
 Най-нисък процент на обезлюдяване показват големите села и то в близост до
града – на разстояние 5 – 8 км, което се вижда от таблицата.
 Там техните обитатели търсят по-високо ниво на обслужване, както и
професионална реализация.
 Обезлюдяването на селищата от община Любимец е резултат на безработица,
миграция, в т. ч. емиграция и липса на услуги от горно ниво.
 Естественият прираст за всички селища на територията на община Любимец е
отрицателен с изключение на с. Васково +11,8‰ и се движи в широки граници – от
30-40‰. Само гр.Любимец показва -2,0‰.

Това показва, че населението в малките села силно застарява и групата на
надтрудоспособната възраст е голяма – достига и надхвърля 60%.
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  24Годишният прираст на населението (Е + М) е отрицателен. Варира от -1,5‰ за Любимец
до -70,2‰ за с. Дъбовец. Ниският дял на общината – 8,6‰ е резултат от ниския дял на
града, който е само -1,5‰, но населението му представлява почти 75% от това на
                         общината.

                           Селищата на територията на
                           страната са разположени почти
                           меридионално.     Най-голямото
                           селище Малко Градище – 667 д. е
                           разположено   на  шосето  за
                           Ивайловград, в южна посока. В
                           посока   юг,  югозапад   са
                           разположени други две големи
                           селища – Лозен (49, ж.) и Белица
                           (411 ж.), само на 5-6 км отстояние
                           от града. На североизток по-големи
                           села са Оряхово – 359 ж. и Георги
                           Добрево – 280 ж.

                           Броят на обитателите на селата в
                           разглежданата   територия   е
                           различен – от 53 д. за най-малкото
                           Дъбовец, до 667 д. за най-голямото
                           Малко Градище.

                        Причините за намаляване на
                       населението на селищата биват
                       миграциите,       особено
                       емиграцията, която е резултат на
                       свиването на работни места при
                       провеждането на приватизацията
                       на   предприятията,   където
                       емигрират          млади
                       висококвалифицирани кадри.
                        С  цел  задържането   на
                       населението в селата се налага
                       групиране   на   селата  по
                       демографски      потенциал,
                       стопански и природни дадености
  фиг. 9.Големина на населените места.    с оглед формиране на районни
                       центрове, като средища на по-
високо ниво на обслужване и обвързване на по-малките села към тях.   1.2.3. ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА

 Отрицателната динамика на населението е свързана и с промени в неговата
възрастова структура. Очертава се ясна тенденция към застаряване – броят на
лицата в под трудоспособна възраст намалява, увеличава се делът на
трудоспособното и над трудоспособно население. Така през 1994 г. делът на под
трудоспособното население е 21%, на трудоспособното 60%, а над
трудоспособното – 19%.
 Сега в делът в първата група в общината е 17,95%, във втората – 51,16%, а в
третата – 30,89%. Най-драстично намалява под трудоспособното население.
Увеличението на трудоспособното население е резултат и от промените в
пенсионната възраст, но налице е обща тенденция към застаряване.
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  25 Възрастовата структура, за града е с относително благоприятни характеристики:

    20,72% под трудоспособно
    57,56% трудоспособно и
    21,71% над трудоспособно население

 Общо за селата, обаче същите тези показатели са катастрофални:

    9,79% под трудоспособно
    32,38% трудоспособно и
    57,83% над трудоспособно население.

 Възрастовата структура на населението по населени места е представена на
фиг.8 (данни 03.08.2004 г.). От анализа е видно, че подтрудоспособната възрастова
група в общината, като цяло заема 17,95%, в трудоспособната възраст са 51,16%, а
делът на надтрудоспособната е 30,89%.
 Трябва да се отбележи, че:
 1. По-високия процент на населението в подтрудоспособната възраст – 13,1%.е
резултат на високата относителна тежест на общинския център
 2. Аналогично е положението и при трудоспособната възрастова група – 51% за
общината при 58% за града.
                                    3.   Процентът
                                   31% на население-
  100%                               то в над трудо-
   90%                    1803         способна възраст
   80%     32
                                 3439 за  общината  е
   70% 250      178 152       278    377       сравнително нисък
                 33  98
   60%
                              238    спрямо    селата,
                                   защото     този
   50%                    4780
                                 5696 процент за града е
   40%     35
                                   висок - 21,7%. От
   30%        104  91
                 13     182    222       данните също така
      133             45
   20%                           91    е видно, че 8 от
   10%     18
            42  37  7
                        1721       1998 всичките 9 села
                    14       68  30
   0%
      28                33                 притежават
                                   сравнително нисък
              е
             ца
             ец
             ле
              н
             ко
             во
             во
              о
              ц

              о
             ищ
             зе
            ов
            ве
                                   дял        в
            ов
            ич
            м
            ли
            по

            ре
            хо
           Ло
           ад
           ск
           би
           бо

          им
           вс
          Бе
          об
          ря
           е
         Ва
         гр
          ю
                                     трудоспособната
         с.
         Дъ
         лч
         а-
         ал
         О
         Д
  с.
        .Л
        ин
        ко
        с.

       Въ
       ус
       ги
       с.
       с.
       гр

      ал
                                   възраст – от 24,5%
      бщ
      ер
      ор
     с.
     М
     Й
    Ге
     О
                                   (Дъбовец) до 28,7%
   с.
   с.
   с.
                                     (Йерусалимово).
        под трудоспособна в трудоспособна над трудоспособна      Единствено
                                   Васково (85 д.) има
  фиг. 10. Възрастова структура                   твърде    висок
                                   процент население
в трудоспособна възраст - 41,2.
 Тези данни сравнени за един по-дълъг период от време – 9 г. показват следното
състояние:
 1) Населението на общината през 2000 г. (11880 ж.), като съотношението мъже и
жени е почти еднакво – приблизително 50/50%. Процентът на трите възрастови
групи е приблизително еднакъв – 15%, 50,4%, 34,5%, а населението на града
нараства от 70,2% на 72,0%.
 2) Населението на общината през 2004 год. (11133 ж.) показва занижение спрямо
1996 г. с 8,6%, като под трудоспособната възраст пада с почти 2%, в
трудоспособната възраст нараства с 6%, а делът на надтрудоспособната се
понижава с около 4%, т. е. съществуващо преди по-големия брой младо население
е вече в трудоспособна възраст.
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013      26 3) Това състояние показва от една страна, че все още имаме младо население, на
което може да се разчита и в малките села, а от друга страна, че се наблюдава
постоянно застаряване на населението и преминаването му в категорията на над
трудоспособната възраст.
 Населението под, в и над трудоспособна възраст за по-дълъг период от време –
1985, 1992 и 2001 г. (годините на преброяване) показва също тенденция на
застаряване.
 Крайно ниският брой обитатели в някои селища и по-голямото разстояние между
тях обаче, не обуславя групирането на селищата по демографски потенциали и
природни дадености, защото селищните модули са от 800 на север до 1000
обитатели на юг. Ниският брой жители създава икономически проблеми – по
отношение на рентабилността, при реконструкцията, поддържането и особено
прокарването на нови пътища за обвързване на селищата. Независимо от това, с
оглед едно бъдещо равномерно развитие на общината, функционално и
субстантивно разтоварване на нейното ядро, са необходими усилия за нейното
правилно структуриране и обособяване на вторични центрове, концентрирали в
себе си по-високи нива на обслужване, нови работни места и т.н. Това предполага
по-задълбочени изследвания – предлет на един бъдещ устройствен план и
индивидуален подход към всяко селище.


    1.2.4. НИВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

 Образователното равнище на населението на община Любимец се развива с
темпове по-ниски в сравнение със средните за страната. Въпреки, че е налице
тенденция на нарастване на лицата с висше, полувисше и средно, в т. ч. средно
специално образование, нивото на образование в общината не е особено високо.
Тази констатация, е при условия, че населението на града представлява 75% от
населението на общината.


                              Под
 Община – ниво на      Полу-       Основн       Негра-       Непока-
          Висше       Средно       основн        Дете
  образование        висше        о         мотни        зано
                               о

брой        475   449    2 954   3 627  2 925   303    760   43

%          4,12  3,89   25,61   31,44  25,36   2,63   6,59   0,37

Ср.за страната, %  9,04  4,21   35,65   25,85  17,31   1,68   5,95   0,31


 Най-високо образование притежават заетите в административните и деловите
учреждения. Следват заетите в здравеопазването и образованието. Хората със
средно и средно специално образование преобладават във сферите на вторичния
сектор. Лицата с основно и начално образование са предимно в селата. Наблюдава
се макар и минимално увеличение на неграмотните, най-вече при ромите.


    1.2.5. СЕМЕЙНА СТРУКТУРА

 С течение на годините средният брой на домакинствата постоянно намалява. За
обезлюдените села той е 2 и под 2 члена. По-висок е в града, където надхвърля 2,5
члена. При малцинството има семейства 3, 4 и дори 5 члена.
 Ограничаването на нарастването на домакинствата с 1 и 2 члена налага
провеждането на мероприятия за задържане на хората в селата при наличието на
жилищен фонд, техническа и социална инфраструктура.
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  27
   1.2.6. ЕТНИЧЕСКА СТРУКТУРА

 На територията на община Любимец са представени два етноса – българи и роми.
Българите възлизат на 9724 д., или 87,3% от обитателите (2004 г.). Ромското
население наброява 1409 д. (2004 г.) и представлява: (данни на общината)

    12,7% от населението на общината (2004 г.)
    17,0% от населението на града – всички живеят в гр. Любимец (2004 г.)

 Броят на ромските деца до 18 години е 591, което представлява

    29,6% от населението в групата до 18 год. на общината
    41,9% от общия брой на малцинството

 В резултат на по-високата раждаемост при ромите населението в под
трудоспособната и трудоспособната възрастова група притежава по-висок
процент, а в надтрудоспособната – по-нисък.
 Проблемите пред които са изправени малцинствените групи са ниското ниво на
образование, високия процент безработица, липсата на земя, ниските доходи,
„затварянето” и самоизолирането на тези групи български граждани.


   1.2.7. БЕЗРАБОТИЦА

 Община Любимец е една от общините с най-висока безработица през 2003 г. – 21%
от активното население, при средно за областта 13% и за страната 14%. Съседните
общини Свиленград , Харманли и Ивайловград притежават безработица съответно
11, 16 и 15%. Само община Маджарово – 25% показва по-висока стойност. Трябва да
се отбележи, че за трите последователни години 2001, 2002 и 2003 год.
безработицата в община Любимец показва почти еднакви стойности:

          1999 г    2000 г    2001 г    2002 г    2003 г

          20,41     21,27     21,84    21,73     21,21

 От предоставените данни за регистрираните безработни лица на БТ „Свиленград”
за община Любимец към 30.04.2005 год. се вижда, че броят им е 689, от които мъже
359 и жени 330. От тях най-голям е броят на лицата без квалификация 519 д. (75,3%),
като делът на безработните с основно и по-ниско образование е 483 (93,1%), а
разликата между мъже и жени е малка ± 1-2%.
 Най-голям е броят на безработните от 25 до 34 години, на които се падат 28,2% от
безработните без квалификация, което пък е резултат на ниското образование.
 Безработицата е резултат от социално-икономическите промени и закриването на
неефективните предприятия във всички сектори на материалното и
нематериалното производство. Освобождаването на работна ръка, от своя страна
доведе до миграции, в т. ч. емиграция на висококвалифицирани кадри.
 Намаляването, в т. ч. преодоляването на безработицата налага провеждането на
превантивни мероприятия, които се изразяват в:

    повишаване на квалификацията на безработните чрез провеждане на
    квалификационни курсове
    задължително образование и професионална насоченост, включени в учебните
    планове
    привличане в обществена ангажираност, особено малцинството.
                ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  28    1.2.8. СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ

 Трудоспособното население в общината възлиза на близо 5700 души, от които:
      3280 (57,58% от трудоспособното) е активното население, от което
      1053 да наети в различните отрасли на икономиката
      423 са само осигуряващите се
      689 регистрирани безработни,
      612 – с не показана активност
 Заетостта по сектори на икономиката, по статистически данни към 31.12.2003 е:
     В първичния сектор са заети 5% от общо заетите,
     Във вторичния – 49%, а
     В третичния – 46%.
 Наличието на близо 300 регистрирани еднолични търговци с разнообразен
предмет на дейност, препятства точното определяне на броя заети във вторичния
и третичния сектор. Затова в отраслите на материалното производство се приема,
че работят около 40-50% от общо заетите.
 Това предположение отчасти се потвръждава от статистическите данни, където
са публикувани следните показатели:

Относителен дял на наетите в индустрията в общия брой
          наети лица (%)

1999 г    2000 г  2001 г      2002 г    2003 г

  -     43,11    44,89     40,60     40,20
 Предполага се, че болшинството ЕТ работят в сферата на услугите, което дава
основание заетите в третичния сектор да се предполага, че са между 50 и 60%. В
сравнение с европейските показатели, към които се стремим, този дял е много
нисък.
                ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013     29
            5696                                         3439


                   3280       1998
                         1476     689    612        под трудоспособно    трудоспособно        активно
        заето          безработни          не активно
        над трудоспособно

   фиг. 11. Социална активност
    1.2.9. ОЦЕНКА НА ДЕМОГРАФСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ

 Оценени по демографски потенциал, населените места в общината могат да се
класифицират в групите:
    Ядро на общината - град Любимец с потенциал за нормално възпроизводство на
    населението, близък до средния за страната - дял на трудоспособните
    контингенти и относително добро образователно равнище.
    Зона на общината, обхващаща 9 населени места, разпределени, както следва:
      2 населени места с население по-малко от 100 ж
      2 населени места с население между 100 и 300 ж
      4 населени места с население между 300 и 500 ж
      1 населено местос население над 500 ж
      Един град – Любимец с население 8304 ж
    Населени места   Брой     Под 100     100-300   300-500  500-1000  над 1000
   с. Белица
 1               411                  411
   с. Васково
 2               85      85
   с. Вълче поле
 3               324                  324
   с. Георги Добрево
 4               280            280
   с. Дъбовец
 5               53      53
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013   30   с. Йерусалимово
 6            157           157
   с. Лозен
 7            493                 493
   гр.Любимец
 8            8304                           8304
   с. Малко градище
 9            667                        667
   с. Оряхово
 10            359                 359
   общо
 11           11133    138     437     1587     667  8304
 Данните са от ГРАО – община Любимец – 2005 год.

    Като цяло, селското население е застаряло, но вътрешните различия дават
    основание за обособяването на две групи населени места:
    Първа група, с население около и над 500 души, поради териториалното си
    разположение и инфраструктурни (основно –комуникационни) връзки –
    „урбанистични възли”, обособяващи собствена „под зона” на влияние –
    предпоставка за изявяването им като потенциални вторични териториални
    центрове (Малко Градище, Лозен и Белица) в южната част на общината,;
    Втора група – с най-малък потенциал и население, гравитиращи около втората,
    осъществяващи връзките си с ядрото чрез „урбанистичните възли”.

 Към тази група, поради своето местоположение (въпреки относително ниския си
демографски потенциал) мотат да се отнесат селата Оряхово и Георги Добрево.
    Динамиката – по отношение на естествения прираст на населението показва
    трайна отрицателна тенденция.
    Възрастовата структура и образователното равнище са по-ниски от средните за
    страната, дори при преобладаващото градско население
    Процесът на застаряване е по-значим при селското население. За всички села
    извън първата група, този процес е достигнал критични стойности
    Фертилните контингенти и тяхната структура са под нормалните за
    възпроизводство на населението. За сега липсват фертилни предпоставки за
    възпроизводство с положителен принос.
    Налице е тенденция към нарастване на образователното равнище, но отново и
    само за града. В селата преобладава делът на населението с основно и начално
    образование, висшистите са под 1%.
    Безработицата показва тенденция към намаление и стабилизиране към един
    нормален „резерв” от работна ръка. Професионалната структура на
    безработните съдържа потенциален резерв от квалифицирани кадри с
    работнически професии и специалисти.
    Тенденцията за нарастване и високият относителен брой на безработните лица
    без квалификация прави тази група една от рисковите на пазара на труда
 Демографската характеристика на община Любимец показва неблагоприятни
тенденции в развитието на населението. Ако населението продължава да намалява
средно годишно със сегашните темпове, то населението на общината през 2010 –
2013 г., ще бъде около 10 300 души, а на гр.Любимец около 7 700 души.
 За да се подобри демографската ситуация в общината е необходимо
провеждането на социална политика, свързана с подобряване качеството на живот
на хората – създаване на нови работни места, реално стимулиране на
раждаемостта и др.
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013   31   1.3.СТОПАНСКИ СЕКТОР

 Община Любимец заема скромно място в икономиката на областта с 6.6% от БВП.
 Стопанския сектор на община Любимец се характеризира с криза в
икономическото развитие, изразяващо се в снижаване на икономическия потенциал
и неблагоприятни структурни промени. Тази криза е резултат от закриване на
водещи отрасли и общото физическо изхабяване на дълготрайните материални
активи – оборудване, сгради и инфраструктурна съоръженост. Наред с това налице
е хаотична поява предимно на малки предприятия – на случайни терени, което
предизвиква проблеми в устройственото развитие и смесване на несъвместими
производства. Като цяло, налице е липса на съвременно оборудвани пространства,
                                което   довежда    до
                19                неконкурентно способност
               6%               67 при привличането на местни
                              23% и чужди инвеститори.
                                 По     данни    на
                                       Териториалното
                                статистическо бюро, в края
                                на 2003 год., в отраслите на
                                икономиката са реализирани
  210
                                21.7 млн. лв. нетни приходи
  71%
                                от продажби и ангажирани
                                1476 лица.
                                 Стопанските субекти в
                                общината са общо 296, от
     първ ичен сектор в торичен сектор третичен сектор
                                които:
  фиг. 12. Разпределение на стопанските единици по          210 - 71% в третичния
сектори на икономиката                         сектор
                                    67  –  23%   във
    вторичния, и
    19 стопански единици – 6% за първичния сектор
 Разпределението по сфери на икономиката е следното:
    Третичен сектор:
 - 153 са в сферата на търговията,
 - следвани от хотелиерството и ресторантьорството – 29.
 На трето място са отраслите на административно-деловото обслужване, бизнес
услугите, здравеопазването и образованието - общо с 28 стопански единици,
    Вторичен сектор
 - 40 стопански единици с в сферата на материално-техническото снабдяване,
транспорта и съобщенията, следвани от преработващите фирми от хрнанително-
вкусовата промишленост – 12, 8 са текстилните и шивашки предприятия, - 4 са
строителните фирми, 3 са фирмите занимаващи се с металообработване.
 С най-високи икономически показатели, са стопански единици от вторичния
сектор – текстилната и шивашка промишленост, плътно следвани от търговията
(бруто произведена продукция, приходи от дейността, нетни приходи от продажби,
зает персонал и т.н.), което показва, че Любимец, за разлика от други, съседни
общини може да бъде отнесена към „индустриалните” общини.

   1.3.1. ПЪРВИЧЕН СЕКТОР

 В сектора са обособени 19 стопански единици, реализирали за 2003 год. нетни
приходи от продажби 1,3 млн.лв., формирани от селско стопанското производство,
при 1,5 млн.лв. разходи, с 80 заети лица и 63 наети.
               ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013    32 Тук следва да се отбележи, че реалния брой на заетите в селското стопанство е
многократно (вероятно десетократно) по-голям. Проблема е в липсата на
регистрация на реалния брой селскостопанските производители. За 2005 г. Броят
на регистрираните селскостопански производители е 360, а на практика всяко едно
домакинство в общината се занимава с един или друг вид селскостопанска
дейност. Това е и една от причините за нереално ниския брой заети в данните
предоставените от статистиката. Данните от проведените анкети по населени места
показват следното разпределение на заетите в първичния сектор (селско и горско
стопанство) по населени места:

 Трябва да се отбележи, че част от активното
население живее на село, обработва дворовете и             1   Белица    120
                                    2   Васково    21
малки парчета земя, така че то се явява „скрити
                                    3  Вълче поле   95
трудови ресурси”, които на този етап не са обхванати.
                                    4 Георги Добрево 30
Следователно, може да се приеме, че до 50% от              5  Дъбовец    10
недостига на активно население за обвързване на             6 Йерусалимово   35
„баланса на трудовите ресурси” може да се търси от           7   Лозен    95
„селския скрит ресурс” и да се разчита на него. Така          8  Любимец    80
общия брой на заетите в селското стопарнство – от            9 Малко градище   17
данните от анкетата възлиза не на 80, а на кръгло 600         10  Оряхово    97
човека.
 Община Любимец е традиционно селскостопанска община. В нея е възникнало
най-голямото неформално и нерегламентирано тържище на селскостопанска
продукция в Източна България. Община Любимец е известна с производството на
най-вкусните дини и пъпеши в страната ни. Те са и основата за възникването на
тържището, но през последните години поради общата стагнация в страната ни,
изгубиха традиционните си пазари.
 Селското стопанство е представено от своите традиционни подотрасли -
зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, лозарство, овощарство, технически
култури (памук). Традиционно добре развитото в миналото животновъдство в този
район изживява най-дълбоката си криза. Свитото вътрешно потребление и вноса
на месо и месни продукти в страната се отрази особено сериозно на развитието на
животновъдството в общината.
                                       В структурата на
            1491
                         Брой ед.
                                      селското стопанство
       1351 1336                                основното
    1245                    Бруто прод.,хил.лв
                                      производство е на
                         Прих.от дейн-,хил.лв .  зърнени     храни
                         прих. от прод.      (пшеница,   ечемик,
                         Разх.за дейн.,хил.лв
                                            царевица,
                       614             слънчоглед)     –
                         Печалба, хил.лв
                                      формиращи    около
                         Загуба,хил.лв .     35% от приходите,
                         Заети лица        следвани      от
                  80 63 119
   19           15                             зеленчуко
                         Наети лица
                                      производството    и
                         Възнагр.хил.лв             тютюно
                -243        ДМА,хил.лв        производството    –
                                      около       20%,
                                           лозарство,
  фиг. 13. Първичен сектор.Основни показатели от стопанската
дейност (НСИ)
                                      животновъдството и
                                      др.
 Селскостопанските производители в Община Любимец са майстори градинари.
Тук климатичните условия са подходящи за ранно зеленчукопроизводство. През
последните години се наблюдава разширяване на площите с полиетиленови
оранжерии, където предимно се отглеждат ранни домати и краставици.
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  33Новоизградени са и 60 дка полиетиленови оранжерии, работещи съгласно нормите
на ЕС.
 Почвено – климатичните условия в общината са много благоприятни за
развитието на трайните насаждения. За това говори повишения инвеститорски
интерес през последните 5 – 6 години към създаването на нови масиви от лозя и
овощни градини.
 От 10-те хиляди декара лозя в общината 2220 са новосъздадени – 220 дка
десертни и 2000 дка винени, от които 780 дка вече с в плододаване. Новосъздадени
са 300 дка ябълки, 80 дка сливи, 186 дка праскови, 90 дка череши и 90 дка кайсии.
По този начин през последните няколко години са осигурени 100 постоянно заети в
отрасъла и 200 сезонно заети.
 Разширяването на отрасъла се затруднява от разпокъсаността на земята, но
въпреки трудностите създаването на нови масиви продължава. Тук би било
оправдано влагането на инвестиции за възстановяването на стари масиви с ниско
равнище на технология.
 При 202 хил.дка земеделска земя, 160 хил.дка (79%) - е стопанисвана земя, което е
един сравнително висок показател. От нея 81% се падат на нивите, 4% на трайните
насаждения (с тенденция към разширяване), 19% от земеделските земи са мери и
пасища (предпоставка за развитието на животновъдството), а 26% от
обработваемата земя е поливна.
 Района е земеделски и подходящ за развитие на интензивно селско стопанство.
Проблем, както за цялата страна е надребнеността на земеделските площи, което е
пречка за интензивното им използване. В посока на преодоляването му са
действащите потребителни кооперации в общината, както и изявения интерес от
страна на едри арендатори, чието присъствие тук вече е осезателно.
 Животновъдството се развива основно от индивидуални собственици на
животни и може да се отнесе към т.н. „дребното животновъдство” – в
индивидуални стопанства. То покрива преобладаващия дял в статистическите
количества. На територията на общината няма създадени по-големи животновъдни
и птицевъдни ферми.
 Проблем за селското стопанство е незатворения цикъл – „добив-преработка-
пласмент”.
 Независимо, че първичния сектор има скромен дял в общинската икономика, този
сектор, от една страна е важен източник на доходи на населението извън ядрото, а
от друга недостатъчно използвана предпоставка за поддържането на част от
промишлената функция на общината – винарство, млеко и месо-преработка,
преработка на тютюн и др.
 В общата икономическа дейност на община Любимец, първичния сектор заема
следния относителен дял:
     6.4% от общия брой стопански единици
     9,2% от бруто произведената продукция
     6,1% от общите приходи
     6,0% от заетите лица
     5,2% от средствата за възнаграждения
     7,5% от дълготрайните материални активи
 Пазара на земя в община Любимец не е достатъчно развит. За разлика от други
райони на страната, където и двете страни са пасивни, тук предлагането надвишава
търсенето. Сделки стават за малки имоти, в повечето случаи – за създаване на
масиви от трайни насаждения (лозя) – една положителна тенденция, но често и с
намерения за смяна на предназначението. Високите очаквания (вкл. от чужденци)
са причина собствениците да се въздържат от сделки.
                    ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013     34
    1.3.2. ВТОРИЧЕН СЕКТОР

                                          Във вторичния сектор
                                         са   обособени    67
                              12
                                         стопански    единици,
                              18%          реализирали за 2003 год.
                                         нетни   приходи   от
                                      8  дейността в размер на 6,5
                                      12%  млн.лв., с 603 заети.
                                         28.6% от приходите са
                                         реализирани       от
  40
 60%
                                   3          преработващата
                                 4
                                   4%     промишленост     (хр.
                                 6%       вкусова),   33%   от
                                         текстилните и шивашки
    Хранително-вкусова         Текстилна              фирми,   15,1%  -  от
    Машини и оборудване         Строителство             производството     на
    Транспорт, складиране и съобщения                           оборудване.
                                         Строителството      е
  фиг. 14.Вторичен сектор. Структура на стопанските              представено от 4 малки
единици                                     фирми с общо 6 заети
                                         лица и 1% от приходите в
сектора.

Най-добро е представянето на отраслите на шивашката и хранително-вкусовата
промишленост. Като цяло сектора стагнира. Бавно се извършват процесите на
преструктуриране.

 Хранително-вкусовата промишленост е представена от винопроизводството и
съхранението и преработка на зърно.
 Тази производствена структура се е запазила от миналото, но сега
производството в някои подотрасли е силно намаляло (машиностроене) и показва
тенденция на голяма стагнация. Значимите промишлени предприятия са
приватизирани и преструктурирани. Загубата на традиционните пазари и липса на
нови също оказва голямо влияние върху процесите, които протичат в този
отрасъл. Предприятията работят с 20-25 % от капацитета си.
 Основното промишлено предприятие в град Любимец е конфекционния завод
"Детелина" АД. Предприятието е специализирано в производството на дамска
конфекция. Има сериозни и гарантирани пазари, което се обуславя и от добрия
производствен асортимент на фирмата. "Детелина" АД е приватизирана през 1998 г.
от датската фирма “Брантекс”. Фирмата осигурява заетост на 160 души.
 „КАМА” ООД е частно предприятие, осъществяващо своята дейност в областта
на конфекцията. Осигурява заетост на 110 души.
 Винарска къща "Сакар" е 100 % приватизирана. Основната дейност на фирмата е
производството и бутилиране на вино и ракия. Винарската къща предлага на
пазара наложили се марки вино, основно за износ в страни от Европа и Азия. Тя
създава заетост на 104 души. Една от най-големи фирми в бранша на територията
на областта.
 Вила „Любимец” е новосъздадена фирма, осъществяваща своята дейност в
засаждането на нови лозови масиви, винопроизводство и търговия. Предстои
изграждане на винарска изба и шато.
                       ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013         35 "Зърнени храни" ООД е предприятие за съхранение и мелене на зърно.
Приватизирано е от 1997 г. Има персонал от 15 души. Производството му е силно
свито, поради усложнените пазарни условия и сериозната конкуренция в този
бранш.
 ЕТ “Маврополи” гр. Любимец е създадена през 1990 г. за преработка и пакетиране
на канарско просо, бяло, жълто и червено просо, тиквени семена, шарен
слънчоглед в опаковки от 25 до 50 кг. В предприятието работят 12 човека. Цялата
продукция е предназначена за външния пазар.

“Универсал” ООД гр. Любимец е създадена през 1998 г. с основна дейност предоставяне
на механизирани селскостопански услуги на територията на общината. Във фирмата
работят 20 души.

ЕТ “НТТ – Христо Николов” – гр. Пловдив е създадена през 1991 г. Развива дейността си
на територията на общината в областта на овощарството и търговията и износа на
земеделска продукция за Европейския съюз.

 Заводът      за    мраморни      изделия      е    нововъзникнало      частно  предприятие.
                                                        Произвежда
                                                     основно плочи и
                                                     настилки    от
        4027                                Прих.от        мрамор     за
       3546                                дейн.,хил.лв .        облицовки.
                                                     Създава заетост
                                         Разх.за дейн.,хил.лв  на 30 души.
                                2406 2323
                                                          Основен
                                         Печалба, хил.лв
                                                     представител на
                 1649                                     подотрасъл
               1621
    1430                                               машиностроене е
                                         Загуба,хил.лв .    Завода     за
                                     809
                                                     дървообработва
                         105                          щи     машини
                        110 5 0 16      107      ДМА,хил.лв
0 0 0        7  0    0   0
                                   -27                    "Любимец".
  -27
Хранително-   Текстилна
                    -54
                 Машини и    Строителство  Транспорт, МТС и             Предприятието е
 вкусова            оборудване             съобщ.
                                                      приватизирано
           -539
                                                     през   1996  г.
                                                        Произвежда
  фиг. 15. Основни показатели от стопанската дейност по                         дървообработва
  отрасли на материалното производство                                 щи машини.
                                                      В следствие на
лошия мениджмънт в момента не работи.
 Ново изградените полиетиленови оранжерии на фирма „Зайчев” ООД осигуряват
заетост на 100 души. Водещи в производството на ранни зеленчуци в областта.
 От няколко години „Тракия Фрут” инвестират в общината с изграждане на нови
лозови и овощни насаждения на площ от 800 дка.
 През последните години се утвърждава и „Фаворит машинекс” като фирма
специализирана в проектирането, разработката и производство на машини за
дървообработващата    промишленост.  Неколкократно   награждавана  на
международния панаир в гр. Пловдив. Осигурява заетост на 45 души.
 Останалите предприятия са с по-малко влияние върху икономиката и в частност -
промишлеността на Община Любимец.
 Като цяло промишлеността на Общината стагнира. През последните години
икономическият ръст и незначителен. Липсата на свежи инвестиции в фирмите не
позволява технологичното им обновление. Силно намалели са и натуралните
показатели.
 По отношение на големината на предприятията, преобладават тези с до 10 заети –
67 фирми, или 90% от всички стопански единици в сектора, с персонал до 50 заети
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  36– 3, или 4%, до 100 заети – 4, или 5% и с над 100 заети – 2. Болшинството от
предприятията – 91% са частни. Във вторичния сектор, по данни на НСИ за 2003
год. са заети 723 души, или 54,2% от заетите в общината.
 В резултат на настъпилите промени в собствеността на предприятията,
ликвидацията и раздробяването, както и възникването на нови стопански субекти,
наблюдаваната в предходните години стагнация във вторичния сектор е процес на
преодоляване с все още колеблива но положителна тенденция към нарастване на
обема на инвестициите.
 Засега водеща роля имат инвестициите предимно в винопроизводството,
съхранението и преработка на зърно и семена и в шивашките предприятия.
Последните едва ли биха могли да се отнесат към „стратегическите” за общината, а
по скоро са една палиативна мярка за не особено сигурна заетост предимно на
женска работна ръка. Те са и с най-добри резултати– с най голям относителен дял
на печалбата.
 През последните години, макар и все още със скромен дял в общинската
икономика се развива строителството. Този факт говори добре за общината,
защото след криза, подема в строителството е сигурен показател, че тя вече е
преодоляна и икономиката излиза от нея.
 Структурните промени в работната сила и в нетните приходи от продажбите
показват, че процесът на преструктуриране на икономиката в общината има
основания за очаквано развитие на вторичния сектор – на жизнеспособни и високо
адаптивни малки и средни предприятия – базирани на местни суровини, чрез
съхраняване на жизнени традиционни промишлени отрасли и развитие на
алтернативни производства.
 В общата икономическа дейност на община Любимец, вторичния сектор заема
следния относителен дял:
     22.6% от общия брой стопански единици
     48,2% от бруто произведената продукция
     34,9% от общите приходи
     С 54,2% от заетите лица
     Срещу 56,2% от средствата за заплати
     10,1% от ДМА

   1.3.3. ТРЕТИЧЕН СЕКТОР

 Третичния сектор на икономиката в общината е представен от 210 стопански
единици, които формират първия по големина дял от нетните приходи от продажби
– 9293 млн.лв. и ангажиран втория по големина брой персонал - 50.4% от общо
заетите в общината.

Представен е от търговия с множество частни заведения за обществено хранене,
кафенета, магазини за хранителни и нехранителни стоки. Туризмът е застъпен с 3 хотела
и 1 туристическа спалня. В социалната инфраструктура - държавното управление и
отбраната са 100% обществени. От останалите обслужващи дейности, единствено в
образованието и здравеопазването все още преобладава обществения сектор. Всички
останали дейности са в частния сектор.

Общият брой на заетите в сектора – по данни на НСИ - възлиза на 673. Предполага се, че
част от персонала в големият брой на частните фирми, които са с малък брой работници
не се отчитат коректно в общинските служби. Това предопределя, че сред тях трябва да
се търсят част от недостигащите трудови ресурси за сключване на трудовия баланс.

 С най-голям относителен дял, като цяло е търговията. На нея се падат 78,9% от
релизираните приходи в сектора и над 43% от общите приходи от всички
икономически дейности в общината.
                   ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013    37                                        По   отношение    на
           47     14                      заетата работна ръка в
           7%     2%                      третичния   сектор   са
                                       ангажирани    по-малък
  161
                                 332    брой заети от вторичния.
  22%
                                 45%    От всичиките около 700
                                       работещи в сектора, най-
                   90                   голям относителен дял -
                   13%                   45% (332 бр) са заетите в
         12                             търговията, следвани от
     64
         2%                             заетите в образованието
     9%  Търговия
       Хотели и ресторанти
                                       –  22%   (161   бр.),
       Операции с недв. имоти и бизнесусл.              общественото хранене и
       Здравеопазване и социални дейности               хотелиерството – 13%
       Образование                          (90бр.),  сферата   на
       Управление
       Други дейности, обслужващи обществото и личността
                                       здравеопазването – 9%
                                       (64 бр.), управлението –
                                       7% (47 бр.). Други 4% (26
  фиг. 16. Третичен сектор. Брой и относителен дял на
заетите хо видове обекти.                          бр.)   са   заети   в
                                       разнообразни     други
                                       дейности   "обслужващи
  обществото и личността".
   Тъй като едни от малкото останали "обществени сфери" са образованието и
  културата, при това те са на «общинска отговорност», на тях е отделено по-
  специално внимание.


     ОБРАЗОВАНИЕ

   В Община Любимец функционират с 5 броя учебни заведения – три от които – едно
  СОУ и две начални са на територията на гр.Любимец и две основни в селата Малко
  градище и Георги Добрево. Тук функционира две детски градини – в града, с филиали в
  селата Малко градище, Оряхово, Лозен и Белица.

   През 2004-2005 г. (данни на общината) броят на учениците възлиза общо на 1075, а на
  децата от детските градини на 234. Ниската раждаемост води до намаляване на техния
  брой, в т. ч. съкращаване на паралелки или сливане на такива.

   На територията на града са разкрити СОУ „Желязко Терпешев”, НУ „Христо Ботев” и
  НУ „Захари Стоянов”. Общият брой на учениците в СОУ „Желязко Терпешев” възлиза на
  493. Това единственото средно училище, което обслужва цялата община. В града няма
  изградено общежитие, поради което учениците в средното училище пътуват ежедневно.
  В двете начални училища функционират общо 7 полуинтернатни групи. Заетия персонал
  в училищата е съставен от общо от 114 души. От тях педагогически – 92 и
  непедагогически – 22.

   В двете детски градини в града, децата са 178. Останалите деца от ДГ са в посочените
  села. В детските градини персонала възлиза общо на 44 човека.

   Гимназията е с общо образователна насоченост. Една от паралелките е
  професионална насоченост в сферата на автотранспорта. Необходима е по-голяма
  гъвкавост при подбора на специалностите, които да бъдат близки до традициите и бита
  на населението от района и в крак с техническия прогрес.

   Проблем на образованието са ромските деца, които през 2004 - 2005 г. са били 192
  или 13,8%, като за годината отпадналите ромски деца са 0,1% от общия брой учащи(1-12
  кл.).
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  38  Наложително е обхващането на всички деца в училището, в т. ч. и ромските, защото
интеграцията на малцинството в обществото може да се постигне само чрез по-висока
степен на образование.


   КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

 В община Любимец има осем читалища – в гр. Любимец и селата Малко градище,
Вълче поле, Оряхово, Лозен, Белица, Йерусалимово и Георги Добрево. В тази
връзка, в съответствие с Националната стратегия за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства да се разработи цялостен план за
поетапната образователна десегрегация на децата и учениците от ромски произход
в общината и тяхната образователна интеграция в българското общество.
 Читалище “Братолюбие” гр. Любимец има над 120 годишна история. Едно от
основните направления във вековната история на читалището е развитието на
художествената самодейност. Един от първите самодейни колективи, които
започват своята дейност, непосредствено след основаването на читалището, е
театралния колектив.
 В читалище “Братолюбие” работят школи за модерни танци, детска студия за
театрална самодейност, Народен танцов ансамбъл със 130 участника, детска школа
за народно пеене със 22 участника, хор за обработени народни песни – 16
участника, група за автентичен фолклор – 10 участника, театрален колектив.
 Съществено направление в работа на читалище “Братолюбие” в неговата най-
нова история е краеведческата дейност, съхранение и популяризиране на местния
фолклор, на народните традиции и обичаи в района на Сакар и Източни Родопи. В
периода 1932-1939 г. член на читалищното настоятелство - Б. Бонев, издава един от
първите в региона вестници “Правда”. С активното съдействие и участие на
читалището, два пъти е издавана книгата “Любимец”, под печат са книгите за
историята на банковото дело в Любимец и историята на читалище “Братолюбие”. В
сградата на читалището функционира богата етнографска сбирка. Принос на
читалище “Братолюбие” е проучването, съхраняването и популяризирането на
песенното народно творчество в общината, на народните обичаи и обреди. По
проект на читалището, одобрен от Национален фонд “Култура”, на 24 и 25. ІІІ. 2001 г
и 22. V. 2003 г се провежда първия и втория регионален събор “Народното
творчество на Сакар от миналото към бъдещето”.


   ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 Мрежата на здравните заведения в Община Любимец след старта на здравната
реформа има следния вид:

 І. Извънболнична помощ
 1. Индивидуални практики за първична медицинска помощ (общопрактикуващи лекари)
 - в гр. Любимец- 4 общопрактикуващи лекари
 - в селата М. градище и Оряхово – 2 общопрактикуващи лекари
 2. Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – кабинети:
 - педиатрия – 1;
 - вътрешни болести – 2;
 - хирургия – 1;
 - гинекология -1;
 - неврология – 2;
 3. Индивидуални практики за стоматологична помощ- общо -7. От тях:
 - с договор със Здравната каса - 6 практики
 - без договор със ЗК – 1 кабинет;
 II. Болнична помощ
 1. Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  39 ІІІ. Екип за Спешна медицинска помощ
 IV. Здравни кабинети в учебни заведения: СОУ “Ж.Терпешев;НУ “З. Стоянов”;НУ “Хр.
Ботев”;ЦДГ “Рай”;ОУ “Хр. Смирненски” – с. Г. Добрево.
 V. Аптеки
 - 3 частни
 - 1 общинска
 VІ.Медицински кабинет за първична медицинска помощ в ромския квартал

В края на 2000 г., със Заповед на Министъра на здравеопазването, съществуващата до
този момент общинска болница, в съответствие със Закона за лечебните заведения, е
преобразувана в “Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести”. Тя
обслужва населението на Община Любимец. Лечебното заведение е със статут на
районна болница. В предмета на дейност на болницата са включени:
оказване на болнична помощ – диагностика и лечение на заболявания в областта на
вътрешните болести;

лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика;

физикална терапия и рехабилитация;

извършване на консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение.

Структурата на болницата се състои от:

І. КОНСУЛТАТИВНО – ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК:

ІІ.СТАЦИОНАРЕН БЛОК

   ІІІ. АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ БЛОК


 На територията на общината функционират една детска ясла с 36 места за деца
до 3 годишна възраст.
 В общината липсват санитарно – курортни заведения.   ТУРИЗЪМ
  Природо-географските, културно-историческите ресурси и социално-икономическите
условия не създават предпоставки за извеждане на туризма като приоритет в община
Любимец.
  Туристическият потенциал на общината включва: транзитния, лозаро-винарския
туризъм, както и възможностите за развитие на вътрешен и международен туризъм,
свързан с водни спортове по язовир “Ивайловград”, а също така културно –
историческите обекти в местността “Глухите камъни” и доломените в Сакар.
  Тук частното хотелиерство и ресторантьорство не се развива с толкова бързи темпове,
както в съседните общини Харманли и Свиленград, които също обслужват транзитно
преминаващите туристи. Но са налице достатъчно места за настаняване и заведения за
хранене, които да покрият нуждите на клиентите.
  Международният път Е-80, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток,
разстояниета от общинския център до границата с Гърция - 9 км, а до тази с Турция – 45
км. През общината преминава целият поток от коли, пътуващи транзитно от и към тези
две страни и специализацията на Любимец в обслужването на този поток е логична.
               ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013     40 В общината е развито винопроизводството и тя може да се специализира в
организирането на лозаро-винарски изложения, но за тази цел е наложително да се
подобри туристическата база.
 Част от Ивайловградския язовир се намира на територията на община Любимец.
Местността край язовира е много красива и природата е запазена . Тук има условия
за развитие на специализиран спортен туризъм – по язовира могат да се
практикуват различни водни спортове: водни походи, регати, риболов, гребни
спортове. Слаба страна е, че няма изградена подходяща база за посрещане на
туристи. Вариант на построяването на такава база е настаняването на туристите в
пригодени за целта къщи от близки до язовира села. Също така трябва да се
изгради база със съоръжения за различните водни спортове. Необходимите
инвестиции могат да се привлекат от български или чуждестранни инвеститори,
заинтересовани да работят в района. При изграждането на зоната за водни
спортове може да се обединят трите общини, между които е разположен язовира –
Ивайловград, Любимец и Маджарово и да координират усилията си за
                                             разработв
                                            ането   и
                                             реализира
            9499 9593 9337                         нето   на
                                            туристичес
                                                 ки
                                             маршрути
                                                през
                                            територият
                                            а им. В
        2258                                   областния
                                          1045
                                            план   за
     210                  366      720
                                   304  398      регионалн
                                            о развитие
                           -247                на област
                                            Хасково е
   Брой ед.        Бруто прод.,хил.лв   Прих.от дейн.,хил.лв. прих. от прод.
                                              заложен
                                            проект за
   Разх.за дейн.,хил.лв Печалба, хил.лв     Загуба,хил.лв.    Заети лица
                                              развитие
   Наети лица      Възнагр.хил.лв     ДМА,хил.лв
                                                 на
   фиг. 17. Третичен сектор. Основни резултати от стопанската дейност        екологичен
                                            , селски и
воден туризъм в околностите на Ивайловградския язовир и този проект е един от
15-те ключови проекти за региона. Съответните общини, подкрепяйки проекта с
реални действия могат допринесат за развитието на туризма в района.
 Също така във връзка с даденостите на туризма които предлага разглежданата
територия и неговото перспективно развитие, трябва предварително да се
планират и разкрият паралелки с туристическа насоченост във всичките негови
направления – исторически, селски и еко туризъм, лов и риболов. Преди това,
обаче трябва да се изгради информационен център за маркетингова рекламна
дейност в областта на туризма на територията на общината, който да събира
актуална информация и да           и да подготви рекламни материали, които да
популяризират туризма.
 В общата икономическа дейност на община Любимец, третичния сектор заема
следния относителен дял:
 70.9% от общия брой стопански единици
 16,7% от брутната продукция
 43,1% от общите приходи
 С 53,93 % от заетите лица
 Срещу 17,4% от средствата за заплати
 12,9% от ДМА
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  41
 Разбира се, характеристиките на дейностите в третичния сектор не се изчерпват
само със стопанските резултати. От по-съществено значение е териториалното
разположение, радиусите на обслужване, капацитета и задоволеността на
населението с обектите та т.н. «социален сервиз». За по-голяма яснота на
изложението, тези проблеми са разгледани в сектор «Териториална структура».

   1.3.4. ОЦЕНКА НА СТОПАНСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ

 Стопанският сектор на община Любимец е представен основно от малки и средни
предприятия. В тази категория попадат и новоизградените частни предприятия.
 От първичния сектор – селското стопанство има структуроопределящо значение.
Горското стопанство и добивната промишленост имат незначителен дял.

    Земеделието е силно развито. Основния дял от произведената продукция е
    предназначена за преработка и продажба, за разлика от други общини, където тя
    е основно от лични стопанства и предназначена за самозадоволяване.
    Животновъдство – слабо развито, преобладават животните в личните
    стопанства - при дребни производители, разпръснати в индивидуални
    стопанства с единици, рядко с десетки и по-вече глави животни. Само в
    единични ферми е налице концентрация на голям брой животни. По-голямо
    внимание се отделя на говедовъдството и малко на по-перспективите овце и
    кози.
    Горското стопанство е с екологично насоченост – поддържане на горите и
    ограничен добив на дървесина.
    Добивната промишленост е практически закрита.

 Неизползван рационално потенциал в сектора е:

    култивираното отглеждане на билки, горски плодове, трайни насаждения,
    пчеларство
    животновъдство – основно овце и кози – попадащи в обсега на субсидираното
    животновъдство в европейския съюз

 - консервно производство
    В общината има големи потенциални възможности за формирането на
    специфичен   хранителен клъстер за производство на екологично чиста
    продукция и особено в областта на винарството.
 Във вторичния сектор въпреки структурните промени са съхранени:
    преобладаващия дял на преработващата промишленост
    хранително вкусовата промишленост
С високи темпове се развиват шивашката и текстилна промишленост.
    Проблем на сектора са преобладаващия дял на дребните производители с
    преобладаващ брой заети – под 10.
 Въпреки това те имат добра ресурсна обезпеченост, относително гарантирани
пазари и балансиращи функции на пазара на труда.
    Сериозна слабост е липсата на стратегическа специализация в промишленото
    развитие.
 Потенциалите на суровинната база – грозде, зеленчуци (в т.ч. ранни), зърнени
храни, тютюн, млеко, месо и др. дават възможност за формиране на местни
(регионални) преработвателни клъстери затварящ пълния цикъл – добив -
преработка – пласмент.
            ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  42 Винопроизводството и зеленчукопроизводството, например говорят за
спонтанно формиращ се клъстер по храни и напитки, базиращ се на (все още
относително) затворен технологичен и производствен цикъл
 Култивираното билкарството и горските плодове имат потенциал за развитие на
още един специфичен отрасъл със също затворен в общината цикъл.
 В наличната информация няма данни за наличие и развитие на наукоемки
отрасли – в областта на информационните технологии, електрониката,
машиностроенето.
 И в бъдеще промишлеността ще бъде насочена основно към общинския център,
разчитайки на изградената производствена инфраструктура, традициите,
квалифицираната работна ръка.
 В стратегически план, успоредно с процесите на продуктовото и технологично
преструктуриране на съществуващите традиционни промишлени отрасли и новите
алтернативни производства, следва да се осъществи и териториално пренасочване
на промишлени дейности, с оглед равномерното, устойчиво развитие на цялата
територия. За целта е необходимо създаване и на необходимите пространствени
предпоставки, чрез осигуряване на нови устроени производствени територии.
 Третичния сектор е слабо развит и има потенциал - в количествен аспект не само
да задоволява потребностите на населението, но и един значителен контингент
приходящи, в т.ч. и от съседни – трансгранични области В общината, обособените
са кметства, съобразно пълномощията си поемат част от административното
обслужване.  Добра развити   са  системите на   деловото  обслужване,
здравеопазването, образованието и търговията. Спецификата на туристическата
„индустрия” обаче изисква нова изграденост, кадри и дислокация на дейностите в
перспективните територии.
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  43   1.4.СЕКТОР ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

    В този раздел е представен анализа на инфраструктурите на община
Любимец – транспортната инфраструктура и останалите инженерни мрежи -
водоснабдителни, канализационни, Ел - мрежи, телекомуникации.
 Общинския план за развитие на община Любимец се разглежда като отворена
териториална система с проявлението на съответните външни "входящи" и
"изходящи"   връзки  към  Областния  център  и  съседните   общини.
.
 Пресичането на територията на общината от важни пътни и железопътни трасета
(включително и бъдещата Автомагистрала «Марица») са фактори с важно значение
за развитието на общината.
 Товаро - и пътникопотока е с преобладаващо транзитен характер, което обуславя
възникването на обслужващи обекти - ресторанти, мотели, бензино и газ станции и
др., които и за в бъдеще ще разкриват допълнително работни места.

В техническата инфраструктура, акцентите са поставени в сферата на:
    Водоснабдителната инфраструктура
    Канализацията
    Поддържането на Общинска пътна мрежа.
                               Екологични   обекти  на
                               техническата инфраструктура

                                   1.4.1. ТРАНСПОРТНА
                                ИНФРАСТРУКУТУРА                            Едно от основните задължения
                           на общината е да подсигури
                           транспортните   връзки    на
                           населението  в  общината   с
                           общинския и областен център и
                           съседните  общини.  Това  се
                           осъществява  с  автобусен  и
                           железопътен транспорт - като
                           масови превозни средства, както и
                           с лек автомобилентранспорт по
                           уличната и пътна мрежа на
                           общината.
                           През община Любимец преминава
                           международен път Е-80 (София –
                           Свиленград – Истанбул). Общинският
                           център се намира на 50 км. от
                           областния  център  -  Хасково.
                           Дължината на пътната мрежа на
                           общината е 106.86 км., което
                           съставлява 5.68 % от цялата пътна
                           мрежа на областта.
                              През   територията   на
                              общината преминава 6.33 км.
                              магистрален път.
                              Първокласните     пътища
                              заемат 13.33 км или 12.45 %
                              от общата пътна мрежа на
                              общината.
 фиг. 18. Пътна мрежа
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  44    Второкласни пътища не преминават през територията на община Любимец.
    Третокласните пътища съставляват 52.13 км. или 48.78 % от цялата дължина на
    пътната мрежа на общината.
    Четвъртокласните пътища представляват 35.1 км. или 32.85 % от общата пътна
    мрежа.
  Всички пътища са асфалтирани. На територията няма пътища с паважна, трошено-
каменна или баластрена настилка. Състоянието на магистралната и първокласна пътна
мрежа е много добро. Сравнително добро е и състоянието на третокласната пътна
мрежа. Незадоволително е обаче състоянието на четвъртокласната мрежа, чието
поддържане е в прерогативите на общината и в отделни участъци се нуждае от ремонт и
по-добро поддържане. Нуждае се от ремонт пътя от Коларовски разклон – с. Оряхово – с.
Васко, с. Йерусалимово – разклона за с. Оряхово. От ремонт се нужда е и мостовото
съоръжение в с. Йерусалимово. Пътя за Ставри Димитрово е напълно разбит. Същото се
отнася и за уличната мрежа в града и в почти всички села. Много от улиците са без
тротоари, а изградените се нуждаят от ремонти.

   АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ

 Всекидневно се движат автобуси към всички населени места на територията на
общината. От гр. Любимец има удобни ежедневни връзки към Хасково, Пловдив,
София. Всички села в общината имат връзка както с общинския, така и с областния
център.
 Автобусният транспорт се осъществява по транспортна схема разработена от
Общината. Тя е отворена и има възможност за развитие при оформяне на
пътникопоток. След провеждане на конкурс, транспортнотообслужване е
възложено и се изпълнява от ЕООД ”Любимец – Автотранспорт”. Конкурсното
начало при възлагането на превозната дейност, дава възможност общината да
защити претенциите на обществения интерес към превозвачите.
    Към 2005 годена всички населени места в общината имат минимум 2 ежедневни
    автобусни връзки с общинския център Любимец
    Дванадесет курса по две направления преминаващи през Любимец го свързват с
    областния град Хасково и страната. Действа и директна автобусна връзка с
    областния град. Минаването на Е-80 през общината дава възможност
    населението да ползва превози организирани от други общини.

   ЖЕЛЕЗОПЪТЕНА ИНФРАСТРУКТУРА

 През общината минава жп линия №1 - ЖП - коридор №10 ЮГОСЛАВИЯ – ТУРЦИЯ
(Ниш - София – Пловдив- Истанбул).
 В момента гарата разполага с 4 коловоза.
 Товаро-разтоварната дейност се осъществява с амортизиран 5-тонен кран.
 Дирекна ЖП-връзка със страната има само общинския център.
 Плановете за развитие на железопътния транспорт на територията на общината
са свързани с подобряване безопасността на движението, подобряване
обслужването на пътниците, екологичен ефект. Тези дългосрочни цели на БДЖ ще
бъдат реализирани с електрификация на участъка Димитровград – Свиленград.
 В бъдещата инфраструктура на ЖП в общината е предвидено построяването на 2
надлеза на територията на гр.Любимец, които да обхванат транзитно пътуващите
автомобили и облекчи движението между общинския център и разположените
отвъд жп линията селища, както и съседните общини.
 За подобряване качеството на жп превозите и по-добро обслужване на пътниците
е предвидено построяването на нова гарова постройка и пешеходен подлез.
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  45   ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ

 При смяната на нормативните актове третиращи организирането и условията за
извършване на таксиметров превоз - /Наредба № 34/ в общината има регистрирани
4 таксиметрови превозвачи, с 6 бр. Таксиметрови автомобила.
   1.4.2. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
    Пощенски услуги
 В общината работят 8 ПТС, които обслужват населението от цялата община,
                     включително селата Васково и
                     Дъбовец.
                      В  момента  икономическото
                     състояние в страната е дало
                     отражение  върху  пощенските
                     услуги. До минимум са сведени
                     служебните и лични абонаменти и
                     кореспонденция. Поради това не
                     се предвижда в близко бъдеще
                     промени в базата и организацията
                     на пощенските услуги, особено
                     след приватизацията на БТК.
                      Има  сключени  комисионни
                     договори за услуги с НЕК, НОИ,
                     Бюрото по труда и ОбССП.
                     Развитие може да има в тази
                     насока, тъй като ползваната в
                     момента база и създадената
                     организация имат възможност за
                     поемане и извършване на такива
                     услуги, стига други фирми и
                     организации да се възползват от
                     това.
                             Далекосъобщения
                          Монтираният капацитет на АТЦ на
                         територията на общината е над 4000
                         телефонни поста от които на
                         абонати са предоставени 97%. Най-
                         много са абонатите в град Любимец
                         – 65% от всички абонати на
                         територията на общината. По
                         обезпеченост с телефонни постове
                         следват селата Малко градище –
                         8%), Лозен и Оряхово по 5% и
                         Белица – 5%.
                          Добра обезпеченост с инсталиран
                         капацитет има в Любимец (2500
 фиг. 19. Енергоснабдяване и съобщения     поста) и селата Малко градище (300
                         поста), Белица, Вълче поле, Георги
Добрево, Лозен и Оряхово с монтиран капацитет от по 200 телефонни поста.. В град
Любимец телефонни услуги ползват 2 100 домакинства, което показва че телефонната
плътност на общината е сравнително ниска. Наличен резерв от свободни телефонни
постове има в град Любимец и селата Георги Добрево и Вълче поле.
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  46  Монтираният капацитет на АТЦ е изцяло изчерпан в селата Лозен и Оряхово и почти
изчерпан в селата Белица, Малко Градище и Йерусалимово, което показва
необходимоста от повишаване на капацитета на АТЦ в тези населени места от общината.
В община Любимец на 100 жители население се падат средно 30 телефонни поста.
  Активност на населението за ползване на телекомуникационни услуги се наблюдава
само в по-големите села на общината – Малко Градище, Лозен и Оряхово. Най-високата
стойност по показателя “брой на телефонните постове на 100 души” е в с. Вълче поле –
43 телефонни поста на 100 души население, а най-ниската в град Любимец и с. Лозен –
29 поста.
  Много от населените места се нуждаят от въвеждане на телефонно обслужване или от
подобряване на съществуващото, а това изисква значителни инвестиции, които не се
компенсират адекватно с получените доходи. Целта е да се създадат задоволителни
комуникационни възможности и на всеки абонат да се обезпечи с качаствено обслужване.
  Необходимо е да се изгради и въведе в експлоатация цифрова автоматична централа
в град Любимец, да се премине към цифровизация на съществуващите аналогови
телефонни постове което е важна предпоставка за развитието на качеството на живота в
общината. Това ще доведе до предлагането на по-качествени телекомуникационни
услуги за населението и ще създаде възможност за внедряването и разпространението
на популярните интернет услуги на местно ниво.
  Всички извнобщински връзки се осъществяват с оптичен кабел, което води до по-
добро качество и по-големи възможности.
  Разширяването на мобилните телефони оператори значително подобри качеството на
телефонните услуги, което ще наложи в общината да се оформи касово-диспечерски
пункт.

   1.4.3. ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ

 На територията на Общината има изградена сравнително добра мрежа - 110 kv и
20 kv. Състоянието им е такова, че може да поемат бъдещото увеличение на
товарите и съответното електропотребление. Мрежите ниско напрежение се
нуждаят от ремонт и модернизация и най-вече от въвеждане на изолираните и
усуканите проводници за намаляване на аварийността и запазване на короните на
дърветата. Уличното осветление в Общината е на средното за страната ниво.
Нуждае се от модернизация и подобряване на управлението - въвеждане на
целонощно полунощно осветление и компактни и луминесцентни лампи за малките
и тесни улици
 Изградеността на трафопостове може да се счита за задоволително. Същите се
нуждаят от текущ ремонт на АС и ел. част. Мощността на трафопостовете е средно 160
kv. Повечето трансформатори са с алуминиева намотка и повечето ел. мрежи ниско
напрежение са с АС - проводници. Всичко това обуславя по-високи технологични разходи
(загуби) на ел. енергия.
 В град Любимец има изградена сравнително нова и модерна подстанция 110/20 kv.
Цялата Община може да се каже, че има добре резервирано от Харманли и Свиленград
електрозахранване и може да се поемат увеличените в бъдеще товари с малки неголеми
реконструкции на мрежовото стопанство.
 Значителна част от съоръженията средно и ниско напрежение са в експлоатация
повече от 20 години. Част от стълбовете и проводниковата мрежа е с изтекъл срок на
годност. Съществуват проблеми в отделни селища и квартали с пад на напрежението над
допустимите норми, произтичащо от дълги мрежи с малки сечения и недостатъчен брой
трафопостове
   1.4.4. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  47 Водните ресурси в общината са в рамките на нормалните, но малкото количество
валежи характерни за общината /средно-годишно 500 мм предполагат
задължително интензивно напояване, което затруднява питейно - битовото
водоснабдяване в някои населени места.
 Всички населени места в общината са водоснабдени. Водоснабдяването се
осигурява от 16 подземни водоизточника. Енергоемкоста на водопроизводството в
района е доста висока, цялото количество вода се подава за потребление
помпажно. Припомването на водата увеличава нейната себестойност.
Водопреносната мрежа се състои от вътрешни (62%) и външни (38%) водопроводи.
 В община Любимец няма населени места с целогодишен режим на ползване на
водата. Със сезонен режим са селата Вълче поле, Георги Добрево, Дъбовец и
Йерусалимово. Относителният дял на населението в населените места с
целогодишен режим е нулев, а в тези със сезонен режим – 10%.
 Изградеността на водопреносната система е на сравнително добро ниво в
общинския център, но в голямата си част тя е амортизирана и има нужда от
рехабилитация. Дължината и е 101 км, като през последните няколоко години не са
правени инвестиции за нейното подновяване и разширяване. Над 80% от външната
водопроводна мрежа, е изпълнена с етернитови тръби и се нуждае от
реконструкция. Като цяло водите отговарят на изискванията на БДС за “вода за
пиене”..
 Водоснабдяването на селищата от община Любимец се извършва посредством
плитко изградени тръбни и шахтови кладенци. С течение на годините се наблюдава
увеличение количеството на мангана в добиваната вода за питейни нужди. Това
изключително намалява количествата на питейна вода, а също така затруднява
експлоатацията на съществуващите водопроводни мрежи и съоръжения.
 Полезно използваната вода за общината е близо 500 хил. куб.м., като 76% от нея
се потребява от населението. С най-високо водопотребление са общинския център
(около 300 хил.м3) и големите села Лозен ( 170 хил м3), Белица (14 хил.м3) и Малко
Градище (16 хил.м3) Общото водопотребление възлиза на 99 литра на ден за един
жител от населението на общината.
 Водоснабдяването на промишлеността в общината се осъществява от същите
водоизточници и от същата водопреносна мрежа, които се използват за питейни
нужди. Ползваните количества вода от промишленоста възлизат на 5.5 хил куб. м.
месечно и се разходват за промишлени нужди от предприятията в града. За
нуждите на селско стопанство вода се разходва в населените места, където
съществуват благоприятни условия за развитие на отрасъла. Общия размер на
месечната консумация е 216 куб.м като най-голямо е потреблението за тези цели в
селата Малко Градище (61), и Белица (49).
 На територията на община Любимец има изградена канална мрежа за напояване
но през последните години е занемарена и не се ползва ефективно, въпреки
наличието на много микроязовири.
 Канализационни системи има само в град Любимец, а в много от населените
места отпадъчните води се събират в септични ями и попивни кладенци, или
свободно се заустват.
   Дължината на каналната мрежа в района възлиза на 14 км. Дължината на
отводния колектор е 1 км., а броят на канализационните отклонения е 681.
Съотношението между каналната и уличната мрежа на общината е 29,55%.
Количеството на отведените непречистени води е 250 хил. куб.м., което е още един
сериозен показател за необходимостта от предприемане на сериозни
инвестиционни мерки.
 Канализационната система в града е остаряла и амортизирана и на много места
предизвиква запушвания на канализационните отклонения и отвежданата вода
трудно достига до главните отводни канали. В тази насока е необходимо да се
предприемат сериозни инвестиционни мерки.
   Проблемът с отвеждането и пречистването на отпадъчните води, особено на
тези от производствените предприятия е важна задача в общата стратегия на ОПР.
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  48Тази задача е свързана с желанието да се подобри качеството на живота, да се
развива туризма и да се опазват качествата на околната среда.
    Изградената канализация в общината показва, че тя се намира под средното
равнище за страната по обхванатите от канализация води. Тя покрива само 30% от
градската територия. Селата в общината нямат канализация.
 В община Любимец няма изградено причиствателно съоръжение от градско
значение - ГПСОВ. Изграждането му следва да заеме приоритетно място в
строителните програми. Същото се отнася и за по-големите населени места, където
са необходими инвестиции за изграждане на модулни пречиствателни станции.

   1.4.5. ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

   В община Любимец има детски градини, и други социални заведения, които
целодневно се нуждаят от снабдяване с топла вода за битови нужди. Общината има
мека и къса зима и сухо и горещо лято.
 Слънчевите колектори са един от начините за въвеждане на енергийно
ефективни решения в крайното потребление на енергия и използване на
възобновяеми енергийни източници. Инсталирането на системи от слънчеви
колектори ще доведе до получаване на икономически резултати – на намаляване на
енергийни разходи, в полза на общинския бюджет; социални резултати – повишена
производителност и надеждност, т.е. наличие на топла вода по всяко време, когато
е нужно в полза на децата и персонала; намаляване на вредните емисии – в полза
на гражданите на община Любимец и региона.

   1.4.6. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
    Транспортна инфраструктура
 Състоянието на транспортната инфраструктура е важен проблем за общината и
от особено голямо значение, поради ограниченията налагани от релефа за
ползването на различни видове транспорт.

    Превози на товари и хора се извършват от автомобилния и ЖП транспорт
    Пътната мрежа е в добро състояние, особено що се отнася до републиканската.
    Част от населените места се свързват с центъра по пътища, нуждаещи се от
    ремонт, което ги прави трудно проходими, особено при зимни условия и
    дъждове.
    Необходими са значителни инвестиции за подобряване на състоянието и много
    трезва преценка къде да се вложат тези инвестиции.
    През общината минава международният път Е80. Предстои строителството на
    магистрала «Марица», която преминава през общината.
    Телекомуникации
    Съобщителната мрежа е добре развита и с предвидената поетапна
    цифровизация, съгласно програмата на БТК, не би следвало да създава
    проблеми и в перспективния период.
    Мобилните оператори покриват 100% от територията
    Все още слабо развита е интернет мрежата, особено в селските райони
    Електрификация
    Всички населени места в общината са електрифицирани, но преносната мрежа
    (около 40% морално и физически износена) до и във тях се нуждае от
    реконструкция и модернизация.
    Електроенергийната система в общината е оразмерена да поеме много по-
    голямо натоварване, което би улеснило бъдещите консуматори и би
    стимулирало икономическото развитие.
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  49    Водоснабдяване
    Над 80% от водопроводната мрежа е от етернит - морално и физически
    износена, което води до над 50% загуби на вода
    Пречистването на питейната вода, въпреки чистите водни източници, не е на
    необходимото ниво
    Канализация
    Изградената и функционираща канализацията в общината е крайно
    недостатъчна. В града тя е изградена на 30%, в останалите селища липсва
    В общината няма изградена ПСОВ. Всички отпадни води се заустват без
    пречистване директно в реките, а р.Марица се явява приемник на всички отпадни
    води – без пречистване.
    ПСОВ-Любимец няма проектна готовност.
    След внимателен анализ и оценка на възможностите, в избрани населени места
    е необходимо изграждавето на модулни пречиствателни станции.

 За подобряване на състоянието на водостопанския отрасъл, в общината е
необходимо разработването на задълбочена и дългосрочна “ ВиК стратегия“, която
да постигне коренна промяна на водоснабдяването и канализацията за да се
постигнат европейските стандарти за количество и качество на водите и
екологичните стандарти на третирането на отпадните води и канализационните
системи.
    Обощение.
 По отношение на техническата инфраструктура, Община Любимец:

    има решими проблеми с развитието на телекомуникациите – цифровизация на
    АТЦ
    има решими в обозримо бъдеще проблеми с електрозахранването, касаещи
    подмяна и реонструкция на преносната мрежа, изграждане на нови
    трафопостове, улично осветление, електрооборудване (релета, електромери и
    др.)
    има важни за решаване проблеми с водоснабдяването и особено канализацията
    и пречистването на отпадните води
    като важен инфраструктурен проблем, които затруднява нейното развитие е
    лошото състояние на общинската пътна мрежа. Тук следва, в резултат на
    внимателен и обстоен анализ да се разработи една мотивирана програма за
    изграждането и развитието на транспортната инфраструктура, като се изявят
    най-важните и нетърпящи отлагане за изграждане и реконструкция пътни
    отсечки.
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013   50    1.5.СЕКТОР ТЕРИТОРИАЛНИ РЕСУРСИ

  Териториалното обвързване на анализите, приоритетите, целите и мерките за
 развитие е задължително условие на стратегическото планиране. Отсъствието на
 устройствена схема на общината налага създаването на една обобщена структурна
 представа за пространственото отлагане на извършените анализи и
 пространствената ориентация на мерките по този план.

    1.5.1.  ПОДСИСТЕМА „ОБИТАВАНЕ”

  Обитаването в общината се реализира основно в нейното ядро – град Любимец,
 където са концентрирани 50% от общото население и близо 50% от наличния
 жилищен фонд.
  При общ жилищен стандарт в общината – полезна жилищна площ от 27.6
                       кв.м./жител (интерполирана като
                       39.5 кв.м. разгъната застроена
                       жилищна   площ/жител),  по
                       отношение на основния показател
                       – стандарт на обитаване се
                       очертава следното структуриране
                       на общинската територия:
                                Зона – с жилищен стандарт
                                около 25 кв.м. / жител –
                                обхващаща    ядрото  на
                                общината – гр.Любимец
                                Територии със задържане на
                                население – с жилищен
                                стандарт между 30 и 35
                                кв.м/жител в които се отчита
                                липса на свободен жилищен
                                фонд
                                Зона   с  намаляване  на
                                населението   и  жилищен
                                стандарт между 35 и 40
                                кв.м/ж
                                Зона   с  депопулация  и
                                жилищен стандарт над 40
                                кв.м / жител
                            Ядро – град Любимец попада в
                           първата зона – с жилищен
                           стандарт около 25 кв.м./ж.
                            По отношение на моралната и
                           физическа годност на жилищния
                           фонд извършените проучвания
                           показват, че:

                                27% от жилищния фонд е
                                физически износен и в
                                болшинството     случаи
                                подлежи  на  снос  или
  фиг. 20. Териториална структура. Подсистема         основна   реконструкция.
Обитаване                           Близо 90% от физически
                                негодния жилищен фонд е в
     малките села.
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  51    39% от жилищния фонд е морално остарял – по своите функционални и
    конструктивни характеристики (липса на бани, вътрешни тоалетни, паянтова
    конструкция и т.н.). По-голямата част от тази група жилища също са в селата.

 В редица случаи обаче, тези сгради допринасят за облика на селищата, що се
отнася до приемствеността и т.н. „архитектурна памет”, така че се изисква
внимателен подход в реконструкцията и обновяването.

    34% от жилищния фонд е физически и морално годен за обитаване. Този
    жилищен фонд в най-голяма степен е концентриран в ядрото на общината – град
    Любимец и по-големите селища и е изграден през последните 20-30 години.

   1.5.2.  ПОДСИСТЕМА „ТРУД”

 Обектите на тази подсистема основно са концентрирани в града. Тук са основните
промишлени производствени единици на леката, преработвателната и
металообработващата промишленост, енерго-разпределението, транспортните
предприятия и др.
 Обектите на тази подсистема са териториално обособени в производствената
зона на ядрото.
 Освен в града, за в населените места на общината липсва информация за
изградени и функциониращи цехове и промишлени предприятия.
 Общо в обектите на подсистема „Труд”, освен заетите в града (697) – във
вторичния сектор в селата са заети общо само 26 човека. Така заетата и наета
работна ръка в тези селища, макар да представлява нищожен относителен дял от
общо наетите и заети в отраслите, е база която трябва да се съхранява и
разширява - развитие което задължително следва да се стимулира.
 Във всички села, естествено - населението е заето и в индивидуалните селски
стопанства. От тях обаче много малка част са регистрирани като селско стопански
производители (по данни от общината – едва 117).

   1.5.3.  ПОДСИСТЕМА „СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 В Любимец, в качеството си на общински център е представен с пълния сектор от
обекти на социалната инфраструктура за неговия функционален тип. Тук са
концентрирани обектите на:
    Общинска администрация
    Деловото обслужване
    Основните обекти на образованието (средни, основни и начални училища и
    детски градини)
    Високите нива на здравеопазването – болнична и до болнична помощ, бърза
    помощ, лекарски и стоматологични практики, лаборатории, детски ясли и др.
    Култура – читалища, библиотеки и др.
    По-високите нива на търговията и материално техническото снабдяване
 Съобразно на функционалния си тип – пети по националната класификация, в
града са представени всички нива на обслужване:

    Частично периодично, и
    Пълно ежедневно обслужване

 В останалите селища на общината, от особен интерес е дислокацията на обектите
на образованието, здравеопазването, културата и търговията.
    Инфраструктурата на образованието в общината е представена от:
    средно общообразователно училище – в Любимец
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013   52    начални – две училища в Любимец
    основни - в селата Малко градище и Георги Добрево
    детски заведения, самостоятелни на територията на града и несамостоятелно в
    селата Малко градище, Оряхово, Лозен и Белица


   Инфраструктура на здравеопазването покрива територията на цялата община.
 Диагностичната, рехабилитационна, лечебна и превантивна помощ на
населението, почти покриващи пълния спектър на отрасъла се осъществява от
здравни заведения за доболнична и болнична помощ и БМП.

    Основните обекти на здравеопазването – специализирана болница и спешна
    помощ, както и болшинството лекарски и стоматологични индивидуални практики
    са концентрирани в ядрото – град Любимец.
    За обслужване на селското население са разкрити две лекарски практики (в с.
    Малко градище и с. Оряхово).
                              На   територията   на
                              общината действа една
                              детска ясла с 36 места в
                              Любимец.
                              Търговията, с нейните
                              по-високи   нива   на
                              обслужване        е
                              представена   в   град
                              Любимец. В населените
                              места   на   зоната,
                              концентрация   на по-
                              разнообразни обекти се
                              отчита в по-големите
                              населени места: Малко
                              градище, Вълче поле,
                              Оряхово, Лозен, Белица,
                              Йерусалимово и Георги
                              Добрево
                              Обектите на културата
                              също са концентрирани в
                              общинския център. Тук
                              действат читалище с
                              библиотека. В общината
                              няма действащо кино.
                              По големи обекти на
                              културата – читалища,
                              библиотеки и др. са
                              изградени и действат в
                              селата Малко градище,
                              Вълче поле, Оряхово,
                              Лозен,      Белица,
                              Йерусалимово и Георги
                              Добрево


                              .


  фиг. 21. Териториални ресурси.Социална            1.5.4. ПОДСИСТЕМА
  инфраструктура                          „ОТДИХ”
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  53 Подсистема „Отдих” в общината е представена от обектите за ежедневен и
периодичен (на открито и закрито). Част от отдиха на закрито се реализира в
посочените по-горе обекти на културата. На открито отдиха се осъществява
основно в обектите на зелената система и спорта. Зеленината за широко
обществено ползване, като цяло в общината не задоволява нормативните
изисквания, недостатъчна е и в общинския център. В града, с изключение на
разпръснати квартални градинки и парковата зона в неговия център, няма други
паркове.
 Спорта се реализира в в училищните дворове и изградените спортни игрища и
площадки. Тези спортни обекти, обаче се нуждаят от основна реконструкция,
доизграждане и съвременно оборудване.
 Туристическата инфраструктура в общината за съжаление тепърва следва да се
изгражда. Наченки на тази инфраструктура има в околностите на язовир
Ивайловград, но те не отговарят на никакви изисквания.
 В град Любимец не може да се говори за туристическа инфраструктура.
Обслужването на специфичните туристически изисквания е размито в
съществуващите обекти на търговията, общественото хранене и спонтанно
изградените обекти около международния път.

   1.5.5.  ОЦЕНКА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ

 Териториалните ресурси на общината могат да се оценят като благоприятни за
развитието на  функционалните  подсистеми.  Обобщени,   анализите на
териториалните ресурси показват наличието на следните проблеми:
    Обитаване
    в голяма степен физически и морално остарял сграден фонд
    много малко ново жилищно строителство. В града – 25 кв.м/ж (при „нисък
    европейски” стандарт – мин. 30 кв.м/ж)
    Наличие на изоставен и свободен жилищен фонд в редица населени места
    Труд
    Остарели и изоставени производствени терени, сгради и производствени
    фондове
    Преобладават малките предприятия с ниски финансови ресурси за обновление и
    разширение
    Хаотично възникване и разположение на несъвместими дейности, включително и
    в жилищни квартали
    Липса на устройствена готовност за развитие и нови инвестиции и инвеститори
    Социална инфраструктура:
    Образование. Намаляващия контингент ученици откриват проблема „училища в
    криза” и водят до закриването на част от тях и пренасочване на децата в
    съседни селища при лоши пътища, ежедневни пътувания, нужди от интернати и
    т.н.

 Към тези проблеми се добавят и не осъвременените програми               в
общообразователните училища – недостатъчно застъпено обучение              в
информационни технологии и езикова подготовка, както и общо несъответствие       на
специализациите в професионалните училища и търсенето на кадри в пазара        на
труда.

    Здравеопазване – затруднения по осигуряване на финансови ресурси за
    поддържане и обновяване на съществуващата здравна мрежа.
               ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013   54 Проблема се задълбочава и от процеса на депопулация, който прави
неефективни редица здравни служби. Застаряващото население поставя и
проблема за разширяване на мрежата от специализирани заведения за нуждите на
възрастните хора. Този проблем е решим чрез адаптиране на съществуващ фонд и
коопериране със съседни общини.

    Култура и културно историческо наследство. В тези съществени за общината
    области също основни се явяват финансовите проблеми.

   1.5.6.  ПРОСТРАНСТВЕНА СТРУКТУРА

 Извършените в предходните раздели анализи на природните условия,
екологичните потенциали, социално-икономическото развитие, техническата
инфраструктура и основните функционални подсистеми: обитаване, труд, отдих и
обслужване, „отложени” върху пространствената структура на общината дават
основание за структурирането на територията по следните признаци:
    Урбанистични предпоставки
 По тези показател територията на община Любимец може да се раздели на две
                       основни   територии   –
                       предпоставки за териториално
                       развитие   и   съответно
                       функционално зониране:

                                   Равнинна част – удобни и
                                   усвоени за развитие на
                                   селищната мрежа, земе-
                                   делието, производстве-
                                   ните терени и др.
                                   Планински   масиви  –
                                   неудобни за развитие на
                                   селищна   мрежа,  но
                                   предлагащи благоприят-
                                   ни условия за развитие
                                   на туризма.
                                   Урбанистични  функцио-
                                   нални връзки.
                                   По тези показатели на
                                   територията на общината,
                                   първоначално обусловени
                                   от природните фактори,
                                   могат да се дефинират
                                   две урбанизационни оси,
                                   степенувани по своето
                                   значение:
                                   Първа   (основна)  -
                                   надлъжна       –
                                   «Европейска» урбаниза-
                                   ционна ос – ЕК 10
                                   свързваща  с  южната
                                   граница – Турция и
                                   Гърция
                                   В  съвсем  обозримо
                                   бъдеще,  вероятно  и
                                   рамките на действие на
  фиг. 22.  Система  на  вторичните   общински
центрове
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  55    този план ЕК 10 се «отмества», чрез авто-магистрала «Марица» на изток, но
    също в непосредствена близост до общинския център.
    Втора (по значение) - напречна, вътрешно регионална ос - реализираща между
    регионалните връзки на югоизточните части на ЮЦР, през Любимец на новия
    контактен пункт „Славеево” с Гърция и новооткирития ГКПП „Лесово”

 Така Община Любимец и нейният център се явяват пресечна точка и важен
опорен пункт за развитието на тези урбанистични коридори.

    Трета – съставена от локални урбанистични оси, формирани от природните
    дадености – равнината и хълмовете, подкрепени от локалните урбанистични
    връзки – комплексни причини за възникване на системи от селищни
    образования, естествено гравитиращи към ядрото на общината.

 По самите урбанизационни оси, в резултат от направените пространствено-
функционални проучвания се отича наличието на няколко обособяващи се
териториални структурни единици, гравитиращи около оформещи се вторични
ядра на урбанистични „пулсации”:

    Малко градище и Белица – на юг,
    Георги Добрево и Йерусалимово на север.

 В първата група, благодарение на своята големина (като площ, население и
концентрация на обекти на обслужването, Белица е самостоятелно селище, а към
Малко градище гравитират селата Вълче поле и Дъбовец.
 Във втората група, по същите причини Йерусалимово е самостоятелно, докато
към Георги Добрево, подчинено на комуникационната мрежа и природните
дадености, гравитират селата Васково и Оряхово.

   1.5.7.  МЕЖДУОБЩИНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ

 Територията на община Любимец, както и всяка друга територия не е изолирана,
а винаги е част от по-голямо цяло. Едновременното разработване на Общинските
планове за развитие на съседните общини – Свиленград и Ивайловград, позволява
набелязването на редица социално-икономически и устройствени мероприятия,
които са общи и за съседните общини. По отношение на устройствените
мероприятия, касаещи общи пространствено-структурни проблеми на тези общини,
могат да се отбележат следните междуобщински взаимовръзки:

Трите общини имат външни граници с Гърция. Предстоящето приемане на България в
Европейския съюз, превръща тези територии от погранични, изостанали и проблемни
райони в привлекателни зони за трансгранично сътрудничество в социален,
икономически и туристически план.

Община Любимец постави началото и успешно развива трансгранично сътрудничество
със съседна гръцка община – Община Тригоно Област Еврос. През 2001 г. месец април е
подписано споразумение за активно сътрудничество. Спечелени са и са реализирани от
Община Любимец два проекта по Програма ФАР Трансгранично сътрудничество за
културен обмен с тази община. Такива връзки и контакти започват да се изграждат и с
Община Бабаески – Република Турция.

В непосредствена близост – в Гърция няма селищни образования с развита
преработвателна промишленост, което е предпоставка наличните производствени бази в
Любимец и Свиленград (развитие на такива и в Ивайловград) да поемат произвежданата
в общия вече регион селскостопанска продукция и да търсят ниши в неимоверно
разширен пазар.
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  56В непосредствена близост – в Гърция няма природни дадености с които разполагат трите
общини. Горските масиви и целия район на язовир Ивайловград, както и атрактивните
обекти на културно-историческото наследство предоставят големи възможности за
развитие на отдиха и туризма, не само за местното население, но и за един значително
по-голям контингент посетители.

Наличния свободен жилищен фонд, особено в община Ивайловград предоставят
възможности, както за постоянно обитаване на ново население, така и за развитие на
вилни зони.

Предстоящото откриване на новия контактен пункт Славеево, както и действащия вече
ГКППП Лесово са предпоставка за формирането на една нова урбанизационна ос, която
ще стимулира общото развитие. Тази нова ос, освен това е и най-кратката връзка между
Бяло и Черно море.

Така маркирани тези предстоящи в най-близко бъдеще събития ще доведат до развитие
на нови бизнес, туристически и чисто човешки контакти, които ще спомогнат за
всестранното развитие на тези територии. За тяхната реализация още от сега следва да
се създадат съответните предпоставки – административни и особено в областта на
устройствената готовност.
      фиг. 23. Териториални ресурси. Урбанизационни оси общини Любимец,
    Свиленград, Ивайловград.
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013     57
   ЧАСТ ВТОРА.

   2.0. SWOT АНАЛИЗ

 Прилагането на този аналитичен инструмент позволява пределно синтезирано
представяне на една комплексна картина на общината и позволява:
    Изграждане на предварителна представа за решимостта на разкритите проблеми
    Насочване към приоритетните сфери на развитие
    Насочване към приоритетните проблеми за решаване


        СИЛНИ СТРАНИ                   СЛАБИ СТРАНИ

    СТИМУЛАТОРИ ЗА РАЗВИТИЕТО            ОГРАНИЧИТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО

             СЕКТОР ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ЕКОЛОГИЯ

  Благоприятни условия за развитие на       Затруднена транспортна достъпност от
  земеделието – лозарство, ранно         релефа в южната част
  зелечукопроизводство, зърнени храни и
  др.;                      Липса на популярност като дестинация за
                          отдих в сравнение с регионалната
  Изявени природни дадености – разно-       конкуренция;
  образен релеф, гори, красиви пейзажи,
  защитени територии, съхранено биоло-      Неразвити са сегментите на туристи-
  гично разнообразие;               ческото предлагане - пешеходен, планин-
                          ски колоездачен, селски, вилен, ловен,
  Безопасни планински маршрути, съчетани с    риболовен, културен туризъм, туристичес-
  водни площи подходящи за седмичен отдих     ки маршрути, конна езда;

  Стратегическо местоположение на         Лирса на професионална квалификация на
  международния път Е-80 и близост до       работещите в туристическата сфера и сла-
  границата с Гърция и Турция;          бо познаване на нуждите на туристите,
                          езикова бариера, липса на координацията
  Горското стопанство е печеливш отрасъл,     между съседни общини;
  реализиращ добри приходи от
  производство на строителна дървесина с     Като цяло – непълноценно използване на
  високи качества;                природните ресурси

  Чрез горското стопанство и билкарството в    Наличие на визуални замърсители –
  района се създава заетост за част от      сметища- лош имидж на общината
  населението, осигуряване на постоянни,
  сезонни и временни работни места;

                 СЕКТОР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

  Потенциал на трудовите ресурси с        Отрицателна тенденция в демографското
  традиции в промишлено производство       развитие – силно застаряване де
                          популация
  Относително добра възрастова структура в
  града                      Отрицателен естествен прираст, особено
                          силно изразен в селата
  Запазен баланс – град/зона на влияние
                          Регресивен тип възпроизводство на
  Заетост – тенденция към благоприятно
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013      58 съотношение между икономическите         населението
 сектори
                         Ниско образователно равнище в селата
 Добро образователно равнище (в града)
                         Липса на условия за реализация на млади
 Професионална квалификация и произ-       хора, особено в селата
 водствен опит в отраслите на икономи-
 ката, все още съхранени специалисти       По-високо от средното за област Хасково
                         равнище на безработица и трайно несъот-
                         ветствие между търсенето и предлагането
                         на работна сила;

                СЕКТОР СТОПАНСКИ РЕСУРСИ

 Традиции в земеделието и животно-        Надребнена собственост върху земята
 въдството
                         Ниски доходи от селското стопанство -
 Екологично чиста продукция           обем за самозадоволяване

 Възможности за развитие на алтернативно     Нестабилни стопански структури в сел-
 земеделие                    ското стопанство, ниско ниво на научно
                         обслужване,
 Рразвити икономически функции в града
                         липса на условия за развитие на фермер-
 Условия за развитие на преработвателна     ство от европейски вид
 промишленост базирана на местни
 суровини (винопроизводство, консерви,      Непреодоляно сътресение от преструк-
 преработка билки и др.)             турирането, липса на стопански структури с
                         капацитет за тласък на развитието и
 Възможност за изграждане на клъстери      обновяването на общинската икономика,
 „туризъм” и „хранителен”            липса на нови/утвърдени търговски марки и
                         промишлено лого на общината
 Наличие на утвърдени фирми реализиращи
 износ и печалби                 Недостиг на инвестиционен капитал за
                         обновяване и разширяване на произ-
 Заявени намерения за технологично        водствата
 обновяване и увеличаване на
 производството                 Амортизирани производствени зони, не-
                         привлекателни за нови инвестиции
 Добър климат на партньорство между
 общината, частния сектор и           Липса на устройствена готовност за инвес-
 неправителствени структури           тиции

 Запазена производствена структура –       Разминаване между предлагана и търсена
 представена от подотраслите: текстилна и    квалификация в пазара на труда (непроу-
 хранително-вкусова промишленост,        чен проблем)
 машиностроене и промишленост за
 строителни материали;              Недостатъчна информация сред бизнеса за
                         изискваните нови стандарти на ЕС
 Стопанската инициатива -присъща за
 населението на общината             Липса на борсов пазар (фондов и стоков)

 Възможности за превръщане на общината      Унищожаване на овощарското
 в привлекателен център за инвестиции в     производство, намаляване на лозовите
 производството, преработката и търговията    масиви, ликвидиране на базата за
 на селскостопанска продукция;          животновъдство;

            СЕКТОР ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

 Изградена Републиканска пътна мрежа       Общинска пътна мрежа –с малки габарити,
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013    59                          малки радиуси, с пътно покритие в лошо
  През общината минава ЕК 10           състояние.
  Телекомуникации – добра осигуреност с      Липса на цифровизация на АТЦ
  телефонно обслужване
                          Недостатъчен брой трафопостове – спад
  100% покритие с мобилни връзки         на напрежението
  Сравнително добро състояние на съоръ-      Не достатъчно усвоени водоизточници –
  женията за средно и НН в електрозах-      остаряла водоносна система – голям
  ранването                    процент загуби на вода, големи енергийни
                          разходи
  Добре развита енергийна система със
  свободен капацитет за бъдещи консу-       Липса на ПСОВ в общината
  матори
                          Не изградена колекторна канализационна
  Чисти водоизточници               мрежа в населените места, частично и в
                          лошо състояние в Любичец
  Добри количествени параметри на общи-
  ната по отношение ресурса питейна вода;     Всички отпадни води се изливат директно в
                          реките
  Всички населени места са водоснабдени
                          Висок дял на негодните за напояване по-
                          ливни площи и необходимост от рекон-
                          струкция и модернизация на дистрибу-
                          тивната канална мрежа;

               СЕКТОР ТЕРИТОРИАЛНИ РЕСУРСИ

  Важен опорен пункт на надлъжни         Липсва план за пълното оползотворяване
  урбанистични връзки Европа – Азия,       на урбанистичните коридори – контактни
                          зони, инвестиционни полета
  Възел на регионални напречни връзки
                          Раздробена собственост и липса на развит
  Развита селищна мрежа със силно изявен     пазар
  център и оформяща се система от
  вторични под центрове – опорни пунктове     Недостатъчно развита инфраструктура
  за равномерно и устойчиво териториално
  развитие                    Опасност от депопулация на малките
                          населени места
  Добро съчетание на рекреационни ресу-
  рси– потенциал за разнообразни турис-      Затруднена транспортна достъпност в най-
  тически продукти                южните и най-северните части

  Наличие на териториални възможности –      Липса на устройствена готовност във
  терени и свободен сграден фонд подхо-      всички нива
  дящ за адаптиране към нуждите на туриз-
  ма

  Наличие изявен инвеститорски интерес

 Представената синтезирана картина на общината съдържа мозайка от плюсове и
минуси, позволяващи формулирането на следната диагноза:
    Ресурсните предпоставки, обективните процеси и изявените намерения
    доминират, вкл. и в предходните общински разработки и стратегии
    Повечето проблеми са идентифицирани отдавна и към тях са насочени
    съответните мерки за преодоляването им (техническа и социална
    инфраструктура, еколого съобразно горско стопанство)
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  60    Развитието на стопанския сектор съдържа огромни предизвикателства –
    привличане на инвестиции, технологично обновяване, постигане на конкурентно
    способност
    Развитието на туристическата инфраструктура изисква изключително внимателен
    подход при избора на нейния вид и капацитет с оглед опазването на баланса
    между оценката на околната среда и общото й натоварване.
 Ниският инвестиционен капацитет на община Любимеце причина тя да не може да
отделя собствени ресурси за инвестиции. Сравнението на нормативния таван за
инвестиции от собствени средства (25%) с възможностите за използването му
показва, че общината използва под 50% от възможностите. И това е при условие, че
по принцип тавана за инвестиции от собствени средства е значително по-нисък от
средния за страната.
 Основните изводи от анализа и оценката на финансовите възможности на
общината Любимец и нейният инвестиционен капацитет са:
    По-високи приходи и разходи на 1 жител от средните за страната. Това се дължи
    основно на големия размер на държавните субсидии. Силна зависимост от
    държавната финансова подкрепа;
    Слабо икономическо развитие и ниски доходи на населението. Като следствие,
    общината получава ниски приходи от споделени данъци;
    Нисък местен капацитет за генериране на приходи. През последните години се
    наблюдава тенденция към увеличаване на местния приходен капацитет;
    Неефективно разпределение на разходите от гледна точка инвестиционната
    активност на общината. По-високи дялове на административни разходи и на
    заплатите в сравнение със средните за страната. Разходите за образование
    също са по-високи, поради неефективната и разпокъсана образователна мрежа.
    Особено ниски са разходите в сферата на благоустройството
    По-нисък обхват и равнище на предоставяне на местни услуги на населението от
    община Любимец от средното за страната равнище.
    По-висок дефицит от средния за страната. Наблюдават се значителни между
    общински различия.
    Равнището на инвестиции на 1 жител и делът на инвестициите в бюджетните
    разходи в община Любимец е по-ниско от това на страната. Наблюдава се
    тенденция към увеличаване;
    Няма зависимост между равнището на инвестиции и финансовото състояние на
    община.
    Община Любимец финансира инвестиционните си програми преобладаващо със
    средства от целеви субсидии. Техният дял в инвестиционните разходи е
    значително по-голям от средния за страната.
    Нисък е инвестиционен капацитет на общината. Не само, че не се използват
    собствени източници за финансиране, но за отделни години се трансформират
    целеви субсидии в общи и по този начин допълнително се намаляват
    инвестиционните ресурси
    Равнището на нетния оперативен остатък на общината е много ниско. Общината
    усвоява половината от нормативния таван за инвестиции от собствени средства.
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  61
   ЧАСТ ТРЕТА

   СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

   3.0. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

 Визията за развитие на община Любимец, в рамките на ОПР, е изведена и
мотивирана на базата на разработения “SWOT – АНАЛИЗ” на петте “Аналитични
сектора”, обхващащи социално-икономическия статус на общината и екологията :
     Сектор “Природни ресурси и екология”
     Сектор “Човешки ресурси”
     Сектор “Стопански”
     Сектор “Инфраструктури”
     Сектор “Териториални ресурси”,
 както и на различните разработки правени в последните години от Общинската
администрация, които от своя страна осветляват с високо ниво на компетентност
различни  проблеми,  аспекти и  отрасли  на  социално-икономическата
действителност на общината, както и от сферата на екологията, така и на
разработените локални стратегии и програми, касаещи различни аспекти на
социално-икономическото развитие на общината и др.
 Въз основа на задълбочен анализ на огромно количество информация, касаеща
основните аспекти на социално - икономическия живот на общината, както и
проблемите свързани с екологията, и в резултат на координираните действия с
Общинската администрация беше постигнат консенсус по Визията за развитие на
Община Любимец и бяха формулирани изложените по-долу приоритети (главни
цели) .
 Визията за развитие на община Любимец в следващите 8-10 години гласи така :

«ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ – РАЙОН ЗА ИНТЕНЗИВНО РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ПРЕРАБОТВАЩАТА И  ЛЕКА  ПРОМИШЛЕНОСТ  И  ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО»

 Постигането на тази визия, ще стане чрез съчетаното, последователно и
едновременно действие и изпълнение на набелязаните приоритети-цели, подцели
и мерки, описани по- долу в изложението.


   3.1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

   3.1.1. ПРИОРИТЕТ 1. РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

 ГЛАВНА ЦЕЛ:    ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ИНФРАСТРУКТУРА

 ПОДЦЕЛ 1 :           РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

 1.1. Мерки:   1.1.1. Реконструкция на моста на р.Марица
         1.1.2. Рехабилитация и преасфалтиране на уличната мрежа в град
         Любимец. Изграждане на тротоари – “Стефан Караджа”, „Любен
         Каравелов”, „Софр.Врачански”, „Дамян Груев”, „|Васил Левски”, „
         Марица” и др.
         1.1.4. Рехабилитация на общинската междуселищна пътна мрежа.
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013   62        1.1.5. Преасфалтиране на уличната мрежа в селата на общината
        1.1.6. Изграждане на надлез над жп на пътя Любимец – Ивайловград
 ПОДЦЕЛ 1.2 :         РАЗВИТИЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА

 1.2. Мерки:  1.2.1. Доизграждане и рехабилитация на канализационната мрежа
        И ПСОВ в град Любимец
        1.2.2.Изграждане на канализационна мрежа и МПСОВ в селата Малко
        градище, Лозен и Белица


 ПОДЦЕЛ 1.3 :         РАЗВИТИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА

 1.3. Мерки:   1.3.1. Възстановяване и маркиране на санитарните зони на
        водохващанията

         1.3.2. Подмяна на и рехабилитация водопроводната мрежа в
        града

         1.3.4. Подмяна и реконструкция на напорен водопровод с.
        Белица

         1.3.5. Подмяна на водопроводната мрежа в селата на община
        Любимец

 ПОДЦЕЛ 1.4 :     ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА И ЕКОЛОГИЧНО ЩАДЯЩА ЕНЕРГЕТИКА

 1.4. Мерки:   1.4.1. Изграждане на мрежа       и  енергоспестяващо   улично
        осветление в град Любимец

         1.4.2. Изграждане на мрежа       и  енергоспестяващо   улично
        осветление в селата на общината

         1.4.3. Енергийно саниране на сгради общинска собственост
        (публична и частна)

         1.4.4. Изграждане на газопровод за битови и промишлени нужди.


 Както беше многократно изтъквано, пътната инфраструктура е от изключително
значение за развитието на икономиката на община Любимец. Развитието,
реконструкцията и изграждането на пътната мрежа ще се финансира основно по
две линии

  1. От републиканския бюджет чрез ИАП на МРРБ - за Главните пътища,
  2. От структурните фондове на ЕС, Общинския бюджет и спонсори – за
общинската пътна мрежа към вторичните общински центрове.
 Формулирането на целите, подцелите и мерките на водостопанската
инфраструктура на община Любимец са формулирани на база резултатите от
изготвения SWOT анализ. Целите са разделени на две групи, а именно:
    Генерални ВиК цели, които са времево ориентирани по-далеч в бъдещето с
    времеви хоризонт от 10-15 години и показват едно желано състояние, към което
    населението в община Любимец ще се стреми.
    Специфични ВиК цели, насочени към по-близкото бъдеще, какъвто е обхвата на
    самата инвестиционна стратегия и плановете за действие. Формулирането на
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013    63    тези подцели трябва да отговаря на различни изисквания, но най-важното е те да
    бъдат измерими и изпълнението или неизпълнението им да може да се
    определя еднозначно.


 Генерални ВиК цели са :
    Осигуряване на комфортно, целогодишно водоснабдяване с качествена вода на
    цялото население и бизнеса в общините на територията на общината.
    Изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадни
    води във всички населени места, където това е екологично целесъобразно и
    икономически оправдано.
    Функциониране на механизъм за влияние на населението върху стопанските
    субекти, осигуряващи водоснабдяването и канализацията.
 Специфични ВиК цели:
    До края на 2007 г. премахване на режима на вода във всички населени места на
    територията на областта извън случаите на форсмажорни обстоятелства.
    До края на 2007 г. резултатите от пробовземанията на питейна вода,
    неотговарящи на нормативните изисквания да се сведе до ниво, което
    кореспондира единствено с природни фактори, на които при съществуващите
    обстоятелства не може да се влияе.
    В края на 2010 г. да функционира ГПСОВ - Любимец и да е започнало
    изграждането на Мобилни пречиствателни станции в най-големите селища.
    Да се изгради канализационна мрежа на населени места с над 500 жители до
    края на 2010 г.
 За постигането на всяка от горните цели ще се предприемат синхронизирани във
времето мерки, които са обединени по една за всяка от подцелите.
 Изграждането на ГПСОВ е изключителен приоритет за включване в ОПР за
развитие на община Любимец. В по-далечна перспектива обаче такова
финансиране би могло да се осигури чрез Структурните фондове на ЕС.
 Освен изграждането на пречиствателни станции успешното реализиране на
програмата изисква и предприемането на други действия, свързани с управлението
и експлоатацията на построените пречиствателни съоръжения.
 На този етап община Любимец разполага с работещ екип за подготовка на
проекти при търсенето на инвестиции. В бъдеще, при неохбодимост, Общинското
ръководство следва да потърсят и консултантски услуги при подготовката на
инвестиционни проекти. Програма САПАРД и ИСПА позволяват покриване на
такива разходи в определени размери.


   3.1.2. ПРИОРИТЕТ 2. ЕКОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА, РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И ТУРИЗМА

 ГЛАВНА ЦЕЛ:   ОПАЗВАНЕ  НА   ОКОЛНАТА            СРЕДА,     РАЗВИТИЕ
         ОБРАЗОВАНИЕТО И ТУРИЗМА

 ПОДЦЕЛ 2. :     ПОДОБРЯВАНЕ НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО И ТРЕТИРАНЕТО НА ТБО

 2.1. Мерки:   2.1.1. Въвеждане на система за организирано сметосъбиране и
         сметоизвозване във всички населени места на общината;

         2.1.2. Ликвидиране и саниране на нерегламентирани сметища в
         общината;

         2.1.3. Осъвременяване и подобряване на зелените площи по
         населените места. Възстановяване на декоративната растителност
            ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  64        по тротоарните площи, паркове, крайблокови пространства, алеи и
        градини.

        2.1.4. Конкретни действия за защита на биоразнообразието / ЗМ
        Долната Ува, Бакърлията, Глухите камъни/

        2.1.5. Реконструкция на локален път при бул. Одрин, изграждане на
        пояс от декоративни дървета облекчаващ акустичното натоварване.

        2.1.6. Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците от
        опаковки.

        2.1.7. Въвеждане на система за компостиране на биоразградими
        отпадъци.

        2.1.8. Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за
        намаляване на опасността от горски пожари - прието с решение №
        62/02.03.2012 г.

Подцел 2.2. :           РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

2.2. Мерки:   2.2.1. Поетапно и пълно обновление на материалната база на
        образованието в общината.

        2.2.2. Оптимизация на учебната мрежа в общината.

        2.2.3. Гарантиране на равен достъп за образование на децата и
        учениците от ромски произход и тяхната постепенна образователна
        интеграция в българското общество. От учебната 2006/2007 г.
        приемствени училища за подлежащи ученици от ромски произход да
        бъдат НУ “Захари Стоянов” и СОУ “Желязко Терпешев”.

ПОДЦЕЛ 2.3. :    ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

2.3. Мерки:   2.3.1. Изграждане на екопътеки и съпътстващи обекти в района на яз.
        Ивайловград, местността “Глухите камъни” и Сакар.
        2.3.2. Изграждане на екологичен парк по поречието на река Марица

ПОДЦЕЛ 2.4. :          ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СПОРТНАТА БАЗА

2.4. Мерки:   2.4.1. Реконструкция на стадиона в град Любимец
        2.4.2. Реконструкция на спортните площадки в големи села в
        общината
        2.4.3. Реконструкция на спортна зала

Подцел 2.5. :  Развитие и модернизация на инфраструктурата за развитие на
                   спорта и културата

2.5. Мерки   2.5.1 Ремонт и осъвременяване на читалищни сгради, спортни
        съоръжения, религиозни храмове и др.- прието с решение №
        81/26.04.2012
            ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  65  3.1.3. ПРИОРИТЕТ 3. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

ГЛАВНА ЦЕЛ:    СТИМУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

 ПОДЦЕЛ 3.1. :   СЪЗДАВАНЕ НЕ ЯДРО ЗА КАЧЕСТВЕНО ПОДОБРЯВАНЕ НА ПАЗАРА НА
                       ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ

3.1. Мерки:    3.1.1. Изграждане на модерен агроцентър, включващ
         хладилни бази и тържище за зеленчуци с цел износ на
         европейските пазари

          3.1.2. Развитие на животновъдство - на субсидираните от ЕС
         – овце и кози

 ПОДЦЕЛ 3.2. :      ПРОМИШЛЕНОСТ ПРЕРАБОТВАЩА МЕСТНИТЕ СУРОВИНИ

3.2. Мерки:   3.2.1. Стимулиране на развитието на консервната промишленост
         3.2.2. Стимулиране и доразвитие на винопроизводството, разши-
         ряване на региона за доставка на суровина
         3.2.3. Създаване на местен клъстер „Храни”
 ПОДЦЕЛ 3.3. :      РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ АТРАКТИВНИ РАБОТНИ МЕСТА

3.3. Мерки:   3.3.1. Създаване на клъстер „Туризъм” - разкриване на работни
         места от всички нива
         3.3.2. Задържане на младите квалифицирани кадри - ликвидиране
         на трудовата миграция.
 ПОДЦЕЛ 3.4. :   ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА МЕСТНИ КАДРИ

3.4. Мерки:   3.4.1. Съобразяване на образованието с потребностите на пазара
         на труда
 ПОДЦЕЛ 3.5. :    МЕКИ МЕРКИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ ИНИЦИАНИВИ

3.5. Мерки:   3.5.1. Създаване на смесени дружества с общинско участие
         3.5.2. Изработване и регламентиране на общински, преферен-
         циални условия за привличане на инвеститори  3.1.4. ПРИОРИТЕТ 4. ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ГЛАВНА ЦЕЛ:    ИКОНОМИЧЕСКО И КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 ПОДЦЕЛ 4.1. :  ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

4.1. Мерки:   4.1.1. Проучване на условията за изграждане на смесени
         предприятия за преработка на местни суровини, в т.ч. произведени
         в съседни райони на Гърция и Турция
         4.1.2. Създаване на условия за реализация на трансгранични
         инфраструктурни проекти
         4.1.3. По нататъшно развитие на съвместни икономически,
         социални, културни, спортни и туристически инициативи и проекти
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  66
   3.1.5. ПРИОРИТЕТ 5. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 ГЛАВНА ЦЕЛ:     УСТРОЙСТВЕНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ

  ПОДЦЕЛ 5.1. :    ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

 5.1. Мерки:    5.1.1.. Изработване на Устройствена схема на община Любимец за
          локализиране на мероприятията на ОПР
          5.1.2. Изработване на Устройствена схема „Група общини Любимец
          – Свиленград – Ивайловград за локализиране на между
          общинските инициативи
          5.1.3. Изработване на нов ОУП (актуализация на действащия) на
          град Любимец
          5.1.4. Изработване на Подробни устройствени планове на
          вторичните центрове

  ПОДЦЕЛ 5.2. :    ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 5.2. Мерки:    5.2.1. Изработване на Цифрови модели на град Любимец и
          вторичните общински центрове
          5.2.2. Изграждане на Информационна система за устройство на
          територията
          5.2.3. Комплексно, бързо и качествено обслужване на инвести-
          торите, населението и проектирането
  ПОДЦЕЛ 5.3. :            СЪЩЕСТВУВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ

  5.3. МЕРКИ:     5.3.1. САНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ.


 Визията и приоритетите на общината е резултат от консолидираните представи и
желания на една общност за стандарта и качествата на средата, която тази общност
изгражда, поддържа и обитава.
 Желанията на жителите е да имат висок жизнен стандарт, да обитават добре
поддържана и устроена жизнена среда, да чувстват сигурност в живота си и този на
децата си. Визията очертава крайният резултат от усилията на всички за
развитието на общината.
 Обективните стимули да такова развитие са:
    Изграден имидж на земеделски център с възможности за развитие
    Изграден имидж на индустриален полюс в района с възможности за развитие на
    преработващи производства
    Концентрация на административни, икономически, културни, търговски,
    транспортни функции, присъствие на учебни заведения – средни и основни
    училища, развита обслужваща сфера и инфраструктура
    Средищно място и комуникационно-транспортен възел от висок ранг
    Висока степен на изграденост на енергийната и съобщителна система
    Натрупан опит и традиции в развитието на индустриалните и обслужващи
    отрасли, независимо от протичащите негативни демографски процеси и миграция
    на квалифицирана работна ръка.
 Паралелно с това се отчитат и факторите задържащи развитието:
    Икономически спад, обхванал структуроопределящи производства
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  67    Недостатъчни връзки с новите европейски и световни полюси с концентрация на
    близки икономически дейности (земеделие и преработваща промишленост) и
    предприемачество
    Липса на добре екипирани пространства, които да внесат нов импулс в
    развитието и обновяването на икономиката
    Преобладаващ дял на микро предприятия и еднолични фирми – неспособни да
    посрещнат предизвикателствата на съвременната конкуренция и стандарти
 Само след две години България ще стане част от Европейския пазар – на стоки и
услуги. С това за голяма част от българския бизнес ще започнат истинските
проблеми. За да оцелеят на предстоящата тежка битка, мениджърите имат само
едно спасение - инвестиции в материалните активи и оборудване, в човешките
ресурси, в нови технологии, в качество, бързи реакции и коректност и основно в
ОБЕДИНЕНИЕТО на усилия и ресурси.
 За нейната реализация са необходими:
    Изпреварващи стъпки в подготовката за сливане с европейските пазари –
    привлекателни полета за нови инвестиции, маркетингова агресивна реклама (не
    кампания), информиран и настроен местен бизнес, обединение, въвеждане на
    високи стандарти и технологии.
    Залагане на секторите на растеж и подкрепяне с всички възможни средства –
    позволени от закона, приемливи за обществото и подкрепено от него
    Своевременна подготовка за максимално усвояване на средствата от
    структурните фондове, създаване на банка „стратегически проекти” – по
    приложимите за общината приоритети
 Основите приоритети на общината представляват един „двучлен”, съдържащ две
неотделими сфери:
    Икономически растеж и Жизнена среда.
 Първата е двигател за развитието и генератор на благата от труда, а втората
осмисля усилията на хората, реализирали това развитие.
 Това - целите преследват успоредно и едновременно в двете сфери. Прилагането
на такава стратегия предполага изграждането на жизнен икономически комплекс и
достатъчно приходи за ре инвестиране в хората и жизнената им среда.
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  68
   ПРИЛОЖЕНИЯ
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013   69ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ И ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА


   ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ
Мярка   Индикатор за  Срок за  Отговорна    Необходи              Източници на финансиране
      постигането  постиган  институция     ми     Средства на   Средства от   Фондове на ЕС,  Частни средства
               е            средства   местните власти  държавния      друга
                                           бюджет     чуждестранна
                                                    помощ
 …       1      2      3       4        5        6       7         8

      Извършена          ИАП
1.1.1.
     реконструкция
              2010           2 000 000
                                            ●         ●
       Извъшено         Община
1.1.2.
     асфалтиране
              2013
                   Любимец              ●       ●         ●
      Извършено         Община
1.1.3.
     асфалтиране
              2010
                   Любимец
                           8 900 000
                                     ●       ●         ●
      Извършено         Община
1.1.4.
     асфалтиране
              2013
                   Любимец
                           3 500 000
                                     ●       ●         ●
       Изградени         МТС
1.1.5.
       надлели
              2013          10 000 000
                                            ●
       Изградени         Община
1.2.1.
      канализации
              2013
                   Любимец
                           6 800 000
                                     ●       ●         ●        ●
       Изградена         Община
1.2.2.
        ПСОВ
              2010
                   Любимец
                           3 000 000
                                            ●         ●        ●
     Възстановени         Община
1.3.1.
       санитарни
              2008
                   Любимец,
                           80 000
                                     ●       ●         ●
        зони          ВиК
      Подменени         Община
1.3.2.
      водопроводи
              2007
                   Любимец
                           3 680 000
                                     ●       ●         ●
        Нов          Община
1.3.3.
      водопровод
              2006
                   Любимец,
                           400 000
                                            ●         ●
                    ВиК
      Изградена         Община
1.3.4.
     водопроводна
              2012
                   Любимец
                           2 900 000
                                            ●         ●
       мрежа
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013   70       Ново          Община
1.4.1.
      осветление
              2008
                   Любимец
                           220 000
                                                     ●
   ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ
Мярка   Индикатор за  Срок за  Отговорна    Необходи              Източници на финансиране
      постигането  постиган  институция     ми     Средства на   Средства от   Фондове на ЕС,  Частни средства
               е            средства   местните власти  държавния      друга
                                           бюджет     чуждестранна
                                                    помощ
 …       1      2      3       4        5        6       7         8

        Ново          Община
1.4.2.
      осветление
              2008
                   Любимец
                           150 000
                                                     ●
      Нов облик на        Община
1.4.3.
       сградите
              2010
                   Любимец
                           660 000
                                            ●         ●        ●
     Газифициране        Община     Проект
1.4.4.
       на града
              2015
                   Любимец                      ●         ●        ●
        Чисто         Община
2.1.1.
       населено
              2006
                   Любимец
                           740 000
                                     ●       ●         ●        ●
        място
        Чисто         Община
2.1.2.
       населено
              2006
                   Любимец
                           640 000
                                     ●       ●         ●
        място
      Приветливо         Община
2.1.3.
       налесено
              2010
                   Любимец
                           18 000
                                     ●                ●        ●
        място
      Увилечени         Община     Проект
2.1.4.
      популации
              2013
                   Любимец,                     ●         ●        ●
                    ЛРД
     Обновен, нови        Община
2.1.5.
       дървета
              2013
                   Любимец
                            4 000
                                                     ●
      По-чист град        Община
2.1.6.           2010
                   Любимец,
                           150 000
                                            ●         ●        ●
                    частни
                   институции
               ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013   71       По-чист град         Община
2.1.7.            2010
                     Любимец,
                             170 000
                                              ●         ●        ●
                     частни
                    институции
       Приветливи          Община
2.2.1.
        училища
               2013
                     Любимец
                             700 000
                                      ●       ●         ●
       Съвременно          Община
2.2.2.
       образование
               2012
                     Любимец
                             250 000
                                      ●       ●         ●

    ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ
Мярка    Индикатор за   Срок за  Отговорна    Необходи              Източници на финансиране
       постигането   постиган  институция     ми     Средства на   Средства от   Фондове на ЕС,  Частни средства
                е            средства   местните власти  държавния      друга
                                             бюджет     чуждестранна
                                                      помощ
 …        1       2      3       4        5        6       7         8

      Брой ученици         Община
2.2.3.            2007
                     Любимец
                             250 000
                                      ●       ●         ●
      Брой туристи         Община
2.3.1.            2008
                     Любимец,
                             100 000
                                                       ●        ●
                     частни
                    институции
      Изграден парк         Община
2.3.2.            2013
                     Любимец
                             100 000
                                                       ●        ●
       Модерна           Община
 2.4.
      спортна база
               2010
                     Любимец,
                            1 000 000
                                              ●         ●        ●
                     частни
                    институции
       Модерно           Частни
3.1.1.
       тържище
               2009
                    институции,
                             600 000
                                                       ●        ●
                     Община
                     Любимец
      Подобрено           Община
 4.1.
      Тр.гр.сътрудни
               2007
                     Любимец
                            1 600 000
                                      ●                ●
      чество
               ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013     72        Подобрено         Община
 5.1.
       решаване на
                2009
                     Любимец
                             100 000
                                       ●          ●         ●
       въпроси от УТ
        Подобрено         Община
 5.2.
       решаване на
                2009
                     Любимец
                             200 000
                                       ●          ●         ●
       въпроси от УТ
     ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

        ПРИОРИТЕТ: 1        Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата.
         Общо    Нац. съ-      планирани финансови ресурси        частни    европейски фондове      кредити
  Мярка      фи-    финанс.     Държ.   Общ.  собств.  извън      сред-  общо  струк-   кохе-  с държ. фирмени
        нансиране   общо     бюджет   бюджет  сред.  бюдж.ср.     ства   ЕО   турни   зионни  гаран.  без д.гар.
     1     2       3       4      5     6       7   8    9    10    11    12     13


1.1.1     2 000 000   2 000 000  2 000 000

1.1.2.

1.1.3     8 900 000

1.1.4     3 500 000

1.1.5     10 000 000  10 000 000 10 000 000

1.2.1     6 800 000

1.2.2     3 000 000

1.3.1     80 000

1.3.2     3 680 000
            ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013    731.3.3    400 000

1.3.4    2 900 000

1.4.1    220 000

1.4.2    150 000

1.4.3    660 000

1.4.4    Проект


ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

      ПРИОРИТЕТ: 2      Екологична обстановка, развитие на спорта и туризма.
       Общо   Нац. съ-     планирани финансови ресурси      частни   европейски фондове      кредити
  Мярка    фи-   финанс.   Държ.   Общ.  собств.   извън     сред-  общо  струк-   кохе-  с държ. фирмени
      нансиране  общо    бюджет   бюджет  сред.   бюдж.ср.    ства  ЕО   турни   зионни  гаран.  без д.гар.
    1    2     3      4      5     6      7    8   9     10    11    12     132.1.1    740 000                ●
2.1.2    640 000        ●        ●
2.1.3    18 000                                        ●    ●
2.1.4    Проект                                ●
2.1.5    4 000
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013   74
2.1.6     150 000                                       ●    ●
2.1.7     170 000                                       ●    ●
2.2.1     700 000        500 000   200 000


2.2.2     250 000        200 000   50 000


2.2.3     250 000


2.3.1     100 000


2.3.2     100 000


2.4      1 000 000
    ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

       ПРИОРИТЕТ: 3      Икономическо развитие.        Общо   Нац. съ-     планирани финансови ресурси      частни   европейски фондове      кредити
   Мярка   фи-   финанс.   Държ.   Общ.  собств.   извън     сред-  общо  струк-   кохе-  с държ. фирмени
       нансиране  общо    бюджет   бюджет  сред.   бюдж.ср.    ства  ЕО   турни   зионни  гаран.  без д.гар.
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013     75    1     2     3      4      5     6       7     8     9    10    11    12     13


3.1.1     600 000
    ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

       ПРИОРИТЕТ: 4      Трансгранично сътрудничество.        Общо   Нац. съ-    планирани финансови ресурси        частни     европейски фондове       кредити
 Мярка     фи-   финанс.   Държ.   Общ.  собств.  извън      сред-   общо   струк-   кохе-  с държ. фирмени
       нансиране  общо    бюджет  бюджет  сред.  бюдж.ср.      ства   ЕО   турни   зионни  гаран.  без д.гар.
    1     2     3      4      5     6     7     8     9     10    11    12     13


4.1.3     1 600 000              100 000                        1 500 000
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013   76
    ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

       ПРИОРИТЕТ: 5      Устройство на територията.        Общо   Нац. съ-     планирани финансови ресурси      частни   европейски фондове      кредити
  Мярка     фи-   финанс.   Държ.   Общ.  собств.   извън     сред-  общо  струк-   кохе-  с държ. фирмени
       нансиране  общо    бюджет   бюджет  сред.   бюдж.ср.    ства  ЕО   турни   зионни  гаран.  без д.гар.
    1       2   3      4      5     6      7   8    9    10    11    12     13


5.1.1     30 000               30 000                          30 000

5.1.2     14 000               14 000                          14 000

5.1.3     16 000               16 000                          16 000

5.1.4     63 000               63 000                          63 000

5.2.1     150 000               150 000                          150 000

5.2.2     7 000                7 000                           7 000
         ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  77
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГРАФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  78
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  79
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  80
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  81
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  82
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  83
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  84
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  85
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  86
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  87
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  88
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  89
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  90
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  91
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  92
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  93
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  94
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  95
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  96
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  97
            ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013       98
  ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ - ИЗВАДКА    община    общо   Земеделска
                                                     За
                                Населени            Водни   добив   За транспорт
                          от
                                места и други          течения  на    и
                    в   т.ч: нея: Горска
                                урбанизирани          и водни  полезни  инфраструкт
                Общо   обработвае полив
                                територии            площи   изкопае  ура
                    ма площ   на
                                                     ми
                          площ

HKV09  Димитровград 567603  416571 351424      87343 72977    44734         15977   12632   4712

HKV11  Ивайловград  814137  261284 152302      7349   519318 9412          12002   7183   4938

HKV17  Любимец    344271  201987 159521      41566 111165 10394            10222   8557   1946

HKV28  Свиленград  700315  511149 337822      33545 132931 19379            16305   15974   4577


 ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ (НЕФИНАНСОВ СЕКТОР) ПО ОТРАСЛИ ЗА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ ПРЕЗ 2003 Г

                                   Нетни    Разх.                      Средства
                Брой ед.  Бруто    Прих.    приход.   за    Печалба Загуба Заети      Наети  за      ДМА

                                   от
                                   продажб                            запл. и др.
2617 Любимец 2003              продукция от дейн.    и    дейн.                 лица  лица  възнагр.

                Брой    хил.лв    хил.лв   хил.лв    хил.лв  хил.лв    хил.лв  Брой  Брой  хил.лв    хил.лв

OБЩО              296     13527    22021    21745    22286   676      -1139   1335  1053  2290     8134
               ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013        99Селско,  ловно    и   горско
стопанство               19     1245     1351    1336    1491     15     -243  80  63     119     614

Хранително-вкусова           12     ---------  ---------  ---------  ---------  ---------  -27  120  110     303     1430

Текстилна               8     3238     3546    3545    4027     7      -539  393  390     869     ---------

Машини и оборудване          3     1279     1621    1620    1649     ---------  -54  79  74     291     ---------

Строителство              4     110     110     110     105     5      0   6   ---------  ---------  16

Транспорт,   складиране     и
съобщения               40     1899     2406    2400    2323     107     -27  125  86     127     809

Търговия                153    1781     8665    8615    8503     282     -163  332  186     302     1017

Хотели и ресторанти          29     159     352     352     376     22     -46  90  59     70     28

Операции с   недв.    имоти  и
бизнесусл.               5     84      88     88     50      38     0   12  10     17     ---------

Здравеопазване   и    социални
дейности                7     198     352     196     367     20     -35  64  41     ---------  ---------

Образование              2                                        161

Други дейности, обслужващи
обществото и личността   6           36      42     42     41      4      -3   14  8      9      --------- Възрастова структура – ГРАО община Любимец

2004 година
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013      100н. адрес – нас. всичко     мъже     жени     под 7г.   от 7до14 от15до18        =18 < 57 =18 < 62 >57 жени  > 62 мъже
място                                                 жени   мъже

с. Белица     411     200      211     9      11      8         53     80   142    108

с. Васково     85      36      49      4      9      5         16     19   20     12

с. Вълче поле   324     169      155     20     14      8         34     70   100    78

с.   Георги 280       138      142     16     17      4         37     54   85     67
Добрево

с. Дъбовец     53      27      26      5      2      0         6     7   18     15

с. Йерусалимово 157       76      81      4      5      5         17     28   59     39

с. Лозен      493     245      248     13     15      5         62     120  168    110

гр.Любимец     8304     4136     4168     550     675     496        2217    2563  1118    685

с.      Малко 667     298      369     31     25      12         90     132  241    136
градище

с. Оряхово     359     160      199     14     16      0         38     53   143    95

общо        11133    5485     5648     666     789     543        2570    3126  2094    1345населено место        всичко     под    %       във     %       над     %

с. Белица           411       28     6,81     133     32,36     250     60,83

с. Васково          85       18     21,18     35      41,18     32     37,65
          ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013      101с. Вълче поле     324       42     12,96     104     32,10     178  54,94

с. Георги Добрево   280       37     13,21     91      32,50     152  54,29

с. Дъбовец       53       7     13,21     13      24,53     33   62,26

с. Йерусалимово    157       14     8,92     45      28,66     98   62,42

с. Лозен        493       33     6,69     182     36,92     278  56,39

с. Малко градище    667       68     10,19     222     33,28     377  56,52

с. Оряхово       359       30     8,36     91      25,35     238  66,30

общо          2829      277    9,79     916     32,38     1636  57,83
                ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013   102
  Динамика на населението

                години

№     Населени места    1996     1997     1998     1999     2000   2001  2002  2003  2004

1     с. Белица      541     515      535     525     500   477  451  424  411

2     с. Васково      95      96      94      91      92    87   91   87   85

3     с. Вълче поле    399     382      366     340     332   313  294  298  324

4     с. Г. Добрево    311     300      310     338     332   316  304  300  280

5     с. Дъбовец      97      95      89      74      56    52   45   55   53

6     с. Йерусалимово   233     228      222     213     201   190  176  170  157

7     с.Лозен       650     643      666     660     641   601  546  526  493

8     гр. Любимец     8546     8627     8645     8548     8559   8565  8509  8438  8304

     с.      Малко
9     Градище       846     817      820     768     745   711  695  687  667

10    с. Ореховен     460     450      452     431     422   402  399  386  359
            ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  103 ТРАНСПОРТНА    СХЕМА
 ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ          С  АВТОБУСЕН    ТРАНСПОРТ  НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

 Автобусни линии: изпълняват се ежедневно
 Автобусна линия № І
 Любимец – с.Вълче поле – обща дължина 66 км.
                 Тръгване/ч.      Връщане/ч.

  1.гр.Любимец              6,45        8,35
   с.Лозен               6,55        8,25
   с.М.Градище             7,05        8,15
   с.Дъбовец              7,25        7,50
   с.Вълче поле             7,35        7,40

  2.гр.Любимец              13,00        14,45
   с.Лозен               13,10         14,35
   с.М.Градище             13,20         14,25
   с.Дъбовец              13,40        14,05
   с.Вълче поле             13,50        13,55

 Автобусна линия № І А
 Любимец – с.М.Градище -обща дължина 28 км.

  1.гр.Любимец             17,00         17,40
   с.Лозен              17,10         17,30
   с.М.Градище            17,20         17,20


 Автобусна линия №ІІ
 Любимец-с.Белица -обща дължина 15 км.

  1.гр.Любимец              7,00          7,30
   сп.центъра             7,02          7,28
    с.Белица             7,13          7,18
  2.гр.Любимец             13,30         14,05
   сп.центъра             13,32         14,02
   с.Белица              13,45         13,50 Автобусна линия № ІІІ
 гр.Любимец – с.Васково- обща дължина 36 км.
               тръгване /ч.        Връщане/ч.

  1.гр.Любимец           6,15           7,15
    с.Йерусалимово        6,20           7,05
    с.Оряхово           6,35           6,55
    с.Васково           6,42           6,47

  2.гр.Любимец          13,30          14,30
    с.Йерусалимово        13,40          14,15
    с.Оряхово          13,50          14,07
    с.Васково          13,57          14,00

 Автобусна линия № ІV
            ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  104 гр.Любимец – с.Георги Добрево-обща дължина 14 км.

  1.гр.Любимец          7,00           7,20
    с.Г.Добрево         7,07           7,10
  2.гр.Любимец          12,45          13,10
    с.Г.Добрево        12,55          13,00

  3.гр.Любимец         17,15           17,40
    с.Г.Добрево        17,25           17,30
   ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ НА ЕС Общността осигурява финансова подкрепа за постигането на целите,
дефинирани в Договора за Европейския съюз, чрез структурните фондове
/Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд,
Европейски Фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство -секция
Ориентиране/, Кохезионния фонд, Европейска инвестиционна банка, както и чрез
други съществуващи финансови инструменти като инициативи, програми и др.
 Структурните фондове представляват финансовият инструмент за провеждането
на “Регионалната структурна политика”, която понастоящем е една от най-
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  105важните политики провеждани от ЕС. Това е обобщаващо наименование за
няколко различни фонда, създадени по различно време и с различна цел от
ЕО/ЕС. Смисълът на Структурните Фондове е да приведе всички региони/ държави
от ЕС към ниво на социално сближаване, средно за ЕС. Като част от тези мерки
е и преодоляването на регионалните различия в рамките на отделните държави.
С приемането на План 2000 и реформата на Общите политики провеждани от
Съюза, тези фондове са включени в една обща финансова рамка.
 Европейската регионална политика е обща за всички страни-членки и се базира
на финансовата солидарност. Тя позволява трансфер на около 35% от бюджета на
ЕС /който основно се набира от най-богатите държави/ към по-слабо развитие и по-
необлагодетелствани региони и социални групи. Този подход подпомага не само
страните- бенефициенти, но и страните, които са нетни донори, тъй като техните
предприятия печелят от възможностите за големи инвестиции и от трансфера на
икономическо и технологично ноу-хау, особено в регионите, където различните
видове икономическа активност не са все още напълно изчерпани. Регионалната
политика позволява на всички региони да спомогнат повишаването        на
конкурентноспособността на целия ЕС.
 Европейската солидарност се изразява преди всичко чрез четирите. Структурни
Фонда. Във всички страни-членки те имат мултипликационен ефект върху
икономическите и социални фактори, като по този стимулират развитието на
регионалната икономика. Има и специален фонд за подпомагане на Испания,
Гърция и Португалия, тъй като транспортната и екологична инфраструктура в тези
страни-членки все още не отговаря на критериите на ЕС. Това е т.нар. Кохезионен
фонд, чиито ресурси са около 2,5 млрд.евро годишно за периода 2000 - 2006г.Видове фондове

 Четирите Структурни Фонда не са единен финансов източник в бюджета на ЕС.
Всеки от тях има своя специфична област, макар че те работят съвместно.
Конкретните задачи на фондовете се определят както следва:Европейски фонд за регионално развитие - ЕФРР/ The European Regional Development
Fund - ERDF/.

 Той е създаден през 1975 г. Фондът е най-важният инструмент за провеждането
на общата ”регионална политика”, чиято цел е да допринесе за намаляване на
различията между регионите в    Общността. Фондът се прилага главно в
национални програми за стимулиране на развитието, чрез безвъзмездни субсидии.
Също така и при финансирането на: производствени инвестиции; създаване или
модернизиране на инфраструктури, които допринасят за приспособяването на
съответните региони; инвестиции за създаване на работни места, проекти за
местно развитие и подкрепа на малки фирми; мерки, насочени към експлоатиране
на потенциала на вътрешно регионално развитие; инвестиции в областта на
образованието и здравеопазването в региони, попадащи в дефиницията на Цел 1;
финансиране на проучвания или пилотни схеми относно регионалното развитие на
ниво Общност, особено, когато се отнасят до гранични райони на държавите -
членки, туризъм, урбанистично развитие и култура. Фондът е част от бюджета на
ЕС.

Европейски социален фонд - ЕСФ /The European Social fund - ESF/

 Създаден е през 1958г. Този фонд се прилага при финансирането на мерки от
социално-политически характер. Мерките за постигане на висока заетост са една от
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013   106важните политики на ЕС залегнала в договора от Амстердам. Основната му задача
е осигуряването на финансова подкрепа за изпълнението на цел 2 и 3 в борбата с
безработицата, насърчава връщането на безработните и необлагодетелстваните
групи към пазара на труда, главно чрез финансиране на мерки за обучение и на
системи за набиране на работа. Финансирането по фонда конкретно допринася за:
улесняване достъпа до пазара на труда, осигуряване на равни възможности на
пазара на труда; развитие на уменията, способностите, повишаването на
професионалната   квалификация,  преквалификация   и  т.н.; насърчаване
създаването на работни места; финансиране на проучвания и пилотни схеми
отнасящи се до аспекти, които са общи за няколко страни - членки. Фондът е част
от бюджета на ЕС.Фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство-секция ”Ориентиране” –
ЕФОГСС (The European Agricultural Guidance Fund-EAGGF).

 Създаден е през 1962г. Основен инструмент за провеждане на Общата
селскостопанска политика. Фондът финансира мерки за развитие на селските
области и помощи за фермерите. ЕФОГСС има две секции:
 Секция ”Гарантиране” - това е по-голямата част от фонда и е основен
инструмент за гарантиране на цените на селскостопанска продукция.

Секция “Ориентиране” - служи за провеждане на структурната политика в селското
стопанство, субсидира приспособяването на производството към пазара, подобряването
на качеството и т.н. Фондът е част от бюджета на ЕС. Фондът финансира главно мерки
за развитие на селското стопанство и фермерите, основно в изоставащи райони.
Секцията ”Ориентиране” също подкрепя селските райони, но единствено в рамките на
Общата селскостопанска политика на ЕС. В съответствие на принципите на член 39 на
Договора за Европейската икономическа общност, финансовото съдействие на фонда е
насочено конкретно към изпълнението на следните задачи: укрепване и реорганизиране
на селскостопанските, и горските структури, включително тези за пазарна реализация и
преработка на селскостопанските и горските продукти и облекчаване на природните
затруднения в селското стопанство; осигуряване приспособяването на селскостопанското
производство и насърчаване развитието на допълнителни дейности за фермерите от
двата пола; подпомагане осигуряването на добър жизнен стандарт; подобряване
развитието на социална мрежа в земеделските области, защитата на околната среда и
опазването на природата/ в това число чрез осигуряване на консервация на природните
селскостопански ресурси/; предоставяне на техническа помощ и информация, както и на
подкрепа за проучвания и пилотни проекти за насърчаване на земеделското развитие на
ниво Общност.Финансовият инструмент за ориентиране на рибарството – ФИОР (The          Financial
Instrument for Fisheries Guidance - FIFG) Създаден е през 1993 г. Фондът е създаден в отговор на криза в сектора и е
предвиден да съдейства    за неговото преструктуриране, да подпомага
адаптирането и модернизирането на риболовната индустрия.

Фондът за сближаване -(Cohesion Fund) е създаден през 1993 г. Целта на Фонда е да
подпомогне по-слаборазвитите държави-членки да се подготвят за      участие в
икономическия и валутен съюз и за бюджетната дисциплина, която той налага, като едно
едновременно с това се поддържат усилията за развитие и сближаване с по-богатите
             ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  107държави членки. Кохезионния фонд финансира главно транспортни инфраструктури
проекти, които допринасят за развитието на трансевропейските мрежи и проекти за
опазване на околната среда, които са свързани с целите на политиката в ЕС в тази
област.

INTERREG ІІІ С

Специфична цел: Стимулиране на партньорство за регионално развитие между области
без общи граници.

Сфери за подпомагане:

Урбанистично развитие;

Иновативни програми за действие.

Съществува съфинансиране на българските участници до 2007 г от МФ чрез програма
ФАР;

 IDA II – Инструмент на ЕО, насочен към създаването на единно информационно
 пространство за обмен на данни между администрациите на страните-членки на ЕС и
 страните кандидатки при съответна степен на сигурност, посредством разработването
 и използването на единни технически и програмни решения.

 Координатор на програмата е Координационен съвет по информационни технологии.
 Лице за контакт е г-н Ивайло Георгиев,телефон: 02/9403647;

 office@ccit.government.bg Многогодишна програма на ЕС за развитие на предприятията и предприемачеството и
 по-специално малки и средни предприятия.

 Основни цели на програмата:

 Повишаване растежа и конкурентноспосбността на бизнеса в глобализираната
 икономика, основаваща се на знанието;

 Насърчаване на предприемачеството;

 Опростяване и подобряване на административната и нормативна рамка за бизнеса,
 особено за научните изследвания, иновациите и създаването на бизнес;

 Подобряване на финансовите условия за бизнеса, особено за малките и средните
 предприятия;

 Осигуряване по-добър достъп на бизнеса до услугите, програмите и мрежите на ЕС и
 подобряване на координацията им.

 Координатор на програмата е Агенцията за малки и средни предприятия. Лице за
 контакт е г-жа Кети Койнакова, телефон: 02/9329273;

 k.koynakova@asme.bg
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  108РАСЕ 2006-2010

Програма   на  Общността   за  подпомагане       на   предприемачеството   и
конкурентноспособността на предприятията.Предложението на Европейската комисия е структурирано около 4 основни цели,
подразделени на 18 действия.

Четирите основни цели са:

Цел 1: Ускоряване адаптирането на индустрията към структурите промени;
Цел 2: Насърчаване създаването на среда, благоприятна за инициативи и за развитие
на  предприятията,  особено  на  малките  и  средите  предприятия;
Цел 3: Насърчаване създаването на среда, благоприятна за сътрудничество между
предприятията;

Цел 4: Засилване на по-добрата експлоатация на потенциала на политиките за
иновационно, изследователско и технологично развитие.

18-те действия са:

1. Насърчаване и засилване интеграцията на информационните и комуникационните
технологии в бизнес стратегиите;

Насърчаване на корпоративната социална отговорност и устойчивото производство;

Засилване на конкурентноспособността на предприятията и адаптирането им към
специфични сектори;

Насълчаване на предприемаческия дух;

Подпомагане поемането на риск от страна на предприемачите;

Свързване на предприятия с цел растеж и конкурентноспособност;

Насърчаване достъпа до финанси за предприятия, особено за МСП;

Създаване на благоприятна за предприятията регулативна и административна рамка на
национално ниво;

Засилване на трансграничното сътрудничество между компании от ЕС;

Насърчаване и улесняване на международните бизнес връзки за предприятия от ЕС;

Функционилане на европейските мрежи за подкрепа на бизнеса;

Засилване на иновациите чрез по-добри знания и по-ефективен мениджмънд на
интелектуалната собственост;

Насърчаване на технологичния трансфер и клъстерите;

Насърчаване на организационните и други нетехнологични иновации, включително и
дизайн;
               ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013  109Анализ и мониторинг за подобряване разбирането на вътрешните фактори за
конкурентноспособността и иновативността на предприятията;

Принос за подобряване качеството на регулативната рамка на Общността;

Оценка;

Разпространение;

План за действие в областта на иновациите

Публикуване през април 2004 г. на консултативен документ, фокусиран върху следите 6
цели:

Иновиране навсякъде;

Поява на иновацията на пазара;

Знания навсякъде;

Инвестиране в иновацията;

Умения за иновации;

Ефективно управление на иновациите.План за действие в областта на предпрпиемачеството

Представяне на сайта на Генерална дирекция "Предприятия" на 5 цели и 9 ключови
действия:

http://europa.eu.int/comm/enterpise/enterpreneurship/action_plan.htm

Цели:

Подхранване на предприемаческия дух;

Насърчаване на повече хора да станат предприемачи;

Свързване на предприемачи с цел растеж и конкуренто- способност;

Подобряване на финансовия поток;

Създаване на по-благоприятна за МСП регулаторна и административна рамка;

9-те ключови действия са:

1. Предприемачество и младежите;

2. Намаляване на риска от провал в бизнеса;

3. Улесняване на трансфера на бизнес дейности;

4. Подобряване на социалната сигурност на нови собственици на малък бизнес;

5. Подпомагане "по мярка" на жените и етническите малцинства;
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013      1106. Улесняване сътрудничеството на малкия и средния бизнес на вътрешния пазар;

7. Подкрепа за иновативните клъстери;

8. По-голяма справедливост (equity) и по-силен баланс;

9.   Намаляване    сложността    е   цел    справяне     с     даньчното
законодателство.ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ОПЕРИРАЩИ В БЪЛГАРИЯАvlar Bioventures Fund 2 (www.avlar.com/evlar_site_in_pro.htm )

Период на действие: 2001-2006

Региони: ЕС(15-10), България, Румъния, ЕАСТ

Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд:

Здраве,  социална  сфера,     нови   технологии,    политика     на   МСП.
Иновации, Икономика, Финанси;

Подкрепа   на    фирми   от   сферата    на   биотехнологиите           и
здравеопазването (при създаването и в ранен етап на развитие)

•   Фондът участва до10 % от рисковия капитал на компанията, с максимум до 3.3
млн. Евро

Годишен бюджет на фонда: 45 -75 млн.Евро

Финансиране на проекта: до 3.3 млн.евроBaring Private Equity Partners (WWW.BPEP.COM/BPEP/INDEX.ASP)

Региони: ЕС(15+10), България. Румъния. Нови независими държави, Азия.

Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд:

•   капиталово финансиране за средния предприятия, които планират разширяване;

Фондът ще държи мажоритарен или миноритарен дял

Годишен бюджет - 15 мил. Евро;

Финансиране на проекта: между 5 и 10 млн.евро

DBG Eastern European Fund LTD 2 (www.dbgee.com)

Период на действие: 2003-2013

Региони - България, Румъния, Балкански полуостров
              ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ  ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2006 – 2013    111Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд:

Услуги.  Политика    на    МСП.     Индустрия.     Заетост.    Икономика
Финанси. Местно развитие.

Капиталово финансиране за периферни компании:       Насърчаване на инвестициите и
насърчаване на производството.

Бенефициенти - корпорации, малки и средни фирми.

Годишен бюджет - 80 мил. Евро;

Финансиране на проекта: между 3 и 12 млн.евро

Black Sea Fund L.P (www.globalfinance.gr)

Региони - България, Румъния, Нови независими държави. Балкански полуостров.Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд:

Услуги. Политика на МСП. Индустрия. Икономика. Финанси;

Капиталово финансиране за компании с потенциал за растеж

Малки и средни предприятия;

Фондът участва с инвестиция, не по-голяма от 15 % от поверения капитал на всяка една
компания

Годишен бюджет- 100 млн. Евро;

Финансиране на проекта: между 2.2 и 1 0. 1 млн.евро.

								
To top