Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

CHƯƠNG VI

VIEWS: 5,563 PAGES: 15

									NGUYÊN VĂN LAN – TRƢƠNG T.H.P.T HA HUY TÂP – T P VINH P NGHÊ AN ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ Ngày 15 tháng 2 năm 2008 CHƢƠNG VI: HIĐROCACBON KHÔNG NO Tiêt 51:(Bài 39) ANKEN: DANH PHAP, CÂU TRUC VA ĐÔNG PHÂN ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ I. MỤC TIÊU: - Biêt câu truc electron va câu truc không gian cua anken ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ - Biêt đông phân câu tao va đông phân hì nh hoc va go i tên ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ II. PHƢƠNG PHAP ́ - Sư dung phương phap nêu vân đê , khai thac triêt đê kiên thưc đa hoc vê đông đăng, ̉ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̃ ̣ ̀ ̀ ̉ đông phân, danh phap. ̀ ́ - Sư dung phương phap đam thoai ̉ ̣ ́ ̀ ̣ III. THIÊT KÊ CAC HOAT ĐÔNG ́ ́ ́ ̣ ̣ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Hoạt đông 1: ̣ I.ĐỒNG ĐẲNG, DANH PHAP ́ + Hãy viêt CTCT cac đông phân 1.Dãy đồng đẳng và tên gọi thông thƣờng. ́ ́ ̀ mạch hở của C2H4 ,C3H6 ,C4H8 CTPT CTCT DANH PHAP ́ + Hãy cho biết cách gọi tên thông C2H4 CH2=CH2 Etilen thương. ̀ C3H6 CH2=CH-CH3 propilen C4H8 CH2=CH-CH2-CH3 α-butilen CH3-CH=CH-CH3 β-butilen CH2=C(CH3)2 isobutilen Nhóm CH2=CH- Gọi là nhóm vinyl 2. Tên thay thê ́ a) Quy tăc ́ Sô chỉ vị trí -Tên nhanh-Tên mach chí nh-sô chỉ vị trí -en ́ ́ ̣ ́ + Hãy gọi tên thay thế? b) Thí dụ: CH2=CH2 eten CH2=CH-CH3 propen CH2=CH-CH2-CH3 but-1-en CH3-CH=CH-CH3 but-2-en CH2=C(CH3)2 2-metylpropen Hoạt đông 2: II. CÂU TRUC VA ĐÔNG PHÂN ́ ́ ̀ ̀ 1. Câu truc: (sgk) ́ ́ 2. Đồng phân a) Đồng phân cấu tạo Anken có 4 nguyên tư C trơ lên co đông phân mach C ̉ ̉ ́ ̀ ̣ và đồng phân vị trí liên kết đôi VD: C5H12 có các đồng phân sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH3 pent-1-en CH3-CH=CH-CH2-CH3 pent-2-en CH3-C=CH-CH3 2-metylbut-2-en | CH3 CH2=C-CH2-CH3 2-metylbut-1-en | CH3 CH2=CH-CH-CH3 3-metylbut-1-en | CH3 b) Đồng phân hình học VD: H3C CH3 H3C H C=C C=C H H H CH3 Cis-but-2-en trans-but-2-en GIÁO ÁN LỚP 11 BAN KHOA HOC TƢ NHIÊN – NĂM HOC 2007 – 2008 ̣ ̣ ̣

NGUYÊN VĂN LAN – TRƢƠNG T.H.P.T HA HUY TÂP – T P VINH P NGHÊ AN ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ Hoạt động 3 1.Hãy viêt công thưc câu tao cua ́ ́ ́ ̣ ̉ các anken sau III. CỦNG CỐ a. pent-2-en b. 2-metylbut-1-en c. 2-metylpent-2en d. Isobutilen e. 3-metylhex-2-en f. 2,3-dimetylbut-2-en

2. Vì sao but-2-en có 2 đông ̀ phân cis va trans con but-1-en thì ̀ ̀ không?

H3C C=C H Cis-but-2-en

CH3 H

H3C C=C

H

H CH3 trans-but-2-en

CH2=CH-CH2-CH3 H H C=C H CH2-CH3 đị nh ra trong không gian 1 câu ́ dạng nhất định, không co kiêu nao khac. ́ ̉ ̀ ́ 3. Thê nao la đông phân hì nh ́ ̀ ̀ ̀ học? Điêu kiên đê anken ̀ ̣ ̉ R1R2C=CR3R4 có đồng phân hình học? R1 VD: H3C C=C H Cis-but-2-en CH3 H H3C H ≠ R2 , R 3 ≠ R4

C=C H CH3 trans-but-2-en

Hoạt động 4: Bài tập về nhà 1, 2, 3, 4, 5 (sgk ) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (sbt) IV. RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………..

GIÁO ÁN LỚP 11 BAN KHOA HOC TƢ NHIÊN – NĂM HOC 2007 – 2008 ̣ ̣ ̣

NGUYÊN VĂN LAN – TRƢƠNG T.H.P.T HA HUY TÂP – T P VINH P NGHÊ AN ̃ ̀ ̀ ̣ ̣

Ngày 17 tháng 2 năm 2008 Tiêt 52: (bài 40) ANKEN ́ TÍNH CHẤT, ĐIÊU CHÊ, ỨNG DỤNG ̀ ́ I. MỤC TIÊU: Biêt môi quan hê giưa câu tao va tí nh chât vât lí cua anken ́ ́ ̣ ̃ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ Hiêu tí nh chât hoa hoc cua anken ̉ ́ ́ ̣ ̉ Biết phương pháp điều chế và ứng dụng của anken II. PHƢƠNG PHAP ́ Sư dung phương phap nêu vân đê kêt hơp bang biêu ̉ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ Tư nhưng thí nghiêm trưc quan sinh đông hương dân hoc sinh nghiên cưu tí nh chât ̀ ̃ ̣ ̣ ̣ ́ ̃ ̣ ́ ́ hóa học . Hương dân hoc sinh lâp phương trình phản ứng ́ ̃ ̣ ̣ III. THIÊT KÊ CAC HOAT ĐÔNG ́ ́ ́ ̣ ̣ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ 1. Nhiêt đô sôi, nhiêt đô nong chay, khôi lƣơng riêng ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̣ (nôi dung như SGK) ̣ 2. Tính tan và màu sắc TÍNH CHẤT HÓA HỌC

-

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀY Hoạt động 1: 1.Qua bang 6.1 em hay nêu ̉ ̃ nhân xet vê t0sôi, t0nóng chảy, ̣ ́ ̀ D? 2. Nhân xet vê tí nh tan, màu ̣ ́ ̀ săc? ́ Hoạt động 2: 3. em hay nhân xet câu tao cua ̃ ̣ ́ ́ ̣ ̉ anken?

II.

Trong phân tư anken co 1 liên kêt σ và 1 liên kêt π do đo ̉ ́ ́ ́ ́ phản ứng hóa hoc đăc trưng cua anken la phan ưng công va ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ trùng hợp và phản ứng oxi hóa. 1. Phản ứng cộng hidro (hidrohóa) Khi co măt chât xuc tac như Ni, Pt, ở nhiệt độ thích hợp ́ ̣ ́ ́ ́ anken công vao nôi đôi tao thanh ankan tương ưng. ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ́ 0 t , xt CH2=CH2 + H2 CH3-CH3 0 t , xt R1R2C=CR3R4 R1R2C-CR3R4 2. Phản ứng cộng halogen(phản ứng halogen hóa) a) Công clo ̣ CH2=CH2 + Cl2 ClCH2-CH2Cl b) Công brom ̣ CH2=CH-CH3 + Br2 BrCH2-CHBr-CH3 3. Phản ứng cộng H-A a) Công axit ̣ CH2=CH2 + HCl CH3-CH2Cl CH2=CH2 + H-OSO3H CH3-CH2OSO3H H-A H+ + AR1R2C=CR3R4 + H+ R1R2CH-C+R3R4 (1) R1R2C-C+R3R4 + AR1R2CH-CAR3R4 (2) b) Công nươc (phản ứng hidrat hóa) ̣ ́ H+,t0 CH2=CH2 + H-OH CH3-CH2OH

4. Tương tư em hay viêt ptpu ̣ ̃ ́ khi cho propen lôi qua dd ̣ brom?

5. Em hay cho biêt cơ chê ̃ ́ ́ phản ứng cộng axit vào anken

GIÁO ÁN LỚP 11 BAN KHOA HOC TƢ NHIÊN – NĂM HOC 2007 – 2008 ̣ ̣ ̣

NGUYÊN VĂN LAN – TRƢƠNG T.H.P.T HA HUY TÂP – T P VINH P NGHÊ AN ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ 6. Khi anken đôi xưng va ́ ́ ̀ Chú ý: anken không đôi xưng công ́ ́ ̣ - Khi anken đôi xưng công HA chỉ tao ra 1 sản phẩm ́ ́ ̣ ̣ HA tao ra bao nhiêu san phâm ̣ ̉ ̉ - Khi anken không đôi xưng công HA chỉ tao ra 2 sản ́ ́ ̣ ̣ phâm đông phân. ̉ ̀ 7. em hay cho ví du cu thê ? ̃ ̣ ̣ ̉ HO-CH2-CH2-CH3 (spp) CH2=CH-CH3 + HOH 8. Em hay nêu quy tăc ̃ ́ Mac-côp-nhi-côp 9. Thê nao la phan ưng trung ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ hơp? ̣ CH3-CH(OH)-CH3 Quy tăc Mac-côp-nhi-côp (sgk) ́ 4. Phản ứng trùng hợp n CH2=CH2 ( CH2-CH2)n (spc)

5. Phản ứng oxi hóa a) Phản ứng cháy CnH2n + 3n/2 O2 nCO2 + n H2O b) Vơi dd KMnO4 ́ 3 CH2=CH2+ 2KMnO4+ 4H2O 3 CnH2n(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH III. ĐIÊU CHÊ VA ƢNG DUNG ̀ ́ ̀ ́ ̣ 1. Điêu chê ̀ ́ a) Crackinh Trong công nghiêp etilen, propilen,butilen đươc điêu chê ̣ ̣ ̀ ́ băng phan ưng tach H 2 tư ankan tương ưng hoăc băng ̀ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ phản ứng crackinh CH3-CH2-CH2-CH3 CH2=CH-CH2-CH3 + H2 CH3-CH2-CH2-CH3 CH2=CH-CH3 + CH4 b) Đun nong rƣơu no đơn chƣc vơi H2SO4 đâm đăc ơ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ 0 0 170 C đên 180 C ́ Trong phong thí nghiêm etilen đươc điêu chê băng ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ phương phap nay. ́ ̀ H2SO4 đ,đ C2H5OH C2H4 + H2O 0 170 C Tông quat: ̉ ́ H2SO4 đ,đ CnH2n+1OH CnH2n + H2O 0 170 C Chú ý: Nêu rươu không đôi xưng thì se tao thanh hôn hơp ́ ̣ ́ ́ ̃ ̣ ̀ ̃ ̣ anken đồng phân. 2. Ứng dụng a) Tông hơp polime ̉ ̣ CH2=CH2 + Cl2 Cl-CH2-CH2-Cl
0

Cl-CH2-CH2-Cl CH2=CH-Cl + HCl

500 C Xt, t , p nCH2=CH-Cl ( CH2-CHCl )n b) Tông hơp cac hoa chât khac ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ Ag, t0 CH2=CH2 + 1/2O2 CH2- CH2 GIÁO ÁN LỚP 11 BAN KHOA HOC TƢ NHIÊN – NĂM HOC 2007 – 2008 ̣ ̣ ̣
0

NGUYÊN VĂN LAN – TRƢƠNG T.H.P.T HA HUY TÂP – T P VINH P NGHÊ AN ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ O

Hoạt dộng 3 1. Hãy điên chư Đ (đung) ̀ ̃ ́ hoăc chư S (sai) vào ̣ ̃ dâu [] ở mỗi cau sau: ́ 2. Có 3 anken A1, A2, A3 khi cho tac dung vơi H2 có xúc ́ ̣ ́ 0 tác Ni ở 50 C đêu tao thanh 2̀ ̣ ̀ metylbutan. Hãy xác định công thưc câu tao, gọi tên 3 anken? ́ ́ ̣

III. CỦNG CỐ a) Anken la chât kị nươc ̀ ́ ́ b) anken la chât ưa dâu mơ ̀ ́ ̀ ̃ c) Liên kêt đôi kem bên hơn liên ket đơn ́ ́ ̀ ́ d) Liên kêt π kém bền hơn liên kết σ ́ A1: CH2=C-CH2-CH3 | CH3 CH2=CH-CH-CH3 | CH3 CH3-C=CH-CH3 | CH3

[Đ] [Đ] [Đ] [Đ]

A2:

A3:

V.

BÀI TẬP VỀ NHÀ Tƣ bai 1 đến bài 10 (sgk) ̀ ̀

VI. RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………….. Ngày 19 tháng 2 năm 2008 Tiêt 53: (bài 41) ANKAĐIEN ́ I. MỤC TIÊU Biêt đăc điêm cau truc cua hê liên kêt đôi liên hơp ́ ̣ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̣ Biêt viêt phương trì nh phan ưng công, trùng hợp ́ ́ ̉ ́ ̣

-

GIÁO ÁN LỚP 11 BAN KHOA HOC TƢ NHIÊN – NĂM HOC 2007 – 2008 ̣ ̣ ̣

NGUYÊN VĂN LAN – TRƢƠNG T.H.P.T HA HUY TÂP – T P VINH P NGHÊ AN ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ - Biêt phương phap điêu chê va ưng dung cua butadien va isopren ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ II. PHƢƠNG PHAP ́ 1. Sư dung phương phap nêu vân đê kêt hơp mô hì nh, trưc quan ̉ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ 2. Tư nhưng mô hì nh trưc quan sinh đông hương dân hoc sinh nghiên cưu tí nh chât hoa ̀ ̃ ̣ ̣ ́ ̃ ̣ ́ ́ ́ học . 3. Hương dân hoc sinh lâp phương trì nh phan ưng ́ ̃ ̣ ̣ ̉ ́ IV. THIÊT KÊ CAC HOẠT ĐỘNG ́ ́ ́ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Hoạt động 1: I.PHÂN LOAI ̣ 1. Các hidrocacbon có liên 1. Phân loai ̣ kêt đôi dươc phân loai như ́ ̣ ̣ - Có 1 liên kêt đôi goi la en ́ ̣ ̀ thê nao ́ ̀ - Có 2 liên kêt đôi goi la đien ́ ̣ ̀ - Có 3 liên kêt đôi goi la trien ́ ̣ ̀ - Có n liên kêt đôi goi la polien ́ ̣ ̀ 2. Danh phap ́ Vị trí C chứa nhánh + tên mach nhanh + tên mạch chính + ̣ ́ vị trí C chứa liên kết đôi + sô liên kêt đôi + en ́ ́ CH2=C=CH2 propadien (anlen) 2. Em hay cho ví du va goi ̃ ̣ ̀ ̣ CH2=CH-CH=CH2 buta-1,3-đien (butadien) tên? CH2=CH-CH2=CH-CH3 penta-1,3-đien CH3-CH=CH-CH=CH-CH3 Hexa-2,4-đien CH2=C-CH=CH2 2-metylbuta-1,3-đien | (isopren) CH3 Chú ý: - 2 liên kêt đôi liên nhau gọi là liên kết đôi liền ́ ̀ - 2 liên kêt đôi cach nhau 1 liên kêt đơn goi là liên kết ́ ́ ́ ̣ đôi liên hơp ̣ - 2 liên kêt đôi cach nhau nhiêu liên kêt đơn goi la ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ liên kêt đoi không liên hơp ́ ̣ Hoạt động 2: II.CÂU TRUC PHÂN TƢ ́ ́ ̉ (Trình bày nhƣ SGK) Hoạt động 3: III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. Công H2 ̣ Ni, t0 CH2=CH-CH=CH2 + H2 CH3-CH2-CH2-CH3 Ni, t0 CH2=C-CH=CH2 + H2 CH3-CH-CH2 –CH3 | | CH3 CH3 2. Công halozen ̣ CH2Br-CHBr-CH=CH2 CH2=CH-CH=CH2 + Br2 BrCH2-CH=CH-CH2Br CH3-CHBr-CH=CH2 CH2=CH-CH=CH2 + HBr CH3-CH=CH-CH2Br 3 Phản ứng trùng hợp

GIÁO ÁN LỚP 11 BAN KHOA HOC TƢ NHIÊN – NĂM HOC 2007 – 2008 ̣ ̣ ̣

NGUYÊN VĂN LAN – TRƢƠNG T.H.P.T HA HUY TÂP – T P VINH P NGHÊ AN ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ nCH2=CH-CH=CH2 (CH2-CH=CH-CH2 )n nCH2=C-CH=CH2 | CH3 (CH2-CH=CH2 –CH2 )n | CH3

Hoạt đông 4: ̣

IV. ÚNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ 1. Úng dụng Butadien va isopren la 2 monome quan trọng. Khi trung ̀ ̀ ̀ hơp hoăc đông trung hơp chung vơi cac monome thí ch hơp ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ khác sẽ thu được những polime có tính đàn hồi như cao su thiên nhiên, chịu nhiệt và chịu dầu mỡ 2. Điêu chê ̀ ́ Đê hidro hoa ankan ̀ ́ Ni, t0 CH3-CH2-CH2-CH3 CH2=CH-CH=CH2 + H2 0 Ni, t CH3-CH-CH2 –CH3 CH2=C-CH=CH2 + H2 | | CH3 CH3

Hoạt động 5: BÀI TẬP VỀ NHÀ (Bài 1 đến bài 6 SGK) V. RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………. Ngày 22 tháng 2 năm 2008 Tiêt 54: (Bài 42) ́ KHÁI NIỆM VỀ TECPEN I. MỤC TIÊU Biêt khai niêm vê tecpen, thành phần và cấu tạo của tecpen ́ ́ ̣ ̀ Biêt nguôn gôc va gia trị cua môt so đai biêu tecpen đê bao vê , phát triển và sử ́ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ dụng hợp lí nguồn tecpen

-

II. PHƢƠNG PHAP ́ - Sư dung phương phap nêu vân đê kêt hơp hì nh anh trưc quan mot sô cu qua ̉ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ - Tư nhưng hì nh anh trưc quan sinh đông hương dân hoc sinh nghiên cưu tí nh chât hoa ̀ ̃ ̉ ̣ ̣ ́ ̃ ̣ ́ ́ ́ học của tecpen. - Hương dân hoc sinh viêt câu tao phân tư môt sô tecpen trong tinh dâu chanh, ́ ̃ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ bươi,quê, cam, thông ̉ ́ III. THIÊT KÊ CAC HOAT ĐÔNG ́ ́ ́ ̣ ̣ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO VÀ DẪN XUẤT 1. Thành phần

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Hoạt động 1:

GIÁO ÁN LỚP 11 BAN KHOA HOC TƢ NHIÊN – NĂM HOC 2007 – 2008 ̣ ̣ ̣

NGUYÊN VĂN LAN – TRƢƠNG T.H.P.T HA HUY TÂP – T P VINH P NGHÊ AN ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ Tecpen la tên goi nhom hidrocacbon không no thương co công ̀ ̣ ́ ̀ ́ thưc chung (C5H8)n (n ≥ 2), thương găp trong giơi thưc vât. ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ Tecpen co nhiêu trong tinh dâu thao môc như dâu Thông, Sả, ́ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ Quê,Cam, Chanh, Bươi… ́ ̉ VD: C10H16 α- tecpinen, β- tecpinen, α-pinen C15H24 α- ceđren, β- ceđren, α- selinen C40H56 caroten, licopen Hoạt động 5: BÀI TẬP VỀ NHÀ (Bài 1 đến bài 6 SGK) VI. RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………. Ngày 22 tháng 2 năm 2008 Tiêt 55: (Bài 43) ANKIN: ́ ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHAP, ́ TÍNH CHẤT VÂT LY, CÂU TRUC ̣ ́ ́ ́ I. MỤC TIÊU - Biêt đông đăng, đông phân cua ankin ́ ̀ ̉ ̀ ̉ - Biêt cach goi tên cac ankin ́ ́ ̣ ́ - Tính chất vật lý và cấu trúc phân tử của ankin II.PHƢƠNG PHAP ́ - Dùng phương phap đam thoai, gơi mơ, nêu vân đê ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ - Kêt hơp vơi sư dung mô hì nh, tranh ve ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̃ II. THIÊT KÊ CAC HOAT ĐÔNG ́ ́ ́ ̣ ̣ HOẠT ĐÔNG CỦA THẦY Hoạt động 1: 1. Em hay viêt CTPT cua cac ̃ ́ ̉ ́ ankin tiêp theo ́ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ I. ĐỒNG ĐẲNG CTPT CTCT C2H2 CHCH Etin (axetilen) C3H4 CHC-CH3 Propin C4H8 CHC-CH2-CH3 But-1-in CnH2n-2 (n ≥ 2) II. ĐỒNG PHÂN Ankin co tư 4 nguyên tư C trơ lên xuât hiên đong phân mach C va ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ đông phân vị trí liên kêt ba. ̀ ́ VD: Viêt công thưc câu tao cac đông phân ankin co thê co cua ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̉ C5H8. CHC-CH2-CH2-CH3 CH3-CC-CH2-CH3 CHC-CH-CH3  CH3 III. DANH PHAP ́ Bươc 1: Chọn mạch C dài nhất có chứa liên kết ba ́ Bươc 2: Đanh sô thư tư nguyên tư C mach chí nh băt đâu tư phí a ́ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̀

Hoạt động 2: 2. Em hay viêt CTCT cac ̃ ́ ́ ankin co thê có của C5H8 ? ́ ̉

Hoạt động 3:

GIÁO ÁN LỚP 11 BAN KHOA HOC TƢ NHIÊN – NĂM HOC 2007 – 2008 ̣ ̣ ̣

NGUYÊN VĂN LAN – TRƢƠNG T.H.P.T HA HUY TÂP – T P VINH P NGHÊ AN ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ 3. Trên cơ sơ cac bươc đa ̉ ́ ́ ̃ gân liên kêt 3 nhât. ̀ ́ ́ nêu, em hay goi tên cac ankin Bươc 3: Đoc vị trí nguyên tư C chưa mach nhanh, sô mach nhanh ̃ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ có CTCT trên? tên mach nhanh, tên mach chí nh + a +vị trí C chứa liên kết 3+in ̣ ́ ̣ Hoạt động 4: 4. Nghiên cưu bang 6.2 nhân ́ ̉ ̣ xét? Hoạt động 5: IV. TÍNH CHẤT VẬT LÝ Cho HS nghiên cƣu bang 6.2 sgk ́ ̉

V. CÂU TRUC PHÂN TƢ ́ ́ ̉ Trong phân tư ankin 2 nguyên tư C chưa liên kêt 3 ở trạng thái lai ̉ ̉ ́ ́ hóa sp. Liên kêt 3 gôm 1 lien kêt δ và 2 liên kêt π. 2 nguyên tư C ́ ̀ ́ ́ ̉ mang liên kêt 3 và 2 nguyên tư liên kêt trưc tiêp vơi chung năm ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ trên 1 đương thang. ̀ ̉

Hoạt động 6: 5. Viêt CTCT cac ankin co ́ ́ ́ thê co cua C6H10? Gọi tên? ̉ ́ ̉

VI. CỦNG CỐ CHC-CH2-CH2-CH2-CH3 Hex-1-in CH3-CC-CH2-CH2-CH3 Hex-2-in CHC-CH-CH2-CH3  CH3 CH3-CH2-CC -CH2-CH3 CH3-CC-CH-CH3  CH3 CHC-CH2-CH-CH3  CH3 3-metylpent-1-in

Hex-3-in 4-metylpent-2-in

4-metylpent-1-in

Hoạt động 7: BÀI TẬP VỀ NHÀ (Bài 1 đến bài 6 SGK) VII. RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………. Ngày 22 tháng 2 năm 2008 Tiêt 56: ́ I. MỤC TIÊU GIÁO ÁN LỚP 11 BAN KHOA HOC TƢ NHIÊN – NĂM HOC 2007 – 2008 ̣ ̣ ̣ (Bài 43) ANKIN: TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ

NGUYÊN VĂN LAN – TRƢƠNG T.H.P.T HA HUY TÂP – T P VINH P NGHÊ AN ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ - Hiêu sư giong nhau va khac nhau vê tí nh chât hoa hoc giưa ankin va anken. ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̃ ̀ - Biêt phương phap điêu chê va ưng dung cua axetilen ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̉ II. PHƢƠNG PHAP ́ - Dùng phương phap đam thoai, gơi mơ, nêu vân đê ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ - Kêt hơp vơi sư dung mô hì nh, tranh ve. Mô ta hiên tương thí nghiệm ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̃ ̉ ̣ ̣ - Phương phap so sanh ́ ́

III. THIÊT KÊ CAC HOAT ĐÔNG ́ ́ ́ ̣ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Hoạt đông 1: 1. Em hay trì nh bay phan ưng ̃ ̀ ̉ ́ công H2 của axetilen? ̣ HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. Phản ứng cộng a) Công H2 ̣ - Khi co xuc tac Ni, Pt, Pd ơ nhiêt đô thí ch hơp, ankin ́ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ công H2 thành ankan Ni, t0 CHCH + 2H2 CH3-CH3 0 Ni, t CnH2n-2 +2H2 CnH2n+2 - Muôn dưng lai giai đoan tao ra anken thi phai dung ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ xúc tác là hỗn hợp Pd và PdCO3 Pd/PdCO3 CHCH + H2 CH2=CH2 Pd/PdCO3 CnH2n-2 + H2 CnH2n b) Công Brom ̣ C2H5-C=C-C2H5   Br2 Br Br C2H5-CC-C2H5 + Br2 Hex-3-in 2Br2 Br  C2H5-C  Br Br  C-C2H5  Br

1. Em hay trì nh bay phan ưng ̃ ̀ ̉ ́ công Br2 của axetilen? ̣

1. Em hay trì nh bay phan ưng ̃ ̀ ̉ ́ công HCl của axetilen? ̣

c) Công HCl ̣ HgCl2 CHCH + HCl 1500C-2000C CH2=CH-Cl

CH2=CH-Cl + HCl CH3-CHCl2 d) Công H-OH (hidrat hoa) ̣ ́ HgSO4, H2SO4 CHCH + HOH CH3-CH=O 0 80 C Chú ý: GIÁO ÁN LỚP 11 BAN KHOA HOC TƢ NHIÊN – NĂM HOC 2007 – 2008 ̣ ̣ ̣

NGUYÊN VĂN LAN – TRƢƠNG T.H.P.T HA HUY TÂP – T P VINH P NGHÊ AN ̃ ̀ ̀ ̣ ̣

e) Phản ứng trùng hợp + Đime hoa ́ Xt, t0 2CHCH + Trime hoa ́ 6000C, C 3CHCH

CHC-CH=CH2

2. Phản ứng thế bằng ion kim loại AgNO3 + 3NH3 + H2O → [Ag(NH3)2]OH + NH4NO3 CHCH + 2[Ag(NH3)2]OH → Ag-CC-Ag ↓ +2H2O + 4NH3 CHC-R + [Ag(NH3)2]OH→Ag-CC-R↓ +H2O + 2NH3 3. Phản ứng cháy CnH2n-2 + (3n-1/2) O2→ nCO2 + (n-1) H2O Hoạt đông 2: II. ĐIÊU CHÊ, ỨNG DỤNG ̀ ́ 1. Điêu chê ̀ ́ a) Phương phap chí nh điêu chê axetilen trong công ́ ̀ ́ nghiêp hiên nay la nhiêt phân metan ơ 15000C, phản ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ứng thu nhiệt mạnh: 15000C 2 CH4 CHCH +3H2 b) Ở những nơi cong nghiêp dâu khí chưa phat triên ngươi ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ta điêu chê axetilen theo sơ đô sau: ̀ ́ ̀ CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 2. Ứng dụng - Đen xì axetilen- oxi dung đê han va căt kim loai ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ - Là nguyên liệu tổng hợp nhiều hợp chất hưu cơ ̃ HgCl2 CHCH + HCl CH2=CH-Cl 1500C-2000C vinyl clorua Xt, t0 2CHCH CHC-CH=CH2 Vinyl axetilen

CH3COOH + CHCH

CH3COO-CH=CH2 Vinyl axetat Phản ứng cộng H-A vao anki cung tuân theo quy tăc ̀ ̃ ́ Mac-cop- nhi- cop nhƣ anken.

Hoạt động 3: BÀI TẬP VỀ NHÀ (Bài 1 đến bài 6 SGK) VIII. RÚT KINH NGHIỆM GIÁO ÁN LỚP 11 BAN KHOA HOC TƢ NHIÊN – NĂM HOC 2007 – 2008 ̣ ̣ ̣

NGUYÊN VĂN LAN – TRƢƠNG T.H.P.T HA HUY TÂP – T P VINH P NGHÊ AN ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………. Ngày 25 tháng 2 năm 2008 (Bài 44) LUYÊN TÂP: HIDROCACBON KHÔNG NO ̣ ̣ I. MỤC TIÊU - Hiêu môi liên quan giưa câu tao va tí nh chât các loại hidrocacbon không no đã học ̉ ́ ̃ ́ ̣ ̀ ́ - Biêt sư giông nhau va khac nhau vê tí nh chât giưa enken, ankin va ankadien ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̃ ̀ - Biêt nguyên tăc chung điêu chê cac hidrocacbon không no dung trong công nghiêp ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ II. PHƢƠNG PHAP ́ - Dùng phương pháp so sánh, đam thoai khai thac triêt đê kiên thưc đa hoc ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ̃ ̣ - Sư dung bai tâp đê ren luyên ky năng vân dung ly thuyêt vao viêc hoan thanh cac ̉ ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ dạng bài tập đị nh tí nh va đị nh lương. ̀ ̣ II. THIÊT KÊ CAC HOAT ĐÔNG ́ ́ ́ ̣ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ I. NHƯNG KIÊN THƯC CÂN NĂM VƯNG ̃ ́ ́ ̀ ́ ̃ Hoạt động 1: 1. Câu truc ́ ́ R1 R2 C = C R3 R4 Tiêt 57: ́

Anken (olefin) CnH2n R1 C = C R2 C = C R5 R3 R5

R4 Ankadien liên hơp (CnH2n-2) ̣ R1 – C  C - R2 Ankin (CnH2n-2)

2. Tính chất vật lý Các chất có từ C2 – C4 ở thế khí Các chất có tư C5 – Cn ở thế lỏng hoặc rắn, không mau, ̀ ̀ không tan trong nươc, nhẹ hơn nước ́ 3. Tính chất hóa học  Công H2:Khi co xuc tac (Ni, Pt, Pd) và nhiệt độ thích ̣ ́ ́ ́ hơpddeeuf bi hidro hoa thanh ankan. Tư ankin nêu dung ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̀ xúc tác Pd/PdCO3 thì đươc anken ̣  Công halozen: Đêu lam mât mau dd brom, bị halozn hóa ̀ ̀ ́ ̀ thành dẫn xuất đihalozen  Công HA: Anken va ankin công vơi axit va nươc theo ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ GIÁO ÁN LỚP 11 BAN KHOA HOC TƢ NHIÊN – NĂM HOC 2007 – 2008 ̣ ̣ ̣

NGUYÊN VĂN LAN – TRƢƠNG T.H.P.T HA HUY TÂP – T P VINH P NGHÊ AN ̃ ̀ ̀ ̣ ̣

hidrocacbon

CTPT

Ankan Monoxicloankan Anken Ankadien Ankin Oximen Limonen

CnH2n+2 CnH2n CnH2n CnH2n-2 CnH2n-2 C10H16 C10H16

Sô ngt H í t ́ hơn ankan tƣơng ƣng ́ 0 2

Sô liên ́ kết π 0 0

Só vòng v 0 1

Tông ̉ sô ́ (π + v) 0 1

  Hoạt động 2: BÀI TẬP

quy tăc Mac-cop-nhi-cop. Anka-1,3-đien công theo kiêu ́ ̣ ̉ 1,2 và 1,4 Trùng hợp: Anken va ankadien đâu day đêu de trung hơp ̀ ̀ ̃ ̀ ̃ ̀ ̣ thành polime, ankin không bị trung hơp ma chỉ bị đime ̀ ̣ ̀ hóa và trime hóa Oxi hoa: Đêu lam mât mau dd KMnO4, khi chay toa ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̉ nhiêu nhiêt ̀ ̣

Bài1: Hãy điền tiếp cac sô thích hợp vào bang sau ́ ̉ Bài 2: Hãy điền các từ hoặc các số thích hợp cho dưới đây vào chỗ trống trong các câu sau a) Anken va …(1)…đêu co (π + v) = 1, nhưng…(2)…co(v) = 1 còn…(3)… co(v) =…(4)… ̀ ̀ ́ ́ ́ b) …(5)…va…(6)…đêu co (π + v) = 2, chúng đều có π = …(7)…va(v) = …(8)… ̀ ̀ ́ ̀ A: ankin; B: 1; C: xcloankan; D:2; E: anken; G: ankadien; H: 2; K: 0 Bài 3: Nhiêt phân 2,8 lít etan ơ 12000C rôi cho môt nưa hôn hơp khí thu đươc suc qua bì nh ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ̃ ̣ ̣ ̣ đưng nươc brom(dư) thì thấy khối lượng bình này tăng1,465 gam. Cho nưa hôn hơp khí con ̣ ́ ̉ ̃ ̣ ̀ lại phản ứng với dd AgNO 3/NH3 thì được 0,6 gam kêt tua mau vang. Biêt răng phan ưng ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ́ nhiêt phân tao ra etilen, axetilen la phan ưng không hoan toan, ác phản ứng sau đó đều xảy ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ra hoàn toàn. Hãy xác định thành phần % vê thê tí ch cua hôn hơp khí thu đươc. ̀ ̉ ̉ ̃ ̣ ̣ Bài 4: Dùng CTCT hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng theo sơ đồ sau:

+Br2 C Xt, t0C A

C4H6Br2 (môt chât) ̣ ́

GIÁO ÁN LỚP 11 BAN KHOA HOC TƢ NHIÊN – NĂM HOC 2007 – 2008 ̣ ̣ ̣

NGUYÊN VĂN LAN – TRƢƠNG T.H.P.T HA HUY TÂP – T P VINH P NGHÊ AN ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ Xt, t0C +Br2 C4H10 D C4H6Br2(hai chât) ́ Xt, t0C B + AgNO3/NH3 E Kêt tua ́ ̉

Ngày 28 tháng 2 năm 2008 Tiêt 58: ́ (Bài 45) THƢC HANH: ̣ ̀ TÍNH CHẤT HIDROCACBON KHÔNG NO

I. MỤC TIÊU - Thưc hanh , củng cố kiến thức về điều chế và tính chất của hidrocacbon không no ̣ ̀ - Tiêp tuc ren luyên ky năng thưc hanh thí nghiêm hoa hưu cơ ́ ̣ ̀ ̣ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ ̃ II. PHƢƠNG PHAP ́ - Chia nhom, hương dân cu thê cho HS ́ ́ ̃ ̣ ̉ - sau đo cho tưng nhom thưc hanh viêt tương trì nh ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀ III. NÔI DUNG THÍ NGHIÊM VA CACH TIÊN HANH ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̀ Thí nghiệm 1. Điêu chê va thƣ tí nh chât cua etilen ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̉ Cho 2ml ancol etilic khan vao ông khô co săn vai viên đa bot, sau đo cho thêm tưng dot ̀ ́ ́ ̃ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ dd H2SO4 đăc (4ml), đông thơi lăc đêu ̣ ̀ ̀ ́ ̀ H2SO4 đ,đ C2H5OH C2H4 + H2O 1700C Sau đo dân san phâm lân lươt vao dd Brom, dd KMnO4. Quan sat hiên tương , viêt phương ́ ̃ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ trình phản ứng CH2=CH2 + Br2 Br-CH2-CH2-Br 3C2H4 + 2 KMnO4 + 4 H2O 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH Thí nghiệm 2: Điêu chê va thƣ tí nh chât cua axetilen ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̉ a) Cho 1 vài mẩu đất đèn bằng hạt nô vào một ống nghiệm chứa sẵn 2ml nươc. ́ Đậy nhanh nút có ống dẫn khí gấp khúc sục vào ống nghiệm chứa 2ml dd AgNO3/NH3 b) Tương tư thí nghiêm (a) nhưng thay dd AgNO3/NH3 băng dd KMnO4 ̣ ̣ ̀ c) Cho môt vai mâu đât đen băng hat ngô vao môt ông nghiêm chưa săn 2ml ̣ ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ nươc. Đây nhanh nut co ông dân khí thăng đưng đâu vuôt nhon. Đốt khí sinh ́ ́ ́ ́ ̃ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ra. Đưa môt mâu sư trăng lai gân ngon lưa ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ Thí nhiệm 3: Phản ứng của tecpen với nƣớ Brom a) Cho vai giot dâu thông vao ống nghiệm chứa 2ml nươc brom,lăc ky, để yên, quan ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̃ sát và giải thích b) Nghiên nat qua ca chua chí n đo , lọc lấy nước trong. Nhỏ từ từ tưng giọt brom vào ̀ ́ ̉ ̀ ̉ ống nghiệm chứa 2ml nươc ca chua. Quan sat sư đôi mau va giai thí ch ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ GIÁO ÁN LỚP 11 BAN KHOA HOC TƢ NHIÊN – NĂM HOC 2007 – 2008 ̣ ̣ ̣

NGUYÊN VĂN LAN – TRƢƠNG T.H.P.T HA HUY TÂP – T P VINH P NGHÊ AN ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ II. HƢƠNG DÂN VIÊT TƢƠNG TRÌ NH THÍ NGHIÊM ́ ̃ ́ ̀ ̣ 1. 2. 3. 4. 5. Dụng cụ thí nhiệm Hóa chất Tiên hanh thí nghiêm ́ ̀ ̣ nêu hiên tương ̣ ̣ viêt phương trì nh phan ưng ́ ̉ ́

GIÁO ÁN LỚP 11 BAN KHOA HOC TƢ NHIÊN – NĂM HOC 2007 – 2008 ̣ ̣ ̣


								
To top