time spent waiting + expected service time expected service time by pptfiles

VIEWS: 48 PAGES: 25

									Uniprocessor Scheduling

           ‫فصل نهم‬
‫‪Aim of Scheduling‬‬

                ‫‪ ‬اهداف‬
             ‫‪ ‬زمان پاسخ‬
            ‫‪ ‬توان عملیاتی‬
          ‫‪ ‬کارآیی پردازنده‬
‫‪Types of Scheduling‬‬

                  ‫‪ ‬زمانبندی طوالنی مدت‬
         ‫‪ ‬تصمیم گیری در مورد پذیرش فرآیند جدید‬
                   ‫‪ ‬زمانبندی میان مدت‬
  ‫‪ ‬تصمیم گیری در مورد اضافه نمودن کل یا بخشی از فرآیند‬
                     ‫به حافظه اصلی‬
                   ‫‪ ‬زمانبندی کوتاه مدت‬
         ‫انتخاب یکی از فرآیندهای آمده برای اجرا‬  ‫‪‬‬

                      ‫‪ ‬زمانبندی ‪I/O‬‬
 ‫‪ ‬انتخاب یکی از فرآیندهای منتظر ‪ I/O‬برای دسترسی به ‪I/O‬‬
                        ‫موجود‬
‫‪Long-Term Scheduling‬‬

  ‫‪ ‬مشخص می کند که کدام برنامه برای پردازش توسط‬
               ‫سیستم پذیرفته می شود.‬
       ‫‪ ‬درجه ی چندبرنامگی را مشخص می کند.‬
 ‫‪ ‬هر چه تعداد فرآیندها بیشتر باشد، درصد کمتری از وقت‬
   ‫پردازنده برای اجرا به فرآیندها تخصیص می یابد.‬
‫‪Medium-Term Scheduling‬‬

             ‫‪ ‬جزیی از تابع جابجایی است.‬
 ‫‪ ‬تصمیم برای مبادله یک فرآیند به داخل بر اساس نیازهای‬
   ‫مدیریت درجه ی چند برنامگی صورت می گیرد.‬
‫‪Short-Term Scheduling‬‬

 ‫‪ ‬معموال تحت عنوان ‪ Dispatcher‬یا توزیع کننده شناخته‬
                       ‫می شود.‬
          ‫‪ ‬بیشتر از همه فرآیندها اجرا می گردد.‬
     ‫‪ ‬هر وقت یک اتفاق رخ دهد، صدا زده می شود:‬
                  ‫‪ ‬وقفه های ساعت‬
                   ‫‪ ‬وقفه های ‪I/O‬‬
                 ‫‪ ‬فراخوانیهای سیستمی‬
                      ‫‪ ‬سیگنالها‬
‫‪Short-Term Scheduling Criteria‬‬

                      ‫‪ ‬کاربر- محور‬
                       ‫‪ ‬زمان پاسخ‬
   ‫‪ ‬مدت زمان بین ارسال یک درخواست و دریافت پاسخ آن‬
                      ‫‪ ‬سیستم-محور‬
             ‫‪ ‬استفاده موثر و کارآ از پردازنده‬
‫‪Short-Term Scheduling Criteria‬‬

                    ‫‪ ‬معیارهای وابسته به کارآیی‬
                      ‫‪ ‬قابل اندازه گیری (کمی)‬
                   ‫‪ ‬مثل زمان پاسخ و توان عملیاتی‬
                 ‫‪ ‬معیارهای غیر وابسته به کارآیی‬
                                    ‫‪ ‬کیفی‬
                        ‫‪ ‬مثل قابلیت پیش بینی‬
 ‫خدمات ارائه شده به کاربر در طی زمان، دارای مشخصات یکسانی باشد.‬  ‫‪‬‬
‫‪Priorities‬‬

  ‫‪ ‬زمانبند همیشه فرآیندی را که اولویت آن بیشتر هست را‬
                   ‫ترجیح می دهد.‬
 ‫‪ ‬در این حالت، برای هر سطح از اولویت یک صف آماده‬
                        ‫داریم.‬
    ‫‪ ‬ممکن است فرآیندهای کم اولویت گرسنگی بکشند.‬
   ‫‪ ‬می توان به فرآیند اجازه داد که اولویت خود را بر اساس‬
                  ‫طول عمر تغییر دهد.‬
‫‪Decision Mode‬‬

                     ‫‪ ‬بدون قبضه کردن‬
   ‫‪ ‬فرآیندی که در حال اجرا است، تا وقتی که تمام نشود یا‬
             ‫مسدود نشود به اجرا ادامه می دهد.‬
                       ‫‪ ‬با قبضه کردن‬
  ‫‪ ‬ممکن است که فرآیند در حال اجرا دچار وقفه شود یا توسط‬
            ‫سیستم عامل به حالت آماده برگردد.‬
 ‫‪ ‬چون هیچ فرآیندی پردازنده را به انحصار خود در نمی آورد،‬
         ‫در این روش خدمات بهتری ارائه می شود.‬
Process Scheduling Example
‫)‪First-Come-First-Served (FCFS‬‬

       ‫0‬     ‫5‬      ‫01‬     ‫51‬      ‫02‬     ‫‪A‬‬
     ‫‪B‬‬
     ‫‪C‬‬
     ‫‪D‬‬
     ‫‪E‬‬

             ‫‪ ‬فرآیند تازه به صف آماده ها می پیوندد.‬
 ‫‪ ‬وقتی که اجرای فرآیند جاری تمام شد، قدیمی ترین فرآیند موجود‬
           ‫در صف آماده برای اجرا انتخاب می گردد.‬
‫)‪First-Come-First-Served (FCFS‬‬

 ‫‪ ‬ممکن است که فرآیندهای کوتاه مدت زمان زیادی منتظر‬
                    ‫اجرا باقی بمانند.‬
  ‫‪ ‬به نفع فرآیندهای که نیاز ‪ I/O‬آنها کم و نیاز پردازنده‬
               ‫آنها زیاد است عمل می کند.‬
‫‪Round-Robin‬‬
    ‫0‬     ‫5‬      ‫01‬     ‫51‬     ‫02‬  ‫‪A‬‬
  ‫‪B‬‬
  ‫‪C‬‬
  ‫‪D‬‬
  ‫‪E‬‬
        ‫‪ ‬از وقفه ساعت برای قبضه کردن استفاده می کند.‬
 ‫‪ ‬هر فرآیند به اندازه یک مدت زمان معین از پردازنده استفاده می‬
                             ‫کند.‬
‫‪Round-Robin‬‬

   ‫‪ ‬وقفه های ساعت در فواصل منظمی تولید می شوند.‬
  ‫‪ ‬وقتی وقفه ساعت رخ می دهد، فرآیند در حال اجرا به‬
              ‫صف آماده ها بر می گردد.‬
      ‫‪ ‬فرآیند سر صف برای اجرا انتخاب می گردد.‬
    ‫‪ ‬این روش به نام برهه زمانی نیز شناخته می شود.‬
‫‪Shortest Process Next‬‬
     ‫0‬     ‫5‬      ‫01‬     ‫51‬     ‫02‬   ‫‪A‬‬
   ‫‪B‬‬
   ‫‪C‬‬
   ‫‪D‬‬
   ‫‪E‬‬


            ‫‪ ‬یک سیاست بدون قبضه کردن است.‬
 ‫‪ ‬فرآیندی که به زمان کمتری برای اجرا نیاز دارد انتخاب می‬
                          ‫شود.‬
           ‫‪ ‬باید بتوان زمان پردازش را تخمین زد.‬
‫‪Shortest Process Next‬‬


   ‫‪ ‬قابلیت پیش بینی فرآیندهای طوالنی کاهش می یابد.‬

   ‫‪ ‬ممکن است که فرآیندهای طوالنی گرسنگی بکشند.‬

  ‫‪ ‬اگر زمان تخمینی اجرای فرآیند درست نباشد، ممکن‬
          ‫است سیستم عامل آنرا قطع نماید.‬
‫‪Shortest Remaining Time‬‬
     ‫0‬    ‫5‬     ‫01‬    ‫51‬     ‫02‬   ‫‪A‬‬
   ‫‪B‬‬
   ‫‪C‬‬
   ‫‪D‬‬
   ‫‪E‬‬       ‫‪ ‬نسخه همراه با قبضه کردن روش ‪SPN‬‬
       ‫‪ ‬باید بتوان زمان پردازش را تخمین زد.‬
Highest Response Ratio Next (HRRN)

      0     5          10         15  20    A
    B
    C
    D
    E                .‫هدف مینیمم کردن معیار زیر است‬     
        .‫لذا، فرآیندی که بیشترین نرخ را دارد، انتخاب می شود‬   

           time spent waiting + expected service time
                expected service time
‫‪Feedback‬‬
      ‫0‬    ‫5‬     ‫01‬    ‫51‬     ‫02‬    ‫‪A‬‬
    ‫‪B‬‬
    ‫‪C‬‬
    ‫‪D‬‬
    ‫‪E‬‬

  ‫‪ ‬کارهایی که مدت طوالنی تری در حال اجرا هستند را‬
                      ‫جریمه کنید.‬
 ‫‪ ‬مقدار زمانی را که فرآیند برای خاتمه نیاز دارد را نمی‬
                         ‫دانیم.‬

								
To top