PHAn huu co ruou-phenol

Document Sample
PHAn huu co ruou-phenol Powered By Docstoc
					PHAÀN HÖÕU CÔ RÖÔÏU Caâu 1: Röôïu etylic ñöôïc taïo ra khi: A. Thuyû phaân saccarozô. C. Leân men glucozô. B. Thuyû phaân ñöôøng mantozô. D. Leân men tinh boät. Caâu 2: Khi so saùnh nhieät ñoä soâi cuûa röôïu etylic vaø nöôùc thì: A. Nöôùc soâi cao hôn röôïu vì nöôùc coù khoái löôïng phaân töû nhoû hôn röôïu. B. Röôïu soâi cao hôn nöôùc vì röôïu laø chaát deã bay hôi. C. Nöôùc soâi cao hôn röôïu vì lieân keát hidro giöõa caùc phaân töû nöôùc beàn hôn beàn hôn lieân keát hidro giöõa caùc phaân töû röôïu. D. Nöôùc vaø röôïu ñeàu coù nhieät ñoä soâi gaàn baèng nhau. Caâu 4: Cho 3 röôïu: Röôïu metylic, röôïu etylic vaø röôïu propylic. Ñieàu naøo sau ñaây laø sai: A. Taát caû ñeàu nheï hôn nöôùc. B. Tan voâ haïn trong nöôùc. C. Nhieät ñoä soâi taêng daàn. D. Ñeàu coù tính axít. Caâu 5: Thöïc hieän 2 thí nghieäm sau: Thí nghieäm 1 cho töø töø natri kim loaïi vaøo röôïu etylic, thí nghieäm 2 cho töø töø natri kim loaïi vaøo nöôùc thì: A. Thí nghieäm 1 phaûn öùng xaûy ra maõnh lieät hôn phaûn öùng 2. B. Thí nghieäm 2 phaûn öùng xaûy ra maõnh lieät hôn phaûn öùng 1. C. Caû 2 thí nghieäm 1 vaø 2 ñeàu xaûy ra phaûn öùng nhö nhau. D. Chæ coù thí nghieäm 1 xaûy ra phaûn öùng, coøn thí nghieäm 2 phaûn öùng khoâng xaûy ra. Caâu 6: Trong caùc phaûn öùng sau ñaây, phaûn öùng naøo laø phaûn öùng oxi hoaù khöû: A. B. C.

1 C2 H 5OH  Na  C2 H 5ONa  H 2 2
0

C2 H 5OH  O2  CH 3OOH  H 2O

t C2 H5OH  CuO  CH3CHO  Cu  H2O 

D. A, B, C ñeàu ñuùng. o Caâu 7: Khi ñun noùng hoãn hôïp 2 röôïu metylic vaø etylic vôùi axít H2SO4 ñaëc ôû 140 C thì soá ete toái ña thu ñöôïc laø: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Caâu 8: Oxi hoaù röôïu baèng CuO ñun noùng thu ñöôïc andehit, thì röôïu ñoù laø röôïu baäc: A. 1 B. 2 C. 3 D. Caû A, B, C ñuùng. Caâu 9: Trong caùc coâng thöùc sau ñaây, haõy cho bieát coâng thöùc naøo laø coâng thöùc cuûa röôïu baäc 1: A. RCH2OH B. R(OH)z C. CnH2n+1OH D. CnH2n-1OH Caâu 11: Phaûn öùng naøo sau ñaây khoâng xaûy ra: 0 0 A. C2H5OH + CH3OH(coù H2SO4 ñ, t ) B. C2H5OH + CuO (t ) C. C2H5OH + Na D. C2H5OH + NaOH Caâu 13: Moät röôïu no ñôn chöùc, trong phaân töû coù 4 cacbon thì soá ñoàng phaân röôïu laø: A.2 B. 3 C.4 D. 5 Caâu 15: Loaïi nöôùc moät röôïu ñeå thu ñöôïc olefin, thì röôïu ñoù laø: A. Röôïi baäc 1. C. Röôïu ñôn chöùc. B. Röôïu no ñôn chöùc maïch hôû. D. Röôïu no. Caâu 16: Oxi hoaù röôïu taïo ra andehit hoaëc axit höõu cô thì röôïu ñoù phaûi laø röôïu: A. Baäc 1 B. Ñôn chöùc no. C. Baäc 2 D. Baäc 3.

Caâu 17: Cho chuoãi bieán ñoåi sau: Etilen gilcol Röôïu etylic (X) röôïu etylic (Z) Röôïu etylic (Y) axit axetic

Haõy choïn coâng thöùc ñuùng cuûa X, Y, Z . (X) (Y) A. C2H5Br. CH3CHO

(Z) CH3COOH

B. CH3CHO CH3COOH C2H6 C. CH3COOC2H5 C2H5Cl CH3CHO D. C2H4 CH3CHO C2H5Cl Caâu 18: Cho chuoãi bieán ñoåi sau:
H2SO4ñ,t  HCl  ddNaOH X (X)  anken(Y)  (Z)  (T)  ete(R)    
0

Cho bieát X laø röôïu baäc 1 vaø (T) laø C3H8O. Vaäy (R) coù coâng thöùc laø: _ _ _ _ A. CH3 O C2H5 B. C2H5 O C2H5 _ _ _ _ _ _ C. C2H5 O C3H7 D. CH3 CH2 CH2 O CH(CH3)2 Caâu 19: Cho 1,5 gram röôïu no, ñôn chöùc maïch hôû ( X) phaûn öùng heát vôùi natri kim loaïi thoaùt ra 0,0425 mol hidro. X coù coâng thöùc laø: A. CH3OH. C. C3H7OH B.C2H5OH D. C4H9OH Caâu 20: Ñoát chaáy röôïu ñôn chöùc X, thu ñöôïc 2,2 gam CO2 vaø 1,08 gam H2O. X coù coâng thöùc laø: A. C2H5OH. C. CH2=CH-CH2OH B. C6H5CH2OH. D. C5H11OH. Caâu 21: Ñoát chaùy röôïu no ñôn chöùc maïch hôû X, caàn duøng V (lít) oxi (ñktc) thu ñöôïc 19.8 gam CO 2. Trò soá cuûa V laø: A. 11,2 . C. 17,6. B. 15,12. D. Ñaùp soá khaùc. Caâu 22: Hoaø tan hoaøn toaøn 16 gam röôïu etylic vaøo nöôùc ñöïôc 250 ml dung dòch röôïu, cho bieát khoái löôïng rieâng cuûa röôïu etylic nguyeân chaát laø 0,8g/ml. Dung dòch coù ñoä röôïu laø: 0 0 A. 5,12 B. 6,4 0 0 C. 12 D. 8 Caâu 23: Cho 11 gam hoãn hôïp goàm 2 röôïu ñôn chöùc taùc duïng heát vôùi natri kim loaïi thu ñöôïc 3,36 lit hidro (ñktc) . Khoái löôïng phaân töû trung bình cuûa 2 röôïu laø: A. 36,7 B. 48,8 C. 73,3 D. 32,7 Caâu 24: Ñem glucozô leân men ñieàu cheá röôïu etylic (khoái löôïng rieâng cuûa röôïu etylic nguyeân chaát laø 0,8 g/ml ), hieäu suaát phaûn öùng leân men röôïu etylic laø 75% . Ñeå thu ñöôïc 70,4 gam CO 2 vaø 39,6 gam H2O. Giaù trò cuûa a (gam) laø: A. 24,3(kg) B. 20(kg) C.21,5(kg) D.25,2 (kg) Caâu 25: Ñoát chaùy hoaøn toaøn a gam hh 2 röôïu thuoäc daõy ñoàng ñaúng cuûa röôïu etylic thu ñöôïc 70,4 gam CO2 vaø 39,6 gam H2O. Giaù trò cuûa a(gam) laø: A. 33,2 B. 21,4 C. 35,8 D. 38,5 Caâu 26: Ñem röôïu etylic hoaø tan vaøo nöôùc ñöïôc 215,06 ml dung dòch röôïu coù noàng ñoä 27,6 %, khoái löôïng rieâng dd röôïu laø 0,93 g/ml, khoái löôïng rieâng cuûa röôïu etylic nguyeân chaát laø 0,8 g/ml. hoaøn toaøn 16 gam. Dung dòch röôïu treân coù ñoä röôïu laø: 0 0 0 A. 27,6 B. 22 C. 32 D.Ñaùp soá khaùc. Caâu 27: Ñoát chaùy hoaøn toaøn hh X goàm 2 röôïu ñôn chöùc no keá nhau trong daõy ñoàng ñaúng thì thaáy tæ leä mol CO2 vaø soá mol H2O sinh ra laàn löôït laø 9:13. Phaàn traêm soá mol cuûa moãi röôïu trong hh X (theo thöù töï röôïu coù soá cacbon nhoû, röôïu coù soá cacbon lôùn ) laø: A. 40%, 60% B. 75%, 25% C. 25%, 75% D. Ñaùp soá khaùc. Caâu 28: C5H12O coù soá ñoàng phaân röôïu baäc 1 laø: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Caâu 29: Ñoát chaùy 0,2 mol röôïu no X duøng ñuùng 0,7 mol oxi. Coâng thöùc cuûa X laø: A. C2H4(OH)2 B. C4H8(OH)2 C. C3H5(OH)3 D. C2H5OH 0 Caâu 30: Ñun noùng moät hoãn hôïp goàm 2 röôïu no ñôn chöùc vôùi H2SO4 ñaëc ôû 140 C thu ñöôïc 21,6 gam nöôùc vaø 72 gam hoãn hôïp ba ete. Giaù söû caùc phaûn öùng hoaøn toaøn. Coâpng thöùc 2 röôïu laø: A. C2H5OH,C3H7OH C. CH3OH, C2H5OH B. CH3OH, C3H7OH D. C4H9OH, C3H7OH 0 Caâu 31: Ñeå ñieàu cheá etilen ngöôøi ta ñun noùng röôïu etylic 95 vôùi dung dòch axit sunfuric ñaëc ôû nhieät ñoä 0 180 C, hieäu suaát phaûn öùng ñaït 60%, khoái löôïng rieâng cuûa röôïu etylic nguyeân chaát laø 0,8gam/ml. Theå 0 tích röôïu 95 caàn ñöa vaøo phaûn öùng ñeå thu ñöôïc 2,24 lit etilen (ño ôû ñktc) laø: A. 4,91 (ml) B. 6,05 (ml) C. 9,85 (ml) D. 10,08 (ml). Caâu 32: Moät hoãn hôïp goàm 0,1 mol etilen glicol vaø 0,2 mol röôïu X. Ñoát chaùy hoaøn toaøn hoãn hôïp naøy caàn 0,95 mol O2 vaø thu ñöôc 0,8 mol CO2 vaø 1,1 mol H2O. Coâng thöùc röôïu X laø: A. C2H5OH. B. C3H5 (OH)3. C. C3H6 (OH)2. D. C3H5OH. Caâu 33: Ñem khöû nöôùc 4,7 gam hoãn hôïp 2 röôïu no ñôn chöùc keá tieáp nhau trong daõy ñoàng ñaúng baèng 0 H2SO4 ñaëc ôû 170 C, thu ñöôïc hoãn hôïp hai olefin vaø 5,58 gam nöôùc. Coâng thöùc 2 röôïu laø: A. CH3OH, C2H5OH. C. C3H7OH, C4H9OH. B. C2H5OH, C3H7OH. D. C4H9OH,C5H11OH.

Caâu 34: Moät loaïi gaïo chöùa 75% tinh boät. Laáy 78,28 kg gaïo naøy ñi naáu röôïu etylic 40 , hieäu suaát pu cuûa 0 caû quaù trình laø 60%. Khoái löôïng rieâng cuûa röôïu etylic laø 0,8 g/ml. Theå tích röôïu 40 thu ñöôïc laø: A. 60 (lít). B. 52,4 (lít) C. 62,5 (lít) D. 45 (lít). Caâu 35: Moät hoãn hôïp X goàm moät röôïu ñôn chöùc no vaø moät röôïu hai chöùc no (caû 2 röôïu naøy ñeàu coù cuøng soá cacbon vaø trong hoãn hôïp coù soá mol baèng nhau). Khi ñoát 0,02 mol X thì thu ñöôïc 1,76 gam CO 2. Coâng thöùc cuûa 2 röôïu laø: A. C2H5OH, C2H4(OH)2. C. C4H9OH, C4H8(OH)2. B. C5H11OH, C5H10(OH)2. D. C6H13OH, C6H12(OH)2. Caâu 36: Khi cho 0,1 mol röôïu x maïch hôû taùc duïng heát natri cho 2,24 lit hidro (ñktc). A laø röôïu: A. Ñôn chöùc. C. Ba chöùc. B. Hai chöùc. D. Khoâng xaùc ñònh ñöôïc soá nhoùm chöùc. PHENOL Caâu 37: Haõy choïn phaùt bieåu ñuùng: A. Phenol laø chaát coù nhoùm –OH, trong phaân töû coù chöùa nhaân benzen. B. Phenol laø chaát coù nhoùm –OH khoâng lieân keát tröïc tieáp vôùi nhaân benzen. C. Phenol laø chaát coù nhoùm –OH gaén treân maïch nhaùnh cuûa hidrocacbon thôm. D. Phenol laø chaát coù moät hay nhieàu nhoùm –OH lieân keát tröïc tieáp nhaân benzen. Caâu 38: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng: A. Röôïu thôm laø chaát coù coâng thöùc toång quaùt C6H6-z(OH)z. B. Röôïu thôm laø chaát trong phaân töû coù nhaân benzen vaø coù nhoùm hidroxyl. C. Röôïu thôm laø chaát coù nhoùm hdroxyl gaén treân maïch nhaùnh cuûa hidrocacbon thôm. D. Röôïu thôm Röôïu thôm coù nhaân benzen, muøi thôm haïnh nhaân. Caâu 40: C8H10O coù soá ñoàng phaân röôïu thôm laø: A.2 B. 3 C.4 D.5 Caâu 41: Haõy choïn caâu ñuùng khi so saùnh tính chaát hoaù hoïc khaùc nhau giöõa röôïu etylic vaø phenol: A. Caû 2 ñeàu phaûn öùng ñöôïc vôùi dung dòch NaOH B. Caû 2 ñeàu phaûn öùng ñöôïc vôùi axít HBr. C. Röôïu etylic phaûn öùng ñöôïc dung dòch NaOH coøn phenol thì khoâng. D. Röôïu etylic khoâng phaûn öùng vôùi dung dòch NaOH, coøn phenol thì phaûn öùng. Caâu 42: Cho 3 chaát: (X) C6H5OH, (Y) CH3C6H4OH, (Z) C6H5CH2OH Nhöõng hôïp chaát naøo trong soá caùc hôïp chaát treân laø ñoàng ñaúngc cuûa nhau: A. X,Y B. X,Z C. Y,Z D. Caû 3 ñeàu laø ñoàng ñaúng nhau. Caâu 43: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai: A. Phenol laø moät axit yeáu, khoâng laøm ñoåi maøu quyø tím. B. Phenol laø axit yeáu, nhöng tính axit vaãn maïnh hôn axitcacbon. C. Phenoi cho keát tuûa traéng vôùi dung dòch nöôùc brom. D. Phenol raát ít tan trong nöôùc laïnh. Caâu 44: Coù 3 chaát (X) C6H5OH , (Y) C6H5CH2OH, (Z) CH2=CH-CH2OH Khi cho 3 chaát treân phaûn öùng vôùi natri kim loaïi, dung dòch NaOh, dung dòch nöôùc Brom. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai: A. (X), (Y), (Z) ñeàu phaûn öùng vôùi natri kim loaïi. B. (X), (Y), (Z) ñeàu phaûn öùng vôùi dung dòch NaOH. C. (X), (Y) phaûn öùng vôùi dung dòch brom, coøn (Y) thì khoâng phaûn öùng vôùi dung dòch brom. D. (X) phaûn öùng dung dòch NaOH, coøn (Y) (Z) khoâng phaûn öùng vôùi dung dòch NaOH. Caâu 45: Phaûn öùng naøo döôùi daây ñuùng: A. 2 C6H5ONa + CO2 + H2O  C6H5OH + Na2 CO3 B. C6H5OH + HCl  C6H5Cl + H2 O C. C2H5OH + NaOH  C2H5ONa+ H2O D. C6H5OH + NaOH  C6H5ONa+ H2O Caâu 46: Cho phöông trình phaûn öùng theo daây chuyeån hoaù sau:
Cl 2 , Fe dd NaOH ñ,t ,P cao dd HCl C6H6  (B) (C)  C6H5OH  
0

0

(1) (2) (3) Hieäu suaát cuûa quaù trình treân laø 80%, neáu löôïng benzen ban ñaàu laø 2,34 taán, thì khoái löôïng phenol thu ñöôïc laø: A. 2,82 taán B. 3,525 taán C. 2,256 taán D. Ñaùp soá khaùc.

Caâu 47: Moät dung dòch X chöùa 5,4 gam chaát ñoàng ñaúng cuûa phenol ñôn chöùc. Cho dung dòch x phaûn öùng vôùi nöôùc brom (dö) thu ñöôïc 17,25 gam hôïp chaát chöùa 3 nguyeân töû brom trong phaân töû, giaû söû phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Coâng thöùc phaân töû chaát ñoàng ñaúng cuûa phenol laø: A. C7H7OH B. C8H9OH C. C9H11OH D. C10H13OH Caâu 48: ñeå ñieàu cheá natri phenolat töø phenol thì cho phenol phaûn öùng vôùi: A. Dung dòch NaCl; C.Dung dòch NaHCO3 B. Dung dòch NaOH; D. Caû B, C ñeàu duùng.