Docstoc

164_RPT KSSR DST1

Document Sample
164_RPT KSSR DST1 Powered By Docstoc
					              RANCANGAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 1 2011

MINGGU     TEMA      TAJUK       STANDARD KANDUNGAN        STANDARD PEMBELAJARAN          KPS/KMS/KBKK       CATATAN
  1   SAINS HAYAT  BENDA HIDUP DAN BENDA  1.1 Memahami ciri benda hidup dan  Murid boleh:                   KPS
            BUKAN HIDUP       benda bukan hidup.                             memerhati
                                          1.1.1 Mengenal pasti benda hidup    mengelas
                                          dan benda bukan hidup.         mengukur menggunakan
                                                             nombor
                                          1.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda  mentafsir data
                                          hidup iaitu: perlukan air dan     menggunakan
                                          makanan,bernafas, bergerak,      perhubungan ruang dan
                                          membesar dan membiak          masa

                                                                  KMS
                                                             Mengendalikan
                                                             spesimen dengan betul
                                                             dan selamat
                                                             Menggunakan dan
                                                             mengendalikan
                                                             peralatan sains dengan
                                                             betul.

                                                                 KBKK
                                                             menghubungkaitkan
                                                             mencirikan
                                                             mengumpulkan dan
                                                             mengelaskan

                                                                 SS dan NM
                                                             menghargai
                                                             kesimbangan alam
                                                             semulajadi.
                                                             Berfikir secara rasional
                                                             Jujur dan tepat dalam
                                                             merekod dan
                                                             mengesahkan data.
 2   SAINS HAYAT  BENDA HIDUP DAN BENDA  1.0 Menggunakan TMK         1.1 Mengenal pasti bahagian
            BUKAN HIDUP       secara               komputer (monitor, tetikus,
                        bertanggungjawab          papan kekunci, unit sistem).
                        dan beretika            1.2 Menghidupkan dan
                                          mematikan suis (turn on,
                                          turn off), menghidupkan dan
                                          mematikan komputer (turn
                                          on, turn off) mengikut
                                tatacara yang betul.
                                1.3 Mengenal pasti kedudukan
                                kekunci abjad dan nombor.
                                1.4 Menyatakan fungsi kekunci
                                enter, spacebar, backspace
                                dan delete.
                                1.5 Menggunakan tetikus untuk
                                klik dan klik dua kali.
                                1.6 Menunjukkan sikap yang
                                positif semasa
                                menggunakan TMK.
                                1.7 Bekerjasama dengan rakan
                                sekelas semasa
                                menggunakan komputer.

3  SAINS HAYAT  MANUSIA  2.1 Memahami bahagian dan fungsi  2.1.1 Mengenal pasti bahagian        KPS
              tubuh manusia.           tubuh manusia iaitu mata, telinga,  Memerhati
                                hidung, mulut, lidah, tangan dan   Berkomunikasi
                                kaki

                                                       KMS
                                                  Melakar spesimen ,
                                                  peralatan dan bahan
                                                  sains dengan betul

                                                      KBKK
                                                  mencirikan

                                                     SS dan NM
                                                  mensyukuri nikmat yang
                                                  dikurniakan Tuhan.

4  SAINS HAYAT  MANUSIA  2.1 Memahami bahagian dan fungsi  2.1.2 Menceritakan tentang fungsi      KPS
              tubuh manusia.           dan kepentingan bahagian-      Memerhati
                                bahagian tubuh            Berkomunikasi
                                manusia.

                                2.2.1 Menghormati dan menerima        KMS
                                keadaan diri seseorang        -
                                                      KBKK
                                                  mencirikan

                                                     SS dan NM
                                                  mensyukuri nikmat yang
                                                  dikurniakan Tuhan.
5  SAINS HAYAT  HAIWAN  3.1 Menganalisis haiwan dan     Murid boleh :             KPS
              bahagian tubuh haiwan.                            -  Memerhati
                                3.1.1 Mengenal pasti haiwan yang     -  Mengenal pasti
                                terdapat di sekeliling seperti      -  Berkomunikasi
                                kucing,ikan,burung,            -  Mengelaskan
6                               ular,katak,lipas,siput dan rama-
                                rama .                 SS dan NM
                                3.1.2 Mengenal pasti bahagian-       -  Minat dan sifat
                                bahagian tubuh haiwan iaitu          ingin tahu
                                mata,mulut,telinga,paruh,sayap,        tentang alam
                                kaki,ekor,sirip,sisik,bulu,tanduk,se      sekeliling
                                sungut                 KMS
                                dan cangkerang .              -  Melakar
                                3.1.3 Membanding dan              spesimen,
                                membezakan bahagian tubuh satu         peralatan dan
                                haiwan dengan bahagian tubuh        bahan
                                haiwan-haiwan yang lain.            sains dengan
                                3.1.4 Mengitlak bahawa ada         tepat.
                                haiwan yang mempunyai ciri yang
                                sama dan berbeza .           KBKK
                                3.1.5 Menjelaskan pemerhatian       -  mencirikan
                                melalui lakaran,TMK ,penulisan      -  menjana idea
                                atau lisan .               -  mengitlak
                                                     -  menganalisis
                                                     -  membanding
                                                       dan membeza

7  SAINS HAYAT  HAIWAN  3.2 Menghargai pelbagai haiwan di  Murid boleh :             KPS
              sekeliling kita .                               -  Memerhati
                                3.2.1 Mengajuk bunyi pelbagai       -  Berkomunikasi
                                haiwan yang pernah mereka
                                dengar.                SS dan NM
                                3.2.2 Menunjukkan cara pelbagai      -  Mensyukuri
                                haiwan bergerak secara simulasi.        nikmat yang
                                3.2.3 Menunjukkan kasih sayang         dikurniakan
                                terhadap haiwan dengan cara tidak       Tuhan.
                                menganiaya haiwan .            -  Baik hati dan
                                                       penyayang.

                                                   KBKK
                                                     - Menghubungka
                                                      itkan
8  Sains Fizikal  4. Tumbuhan  4.1 Menganalisis tumbuhan dan  4.1.1 Mengenal pasti tumbuhan     KPS
                 bahagian tumbuhan        yang terdapat di sekeliling seperti  - Memerhati
                                 rumput , paku pakis , pokok      - Berkomunikasi
                                 mangga , pokok kelapa , pokok     - Mengelaskan
                                 bunga bunga raya , pokok nanas ,
                                 pokok keembong , pokok bunga     KMS
                                 bunga ros , pokok bunga orkid dan   - Mengendali
                                 pokok pisang.              spesimen   dengan
                                 4.1.2 Mengenal pasti bahagian –     betul dan selamat.
                                 bahagian tumbuahan iaitu pucuk ,   - Melakar spesimen
                                 daun , bunga , buah , dahan ,      peralatan dan bahan
                                 batang dan akar. Dengan         Sains dengan tepat
                                 memerhati tumbuhan sebenar.
                                                    KBKK
                                                    - Mengumpul    dan
                                                     mengelaskan
                                                    - Meramalkan

                                                    SS / NM
                                                    - Minat dan bersifat
                                                       ingin tahu tentang
                                                       alam sekitar

9  Sains Fizikal  4. Tumbuhan  4.1 Menganalisis tumbuhan dan  4.1.3 Membanding dan         KPS
                 bahagian tumbuhan        membezakan bahagian satu       - Memerhati
                                 tumbuhan dengan tumbuhan –      - Mengelas
                                 tumbuhan yang lain melalui
                                 penyiasatan.             KMS
                                 4.1.4 Mengitlak bahawa ada      - Mengendali
                                 tumbuhan yang mempunyai ciri      spesimen   dengan
                                 yang sama dan ada ciri yang       betul dan selamat.
                                 berbeza.               - Melakar spesimen
                                                     dengan betul dan
                                                     cermat.

                                                    KBKK
                                                    - Mencirikan
                                                    - Membanding    dan
                                                     membezakan
                                                    - mengitlakkan

                                                    SS / NM
                                                    - minat dan bersifat
                                                       ingin tahu tentang
                                                       alam sekitar
                                                     -  bertanggungjawab
                                                       ke atas keselamatan
                                                       diri dan rakan serta
                                                       terhadap    alam
                                                       sekitar
                                                     -  menyedari bahawa
                                                       Sains  merupakan
                                                       satu daripada cara
                                                       untuk memahami
                                                       alam
                                                     -  menghargai
                                                       keseimbangan alam
                                                       semula jadi.
10          3.0 TMK 3   3.0 Menggunakan TMK untuk     3.1Mengenal pasti lokasi dan
                  mencari , mengumpul , memproses  mencapai maklumat yang
                  dan menggunakan maklumat     disimpan.
                                   3.2 Menggunakan pelayar untuk
                                   melayari Internet.
                                   3.3 Mencari imej menggunakan
                                   enjin Internet.
                                   3.4 Menyimpan imej daripada
                                   laman web.
                                   3.5 Menunjukkan dan
                                   menerangkan bagaimana
                                   mencapai imej yang disimpan.

11  Sains Fizikal  4. Tumbuhan  4.2 Mencipta produk daripada   4.2.1 Mereka bentuk produk seperti  KPS
                  bahagian – bahagian tumbuhan   penanda buku , potpurí , kolaj dan  - Mengeksperimen
                                   kraftangan seperti tikar , topi ,
                                   penyapu , bakul , ketupat dengan   KMS
                                   menggunakan bahagian – bahagian   - Mengendali
                                   tumbuhan.               spesimen   dengan
                                                      betul dan selamat.
                                                     KBKK
                                                     - semua kemahiran
                                                      KBKK

                                                     SS / NM
                                                     - minat dan bersifat
                                                        ingin tahu tentang
                                                        alam sekitar
                                                     - rajin dan tabah
                                                        dalam menjalankan
                                                        atau   menceburi
                                                        sesuatu perkara.
   SAINS   MATA UNTUK MELIHAT  5.1 Mengaplikasikan pengetahuan  Murid boleh:             KPS
12  FIZIKAL               tentang pelbagai warna.    5.1.1 Mengenal pasti bahagian    -Memerhati
                                       tubuh manusia yang       - Mengelaskan
                                       berkaitan dengan deria     - Berkomunikasi
13                                      penglihatan.
                                    5.1.2 Mengenal pasti warna iaitu   KMS
                                        hitam, putih, biru, merah,   -   Mengguna dan
                                        hijau, kuning, ungu, dan       mengendalikan
                                        jingga.               peralatan sains
                                    5.1.3 Menaakul kepentingan warna       dengan betul
                                       dalam kehidupan secara
                                       lisan.
                                    5.1.4 Menjelaskan pemerhatian    KBKK
                                       melalui lakaran, TMK,     - Membandingkan dan
                                       penulisan atau lisan.      Membezakan

                                                      SS & NM
                                                      - Minat dan bersifat
                                                       ingin tahu tentang
                                                       alam sekeliling.
                                                      - Mensyukuri nikmat
                                                       yang dikurniakan
                                                       Tuhan.

14                 5.2 Memahami pengetahuan tentang  Murid boleh:             KPS
                    pelbagai bentuk.        5.2.1 Mengenal pasti pelbagai    -Memerhati
                                       bentuk asas iaitu segi empat  - Berkomunikasi
                                       tepat, segi empat sama, segi
                                       tiga dan bulatan yang     KMS
                                       terdapat pada objek di     - Melakar spesimen,
                                       persekitaran murid.      peralatan dan bahan
                                    5.2.2 Menjelaskan pemerhatian    sains dengan tepat
                                       melalui lakaran, TMK,
                                       penulisan atau lisan.     KBKK
15                 5.3 Menganalisis pengetahuan    5.3.1 Mengenal pasti pelbagai saiz  - Membandingkan dan
                  tentang pelbagai saiz          iaitu besar, kecil, panjang,   Membezakan
                                       pendek, tinggi, rendah.    -Menyusun mengikut
                                    5.3.2 Menyusun objek mengikut    keutamaan
                                       urutan saiz.
                                                      SS & NM
                                                      - Minat dan bersifat
                                                       ingin tahu tentang
                                                       alam sekeliling.
                                                      - Yakin dan berdikari
                                                           KPS
16  SAINS HAYAT   MATA UNTUK MELIHAT     DST:              5.3.1 Mengenal pasti pelbagai saiz   -Memerhati
                        5.3 Menganalisis pengetahuan  iaitu besar, kecil, panjang, pendek,  - Berkomunikasi
                        tentang pelbagai saiz.     tinggi,
17                                       rendah.                KMS
                                                           - Melakar spesimen,
                                        5.3.2 Menyusun objek mengikut     peralatan dan bahan
                                        urutan saiz.              sains dengan tepat

                                        5.3.3 Menaakul secara lisan      KBKK
                                        kepentingan saiz dalam kehidupan.   - Membandingkan dan
                                                            Membezakan
                                        5.3.4 Menjelaskan pemerhatian     -Menyusun mengikut
                                        melalui lakaran, TMK, penulisan    keutamaan
                                        atau lisan.
                                                           SS & NM
                                                           - Minat dan bersifat
                                                            ingin tahu tentang
                                                            alam sekeliling.
                                                           - Yakin dan berdikari

                        5.4 Memahami ciri objek    5.4.1 Mengelaskan objek mengikut
                        berdasarkan warna, saiz dan  ciri yang dipilih sama ada warna,
                        bentuk.            saiz atau
                                        bentuk.

                                        5.4.2 Menggabungkan objek yang
18                                       mempunyai ciri yang sama.

                                        5.4.3
19                                       Menggabungkan objek yang
                                        mempunyai ciri yang berbeza.

                                        5.4.4
                                        Menceritakan tentang ciptaan
                                        secara lisan.

20  Sains Fizikal  6. Hidung untuk menghidu  6.1 Mengaplikasi pengetahuan  6.1.1 Mengenalpasti bahagian      KPS:
                        tentang pelbagai bau.     tubuh manusia yang berkaitan      - Memerhati
21                                       dengan deria bau.           - Mengelas
                                        6.1.2 Mengelaskan benda-benda     - Mendefinisi secara
                                        yang berbau dan tidak berbau      operasi
                                        berdasarkan penyiasatan.
                                        6.1.3 Menaakul tentang         KMS:
                                        kepentingan bau secara lisan.     - Melakarkan specimen
                                         6.1.4 Menjelaskan pemerhatian    dengan betul dan
                                         melalui lakaran, TMK, penulisan   selamat
                                         atau lisan.
                                                           KBKK:
                                                           - Mengumpulkan dan
                                                           mengelaskan
                                                           - Menghubungkait

                                                           SS dan NM
                                                           - Mensyukuri nikmat
                                                           yang dikurniakan
                                                           Tuhan.

                         6.2 Menghargai deria bau    6.2.1 Menaakul kepentingan deria   KPS:
   22                                     bau secara lisan.          - Berkomunikasi

                         5.0 Menggunakan TMK untuk   5.1 Menggunakan perisian aplikasi
                         menyelesaikan masalah dan   dan sumber TMK yang bersesuaian
                         membuat keputusan.       MS Word, MS Powerpoint, Paint)
   23
                                         untuk menghasilkan tugasan yang
                                         diberi.


   24  Sains Fizikal  7. Lidah untuk merasa  7.1 Mengaplikasi pengetahuan  7.1.1 Mengenalpasti bahagian     KPS
                           tentang pelbagai rasa.      tubuh manusia yang berkaitan  - memerhati
                                            dengan deria rasa.       - mengelas
                                         7.1.2 Mengelas pelbagai bahan    - mengeksprimen
                                            makanan berdasarkan rasa
                                            manis, masin, pahit dan    KMS
                                            masam dengan menjalankan    - Menggunakan dan
                                            penyiasatan.           kendalikan dengan
                                                            betul peralatan dan
                                                            bahan sains.

                                                           KBKK
                                                           - Mencirikan

                                                           SS & NM
                                                           - Berani mencuba

25    Sains Fizikal  7. Lidah untuk merasa  7.2 Menghargai deria rasa   7.2.1 Menaakul kepentingan deria   KPS
                                            rasa dengan tidak mengambil  - Meramalkan
                                            makanan yang terlalu masin,  - Mendefinisikan
                                            manis, pahit atau masam yang   secara operasi
                                  memudaratkan kesihatan.      - Membuat inferens

                                                   KMS
                                                   -

                                                   KBKK
                                                   - menilai

                                                   SS & NM
                                                   - Mensyukuri   nikmat
                                                     Tuhan


26  Sains Fizikal  8. Kulit Untuk  8.1 Menganalisis ciri  8.1.1 Mengenal pasti bahagian     KPS:
            Menyentuh     fizikal bahan.   tubuh manusia             Memerhati
            dan Merasa                 yang berkaitan dengan deria   Berkomunikasi
                               sentuh.                Meramal
                               8.1.2 Membezakan ciri bahan iaitu   Membuat inferens
                               panas,                 Mengeksperimen
                                  sejuk, kasar, halus, keras dan
                               lembut                 KMS:
                                  melalui penyiasatan.       Menggunakan dan
                                                   mengendalikan
                                                   spesimen dengan betul
                                                   dan selamat.

                                                   KBKK:
                                                   Membandingkan dan
                                                   membezakan

                                                   SS & NM:
                                                   Jujur dan tepat dalam
                                                   merekod dan
                                                   mengesahkan data.

27
   Sains Fizikal  8. Kulit Untuk  8.1 Menganalisis ciri  8.1.3 Mengelaskan bahan mengikut    KPS:
            Menyentuh     fizikal bahan.   ciri bahan.              Mengelaskan
            dan Merasa              8.1.4 Menaakul kepentingan ciri    Membuat inferens
                               bahan dalam              Berkomunikasi
                                   kehidupan.
                               8.1.5 Menjelaskan pemerhatian     KMS:
                               melalui                Mengendalikan
                                   lakaran, TMK, penulisan atau  spesimen dengan betul
                               lisan.                 dan selamat
                                                           KBKK:
                                                           Mengumpulkan dan
                                                           mengelaskan
                                                           Menganalisis

                                                           SS & NM:
                                                           Minat dan bersifat ingin
                                                           tahu tentang alam
                                                           sekeliling.

28   Sains Fizikal  9. Telinga Untuk     9.1 Memahami pelbagai bunyi dan  9.1.1 Mengenal pasti bahagian   KPS:
             Mendengar       kepentingannya.          tubuh manusia yang berkaitan   Memerhati
                                          dengan deria pendengaran.     Meramalkan
                                          9.1.2 Mengenal pasti pelbagai
                                          bunyi yang diperdengarkan.    KMS:
                                                           Menggunakan dan
                                                           mengendalikan
                                                           spesimen dengan betul
                                                           dan selamat.

                                                           KBKK:
                                                           Membandingkan dan
                                                           membezakan

                                                           SS & NM:
                                                           Mensyukuri nikmat
                                                           yang dikurniakan Tuhan

30  Sains Fizikal   Menggunakan semua deria  10.1.Mengaplikasi pengetahuan   10.1.1. Mengelaskan objek     KPS
                         tentang deria.          mengikut ciri dengan       Memerhatikan
31                                         menggunakan deria.        Mengelaskan
                                          10.1.2. Menggunakan deria untuk  Berkomunikasi
                                          mengenal pasti objek melalui
                                          penyiasatan.           KMS
                                                           - Menggunakan dan
                                          10.1.3. Menjelaskan pemerhatian  mengendalikan
                                          melalui lakaran, TMK, penulisan  peralatan dan bahan
                                          atau lisan.            sains dengan betul

                                                           - Menyimpan peralatan
                                                           dan bahan sains dengan
                                                           betul dan selamat

                                                           KBKK
                                                      Mencirikan
                                                      Mengumpulkan dan
                                                      mengelaskan

                                                      SS&NM
                                                      Minat dan bersifat ingin
                                                      tahu tentang alam
                                                      sekeliling

32                                                     KPS
   Sains Bahan   11.Timbul dan   11.1 Mengaplikasikan konsep   Murid boleh:            Berkomunikasi
            Tenggelam    timbul dan tenggelam.                        Membuat hipotesis
33                                   11.1.1 Mengenalpasti objek yang   Meramalkan
                                    timbul dan objek yang tenggelam
                                    melalui penyiasatan.        KMS –

                                                      KBKK
                                    11.1.2               Menilai
                                    Mengubah suai objek yang      Menghubungkaitkan
                                    tenggelam supaya timbul dan objek
                                    yang timbul supaya tenggelam    SS&NM
                                                      - Bertanggungjawab ke
                                                      atas keselamatan diri
                                    11.1.3 Menjelaskan pemerhatian   dan rakan serta terhadap
                                    melalui lakaran, TMK, penulisan   alam sekitar
                                    atau lisan
                                                      - Menghargai dan
                                                      mengamalkan
                                                      kehidupan yang bersih
                                                      dan sihat.

34
   Teknologi dan  12.0 Reka Bentuk  12.1 Mencipta binaan daripada  Murid boleh:
   Kehidupan             bentuk asas bongkah
35  Lestari                              12.1.1 Mengenalpasti bentuk asas
                                    bongkah iaitu kiub, kuboid,
                                    piramid, prisma, kon,silinder dan
                                    sfera.


                                    12.1.2 Mereka bentuk objek atau
                                    struktur menggunakan bentuk asas
                                    dan bentuk asas bongkah.
                   12.1.3 Menaakul kepentingan
                   kepelbagaian bentuk bongkah
                   secara lisan.

                   2.1.4 Menjelaskan pemerhatian
                   melalui lakaran , TMK, penulisan
                   atau lisan.
36  6.0 Menggunakan TMK untuk    6.1 Mengukuhkan persembahan
   meningkatkan produktiviti dan  multimedia
   pembelajaran.          (MS PowerPoint) sedia ada seperti
                   masukkan fail audio.
   7.0 Menggunakan TMK untuk
   mengemukakan idea dan maklumat  7.1 Menggunakan perisian grafik
   secara kreatif dan inovatif.   (Paint),
                   Pemprosesan perkataan
                   (MS Word) atau perisian
                   persembahan (MS PowerPoint)
                   secara kreatif (memanipulasi teks,
                   imej dan bunyi) untuk
                   menyampaikan idea atau konsep
                   sedia ada.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4
posted:10/29/2012
language:
pages:12
Azliah Maya Azliah Maya
About