Docstoc

Tin 10 Tiet 02 Bai 02

Document Sample
Tin 10 Tiet 02 Bai 02 Powered By Docstoc
					Nguyễn Thái Đức



Trường THPT Cam Lộ

Tiết : 02 Tuần : ...

Ngày soạn : ..../...../........... Ngày giảng : ..../...../...........

§ 2. THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU (tiết 1)
A. MỤC TIÊU I. Kiến thức : Cung cấp cho HS các khái niệm thông tin dữ liệu; các dạng thông tin; đơn vị đo lượng thông tin. II. Kỷ năng : Nhận biết các dạng thông tin. Chuyển đổi giữa các đơn vị đo lượng thông tin. III. Thái độ : Giúp HS thấy được tầm quan trọng của thông tin trong cuộc sống và cách xữ lí chúng. HS biết cách bảo vệ các thông tin quan trọng và có ý thức trong việc xữ lí thông tin. B. PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Phương pháp thuyết trình gợi mở Phương pháp vấn đáp, giải quyết vấn đề. C. CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, tài liệu và dụng cụ dạy học. Học sinh : Sách vở và đồ dùng học tập D. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP I. Ổn định lớp : (1 phút) II. Kiểm tra bài củ : (4 phút) III.Nội dung bài dạy:(35 phút) Kiểm tra sĩ số :

HOẠT ĐỘNG THẦY & TRÒ
? Em hiểu thế nào là thông tin? HS : Là những kiến thức cho chúng ta biết về sự vật hiện tượng nào đó. ? Hãy cho ví dụ? HS : ? Nêu khái niệm về thông tin? HS : ? Làm thế nào để MT xữ lí được thông tin? HS : Phải đưa thông tin vào MT, biểu diễn các thông tin đó để MT nhận biết và xữ lí được. ? Dữ liệu là gì? HS :

NỘI DUNG KIẾN THỨC 1. Khái niệm thông tin và dữ liệu
Ví dụ : Tác giả của ngôn ngữ Pascal là : “Giáo sư Niclaus Wirth sinh năm 1934 tại Thụy Sĩ.”  Thông tin : Những hiểu biết có thể có được về một thực thể nào đó được gọi là thông tin về thực thể đó.  Dữ liệu : Là thông tin đã được đưa vào MT.

HOẠT ĐỘNG 1 : Tìm hiểu khái niệm thông tin và dữ liệu

Giáo án

 7

Tin học 10

Nguyễn Thái Đức



Trường THPT Cam Lộ

? Hãy phân biệt điểm khác nhau giữa thông tin và dữ liệu HS :

HOẠT ĐỘNG 2 : Tìm hiểu đơn vị đo lượng thông tin
GV : Mỗi sự vật hiện tượng đều hàm chứa một lương thông tin. Muốn nhận biết một đối tượng nào đó ta phải biết đủ lượng thông tin về nó. Ví dụ : - Tung ngẫu nhiên đồng xu có hai mặt hoàn toàn cân xứng. - Ví dụ về 8 bóng đèn tắt đỏ ? Cho biết các đơn vị đo lượng thông tin và độ lớn của nó? HS : ? Hãy chuyển đổi giá trị giữa các đon vị đo lượng ? HS :

2. Đơn vị đo lƣợng thông tin
- Đơn vị cơ bản đo lương thông tin là Bit. Đó là đại lượng thông tin vừa đủ để xác định chắc chắn một trạng thái của một kiện có hai trạng thái với khả năng xuất hiện như nhau. - Ngoài ra còn có các đơn vị như : Byte : 1 Byte = 8 bit KB : 1KB = 210 Byte = 1024 Byte MB : 1MB = 210 KB = 1024 KB GB : 1GB = 210 MB = 1024 MB TB : 1TB = 210 GB = 1024 GB PB : 1TB = 210 TB = 1024 TB

HOẠT ĐỘNG 3 : Tìm hiểu các dạng thông tin
GV : Thế quan có nhiều dạng thông tin 3. Các dạng thông tin khác nhau thuộc loại số hoặc phi số. - Dạng văn bản ? Nêu các dạng thông tin? Cho ví dụ. - Dạng hình ảnh HS : - Dạng âm thanh IV. Cũng cố : (4 phút)  Cần nắm được thông tin và dữ liệu là gì?  Đơn vị đo lượng thông tin.  Các dạng thông tin. V. Dặn dò : (1 phút) - Về nhà học bài làm bài đầy đủ. - Chuẩn bị bài: § 2. THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU (phần còn lại)

Giáo án

 8

Tin học 10