Docstoc

_______________ e-Learning ________________ The Development e

Document Sample
_______________ e-Learning ________________ The Development e Powered By Docstoc
					การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชาเอกสารธุรกิจ
The Development e-Learning lesson
 on Business Document subject

           โดย
       นางสารภี แต่ งผิว

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                บทนา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักการจัดการศึกษา
 “ต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้
 และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
 ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ” ต้อง
 จัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด
 ความแตกต่างของผูเ้ รี ยน มีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้น ได้
                              ั ่
 ทุกเวลาทุกสถานที่” วิชาเอกสารธุรกิจ เป็ นรายวิชาที่จดอยูใน
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิ ชยการ เป็ นวิชา
                      ั
 บรรยาย ซึ่งเนื้อหาวิชามีแต่ทฤษฎีทาให้นกเรี ยนไม่สนใจต่อการเรี ยน
 เท่าที่ควร
           บทนา(ต่ อ)
                      ั
การหาสื่ อการสอนที่เหมาะสมจะช่วยให้นกเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้
และเข้าใจเนื้อหาบทเรี ยนได้ง่ายขึ้น สามารถศึกษาได้ดวยตนเอง
                          ้
สนใจเรี ยนมากยิงขึ้น จากสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าว
         ่
     ้ ั            ั
ข้างต้น ผูวิจยจึงสนใจที่จะทาการวิจย เรื่ อง การพัฒนาบทเรี ยน
e-Learning วิชาเอกสารธุ รกิจ ขึ้น
           วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาบทเรี ยน e-Learning        วิชา เอกสาร
  ธุรกิจ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิ ชยการ
  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2.เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน e-Learning วิชาเอกสารธุ รกิจ
3.เพื่อหาประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่ได้จากการเรี ยนด้วย
  บทเรี ยน e-Learning วิชาเอกสารธุรกิจ
4.เพื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่มีต่อบทเรี ยน e-Learning วิชา
  เอกสารธุรกิจ
5.เพื่อหาความคงทนของบทเรี ยน e-Learning วิชาเอกสารธุ รกิจ
           ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1) ได้บทเรี ยน e-Learning วิชาเอกสารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ปี ที่ 2 ที่มีเนื้ อหาครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา
2) เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาบทเรี ยน e-Learning ในรายวิชาอื่น ๆ
                         ั
ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็ นผลให้เกิดการส่ งเสริ มการวิจยและพัฒนาบทเรี ยนใน
ระบบการศึกษามากยิงขึ้น ่
                        ู้ ั
3) ผูเ้ รี ยนสามารถนาบทเรี ยน e-Learning ที่ผวิจยพัฒนาขึ้นไปใช้ใน
การศึกษาด้วยตนเองอย่างมีประสิ ทธิภาพ
                    ั
4) เพื่อนาบทเรี ยน e-Learning ที่พฒนานี้ ไปใช้ในการเรี ยนการสอน
                             ้
นักเรี ยนสาขาวิชาพณิ ชยการ วิทยาลัยเทคนิ คชัยภูมิ หรื อผูที่สนใจได้ทุก
สถานที่ทุกเวลา
           ขอบเขตของการวิจัย
   ั
การวิจยนี้ เป็ นการพัฒนาบทเรี ยน e -Learning วิชาเอกสารธุรกิจ
 รหัสวิชา 2201-1018 ที่ใช้สอนนักเรี ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 (ปวช.) พุทธศักราช 2545 สาขาวิชาพณิ ชยการ สานักงาน
 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วยเนื้อหา 5 หน่วยเรี ยน ได้แก่
  หน่วยเรี ยนที่ 1 เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจ
  หน่วยเรี ยนที่ 2 เรื่ อง เอกสารการซื้อและการขายสิ นค้า
  หน่วยเรี ยนที่ 3 เรื่ อง เอกสารทางการเงิน
  หน่วยเรี ยนที่ 4 เรื่ อง เอกสารการขนส่ งสิ นค้า
  หน่วยเรี ยนที่ 5 เรื่ อง เอกสารการประกันภัย
            วิธีดาเนินการวิจัย
1.ประชากร คือ นักเรี ยนระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ปี 2
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ที่ลงทะเบียน
  เรี ยนรายวิชา เอกสารธุรกิจ รหัสวิชา 2201-1018
2. กลุ่มตัวอย่างแยกออกเป็ น 3 กลุ่ม
 2.1 กลุ่มตัวอย่างสาหรับหาคุณภาพเครื่ องมือ
 2.2 กลุ่มตัวอย่างสาหรับหาคุณภาพของแบบทดสอบ สาหรับหา
  ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมันของ
                        ่
  แบบทดสอบ
 2.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้หาความคงทนต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ที่
  เรี ยนจาก บทเรี ยน e-Learning
        เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
                   รหัสวิชา 2201-1018
1. บทเรี ยน e-Learning วิชาเอกสารธุ รกิจ
 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา
 พาณิ ชยกรรม สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
3. แบบประเมินคุณภาพด้านมัลติมีเดีย
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
    ขั้นการพัฒนาบทเรียน    e-Learning

  ้ิั
ผูวจยได้นาเนื้อหาวิชาเอกสารธุรกิจ ตามหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 มาดาเนินการตาม
ขั้นตอนของการพัฒนาบทเรี ยน IMMCIP : Interactive
Multimedia Computer Instruction Package ของ รศ.

ไพโรจน์ และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
           ั
เกล้าธนบุรี ซึ่ งมีท้ งหมด 5 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นวิเคราะห์
ขั้นออกแบบ ขั้นพัฒนา ขั้นสร้าง ขั้นประเมินผล
ประกอบด้วย 16 ขั้นตอนย่อย
          สรุปผลของบทเรียน
แสดงผลการประเมินคุณภาพด้านมัลติมีเดีย (Multimedia)
ของบทเรี ยนโดยผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
   ด้ านการประเมิน            ่
                  คะแนนเฉลีย  ระดับคุณภาพ
   1. ด้านเนื้อหา        4.66     ดีมาก
   2. ด้านภาพ ภาษาและเสี ยง   4.83     ดีมาก
   3. ด้านตัวอักษรและสี     4.86     ดีมาก
   4. ด้านแบบทดสอบ        4.79     ดีมาก
   5. ด้านการจัดการบทเรี ยน   4.80     ดีมาก
   6. ด้านคู่มือการใช้บทเรี ยน  5.00     ดีมาก
       ่
   รวมเฉลียทุกด้ าน       4.79     ดีมาก
แสดงผลการหาประสิ ทธิภาพของบทเรียน
หน่ วยการเรียนที่   คะแนนรวมระหว่ าง
                    ประสิ ทธิภาพ (E1)
   (M)         การเรียน
    1          360       80.00
    2          369       82.00
    3          374       83.12
    4          385       85.56
    5          365       81.12
     M

     E   1i
               E1        82.36
  1   i 1
      M
   แสดงผลการหาประสิ ทธิภาพของบทเรียน (ต่ อ)
          จานวน   คะแนนเต็ม
   รายการ                คะแนนรวม  ประสิ ทธิภาพ
          ผู้เรียน   รวม

คะแนนทดสอบหลังทา
   การ
 ทดลองครบทุกการ
           30     60     1498    83.23
  ทดลอง(E2)
(  xi )
      ผลการหาประสิ ทธิผลทางการเรียนของผู้เรียน

        ่
      ผลทีได้ จาก  คะแนนรวม  ประสิ ทธิภาพ  S.D.  ประสิ ทธิผล

       แบบทด
      สอบก่อนเรี ยน   376     20.89    2.05
       (Epre)
                               62.34
       แบบทด
      สอบหลังเรี ยน   1498    83.23    1.26
       (Epost)
                        ่ ี
   ผลการวิเคราะห์ หาความพึงพอใจของผู้เรียนทีมต่อ
           การใช้ บทเรียน
ที่    ความพึงพอใจด้าน         ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ
1     ด้านตัวอักษร(Text)       4.01     มาก
2     ด้านรู ปภาพ (Image)       3.88     มาก
3     ด้านเสี ยง(Audio)        4.25     มาก
4     ด้านปฏิสัมพันธ์ (Interactive)  4.18     มาก
5     ด้านอื่นๆ            4.27     มาก
           ่
     คะแนนเฉลียทุกด้ าน       4.12     มาก
ผลการหาความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนด้ วยบทเรียน
      หลังสอบ 2 สั ปดาห์ (N=30)

นักเรี ยน  คะแนนหลัง  คะแนนหลัง  ความแตกต่าง ความแตกต่าง  S.D
30 คน    เรี ยน1   เรี ยน2   คะแนน(D) คะแนน(D2)


  รวม    1498    1536    ∑D=38   ∑D2=122   t=4.35


  เฉลี่ย   49.93    51.20    1.27     4.07    1.23
             อภิปรายผล
การพัฒนาบทเรี ยน e-Learning วิชาเอกสารธุรกิจ ครั้งนี้ ผูวจย    ้ิั
              ั   ั
สามารถอภิปรายผลการวิจย ได้ดงนี้ ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยน
เท่ากับ 82.36/83.23 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 และ
        ั
บทเรี ยนที่พฒนาขึ้นเมื่อนาไปใช้ในการเรี ยนการสอนทาให้
ผูเ้ รี ยนมีประสิ ทธิผลทางการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนที่มีผลต่างของ
คะแนนการทดสอบหลังเรี ยนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อน
เรี ยนมีค่าเท่ากับ 62.34 ซึ่งมีค่ามากกว่า 60
           อภิปรายผล (ต่ อ)
       ั
ผลการวิจยนี้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนการสอนแบบยึด
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ที่มุ่งเน้นให้ผเู้ รี ยนได้มีบทบาท มีส่วนร่ วม
                        ั
การเรี ยนรู ้โดยการลงมือกระทา ปฏิบติ แก้ปัญหาหรื อศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองโดยยึดตามความสนใจ ความสามารถเป็ น
สาคัญและสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง และนาความรู้
ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองได้ ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู ้
บทเรี ยน e-Learning สูงกว่าก่อนการเรี ยน
         อภิปรายผล (ต่ อ)


 ดังนั้น จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดบทเรี ยน e-Learning
           ั
 วิชาเอกสารธุรกิจที่พฒนาขึ้นจึงมีคุณภาพสามารถนาไปใช้
        ้
ในการเรี ยนรู้ดวยตนเองได้จริ ง
ตัวอย่ างบทเรียน e-Learning วิชาเอกสารธุรกิจ
ลงชื่อเข้ าใช้ งาน
หน้ าแรกของบทเรียน
ตัวอย่ างหน่ วยเรียนการรู้
ตัวอย่ างข้ อทดสอบหลังเรียน
แสดงผลคะแนน

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:255
posted:10/29/2012
language:Thai
pages:25