Tin 10 Tiet 21 Bai tap by girlbanks

VIEWS: 360 PAGES: 3

									Nguyễn Thái Đức



Trường THPT Cam Lộ

Tiết : 21 Tuần : .....

Ngày soạn : ..../...../........... Ngày giảng : ..../...../...........

BÀI TẬP
A. MỤC TIÊU I. Kiến thức : Một số bài tập về thông tin, dữ liệu và bài toán-giải thuật. II. Kỷ năng : Rèn luyện kỷ năng tư duy thuật toán, biết xây dựng và trình bày thuật toán. III. Thái độ : Học sinh có tinh thần tích cực trong học tập, độc lập tư duy sáng tạo, vận dụng tốt kiến thức đã học vào giải quyết các bài tập. B. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Phương pháp giải quyết vấn đề Phương pháp vấn đáp. C. CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, tài liệu và dụng cụ dạy học. Học sinh : Sách vở và đồ dùng học tập D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP I. Ổn định lớp : (1 phút) II. Kiểm tra bài củ : (4 phút) III.Nội dung bài dạy: (35 phút) Kiểm tra sĩ số :

HOẠT ĐỘNG THẦY-TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

HOẠT ĐỘNG 1 : ? Nêu công thức tính giá trị của một 1. Bài tập 1 :
số ở cơ số b? HS : Tính giá trị của các số sau : a) 743268 b) 3ACE16 c)100101012

N = dnbn + dn-1bn-1 + .... + d0b0 Đáp án: + d-1b-1 +....+ d-mb-m
? Hãy vận dụng để giải cacs bài tập a) 743268 = 30934 b) 3ACE16 = 15054 bên. c) 100101012 = 149 HS : (- Gọi 3 HS lên bảng làm, dưới lớp làm vào giấy) a) 743268 = 7 x 84 + 4 x 83 + 3 x 82 + 2 x 81 + 6 x 80 = 30934 b) 3ACE16 = 3 x 163 + 10 x 162 + 12 x 161 + 14 x 160 = 15054 c) 100101012 = 1 x 27 + 0 x 26
Giáo án

 55

Tin học 10

Nguyễn Thái Đức



Trường THPT Cam Lộ

+ 0 x 25 + 1 x 24 + 0 x 23 + 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 = 149 GV : Hướng dẫn học sinh sữa bài tập đã làm trên bảng để hoàn chỉnh đúng.

HOẠT ĐỘNG 2 : ? Nhắc lại khi xác định bài toán ta 2. Bài tập 2 :
cần làm gì? Nếu rõ các yếu tố cần * Xác định bài toán và xây dựng thuật toán cho thực hiện. bài toán sau : HS : Tính tổng S=1+2+3+...+N ? Hãy xác định bài toán? HS :  Input : Số nguyên N ? Nêu ý tưởng giải thuật cho bài  Output : tổng S toán? HS : * Thuật toán : Sơ đồ khối - Tổng S ban đầu là 0 - Giả sử i là số tự nhiên tại một lần Nhập N cộng nào đó thì i ban đầu là 1 - Nếu i chưa đạt quá N thì ta cứ cộng i vào tổng S S0; i  1 - Tăng i lên 1 sau đó quay lại kiểm tra i > N chưa để tiếp tục cộng. - Nếu i > N thì thông báo ra tổng S Đúng i>N tính được rồi kết thúc. * Gọi HS lên bảng vẽ SĐK Sai Ví dụ : N = 10 , S=0 SS + i i i>N S 1 F 1 2 F 3 ii+1 3 F 6 4 F 10 5 F 15 6 F 21 Đưa ra S rồi 7 F 28 kết thúc 8 F 36 9 F 45 10 F 55 11 T ? Nếu thay lại với bài toán cộng các số
lẽ đầu tiên từ 1 đến (2N+1) thì ta thay đổi thuật toán trên như thế nào?

HS : ? Nếu thay lại với bài toán cộng các
số chẵn đầu tiên từ 2 đến 2N thì ta thay đổi thuật toán trên như thế nào?

HS :
Giáo án

 56

Tin học 10

Nguyễn Thái Đức



Trường THPT Cam Lộ

? Hãy xác định bài toán? HS : ? Nêu ý tưởng giải thuật cho bài toán? HS : - Lúc đầu chưa gữi (T=0) thì số tiền b có được bằng số tiền a ban đầu. - Sau mỗi tháng gữi số tiền tăng lên là : b*k (lãi)=> khi đó ta có được số tiền mới là b+b*k - Nếu số tháng gữi T < 12 thì ta tiếp tục gữi và ta sẽ được tăng thêm tiền b*k -Nếu số tháng gữi T =12 thì ta thông báo số tiền có được rồi kết thúc việc gữi. * Gọi HS lên bảng vẽ SĐK Ví dụ : a = 1000000; T = 12
T Lãi b 0 0 1000000.00 1 12000.00 1012000.00 2 12144.00 1024144.00 3 12289.73 1036433.73 4 12437.20 1048870.93 5 12586.45 1061457.38 6 12737.49 1074194.87 7 12890.34 1087085.21 8 13045.02 1100130.23 9 13201.56 1113331.80 10 13359.98 1126691.78 11 13520.30 1140212.08 12 13682.54 1153894.62 * Giải đáp một số thắc mắc của học sinh.

HOẠT ĐỘNG 3 : 3. Bài tập 3 :
* Xác định bài toán và dựng thuật toán cho bài toán : Gữi ngân hàng số tiền a với lãi suất k=1.2% / tháng. Hãy tính só tiền có được sau 1 năm.  Input : số tiền a; k=1.2%; 1 năm = 12 tháng  Output : Số tiền b sẽ có * Thuật toán : Sơ đồ khối
Nhập a k1.2%; b  a; T  0; TT + 1 b  b + b*k Sai

T=24 Đúng Đưa ra b rồi kết thúc

IV. Cũng cố : (4 phút)  Thông tin, cách biểu diễn thông tin trong MT.  Các bước giải bài toán trên MT. V. Dặn dò : (1 phút) - Về nhà học bài làm bài đầy đủ. Ôn tập toàn bộ chương. - Chuẩn bị bài: § 10.

Giáo án

 57

Tin học 10


								
To top