Docstoc

Audit de l'a.s.b.l

Document Sample
Audit de l'a.s.b.l Powered By Docstoc
					 SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
 De Europese Dienstenrichtlijn (EDRL), de
  Plaatselijke en Lokale Besturen, de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en
        het Enig Loket
                           Leslie PAESSCHIERSSENS
                                Adviseur
   SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie                             Inhoud

1.  EDRL: opzet en voorschriften – het voorziene KBO instrumentarium en noties
2.  KBO: voorstelling en KBO Public en KBO Private Search
3.  KBO/EDRL toelatingsaanvraagprocedure (TAP)
4.  Plaatselijke en Lokale Besturen: rol vanaf 2010
5.  Enig Loket: een mogelijke tussenpersoon tussen ondernemer en Bestuur
6.  Interactie tussen KBO, Enig Loket en Plaatselijke en Lokale Besturen: flow
   charts (2 scenario’s)
7.  KBO select: specifieke bevragingen door Plaatselijke en Lokale Besturen
8.  Verder aanpak
9.  Nuttige informatie
   SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie                         I.  EDRL
                        Opzet en Voorschriften
                   (Richtlijn 2006/123 betreffende diensten op de Interne Markt)

  Doelstelling: Aanmoediging vrije dienstverlening en vrijheid van vestiging
  Principes en maatregelen na te komen door E.U.-lidstaten/initiatieven in België
  1.  Administratieve vereenvoudiging (art.5)
     → CMS, Screening, Stroomlijning reglementeringen
  2.  Recht op informatie (art. 7 en 22)
     → CMS, KBO public, KBO private search, KBO Select
  3.  Elektronische procedures (art. 8)
     → KBO Toelatingsaanvraagprocedure (TAP)
  4.  Enig Loket (art. 6)
     → Ondernemingsloketten
  5.  Administratieve samenwerking tussen lidstaten (Hoofdstuk III)
     → IMI

  Centraal de notie: nieuwe (vanaf 2010) TOELATINGEN in de EDRL scope op
  federaal, regionaal, provinciaal en plaatselijk en lokaal vlak
     SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
  I.       EDRL en KBO instrumentarium en
              begrippen
    Verder volgt toelichting rond zes cruciale “begrippen”:
         – KBO
         – KBO Public en KBO Private Search
         – TAP
         – Enig Loket
         – KBO Select

    Vanaf 28/12/2009:
        – EDRL richtlijn van kracht
        – KBO instrumentarium (rond zes “begrippen”) zal voor handen zijn
        – De aanwending, het gebruik ervan zal in stappen, fases met hulp
          van KBO doorgevoerd worden in 2010
        – Lokale en Plaatselijke Besturen zullen een actieve bijdrage
          vervullen voor hun toelatingen in KBO scope
        – Met hun medewerking is succes verzekerd
      SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
  II.     Kruispuntbank van Ondernemingen
             Voorstelling (1)
   (Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot
  modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en
                  houdende diverse bepalingen)

   Administratief register met gegevens over ondernemingen en hun
   vestigingseenheden
   Gegevens: naam, adres, contactgegevens, rechtsvorm, rechtstoestand, functies,
   hoedanigheden, activiteiten en toelatingen (ook “links” naar BS, RSZ, Nationale
   Bank)
   Ondernemingen: rechtspersonen (Belgisch of buitenlands met zetel in België of
   verplicht door Belgische wetgeving) en natuurlijke personen (handels- of
   ambachtsondernemingen, werkgevers, BTW-plichtigen of niet-commerciële
   ondernemingen)
   Vestigingseenheden: plaats waar economische activiteit wordt uitgeoefend

NB: momenteel telt KBO gegevens over 1.400.000 actieve en niet-actieve (stopgezette) ondernemingen
     SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie  II.     Kruispuntbank van Ondernemingen
            Voorstelling (2)
  Bedoeling: administratieve vereenvoudiging en efficiëntie voor ondernemingen en
   overheid

  Middel: toekennen van één ondernemingsnummer en vestigingseenheidsnummers

  Kenmerken:
   – Gesteund op authentieke gegevens
   – Naast enkele declaratiegegevens, bevoegde instanties die input leveren
   – Deze laatsten: initiatoren – overkoepeld door beheerders
   – Initiatoren: griffies van Rechtbanken van Koophandel, RSZ, BTW,
    ondernemingsloketten, enz.
    SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
II.      Kruispuntbank van Ondernemingen
           Voorstelling (3)
                              Vanaf 2010:

   Inschrijving van toelatingen in scope voor Belgische en E.U.-ondernemingen

   Zowel toelatingen voor ondernemingen als hun vestigingseenheden

   Plaatselijke en Lokale Besturen zullen optreden als een nieuwe initiator voor de
   inschrijving, wijziging en stopzetting van hun toelatingen


NB: momenteel geldt dit voor vijf à tien toelatingen op lokaal en plaatstelijk vlak
    SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
II.      Kruispuntbank van Ondernemingen
           Raadpleging (1)
   KBO Public Search:
    – Website Economie (zie adres achteraan)
    – Publiek toegankelijke ondernemingsgegevens voor iedereen
    – Opzoekingen per onderneming

NB: doe de test door het inbrengen van de naam van een onderneming


   KBO Private Search:
    – Website Economie (zie adres achteraan)
    – Alle ondernemingsgegevens voor ondernemer en gemandateerden
    – Beveiligde toegang
    SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
II.      Kruispuntbank van Ondernemingen
           Raadpleging (2)

   Specifieke raadpleging door openbare diensten: mits akkoord van FOD Economie
   en toekenning van een “rol” (formulier te vinden op website Economie)
    – KBO-wi
    – Webservices
    – (Wijzigingsextracten)

NB: momenteel zijn er slechts 58 gemeenten en steden die een toegang hebben tot KBO
     SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
II.      Kruispuntbank van Ondernemingen
         Upgrading door initiatoren

   Mits akkoord van FOD Economie en toekenning van een “rol” (formulier te vinden
   op website Economie)
    – KBO-wi
    – Webservices (linken van eigen dB met KBO)

   Biedt mogelijkheid zelf gegevens in te schrijven, te wijzigen, te schrappen,
   waarvoor men bevoegd is

   In het kader van EDRL zullen Lokale en Plaatselijke Besturen hiervoor een
   toegang moeten vragen, hetzij voor KBO-wi, hetzij voor Webservices
   SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie


   III. KBO en de EDRL toelatingen
  Toelatingsaanvraagprocedure (TAP)
  TAP: elektronisch opvolgingssysteem inzake behandeling toelatingsaanvragen
  Maakt kenbaar in welke fase de afhandeling van de toelatingsaanvraag zich
  bevindt (bvb. bij een Lokaal Bestuur): behandelaar brengt zelf status in
  Fases/statussen:
    1. Bekendmaking: toekennen van een ondernemingsnummer
    2. Dan “inschrijving van de aanvraag”, “doorgestuurd naar bevoegde
      instantie”, “ontvangst door bevoegde instantie”, “dossier onvolledig”,
      “dossier volledig”, “stopgezette aanvraag” of “aanvaarde aanvraag”
    3. Na afhandeling: opname in KBO
  KBO Private Search: laat consultatie van TAP toe door de ondernemer en
  Bestuur – “In welk stadium bevindt zich mijn toelatingsaanvraag?”
  KBO Public Search: laat consultatie van definitieve autorisaties in KBO toe, per
  onderneming, door iedereen
   SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
IV.     Plaatselijke en lokale besturen en KBO

  Art.6 van wet van 16 januari 2003 tot oprichting van KBO bepaalt dat alle
  toelatingen van een onderneming dienen opgenomen te worden in KBO
  (Federale, Regionale, Provinciale, Lokale & Plaatselijke Besturen)

  Plaatselijke en Lokale Besturen:
   – Vragen toegang en een rol voor:
     1. KBO-wi of voor het gebruik van Webservices
     2. TAP (formulier te vinden op de website Economie)
   – Maken gebruik van TAP (status van aanvraag toelatingen)
   – Brengen EDRL toelatingen in KBO van ondernemingen en
    vestigingseenheden; ook wijzigingen en stopzettingen
    SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
                       V.      Enig Loket
  EDRL: verplicht lidstaten tot oprichting Enig Loket (art.6)

  België:
   – Enig Loket = ondernemingsloket
   – 9 federaal, erkende ondernemingsloketten – 209 kantoren – in 88 Belgische
    gemeenten

  Kunnen optreden als tussenpersoon (dossier ontvangen en opsturen of dossier
  ontvangen, vervolledigen en opsturen) of beslisser (dossier ontvangen en
  beslissen). Dit laatste indien hiertoe gemachtigd door Bestuur.

  Waar geen verplichting bestaat (NB: in vele gevallen) is de onderneming vrij om
  voor zijn aanvragen zich rechtstreeks te wenden tot administratie
    SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
 VI.       Interactie tussen KBO, Enig Loket
           en Federale Diensten   DIENSTVERLENER                 BEVOEGDE INSTANTIE / ADMINISTRATIE                    dient aanvraag in bij               onderneming              onderneming
                    een bevoegde instantie               niet gekend              gekend                                Kennisgeving ON
                                            Bekendmaking of
                                              creatie
 Scenario 1:                          ontvangstmelding
                                                         Fase 003
                                                        ‘ontvangst
                                                          door        Registratie van de
                                                         bevoegde      toelatingsaanvraag
                                                         instantie’         in TAP ondernemer
richt zich direct
tot het Bestuur                          kennisgeving        Fase 004
                                               ‘dossier
                                               onvolledig’
                                 Bijkomende                         Fase 005
                                            Ontvangst ontbrekende
                              informatie/documenten                       ‘dossier
                                            informatie/documenten
                                 verstrekken                         volledig’
                                             Fase 010                 Fase 009
                             Kennisgeving van
                                             ‘aanvaarde               ‘stopgezette
                               beslissing
                                             aanvraag’                aanvraag’                                                                      + reden stopzetting
                                          Toelating komt in KBO
    SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
  VI.      Interactie tussen KBO, Enig Loket
          en Plaatselijke Besturen (2)
                     DIENSTVERLENER           ONDERNEMINGSLOKET
                                                                         BEVOEGDE INSTANTIE / /
                                                                          BEVOEGDE INSTANTIE
                      DIENSTVERLENER           ONDERNEMINGSLOKET                           ADMINISTRATIE
                                                                           ADMINISTRATIE

                      dient aanvraag in bij     onderneming        onderneming
                     een bevoegde instantie     niet gekend         gekend
                       Kennisgeving ON
                                     Bekendmaking
                                      of creatie
  Scenario 2:                                    Fase 001
                                          ‘inschrijving
                                           van de
                                           aanvraag’
                                                  Fase 002
                                                 ‘doorgestuurd

 ondernemer doet                                           naar de
                                                  bevoegde
                                                  instantie’beroep op het Enig              ontvangstmelding
                                                                            Fase 003
                                                                           ‘ontvangst
                                                                             door        Registratie van de
                                                                                      toelatingsaanvraag
                                                                            bevoegde

  Loket voor de                                                                    instantie’         in TAP
 indiening van zijn
toelatingsaanvraag              kennisgeving
                                          Via loket of niet
                                                                  Fase 004
                                                                  ‘dossier
                                                                  onvolledig’
                        Bijkomende                                                     Fase 005
                                                               Ontvangst ontbrekende
                     informatie/documenten             Via loket of niet                              ‘dossier
                                                               informatie/documenten
                        verstrekken                                                     volledig’
                                                         Met ev. kennisgeving
                                                           aan loket


                                                                  Fase 010               Fase 009
                           Kennisgeving van           Met ev. kennisgeving          ‘aanvaarde             ‘stopgezette
                             beslissing               aan loket              aanvraag’              aanvraag’
                                                               Toelating komt in KBO
                                                                                        Pag. 3
                                                                                         Pag. 3
    SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
                      VII. KBO Select
  Applicatie/tool om eigen lijsten te genereren met KBO

  Plaatselijke en Lokale Besturen kunnen “abonnementen” aanvragen of kunnen
  zelf data of combinatie ervan formuleren waaraan men geïnteresseerd is (bvb.
  KBO-TAP) (lijsten moeten wel beantwoorden aan reglementaire finaliteit)
   – Zelf de frequentie van ontvangst bepalen
   – Aangeven in welk formaat de gegevens gewenst worden
   – Wijze waarop men data wil ontvangen

  Plaatselijke en Lokale Besturen moeten een toelatingsaanvraag doen en
  vervolgens de KBO Select rol verkrijgen (formulier te vinden op website
  Economie)
  SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
                 VIII. Verder verloop

 Vanaf begin 2010 wordt voorzien in toelichting en
 vorming van medewerkers en maken van afspraken
 van Plaatselijke en Lokale Besturen in samenwerking
 met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten


                   Nadere informatie volgt nog                            DANK U!
   SPF Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie
               IX.         Nuttige informatie
  Website FOD Economie:
      http://www.economie.fgov.be
      Kruispuntbank van Ondernemingen


  Mailbox KBO:
      • KBO-BCE.EDRL@economie.fgov.be
      • KBO-BCE.KBO.Select@economie.fgov.be


  Helpdesk KBO:
      Tel. : 02/277.64.00
      KBO Beheersdienst
      Leuvenseweg 44
      1000 BRUSSEL

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:10/28/2012
language:Dutch
pages:18