huongdangiaiHoade3

Document Sample
huongdangiaiHoade3 Powered By Docstoc
					HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ 3
Câu 1:
n CO soá C 2 = 0, 018 = 3 Ta có: = soá H 2.n H O 2.0, 015 5 2 ⇒ Ñaùp aùn: D

Caâu 2: Theo ñeà ⇒ oxit cần tìm là oxit lưỡng tính 1 ⇒ nOxit pư = n OH- pö 2 3,8 ⇒ Moxit = = 152 1 × 0, 05 2 ⇒ Oxit: Cr2O3 ⇒ Đáp án: B Caâu 3: Từ KLPTTB và thể tích hỗn hợp ta dễ dàng thaáy n = 0, 025 ; n = 0, 05 C H CH 4 4 4 ⇒n = 1.0, 05 + 2.0, 025 = 0,1 mol CO 2 ⇒ Đáp án: B Caâu 4: B,D sai vì khoâng coù phaân lớp 3d A sai vì không có lớp 3d chưa bảo hoà ⇒ Đáp án: C Dễ thấy phản ứng xảy ra vừa đủ ⇒ dung dịch sau phản ứng có môi trường trung tính ⇒ pH = 7 ⇒ Đáp án: B Caâu 6: Theo đề ở thí nghiệm 1. Phản ứng xảy ra vừa đủ ⇒ Thí nghiệm 2 HCl còn dư ⇒ Đáp án: C Caâu 7: [OH]-sau=
2.0, 05 + 0.05 .1000 = 0, 75 100 + 100 ⇒ Đáp án: B

Caâu 5:

Caâu 8: Với (C3H3)n có điều kiện tồn tại 0 < 3n ≤ 2.n+2 ⇒ n≤2 ⇒ Đáp án: B Caâu 9: Deã thaáy chæ coù phöông aùn A laø hôïp lí. Caâu 10:
0 − 2 +4 Theo ñeà: S → S + S ⇒ Phaûn öùng ñeå cho laø phaûn öùng töï oxi hoaù khöû ⇒ Ñaùp aùn: A

Caâu 11: Theo ñeà ⇒ AO,B2O3 laø oxit löôõng tính; MOH laø hydroxit kim loaïi kieàm ⇒ Saûn phaåm ñuùng: M2AO2, MBO2 vaø coù theå coøn MOH ⇒ Ñaùp aùn: C Caâu 12: Vôùi %O = 53,33 ⇒ Coâng thöùc nguyeân A: (CH2O)n ⇒ C, D sai Töø tæ leä mol cuûa hai thí nghieäm treân ⇒ A coù 1 nhoùm (-COOH) vaø 1 nhoùm (-OH) ⇒ Ñaùp aùn: B Caâu 13:
0, 78 Deã thaáy n = n = = 0, 03mol A CO 26 2 1,8 ⇒M = = 60 A ) 0, 03 (

Caâu 14:

⇒ (A): CH3COOH ⇒ Ñaùp aùn: C Caùc chaát ñoàng phaân phaûi coù cuøng CTPT ⇒ Ñaùp aùn: C

Caâu 15:

C3H8O coù CTPT: CH3- CH2 – CH2 – OH CH3 – CH – OH CH3 ⇒ Coù nhieàu chaát 3 ete ⇒ Ñaùp aùn: C Phaûn öùng chuaån bò: SO2 + NaOH ⎯⎯ NaSHO3 →

Caâu 16: (1)

x x x SO2 + 2NaOH ⎯⎯ Na2SO3 + H2O (2) → y 2y y

Theo (1) (2) ta coù heä phöông trình ⎧ ∑ n SO = x + y = 0,15 ⎪ 2 ⎨ ⎪ m Muoái = 104x +126y = 16, 7 ⎩ ⇒ x= 0,1 ; y=0,05 ⇒ Ñaùp aùn: B Caâu 17: Ta coù: n

Ag

= 0, 2 mol

Neáu: n Xpö : n Ag = 1: 2 ⇒ MX = 29 n Xpö : n Ag = 1: 4 ⇒ n Xpö = 0, 05 ⇒ MX = Caâu 18: ⎡ H SO ⎤ = 25.1,839.96 = 0,9 ⎣ 2 4 ⎦ 98.100.0,5 ⇒ Ñaùp aùn: B Ta coù: nHCl = 0,025 n > 0, 025 AgNO 3 Phaûn öùng: HCl + AgNO3 ⎯⎯ AgCl + HNO3 (1) → 0,025 0,025 0,025 Töø (1) deã daøng ⇒ C%ddHNO3 = 3% ⇒ Ñaùp aùn: C Caâu 20: Theo ñeà ⇒ X coù theå laø S hoaëc Si ⇒ Ñaùp aùn: D Caâu 21: Caâu 19: 2,9 = 58 0, 05 ⇒ Ñaùp aùn: B

Deã thaáy n

oxit pö 1,52 ⇒ M oxit = = 152 1 0, 02 2 ⇒ Ñaùp aùn: B

=

1 n 2 OH pö

Caâu 22:

(1),(4) laø phaûn öùng oxi hoaù khöû ⇒ Ñaùp aùn: B Ñeå ñöôïc dung dòch trong suoát ⇒ AO, B2O3 phaûi tan heát ⇒ B2O3 : Oxit löôõng tính ⇒ Ñaùp aùn: D 1. ⇒ ⇒ 2. ⇒ Theo ñeà ⇒ X: (NH4)2CO3 2 khí: NH3, CO2 Ñaùp aùn: D Deã thaáy HCOONH4; HCHO phaûn öùng vôùi dung dòch AgNO3/NH3 → (NH4)2CO3 Ñaùp aùn: D (khi n=1)

Caâu 23:

Caâu 24:

Caâu 25:

Töø caùc phöông aùn traû lôøi ⇒ B: R – Br Töø %Br = 58,4 ⇒ R = 57 ⇒ B: C4H9 ⇒ Ñaùp aùn: C Coù caùch giaûi töông töï caâu 1
2 4 Pö: C2 H OH ⎯⎯⎯⎯→ C2 H 4 + H2 O 170o C 5 Phaûn öùng phuï: C H 5OH + 6 H SO ⎯⎯ 2CO + 6 SO + 9 H O → 2 2 4 2 2 2 H SO ñ

Caâu 27: Caâu 28:

⇒ hoãn hôïp hôi: CO2, SO2, hôi H2O, C2H4 ⇒ Ñaùp aùn: B Caâu 29: Ta coù sô ñoà hôïp lí: HC ≡ CH → CH 3 − CHO → C2 H 5OH → CH 3COOH Hoaëc HC ≡ CH → CH 2 ⇒ Ñaùp aùn: D CH 2 → C2 H 5OH → CH 3COOH

Caâu 30:

Ta deã daøng chöùng minh ñöôïc nCO = n .Soá C ñoát 2 nCO 2 = 0, 003 = Meste ⇒ Soá C = n 0, 09 30 ñoát Do soá C nguyeân, ⇒ Ñaùp aùn: B

Caâu 31:

Duøng quyø tím ta nhaän bieát ñöôïc taát caû caùc chaát ⇒ Ñaùp aùn: D

Caâu 32:
3 Ta coù pö: Fe + Cl ⎯⎯ FeCl (1) → 3 2 2 Theo (1) thaáy: 1 mol Fe phaûn öùng ⎯⎯ mraén taêng: 3. 35,3g → 106,5 ⇒m= .56 3.35,5 ⇒ Ñaùp aùn: D Caâu 33: Duøng phöông phaùp loaïi tröø ñeå kieåm tra nhanh caùc heä soá caân baèng ⇒ Ñaùp aùn: B Caâu 34: Caàn nhôù: Oxit KL + HNO3 ⎯⎯ NO → ⇒ KL: laø kim loaïi ña hoaù trò vaø hoaù trò kim loaïi trong oxit phaûi thaáp ⇒ A, C: sai Neáu oxit laø FeO thì: (1) FeO ⎯⎯ Fe(NO3)3 → 0,125 mol ⎯⎯ 0,125 mol → (1) ⇒ Mraén = 0,125 x 242 = 30,25 g ⇒ Ñaùp aùn: D Caâu 35: Ta duøng Cu(OH)2 seõ nhaän bieát ñöôïc taát caû ⇒ Ñaùp aùn: C Caâu 36: Caàn nhôù Glucozô, Fructozô: khoâng thuyû phaân ⇒ Ñaùp aùn: B Caâu 37: Deã thaáy A, B laø Glucozô, Fructozô ⇒ D: Saccaroâzô ⇒ Ñaùp aùn: C Caâu 38: Theo ñeà ⇒ ZX = 16 ⇒ X: S

⇒ Ñaùp aùn: C Caâu 39:

Nhôø phöông phaùp taêng giaûm khoái löôïng 2,18 -1,52 ⇒n = = 0, 03 mol hh röôïu pö 22 1,52 ⇒M = = 50,67 hh röôïu 0, 03 ⇒ Ñaùp aùn: C Khí thu ñöôïc laø SO2 phaûn öùng cuûa SO2 vôùi dung dòch Br2 SO2 + Br2 + 2 H 2O ⎯⎯ 2 HBr + H 2 SO4 → Vì Br2 dö ⇒ Ñaùp aùn: C

Caâu 40:

Taøi lieäu ñöôïc cung caáp bôûi TT luyeän thi ÑH CLC Vónh Vieãn