; Chuong II - Bai 4 Hai mat phang song song
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Chuong II - Bai 4 Hai mat phang song song

VIEWS: 636 PAGES: 15

  • pg 1
									NOÄI DUNG
I - ÑÒNH NGHÓA : II- CAÙC TÍNH CHAÁT: 1-Ñònh lí 1: 2-Ñònh lí 2: 3-Ñònh lí 3: Heä quaû 1: Heä quaû 2: Heä quaû 3: 4-Ñònh lí 4:
12/06/2006 CUONG 1

KIEÅM TRA BAØI CUÕ
• CAÂU HOÛI 1:
•1/ Neâu vò trí töông ñoái cuûa ñöôøng thaúng vaø maët phaúng? •2/ Ñònh nghóa ñöôøng thaúng vaø maët phaúng •TRAÛ LÔØI: song song?

12/06/2006

CUONG

2

ÑAËT VAÁN ÑEÀ

Hình 2

Hình 1
12/06/2006 CUONG 3

Toaùn Khoái 11 CHÖÔNG II

Baøi 3: HAI MAËT PHAÚNG SONG SONG
I- Ñònh nghóa:
Hai maët phaúng goïi laø song song neáu chuùng khoâng coù ñieåm chung
Kyù hieäu: P//Q p Q
12/06/2006 CUONG 4

Toaùn Khoái 11 CHÖÔNG II

Baøi 3: HAI MAËT PHAÚNG SONG SONG
II- CAÙC TÍNH CHAÁT: Ñònh lí 1:
Neáu hai maët phaúng P vaø Q song song vôùi nhau thì moïi ñöôøng thaúng a naèm trong P ñeàu song song vôùi Q.
12/06/2006 CUONG

p
Q

a

5

Toaùn Khoái CHÖÔNG II 11

Baøi 3 HAI MAËT PHAÚNG SONG SONG II- CAÙC TÍNH CHAÁT:
Ñònh lí 2:
Neáu maët phaúng P chöùa hai ñöôøng thaúng a vaø b caét nhau vaø hai ñöôøng thaúng naøy cuøng song song vôùi moät maët phaúng Q cho tröôùc thì hai maët phaúng P vaø Q song song vôùi nhau.
12/06/2006 CUONG

p a

b

Q
6

Toaùn Khoái 11 CHÖÔNG II

Baøi 3: HAI MAËT PHAÚNG SONG SONG
II- CAÙC TÍNH CHAÁT: Ñònh lí 3:
Qua moät ñieåm A baát kyø cho tröôùc khoâng naèm treân maët phaúng P cho tröôùc coù moät vaø chæ moät maët phaúng Q song song vôùi maët phaúng P.
12/06/2006 CUONG

A
Q b

p

a

7

Toaùn Khoái 11 CHÖÔNG II

Baøi 3: HAI MAËT PHAÚNG SONG SONG
II- CAÙC TÍNH CHAÁT: Heä quaû 1:
Neáu vôùi moät song
12/06/2006

a
Q

ñöôøng thaúng a song song maët phaúng P thì qua a coù vaø chæ moät maët phaúng Q song vôùi P
CUONG

P
8

Toaùn Khoái 11 CHÖÔNG II

Baøi 3: HAI MAËT PHAÚNG SONG SONG
II- CAÙC TÍNH CHAÁT: Heä quaû 2:
Hai maët phaúng phaân bieät cuøng song song vôùi maët phaúng thöù ba thì song song vôùi nhau.
12/06/2006 CUONG

Q
R P
9

Toaùn Khoái 11 CHÖÔNG II

Baøi 3: HAI MAËT PHAÚNG SONG SONG
II- CAÙC TÍNH CHAÁT: Heä quaû 3:
Töø moät ñieåm A naèm ngoaøi moät maët phaúng P, ta coù moät ñöôøng thaúng b song song vôùi P , thì ñöôøng thaúng b naøy naèm trong maët phaúng Q qua A vaø song song vôùi maët 12/06/2006 CUONG phaúng P.

P

A.

b

P

10

Toaùn Khoái CHÖÔNG II 11

Baøi 3: HAI MAËT PHAÚNG SONG SONG

II- CAÙC TÍNH CHAÁT: Ñònh lí 4:
Neáu hai maët phaúng P vaø Q song song thì moïi maët P phaúng R ñaõ caét P ñeàu phaûi caét Q vaø caùc giao tuyeán cuûa Q chuùng song song .

R

a
b

12/06/2006

CUONG

11

CUÕNG COÁ
Caâu 1: Neáu hai maët phaúng P vaø Q song song vôùi nhau thì moïi ñöôøng thaúng naèm trong P ñeàu A/ Ñuùng vôùi B/ Sai song song Q Caâu 2: Neáu hai ñöôøng thaúng a vaø b song song laàn löôït naèm trong hai maët phaúng P vaø Q phaân bieät thì P//Q. A/ B/ Sai
Ñuùng

12/06/2006

CUONG

12

GIAO VIEÄC VEÀ NHAØ

1/ Hoïc kyû baøi 3
2/ Laøm caùc baøi taäp: 3, 5 (SGK) 4,

3/ Xem tröôùc baøi 4.
12/06/2006 CUONG 13

KEÁT THUÙC

12/06/2006

CUONG

14

MUÏC LUÏC
1.Ñònh nghóa: 2.Ñònh lí 1: 3.Ñònh lí 2:

6.Heä quaû 2:
7.Heä quaû 3: 8.Ñònh lí 9.GIAO4: VIEÄC VEÀ NHAØ

4.Ñònh lí 3: 5.Heä quaû
1:
12/06/2006

CUONG

15


								
To top