Than dieu dai hiep 2

Document Sample
Than dieu dai hiep 2 Powered By Docstoc
					THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                                                  1
                          MUÅC LUÅC


   HÖÌI 11 ......................................................................................................................2

     Àöi tònh nhên thuúã trûúác cuãa Chung Nam Sún. .....................................2

   HÖÌI 12 .................................................................................................................... 28

     Ngûúâi àaân baâ trong cöí möå àaâi ....................................................................28

   HÖÌI 13 .................................................................................................................... 60

     Möå àaâi hoaåt tûã nhên ....................................................................................60

   HÖÌI 14 .................................................................................................................... 80

     tön baâ baâ .........................................................................................................80

   HÖÌI 15 .................................................................................................................. 104

     Nùm cöî quan taâi .........................................................................................104

   HÖÌI 16 .................................................................................................................. 132

     Thiïn la àõa voäng: thïë nhêåp mön cuãa phaái möå cöí ...............................132

   HÖÌI 17 .................................................................................................................. 157

     Ngoåc nûä têm kinh.......................................................................................157

   HÖÌI 18 .................................................................................................................. 185

     Khi àoaån long thaåch àaä rúi.......................................................................185

   HÖÌI 19 .................................................................................................................. 211

     Bñ mêåt cuãa Thaåch Thêët - möåt löëi thoaát thên ........................................211

   HÖÌI 20 .................................................................................................................. 236

     Truâng Dûúng di thiïn - cûãu êm chÊn kinh ..........................................236
http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                   2
                 HÖÌI 11

  ÀÖI TÒNH NHÊN THUÚÃ TRÛÚÁC CUÃA CHUNG NAM SÚN.   Tônh Quang noái àïën àêy, Dûúng Qua xen vaâo cûúâi hïì hïì, laâm
cho Tônh Quang khöng dùçng nöíi cún giêån, chó mùåt mùæng:
   - Àöì nhaäi ranh! Mi cûúâi caái gò àoá.
   Dûúng Qua ngêíng àêìu lïn, noái:
   - Töi cûúâi viïåc cuãa töi coá can hïå gò àïën öng.
  Tônh Quang toan xöng vaâo toám cöí Dûúng Qua àaánh möåt trêån
nhûng Vûúng Xûã Nhêët biïët trûúác, chùån laåi, noái:
   - Àûâng caäi vaä vúái treã con, haäy kïí roä àêìu àuöi cho ta nghe.
   Tônh Quang hêåm hûåc thûa:
    - Xin sû phuå biïët cho con laâ thùçng beá êëy rêët àöîi tinh nghõch,
noá toan giïët con.
   Röìi Tônh Quang kïí tiïëp:
   - Luác àoá con ngaä sêëp xuöëng vuäng nûúác tiïíu cuãa noá, vûâa muöën
àûáng dêåy taát cho noá mêëy caái, thò noá cûúâi hò hò, noái: "ÊËy chïët, chaáu
laâm bêín caã quêìn aáo cuãa chuá röìi".
    Moåi ngûúâi nghe Tônh Quang nhaåi laåi gioång noái cuãa Dûúng
Qua, ai nêëy àïìu buöìn cûúâi. Vûúng Xûã Nhêët cau maây toã veã khoá chõu
khi thêëy àïå tûã cuãa mònh haânh àöång khöng mêëy àeåp maâ phaãi bïu
rïëu trûúác mùåt ngûúâi khaác.
   Tônh Quang laåi kïí:
   - Àïå tûã nghe noá noái vêåy tûúãng noá laâ àûáa vö duång, chùèng nïn
chêëp traách laâm chi. Ngúâ àêu noá tiïën saát àïën vúái daáng àiïåu nhû van
lún, röìi bêët thêìn noá nhaãy lïn lûng con, cùæn vaâo cöí con.http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                       3

    Kïí àïën àêy, Tônh Quang lêëy tay súâ cöí nhû coân àau àúán lùæm,
vaâ noái:
   - Con giêåt mònh àõnh trúã ngûúâi vêåt noá xuöëng, nhûng noá cùæn
quaá maånh con súå luãng cöí khöng daám cûåa quêåy. Noá àûúåc dõp cûá cùæn
maäi baão gò cuäng khöng nhaã, tuáng thïë quaá con múái nùn nó noá, xem
noá muöën gò con chiïìu yá noá. Song noái gò noá cuäng lùæc àêìu. Cuöëi cuâng
con baão: "Mêìy àûâng cùæn nûäa, tao múã troái cho mêìy". Bêy giúâ noá múái
gêåt àêìu.
   Ngûâng möåt chuát àïí lêëy húi, Tônh Quang kïí tiïëp:
    - Thêåt ra àûáa beá nhoã nhñt nhû thïë, dêîu maâ cúãi troái cho noá, noá
cuäng khöng thïí naâo thoaát àûúåc tay con. Vò vêåy con quyïët àõnh múã
troái cho noá, àïí noá khoãi cùæn, röìi sau seä hay. Nhûng con vûâa lêìn moâ
múã hïët tay chên noá xong thò lanh nhû cùæt noá ruát thanh kiïëm trong
lûng con, dñ vaâo ngûåc con vaâ hùm doåa: "Nïëu nhuác nhñch noá àêm
chïët liïìn".
    Àoaån, noá ra lïånh cho con phaãi duâng súåi dêy con àaä troái noá, tûå
troái lêëy chên, khöng thò noá àêm chïët. Mùæt noá nhòn con khöng chúáp
nhû noá sùén saâng nhêën maånh lûúäi kiïëm vaâo tim con. Do àoá, khöng
biïët laâm sao, buöåc loâng con phaãi tûå troái lêëy mònh. Con vûâa troái
chên xong, noá lanh leå nhaãy ra phña sau lûng, dñ muäi kiïëm vaâo lûng
ra lïånh bùæt con àûa hai tay ra àùçng sau, röìi noá duâng dêy troái nöët.
   Troái xong caã chên tay cuãa con röìi, noá cùæt vaåt aáo nheát vaâo
miïång, àïën luác lûãa chaáy núi voä àiïån con khöng coân la löëi kïu cûáu
àûúåc nûäa, àaânh nùçm àoá chõu chïët. Nïëu khöng coá Doaän tiïn sinh
vaâo thò tñnh maång cuãa con chùèng coân.
   Moåi ngûúâi nghe Tônh Quang kïí hïët, ngoá Dûúng Qua laåi ngoá
Tônh Quang. Thêåt laâ hai thaái cûåc. Möåt àaâng thò to lúán vaåm vúä, möåt
àaâng thò nhoã thoá, ai cuäng phaãi phò cûúâi.
    Àúåi àïën luác Tônh Quang kïí hïët cêu chuyïån, moåi ngûúâi àïìu
cûúâi röå lïn. Tônh Quang sûúång suâng, bûát àêìu gaäi tai toã veã giêån dûä
cho àúä ngûúång.
   Maä Ngoåc cûúâi hoãi Quaách Tônh:


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  4

   - Thùçng beá naây laâ con cuãa àöì àïå phaãi khöng? Àuáng laâ noá theo
meå noá nïn coá tñnh ngöî ngõch tinh quaái dûúâng êëy.
   Quaách Tônh lùæc àêìu thûa:
   - Àêu phaãi! Noá chñnh laâ con cuãa möåt ngûúâi baån thên, kïët
nghôa tûâ thuãa beá. Cha noá laâ Dûúng Khang.
   Khûu Xûã Cú nghe nhùæc àïën Dûúng Khang böîng loâng höìi höåp,
chùm chuá nhòn Dûúng Qua nhû àïí tòm laåi trong ngûúâi thùçng beá
nhûäng neát di lûu cuãa cha noá.
    Khûu tiïn sinh vúái Dûúng Khang laâ tònh sû àïå. Nhûng vïì
sau Dûúng Khang tham muâi phuá quñ nïn hùæn àaä chaåy theo àûúâng
taâ. Giúâ àêy Khûu Xûã Cú biïët àûúåc Dûúng Khang coá con, loâng rêët
hoan hó. Nhên dõp naây öng ta cöë hoãi cêu chuyïån cho roä àêìu àuöi,
nïn xoùæn xuyát bïn Dûúng Qua khöng rúâi.
   Trong luác àoá, caác àaåo nhên úã Truâng Dûúng cung cuäng coá dõp
ngöìi nhòn toâa voä àiïån àiïu taân chó coân laåi möåt àöëng tro taân, àûúåm
maâu bi thaãm.
   Thêåt vêåy, Truâng Dûúng àiïån höm qua coân laâ möåt toâa àaâi àöì
söå nguy nga, maâ giúâ àêy chó coân löím chöím möåt múá than höìng, vaâ
tûâng àöëng gaåch ngoái ngöín ngang.
   Maä Ngoåc vaâ nhiïìu àaåo sû khaác vöën laâ nhûäng ngûúâi coá àaåo
têm, nïn chùèng maâng gò àïën ngoaåi vêåt. Hoå àöëi vúái ngöi voä àiïån laâ
bao nhiïu möì höi cuãa biïët bao nhiïu ngûúâi trong haâng mêëy mûúi
nùm truâng tu, trong chöëc laát bõ thiïu thaânh khoái lûãa, laâm sao
chùèng buöìn cho àûúåc.
   Bêëy giúâ Quaách Tônh kïí sú lûúåc vïì thên thïë cuãa Dûúng Qua
cho moåi ngûúâi nghe, ai nêëy àïìu khe kheä gêåt àêìu thûúng haåi.
   Khûu Xûã Cú noái:
   - Naây Quaách àöì àïå. Voä nghïå cuãa àöì àïå nay àaä cao cûúâng hún
boån ta nhiïìu, sao laåi khöng àem truyïìn cho àûáa beá naây.
   Quaách Tônh noái:
   - Àïå tûã seä xin thûa vúái sû phuå sau naây vïì chuyïån êëy. Bêy giúâ
daám xin sû phuå thêëu hiïíu rùçng àïå tûã rêët lêëy laâm aáy naáy. Höm nay

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                       5

toan thûúång sún àïí yïët kiïën sû phuå thò laåi phaåm phaãi töåi löîi vúái caác
àaåo huynh úã àêy.
  Kïë àoá Quaách Tônh kïí laåi chuyïån võ àaåo trûúãng tûúãng lêìm
mònh laâ keã àõch nïn böë trñ trêån bùæc àêíu àïí caãn ngùn.
   Khûu Xûã Cú nghe noái trúån mùæt nhòn Triïåu Chñ Kñnh, noái:
    - Chñ Kñnh giûä phña ngoaâi sao khöng phên biïåt àûúåc baån thuâ,
thûåc laâ àöì vö duång. Ta lêëy laâm laå chùèng biïët vò sao phña ngoaâi böë
trñ maånh meä dûúâng êëy maâ trong chúáp mùæt àõch nhên laåi coá thïí vaâo
àûúåc voä àiïån àïí chuáng ta trúã tay khöng kõp. Giúâ àêy múái biïët hoå àaä
àem bùæc àêíu àaåi trêån àïí caãn trúã àïå tûã, laâm sai laåc viïåc khaáng àõch.
   Noái àïën àoá, rêu toác Khûu Xûã Cú dûång ngûúåc lïn vò giêån dûä.
   Quaách Tônh thûa:
   - Coá leä chó vò luác ra chên nuái, trong Phöí Quang Tûå, àïå tûã àaä
vö yá laâm bïí têëm bia coá khùæc chûä nïn caác àaåo huynh hiïíu lêìm
chùng?
   Khûu Xûã Cú dõu neát mùåt, noái:
    - Àuáng vêåy! Heân chi sûå viïåc xaãy ra nhû thïë. Thêåt ra cuäng
khöng àaáng traách caác võ àaåo sû vò boån taâ àaåo àïën phaá Truâng
Dûúng cung cuäng lêëy viïåc àêåp bia laâm hiïåu lïånh. Haânh àöång cuãa
àïå tûã ùn khúáp vúái haânh àöång cuãa boån taâ àaåo laâm sao hoå khöng lêìm!
   Quaách Tônh noái:
  - Boån noá to gan thûåc, daám àïën phaá quaách Truâng Dûúng àiïån.
Thûa sû phuå, boån chuáng laâ loaåi ngûúâi naâo vêåy?
   Khûu Xûã Cú noái:
   - Chuyïån naây daâi lùæm! Vêåy trûúác tiïn àïå tûã haäy theo ta ra
phña sau àiïån naây coá chuát viïåc.
   Quaách Tônh àûáng dêåy, bûúác theo Khûu Xûã Cú. Hai ngûúâi tiïën
bûúác vïì phña sau nuái, vaâ dùån Dûúng Qua phaãi úã yïn núi àêëy, khöng
àûúåc ài àêu caã.
http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  6

    Khûu Xûã Cú chên bûúác thoùn thoùæt, tröng daáng àiïåu coân
quùæc thûúác chùèng khaác luác thanh niïn. Quaách Tônh loâng rêët khêm
phuåc.
   Ài chûâng möåt luác, àïën möåt àónh nuái cao choát voát, Khûu Xûã
Cú dûâng chên, àïën sau lûng möåt têëm àaá lúán, lêím bêím noái:
   - ÚÃ àêy coá khùæc ñt chûä...
   Bêy giúâ trúâi àaä xêím töëi, phña sau taãng àaá laåi caâng töëi hún,
Quaách Tônh àûa tay moâ vaâo taãng àaá, quaã nhiïn thêëy dêëu chûä ùn
sêu vaâo àoá, biïët laâ möåt baâi thú:
   "Tûã Phoâng xûa chñ diïåt Têìn,
   Khuöng phoâ Haán àïë àem thên giuáp àúâi.
   Taâi ba nùæm vûäng cú trúâi,
   Dûúái cêìu nhùåt deáp, àúåi thúâi ra tay.
   Phong lûu cuöåc thïë àïën ngaây,
   Giaâu sang khöng thiïët, phaãi tay xa àúâi.
   Xñch Tuâng cuâng baån thaãnh thúi,
   Anh huâng caãm mïën, ngûúâi àúâi nïí danh.
   Truyïìn rùçng tûâ buöíi sú khai,
   Nhõ tiïn tûúng ngöå caã hai múã àûúâng.
   Sau khi moâ tay lïn taãng àaá, lêìn theo doâng chûä, Quaách Tônh
ngaåc nhiïn quay laåi noái vúái Khûu Xûã Cú:
   - Chûä naây àêu phaãi khùæc, hònh nhû keã naâo àaä lêëy tay vaåch
lïn àaá!
   Khûu Xûã Cú vûâa cûúâi vûâa noái:
   - Àïå tûã thêåt tinh yá, nhêån khöng sai. Thûåc ra viïåc naây ai cuäng
cho laâ kyâ quaái! Búãi vò laâm thïë naâo coá thïí duâng ngoán tay maâ viïët
loäm xuöëng thaânh chûä àûúåc!
   Quaách Tônh phuå hoåa:http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                       7

   - Chùèng leä trïn àúâi naây laåi coá keã thêìn thaánh àïën û? Hoåa
chùng chó coá thaánh thêìn múái laâm nöíi.
   Khûu Xûã Cú noái:
   - Keã viïët àoá khöng phaãi thêìn thaánh maâ laâ möåt ngûúâi bùçng
xûúng bùçng thõt, voä nghïå tuyïåt luên, mûu trñ khöng lûúâng, möåt
trùm nùm giang höì khöng dïî coá möåt ngûúâi.
   Quaách Tônh xoùæn xuyát hoãi:
    - Sû phuå coá biïët ngûúâi êëy laâ ai chùng? Nïëu biïët xin noái cho àïå
tûã roä àïí àïå tûã àûúåc àïën baái kiïën thò thêåt vaån haånh.
   Khûu Xûã Cú noái:
    - Ta cuäng chûa hïì thêëy mùåt ngûúâi êëy lêìn naâo, chó nghe noái
thïë thöi. Vêåy cûá ngöìi xuöng àêy nghe ta kïí möåt cêu chuyïån àïí roä
nguyïn do.
   Quaách Tônh vêng lúâi ngöìi xuöëng têëm àaá, ngoaãnh nhòn vïì
phña sûúân nuái chöî voä àiïån àaä biïën thaânh möåt àöëng than höìng, loâng
chaâng tûå nhiïn thêëy coá caái gò hêåm hûåc laå luâng.
   Khûu Xûã Cú noái:
   - YÁ nghôa baâi thú naây ra sao con coá hiïíu roä chùng?
   Quaách Tônh bêy giúâ àaä àïën tuöíi trung niïn maâ Khûu Xûã Cú
vêîn ùn noái vúái Quaách Tônh cuäng chùèng coá gò thay àöíi lùæm.
   Quaách Tônh thêîn thúâ nghô ngúåi möåt luác röìi noái:
   - Àoaån àêìu baâi thú noái vïì Trûúng Lûúng giuáp Haán diïåt Têìn,
àïën luác thaânh cöng khöng maâgn phuá quñ cuâng vúái Xñch Tuâng boã ài
êín thên. Coân àoaån sau noái vïì àûác Truâng Dûúng töí sû laâ ngûúâi saáng
lêåp mön phaái Toaân Chên, nhûng àoaån naây con khöng roä lùæm.
   Khûu Xûã Cú noái:
   - Con coá biïët Truâng Dûúng töí sû laâ ngûúâi thïë naâo chùng?
   Quaách Tônh lêëy laâm laå àaáp:
http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                   8

   - Con chó biïët Truâng Dûúng töí sû laâ ngûúâi saáng lêåp ra mön
phaái Toaân Chên, xûa kia àaä thuyïët vïì kiïëm àaåo úã nuái Hoa Sún, voä
nghïå gioãi vaâo bêåc nhêët trong thiïn haå.
    Khûu Xûã Cú noái:
    - Àuáng vêåy! Nhûng con coá biïët luác thiïëu thúâi Truâng Dûúng töí
sû laâ ngûúâi thïë naâo chùng?
    Quaách Tônh lùæc àêìu:
    - Con chûa hiïíu roä àiïìu êëy!
    Khûu Xûã Cú noái:
    - Truâng Dûúng töí sû khöng phaãi luác sinh ra àaä xuêët gia tu
àaåo. Ngûúâi laâ möåt nhaâ aái quöëc. Thuúã thiïëu thúâi töí sû thêëy quên
xêm lûúåc phaåm àïën búâ coäi, lêëy laâm phêîn nöå, ngöìi àûáng khöng an.
Àaä bao lêìn töí sû khúãi nghôa chöëng quên Kim, nhûng àaä mêëy lêìn töí
sû bõ thua, quên sô chïët hïët. Quên Kim quaá maånh, khöng laâm sao
cûå nöíi, töí sû phaãi nuöët hêån xuêët gia êín nùåc mang tïn laâ Hoaåt Tûã
Nhên, mêëy nùm liïn tiïëp úã trong ngöi möå daâi taåi nuái naây. Vaâ, töí sû
chùèng bao giúâ bûúác ra khoãi möå möåt bûúác àïí giûä troån lúâi thïì laâ cuâng
quên Kim chùèng àöåi trúâi chung, tuy coân söëng, nhûng töí sû coi nhû
mònh àaä chïët. Àoá laâ möåt viïåc thuã tiïët cuãa biïåt hiïåu Hoaåt Tûã Nhên.
    Quaách Tônh nghe noái caãm àöång rûng rûng nûúác mùæt, chaâng
höìi tûúãng laåi trong kyá ûác hònh aãnh cuãa Muåc Niïåm Tûâ vaâ Dûúng
Khang nùm xûa caäi nhau trong voä àiïån. Vaâ cuäng úã trong voä àiïån
êëy, Quaách Tônh tröng thêëy möåt bûác aãnh coá àïì chûä "Hoaåt Tûã Nhên".
Chñnh hònh aãnh êëy àaä gúåi cho Quaách Tônh yá muöën xuêët gia têìm
àaåo.
    Thò ra võ àaåo sô trong tranh kia laåi laâ Truâng Dûúng töí sû àoá
sao!
    Khûu Xûã Cú kïí tiïëp:
   - Öi! Àaä tûâ lêu lùæm röìi, caác thên bùçng cöë hûäu cuãa töí sû khöng
ngúát àïën thùm viïëng, vaâ yïu cêìu Töí sû rúâi khoãi ngöi möå kia àïí ra
gaánh vaác viïåc àúâi. Nhûng Töí sû vêîn khöng lay chuyïín, chaán ngaánhttp://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      9

cho thên thïë sûå nghiïåp mònh, chùèng coân muöën ngoá túái baån hûäu
thêm tònh thuúã trûúác.
    Maäi taám nùm sau, möåt àõch nhên cuä cuãa Töí sû àïën trûúác möå
àaâi chûãi búái Töí sû roâng raä baãy àïm ngaây. Töí sû chõu khöng nöíi nïn
ra khoãi möå, àõnh àêëu vúái àõch nhên möåt trêån àïí àõch nhên hïët àïën
phaá phaách. Nhûng luác Töí sû ra khoãi möå thò àõch nhên cûúâi hïì hïì,
xem chûâng àùæc yá vò àaä duâng kïë laâm cho Töí sû xuêët möå àaâi.
   Àõch nhên noái:
    - Thöi thïë cuäng àuã röìi! Àaåo hûäu àaä ra khoãi möå tûác laâ töi àaä
thùæng cuöåc, chùèng cêìn chiïën àêëu laâm chi! Hùèn àaåo hûäu khöng coân
trúã vaâo möå nûäa chûá?
    Vïì sau, Töí sû biïët rùçng àõch nhên vò loâng töët, tiïëc àûác haånh
vaâ taâi nùng cuãa Töí sû, muöën töí sû ra cûáu dên giuáp nûúác, khöng
muöën Töí sû chön söëng cuöåc àúâi trong nêëm möå, nïn àïën trïu choåc
maâ thöi. Vaâ, cuäng tûâ àêëy, hai ngûúâi cûáu àõch trúã thaânh àöi baån yá
hiïåp têm àêìu, cuâng nhau dong ruöíi trong chöën giang höì nghôa
hiïåp.
   Quaách Tônh nghe kïí àïën àêëy lêëy laâm xuác àöång, hoãi:
   - Thûa sû phuå, võ àõch nhên trúã thaânh baån cuãa Töí sû coá phaãi
laâ möåt trong caác ngûúâi: Àöng Taâ, Têy Àöåc, Nam Àïë, Bùæc Caái
chùng?
   Khûu Xûã Cú noái:
    - Khöng phaãi àêu! Noái àïën voä nghïå thò ngûúâi naây cao hún böën
võ töí sû kia möåt bûåc, nhûng vò ngûúâi êëy laâ bûåc nûä lûu nïn khöng
xuêët àêìu löå diïån, khöng ai biïët àïën vaâ tiïëng tùm cuäng chùèng coá gò.
   Quaách Tônh ngaåc nhiïn noái:
   - ÖÌ! Laåi thuöåc vaâo phaái nûä lûu û? Thêåt hiïëm coá vêåy.
   Khûu Xûã Cú tiïëp:
    - Ngûúâi êëy rêët coá thêm tònh vúái töí sû, muöën theo hêìu töí sû,
ûúác ao seä trúã thaânh phu phuå. Nhûng töí sû biïët yá, thûúâng toã vúái
ngûúâi êëy: "Chûa diïåt àûúåc hung nö, àêu maâng àïën chuyïån gia
thêët". Röìi bïì ngoaâi giaã àiïn giaã daåi nhû ngûúâi chùèng biïët gò. Võ nûä

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                   10

lûu kia lêìm tûúãng töí sû khinh mònh nïn lêëy laâm tûác giêån. Thïë laâ
àöi baån tûâ thuâ àïën thên, röìi laåi tûâ thên àïën thuâ. Hoå heån nhau möåt
cuöåc tó thñ taåi nuái Chung Nam.
   - Oaái oùm thïë chûá sao? Chó vò töí sû cûá tûúãng rùçng naâng coá
loâng yïu têët phaãi tûúng nhûúång nhau, chùèng ngúâ naâng laåi coá yá
khaác. Möåt lêìn naâng noái vúái töí sû:
    - "Àaåo hûäu coi töi chùèng ra gò, thïë thò àaåo hûäu phaãi trúã thaânh
àöëi thuã cuãa töi".
    Thïë laâ töí sû cûá bõ võ nûä lûu êëy thaách àöë maäi, cuöëi cuâng töí sû
phaãi nhêån àêëu möåt trêån núi nuái Chung Nam. Hai bïn àaánh nhau
trong ñt ngaân hiïåp, nhûng töí sû chùèng bao giúâ àaánh hïët tay, duâng
hïët sûác.
     Thêëy thïë, võ nûä lûu kia laåi caâng tûác giêån mùæng:
   - Thò ra àaåo hûäu chùèng theâm àïí têm vaâo viïåc àêëu chiïën vúái
töi, àaåo hûäu xem töi laâ loaåi ngûúâi thïë naâo àêy?
     Töí sû àaáp:
    - Àêëu voä xem ra khoá phên thùæng baåi, thöi thò àêëu vùn cho dïî
biïët hún thua.
     Võ nûä lûu cuäng bùçng loâng noái:
   - Thïë cuäng àûúåc. Nïëu töi thua àaåo hûäu töi thïì suöët àúâi khöng
gùåp mùåt àaåo hûäu nûäa, àïí trñ oác àaåo hûäu àûúåc thaãnh thúi.
     Töí sû noái:
     - Nïëu ngûúåc laåi ta bõ thua cö nûúng thò sao?
     Võ nûä lûu móm cûúâi baão:
     - Nïëu àaåo hûäu thua töi thò xin nhûúâng laåi ngöi möå àaâi kia cho
töi úã.
   Thêåt ra ngöi möå àaâi Hoaåt Tûã Nhên êëy, töí sû àaä gúãi gùæm
khöng biïët bao nhiïu têm huyïët trong bao nhiïu nùm trúâi, nïëu àïí
cho võ nûä lûu êëy chiïëm ài thò sao an loâng àûúåc, coân nïëu thùæng naâng
àïí cho naâng phaãi vônh viïîn xa lòa töí sû thò cuäng laâ chuyïån khöng
hay.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                       11

   Tuy nhiïn, hai àaâng phaãi choån möåt, töí sû thêëy voä nghïå mònh
cao hún naâng möåt bûåc, thöi thò àêëu vúái naâng möåt phen àïí naâng
laãng ài cho raãnh.
    Töí sû bùçng loâng giao àêëu thò võ nûä lûu laåi heån àïën höm sau,
noái:
   - Höm nay trúâi àaä töëi vaâ caã hai coá veã mïåt nhoåc röìi. Vêåy àïí
ngaây mai seä tranh huâng.
   Höm sau àuáng heån, hai ngûúâi laåi gùåp nhau úã àónh nuái naây.
Trûúác khi giao àêëu, naâng noái:
    - Trûúác khi quyïët àõnh viïåc ùn thua töi muöën chuáng ta cuâng
thïì ài àaä.
    Töí sû hoãi:
    - Phaãi thïì laâm sao bêy giúâ?
    Naâng noái:
    - Thïì rùçng: nïëu àaåo hûäu thùæng töi, töi phaãi tûå vêån trûúác mùåt
àaåo hûäu, coân nïëu töi thùæng àaåo hûäu thò àaåo hûäu phaãi lòa khoãi möå
àaâi àïí tu luyïån thaânh möåt àaåo sô hay möåt hoâa thûúång, vaâ phaãi xêy
möåt ngöi àïìn trïn àónh nuái naây maâ úã, ñt ra cuäng phaãi úã àoá trïn
mûúâi nùm.
    Töí sû nghe võ nûä lûu àoá noái thïë hiïíu yá, noái:
   - Cö nûúng kia baão ta laâm àaåo sô hay hoâa thûúång cöët buöåc ta
suöët àúâi khöng lêëy vúå. Àiïìu àoá ta àaä hiïíu. Coân viïåc cö nûúng bõ
thua, cö nûúng tûå vêån trûúác mùåt ta laâ àïí laâm gò?
    Naâng noái:
   - Thò àïí khoãi phaãi nhòn caái baåc beäo cuãa cuöåc àúâi. Nhûng thöi,
chuáng ta àaä giao heån nhau thi vùn, vêåy thò möîi ngûúâi chuáng ta lêëy
tay viïët vaâo àaá ñt doâng chûä, hïî ai viïët sêu neát hún thò ngûúâi àoá
thùæng cuöåc.
    Töí sû nghe noái ngaåc nhiïn hoãi laåi:
    - Lêëy ngoán tay viïët maâ coá thïí in sêu neát chûä vaâo àaá sao?
    Naâng cûúâi lúán noái:

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                   12

   - Chûá sao nûäa! Ai viïët neát chûä sêu hún thò thùæng cuöåc.
   Töí sû lùæc àêìu:
  - Ta àêu phaãi bêåc thêìn tiïn maâ laâm caái chuyïån àoá àûúåc. Cö
nûúng àûâng tòm caách àuâa giúän.
   Võ nûä lûu nghiïm nghõ noái:
   - Àêu phaãi töi baây chuyïån àuâa giúän. Nïëu töi khùæc chûä àûúåc
vaâo àaá bùçng ngoán tay, àaåo hûäu phaãi chõu thua cuöåc chûá?
   Töí sû khöng tin naâng coá thïí laâm àûúåc chuyïån àoá, nïn àaáp:
  - Nïëu cö nûúng laâm àûúåc ta chõu thua, bùçng cö nûúng laâm
khöng àûúåc thò hai bïn hoâa nhau khöng àaâng naâo thùæng.
   Lúâi noái êëy, laâm cho võ nûä lûu àoá thêëy roä caãm tònh cuãa töí sû
àöëi vúái naâng. Dêîu khöng kïët nghôa vúái naâng laâm phu phuå, song
cuäng khöng baåc tònh lùæm.
   Võ nûä lûu móm cûúâi, noái:
   - Àûúåc, töi laâm thêìn tiïn cho àaåo hûäu xem.
   Dûát lúâi, naâng lêëy tay rúâ vaâo têëm àaá, röìi tò ngoán tay viïët mêëy
haâng chûä, neát chûä ùn sêu hún khùæc.
   Töí sû tröng thêëy ngoán tay naâng àûa àïën àêu laâ böåt àaá tûâ tûâ
rúi àïën àoá, neát chûä loäm sêu vaâo laâm cho töí sû kinh ngaåc tröë mùæt
nhòn khöng biïët sao maâ noái.
   Nhûäng doâng chûä naâng viïët trïn têëm àaá àoá laâ àoaån àêìu baâi
thú maâ àöì àïå vûâa àoåc.
   Töí sû thua cuöåc chùèng coân biïët noái gò hún, liïìn theo lúâi ûúác ra
khoãi möå àaâi, söëng möåt cuöåc àúâi àaåo sô, lêåp núi nuái naây möåt caái àïìn
nhoã maâ thúâ, êëy goåi laâ Truâng Dûúng àiïån cuãa tiïìn nhên vêåy.
   Quaách Tônh nghe kïí, thêìm phuåc taâi nùng cuãa võ nûä lûu kia
vö cuâng. Chaâng àûa tay súâ soaång caác neát chûä trïn àaá möåt lêìn nûäa,
quaã nhiïn caác neát chûä êëy àuáng laâ vïët ngoán tay ghi sêu vaâo. Chaâng
noái:
    - Cöng phu luyïån têåp nhên diïån cuãa võ nûä lûu kia thêåt laâ siïu
viïåt. Àúâi nay coá ngûúâi naâo saánh kõp.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                       13

    Khûu Xûã Cú ngêíng àêìu lïn trúâi cûúâi lúán.
    Quaách Tônh ngaåc nhiïn, tröë mùæt nhòn khöng hiïíu gò caã.
    Khûu Xûã Cú noái:
   - Taâi nùng êëy lûâa àûúåc töí sû, lûâa àûúåc ta, lûâa àûúåc àöì àïå, chûá
nïëu àem noái vúái Hoaâng Dung, vúå cuãa àöì àïå thò hùèn vúå cuãa àöì àïå
khöng lêëy laâm kinh ngaåc.
    Quaách Tônh hoãi:
   - Laâm sao vúå cuãa àöì àïå laåi hiïíu àûúåc viïåc naây. Hùèn trong viïåc
naây coá gò gian yá chùng?
    Khûu Xûã Cú noái:
   - Àuáng vêåy, viïåc àoá chó lûâa àûúåc nhûäng keã thûåc têm chêët
phaác maâ thöi.
    Quaách Tônh baán tin baán nghi, noái:
   - Lêëy tay viïët àûúåc trïn àaá hùèn keã êëy coá luyïån àûúåc pheáp
nhên àiïån tuyïåt àónh múái phaãi.
    Khûu Xûã Cú noái:
    - Taâi siïu viïåt nhû Àoaân hoaâng gia Nhêët Àùng maâ vêîn chûa
thïë lêëy ngoán tay viïët sêu vaâo göî, huöëng höì trïn phiïën àaá.
    Quaách Tônh hoãi:
    - Vò àêu sû phuå laåi biïët viïåc êëy coá gian yá, vaâ gian yá nhû thïë
naâo?
    Khûu Xûã Cú noái:
   - Töí sû xuêët gia tu àaåo möåt thúâi gian maâ vêîn khöng sao hiïíu
àûúåc viïåc àoá, nghô maäi khöng ra. Sau Töí sû àem noái laåi vúái Hoaâng
Dûúåc Sû. Hoaâng Dûúåc Sû ngêîm nghô möåt luác röìi noái:
   - Viïåc êëy töi cuäng laâm àûúåc, nhûng chûa luyïån xong. Möåt
thaáng nûäa töi seä trúã laåi tiïëp kiïën.
    Noái xong Hoaâng Dûúåc Sû cûúâi lúán röìi xuöëng nuái.
http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  14

    Qua möåt thaáng, Hoaâng Dûúåc Sû trúã laåi, cuâng vúái Töí sû ra coi
phiïën àaá kia, vaâ cuäng àïí àïì tiïëp vaâo àoá baâi thú cuãa võ nûä lûu coân
boã dúã.
   Thêåt vêåy Hoaâng Dûúåc Sû súâ sêîm vaâo têëm àaá möåt luác röìi viïët
hai cêu:
   "Truâng Dûúng mön phaái Toaân Chên,
   "Trïn cao nhòn xuöëng long vên àúåi thúâi".
   Àïën àoá thò ngûâng. Hai cêu thú naây toã yá taán dûúng mön phaái
Toaân Chên luác naâo cuäng laâm viïåc nghôa vaâ àúåi thúâi ra giuáp nûúác.
   Thêëy Töí sû ngaåc nhiïn, Hoaâng Dûúåc Sû cûúâi lúán viïët tiïëp
mêëy cêu cho àïën hïët baâi thú coá yá ca tuång Töí sû, ngûúâi saáng lêåp ra
mön phaái ta.
   Töí sû lêëy laâm laå, nghô rùçng Hoaâng Dûúåc Sû voä nghïå thua Töí
sû möåt bêåc, laâm sao maâ àiïån lûåc laåi coá thïí phaát xuêët núi àêìu ngoán
tay maånh àïën thïë.
    Bêët thêìn Töí sû lêëy ngoán tay chó vaâo mùåt phiïën àaá, thò phiïën
àaá luãng sêu vaâo möåt löî.
   Nghe noái àïën àêy, Quaách Tônh ngaåc nhiïn hoãi:
   - Vò sao coá chuyïån laå luâng?
   Khûu Xûã Cú noái:
   - Khöng coá gò laå! Nhûng nïëu luác àoá Hoaâng Dûúåc Sû khöng cùæt
nghôa roä raâng vúái töí sû thò coá leä àïën bêy giúâ chuáng ta cuäng khöng
àûúåc biïët caái bñ quyïët kyâ diïåu àoá.
   Quaách Tônh lêëy tay àùåt vaâo caái löî höíng thò thêëy vûâa vùån möåt
ngoán tay êën xuöëng. Chaâng cuäng bùæt chûúác vêån duång àiïån lûåc lêëy
àêìu ngoán tay êën xuöëng mùåt phiïën àaá, nhûng phiïën àaá döåi lïn laâm
cho àêìu ngoán tay chaâng àau nhoái, chaâng hoãi:
   - Caái bñ quyïët kyâ diïåu gò? Chùèng leä mùåt phiïën àaá naây khaác
hún caác taãng àaá khaác sao?
   Khûu Xûã Cú noái:


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      15

    - Khöng khaác gò caã, noá cuäng cûáng y nhau. Nhûng theo lúâi
Hoaâng Dûúåc Sû thò muöën viïët trïn mùåt àaá têët phaãi luyïån àûúåc
chêët hoaá thaåch àún. Chñnh chêët hoaá thaåch àún àaä laâm cho phiïën
àaá lûu kia, trûúác khi viïët hoå àûa tay traái lïn mên mï mùåt àaá chñnh
laâ àïí böi chêët hoaá thaåch àún vaâo.
   Quaách Tônh nghe àïën àêy chùæc lûúäi nhuã thêìm:
   - Öi chao! Thïë thò nhaåc phuå ta quaã laâ ngûúâi cao kiïën.
  Loâng Quaách Tônh mang mang nhúá àïën Hoaâng Dûúåc Sû,
khöng biïët hiïån giúâ öng ta úã núi naâo.
   Khûu Xûã Cú khöng àïí yá àïën cûã chó nhúá nhung cuãa Quaách
Tônh noái tiïëp:
   - Töí sû ta luác bùæt àêìu tu luyïån cuäng khöng vò phêîn chñ hay vò
khöí cûåc maâ chñnh vò töí sû àaä àoåc saách nhiïìu hiïíu roä caái cú diïåu
huyïìn trong pheáp thanh tõnh hû vö. Cho nïn töí sû àaä lêåp ra Truâng
Dûúng àiïån, thu thêåp àöì àïå laâm cho mön phaái Toaân Chên trúã nïn
vinh dûå. Ngaây höm nay chuáng ta àûúåc thûâa hûúãng cuäng nhúâ cöng
khoá cuãa töí sû.
   Ngûâng möåt luác, Khûu Xûã Cú cûúâi lúán noái:
   - Nïëu khöng coá lúâi thaách thûác cuãa võ nûä lûu thuúã trûúác chùæc
gò bêy giúâ chuáng ta coá Truâng Dûúng àiïån, coá möåt söë mön àöì di lûu
hêåu thïë.
   Quaách Tônh gêåt àêìu noái:
   - Võ nûä lûu kia tïn hoå gò, ngaây nay úã chöën naâo, coá coân söëng
chùng?
   Khûu Xûã Cú thúã daâi:
   - Ngoaâi Töí sû ra khöng ai biïët tïn thûåc cuãa naâng. Töí sû cuäng
khöng cho ai biïët ngûúâi êëy söëng hay chïët ra sao. Chùèng biïët vò àêu
möåt ngûúâi voä nghïå dûúâng êëy maâ chùèng bao giúâ xuêët àêìu löå diïån, àïí
ngûúâi àúâi biïët àïën.
   Quaách Tônh hoãi:http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                16

   - Chùèng biïët hiïån nay coá ngûúâi naâo thûâa hûúãng sûå nghiïåp voä
nghïå cuãa võ nûä lûu àoá chùng?
   Khûu Xûã Cú thúã daâi àaáp:
   - Bao nhiïu rùæc röëi laâ úã chöî àoá. Võ tiïìn böëi noå bònh sanh
khöng nhêån mön àïå, chó coá möåt ngûúâi con gaái nhoã theo hêìu tïn laâ
AÃ Hoaân. Hai ngûúâi cuâng söëng chung vúái nhau trong möå àaâi hún
mûúâi mêëy nùm, khöng möåt lêìn ra khoãi cûãa. Bao nhiïu àiïìu bñ êín
huyïìn diïåu trong voä nghïå, AÃ Hoaân àïìu àûúåc truyïìn thuå. Nhûng
trong giúái voä lêm cuäng khöng ai biïët àïën AÃ Hoaân. Búãi vò AÃ Hoaân
chûa bao giúâ bûúác chên vaâo àûúâng giang höì nghôa hiïåp.
   AÃ Hoaân laåi coá thêu nhêån hai ngûúâi àïå tûã. Ngûúâi lúán hoå Lyá,
trong giúái giang höì àïìu goåi laâ Lyá Maåc Thu, tïn tûå laâ Xñch Luyïån
Tiïn tûã.
   Quaách Tônh nghe noái àïën àêy reo lïn möåt tiïëng:
   - A! Thò ra töng tñch cuãa Lyá Maåc Thu laâ thïë!
   Khûu Xûã Cú hoãi:
   - Con àaä biïët ngûúâi con gaái êëy röìi sao?
   Quaách Tônh noái:
  - Mêëy thaáng trûúác con àaä tûâng àêëu vúái aã ñt hiïåp úã Giang
Nam. Voä nghïå cuãa naâng cuäng thuöåc vaâo bêåc khaá cao.
   Khûu Xûã Cú noái:
   - Con khöng àaã thûúng naâng chûá?
   Quaách Tônh lùæc àêìu:
   - Khöng! Nhûng con thêëy naâng haå thuã mêëy ngûúâi nhaâ hoå Luåc
vúái nhûäng ngoán àoân rêët àöåc, hún caã Mai Siïu Phong vaâ Àöìng Thi.
   Khûu Xûã Cú noái:
   - May maâ con khöng àaã thûúng Lyá Maåc Thu, nïëu àaä phaåm
àïën naâng thò khöng sao traánh nöíi nguy biïën. Naâng coân coá möåt
ngûúâi em nûä àaåo sô hoå Long...
   Quaách Tônh nghe àïën àêy giêåt mònh hoãi:

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     17

    - Sao? Ngûúâi con gaái hoå Long û?
    Khûu Xûã Cú húi biïën sùæc hoãi döìn:
   - Con àaä gùåp naâng êëy röìi û? Coá chuyïån gò nguy hiïím xaãy ra
chùng?
    Quaách Tônh thêëy Khûu Xûã Cú sùæc diïån thay àöíi, vöåi vaâng
àaáp:
    - Con chûa gùåp lêìn naâo. Nhûng vûâa röìi luác àùng sún, caác àaåo
hûäu cûá mùæng con laâ dêm tùåc, vaâ cho con thûúång sún vò ngûúâi con
gaái hoå Long, con chùèng biïët yá sao caã.
    Khûu Xûã Cú thúã daâi, vûâa cûúâi vûâa noái:
   - Cuäng vò thïë maâ Truâng Dûúng cung múái xaãy ra tai naån vûâa
qua. Nïëu khöng coá sûå hiïíu lêìm nhû vêåy thò Bùæc àêíu trêån coá thïí
thùæng àûúåc boån giùåc kia maâ con coân coá thïí lïn nuái súám hún.
    Khûu Xûã Cú thêëy Quaách Tônh ngêín ngûúâi, liïìn noái:
   - Höm nay laâ ngaây sinh nhêåt cuãa ngûúâi con gaái hoå Long vûâa
àuáng hai mûúi tuöíi.
    Quaách Tônh thuêån möìm hoãi:
   - Kyã niïåm ngaây sinh nhêåt hai mûúi tuöíi cuãa cö gaái nhaâ hoå
Long maâ coá thïí gêy biïën loaån núi Truâng Dûúng cung àïën thïë sao?
    Tuy noái thïë, Quaách Tônh hònh nhû àïí yá nghô vaâo àêu khöng
chuá yá àïën cêu hoãi cuãa mònh.
    Khûu Xûã Cú cuäng khöng àaáp ngay cêu hoãi cuãa Quaách Tônh,
noái tröëng:
   - Ngûúâi con gaái hoå Long naây tïn laâ gò cuäng chùèng ai biïët thêëy,
boån taâ thuêåt kia goåi noá laâ Tiïíu long Nûä thò chuáng ta cuäng goåi laâ
nhû vêåy thöi.
    Quaách Tônh nhû sûåc nhúá laåi cuöåc àaâm thoaåi, vöåi hoãi:
    - Lyá lõch cuãa cö gaái àoá thïë naâo, sû phuå biïët roä chûá?
    Khûu Xûã Cú gêåt àêìu, chêåm raäi noái:http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  18

    - Caách àêy hai mûúi nùm vïì trûúác. Möåt töëi noå, caác àaåo sô
trong Truâng Dûúng cung àïìu nghe tiïëng khoác cuãa möåt haâi nhi giûäa
caãnh àïm trûúâng tõch mõch cuãa nuái rûâng. Haâi nhi àoá do àêu maâ coá,
naâo ai biïët àûúåc, moåi ngûúâi àïìu chaåy ra, thò thêëy àoá laâ möåt àûáa beá
gaái, boåc vaâo möåt têëm khùn àùåt dûúái àêët. Caác nhaâ tu haânh khöng
tiïån viïåc nuöi nêëng treã thú trong àiïån àaâi àûúåc, nhûng boã rúi àûáa
beá sú sinh thò thêåt laâ töåi nghiïåp.
   Loâng tû bi laâ àaåo haånh àêìu tiïn cuãa viïåc tu haânh, nïn ai
cuäng cöë tòm phûúng kïë àïí cûáu giuáp àûáa treã sú sinh. Nhûng trong
luác moåi ngûúâi chûa tòm ra kïë hoaåch giaãi quyïët, thò böîng möåt thiïëu
phuå tûâ phña sau nuái ài laåi, tuöíi traåc trung tuêìn, thêëy vêåy toã lúâi
thûúng xoát ngoã yá muöën rûúác àûáa beá vïì nuöi. Moåi ngûúâi nhû thoaát
àûúåc cún lo, trao àûáa beá cho thiïëu phuå.
   Quaách Tônh noáng loâng hoãi:
   - Ngûúâi thiïëu phuå àoá laâ ai vêåy?
   Khûu Xûã Cú àaáp:
   - Maäi àïën sau naây Maä sû huynh vaâ ta nghe noái laåi múái àoaán
àûúåc thiïëu phuå àoá laâ AÃ Hoaân, ngûúâi àaân baâ tu luyïån trong möå àaâi
Hoaåt Tûã Nhên.
   Quaách Tônh hoãi:
   - Laâm sao sû phuå àoaán àûúåc thiïëu phuå êëy laâ AÃ Hoaân?
   Khûu Xûã Cú noái:
    - AÃ Hoaân cuäng àaä coá lêìn gùåp thêët tûã trong phaái Toaân Chên
nhûng chùèng bao giúâ chuyïån troâ. Vò thïë nïn ta múái àoaán biïët.
Truâng Dûúng àiïån vaâ möå àaâi caách nhau khöng xa, gaâ gaáy choá suãa,
hai bïn àêìu nghe roä tiïëng, nhûng vò tiïìn nhên coá rùæc röëi vúái nhau,
hai bïn khöng bao giúâ lai vaäng. Luác àoá boån ta nghe chuyïån cuäng
biïët vêåy chûá khöng àïí yá laâm gò.
   Sau naây àïå tûã cuãa AÃ Hoaân laâ Lyá Maåc Thu xuêët sún. Lyá Maåc
Thu têm àõa àöåc aác nhûng voä nghïå cao cûúâng, àaä nhiïìu phen laâm
nhûäng chuyïån àöång trúâi trong giúái giang höì nghôa hiïåp. Mön phaáihttp://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      19

Toaân Chên cuäng nhiïìu lêìn toan ra tay sûãa trõ, song vò nïí nang võ
àaåo hûäu trong möå àaâi chùèng tiïån ra tay.
   Quaách Tônh hoãi:
   - Thïë chuáng ta khöng tòm caách naâo àïí ngùn caãn Lyá Maåc Thu
trïn bûúác àûúâng taân aác sao?
   Khûu Xûã Cú noái:
   - Chuáng ta àaä coá nhiïìu lêìn gúãi thû àïën möå àaâi, noái roä haânh
àöång cuãa Lyá Maåc Thu, coá yá töë caáo vúái AÃ Hoaân, nhûng bao nhiïu
thû àïìu chùèng àûúåc höìi êm. Maâ AÃ Hoaân cuäng chùèng ngùn caãn Lyá
Maåc Thu, àïí Lyá Maåc Thu löång haânh khùæp chöën.
   Röìi caách àêy khoaãng mûúâi nùm, thêëy trong àaám sêåy coá möåt
khuöng vaãi trùæng, chuáng ta àoaán biïët võ àaåo trûúãng trong möå àaâi
àaä qua àúâi nïn saáu sû huynh àïå àïën ngoaâi möå tïë viïëng.
   Vûâa haânh lïî xong, möåt àûáa beá àöå mûúâi tuöíi, tûâ trong àaám sêåy
bûúác ra vaái traã lïî vaâ noái:
    - Luác sû phuå töi sùæp qua àúâi coá ra lïånh cho töi noái cuâng quñ
àaåo trûúãng biïët: Ngûúâi naâo tung hoaânh laâm àiïìu aác nghiïåt, sû phuå
töi àaä coá caách kïìm chïë hoå laåi, quñ àaåo trûúãng khoãi phaãi nhoåc loâng.
    Noái dûát lúâi, àûáa beá quay goát vaâo möå àaâi. Boån chuáng ta àõnh
hoãi thïm cho cùån keä, nhûng àûáa beá àaä mêët daång.
   Quaách Tônh hoãi:
   - Sao chuáng ta khöng vaâo thùèng möå àaâi àïí noái vúái hoå cho roä
raâng laåi thû ài thû laåi laâm chi?
   Khûu Xûã Cú noái:
   - ÊËy chïët! Luác töí sû qua àúâi coá dùån trong mön phaái chuáng ta
khöng ai àûúåc leão haánh àïën möå àaâi duâ laâ ngoaâi cûãa. Búãi thïë trong
phaái Toaân Chên ai cuäng phaãi tuên theo lïånh êëy.
   Quaách Tônh noái:
    - Laå thêåt! Võ àaåo trûúãng trong möå àaâi àaä qua àúâi coân laâm sao
caãn trúã àûúåc àûáa hoåc troâ tinh nghõch nhû Lyá Maåc Thu maâ trùn tröëi
vúái chuáng ta nhû vêåy.

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  20

   Khûu Xûã Cú chêåm raäi gêåt àêìu noái:
    - Boån chuáng ta cuäng nghô nhû vêåy. Ai cuäng lêëy laâm laå rùçng
ngûúâi chïët coân coá caách gò coá thïí kïìm chïë àûúåc àïå tûã coân söëng. Hún
nûäa, moåi ngûúâi thêëy àûáa nhoã kia beá boãng söëng cö àöåc möåt mònh,
khöng ngûúâi nûúng tûåa, nïn àem loâng thûúng, muöën àïën sùn soác
tiïëp tïë lûúng thûåc, song gúãi gò àïën àûáa beá cuäng tûâ chöëi khöng
nhêån. Coá leä tñnh tònh noá ûa söëng cö àöåc nhû sû phuå cuãa noá.
   Ngûâng möåt luác, Khûu Xûã Cú noái tiïëp:
   - Tûâ àoá, chuáng ta vò bêån viïåc ñt khi úã trong voä àiïån, nïn
khöng àûúåc nghe tin tûác cuãa àûáa beá kia. Vaâ cuäng tûâ àoá Lyá Maåc
Thu böîng nhiïn vùæng hoaåt àöång trong giúái giang höì.
    Maäi àïën ba nùm trûúác àêy, luác ta cuâng vúái Vûúng sû àïå coá
viïåc sang Têy Vûåc, vaâo truá núi nhaâ möåt võ àaåi nghôa hiïåp, trong
khi chuyïån troâ böîng nghe möåt tin kinh dõ.
   Quaách Tônh hoãi döìn:
   - Tin gò vêåy?
   Khûu Xûã Cú noái:
   - Àoá laâ tin caác taâ àaåo khùæp núi heån nhau têåp trung àïën
Chung Nam sún àïí haânh sûå. Chuáng ta aái ngaåi nghô rùçng Chung
Nam sún laâ núi voä àiïån cuãa phaái Toaân Chên, chuáng têåp trung àïën
àêy nïëu khöng ngoaâi muåc àñch phaá röëi àaåo giaáo chuáng ta thò coân
laâm gò nûäa. Tuy nhiïn, tin êëy chûa cùn cûá, chuáng ta chûa vöåi tin.
Àïën khi cho ngûúâi ài doâ xeát, thò múái biïët tin êëy quaã xaác thûåc.
   Thêëy Quaách Tônh ngú ngaác, Khûu Xûã Cú cûúâi noái tiïëp:
   - Khöng phaãi chuáng têåp trung núi Chung Nam Sún àïí phaá röëi
chuáng ta maâ àïí àöëi phoá vúái Tiïíu Long Nûä.
   Quaách Tônh caâng ngaåc nhiïn hún, noái:
    - Tiïíu Long Nûä! Con beá êëy thuãa nay chûa ra khoãi möå àaâi, naâo
coá thuâ oaán vúái ai maâ hoå àöëi phoá, vêåy àöëi phoá vò leä gò?
   Khûu Xûã Cú cûúâi hïì hïì noái:http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     21

    - Viïåc thêåt rùæc röëi! Tuy Tiïíu Long Nûä chûa bao giúâ cêët bûúác
ra khoãi möå àaâi, song Lyá Maåc Thu, àïå tûã cuãa AÃ Hoaân, möåt àûáa aác
tùåc àaä tûâng gêy soáng gioá trong giúái giang höì gêy nïn viïåc êëy.
    Quaách Tônh noái:
   - Thïë sao hoå khöng àöëi phoá vúái Lyá Maåc Thu laåi àïën àêy àïí àöëi
phoá vúái con beá Tiïíu Long?
    Khûu Xûã Cú noái:
   - Nguyïn laâ vò sû phuå Lyá Maåc Thu daåy naâng trong ñt nùm,
thêëy tñnh nïët cuãa naâng khöng coá àaåo haånh, khöng thïí trúã thaânh
thiïn nhên àûúåc, nïn àaä daåy nûãa chûâng röìi noái döëi laâ àaä thaânh taâi
vaâ cho haå sún.
    Lyá Maåc Thu luác coân võ sû phuå tuy laâm nhûäng àiïìu aác nhûng
vêîn nïí súå, àïën luác sû phuå hùæn qua àúâi, hùæn trúã nïn bêët chêëp àaåo
lyá, lêëy cúá ài àïën phuáng àiïëu sû phuå, àöåt nhêåp vaâo Hoaåt Tûã Nhên
möå àaâi toan àuöíi Tiïíu Long Nûä ra àïí àöåc chiïëm nhûäng baão vêåt.
    Lyá Maåc Thu àaä thöng thuöåc hïët moåi neão trong möå àaâi, thïë
maâ naâng àem hïët sûác bònh sinh chó vûúåt qua àûúåc coá hai cûãa, àïën
lêìn cûãa thûá ba, Lyá Maåc Thu thêëy coá mêëy chûä cuãa sû phuå hùæn ghi
laåi. Sû phuå hùæn àoaán biïët ngaây Lyá Maåc Thu trúã laåi phaá phaách, vaâ
ngaây Tiïíu Long Nûä xuöëng nuái tòm cha, nïn àaä di chuác khuyïn hai
ngûúâi nïëu gùåp nhau trïn àûúâng giang höì nghôa hiïåp phaãi giûä veån
tònh àöìng mön, chúá nïn tranh chêëp. Ngoaâi ra sû phuå hùæn coân
khuyïën caáo haânh àöång Lyá Maåc Thu phaãi laâm sao cho húåp vúái
chaánh àaåo, àïí khoãi gùåp nhûäng hêåu quaã khöng töët.
   Nhûng Lyá Maåc Thu loâng tham nguân nguåt khöng kïí àïën lúâi di
chuác ngûúâi trïn, khöng nghô àïën chaánh àaåo, àêíy caánh cûãa thûá ba
toan xöng vaâo. Nhûng vûâa àùåt chên qua ngûúäng cûãa thò naâng
truáng phaãi thûá kim àöåc cuãa sû phuå naâng àaä caâi sùén. Nïëu khöng
nhúâ Tiïíu Long Nûä cûáu chûäa thò coá leä naâng àaä chïët ngaây taåi chöî.
    Naâng thêëy khöng thïí phaá phaách àûúåc, ruát lui ra khoãi möå, haå
sún.
   Nhûng chùèng leä àaânh chõu thuác thuã hay sao? Lyá Maåc Thu laâ
àûáa kiïu haänh khöng chõu nhuåc nöíi, naâng laåi xöng lïn mêëy lêìn,

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                   22

nhûng lêìn naâo cuäng bõ thiïåt haåi, nhoåc nhùçn maâ chùèng nïn cöng
caán gò.
    Lêìn sau cuâng, Lyá Maåc Thu toan haå Tiïíu Long Nûä, chùèng ngúâ
luác bêëy giúâ Tiïíu Long Nûä tuy múái mûúâi baãy tuöíi maâ voä nghïå àaä
vûúåt hún naâng rêët nhiïìu. Nïëu khöng vò tònh àöìng mön, naâng bõ
Tiïíu Long Nûä haå saát nhû chúi.
   Quaách Tônh nghe àïën àêy ngêîm nghô möåt luác röìi noái:
   - Chuyïån naây con e caác giúái giang höì àaä xuyïn taåc sûå thûåc.
   Khûu Xûã Cú nhòn Quaách Tônh hoãi:
   - Vò sao con laåi nghô thïë?
   Quaách Tônh thúã daâi, noái:
    - Con àaä àêëu vúái Lyá Maåc Thu trong mêëy hiïåp, Lyá Maåc Thu laâ
keã voä nghïå phi thûúâng coá nhiïìu ngoán àöåc àaáo, thiïn haå ai nghe àïën
tïn naâng cuäng phùèi khuãng khiïëp, coân Tiïíu Long Nûä kia möåt cö gaái
múái àïën tuöíi hai mûúi laâm sao àõch nöíi vúái naâng.
   Khûu Xûã Cú noái:
   - Thêåt ra Lyá Maåc Thu àaä tûâng àem voä nghïå gêy soáng gioá
trong giúái giang höì khöng phaãi ñt. Song viïåc naây Vûúng sû àïå nghe
möåt ngûúâi baån trong Caái Bang kïí laåi rùçng chñnh Tiïíu Long Nûä àaä
thùæng Lyá Maåc Thu. êëy thïë nïn Lyá Maåc Thu múái cùm tûác Tiïíu Long
Nûä, rïu rao khùæp núi rùçng ngaây naây thaáng naây Tiïíu Long Nûä úã
trong Hoaåt Tûã Nhên möå àaâi, xuêët àêìu löå diïån, tyã thñ vúái thiïn haå
anh taâi àïí choån ngûúâi tuêën kiïåt.
   Quaách Tônh nghe àïën àêëy gêåt guâ noái:
   - AÂ thò ra àoá laâ möåt löëi traã thuâ cuãa Lyá Maåc Thu àöëi vúái cö gaái
Tiïíu Long Nûä kia sao?
   Khûu Xûã Cú gêåt àêìu noái:
   - Àuáng vêåy, hùæn àaánh khöng laåi baån àöìng mön nïn duâng thuã
àoaån mûúån tay thiïn haå àïën àaánh. Lyá Maåc Thu rïu rao rùçng nïëu
ai thùæng nöíi Tiïíu Long Nûä thò khöng nhûäng àûúåc Tiïíu Long Nûä
choån laâm baån trùm nùm, maâ bao nhiïu baáu vêåt trong Hoaåt Tûã

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      23

Nhên möå àaâi seä àûúåc naâng àem hiïën dêng troån. Thïë laâ nhûäng tay
haáo sùæc, nhûäng phûúâng dêm tùåc, nhûäng boån taâ ma ngoaåi àaåo àua
nhau àïí xö àïën àem taâi saánh cuâng Tiïíu Long Nûä àïí mong àoaåt lêëy
nguyïån voång.
   Quaách Tônh hoãi:
   - Laâm sao hoå biïët àûúåc nhan sùæc cuãa con beá Tiïíu Long Nûä thïë
naâo maâ liïìu àem tñnh maång àïën àïí cêìu duyïn?
   Khûu Xûã Cú noái:
    - Nhûäng keã haáo sùæc chùèng hïì biïët Tiïíu Long Nûä ra sao,
nhûng Lyá Maåc Thu tuyïn truyïìn êìm ô rùçng sû muöåi cuãa hùæn àeåp
hún hùæn nhiïìu, voä nghïå laåi ñt ai bò kõp, ngay caã àïën caác tiïíu thû àaâi
caác cuäng khöng ai coá thïí saánh vúái nhan sùæc cuãa naâng.
   Quaách Tônh mú maâng liïn tûúãng àïën viïåc cêìu hön cuãa mònh,
buång baão daå:
   - Nhû thïë coá lêëy gò laâm laå! Ngûúâi vúå cuãa ta coân àeåp gêëp trùm
phêìn.
   Thûåc ra, chó vò Quaách Tônh suãng aái ngûúâi yïu cuãa mònh nïn
tûúãng Hoaâng Dung luác naâo cuäng laâ ngûúâi àeåp nhêët thïë gian. Cûá
theo leä cöng bùçng thò vïì mùåt xinh àeåp Hoaâng Dung laâm sao àõch
nöíi Lyá Maåc Thu.
   Khûu Xûã Cú noái tiïëp:
   - Trong àaám taâ ma ngoaåi àaåo söëng àúâi giang höì hiïåp sô rêët coá
nhiïìu ngûúâi caãm caái nhan sùæc cuãa Lyá Maåc Thu, nhûng thêëy Lyá
Maåc Thu àaä lúán tuöíi, laåi tñnh tònh trúã nïn àöåc aác nïn khöng a i daám
àöång àïën. Bêy giúâ nghe noái naâng coá sû muöåi àeåp hún, laåi àang
thaách ngûúâi tyã thñ àïí tòm baån trùm nùm, thò ai laåi chùèng muöën ûáng
thñ.
   Quaách Tônh noái:
   - Thò ra boån naây muöën àïën Chung Nam sún àïí cêìu thên vúái
con beá Tiïíu Long Nûä, nïn luác con thûúång sún, quñ àaåo huynh àaä
lêìm tûúãng con laâ boån àoá vaâ mùæng con laâ àûáa dêm tùåc.
   Khûu Xûã Cú lúán tiïëng cûúâi hïì hïì noái:

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  24

    - Chñnh thïë maâ Truâng Dûúng cung múái bõ haåi nhû ngaây höm
nay.
    Quaách Tônh hoãi:
    - Nïëu boån chuáng àïën àêy àïí cho con beá Tiïíu Long Nûä keán
duyïn thò coá can hïå gò àïën Truâng Dûúng cung maâ sû phuå ra cöng
caãn trúã. Àiïìu êëy thûåc con khöng biïët.
    Khûu Xûã Cú noái:
    - Ta vaâ Vûúng sû àïå àûúåc tin naây nghô buång rùçng: boån ta vaâ
Tiïíu Long Nûä tuy múái thêëy mùåt nhau coá möåt lêìn song laâ tònh lên
bang, hún nûäa àúâi trûúác tiïìn nhên ài laåi vúái nhau rêët thên thiïët.
Vaã laåi boån dêm tùåc yïu tinh maâ döìn àïën laâ daám coi thûúâng Toaân
Chên mön phaái cuãa chuáng ta, boån ta chùèng leä chó biïët ùn no ngöìi
nhòn chuáng hoaânh haânh úã chöën Chung Nam sún naây sao. Vò thïë
chuáng ta múái phaãi truyïìn lïånh ài khùæp núi, triïåu têåp nhûäng tay cûå
phaách trong mön phaái trûúác mûúâi höm taåi Truâng Dûúng cung, vaâ
möåt mùåt têåp dûúåt Bùæc àêíu àaåi trêån, möåt mùåt àûa tin vaâo trong möå
àaâi àïí baáo tin cho Tiïíu Long Nûä biïët trûúác àïí àïì phoâng. Ai ngúâ bûác
thû àûa túái nhû liïång àaá vaâo loâng Truâng Dûúng. Tiïíu Long Nûä
chùèng theâm àïí yá, vaâ cuäng chùèng theâm phuác àaáp:
    Quaách Tônh noái:
    - Hay laâ naâng khöng coân úã trong möå àaâi nûäa chùng?
    Khûu Xûã Cú lùæc àêìu noái:
    - Khöng! Möîi ngaây chuáng ta vêîn thêëy khoái tûâ trong möå àaâi
toãa ra, quyïån khùæp rûâng cêy...
  Noái àïën àêy Khûu Xûã Cú chó tay vïì phña trûúác mùåt, mùæt àùm
àùm nhòn:
    - Kòa! Con haäy nhòn kòa!
   Quaách Tônh nhòn theo phña tay chó thêëy nuái rûâng truâng àiïåp,
trong khoaãng trïn mûúâi dùåm, toaân laâ rûâng cêy, chùèng biïët Hoaåt Tûã
Nhên möå àaâi úã àêu caã.
    Khûu Xûã Cú laåi noái:


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      25

    - Boån ta hoåp nhau thaão luêån, quyïët àõnh ngùn ngûâa keã àõch,
che chúã cho Tiïíu Long Nûä, phaái ngûúâi ài doâ tin tûác boån dêm tùåc
trûúác àêy nùm ngaây. Tin tûác döìn dêåp àûa vïì cho biïët coá rêët nhiïìu
boån vö laåi àïën Chung Nam sún àêëu voä cêìu thên. Coá boån thêëy
Truâng Dûúng cung úã saát caånh möå àaâi cuäng ngaán, coá boån laåi vò cö
thïë chùèng daám beán maãng àïën àêy. Tuy nhiïn, boån cö thïë kia laåi
àûúåc möåt söë ngoaåi àaåo giuáp sûác, nïn chuáng múái thûâa cú höåi theo
àaám ùn taân tuå hoåp núi Phöí Quang Tûå dûúái chên nuái, lêëy aám hiïåu
vöî tay trïn bia àaá laâm àñch.
   Quaách Tônh gêåt àêìu lêím bêím:
   - Heân chi, con vò sú yá àêëm vúä bia àaá laâm cho caác àaåo huynh
nghi kyå.
   Khûu Xûã Cú noái:
   - Nhêët laâ caái àêëm cuãa con laåi laâ caái àêëm xuêët thêìn, biïíu löå
möåt taâi nghïå tuyïåt luên trong phaái giang höì hiïåp khaách.
   Quaách Tônh hoãi:
  - Chùèng hay boån cêìm àêìu trong àaám phaá phaách Truâng
Dûúng cung laâ ai vêåy?
   Khûu Xûã Cú noái:
   - Chuáng göìm coá hai boån àïìu thuöåc vïì ngoaåi àaåo. Chuáng laâ
nhûäng boån àaä nöíi danh trong thiïn haå, nhûng ñt khi àïën miïìn
Trung Nguyïn naây. Àaä hún mûúâi nùm nay, con êín thên trïn Àaâo
hoa àaão nïn khöng biïët roä sûå thïí. Chaâng cöng tûã noå chñnh laâ con
vua Möng Cöí, chaáu Thaânh Caát Tû Haän. Hùæn söëng úã miïìn têy àûúåc
möåt võ Quaách Hiïìn naâo àoá truyïìn daåy, cho nïn tuy coân nhoã tuöíi
maâ àaä luyïån àûúåc voä cöng rêët uyïn thêm, moåi ngûúâi àïìu goåi hùæn laâ
Hoùæc Àö Hoaâng tûã.
    Quaách Tônh nhêím ài tñnh laåi böën tiïëng "Hoùæc Àö Hoaâng tûã",
höìi tûúãng hònh dung vaâ cûã chó cuãa hùæn, nghô maäi khöng roä hùæn
giöëng ai, chó thêëy cûã chó cuãa hùæn trang nhaä vaâ àöi mùæt ngúâi oai vïå.
   Khûu Xûã Cú hoãi:http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 26

   - Con úã núi sa maåc lêu ngaây àaä tûâng tiïëp xuác vúái nhûäng ngûúâi
trong vûúng töåc Möng Cöí, con coá thïí nhêån àûúåc lai lõch cuãa chaâng
trai àoá chùng?
    Quaách Tônh thûa:
   - Thaânh Caát Tû Haän coá böën ngûúâi con, ngûúâi con trûúãng laâ
Thuêåt Xñch rêët hung túån, ngûúâi con thûá hai laâ Sùæt Húåp Àaâi rêët
cuöìng baåo, ngûúâi thûá ba laâ Ö Phaá Àaâi tûác laâ vua Möng Cöí bêy giúâ,
tñnh tònh nhên tûâ, coân ngûúâi con thûá tû laâ Phi Löi thò coá khñ phaách
hún ngûúâi. Nhûng tûúáng maåo böën ngûúâi àoá àïìu khöng giöëng Hoùæc
Àö Hoaâng tûã möåt chuát naâo caã.
    Khûu Xûã Cú noái:
    - Chó ngaåi hùæn muöën àïì cao phêím giaá àïí cêìu hön maâ thöi.
Tuy nhiïn taâi nùng cuãa hùæn, boån ta khöng thïí chöëi caäi vaâo àêu
àûúåc. Àêìu nùm nay, vûâa múái vaâo miïìn Trung Nguyïn, hùæn àaä ra
tay tröí taâi àaã thûúng tam huâng miïìn Giang Nam, sau vïì trïn con
àûúâng Cam Lûúng möåt mònh hùæn àaä giïët chïët thêët baá miïìn Giang
Chêu, tiïëng tùm cuãa hùæn nöíi lïn nhû sêëm. Boån ta khöng ngúâ hùæn
laåi nhuáng tay vaâo viïåc naây nûäa.
    Quaách Tônh hoãi:
    - Coân ngûúâi sû Têy Taång kia laâ ai maâ cuäng tuâng haânh theo
hùæn?
    Khûu Xûã Cú noái:
    - Nhaâ sû êëy tïn Àaåt Nhô Ba, thuöåc vïì möåt töng úã Têy Taång,
laâm trûúãng giaáo. Hùæn nöíi tiïëng àaä tûâ lêu, kïí ra vïì voä nghïå hùæn
cuäng àoáng bûåc vúái ta àoá. Hùæn laâ möåt hoâa thûúång, maâ àûúng nhiïn,
àïën chöën naây khöng phaãi vúái yá muöën chiïëm àoaåt Tiïíu Long Nûä, coá
leä hùæn àïën àïí àoaåt caác baão vêåt trong möå àaâi, hoùåc giaã àïí phö
trûúng thinh thïë. Coân boån dêm tùåc khaác thêëy àûúåc hai ngûúâi kia
àûáng àêìu, khöng coân daám nuöi yá tûúãng cêìu hön nûäa, maâ chó muöën
theo àaám ùn taân, gúä gaåc àûúåc chuát naâo hay chuát êëy. Do àoá coá hún
haâng trùm ngûúâi àïën Chung Nam Sún naây. Leä ra Bùæc àêíu trêån cuãa
chuáng ta coá thïí chêån àûúåc boån chuáng khöng cho bûúác lïn khoãi chên
nuái, hoùåc khöng bùæt söëng àûúåc söë àöng boån chuáng cuäng chùèng cho

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     27

chuáng àïën gêìn Truâng Dûúng cung. Êu cuäng laâ viïåc ruãi ro nïn múái
khiïën trong mön phaái ta hiïíu lêìm nhau àïí xêíy ra cêu chuyïån àaáng
tiïëc.
   Quaách Tônh lêëy laâm ùn nùn toan ngoã lúâi taå löîi vúái Khûu Xûã
Cú thò Khûu Xûã Cú àaä hiïíu yá noái:
   - Nhûäng àiïån àaâi lêìu caác àïìu laâ nhûäng vêåt ngoaâi thên mònh.
Ngay caã caái thên xaác mònh àêy cuäng coân chùèng nïn lûu luyïën quaá,
huöëng chi laâ lêìu àaâi. Con àaä têåp luyïån àïën mûác cao àiïåu leä àêu
khöng thêëu tiïåt àaåo lyá.
   Quaách Tônh thûa:
   - Sû phuå daåy rêët phaãi. Loâng con chó tiïëc laâ tiïëc caái cöng trònh
Truâng Dûúng àiïån àaä qua bao nhiïu àúâi goáp nhùåt, bao gian lao
trong giaáo phaái, nay chó vò boån dêm tùåc kia maâ möåt phuát ra tro.
   Khûu Xûã Cú noái:
   - Búãi Bùæc àêíu àaåi trêån vêy chùåt lêëy con, nïn hai gaä kia múái
thûâa cú àöåt nhêåp vaâo Truâng Dûúng àiïån, chêm lûãa àöët. Xñch sû àïå
àêëu vúái Hoùæc Àö cöng tûã chó vò khinh àõch trûúác möåt keã voä nghïå
khaác thûúâng, taâi nghïå chïnh lïåch nïn vö yá bõ hùæn àaánh möåt chuây
vaâo ngûåc. Boån ta vöåi lêåp thïë àïí baão vïå Xñch sû àïå. Ngûúâi thay Xñch
sû àïå laåi quaá keám nïn pheáp tùæc cuãa trêån phaáp khöng tinh vi, nïëu
khöng coá con àïën kõp thúâi can thiïåp thò mön phaái Toaân Chên höm
nay ùæt vûúáng phaãi möåt nhuåc nhaä khöng ñt.
   Hai thêìy troâ Quaách Tônh vûâa noái chuyïån àïën àêëy thò böîng
àaâng xa voång laåi möåt höìi tuâ vaâ, tiïëng tuâ vaâ rêët nïn kñch àöång.
  Quaách Tônh höìi tûúãng laåi luác chaâng coân úã trong baäi sa maåc
mïnh möng cuäng àaä tûâng nghe gioång tuâ vaâ êëy cuaã quên Möng Cöí.
http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                   28
                 HÖÌI 12

        NGÛÚÂI ÀAÂN BAÂ TRONG CÖÍ MÖÅ ÀAÂI    Thêìy troâ àang ngúá ngêín thò möåt höìi tuâ vaâ nûäa laåi nöíi lïn,
tiïëng tuâ vaâ àùçng àùçng saát khñ, baáo hiïåu coá ngûúâi àang giao àêëu vúái
nhau.
   Khûu Xûã Cú toã veã giêån dûä, noái:
   - Quên gian aác! Quên gian aác!
   Röìi öng ta nhòn vïì phña rûâng cêy rêåm, noái tiïëp:
    - Quaách Tônh con! Boån gian phi kia àaä nguyïìn mûúâi nùm nûäa
àïën traã thuâ. Lúâi nguyïìn êëy duång yá trong mûúâi nùm sau chuáng khoãi
bêån têm àûúng àêìu vúái con, àïí raãnh tay phaá phaách thiïn haå. ÚÃ àúâi
laåi coá nhûäng boån lúåi duång danh dûå laâm kïë tiïíu xaão nhû vêåy sao?
Thöi, ta ài àêy.
   Quaách Tônh hoãi:
   - Boån àoá laâ Hoùæc Àö cöng tûã chùng?
   Khûu Xûã Cú noái:
   - Coân ai vaâo àêy nûäa! Boån àoá laåi àïën gêy viïåc giao chiïën vúái
Tiïíu Long Nûä röìi.
   Vûâa noái, Khûu Xûã Cú vûâa chaåy nhû bay xuöëng nuái. Quaách
Tônh chaåy theo sau.
    Hai ngûúâi vûúåt qua khoãi chûâng möåt trùm dùåm àûúâng thò
tiïëng tuâ vaâ nöíi bêåt lïn. Trong tiïëng tuâ vaâ êëy coá chen lêín tiïëng lïng
kïng, chûáng toã rùçng võ sû Têy Taång Àaåt Nhô Ba cuäng àaä xuêët trêån.
   Khûu Xûã Cú noái:
   - Hai àûáa naây vöën sanh trong chöën danh gia vuä nghïå maâ laåi
húåp nhau ài hiïëp àaáp möåt thiïëu nûä thò khöng coân biïët só nhuåc laâ gò.


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      29

    Quaách Tônh theo chên Khûu Xûã Cú raão bûúác, möîi luác möåt
nhanh hún. Chó chöëc laát caã hai àïën sau lûng nuái. Nhòn qua vaách
àaá. Quaách Tônh tröng thêëy nuái rûâng möåt maâu àen àùåc, phña trïn
khoaãng rûâng cêy thêëp thoaáng boáng mûúâi ngûúâi, àûáng sûâng sûäng
nhû nhûäng boáng ma si tònh àaä vêy àaánh núi Truâng Dûúng àiïån
trûúác àêy.
   Hai ngûúâi êín sau vaách àaá àïí xem xeát àöång tônh ra sao!
    Hoùæc Àö hoaâng tûã vaâ nhaâ sû Têy Taång àûáng khñt nhau, cûá
sau möîi tiïëng tuâ vaâ thöíi lïn laâ hoå nöëi theo nhûäng tiïëng keng keng
cöët sao khiïu khñch Tiïíu Long Nûä ra khoãi möå àaâi.
   Sau möåt luác khñch lïå, rûâng cêy naáo àöång trúã laåi vúái traång thaái
ïm àïìm giûäa rûâng khuya.
   Hoùæc Àö hoaâng tûã boã chiïëc tuâ vaâ xuöëng àêët, doäng daåc vúái
gioång noái sang saãng:
   - Ta laâ Tiïíu vûúng xûá Möng Cöí, tïn Hoùæc Àö, kñnh hûúáng
Tiïíu Long Nûä chaâo mûâng.
   Cûá möîi lêìn noái xong, trong rûâng cêy coá tiïëng àúân "tanh tanh"
voång laåi chaâo mûâng.
   Thêëy Tiïíu Long Nûä àaánh àúân àaáp lïî, Hoùæc Àö hoaâng tûã
mûâng rúä, cêët gioång noái tiïëp:
   - Àûúåc nghe thiïn haå àöìn vïì àaåo haånh cö nûúng, nïn ta àïën
àêy xin àem taâi tó thñ àïí cêìu duyïn, xin cö nûúng vui loâng chó giaáo
cho chuát ñt taâi nghïå.
   Lúâi noái vûâa dûát, tiïëng àaân böîng trúã nïn kñch àöång, bao haâm yá
giêån dûä nhû muöën àuöíi khaách. Boån taâ ma naâo coá hiïíu gò têm traång
cuãa keã chúi àaân. Hoùæc Àö laåi cêët gioång noái:
    - Tiïíu vûúng töi vöën gioâng doäi danh gia vong töåc, dung maåo
naâo coá thö kïåch gò, ûúác mong àûúåc cö nûúng thûa tiïëp, töi tin rùçng
vúái taâi nghïå cuãa töi khöng àïën nöîi laâm cho cö nûúng theån mùåt.
   Gioång àúân böîng cao voåt lïn nhû coá yá traách moác. Cêy thiïët
huyïìn cêìm vöën coá êm thanh thêåt hoâa nhaä trong treão, thïë maâ
chùèng biïët têm traång cuãa cö gaái êëy ra sao maâ luác bêëy giúâ tiïëng àaân

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  30

böîng trúã nïn chua chaát, khiïën nhûäng keã biïët nghe àúân khöng daám
kiïn nhêîn àûáng nghe lêìn thûá hai nûäa.
    Hoùæc Àö quay sang phña nhaâ sû Àaåt Nhi Ba, àûa mùæt hoãi doâ
yá kiïën. Nhaâ sû Têy Taång gêåt àêìu, Hoùæc Àö noái:
    - Cö nûúng nhêët àõnh khöng ra, Tiïíu vûúng naây chó coân coá
caách laâ duâng voä lûåc àïí thónh cêìu thöi.
    Noái àoaån, hùæn vung tay phaãi lïn ra hiïåu, tûác thò boån yïu taâ
aâo aâo chaåy vïì hûúáng rûâng cêy.
   Trong boån chuáng àûáa naâo cuäng nghô buång:
   - Boån Toaân Chên laâ mön phaái lúåi haåi trong giúái voä lêm maâ
hai ngûúâi cêìm àêìu cuãa chuáng coân chûa súå, chuáng daåi gò maâ khöng
hûáa theo hai àûáa naây àïí vaâo möå àaâi cûúáp boác.
   Nghô thïë, chuáng tranh nhau, maånh ai nêëy chaåy vaâo rûâng.
   Khûu Xûã Cú tröng thêëy nöíi giêån lúán tiïëng heát:
   - Àêy laâ chöën cuä cuãa töí sû chên nhên ta, chuáng bay khöng
àûúåc vö lïî phaåm àïën.
   Moåi ngûúâi nghe gioång noái cuãa Khûu Xûã Cú oang oang trong
rûâng, möåt gioång noái huâng höìn nhû coá möåt maänh lûåc chùån àûáng moåi
haânh àöång phi nghôa, têët caã àïìu rúân rúån nhûng loâng tham cuãa
chuáng thuác giuåc chuáng khöng dûâng bûúác.
   Khûu Xûã Cú quay laåi noái vúái Quaách Tônh:
   - Quaách àöì àïå, chuáng ta ra tay keão trïî.
   Tûác thò hai thêìy troâ Quaách Tônh tûâ sau bûác tûúâng àaá co chên
nhêíy voåt túái. Nhûng böîng hoå dûâng chên laåi, vò trûúác mùåt hoå, boån taâ
sû kia möåt luä löë nhöë öm àêìu chaåy thöëi lui, miïång rïn ró kïu cûáu.
   Khûu Xûã Cú cuäng nhû Quaách Tônh àïìu àûáng ngêy ngûúâi
nhòn cuöåc röëi loaån cuãa chuáng.
    Chùèng bao lêu Hoùæc Àö vaâ Àaåt Nhi Ba cuäng tröìi àêìu ra, veã
mùåt hêìm hêìm kinh súå chùèng khaác naâo veã mùåt thaãm haåi khi chuáng
ruát lui úã Truâng Dûúng cung.


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                       31

   Khûu Xûã Cú vaâ Quaách Tônh trong loâng khöng khoãi ngaåc
nhiïn tûå hoãi:
    - Chùèng biïët Tiïíu Long Nûä àaä duâng biïån phaáp naâo maâ xua
àuöíi boån chuáng mau leå nhû thïë?
    Hai ngûúâi chûa tòm àûúåc lúâi giaãi àaáp thò böîng nghe àùçng xa
coá tiïëng kïu vuâ vuâ voång laåi. Dûúái aánh trùng maâu sûäa loaäng, möåt
àoaân cön truâng àang bay àïën vun vuát. Àoaân cön truâng toãa ra tûá
phña, bêu vaâo àêìu boån dêm tùåc kia maâ cùæn.
   Quaách Tônh lêëy laâm laå, hoãi:
   - Chùèng biïët giöëng cön truâng êëy thuöåc loaåi gò.
   Khûu Xûã Cú lùæc àêìu khöng àaáp, chùm chuá nhòn, thêëy trong
boån kia coá nhiïìu ngûúâi nhaãy chöìm lïn kïu la vò àau àúán quaá.
   Quaách Tônh noái:
   - Àuáng laâ loaâi ong röìi! Nhûng taåi sao ong laåi coá sùæc trùæng.
   Luác êëy bêìy ong laåi xuám àïën àöët vaâo àêìu baãy taám ngûúâi nûäa.
Hoå nùçm lùn ra, kïu thaãm thiïët.
   Quaách Tônh nghô buång:
   - Bõ ong àöët maâ àau àúán nhû thïë têët loaâi ong naây coá möåt thûá
noåc àöåc khaác thûúâng khiïën ngûúâi ta khöng thïí chõu nöíi.
   Bêy giúâ, bêìy ong àang thùæng thïë, cêët caánh vuâ vuâ tiïën dêìn vïì
phña Khûu Xûã Cú vaâ Quaách Tônh.
   Khûu, Quaách hai ngûúâi cuäng aái ngaåi khöng biïët phaãi àöëi phoá
bùçng caách naâo. Khûu Xûã Cú vêån khñ döìn xuöëng àún àiïìn, röìi buáng
miïång thöíi ra möåt húi. Möåt luöìng gioá laâm xaâo xaåc rûâng cêy thöíi
ngûúåc laåi bêìy ong.
    Bêìy ong àang luác hùng say thùèng hûúáng, thêëy coá luöìng gioá
vöåi dûâng caánh. Khûu Xûã Cú buáng miïång thöíi tiïëp möåt húi nûäa, vaâ
Quaách Tônh cuäng buáng miïång thöíi phuå vaâo. Bêìy ong bõ gioá caãn laåi
quay sang hûúáng khaác. Hai ngûúâi naây aáp duång ngoán voä nghïå vi
diïåu cuãa phaái Toaân Chên, laâm cho bêìy ong chöëng cûå khöng nöíi.http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 32

   Bêìy ong laåi toãa ra, tòm boån Hoùæc Àö, Àaåt Nhô Ba maâ cùæn.
Hún mûúâi naån nhên nûäa quùçn quaåi rïn la vò noåc àöåc cuãa bêìy ong
quaái quùæc kia. Chuáng noái lúán:
  - Chuáng con biïët àaä phaåm troång töåi, xin Tiïíu Long Nûä cö
nûúng vui loâng cûáu söëng cho.
   Quaách Tônh lêëy laâm laå nghô thêìm:
   - Boån kia toaân laâ nhûäng àûáa àaä tûâng söëng trong àúâi voä sô
giang höì, can àaãm coá thûâa, coi caái chïët nhû khöng, cúá sao laåi rïn ró
thaãm thiïët trûúác möåt bêìy ong nhoã beá nhû thïë nhó?
   Bêëy giúâ tûâ trong rûâng voång ra tiïëng àaân cêìm. Trïn ngoån cêy
dêng lïn möåt àaám khoái thûa thúát, trùæng phau. Vaâ möåt muâi hûúng
phaãng phêët thúm ngaát.
   Möåt laát sau, tiïëng bay phêìn phêåt cuãa bêìy ong möîi luác möåt
gêìn. Khi ngûãi thêëy hûúng hoa, bêìy ong nhoám laåi bay trúã vïì rûâng.
    Thò ra Tiïíu Long Nûä àaä tung hûúng hoa àïí chiïu höìi àaân ong
trúã vïì.
   Khûu Xûã Cú àaä tûâ hai muúi nùm trûúâng laâ keã lên bang cuãa
Tiïíu Long Nûä thïë maâ cuäng chùèng biïët naâng coá thïí laâm àûúåc nhûäng
chuyïån laå luâng nhû thïë, nïn nay àem loâng caãm phuåc.
   Vúái möåt gioång noái hònh nhû thñch thuá, Khûu Xûã Cú quay laåi
Quaách Tônh:
    - Nïëu chuáng ta súám biïët taâi nghïå Tiïíu Long Nûä thïë naây thò
Truâng Dûúng cung cuãa chuáng ta chùæc khöng àïën nöîi phaãi bõ tiïu
diïåt.
   Cêu noái cuãa Khûu Xûã Cú tûúãng chó àïí mònh Quaách Tônh
nghe thêëy maâ thöi nhûng hònh nhû trong möå àaâi Tiïíu Long Nûä
cuäng biïët àûúåc yá tûá cuãa hai ngûúâi bùçng pheáp "àöåc têm thuêåt" nïn
böîng coá tiïëng àaân voång ra, gioång rêët dõu daâng tûåa höì nhû möåt lúâi
caãm taå keã tri êm.
   Khûu Xûã Cú cûúâi hïì hïì, noái:
http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                       33

   - Cö nûúng bêët têët phaãi duâng àïën lïî àöå nhû thïë. Bêìn àaåo
Khûu Xûã Cú naây xin cho àïå tûã Quaách Tônh thên àïën núi kñnh chuác
cö nûúng.
    Bïn trong, àaân cêìm voång ra hai tiïëng ''tanh-tanh" àïí caãm ún
röìi im bùåt.
   Quaách Tônh nghe trong boån Hoùæc Àö coá nhûäng tiïëng kïu
thaãm thiïët, àöång loâng noái vúái Khûu Xûã Cú:
   - Boån hoå kïí ra thò cuäng töåi nghiïåp. Xin sû phuå thónh cêìu vúái
Tiïíu Long Nûä àïí cho chuáng ta àûúåc cûáu maång hoå.
    Khûu Xûã Cú noái:
   - Cûá àïí tuây yá Long cö nûúng xûã trñ, chuáng ta chúá nïn dûå vaâo.
Chuáng ta trúã vïì thöi.
    Noái xong, hai thêìy troâ Khûu Xûã Cú lui goát, trúã vïì hûúáng
àöng.
   Doåc àûúâng Quaách Tônh àem thên thïë Dûúng Qua kïí laåi tyã
myã cho Khûu Xûã Cú nghe.
    Khûu Xûã Cú thúã daâi, noái:
   - Dûúng Khang, cha cuãa Dûúng Qua laâ möåt võ anh huâng, leä
naâo chuáng ta khöng thûúng tònh àaâo luyïån cho Dûúng Qua trúã nïn
ngûúâi nöëi nghiïåp. Phêìn con, con àaä coá loâng töët vúái Dûúng Qua thò
cuäng nïn raáng hún nûäa. Coân ta, ta seä têån têm nuöi daåy àïí mai sau
noá nïn ngûúâi.
   Quaách Tônh nghe Khûu Xûã Cú noái, rêët mûâng rúä, tuy doåc
àûúâng giûäa rûâng nuái, Quaách Tônh cuäng quyâ xuöëng àïí taå ún.
    Khûu Xûã Cú laåi hoãi:
   - Coá lêìn con noái rùçng taåi Àaâo hoa àaão coá ngûúâi àïën veä tröåm
àõa àöì, vaâ bïn trong coá Caái Bang dñnh lñu viïåc êëy coá nghôa gò vêåy?
    Quaách Tônh thûa:
    - Sû phuå coân nhúá àïën àûáa hoåc troâ bêët hiïëu laâ Baânh khöng?
    Khûu Xûã Cú nhû nhúá ra, noái:


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 34

   - AÂ! Ta nhúá röìi! Noá lúán gan lùæm! Nhûng khöng ngúâ noá laåi daám
àïën têån àaão Àaâo hoa maâ sanh chuyïån nhó.
   Quaách Tônh noái:
    - Vúå chöìng àïå tûã àaä suy nghô rêët nhiïìu, cöë tòm hiïíu chuyïån
àoá: "Nïëu chó coá Baânh thõ thò nhêët quyïët Baânh thõ khöng daám laâm
liïìu, ngùåt vò trong viïåc coân coá ngûúâi àûáng sau neám àaá giêëu tay.
   Khûu Xûã Cú cûúâi, noái:
   - Hiïån nay voä nghïå cuãa Hoaâng Dung vaâ löëi böë trñ trïn àaão
Àaâo hoa, nïëu coá ngûúâi toan àïën phaá phaách thò keã êëy nhêët àõnh
mang thêët baåi, chùèng laâm àûúåc troâ tröëng gò. Vêåy con chùèng cêìn
bêån têm àïën laâm chi!
   Quaách Tônh gêåt àêìu toã veã àöìng yá röìi boã qua viïåc êëy.
    Hai ngûúâi chuyïån troâ vúái nhau möåt luác thò vïì àïën Truâng
Dûúng àiïån. Bêëy giúâ trúâi àaä saáng toã, moåi ngûúâi àang doån deåp, tòm
göî àaá chùåt cêy dûång lïn mêëy tuáp lïìu taåm truá. Ngöi voä àiïån nguy
nga trûúác àêy bêy giúâ chó coân laåi nhûäng vïët chên tûúâng laâm kyã
niïåm.
   Khûu Xûã Cú triïåu têåp caác àaåo sô hoåp mùåt, röìi dêîn àaåo sô rêu
daâi àaä chó huy trêån Bùæc àêíu giúái thiïåu vúái Quaách Tônh:
   - Ngûúâi naây hoåc troâ cuãa Vûúng sû àïå, tïn laâ Triïåu Chñ Kñnh
laâm tam àaåi àïå tûã, àaä têåp luyïån rêët thuêìn thuåc. Ta àõnh giao traách
nhiïåm giaáo duåc Dûúng Qua cho Triïåu Chñ Kñnh.
   Quaách Tônh àaä tûâng giao àêëu vúái Triïåu Chñ Kñnh, nïn biïët
Triïåu Chñ Kñnh voä nghïå àaä àiïu luyïån, lêëy laâm mûâng, liïìn goåi
Dûúng Qua baão phaãi laâm lïî nhêåp mön Triïåu Chñ Kñnh.
  Kïë àoá, Quaách Tônh úã laåi Chung Nam sún ñt bûäa dùån doâ
Dûúng Qua cùån keä, röìi tûâ biïåt moåi ngûúâi trúã vïì àaão Àaâo hoa.
   Duâng dùçng maäi, Quaách Tônh múái xa Chung Nam sún maâ loâng
àêìy lûu luyïën.
   Khûu Xûã Cú nhúá laåi höìi nùm xûa, Dûúng Khang vò voä nghïå
siïu quêìn nïn àûúåc giao giûä viïåc nuöi dûúäng Tön Xûã Ûu úã Vûúng
phuã. Sau àoá vò hû hoãng úã Truâ Thaânh nïn mang haåi. Do leä àoá Khûu

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      35

Xûã Cú tûå nghô rùçng: Phaâm thêìy daåy coá nghiïm thò múái taåo nïn
àûúåc troâ gioãi, cha coá nghiïm thò múái reân àûúåc àûáa con coá hiïëu. Viïåc
daåy döî Dûúng Qua phaãi rêët nghiïm thò múái traánh àûúåc vïët xe àöí
cuãa cha noá.
    Ngay luác êëy, Khûu Xûã Cú goåi Dûúng Qua vaâo, nghiïm sùæc
mùåt lúán tiïëng ra lïånh cho noá phaãi chõu sûå khoá nhoåc, khöí súã bêët cûá
viïåc gò cuäng phaãi vêng lúâi Triïåu Chñ Kñnh.
   Dûúng Qua vöën àaä khöng muöën úã laåi Chung Nam Sún. Bêy
giúâ múái vûâa thoå giaáo àaä bõ möåt trêån quúã mùæng trong loâng laåi caâng
thïm êëm ûác. Tuy cöë nhêîn nhuåc nghe, song nûúác mùæt traân ra,
khöng ngùn nöíi.
   Röìi àúåi àïën luác Khûu Xûã Cú ài khoãi noá oaâ ra khoác.
   Triïåu Chñ Kñnh thêëy thïë nhoã nheå hoãi:
   - Coá àiïìu gò thïë! Àaåo trûúãng coá àiïìu gò laâm cho con khöng àeåp
yá chùng?
    Dûúng Qua quay àêìu laåi, thêëy Triïåu Chñ Kñnh, sû phuå mònh,
lêëy laâm böëi röëi, chêëp tay thûa:
   - Thûa sû phuå, con nghô àïën chuá Quaách àaão Àaâo hoa, loâng
nhúá nhung khöng cêìm àûúåc.
    Triïåu Chñ Kñnh thêëy Dûúng Qua chó vò bõ Khûu Xûã Cú
nghiïm khùæc nïn khoác loác, giúâ àêy noá laåi viïån cúá noái döëi laâ nhúá
Quaách Tônh maâ khoác. Lúâi êëy laâm cho Triïåu Chñ Kñnh khöng bùçng
loâng, thêìm nghô: Thùçng beá chûa bao nhiïu tuöíi maâ àaä duâng lúâi leä
lûâa döëi! Vêåy ta phaãi rùn daåy thïë naâo cho nghiïm múái coá thïí sûãa àöíi
àûúåc tñnh nïët cuãa hùæn.
   Nghô nhû vêåy Triïåu Chñ Kñnh hêìm hêìm neát mùåt naåt:
   - Àöëi vúái bûåc sû phuå maâ ngûúi daám döëi û?
   Thêåt ra, Dûúng Qua chñnh mùæt àaä tröng thêëy caác àaåo sô Toaân
Chên mön phaái, ngûúâi naâo cuäng àïìu bõ Quaách Tônh àaánh túi búâi
nhû laá ruång. Noá laåi thêëy Khûu Xûã Cú vaâ àöìng boån laåi bõ Hoùæc Àö
duâng yïu taâ laâm cho thêët àiïn baát àaão phaãi nhúâ vaâo sûác Quaách
Tônh múái thoaát àûúåc caãnh àaåi baåi. Noá cho voä nghïå cuãa caác àaåo sô

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                   36

Truâng Dûúng cuäng chó laâ bêåc têìm thûúâng khöng ài àïën àêu caã.
Ngay àöëi vúái Khûu Xûã Cú noá coân chùèng khêm phuåc, huöëng höì
Triïåu Chñ Kñnh.
   Tuy nhiïn, loâng noá cuäng coá àöi chuát thùæc mùæc: taåi sao voä nghïå
hoå nhû vêåy maâ trong giúái giang höì ai cuäng ca tuång mön phaái Toaân
Chên, cho mön phaái Toaân Chên laâ möåt mön phaái chên truyïìn
thuöåc vaâo haång nhêët trong thiïn haå.
   Phaãi chùng vò mön àöì àaä biïëng nhaác, têåp luyïån khöng àïën
núi àïën chöën, àïí cho phaái voä naây caâng ngaây caâng ài àïën chöî thêët
truyïìn?
   Nhûng duâ sao, trûúác mùæt noá, vúái Khûu Xûã Cú, Triïåu Chñ
Kñnh, nhûäng keã noá àaä cho rùçng bêët taâi thò dêîu noá coá thoå giaáo cuäng
chùèng ñch gò.
   Dûúng Qua àaä nhöìi ài nhöìi laåi trong oác bao nhiïu yá tûúãng
nhû trïn. Vaâ cuäng chñnh vò yá tûúãng àoá maâ sau naây lùæm chuyïån
khöng hay àaä xaãy àïën cho noá.
   Dûúng Qua thêëy sùæc mùåt sû phuå toã ra khoá chõu, nghô thêìm:
   - Ta tuy laâm lïî thuå giaáo, nhêån ngûúâi laâ thêìy thûåc, song chó vò
bêët àùæc dô. Dêîu ta coá cöë yá vêng lúâi, gùæng cöng têåp luyïån möåt löëi voä
nhû ngûúâi röìi ra cuäng chó laâm troâ cûúâi cho thiïn haå.
   Nghô nhû thïë, noá quay mùåt ài, khöng theâm noái gò àïën Triïåu
Chñ Kñnh caã.
   Triïåu Chñ Kñnh nöíi giêån, quai möìm ra heát:
   - Ta hoãi mi, mi daám to gan khöng traã lúâi sao?
   Dûúng Qua quay laåi noái:
   - Sû phuå muöën töi traã lúâi sao thò töi traã lúâi vêåy, khöng cêìn
phaãi hoãi töi laâm chi.
    Triïåu Chñ Kñnh thêëy noá vö lïî loâng giêån dûä khöng thïí neán
àûúåc, àûa tay taát vaâo mùåt noá möåt caái, traán noá sûng lïn möåt cuåc
biïëu rêët lúán.http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                       37

   Dûúng Qua kïu lïn möåt tiïëng, röìi vûâa nhoán chên khoác vûâa
chaåy vaâo rûâng.
   Triïåu Chñ Kñnh àuöíi theo kõp, nùæm noá laåi hoãi:
   - Maây chaåy ài àêu?
   Dûúng Qua trûâng mùæt noái:
   - Öng thaã töi ra, töi khöng theâm hoåc voä nghïå cuãa öng laâm gò.
   Triïåu Chñ Kñnh caâng giêån hún, quaát mùæng:
   - Àöì vö loaåi! Maây noái gò thïë?
   Dûúng Qua luác bêëy giúâ chùèng cêìn gò nûäa, mùæng laåi:
   - Àaåo sô heân haå! Cûá àaánh ta cho chïët ài!
   Thúâi xûa, böín phêån cuãa hoåc troâ àöëi vúái thêìy àûúåc xem laâ
tuyïåt àöëi, tònh thêìy chùèng khaác gò tònh cha con. Trong giúái voä lêm
cuäng thïë, sû phuå coá quyïìn xûã tûã àïå tûã, maâ àïå tûã chùèng hïì daám noái
möåt tiïëng. Luác bêëy giúâ Dûúng Qua daám múã möìm mùæng laåi Triïåu
Chñ Kñnh laâ möåt àiïìu ñt tröng thêëy, möåt cûã chó traái nghõch, möåt
haânh vi vö àaåo.
   Do àoá, Triïåu Chñ Kñnh mùåt taái ài vò giêån, khi uêët lïn àïën
tuyïåt àónh, liïìn àûa tay taát vaâo mùåt Dûúng Qua mêëy caái. Dûúng
Qua neá traánh röìi thûâa cú nùæm àûúåc tay Triïåu Chñ Kñnh, cùæn lêëy
ngoán tay troã.
   Trûúác àêy Dûúng Qua àûúåc Êu Dûúng Phong truyïìn daåy nöåi
cöng tuy chûa àïën àêu song cuäng coá thïí sûã duång taåm thúâi trong
caác viïåc lùåt vùåt. Noá cùæn chùåt ngoán tay Triïåu Chñ Kñnh, laâm cho
Triïåu Chñ Kñnh vuâng vêîy thïë naâo cuäng khöng àûúåc.
   Àau quaá, Triïåu Chñ Kñnh heát lúán:
   - Muöën söëng boã ra! Mêìy muöën chïët sao?
    Dûúng Qua àaä lúä, khöng coân biïët súå haäi nûäa. Vaã laåi noá cuäng
àaä àïën mûác tûác quaá khöng thïí nhõn nöíi, nïn Triïåu Chñ Kñnh caâng
noái noá laåi caâng cùæn chùåt hún, nhûát laâ luác noá bõ Triïåu Chñ Kñnh
duâng tay àaánh vaâo àêìu vaâo vai noá.


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                   38

    Triïåu Chñ Kñnh ruát tay khöng ra, bõ àau quaá cuäng khöng coân
e deâ gò nûäa, duâng tay traái àaánh möåt chuây thêåt maånh vaâo "Thiïn
linh caái" cuãa noá, thùçng beá bõ tï hùèn ngûúâi ài teá xóu xuöëng àêët. Nhúâ
àoá Triïåu Chñ Kñnh múái ruát tay ra àûúåc, thò ngoán tay cuãa öng ta àaä
àûát thêëu xûúng.
   Ngoán tay àoá, Triïåu Chñ Kñnh coá thïí duâng kim khêu laåi, xûác
thuöëc laânh, song chõu têåt, khöng cûã àöång lanh lúåi àûúåc nûäa.
   Nhòn ngoán tay bõ thûúng, Triïåu Chñ Kñnh cún tûác chûa nguöi,
duâng chên àaá vaâo mònh Dûúng Qua mêëy caái cho haã daå, röìi múái xeá
aáo buöåc ngoán tay laåi.
   Nhòn cuâng böën phña, Triïåu Chñ Kñnh khöng thêëy coá boáng möåt
ngûúâi naâo, lêím bêím:
     - May maâ khöng ai thêëy, nïëu coá keã biïët àûúåc thò ta coân gò thïí
diïån.
    Triïåu Chñ Kñnh lêëy nûúác raãy vaâo mùåt Dûúng Qua cho tónh
laåi. Nhûng thùçng beá vûâa tónh, noá chöìm dêåy, xöng vaâo Triïåu Chñ
Kñnh toan àaánh.
     Triïåu Chñ Kñnh trúån troân àöi mùæt, nùæm aáo trûúác mùåt noá, heát:
     - Àöì suác sinh! Maây muöën ta àaánh chïët sao?
     Dûúng Qua àöi mùæt àoã ngêìu, chûãi lúán:
     - Àöì choá maá! Mi laâ àöì àaåo sô khöën naån!
    Triïåu Chñ Kñnh khöng coân nhêîn nhuåc àûúåc nûäa lêëy ngoán tay
xó vaâo mùåt noá möåt caái.
    Nhû àaä àïì phoâng trûúác, Dûúng Qua traánh khoãi, röìi tiïën saát
vaâo àûa tay àaánh laåi. Triïåu Chñ Kñnh thoi cho noá mêëy caái nûäa, laâm
cho noá xiïíng niïíng. Tuy nhiïn, thùçng beá vêîn nhû khöng biïët àau,
lò lúåm dêën thên vaâo.
    Thêåt ra, Triïåu Chñ Kñnh chó duâng möåt tay möåt chên cuäng àuã
laâm cho Dûúng Qua thoå thûúng song öng ta nghô rùçng noá laâ àïå tûã
mònh, nïëu àaánh noá bõ thûúng tñch, luác trúã vïì caác sû phuå vaâ sû baá
hoãi thò biïët traã lúâi laâm sao.


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      39

   Nghô thïë Triïåu Chñ Kñnh cöë tònh nhên nhûúång.
    Nhûng Dûúng Qua khöng biïët thïë. Cún giêån laâm cho noá nhû
àiïn nhû daåi. Noá lêëy hïët sûác bònh sinh coi nhû mònh àang àûáng
trûúác möåt àõch thuã bêët cöång àaái thiïn, mùåc duâ bõ àaánh teá xiïín niïín,
noá vêîn xöng àïën, khöng chõu àêìu haâng.
   Sau möåt höìi àêëm àaá liïn tiïëp, Triïåu Chñ Kñnh thêëy mùåt maây,
mònh mêíy Dûúng Qua tñm bêìm, khöng coân soát chöî naâo, loâng höëi
hêån muöën thöi, khöng àaánh nûäa. Song Dûúng Qua vêîn möåt mûåc
nhêët àõnh khöng chõu thöi, buöåc loâng Triïåu Chñ Kñnh phaãi duâng
tay àiïím vaâo huyïåt phña dûúái lûng noá, noá múái chõu nùçm xoaâi xuöëng
àêët.
   ÊËy thïë maâ trong luác nùçm xoaâi dûúái àêët, àöi mùæt noá nöå khñ
vêîn coân tiïët ra nguân nguåt.
   Triïåu Chñ Kñnh noái:
  - Maây laâ àûáa mön àïå phaãn nghõch. Maây coá chõu sûãa löîi hay
khöng?
   Dûúng Qua vêîn trúån àöi mùæt nhòn Triïåu Chñ Kñnh toã veã bêët
phuåc, maâ khöng noái nùng gò caã.
   Triïåu Chñ Kñnh bûåc böåi, bûúác laåi ngöìi trïn möåt taãng àaá thúã
haâo hïín.
   Thêåt ra, Triïåu Chñ Kñnh àêëu vúái möåt àöëi thuã voä nghïå cao
cûúâng, hún ba tiïëng àöìng höì liïìn maâ chùèng bao giúâ öng ta thúã höín
hïín nhû thïë. ÊËy búãi khñ tûác cuãa öng ta lïn quaá cao, laâm cho ngûúâi
öng ta mêët thùng bùçng àoá thöi.
   Triïåu Chñ Kñnh nhòn àûáa hoåc troâ mònh nùçm daâi dûúái àêët,
nghô àïën tñnh ngang bûúáng cuãa noá, chûa biïët nïn xûã trñ thïë naâo,
thò böîng möåt höìi chuöng tûâ núi voä àiïån vang rïìn.
   Àoá laâ tiïëng chuöng chiïu têåp mön àïå cuãa võ giaáo trûúãng Maä
Ngoåc.
  Triïåu Chñ Kñnh nghe tiïëng chuöng giêåt mònh, quay laåi baão
Dûúng Qua:


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 40

   - Nïëu tûâ raây trúã ài maây coân ngang bûúáng vö lïî nhû thïë thò ta
àaánh àïën chïët khöng tha.
   Noái àoaån, Triïåu Chñ Kñnh lêëy ngoán tay êën vaâo huyïåt àïí giaãi
àau cho Dûúng Qua.
   Naâo ngúâ Dûúng Qua vûâa nhoãm dêåy laåi xöng vaâo àaánh nûäa.
   Triïåu Chñ Kñnh tûác giêån, noái:
   - Tao khöng àaánh maây nûäa sao maây laåi laâm thïë?
   Dûúng Qua hêåm hûåc noái:
   - Tûâ nay trúã ài ngûúâi coân àaánh nûäa chùng?
    Tiïëng chuöng giuåc vang höìi khiïën cho Triïåu Chñ Kñnh khöng
coân thò giúâ noái nhiïìu hún.
   - Maây maâ khöng chûâa têåt höîn êíu, vö lïî thò ta coân àaánh maäi,
àaánh àïën chïët múái thöi.
   Dûúng Qua noái:
   - Thïë caâng töët! Nïëu khöng àaánh ta, ta goåi bùçng sû phuå, coân
nïëu cûá àaánh maäi, ta chùèng theâm nhêån laâ sû phuå nûäa.
   Triïåu Chñ Kñnh cûúâi chua chaát, gêåt àêìu noái:
   - Trûúâng giaáo triïåu têåp chuáng ta vïì voä àiïån. Thöi haäy trúã vïì
nhêån lïånh àaä, bûäa khaác seä hay.
    Thêëy Dûúng Qua aáo quêìn túi taã, mùåt maây tñm bêìm, súå coá
ngûúâi tröng thêëy hoãi noá, noá noái thêåt thò danh dûå laâm thêìy cuãa
Triïåu Chñ Kñnh coân gò, Triïåu Chñ Kñnh loâng lo lùæng, cûåc chùèng àaä
phuãi laåi quêìn aáo vaâ lau mùåt cho thùçng beá nùæm tay noá dùæt vïì voä
àiïån.
   Bêy giúâ núi àiïån Truâng Dûúng cung àaä àûúåc caáo àaåo sô dûång
lïn mûúâi mêëy tuáp lïìu tranh, xêy cêët trïn nïìn cuä. Triïåu Chñ Kñnh
vaâ Dûúng Qua vïì àïën núi thò ai vaâo phoâng nêëy, chó coân coá Maä Ngoåc
Khûu Xûã Cú vaâ Dûúng Xûã Nhêët haäy coân ngöìi úã bïn ngoaâi.
   Maä Ngoåc vöî tay ra hiïåu, moåi ngûúâi àïìu im bùåt. Gioång öng
sang saãng noái:


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     41

   - Trûúâng Sinh chên nhên sai Thaânh Tinh tûâ Sún Têy àïën,
cho biïët bïn êëy tònh thïë rêët nguy ngêåp, Trûúâng Xuên vaâ Ngoåc
Dûúng chên nhên àaä túái ûáng àiïån, nay yïu cêìu ta vaâ àïå tûã ài cûáu
ûáng àêy.
   Moåi àaåo sô nhòn nhau toã ra rêët phêîn uêët.
    Tiïëp theo àoá, Khûu Xûã Cú àoåc danh saách mûúâi àaåo sô àaä àûúåc
lûåa choån ra ài. Öng ta noái:
   - Caác ngûúi sûãa soaån haânh lyá àïí saáng súám theo ta.
   Caác àaåo sô xön xao baân taán:
   - Lyá Maåc Thu chùèng qua laâ möåt nûä nhi, vò sao Trûúâng Sinh
chên nhên vaâ Lûu sû thuác khöng àõch nöíi?
   Coá ngûúâi noái:
   - Nïëu Khûu sû baá vaâ Vûúng sû thuác àïën àoá thò chùæc Lyá Maåc
Thu phaãi cuái àêìu haâng phuåc.
   Trong luác moåi ngûúâi àang baân taán thò Khûu Xûã Cú bûúác àïën
bïn Triïåu Chñ Kñnh noái:
    - Ta muöën àem ngûúi theo ta, nhûng thêëy ngûúi khöng thïí
trïî traâng viïåc giaáo duåc Dûúng Qua nïn àaânh phaãi àïí ngûúi úã laåi.
   Àoaån öng ta liïëc mùæt nhòn Dûúng Qua, thêëy thùçng beá mùåt
tñm bêìm, ngaåc nhiïn hoãi:
   - Laâm sao thïë? Ai àaánh chaáu thïë naây?
    Triïåu Chñ Kñnh lo súå nïëu Dûúng Qua kïí ra sûå thêåt ùæt Khûu
Xûã Cú seä quúã traách, nïn höët hoaãng àûa mùæt nhòn Dûúng Qua vúái
thaái àöå trêën an. Nhûng, Dûúng Qua laâm ngú khöng theâm àïí yá.
   Khûu Xûã Cú giêån dûä noái:
    - Àûáa naâo àaánh chaáu thïë naây thêåt laâ àöën maåt! Chaáu haäy noái
roä cho ta biïët.
  Cêu noái êëy caâng laâm cho Triïåu Chñ Kñnh böëi röëi hún. Song
Dûúng Qua toã veã bònh thaãn noái:http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                   42

   - Khöng coá ai àaánh chaáu caã. Vò vö yá, chaáu bõ vêëp ngaä trong
hang nuái.
   Khûu Xûã Cú khöng tin, heát lúán:
   - Àûâng noái döëi! Laâm thïë naâo laåi bõ vêëp ngaä maâ bêìm mùåt maây
nhiïìu chöî nhû vêåy?
   Dûúng Qua thûa:
   - Vò sû phuå con coá dùån luác naâo cuäng àïí têm àïën voä nghïå, do
àoá con laäng yá nïn bõ ruãi ro.
   Nghe noái thïë, Khûu Xûã Cú hoãi döìn:
   - Röìi sao? Röìi vò àêu bõ vêëp ngaä nhû thïë?
   Dûúng Qua thûa:
   - Thêëy sû phuå daåy thïë con khöng muöën phuå loâng sû phuå,
luön luön nghô àïën viïåc hoåc haânh...
   Nhûäng lúâi noái khön ngoan cuãa Dûúng Qua khiïën Triïåu Chñ
Kñnh rêët haâi loâng, neát mùåt dõu laåi.
   Dûúng Qua kïí tiïëp:
   - Naâo ngúâ, àöåt nhiïn coá möåt con choá daåi àïën cùæn chaáu. Chaáu
àaánh noá, noá vêîn cûá sêën laåi laâm dûä, chaáu súå noá cùæn truáng nïn thoaát
thên, chaåy tröën. Trong luác vöåi vaâng chaáu sú yá trúåt chên teá xuöëng
hang àaá. May sao gùåp sû phuå vaâ nhúâ sû phuå àïën löi chaáu dêåy.
    Khûu Xûã Cú baán tin baán nghi, àûa mùæt nhòn Triïåu Chñ Kñnh
coá yá hoãi doâ hû thûåc thïë naâo.
   Triïåu Chñ Kñnh neát mùåt hêìm hêìm, giêån dûä noái:
    - Maây xêëc laáo àïën mûác àoá laâ cuâng! Taåi sao maây laåi daám goåi ta
laâ loaâi choá daåi?
   Khûu Xûã Cú ngaåc nhiïn, nhòn Triïåu Chñ Kñnh khöng hiïíu ra
sao caã.
   Triïåu Chñ Kñnh trong luác noáng naãy àaä lúä lúâi trûúác mùåt Khûu
Xûã Cú coân biïët giêëu giïëm thïë naâo nûäa. Nïëu àöìng loäa vúái Dûúnghttp://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                    43

Qua lûâa döëi Khûu Xûã Cú thò cuäng khöën, maâ noái thûåc ra thò cuäng
chùèng yïn.
   Triïåu Chñ Kñnh quay sang Khûu Xûã Cú thûa:
   - Daå daå! Àuáng laâ àïå tûã coá vûåc noá dêåy.
   Chùèng biïët Khûu Xûã Cú coá thêåt tin lúâi Triïåu Chñ Kñnh khöng,
chó thêëy öng ta neát mùåt laånh nhaåt röìi noái laãng sang chuyïån khaác:
   - Ta ài röìi, ngûúi phaãi raán sûác truyïìn thuå cho Dûúng Qua
nhûäng huyïìn cöng cuãa baãn mön. Cûá mûúâi ngaây möåt lêìn phaãi lïn
trònh vúái Maä sû baá, àïí Maä sû baá xem xeát laåi.
   Triïåu Chñ Kñnh loâng khöng vui àöëi vúái àûáa àöì àïå nhû Dûúng
Qua, song Khûu Xûã Cú àaä dùån doâ khöng daám noái gò hún phaãi cuái
àêìu vêng lïånh.
    Dûúng Qua luác àoá thñch thuá lùæm, vò noá àaä aám chó sû phuå noá
laâ möåt con choá daåi maâ sû phuå noá khöng daám phaãn àöëi. Noá khöng
àïí yá gò àïën lúâi dùån doâ cuãa Khûu Xûã Cú nûäa.
   Khûu Xûã Cú vûâa bûúác ài àûúåc mûúâi bûúác, lûãa giêån phûâng
phûâng böëc lïn laâm cho Triïåu Chñ Kñnh khöng coân dùçn àûúåc nûäa,
öng ta àûa tay àaánh maånh vaâo àêìu Dûúng Qua möåt caái. Dûúng
Qua kïu lúán:
   - Khûu tiïn sû! Khûu tiïn sû!
   Khûu Xûã Cú ngoaãnh laåi hoãi:
   - Caái gò thïë?
   Tay cuãa Triïåu Chñ Kñnh vêîn coân giú lïn ngay àêìu Dûúng Qua
nïn khöng chöëi caäi vaâo àêu àûúåc nûäa. Triïåu Chñ Kñnh vûâa tûác vûâa
ngûúång cuái àêìu khöng noái.
   Dûúng Qua chaåy vïì phña Khûu Xûã Cú, mïëu maáo khoác vaâ noái:
    - Thûa tiïn sû, tiïn sû ài röìi khöng ai che chúã chaáu, chùæc laâ
caác sû baá, sû thuác seä àaánh con àïën chïët maâ thöi.
   Khûu Xûã Cú nhòn mùåt Dûúng Qua quaát:
   - Àûâng noái bêåy, laâm gò coá viïåc nhû thïë!


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  44

    Tuy bïn ngoaâi Khûu Xûã Cú veã nghiïm khùæc song bïn trong
nghô àïën àûáa beá thên cö thïë quaã, möì cöi cha meå, àöång loâng thûúng
liïìn goåi Triïåu Chñ Kñnh baão:
    - Ta giao àûáa beá naây cho ngûúi, nïëu luác ta trúã vïì coá gò sú xuêët
ta seä quaã traách ngûúi àêëy.
     Triïåu Chñ Kñnh khöng biïët noái sao chó cuái àêìu nghe daåy.
   Ngaây höm êëy, sau bûäa cúm chiïìu, Dûúng Qua hùm húã chaåy
àïën möåt gian nhaâ tranh, cûãa phoâng cuãa Triïåu Chñ Kñnh sû phuå noá.
     Vûâa bûúác vaâo, thêëy Triïåu Chñ Kñnh, noá àaä vöìn vaä noái:
     - Sû phuå!
     Giúâ êëy laâ giúâ caác àaåo sô Truâng Dûúng àiïån àang luyïån voä
cöng.
   Triïåu Chñ Kñnh ngöìi xïëp bùçng trïn möåt têëm vaán, àang chuá
muåc nhòn xa xùm, böîng thêëy thùçng beá chaåy vaâo, vúái daáng àiïåu êëy,
Triïåu Chñ Kñnh suy nghô:
     - Thùçng nhoã naây thêåt ranh maänh, tinh ma. Ngay bêy giúâ noá
àaä bûúáng bónh, höîn xûúåc, nïëu noá hoåc àûúåc thaânh taâi thò noá coân kïí
ai vaâo àêu nûäa. Daåy noá thêåt hoaâi cöng. Tuy nhiïn, Àaåo trûúãng àaä
coá lúâi truyïìn, nïëu ta nhûäng têån têm chó daåy thò cuäng khöng àûúåc.
     Loâng Triïåu Chñ Kñnh bùn khoùn maäi, nghô chûa ra löëi thoaát.
     Thêëy sû phuå ngöìi im lòm, thùçng beá chêåm raäi bûúác àïën móm
cûúâi.
   Cûã chó êëy laåi gieo vaâo loâng Triïåu Chñ Kñnh möåt caái gò chaán
gheát. Thöët nhiïn, Triïåu Chñ Kñnh nghô ra àûúåc möåt giaãi phaáp,
buång baão daå:
   - Àûúåc, ta cûá cho noá hoåc möåt söë ñt trùm cêu ca vïì mön huyïìn
cöng, coân maánh khoáe vïì voä nghïå ta chó daåy àïën nûãa chûâng maâ thöi.
Nhû vêåy noá khöng thïí naâo àïën mûác àiïu luyïån àûúåc. Sau naây àaåo
trûúãng coá hoãi àïën, ta cûá àöí thûâa cho noá laâ àûáa biïëng nhaác, khöng
chõu cöë gùæng hoåc haânh.http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     45

   Nghô nhû thïë, neát mùåt Triïåu Chñ Kñnh böîng tûúi hùèn lïn.
Öng ta quay vïì phña Dûúng Qua noái:
   - Qua nhi! Con àaä àïën àoá sao?
   Dûúng Qua noái:
   - Höm nay coá àaánh ta nûäa chùng?
   Cuäng vêîn vúái gioång höîn laáo àoá, song Triïåu Chñ Kñnh khöng
theâm giêån dûä nhû trûúác, noái:
   - Ta truyïìn voä nghïå cho con naâo coá àaánh àêåp con laâm gò? Tûâ
nay con phaãi lo hoåc têåp múái àûúåc.
    Dûúng Qua thêëy thaái àöå Triïåu Chñ Kñnh àöíi khaác, àöíi möåt
caách nhanh choáng ngoaâi sûå ûác àoaán cuãa noá lïn lêëy laâm laå, dêìn dêìn
tiïën laåi gêìn, tuy chûa àûúåc yïn trñ lùæm.
    Triïåu Chñ Kñnh liïëc mùæt nhòn noá vúái thaái àöå ung dung, chùèng
toã yá gò thuâ oaán noá, noái:
   - Mön phaái Toaân Chên cuãa ta luyïån têåp voä nghïå khöng giöëng
caác mön phaái khaác. ÚÃ àêy chuáng ta luyïån têåp tûâ trong ra ngoaâi chûá
khöng phaãi tûâ ngoaâi vaâo trong. Bêy giúâ ta truyïìn cho con têm
phaáp, con phaãi cöë cöng hoåc cho thuöåc loâng.
   Dûát lúâi Triïåu Chñ Kñnh àoåc möåt múá khêíu quyïët vïì nöåi cöng
cuãa mön phaái Toaân Chên.
    Dûúng Qua vöën thöng minh hún ngûúâi, chó hoåc qua laâ thuöåc
laâu hïët. Tuy nhiïn, qua nhûäng vïët nûát raån giûäa tònh sû àïå, qua
nhûäng traång thaái àöíi thay bêët ngúâ cuãa Triïåu Chñ Kñnh, Dûúng Qua
nghô rùçng: coá leä Triïåu Chñ Kñnh àaä àem nhûäng khêíu quyïët giaã maåo
àïí daåy noá lêëy lïå, laâm cho noá mêët thúâi giúâ ài chùng?
   Nghô nhû vêåy, noá giaã vúâ quïn möåt vaâi àoaån àïën hoãi Triïåu Chñ
Kñnh thò Triïåu Chñ Kñnh cuäng noái y nhû vêåy.
   Mùåc dêìu thïë, noá vêîn chûa tin caách àoá, hai ngaây noá laåi giaã
quïn vaâ hoãi laåi nûäa. Nhûng lêìn naâo Triïåu Chñ Kñnh cuäng noái
khöng khaác.
   Noá tin lúâi, cho khêíu quyïët àoá khöng phaãi laâ thûá giaã.

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                    46

   Trong khoaãng mûúâi ngaây, Triïåu Chñ Kñnh khöng daåy moán gò
ra khaác hún laâ khêíu quyïët. Coân viïåc têåp luyïån voä nghïå thò Dûúng
Qua khöng hïì biïët àïën möåt maãy may naâo.
   Àuáng ngaây thûá mûúâi, Triïåu Chñ Kñnh àûa noá àïën trònh vúái
Maä Ngoåc, vaâ baão laâ àaä truyïìn cho noá baão mön têm phaáp. Triïåu Chñ
Kñnh ra lïånh cho Dûúng Qua àoåc laåi khêíu quyïët cho Maä Ngoåc
nghe.
   Noá àoåc khöng soát möåt chûä naâo, khiïën cho Maä Ngoåc phaãi têëm
tùæc khen thêìm:
   - Thùçng beá naây thöng minh àaáo àïí. Sau naây ùæt noá phaãi trúã
thaânh möåt tay voä hiïåp siïu quêìn trong phaái Toaân Chên.
   Maä Ngoåc àêu coá ngúâ quó kïë cuãa Triïåu Chñ Kñnh!
    Mêëy thaáng trúâi tröi qua nhû chúáp, thêëm thoùæt àaä àïën muâa
àöng! Dûúng Qua bêëy giúâ cuäng chó thuöåc laâu möåt múá khêíu quyïët
àïí khi cêìn àaâm luêån voä nghïå coá thïí noái thao thao bêët tuyïåt, coân
viïåc thûåc haânh chùèng biïët möåt maãy may. Taâi nùng vaâ trñ tuïå tuyïåt
vúâi cuãa thùçng beá cuäng àaânh vö duång.
    Qua mûúâi ngaây àêìu, Dûúng Qua àaä caãm thêëy àûúåc aác yá cuãa
Triïåu Chñ Kñnh, sû phuå noá, nhûng noá nhû con chim nhöët trong
loâng, ai muöën cho ùn gò tuây yá, àêu daám àoâi hoãi gò hún.
   Oaán hêån cuãa noá möîi ngaây möåt tùng, cêëu kïët trong tiïìm thûác
maâ khöng coá möåt ai àïí yá giaäi baây. Noá noáng loâng àúåi Khûu töí sû vïì
nhûng chúâ maäi vêîn chûa thêëy.
    Hònh nhû, núi Truâng Dûúng àiïån chùèng phaãi mònh sû phuå noá
coá aác yá vúái noá, maâ noá coá caãm giaác moåi ngûúâi núi àoá ai cuäng gheát noá.
Do àoá, noá thêëy chaán ngaán trûúác cuöåc söëng cö àún, khöng ngûúâi têm
sûå. Tuy khöng noái ra maâ loâng noá khinh thõ têët caã nhûäng ai goåi laâ
mön phaái Toaân Chên.
   Vïì phêìn Triïåu Chñ Kñnh, öng ta lêëy laâm àùæc yá khi thêëy
Dûúng Qua khöng thi thöë nöíi taâi nùng. Thûúâng khi thêëy Dûúng
Qua chön vuâi trñ oác trong múá khêíu quyïët vö duång kia, Triïåu Chñ
Kñnh tûå baão:


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                    47

    - Maây höîn laáo vúái sû phuå maây röët cuöåc maây chó mang thiïåt
thoâi vaâo thên!
   Trúâi àöng tuyïët àöí möîi luác möåt nhiïìu. Chùèng mêëy chöëc muâa
àöng cuäng sùæp hïët.
    Theo thöng lïå cuãa Töí sû Truâng Dûúng cung truyïìn laåi, haâng
nùm cûá gêìn àïën àïm trûâ tõch coá töí chûác möåt cuöåc so taâi trong voä
àiïån muåc àñch àïí kiïím àiïím laåi taâi nùng tûâng ngûúâi vaâ sûå tiïën
triïín cuãa mön phaái qua möåt nùm reân luyïån.
   Caác àaåo sô thêëy ngaây so taâi gêìn àïën, ai nêëy chùm chuá têåp
luyïån khöng luác naâo nghó.
   Hoå mú àïën ngaây rùçm thaáng chaåp, caái ngaây trùng troân vaânh
vaånh, àoá laâ caái ngaây moåi ngûúâi chûáng kiïën cho cöng trònh hoåc têåp
cuãa möîi võ àaåo sô Truâng Dûúng cung.
    Luác àoá, mön àïå phaái Toaân Chên phên ra nhiïìu nhoám, cûá möîi
nhoám nhoã àêëu nhau thò goåi laâ cuöåc so taâi sú böå. Keã naâo thùæng úã
hiïåp sú böå múái àûúåc vaâo àêëu caác hiïåp tuyïín choån.
   Maä Ngoåc cuâng vúái caác àïå tûã lúán nhoã húåp thaânh möåt nhoám,
Khûu Xûã Cú cuâng vúái àöì àïå lúán nhoã hoåp thaânh möåt nhoám, coân
nhoám thûá ba laâ nhoám Àaâm Xûã Thuåy.
    Tuy Àaâm Xûã Thuåy àaä qua àúâi song àïå tûã cuãa Àaâm Xûã Thuåy
toaân laâ nhûäng tay cûå phaách. Do àoá Maä Ngoåc, Khûu Xûã Cú toã loâng
nhúá tiïëc möåt àaåo hûäu súám qua àúâi thûúâng nhùæc nhúã mön àïå cuãa
Àaâm Xûã Thuåy, vaâ daânh riïng cho Àaâm Xûã Thuåy möåt vinh dûå.
   Möîi nùm àïën ngaây chaánh thûác so taâi thò mön àïå ba nhoám êëy
àûúåc hoåp mùåt, tuyïín duång.
    Nùm nay Khûu Xûã Cú, Vûúng Xûã Nhêët v.v... ài chûa vïì, chó
coân coá Maä Ngoåc, Xñch Àaåo Thöng úã nhaâ, hai ngûúâi naây trêën giûä voä
àiïån.
    Tuy nhiïn, khaác moåi nùm, nùm nay Truâng Dûúng cung vûâa
xaãy ra möåt tai biïën nïn caá nhên möîi ngûúâi trong mön phaái àïìu cöë
têm reân luyïån voä cöng, cöët laâm sao cho tiïëng tùm cuãa mön phaái
khoãi suy keám, vaâ mön phaái chñnh thöëng naây khoãi mai möåt.

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                     48

    Thêåt vêåy, àaä mûúâi nùm nay, caác àïå tûã cûâ khöi trong mön
phaái àïìu phiïu lûu taãn maác chó coân laåi möåt vaâi võ tiïn sû cêìm àêìu
coá baãn lônh, coân caác mön àïå àïìu chûa mêëy thuêìn phuåc.
    Àuáng vaâo giúâ ngoå ngaây höm êëy cûá theo thûá tûå àaä àõnh sùén,
Triïåu Chñ Kñnh, Thöi Chñ Phûúng tuå têåp úã Àöng nam núi khoaãng
àêët tröëng cuâng nhau kiïím àiïím laåi löëi töí chûác haâng nùm trong vuä
àiïån, vaâ chuã toåa cuöåc so taâi sú böå cuãa lúáp àïå tûã nhoã tuöíi goåi laâ "àïå
tûã àaåi àïå tûã".
   Lúáp àïå tûã naây liïìn biïíu diïîn quyïìn thuêåt, hoùåc muáa àao,
muáa kiïëm, muáa caác vuä khñ nheå ngùæn, hoùåc vêån duång nöåi cöng tuây
theo súã trûúâng möîi ngûúâi, vaâ têët caã àïìu do Triïåu Chñ Kñnh phï
bònh àïí thêím àõnh hún thua.
    Nhûng "àïå tûã àaåi àïå tûã" laâ gò?
    Toaân Chên mön phaái do Vûúng Truâng Dûúng khai saáng goåi
laâ võ töí sû. Maä Ngoåc cuâng trong boån baãy àaåo sô kia laâ hoåc troâ töí sû
nïn liïåt vaâo haång "àïå nhõ àaåi àïå tûã". Coân Dûúng Khang, Triïåu Chñ
Kñnh, Doaän Chñ Bònh v.v àïìu laâ hoåc troâ cuãa baãy võ kia, nïn goåi laâ
"àïå tam àaåi àïå tûã". Àïën lúáp nhoã tuöíi nhû Dûúng Qua vaâ àöìng boån
àïìu laâ hoåc troâ cuãa lúáp "àïå tam àaåi àïå tûã" nïn goåi laâ "àïå tûã àaåi àïå
tûã".
    Dûúng Qua nhêåp vaâo haång àïå tûã àaåi àïå tûã sau cuâng nïn ngöìi
úã sau röët.
   Nhòn thêëy caác tiïíu àaåo sô khaác cuäng lúáp tuöíi vúái mònh maâ ai
nêëy quyïìn thuêåt àïìu coá veã tinh thuåc hún, möîi ngûúâi àïìu chuyïn
mön möåt ngoán, Dûúng Qua thêëy bûåc böåi vaâ oaán hêån trong loâng.
   Triïåu Chñ Kñnh nhòn thêëy neát mùåt noá coá veã giêån dûä oaán húân
thò laåi muöën cho noá xuêët trêån àïí caác àïå tûã khaác thêëy caái bêët taâi
cuãa noá maâ chï cûúâi cho boä gheát.
    Öng ta àúåi àïën luác hai tiïíu àaåo sô so taâi xong, cêët khñ giúái röìi
theát goåi Dûúng Qua:
    - Dûúng Qua! Ra àêëu ài!
    Dûúng Qua àûáng ngêín ngûúâi ra nghô buång:

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     49

   - Chûa daåy ngûúâi ta möåt chuát voä nghïå naâo maâ baão ngûúâi ta
àêëu laâ àêëu caái quaái gò chúá?
    Trong luác Dûúng Qua àang chêìn chúâ, thò Triïåu Chñ Kñnh laåi
goåi:
    - Dûúng Qua! Coá nghe ta goåi khöng! Haäy mau ra àêëu trûúâng!
   Bõ goåi nhiïìu lêìn nhû thuác giuåc, Dûúng Qua khöng biïët laâm
sao bûúác túái trûúác mùåt Triïåu Chñ Kñnh xaá daâi, vaâ noái:
    - Àïå tûã laâ Dûúng Qua kñnh trònh diïån sû phuå.
   Trong Toaân Chên phaãi phêìn àöng laâ nhûäng keã tu haânh, song
cuäng coá möåt söë ñt nhû Dûúng Qua, khöng thuöåc hùèn vaâo haång tu
haânh cho nïn luác chaâo hoãi, luác yïët kiïën coá nhûäng cûã chó khaác hún.
   Thêëy Dûúng Qua bûúác àïën cuái àêìu chaâo, Triïåu Chñ Kñnh chó
tay vaâo àêëu trûúâng thaách:
    - Coá tiïíu àaåo sô naâo daám àêëu vúái Dûúng Qua chùng?
   Möåt tiïíu àaåo sô nghe Triïåu Chñ Kñnh noái, ung dung bûúác ra
àêëu trûúâng. Võ tiïíu àaåo sô naây thên hònh vaåm vúä, to beáo hún Dûúng
Qua nhiïìu.
   Dûúng Qua chêìn chúâ khöng daám bûúác ra. Triïåu Chñ Kñnh vêîy
tay noái vúái Dûúng Qua:
   - Noá khöng lúán gò hún ngûúâi bao nhiïu àêu, ngûúâi haäy ra tó
thñ vúái noá xem naâo?
    Dûúng Qua thûa:
   - Àïå tûã chûa hoåc àûúåc möåt mön voä thuêåt àêu daám cuâng vúái
àaåo huynh tó thñ.
    Triïåu Chñ Kñnh nöíi giêån heát:
   - Ta àaä daåy ngûúi hún nûãa nùm voä nghïå, taåi sao ngûúi laåi noái
chûa hoåc möåt mön naâo? Thïë thò nûãa nùm nay ngûúi laâm caái troâ
tröëng gò?
   Dûúng Qua khöng biïët traã lúâi sao àaânh àûáng im cuái àêìu
xuöëng.


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 50

   Triïåu Chñ Kñnh noái:
   - Maây lûúâi biïëng, ham chúi, chùèng khöí cöng têåp luyïån, quyïìn
thuêåt chùèng ra gò khöng daám thi thöë vúái àöìng baån thûåc laâ höí nhuåc.
Ta hoãi mi: Chên tay tiïën àïìu, ngang doåc muáa coân cêu dûúái laâ gò?
   Dûúng Qua àaáp:
   - "Tay muáa lung tung àêu vaâo àêëy".
   Triïåu Chñ Kñnh khen:
   - Àuáng! Vêåy ta hoãi mi: "Hai pheáp sanh khaác tuây nghi" coân
cêu dûúái laâ gò?
   Dûúng Qua àaáp:
   - "Neá tiïën tuây theo thïë àöëi phûúng".
   Triïåu Chñ Kñnh móm cûúâi, noái:
   - Gioãi lùæm! Khöng sai möåt chûä. Thïë thò mi àem caái biïët êëy ra
àêëu trûúâng maâ aáp duång xem sao.
   Dûúng Qua súå sïåt noái:
   - Àïå tûã chùèng hiïíu gò vïì nhûäng cêu khêíu quyïët àoá.
    Triïåu Chñ Kñnh bïì trong tuy thñch chñ, nhûng bïì ngoaâi laâm ra
veã giêån dûä quaát mùæng:
   - Hoåc haânh gò mi! Hoåc khêíu quyïët röìi thò phaãi têåp luyïån! Coân
duâng dùçng maäi chùèng chõu ra chiïën àêëu û?
   Caác àaåo sô nghe Dûúng Qua àoåc khêíu quyïët khöng sai chûä
naâo thïë maâ khi ra tó thñ thò laåi khiïëp súå, nïn xuám nhau khñch lïå, keã
bóm möi, ngûúâi giuåc giaä vúái luêån àiïåu gêìn nhû chêm biïëm.
   Bao nhiïu aác caãm hònh nhû àöí döìn vaâo Dûúng Qua.
    Nguyïn nhên chó vò luác Quaách Tônh lïn nuái àaä àem sûác mònh
haå mêëy tïn cûå phaách trong mön phaái Toaân Chên nhuåc nhaä êëy coân
ghi trong loâng caác àaåo sô Truâng Dûúng àiïån. Thïë röìi bao nhiïu bûåc
tûác àöí döìn vaâo Dûúng Qua, ai tröng thêëy Dûúng Qua cuäng àïìu nhúá
laåi caái ngaây baåi trêån xêëu höí àoá.http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                        51

    Thêåt ra, cuâng möåt mön phaái, cuâng laâ baån maâ nhûäng ngûúâi coá
thaái àöå nhû thïë àêu phaãi chñnh àaáng. Êu cuäng laâ thoái thûúâng trong
thiïn haå. Maâ chöën Truâng Dûúng cung naâo phaãi ai cuäng töët àêu.
  Dûúng Qua thêëy moåi ngûúâi àïën thuác giuåc mònh, móa mai
mònh loâng tûå aái nöíi lïn, khöng àùçng àûúåc, nghô thêìm:
   - Bûäa nay ta liïìu chïët möåt phen xem sao!
   Nghô àoaån, noá xöng ra àêëu trûúâng muáa maáy tay chên, àûa
thùèng tay lïn böí vaâo àêìu tiïíu àaåo sô àöëi thuã.
   Tiïíu àaåo sô kia thêëy Dûúng Qua böå tõch khaác thûúâng, khöng
theo nguyïn tùæc cuãa mön phaái, khöng biïët tiïën thoaái theo pheáp vuä
thuêåt chó muáa lung tung, lêëy laâm laå chûa daám àuång thïë, cûá luâi
maäi.
   Dûúng Qua hùng quaá àaánh thñ thên, têën cöng àõch thuã àuã
moåi mùåt maâ khöng cêìn tûå vïå.
    Tiïíu àaåo sô àõch thuã luâi hoaâi bêët giaác nhêån thêëy chöî sú húã cuãa
Dûúng Qua, liïìn duâng thïë "Phong thaão laåc diïåp" nghôa laâ gioá queát
laá ruång, àaánh vaâo chên, laâm cho Dûúng Qua mêët àaâ ngaä sêëp xuöëng
àöí maáu muäi maáu möìm chaãy ra möåt lûúåt.
   Caác tiïíu àaåo sô àûáng xem thêëy Dûúng Qua bõ thûúng röå lïn
cûúâi möåt lûúåt.
    Dûúng Qua thêëy thïë caâng cùm tûác hún, khöng coân biïët àau
àúán laâ gò, chúâm dêåy chên àaá tay àêëm lùn xaã vaâo àõch thuã.
    Tiïíu àaåo sô àõch thuã thêëy noá hêìm hêìm neát mùåt, xöng àïën têën
cöng nhû vuä baäo, chó coân biïët neá traánh. Dûúng Qua cûá möåt mùåt
àaánh bûâa, khöng kïí gò àïën nguyïn tùæc voä biïìn nûäa. Hùæn cuái àêìu
luãi vaâo nùæm chên traái cuãa àöëi thuã vêåt xuöëng.
    Àöëi thuã luöìn tay mùåt qua möåt bïn, cûá höng Dûúng Qua àaánh
thöëc túái, duâng theo thïë "Thiïn thên àaão huyïìn" àïí cûáu nguy viïåc bõ
àõch thuã beã cùèng.
   Dûúng Qua luác trûúác möåt thúâi gian úã Àaâo hoa àaão chùèng
luyïån têåp gò hïët, tûâ ngaây túái Truâng Dûúng cung thêëm thoùæt àaä hún


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  52

nûãa nùm cuäng chùèng luyïån àûúåc möåt miïëng voä naâo. Nhûng vò maáu
hùng cuãa noá xöng lïn nguân nguåt, nïn noá chûa thêëy àau thêëm túái.
   Àõch thuã lêëy laâm laå, chùèng biïët vò sao noá nhoã beá nhû thïë kia
maâ àaánh maäi vêîn khöng chuyïín. Tiïíu àaåo sô àõnh thûã, liïìn vêån
duång hïët sûác mònh, thoi vaâo höng Dûúng Qua möåt caái àñch àaáng.
    Lêìn naây Dûúng Qua bõ àau àiïëng caã ngûúâi. Nhûng laå thay noá
caâng àau laåi caâng hùng lïn. Noá boã chên traái cuãa àõch thuã ra, röìi laåi
xöng vaâo nùæm lêëy chên phaãi. Àõch thuã bõ hùæn lao vaâo quaá maånh,
giêåt mònh mêët thùng bùçng. Nhên àoá, hùæn böìi vaâo möåt chuây truáng
ngay quai haâm, àõch thuã phaãi ngaä ngûãa ra, nùçm saãi dûúái àêët nhû
möåt têëm vaán. Noá xöng túái! Àaåo sô àõch thuã thûâa cú vêån nöåi cöng
vaâo möng vaâ hai baân tay, tung ngûúâi àaá bêåt vaâo ngûåc Dûúng Qua.
Dûúng Qua chuåp àûúåc chên, lêåt traái möåt voâng, laâm cho àöëi thuã lùn
troân nhû chiïëc vuå.
    Bõ àau quaá, àaåo sô àöëi thuã khöng coân chõu nöíi nûäa, àûáng dêåy
noái:
    - Dûúng Qua! Ta xin cêìu hoâa!
    Ban chêëm àiïím thêëy thïë tûúãng rùçng àöëi phûúng àaä chõu hoâa
thò Dûúng Qua ngûng àêëu, ngúâ àêu noá vêîn cûá xöng vaâo àaánh maäi,
caâng àaánh caâng hùng, caâng àaánh caâng deão, chó vaâi ba àoân kïë tiïëp,
àaåo sô àöëi thuã phaãi bõ voåt maáu muäi, nùçm saãi dûúái àêët.
   Caác àaåo sô àûáng xem thêëy súå àïí Dûúng Qua hung hùng quaá
seä gêy tai hoåa, liïìn baão phaãi thöi àêëu.
    Mùåc kïå, Dûúng Qua nhû möåt àûáa àiïn daåi, cûá àêëm àaá liïn
höìi. Àöëi thuã luâi bao nhiïu thò Dûúng Qua tiïën túái bêëy nhiïu, cuöåc
àêëu voä trúã thaânh möåt cuöåc àuöíi bùæt buöìn cûúâi.
   Dûúng Qua tûâ ngaây lûu laåi Chung Nam sún àïën nay àaä nûãa
nùm, coá leä khñ uêët tñch luäy lêu ngaây chó chúâ àúåi coá dõp laâ phaát tiïët
ra. Thò ngaây höm nay chñnh laâ dõp àïí cho Dûúng Qua phaát tiïët caái
uêët khñ trong ngûúâi noá vêåy.
    Do àoá caâng àaánh noá caâng hùng, khñ uêët àaä laâm cho noá khöng
coân biïët àau àúán gò nûäa.


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      53

   Àïën cuöëi cuâng, àöëi thuã cuãa noá chõu khöng nöíi la lïn cêìu cûáu.
   Thêëy àöëi thuã cûá chaåy maäi, miïång la öi öëi, Dûúng Qua heát:
   - Àaåo sô khöën kiïëp! Àöì àïíu giaã! Heân maåt!
   Cêu mùæng àoá chùèng nhûäng Dûúng Qua mùæng àaåo sô àöëi thuã
cuãa noá maâ noá coá yá mùæng têët caã caác àaåo sô Truâng Dûúng cung maâ noá
cho laâ thuâ àõch vúái noá.
   Caác àaåo sô àûáng xem nghe Dûúng Qua mùæng chûãi bûâa baäi,
nghô thêìm:
   - Thùçng beá naây khöng àûúåc daåy döî cêín thêån ùæt sau seä trúã
thaânh möåt phûúâng phaãn phuác.
   Ai nêëy àïìu nhòn Dûúng Qua vúái thaái àöå cùm tûác.
    Giûäa luác àoá thò Dûúng Qua rûúåt àöëi thuã cuãa noá, miïång vêîn la
chûãi om soâm. Coân àöëi thuã cuãa noá nhû àaä mïåt sûác, kïu lúán:
   - Sû phuå úi! Sû phuå úi! Cûáu con vúái.
   Triïåu Chñ Kñnh thêëy thïë heát lïn:
   - Haäy ngûâng trêån àêëu! Dûúng Qua!
    Mùåc cho lúâi kïu gaâo cuãa Triïåu Chñ Kñnh, Dûúng Qua vêîn
àuöíi theo àöëi phûúng, nhû muöën bùæt lêëy àöëi phûúng àïí giöång àêìu
xuöëng àêët cho haã giêån.
    Bêy giúâ, trong àaám àaåo sô lúán tuöíi, coá möåt ngûúâi quaá noáng
loâng vuâng chaåy ra àêëu trûúâng, nùæm cöí Dûúng Qua ghò chùåt laåi.
   Võ àaåo sô naây to lúán, mêåp mêåp, cûã chó rêët lanh leå.
   Àaåo sô êëy àûa tay àêëm maånh vaâo àêìu vaâo cöí Dûúng Qua lia
lõa, miïång heát lúán:
   - Àöì phaãn phuác! Àöì nhaäi ranh!
   Dûúng Qua quay àêìu laåi nhòn thêëy võ àaåo sô àoá laâ Tônh
Quang. Noá nhúá laåi luác múái àïën Truâng Dûúng cung, chñnh noá àaä
laâm nhuåc võ àaåo sô naây.
   Thûåc vêåy, Tônh Quang àaä hêåm hûåc thuâ oaán Dûúng Qua tûâ
mêëy thaáng trûúâng, möëi thuâ êëy cêëu kïët vaâo loâng, trong cho coá dõp laâ

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                               54

ra tay. Nay nhên chöî sú húã cuãa Dûúng Qua, Tônh Quang daåi gò
khöng thûâa cú höåi êëy. Hùæn duâng toaân nhûäng miïëng àoân àöåc àaánh
Dûúng Qua cho haã daå.
   Vïì phêìn Dûúng Qua, khi liïëc thêëy böå mùåt cùm húân cuãa Tônh
Quang noá àaä coá caãm giaác thêëy trûúác viïåc chùèng laânh. Song noá bõ
Tônh Quang nùæm lêëy cöí khöng laâm sao giaäy giuåa àûúåc.
   Sau mêëy traâng cûúâi gùçn, Tônh Quang duâng baân tay chùåt vaâo
gaáy cuãa Dûúng Qua nhû àaánh möåt keã thuâ, vaâ noái:
   - Maây khöng nghe lúâi caác bêåc sû phuå, maây laâ àûáa hoåc troâ
ûúng ngaånh, böåi thêìy phaãn baån, trong mön phaái ta ai àaánh mi
cuäng àûúåc.
   Dûát lúâi Tônh Quang laåi tiïëp tuåc àaánh nûäa.
   Trong àaám àaåo sô àûáng xem coá Thöi Chñ Phûúng laâ ngûúâi
chñnh trûåc, thêëy Dûúng Qua ra tó thñ maâ chùèng hïì biïët gò voä cöng
cuãa baãn mön, loâng nghi hoùåc sûå heåp hoâi cuãa Triïåu Chñ Kñnh, laåi
                        hêë
àoaán biïët coá àiïìu gò tû võ thuâ hùçn, khi t y Tônh Quang duâng
nhûäng ngoán àöåc àaánh Dûúng Qua maâ chùèng ai noái rùçng gò caã, liïìn
xöng vaâo, quaát:
   - Tônh Quang! Tônh Quang! Khöng àûúåc àaánh nûäa.
   Tônh Quang nghe tiïëng quaát cuãa sû thuác Thöi Chñ Phûúng,
tuy khöng bùçng loâng, song cuäng àaânh phaãi buöng Dûúng Qua ra,
noái:
   - Daám thûa sû thuác! Töi àoaán rùçng sû thuác chûa roä tñnh tònh
cuãa thùçng nhoác xaão quyïåt naây. Noá cûáng cöí lùæm, chùèng theâm nghe
theo lúâi chó giaáo cuãa sû phuå. Nïëu cûá dung thûá noá maäi thò trong
mön phaái chuáng ta chùèng coân qui cuã naâo nûäa.
   Thöi Chñ Phûúng nhû chùèng nghe lyá luêån cuãa Tônh Quang,
chaåy àïën trûúác mùåt Dûúng Qua nhòn thêëy miïång muäi noá àêìy maáu,
mùåt sûng huáp, tñm bêìm, àöång loâng thûúng, ön töìn hoãi:
   - Dûúng Qua! Sao sû phuå daåy döî maâ chùèng raáng têåp taânh àïí
àïën ngaây tó thñ laåi àaánh loaån àaã nhû thïë? Nguyïn tùæc voä chùèng
raânh reä.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     55

   Dûúng Qua loâng hêåm hûåc, phaát hiïån ra caã tiïëng noái, noá àaáp:
  - Sao tiïn sû laåi noái thïë? Tiïn sû khöng biïët rùçng sû phuå töi
khöng hïì daåy cho töi möåt chuát voä nghïå naâo sao?
   Thöi Chñ Phûúng noái:
    - Ta àaä nghe mi àoåc khêíu quyïët khöng sai möåt chûä, leä naâo mi
laåi chûa àûúåc têåp luyïån?
    Lúâi noái cuãa Thöi Chñ Phûúng laâm cho Dûúng Qua nhúá laåi luác
noá coân úã Àaâo hoa àaão Hoaâng Dung àaä daåy cho noá naâo Maånh Tûã,
Luêån ngûä, naâo Àaåi hoåc, Trung Dung, nay àïën Triïåu Chñ Kñnh thò
daåy noá khêíu quyïët nhûäng moán chó àïí nhöìi soå noá, thûåc ra khöng
àem ra aáp duång trong thûåc tïë àûúåc chuát naâo. Nghô nhû thïë noá oaán
hêån vaâ nghi hoùåc caã loaâi ngûúâi. Noá tûúãng khöng coân ai thûåc têm
thûúng noá nûäa.
   Vaâ cuäng vò nghô thïë, noá quùæc mùæt nhòn Thöi Chñ Phûúng, noái:
   - Àêëu voä khöng àêëu bùçng miïång maâ phaãi àêëu bùçng tay chên.
Sû phuå töi chó daåy töi bùçng miïång thò laâm sao àêëu vúái ai àûúåc. Nïëu
keã naâo àêëu voä bùçng miïång thò löëi daåy cuãa sû phuå töi quyïët chùèng
thua ai.
   Thöi Chñ Phûúng loâng nghi ngúâ chûa tin lúâi noá laâ thêåt, nïn
muöën thûã xem noá coá têåp luyïån ñt nhiïìu chùng, liïìn laâm ra veã giêån
dûä quaát mùæng:
   - Mi ùn noái höîn xûúåc vúái bïì trïn nhû thïë sao?
   Dûát lúâi, Thöi Chñ Phûúng duâng tay àaánh vuát xuöëng àêìu noá.
    Miïëng àaánh êëy nïëu keã naâo khöng chên truyïìn têåp luyïån theo
phaái Toaân Chên seä phaãi ngaä guåc ngay tûác thúâi. Coân nhûäng ngûúâi
àaä têåp luyïån coá thïí duâng "nhu chïë cûúng, hû chïë thûåc" maâ trûâ
àûúåc.
   Nhûng laå thay! Dûúng Qua khöng hïì àúä maâ àêìu noá chó rung
lïn möåt chuát, röìi luâi laåi àùçng sau mêëy bûúác chúá khöng bõ ngaä.
  Thöi Chñ Phûúng thuöåc vaâo haång tam àaåi àïå tûã cuãa Toaân
Chên phaái, laâ möåt trong nhûäng tay cûå phaách cao thuã, tuy khöng


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                56

gioãi bùçng Triïåu Chñ Kñnh song cuäng àuã sûác doåc ngang trong giúái
giang höì.
   Thêëy mònh àaánh möåt àoân nöåi cöng maâ Dûúng Qua chõu nöíi,
Thöi Chñ Phûúng lêëy laâm ngaåc nhiïn tûå nghô:
    - Cûá nhû sûác àïì khaáng naây thò ñt ra noá cuäng phaãi luyïån trïn
mûúâi nùm nöåi cöng múái chõu nöíi chûá noá vûâa nhêåp mön trïn saáu
thaáng laâm gò coá baãn laänh dûúâng êëy? Nhûng nöåi cöng àaä khaá taåi sao
luác giao àêëu noá laåi àaánh loaån àaã nhû thïë?
    Thöi Chñ Phûúng thùæc mùæc maäi vêîn khöng tòm hiïíu nöíi. Vò
Thöi Chñ Phûúng coá biïët àêu rùçng trûúác kia Maä Ngoåc àem bñ thuêåt
cuãa Toaân Chên truyïìn laåi cho Quaách Tônh, Quaách Tônh truyïìn laåi
cho Têìn Nam Cêìm. Trong mêëy nùm trúâi, Dûúng Qua àaä hoåc pheáp
nöåi cöng cuãa Têìn Nam Cêìm cho nïn trong luác giao àêëu Dûúng Qua
khöng biïët ngoán àaánh naâo hay maâ cùn baãn nöåi cöng cuãa noá rêët
vûäng chùæc, coá thïí ngang vúái ngûúâi àaä tûâng reân luyïån trong mûúâi
nùm.
   Dûúng Qua bõ Thöi Chñ Phûúng giaáng cho möåt àoân nhû thïë
caâng giêån, dêîu öng trúâi noá chûa nïí huöëng höì Thöi Chñ Phûúng. Noá
lao àêìu àïën, àaánh vaâo buång Thöi Chñ Phûúng möåt thoi.
   Thöi Chñ Phûúng neá sang möåt bïn, vaâ rêët àùæc yá nhû àaä tòm
thêëy àûúåc trònh àöå voä cöng cuãa Dûúng Qua, móm cûúâi baão Tônh
Quang:
   - Tônh Quang! Ra maâ àêëu vúái Dûúng Qua! Nhûng chúá àaánh
noá maånh nghe.
  Tônh Quang àaä húâm sùén, chó coân coá lúâi noái êëy laâ nhaãy ra àaánh
Dûúng Qua lêåp tûác.
   Dûúng Qua cuäng khöng nhõn, àêm böí vaâo Tônh Quang.
Nhûng hïî Dûúng Qua àêm vaâo bïn traái thò Tônh Quang duâng tay
mùåt àaánh vaâo höng, coân Dûúng Qua àêm vaâo bïn phaãi thò Tônh
Quang duâng tay traái thoi vaâo ngûåc vúái thïë "Höí mön thuã".
  Vúái löëi àaánh àöåc hiïím cuãa Tônh Quang, nïëu Dûúng Qua
khöng luyïån nöåi cöng trong mûúâi nùm têët phaãi bõ höåc maáu röìi.


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     57

   Tuy vêåy, mùåt Dûúng Qua vêîn trùæng baåch ra nhû giêëy.
   Tônh Quang thêëy àaánh noá miïëng naây vêîn khöng chuyïín, lêëy
laâm kinh ngaåc, liïìn vêån khñ vaâo baân tay böìi möåt quaã thöi sún vaâo
mùåt. May thay, àoân naây Dûúng Qua duâng vai àúä àûúåc, song noá
khöng hiïíu möåt tñ gò vïì quyïìn thuêåt nïn cûá xöng vaâo möåt caách
vuång vïì, mùåc tònh cho àöëi phûúng àaánh àaá.
    AÁc yá hún nûäa, Tônh Quang duâng tay mùåt nhûã noá röìi loân tay
traái àaánh vaâo buång dûúái noá möåt àoân chñ tûã, noá àau quaá phaãi goâ
buång goâ lûng laåi maâ chõu.
   Trong luác noá cuái lom khom ngûúâi laåi bõ Tônh Quang duâng baân
tay cheám vaâo oát noá mêëy caái, laâm cho noá xêy xêím mùåt maây, laão àaão
muöën ngaä. Caác àaåo sô àûáng xem thêëy thïë röå lïn cûúâi trûúác tñnh liïìu
lônh cuãa noá.
    Thûåc ra, moåi ngûúâi coá àêu rùçng Dûúng Qua vöën giöëng tñnh
öng nöåi hùæn laâ Dûúng Thiïët, möåt con ngûúâi gan daå àïën chùèng bao
giúâ chõu àêìu haâng trûúác keã àõch.
   Bêy giúâ Thöi Chñ Phûúng hiïíu roä Dûúng Qua chùèng àûúåc têåp
luyïån voä nghïå gò caã, nïn quay sang baão Tônh Quang:
   - Thöi! Àûâng àaánh nûäa Tônh Quang.
   Nhûng Tônh Quang àûúåc dõp traã thuâ, nhêët àõnh khöng thöi,
vûâa àaánh tuái buåi, vûâa noái:
   - Naâo, maây àaä biïët tay tao chûa?
   Dûúng Qua cêët möìm mùæng:
   - Khöën naån! Tao nhêët àõnh khöng coi maây laâ gò!
   Tônh Quang tûác giêån quaá, hai tay àaánh lia lõa vaâo söëng muäi
Dûúng Qua laâm cho noá chùèng coân tröng thêëy trúâi àêët gò nûäa, laão
àaão quyå chên xuöëng àêët.
   Khñ uêët xöng lïn, trong ngûúâi noáng nûåc. Dûúng Qua caãm
thêëy möåt húi noáng chaåy khùæp mònh, têåp trung xuöëng àún àiïìn, toãa
ra tay chên, ra möìm, röìi caã ngûúâi noá nhû coá möåt maänh lûåc naâo sai
khiïën, noá haá möìm "ngoaåp" möåt tiïëng, hai chên dñ vaâo mùåt àêët tung


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                    58

ngûúâi lïn, duâng àêìu àêm böí vaâo ngûåc Tônh Quang nhanh nhû àiïån
chúáp.
   Thên hònh Tônh Quang to lúán thïë kia, maâ vúái ngoán àoân àoá àaä
laâm cho Tônh Quang tung lïn khöng trung mêëy thûúác, röìi rúi
huyåch xuöëng àêët nhû möåt têëm phaãn nùçm chïët cûáng.
    Nhûäng àaåo sô àûáng xem naäy giúâ thêëy Tônh Quang cêåy lúán
hiïëp beá, cêåy maånh hiïëp yïëu, giúã nhûäng ngoán àoân àöåc aác àaánh
Dûúng Qua, tuy khöng noái ra nhûng loâng cuäng höìi höåp cho tñnh
mïånh Dûúng Qua. Giúâ àêy böîng thêëy Dûúng Qua chó àaánh möåt
àoân maâ laâm cho Tônh Quang bay böíng lïn trúâi, röìi rúi xuöëng nùçm
chïët cûáng, àïìu lêëy laâm laå chaåy àïën xem sao.
   Thêåt ra trong luác bñ thïë, Dûúng Qua àaä vö tònh duâng thïë voä
"haâm mö cöng", thïë voä êëy trûúác kia noá àaä àaánh chïët möåt àïå tûã cuãa
Caái Bang taåi àaão Àaâo hoa vêåy.
   Noá nghe caác àaåo sô nhön nhao lïn, laâo xaâo noái:
    - Thöi chïët mêët röìi! Hïët thúã röìi! Trúâi úi! Chuáng ta phaãi lêåp
tûác vaâo thûa vúái trûúãng giaáo tiïn sû.
   Dûúng Qua luác àoá múái biïët àõch thuã noá àaä bõ thïë "haâm mö
cöng" àïën chïët, vaâ noá caãm thêëy möåt tai vaå ghï gúám sùæp xaãy àïën
cho noá, noá liïìn thûâa luác moåi ngûúâi khöng chuá yá, co gioâ uâ teá boã chaåy.
  Caác àaåo sô àang lao nhao trûúác caái chïët cuãa Tônh Quang,
Dûúng Qua chaåy tröën luác naâo chùèng ai hay biïët gò caã.
    Triïåu Chñ Kñnh thêëy Tônh Quang thûúng tñch nùång nïì, thêåp
tûã nhêët sanh, khöng coân hy voång söëng àûúåc, vûâa giêån vûâa thûúng,
goåi tïn Dûúng Qua mùæng lúán:
   - Dûúng Qua! Maây hoåc ngoán voä giïët ngûúâi úã àêu thïë?
   Voä cöng cuãa Tônh Quang tuy khaá gioãi, song khöí nöîi tûâ lêu
nay chó trêën thuã núi voä àiïån, ñt kinh nghiïåm kiïën vùn, khöng biïët
chöëng vúái miïëng àoân "haâm mö cöng" laâ miïëng àoân rêët àöåc.
   Triïåu Chñ Kñnh la heát möåt höìi chùèng thêëy Dûúng Qua traã lúâi
àêu caã, xem laåi thêëy Dûúng Qua àaä mêët daång, liïìn phên cöng böën
mùåt tòm kiïëm.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     59

   Caác àaåo sô baân nhau:
    - Chung Nam Sún chu vi coá mêëy chuåc dùåm laåi laâ phaåm vi thïë
lûåc cuãa Truâng Dûúng cung, laâm thïë naâo thùçng beá coá thïí thoaát thên
dïî daâng.
    Trong luác àoá, Dûúng Qua hoaãng höët, chùèng cêìn choån lûåa xem
löëi naâo haå sún, cûá viïåc cùæm àêìu chaåy möåt maåch röìi lêín vaâo trong
rûâng rêåm àïí êín tröën.
   Chaåy möåt luác, noá nghe àaâng sau coá tiïëng goåi:
    - Dûúng Qua! Dûúng Qua! Mi úã àêu? Muöën söëng haäy trònh
diïån lêåp tûác.
http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                   60
                 HÖÌI 13

            MÖÅ ÀAÂI HOAÅT TÛÃ NHÊN   Böën bïì àïìu coá ngûúâi àuöíi bùæt laâm cho Dûúng Qua hoaãng súå.
Noá chaåy maäi vaâo rûâng, khöng daám dûâng bûúác.
    Böîng trûúác mùåt coá boáng möåt àaåo sô chaåy àïën àoán àûúâng, noá
vöåi reä sang phña khaác, thò laåi coá tiïëng kïu:
   - Noá kòa! Bùæt lêëy noá!
   Àaåo sô êëy vûâa noái, vûâa nhaãy ra àoán àûúâng toan thöåp lêëy noá.
   Nhanh nhû cùæt, Dûúng Qua cuái àêìu khom lûng, vêån duång
miïëng voä "haâm mö cöng" bùæn vaâo àöëi phûúng". Àaåo sô kia, tuy
khöng chïët cûáng nhû Tônh Quang song cuäng bõ thûúng vùng ra xa
hún baãy thûúác.
   Hai àaåo sô khaác thêëy noá àaánh hiïím àöåc quaá cuäng hïët höìn
chùèng daám àïën gêìn, chó àûáng àùçng xa kïu cûáu om soâm. Nhúâ vêån
duång thïë "haâm mö cöng" Dûúng Qua àaä thùæng àûúåc hai àaåo sô. Noá
caãm thêëy búát súå haäi. Tuy nhiïn, chên noá vêîn chaåy khöng ngûâng.
   Chaåy möåt höìi, noá thêëy àaä xa nhûäng àaåo sô kia, nïn lêëy laâm
sung sûúáng.
   Böîng nhiïn úã choâm cêy trûúác mùåt noá coá tiïëng söåt saåt röìi möåt
ngûúâi diïån maåo phûúng phi, hònh dung tuêën tuá xuêët hiïån theo sau
laâ Doaän Chñ Bònh, àïå tam àaåi àïå tûã cuãa Khûu Xûã Cú, lêëy laâm laå,
nghô thêìm:
    - Võ àaåo trûúãng naây sao laåi trúã vïì trong luác noá tòm àûúâng tröën
thoaát.
   Loâng noá phên vên chûa biïët phaãi àöëi phoá ra sao, thò nhanh
nhû chúáp Doaän Chñ Bònh àaä nhaãy sang möåt bïn, àûa tay thöåp vaâo
ngûåc noá, noái lúán:


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      61

   - Maây coá chaåy ài àaâng trúâi múái thoaát nöíi tay ta.
   Dûúng Qua phaãn ûáng ngay. Nöåi cöng "haâm mö" àûúåc vêån
duång lïn tûác thúâi úã àêìu ngoán tay. Doaän Chñ Bònh caãm thêëy sûác
àiïån nöåi cöng cuãa noá lúåi haåi liïìn siïët chùåt cöí tay noá, àïí ngùn nöåi
cöng khöng cho phaát xuêët vaâ buöåc phaãi thöëi lui vïì àún àiïìn.
   Thuêåt "haâm mö cöng" tuy laâ möåt thuêåt nöåi cöng lúåi haåi vaâo
bûåc nhêët, song Dûúng Qua thúâi gian têåp luyïån chûa àûúåc bao
nhiïu, vaã laåi àöëi vúái möåt ngûúâi nhû Doaän Chñ Bònh, cao àïå trong
mön phaái Toaân Chên, daây cöng têåp luyïån vaâ chiïën àêëu thò noá laâm
sao thùæng nöíi.
   Bõ ngùn nöåi cöng laåi, chên noá nhaãy chöìm chöìm lïn nhû möåt
con coác. Thò ra nöåi cöng khöng trúã vïì àún àiïìn maâ laåi trúã döìn xuöëng
dûúái chên, phò ra àùçng möìm, buöåc noá phaãi thöët ra nhûäng lúâi chûãi
ruãa:
   - Khöën naån! Daä man! Taân aác!
   Thöët nhiïn, Doaän Chñ Bònh buöng tay Dûúng Qua, baão:
   - Mi muöën tröën thoaát haäy haå sún ài. Ta àûáng àêy baão vïå cho
mi. Nïëu mi chêìn chúâ sû phuå mi bùæt àûúåc thò caái maång nhoã nhoi
cuãa mi ùæt khöng toaân veån.
   Doaän Chñ Bònh xûa kia vöën cuâng Dûúng Khang, cha cuãa
Dûúng Qua, têåp luyïån voä nghïå, tònh àöìng mön thûåc thùæm thiïët.
Nay Doaän Chñ Bònh vûâa vïì àïën thò àûúåc biïët cêu chuyïån cuãa
Dûúng Qua, laåi nghe noái Triïåu Chñ Kñnh heåp hoâi nghiïm khùæc quaá
mûác, àöëi vúái Dûúng Qua nhiïìu aác yá. Búãi vêåy khi nhòn thêëy mùåt
maây Dûúng Qua sûng huáp vaâ tñm bêìm, quêìn aáo raách naát, Doaän
Chñ Bònh caãm thêëy thùçng beá bõ àaánh àêåp quaá nhiïìu àem loâng
thûúng haåi.
   Dûúng Qua lêëy laâm laå àûáng ngêy ngûúâi, khöng hiïíu thaái àöå
cuãa Doaän Chñ Bònh àöëi vúái mònh ra sao caã.
    Nhûng ngaây vûâa qua noá gùåp nhiïìu cú nhuåc quaá nïn chùèng
biïët tin vaâo loâng töët bêët cûá ai. Búãi vêåy, tuy Doaän Chñ Bònh àaä thaã
noá ra maâ noá vêîn nghi ngúâ chùèng biïët àêy coá phaãi vò loâng töët hay vò


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  62

möåt xaão kïë naâo àïí haäm haåi noá. Noá chùèng noái chùèng rùçng, cùæm àêìu
chaåy möåt maåch, khöng quay laåi.
    Giêy phuát, noá nghe möåt nhoám ngûúâi àaâng sau noá àang caäi
löån lao xao.
   Tûá chi noá khöng àïën nöîi raä rúâi mïåt moãi, vò noá àaä coá cöng
luyïån têåp nöåi cöng höìi nhoã. Noá chaåy gêìn àïën chên nuái, nhaãy vûúåt
qua mêëy àaám sêåy, röìi ngêíng mùåt lïn nhòn thò luác àoá trúâi àaä bùæt
àêìu töëi nhaá nhem. Cú thïí noá àaä vêån duång sûác lûåc quaá nhiïìu, cho
nïn noá thêëy cêìn phaãi vêån duång húi thúã àïí lêëy laåi sûác. Noá ngöìi trïn
möåt taãng àaá, ngêíng cöí lïn huát nhûäng laân khöng khñ trong laânh cuãa
miïìn rûâng nuái.
   Ngöìi nghó àûúåc möåt luác, noá caãm thêëy àaä khoãe khoùæn, toan
àûáng dêåy chaåy nûäa thò böîng nhiïn trûúác mùåt noá, võ àaåo sô rêu daâi,
àûáng sûâng sûäng tûå luác naâo.
   Võ àaåo sô êëy chñnh laâ Triïåu Chñ Kñnh, sû phuå cuãa noá.
    Triïåu Chñ Kñnh gûúng to àöi mùæt nhòn noá choâng choåc, húi
giêån dûä böëc lïn nguân nguåt. Dûúng Qua thöët nhiïn kïu to lïn möåt
tiïëng, röìi cùæm àêìu vuåt chaåy. Triïåu Chñ Kñnh phi thên àuöíi theo.
Dûúng Qua tay quúâ àûúåc hoân àaá neám laåi phña sau, Triïåu Chñ Kñnh
traánh àûúåc. Hai thêìy troâ keã tröën ngûúâi theo bùæt, chaåy ngoùçn ngoeâo
trong rûâng àïm.
    Dûúng Qua chaåy àûúåc möåt luác thò thêëy trûúác mùåt coá bûác
tûúâng àaá chùæn ngang. Noá hoaãng höìn chûa biïët laâm sao, thò thêëy
dûúái chên tûúâng êëy coá möåt con suöëi. Chùèng ngêìn ngaåi, noá nhaãy uâm
xuöëng àêëy.
    Triïåu Chñ Kñnh thêëy noá nhaãy xuöëng suöëi, biïët noá seä löåi sang
baäi coã xanh àïí vaâo rûâng thöng trûúác mùåt tröën thoaát nïn ài voâng
qua búâ suöëi àïën àoán úã rûâng thöng.
   Nhûng, trong luác Triïåu Chñ Kñnh ài voâng búâ suöëi thò Dûúng
Qua àaä vûúåt khoãi suöëi, chaåy vaâo khu rûâng. Triïåu Chñ Kñnh phaãi
theo dêëu àûúâng moân àuöíi theo. Rûâng caâng sêu cêy cöëi caâng rêåm,
maân àen phuã dùng nhû mûåc.


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                       63

   Böîng nhiïn, Triïåu Chñ Kñnh nhúá laåi núi àoá laâ Hoaåt Tûã Nhên
möå àaâi, chöî cuãa võ sû töí Truâng Dûúng voä àiïån.
   Luêåt lïå cuãa Toaân Chên mön phaái cêëm ngùåt khöng cho àïå tûã
naâo àûúåc vaâo möåt bûúác, nïn Triïåu Chñ Kñnh cho rùçng Dûúng Qua
khöng thïí vaâo àêëy dung thên àûúåc, beân kïu lúán:
    - Dûúng Qua! Dûúng Qua! Muöën söëng thò ra ngay.
   Kïu mêëy tiïëng vêîn khöng coá ngûúâi àaáp laåi, Triïåu Chñ Kñnh
bön baã àuöíi theo. Nhûng vûâa tiïën vaâo ñt bûúác thò öng ta thêëy möåt
haâng chûä khùæc trïn bia àaá, nhúâ coá aánh sao, nïn coá thïí vêån nhúän
quang doåc àûúåc:
    "Ngûúâi ngoaâi haäy dûâng bûúác".
    AÁi ngaåi, Triïåu Chñ Kñnh khöng daám ài sêu vaâo cêët tiïëng kïu:
    - Thùçng nhaäi ranh Dûúng Qua! Nïëu maây khöng trúã ra maây seä
chïët tûúi trong àoá khöng kõp tröëi!
    Vûâa dûát tiïëng, Triïåu Chñ Kñnh nghe bïn mònh coá tiïëng o! o!
o!, tiïëng kïu khaác thûúâng. Tiïëng àoá, trong boáng töëi chêåp chúân hiïån
ra möåt àaân ong khöng àaáp xuöëng àûúåc.
    Nhûng loaåi ong naây rêët tinh, thêëy Triïåu Chñ Kñnh duâng aáo
che chúã taách ra laâm hai bêìy, möåt bêìy têën cöng phña trûúác, möåt bêìy
têën cöng phña sau. Triïåu Chñ Kñnh laåi muáa aáo voâng quanh thên thïí
àïí àoán ngûâa. Bêìy ong laåi reä laâm tû têën cöng vaâo böën mùåt.
   Triïåu Chñ Kñnh thêëy nguy, chó coân coá caách lêëy vaåt aáo che kñn
àêìu, kñn mùåt, chaåy thöëi lui cho nhanh.
   Bêìy ong vuâ vuâ àuöíi theo saát Triïåu Chñ Kñnh chaåy hûúáng naâo
chuáng bay theo hûúáng àoá.
   Triïåu Chñ Kñnh thónh thoaãng phaãi heá mùæt ra àïí thêëy àûúâng
chaåy. Böîng hai chuá ong thêëy chöî sú húã àoá, thûâa dõp luöìn vaâo, àöët
ngay núi traán. Triïåu Chñ Kñnh khöng chõu nöíi heát lúán:
    - Öi chao! Ong gò maâ àöët àau àïën thïë. Coá leä lêìn naây ta seä chïët
mêët.http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  64

    Thêåt vêåy, loaâi ngoåc ong rêët àöåc, chó cêìn chñch möåt muäi maâ
naån nhên àuã thêëy rïm khùæp ngûúâi, bêët têët phaãi bõ nhiïìu muäi.
Triïåu Chñ Kñnh àïën àöå àau khöng sao chõu nöíi, nùçm lùn xuöëng baäi
coã, vêåt mònh kïu la. Bêìy ong thêëy àaä thùæng trêån keáo nhau bay vaâo
rûâng.
    Luác bêëy giúâ, Dûúng Qua cuäng khöng traánh khoãi sûå têën cöng
cuãa bêìy ong. Noá bõ ngaä guåc xuöëng baäi coã bêët tónh chùèng biïët tûå luác
naâo. Cho àïën khi noá tónh dêåy thò thêëy toaân thên àau nhûác, quanh
mònh noá vêîn coân laãng vaãng mêëy con ong trùæng. Tuöíi noá coân nhoã, noá
vûâa traãi qua möåt ngaây gian lao khöí cûåc naâo àêëu voä vúái caác àaåo sô
kia naâo caác àaåo sô Toaân Chên rûúåt bùæt, bêy giúâ noá laåi bõ ong àöåc
cùæn nûäa. Vúái têëm thên beá boãng àoá, sûác àêu chõu nöíi. Noá àaä àïën luác
kiïåt quïå, mùæt noá hoa lïn khöng coân tröng thêëy àûúâng noá, thiïëp ài
möåt höìi lêu.
   Trong cún mï, noá caãm thêëy möåt võ thúm tho ngoåt ngaâo maát
meã tan dêìn vaâo miïång noá, röìi tûâ tûâ chaåy xuöëng cöí hoång. Noá sung
sûúáng nuöët vaâo buång. Nûúác êëy chaåy àïën àêu laâ maát rûúåi àïën àêëy.
Noá múã bûâng mùæt ra tónh dêåy thò thêëy trûúác mùåt noá möåt baâ laäo mùåt
maây xêëu xñ laå thûúâng.
   Baâ laäo mùåt maây xêëu xñ êëy, tay traái àùåt lïn traán noá, tay mùåt
cêìm möåt caái bònh nhoã, truát lêìn lêìn chêët nûúác ngoåt kia vaâo miïång.
Thûá nûúác thêìn thaánh êëy chñnh laâ thûá mêåt ong ngoåc, coá taác duång
trûâ noåc àöåc vaâ laâm cho tinh thêìn ngûúâi mïåt nhoåc àûúåc saãng khoaái
rêët mau leå.
   Mêåt ong kia laâm cho Dûúng Qua möîi luác möåt tónh. Noá biïët
rùçng baâ laäo mùåt maây xêëu xñ àoá àaä cûáu söëng noá, baâ laâ möåt ên nhên
chûá khöng phaãi möåt àõch thuã, toan haäm haåi noá. Loâng noá lêng lêng
möåt niïìm thûúng, àïí toã veã tri ên, noá móm miïång cûúâi. Baâ laäo thêëy
noá cûúâi toã ra laâ hiïíu yá noá.
    Noá múã mùæt nhòn, thêëy nuå cûúâi baâ laäo laâm nhùn nheo caã möåt
khuön mùåt giaâ nua. Veã xêëu xñ laåi caâng xêëu xñ hún khiïën cho ai
tröng thêëy cuäng phaãi khiïëp súå. Nhûng àöëi vúái Dûúng Qua trong
phuát naây noá àaä chaán gheát nhûäng khuön mùåt huâng höìn quùæc thûúác
röìi. Noá cho rùçng nhûäng khuön mùåt quùæc thûúác yïn huâng chó laâ

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                       65

nhûäng khuön mùåt chûáa àûång caái gò taân aác hung hùng. Chó coá
khuön mùåt xêëu xa múái giûä àûúåc núi àoá nhûäng caái hiïìn tûâ àaáng
mïën.
    Tuy yá nghô cuãa noá nöng caån, song hoaân caãnh àaä taåo cho noá
möåt yá nghô kyâ quaái nhû thïë thò coân biïët laâm sao? Noá thêëy khuön
mùåt cuãa baâ laäo àaä laâm cho loâng noá êëm aáp, chûá khöng nhû nhûäng
khuön mùåt cuãa caác àaåo sô Truâng Dûúng cung maâ luác naâo noá cuäng
thêëy laånh nhaåt nhû bùng tuyïët.
   Noá buöåt miïång se seä noái:
   - Baâ úi! Baâ àûâng àïí sû phuå con àïën bùæt con nheá!
   Baâ laäo thêëy gioång xûng hö thên mêåt cuãa noá, mûâng rúä hoãi:
   - Chaáu úi! Sû phuå chaáu laâ ai thïë?
    Àaä tûâ lêu, Dûúng Qua chûa bao giúâ nghe àûúåc möåt cêu noái
ïm àïìm thên mêåt nhû thïë. Coân nhoã tuöíi, tuy àaä traãi qua nhûäng
ngaây thûåc laâ phiïu lûu vêët vaã, têm höìn noá vêîn coân dïî xuác àöång
trûúác nhûäng haânh vi cao àeåp nhên tûâ.
   Quaá caãm kñch, Dûúng Qua ngheån ngaâo khöng noái nïn lúâi, oâa
khoác nûác núã.
   Baâ laäo tay siïët chùåt lêëy noá khöng möåt lúâi an uãi. Baâ ta chó
ngoeåo àêìu sang möåt bïn, àöi mùæt long lanh nhû mùåt soáng truâng
dûúng, chûáa àûång möåt tònh thûúng mïnh möng khöng búâ bïën.
   Baâ laäo àúåi cho Dûúng Qua khoác möåt höìi röìi múái cêët gioång hoãi:
   - Chaáu àaä búát àau chûa húã chaáu?
   Baãn tñnh Dûúng Qua ûa ngoåt chûá khöng ûa xùéng. Cuäng vò
thïë maâ noá khöng sao chõu nöíi caãnh haâ hiïëp, khùæc baåc cuãa moåi
ngûúâi. Vaã laåi, àöëi vúái nhûäng keã haâ hiïëp khùæc baåc, noá chùèng bao giúâ
nhoã ra möåt gioåt nûúác mùæt, maâ noá chó xuác àöång trûúác caái dõu hiïìn
tònh caãm maâ thöi.
    Búãi vêåy, baâ laäo chó noái vaâi cêu àaä laâm cho nûúác mùæt noá tuön
traân khöng dûát.http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  66

   Noá khoác! Khoác maäi khöng noái ra lúâi! Tuy khöng noái àûúåc maâ
hai doâng nûúác maát noá àaä noái lïn têët caã.
   Baâ laäo lêëy khùn nheå nhaâng lau nûúác mùæt cho noá, vaâ duâng lúâi
dõu ngoåt döî daânh chùèng khaác gò baâ àaä döî möåt àûáa con.
   - Thöi nñn ài chaáu! Chaáu àûâng khoác nûäa! Chó chöëc laát chaáu seä
khoãi hùèn.
    Dûúng Qua chùèng cêìn biïët baâ laäo noái gò, noá chó cêìn nghe caái
gioång dõu hiïìn kia cuäng àuã laâm cho noá khoác ngêët röìi. Baâ laäo caâng
noái noá caâng khoác, vaâ khoác ngêët khöng thöi.
   Böîng möåt gioång ngoåt ngaâo vaâ trong nhû nûúác suöëi, tûâ trong
rùång cêy vùèng laåi:
   - Tön baâ! Sao tön baâ laåi thên aái vúái möåt àûáa beá döëi traá, khinh
nhúân àïå tûã cuãa ngûúâi khaác?
   Dûúng Qua ngêíng àêìu lïn nhòn thêëy sau reâm cêy, möåt thiïëu
nûä àeåp tûåa tiïn sa, noän naâ trong böå xiïm y trùæng muöët. Möåt sùæc
àeåp hoa nhûúâng nguyïåt theån maâ trong coäi trêìn gian tûúãng chûa
bao giúâ thêëy.
   Tûå nhiïn mùåt Dûúng Qua àoã bûâng lïn, noá cuái xuöëng vò xêëu
höí nhû nhêån thêëy thiïëu nûä àûa mùæt nhòn tûâ àêìu àïën chên noá.
   Baâ laäo vûâa cûúâi vûâa noái:
   - Ta chùèng biïët laâm thïë naâo cho noá nñn, xin cö nûúng khuyïn
nhuã noá giuâm ta.
   Thiïëu nûä tiïën àïën gêìn nhòn nhûäng vïët thûúng cuãa Dûúng
Qua bõ ong àöët, röìi àûa tay súâ lïn traán noá xem noá nhiïîm àöåc àïën
mûác naâo. Loâng baân tay thiïëu nûä vûâa chaåm vaâo traán Dûúng Qua thò
Dûúng Qua coá caãm giaác nhû laânh laånh. Nhûng khöng phaãi laånh
nhû bùng tuyïët, maâ caái laånh ïm àïìm nhû nhung gêëm.
   Naâng noái:
   - Khöng sao àêu! Em nhoã aå! Em àaä uöëng chuát mêåt röìi chó
trong nûãa ngaây em seä bònh phuåc.http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      67

    Dûúng Qua nhòn chùm chùm vaâo thiïëu nûä, chûa biïët thiïëu
nûä êëy laâ ai? ÚÃ àêu? Taåi sao laåi coá möåt sùæc àeåp höìn nhiïn, noän naâ,
trong treão àïën thïë, thò baâ laäo nhû àaä hiïíu yá, noái:
  - Àêy laâ chuã nhên chöën naây, chaáu phaãi lïî pheáp àöëi xûã vúái cö
nûúng.
    Ngûúâi thiïëu nûä àeåp nhû hoa, trùæng nhû ngoåc kia, chñnh laâ
Tiïíu Long Nûä trong möå àaâi Hoaåt Tûã Nhên maâ khaách giang höì àaä
tûâng àûúåc nghe danh hiïåu. Coân baâ laäo chñnh laâ ngûúâi laäo böåc cuãa võ
töí sû möå àaâi vaâ Truâng Dûúng cung vêåy.
   Tûâ ngaây võ àaåo trûúãng úã möå àaâi taå thïë, hai ngûúâi naây vêîn
söëng chung vúái nhau trong möå àaâi khöng rúâi nûãa bûúác.
    Vûâa röìi, nghe tiïëng ong bay, Tön baâ biïët coá ngûúâi xêm nhêåp
àõa phêån möå àaâi, vaâ keã êëy têët bõ ong cùæn troång thûúng nïn ra nhòn
thûã xem sao. Böîng baâ thêëy Dûúng Qua, möåt thùçng beá coân àang
tuöíi êëu thú nïn Tön baâ àem loâng thûúng haåi ra tay cûáu àöå cho noá.
  Tön baâ àaä àûa noá vaâo trong lêëy mêåt cho uöëng giaãi àöåc. Do àoá,
Dûúng Qua múái àûúåc höìi tónh mau choáng nhû vêåy.
    Theo luêåt lïå thò ngûúâi ngoaâi khöng àûúåc vaâo möå àaâi, àêìu laâ
núi cuãa möå, töëi kyå nhêët laâ nam giúái. Dûúng Qua tuy thuöåc vaâo nam
giúái song tuöíi coân nhoã, laåi bõ ong àöåc cùæn bõ thûúng nùång quaá, Tön
baâ àaánh liïìu vûúåt ra ngoaâi luêåt lïå àaä quy àõnh àïí mong cûáu söëng
noá laâm phûúác.
   Nïëu Tön baâ laâ möåt sû phuå xêëu nhêët úã trêìn gian thò cuäng laâ
möåt ngûúâi coá loâng töët nhêët, tûâ bi nhêët trïn coäi thïë.
    Dûúng Qua lêìn lêìn thêëy caác vïët thûúng ïm dõu vaâ tinh thêìn
trúã nïn maånh meä vö cuâng. Noá ngöìi suåp xuöëng àêët, cuái àêìu laåy baâ
laäo vaâ Tiïíu Long Nûä cö nûúng.
   Noá noái:
   - Chaáu laâ Dûúng Qua kñnh baái Tön baâ vaâ Long cö nûúng.
   Veã hoan hó löå trïn neát mùåt baâ laäo. Baâ àúä Dûúng Qua dêåy noái:
   - A! Chaáu tïn Dûúng Qua! Thöi chùèng cêìn phaãi laåy nûäa!


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  68

   Baâ laäo dùæt noá vaâo trong möå àaâi.
   Tön baâ êín cû trong möå àaâi àïën nay àaä haâng mêëy mûúi nùm,
chùèng bao giúâ tiïëp xuác vúái ngûúâi ngoaâi, nay böîng dûng thêëy Dûúng
Qua laâ möåt àûáa beá khöi ngö, ùn noái lanh lúåi, lêm vaâo hoaân caãnh tai
naån nïn àem loâng thûúng mïën.
   Tiïíu Long Nûä luác naâo daáng mùåt cuäng trêìm lùång nhû mùåt
nûúác höì thu. Naâng ngöìi trïn möåt chiïëc traâng kyã gêìn àoá, chó khe
kheä gêåt àêìu khi nhòn noá.
   Tön baâ hoãi Dûúng Qua:
    - Chaáu tûâ àêu àïën? Vò sao maâ bõ nhiïîm thûúng tñch? Coá keã
naâo aác nghiïåt àaánh chaáu nhû thïë?
   Dûát lúâi, Tön baâ khöng chúâ Dûúng Qua àaáp, lêëy möåt caái baánh
cho Dûúng Qua baão ùn cho àúä àoái.
    Dûúng Qua ùn mêëy miïëng baánh ngon miïång, àem àêìu àuöi
cêu chuyïån mònh kïí laåi cho hai ngûúâi trong möå àaâi nghe. Noá ùn
noái hoaåt baát, linh lúåi, thónh thoaãng pha vaâo cêu chuyïån nhûäng lúâi
noái tònh caãm khiïën ngûúâi nghe phaãi xuác àöång khöng ñt.
   Tön baâ nghe kïí xoát xa cho thên thïë noá, thónh thoaãng thúã daâi
cheáp miïång, Tiïíu Long Nûä thanh sùæc vêîn khöng luác naâo thay àöíi.
Naâng vêîn thû thaái ngöìi nghe cho àïën luác Dûúng Qua kïí àïën
chuyïån Lyá Maåc Thu, naâng múái àûa mùæt nhòn Tön baâ möåt chuát.
    Tön baâ nghe Dûúng Qua kïí hïët cêu chuyïån. Liïìn dang tay bïë
noá vaâo loâng êu yïëm, noái:
   - Chao öi ! Sao maâ söë phêån cuãa chaáu laåi khöí cûåc àïën thïë.
   Tiïíu Long Nûä tûâ tûâ àûáng dêåy nhòn Tön baâ noái:
   - Nhûäng vïët thûúng cuãa em beá chùèng coá gò àaáng ngaåi. Thûa
Tön baâ, xin Tön baâ haäy àûa chaáu ra khoãi möå àaâi ài.
   Cêu noái cuãa naâng laâm cho caã hai ngûúâi àïìu run lïn.
   Dûúng Qua thöín thûác noái:
http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      69

   - Chaáu chùèng muöën trúã vïì! Chaáu chùèng muöën trúã vïì! Xin cho
chaáu úã laåi àêy vúái baâ vúái cö nûúng, dêîu àïën chïët chaáu cuäng chùèng
rúâi.
   Tön baâ noái:
    - Daám thûa cö nûúng! Nïëu àïí noá trúã vïì Truâng Dûúng cung noá
seä bõ cûåc khöí lùæm. Sû phuå noá chùèng ûa gò noá!
   Tiïíu Long Nûä àaáp:
   - Tön baâ nïn dêîn noá ra ngoaâi. Coân vïì àêu, úã àêu tuây yá noá.
Tön baâ coá thïí baão vúái sû phuå noá àûâng khe khùæt noá nûäa.
   Tön baâ noái:
   - Öi! Viïåc bïn Truâng Dûúng cung chuáng ta naâo coá biïët ra sao.
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Tön baâ lêëy cho noá möåt huä mêåt àïí noá mang theo röìi àem noá
ra khoãi chöën naây.
   Lúâi noái cuãa naâng tuy rêët nheå nhaâng, song coá veã uy nghiïm
laâm cho ngûúâi khaác khöng daám chöëng laåi.
    Tön baâ thúã daâi, biïët rùçng Tiïíu Long Nûä àaä noái ài noái laåi nhû
thïë laâ àaä quyïët àõnh röìi dêîu coá noái gò naâng cuäng chùèng nghe. Hai
mùæt baâ laäo nhòn Dûúng Qua coá veã luyïën tiïëc.
   Dûúng Qua àöång loâng, àûáng phùæt dêåy chùæp tay cuái àêìu baái
hai ngûúâi vaâ noái:
   - Chaáu xin taå ún Tön baâ vaâ cö nûúng àaä chûäa cho chaáu khoãi
caác vïët thûúng. Chaáu xin pheáp Tön baâ vaâ cö nûúng àùång lïn
àûúâng.
   Tön baâ nhòn Dûúng Qua vúái veã mùåt rêët aái ngaåi, noái:
   - Bêy giúâ chaáu àõnh vïì àêu?
   Dûúng Qua lùång ngûúâi ài möåt luác röìi àaáp:
   - Trúâi àêët vö cuâng vö têån... Chaáu thêëy chöî naâo töët thò vïì thöi.
Giúâ àêy chaáu chûa thïí naâo biïët trûúác àûúåc.http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                     70

   Thêåt ra, Dûúng Qua cuäng chûa biïët röìi àêy noá seä ra sao? Ài
vïì àêu? ÚÃ àêu? Noá phoá mùåc têëm thên noá cho hoaân caãnh.
   Thêëy neát mùåt buöìn rêìu cuãa noá àûúåm vaâo hai aánh mùæt, Tiïíu
Long Nûä noái:
   - Em àûâng lêëy laâm laå khi thêëy ta phaãi giuåc em rúâi khoãi chöën
naây. ÊËy búãi qui luêåt núi àêy nghiïm ngùåt, khöng cho pheáp ngûúâi
ngoaâi àûúåc vaâo chúá àûâng noái àïën chuyïån lûu truá nûäa.
    Dûúng Qua àaáp vúái gioång höìn nhiïn:
   - Em àaä tûâng söëng trong hoang laånh thò nay dêîu coá ra ài
cuäng chùèng sao. Nhûng chùèng biïët àïën bao giúâ em coá thïí thêëy laåi
àûúåc Cö nûúng vaâ Tön baâ!
   Lúâi noái tuy bùæt chûúác ngûúâi lúán, song haâm xuác ñt nhiïìu caái
ngêy thú cuãa möåt àûáa beá! Tön baâ nghe gioång noái êëy vûâa buöìn cûúâi
vûâa thûúng haåi, nhòn vaâo mùåt noá thêëy àöi mùæt noá rûúám lïå, hai gioåt
nûúác mùæt àang cuöån troân lùn xuöëng àöi goâ maá.
    Tön baâ khöng cêìm àûúåc loâng thûúng, laåi nùn nó Tiïíu Long
Nûä,
   - Thûa cö nûúng! Thên noá beá boãng, giûäa àïm khuya canh
vùæng biïët àêu maâ vïì. Xin cö nûúng cho noá lûu laåi àïën súám mai.
   Tiïíu Long Nûä àaä quyïët àõnh àiïìu gò thò àêu coá ai nùn nó cuäng
coi nhû chùèng nghe thêëy. Naâng nïí lúâi khe kheä lùæc àêìu noái:
    - Thûa Tön baâ, Tön baâ àaä quïn qui luêåt maâ Tiïn sû àaä dùån
sao?
   Tön baâ biïët coá noái nûäa cuäng chùèng ñch gò, tiïën àïën gêìn Dûúng
Qua noái nhoã:
    - Thöi ta cuâng vúái chaáu ài chúi vêåy.
    Dûúng Qua duåi mùæt cuái àêìu bûúác ra, noái:
    - Thûa baâ, chaáu chùèng daám phiïìn baâ dêîn chaáu ra ài.
    Noá vûâa ra àïën cûãa möå, böîng coá tiïëng noái tûâ ngoaâi voång vaâo:
   - Töi laâ àïå tûã cuãa Toaân Chên phaái Doaän Chñ Bònh, phuång
mïånh sû phuå töi àïën xin yïët kiïën Tiïíu Long Nûä cö nûúng.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     71

   Tiïëng noái roä raâng tûâ trong rûâng gêìn möå àaâi nghe roä möìn möåt.
   Tön baâ vöåi lûúát túái, nùæm chùåt tay Dûúng Qua noái:
   - Coá ngûúâi úã ngoaâi toan bùæt chaáu. Chaáu àûáng yïn núi àêy,
àûâng ra nûäa.
   Mùåt Dûúng Qua böîng nhúåt nhaåt, nûãa kinh haäi, nûãa tûác giêån,
thên thïí noá run lïn.
   Tiïíu Long Nûä noái:
    - Thûa Tön baâ, xin Tön baâ hoãi xem hoå muöën yïët kiïën chuáng
ta coá àiïìu chi.
   Tön baâ nghô ngúåi möåt laát röìi quay sang noái vúái Dûúng Qua:
  - Chaáu úã àêy, àïí ta ra ngoaâi hoãi xem hoå muöën yïët kiïën cö
nûúng coá viïåc gò?
    Dûúng Qua bêím tñnh vöën ngang ngaånh, luác bêëy giúâ khñ uêët
laåi nöíi lïn, noá troån àöi mùæt troân xoe nhòn ra ngoaâi noái:
   - Thûa Tön baâ, Tön baâ chùèng cêìn che chúã chaáu laâm chi, viïåc
chaáu laâm chaáu chõu, chaáu àaä lúä tay àaánh chïët möåt àaåo sô úã Truâng
Dûúng cung, duâ chaáu coá bõ hoå giïët cuäng àûúåc.
   Noái dûát lúâi noá nhaãy thoát ra ngoaâi.
   Baâ laäo thúã daâi, noái:
   - Thùçng beá naây thûåc khoá baão. Boån hoå àang úã núi trung têm
khu vûåc cuãa möå àaâi, noá laâm sao thoaát ra khoãi àûúåc.
   Noái laâ möå àaâi, nhûng kyâ thûåc àêy laâ möåt toâa nhaâ röång lúán
xêy ngêìm dûúái loâng nuái. Xûa kia chñnh Vûúng Truâng Dûúng àaä
duâng chöën naây àïí luyïån têåp voä nghïå. Luác àêìu, Vûúng Truâng
Dûúng chó xêy cêët sú saâi nhûng cuäng àaä böë trñ nghiïm chónh núi cû
truá cuãa mònh, àïí xûáng àaáng laâ núi trung têm cuãa möåt mön phaái.
Sau àoá ngûúâi baån cuä cuãa Vûúng Truâng Dûúng àïën úã, laåi chónh àöën
thïm lïn, laâm cho möå àaâi thïm veã uy nghi diïîm lïå, nhêët laâ caác
phoâng, caác àöång vaâ nhûäng löëi ra vaâo trúã nïn huyïìn aão khaác
thûúâng.http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  72

   Bêëy giúâ Tön baâ thêëy Dûúng Qua bûúáng bónh liïìn nhaãy theo,
nùæm tay dùæt ài.
   Chó möåt luác, hai ngûúâi ra khoãi cûãa àöång, xuyïn qua rûâng
thöng àïën möåt miïëng àêët tröëng trûúác rûâng.
   Trùng saáng, xuyïn qua caác caânh cêy keä laá nhû thïëp vaâng,
dûúái aánh trùng, coá boáng saáu, baãy àaåo sô. Àaâng xa laåi coá böën àaåo
nhên àang phuåc dõch sùn soác cho hai ngûúâi bõ thûúng laâ Tônh
Quang vaâ Triïåu Chñ Kñnh.
    Mêëy àaåo nhên tröng thêëy Dûúng Qua liïìn baân luêån vúái nhau
röìi tiïën lïn phña trûúác mêëy bûúác.
    Dûúng Qua giêåt tay ra khoãi baân tay baâ laäo, chaåy àïën àaâng
trûúác noái lúán.
   - Ta úã chöî naây chúâ chuáng bay àïën àïí giïët chïët ta àêy.
    Mêëy àaåo nhên khöng ngúâ tñnh khñ Dûúng Qua laåi coá thïí cûáng
coãi vaâ liïìu lônh àïën thïë. Trong àaám àaåo nhên êëy coá möåt ngûúâi xöng
ra, àõnh chöåp lêëy Dûúng Qua êën àêìu àêíy noá vïì phña trûúác.
   Dûúng Qua àiïìm tônh, cûúâi nhaåt, noái:
   - Ta àêu theâm tröën traánh maâ ngûúi laåi vöåi vaâng àïën thïë.
    Võ àaåo nhên êëy laâ àïå tûã cuãa Triïåu Chñ Kñnh. Vò thêëy sû phuå
noá vò Dûúng Qua maâ bõ ong àöët troång thûúng nïn noáng loâng muöën
bùæt Dûúng Qua àaánh cho chïët. Tûâ thuúã nhoã, àaåo sô naây söëng bïn
Triïåu Chñ Kñnh àûúåc Triïåu Chñ Kñnh sùn soác coi nhû con àeã vêåy,
nay Triïåu Chñ Kñnh bõ ong àöët chïët ài söëng laåi laâm sao noá khoãi àau
loâng. Noá hùm húã duâng quyïìn àaánh vaâo àêìu Dûúng Qua.
    Tön baâ àõnh buång seä àem lúâi phaãi traái noái chuyïån vúái caác àaåo
sô, song thêëy Dûúng Qua bõ àaåo sô kia nùæm àêìu, àöåt kñch möåt caách
taân nhêîn, baâ laäo trong phuát àöång loâng thûúng liïìn phi thên túái
phoáng vaåt aáo àaánh vaâo boån kia àïí cûáu Dûúng Qua. Boån kia bõ àau
tï taái caã ngûúâi tûúãng nhû möåt lùçn roi sùæt àaánh vaâo da thõt phaãi
buöng Dûúng Qua ra.
   Tön baâ tay traái böìng Dûúng Qua, tay phaãi chöëng vaâo höng,
hiïn ngang lui vïì phña rûâng thöng.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                       73

   Miïëng àaánh bùçng vaåt aáo àïí cûúáp laåi ngûúâi nhanh nhû àiïån,
khiïën cho caác àaåo sô àûáng ngêy ngûúâi, khöng kõp àïì phoâng.
   Tön baâ ài xa àûúåc vaâi trûúång thò ba àaåo sô tûác giêån heát lúán:
   - Boã thùçng êëy ra!
   Dûát lúâi, hoå hoâ nhau xöng àïën. Tön baâ ngoaãnh àêìu laåi, cûúâi
nhaåt noái:
   - Caác ngûúâi laâm gò thïë.
   Bêëy giúâ Doaän Chñ Bònh xöng àïën, nhêån ra àûúåc baâ laäo laâ
ngûúâi àaä úã lêu nùm trong Hoaåt Tûã Nhên möå àaâi, nïn chùèng daám
khinh thûúâng, súå mùæc töåi vúái tiïìn nhên liïìn ra lïånh cho caác àaåo sô
kia:
   - Têët caã moåi ngûúâi àïìu phaãi dang ra, khöng àûúåc vö lïî vúái
Tön baâ.
   Àoaån Doaän Chñ Bònh cuái raåp àêìu laâm lïî:
   - Àïå tûã Doaän Chñ Bònh xin kñnh baái bêåc tiïìn böëi.
   Baâ laäo hoãi:
   - Coá chi thïë.
   Doaän Chñ Bònh thûa:
    - Coá thùçng beá kia laâ àïå tûã cuãa Toaân Chên phaái, kñnh xin tiïìn
böëi vui loâng traã laåi cho.
   Tön baâ quùæc mùæt nghiïm nghõ noái:
   - Trûúác mùåt ta, caác ngûúi duâng nhûäng àoân àöåc aác àaánh noá.
Nïëu ta trao noá cho caác ngûúi mang vïì Truâng Dûúng cung thò
khöng biïët caác ngûúi coân àöëi xûã taân aác vúái hùæn bùçng caách naâo nûäa.
Ta núä loâng naâo àïí cho àûáa treã thú phaãi chõu àaây àoåa oan uöíng?
   Doaän Chñ Bònh nuöët nhuåc, noái:
    - Thùçng nhoã naây thûåc ngoan cöë chûa tûâng thêëy. Noá lûâa thêìy
döëi baån, khöng coân biïët lïî nghôa, trúâi àêët laâ gò. Chuáng töi rùn phaåt
noá thò noá laåi coân ûúng ngaånh hún.
   Baâ laäo vêîn giêån dûä, noái:

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  74

   - Ghï gúám chûa! Noá lûâa thêìy baån û? Hay laâ nhûäng bêåc laâm
anh laâm cha àaä lûâa döëi noá? Suöët nûãa nùm, chùèng daåy noá àûúåc möåt
ngoán voä naâo, thïë maâ baão noá phaãi ra tó thñ vúái nhûäng àöì àïå haão haán
trong phaái. Noá khöng muöën àêëu maâ cûá eáp noá phaãi àêëu. Àïën khi
àêëu têët phaãi coá keã hún ngûúâi thua, sao laåi buöåc noá vaâo töåi ûúng
ngaånh? Àöëi vúái möåt àûáa treã thú nhû thïë àoá maâ moåi ngûúâi xuám laåi
àaánh noá nhû àaánh möåt keã thuâ thò coân mùåt muäi naâo daám xûng laâ sû
phuå, sû thuác, sû baá cuãa noá û? Bûåc trïn lêìm löîi bao giúâ cuäng àùæc töåi
hún keã dûúái.
   Tön baâ coá neát mùåt xêëu xñ, khi maáu giêån böëc lïn, mùåt àoã gay,
caác bùæp thõt nhùn nheo rung chuyïín laåi caâng laâm cho baâ laäo thö
kïåch hún nûäa. Caác àaåo sô ai nhòn vaâo mùåt baâ cuäng phaãi rúån ngûúâi.
   Doaän Chñ Bònh nghe baâ laäo noái möåt höìi, nghô buång:
   - Viïåc àaã thûúng Tônh Quang àêu phaãi laâ löîi cuãa Dûúng Qua,
chó taåi nhûäng ngûúâi àûáng xem kñch baác.
   Nghô nhû vêåy, hùæn noái:
   - Viïåc phaãi quêëy chuáng töi cêìn trònh vúái võ àaåo trûúãng chuáng
töi phaán xeát. Bêy giúâ xin kñnh laäo tiïìn böëi giao traã Dûúng Qua thöi.
   Tön baâ cûúâi nhaåt noái:
   - Toaân Chên mön phaái tûâ Vûúng Truâng Dûúng trúã vïì sau
khöng coá lêëy möåt ngûúâi xûáng àaáng. Búãi thïë tuy boån ta úã gêìn maâ
chùèng bao giúâ lui túái.
   Doaän Chñ Bònh nghe noái, baão thêìm:
   - Löîi êëy do möå àaâi àêu phaãi löîi cuãa boån ta khöng lui túái.
   Tuy nghô thïë, Doaän Chñ Bònh cuäng chùèng muöën biïån luêån
laâm gò vúái baâ laäo, chó muöën baâ laäo traã Dûúng Qua laåi cho xong viïåc
beân noái xuöi:
   - Laäo tiïìn böëi laâ bêåc taâi cao àûác troång, nïëu trong phaái Toaân
Chên chuáng töi coá àiïìu gò sú xuêët daám xin laäo tiïìn böëi noái vúái àaåo
trûúãng chuáng töi àïí rùn daåy, vaâ cuäng àïí coá dõp chuáng töi àïën taå töåi
cuâng bêåc tiïìn böëi vaâ Long cö nûúng.


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                       75

   Giûäa luác àoá, Dûúng Qua àang àûúåc Tön baâ bïë ngang höng, kïì
tai noái nhoã:
  - Thûa Tön baâ, laäo àaåo sô naây quó quaái lùæm, nhiïìu mûu kïë
thêm àöåc lùæm, xin Tön baâ haäy cêín thêån keão lêìm mûu àoá.
   Tön baâ thêëy thùçng beá àöëi vúái mònh thên thiïët chùèng khaác
tònh baâ chaáu ruöåt thõt, lêëy laâm thñch thuá, nghô buång:
    - Duâ chuáng coá noái àïën àêu ta cuäng khöng thïí trao traã thùçng
beá naây cho chuáng haânh haå àûúåc.
   Tön baâ noái lúán:
    - Ngûúi àõnh àem thùçng beá naây vïì Truâng Dûúng cung àïí àöëi
phoá vúái noá chúá gò. Trúâi úi! Laâm bêåc sû phuå laåi phaãi àöëi phoá vúái àïå
tûã, àöëi phoá vúái con nñt û?
   Doaän Chñ Bònh noái:
   - Àïå tûã àêy vúái cha àûáa beá xûa kia vöën laâ tònh àöìng mön. Nay
cha noá mêët ài, noá laâ àûáa con cöi cuát, àïå tûã núä naâo quïn tònh cha noá
maâ xûã tïå vúái noá. Xin trûúãng laäo cûá an têm.
   Baâ laäo laåi lùæc àêìu noái:
   - Giaâ naây vöën chùèng ûa keã khaác noái nhiïìu lúâi.
   Noái àoaån Tön baâ böìng Dûúng Qua raão bûúác vaâo rûâng.
   Bêëy giúâ Triïåu Chñ Kñnh àang bõ ong àöåc cùæn, àûúåc moåi ngûúâi
cûáu chûäa gêìn àêëy. Tuy Triïåu Chñ Kñnh vêîn coân àau àúán khoá chõu,
nhûng khi baâ laäo noái, Triïåu Chñ Kñnh vêîn nghe roä vaâ khöng dùçn
àûúåc sûå cùm tûác, liïìn vuâng dêåy chaåy vïì hûúáng Tön baâ quaát lúán:
    - Thùçng nhoã kia laâ àïå tûã cuãa ta, muöën àaánh muöën mùæng chûãi
noá laâ do quyïìn ta quyïët àõnh. Ai ngùn caãn sû phuå khöng cho trûâng
phaåt àïå tûã têët keã êëy khöng biïët àiïìu.
    Baâ laäo thêëy Triïåu Chñ Kñnh nhaãy löìng löån nhû àûáa mêët trñ,
laåi nghe gioång noái höîn laáo êëy biïët hùæn laâ sû phuå cuãa Dûúng Qua,
vaâ lúâi Dûúng Qua laâ àuáng, nïn chùèng theâm phên lúâi hún thiïåt, cêët
tiïëng noái:
   - Ta chùèng àïí cho ngûúi coá quyïìn, ngûúi laâm gò ta.

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  76

   Triïåu Chñ Kñnh àoã ngêìu àöi mùæt, quaát:
   - Àûáa beá àoá laâ àïå tûã cuãa ta. Baâ coá can hïå gò àïën noá? Baâ coá
quyïìn gò giûä lêëy noá.
   Tön baâ gioång run run, àaáp:
   - Tûâ trûúác noá àaä khöng phaãi laâ ngûúâi trong mön phaái Toaân
Chên. Noá àaä tön Tiïíu Long Nûä laâm sû mêîu, Tiïíu Long Nûä trong
möå àaâi coá quyïìn àõnh àoaåt söë phêån cuãa noá, caác ngûúi khöng coá
quyïìn.
   Caác àaåo sô nghe baâ laäo noái àïìu nhöën nhaáo lïn.
   Búãi vò theo quy tùæc trong voä lêm, möåt àïå tûã àaä nhêån ai laâm
thêìy röìi thò khöng coá quyïìn chaåy sang thêìy khaác khi khöng coá sûå
àöìng yá cuãa thêìy trûúác. Traái leä àoá seä bõ gheáp vaâo töåi böåi nghõch.
Ngûúåc laåi, caác bêåc thêìy cuäng khöng coá quyïìn nhêån àïå tûã cuãa keã
khaác laâm àïå tûã cuãa mònh khi chûa àûúåc võ thêìy trûúác yïu cêìu. Hún
nûäa, möåt àïå tûã ngûúâi naây sang hoåc ngûúâi khaác cuäng khöng àûúåc goåi
ngûúâi khaác bùçng sû phuå. Trong àúâi voä chó àûúåc goåi möåt ngûúâi bùçng
sû phuå maâ thöi. Vñ nhû Quaách Tônh trûúác kia àaä laâm lïî thuå giaáo
Giang Nam thêët tûã, sau àïën hoåc Höìng Thêët Cöng, vêîn khöng àûúåc
goåi Höìng Thêët Cöng laâ sû phuå. Maäi àïën Kha Trêën AÁc vò coá sûå daân
xïëp chñnh thûác vúái Thêët tûã, thoãa thuêån phên cöng nïn múái goåi Kha
Trêën AÁc laâ sû phuå.
    Tön baâ bõ Triïåu Chñ Kñnh vùån hoãi, khöng biïët traã lúâi laâm sao
phaãi noái bûâa nhû thïë, baâ khöng biïët rùçng noái nhû thïë laâ traái vúái
quy tùæc trong voä lêm. Hún nûäa, baâ laäo tûå thuúã nay coá bao giúâ giao
thiïåp vúái ngûúâi ngoaâi àêu maâ hiïíu biïët quy tùæc.
   Caác àaåo sô trong phaái Toaân Chên nghe baâ laäo noái, ai cuäng toã
veã cùm tûác, búãi vò baâ àaä cöng khai phaãn laåi luêåt lïå cuãa töí sû.
   Triïåu Chñ Kñnh cùæn rùng cöë nhõn àau, theát hoãi Dûúng Qua:
   - Dûúng Qua! Coá àuáng thïë chùng? Coá phaãi maây àaä nhòn nhêån
Tiïíu Long Nûä laâm sû phuå chùng?
   Dûúng Qua chó laâ möåt àûáa beá, àêu biïët trúâi àêët laâ gò. Noá thêëy
ai bïnh vûåc cho noá thò noá hûúãng ûáng noái theo.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      77

   Búãi vêåy noá gûúâm mùæt nhòn Triïåu Chñ Kñnh, quaát lúán:
    - Àaåo sô khöën kiïëp kia! Caã boån àaánh ta, ta coân laâm sao nhêån
laâ thêìy àûúåc! Ta àaä baái laåy Tön baâ laâm sû mêîu vaâ caã Tiïíu Long Nûä
cö nûúng nûäa.
   Lûãa giêån xöng lïn nguân nguåt úã hoång úã cöí, Triïåu Chñ Kñnh
nhû muöën xeá tung löìng ngûåc, Triïåu Chñ Kñnh vuâng dêåy nhû möåt
con höí àoái, lêëy tay xóa vïì phña baâ laäo.
   Tön baâ mùæng lúán:
   - Suác sanh! Ngûúi muöën laâm gò ta?
   Röìi baâ lêëy tay gaåt phùæt Triïåu Chñ Kñnh ra.
   Triïåu Chñ Kñnh vöën laâ möåt tay cûå phaách trong phaái Toaân
Chên so vúái nhûäng ngûúâi trong haâng àïå tam àaåi àïå tûã. Búãi vêåy mùåc
duâ àang bõ thûúng, Triïåu Chñ Kñnh ra quyïìn vêîn coân maänh liïåt
lùæm.
    Sau möåt àoân chaåm nhau, caã hai bïn àïìu lui vïì möåt bûúác àïí
thuã thïë.
   Tön baâ lûúâm mùæt nhòn Triïåu Chñ Kñnh noái:
   - Khaá khen mi cuäng laâ tay baãn lônh, khöng phaãi laâ têìm
thûúâng.
   Triïåu Chñ Kñnh laåi xöng vaâo xóa möåt àoân thûá hai nûäa. Nhûng
ngoán àoân naây cuäng bõ Tön baâ àaánh veåt ra.
   Lêëy laâm uêët ûác, Triïåu Chñ Kñnh lêëy toaân lûåc têën cöng àoân
thûá ba nûäa.
   Lêìn naây Tön baâ khöng gaåt, neá sang möåt bïn maâ vuát vaåt aáo
tung ra, Triïåu Chñ Kñnh nghe tiïëng gioá toan traánh sang möåt bïn
thò böîng nhiïn àïën luác caái vïët àöåc trong ngûúâi trúã laåi haânh haå laâm
cho Triïåu Chñ Kñnh àau nhûác khöng chõu nöíi, öm àêìu ngöìi phõch
xuöëng àêët.
   Tön baâ tiïën àïën àaá vaâo möng Triïåu Chñ Kñnh möåt àaá laâm cho
Triïåu Chñ Kñnh tung böíng lïn trúâi nhû möåt traái banh, tiïëng la uá úá
khöng dûát.

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                     78

   Thêëy vêåy caác àaåo sô hö nhau lêåp baây thïë trêån Bùæc àêíu àïí àöëi
phoá vúái Tön baâ.
    Tuy Tön baâ khöng biïët àïën trêån Bùæc àêíu, song chó giao àêëu
vaâi hiïåp, baâ laäo àaä biïët thïë trêån lúåi haåi nhû thïë naâo röìi. Tay traái baâ
phaãi böìng Dûúng Qua chó coân coá möåt tay mùåt àïí ûáng phoá vúái àöëi
phûúng maâ thöi.
   Sau khi àaánh túái hiïåp thûá mûúâi ba, baâ laäo àaä bõ thïë trêån vêy
haäm, buöåc baâ úã trong tònh traång hiïím ngheâo.
   Thêåt ra, nïëu àem taâi voä nghïå cuãa möîi àaåo sô ra maâ so saánh
thò trong boån coân keám thua baâ laäo nhiïìu. Nhûng nhúâ thïë trêån Bùæc
àêíu baãy ngûúâi húåp sûác laåi thaânh möåt, nïn maänh lûåc phi thûúâng,
trêån thïë nhúâ àoá biïën chuyïín theo löëi liïn hoaân laâm cho baâ laäo úã
trong thïë "maänh höí nan àõch quêìn höì".
   Möîi ngoån cûúác Tön baâ cöng kñch àïìu bõ Doaän Chñ Bònh chó
huy trêån thïë möåt caách linh diïåu, giaãi vêy möåt caách dïî daâng.
   Coân thïë cöng cuãa Bùæc àêíu trêån luön luön liïn tuåc, khöng hïì
giaán àoaån. Búãi vêåy, chó àaánh thïm mûúâi hiïåp nûäa, laâ Tön baâ bõ hai
àaåo sô khoáa àûúåc tay phaãi, meá höng traái laåi bõ hai ngûúâi nûäa cöng
kñch bùçng nhûäng àoân böí thûúång.
   ÚÃ vaâo thïë bùæt buöåc, Tön baâ phaãi buöng Dûúng Qua ra àïí
àûúåc raãnh tay ûáng chiïën.
    Nhûng baâ vûâa buöng Dûúng Qua thò böîng nghe möåt tiïëng
huyát, hai àaåo sô xöng àïën bùæt Dûúng Qua.
    Tön baâ nghô buång:
    "Dûúng Qua mùæng boån àaåo sô kia laâ khöën khiïëp thêåt cuäng
àuáng. Ta khöng ngúâ boån chuáng laåi nhiïìu thuâ oaán vúái thùçng beá nhû
thïë".
   Àoaån, baâ laäo tung vaåt aáo quêët àuöíi hai ngûúâi, möìm ngên lïn
mêëy tiïëng o! o!. Tiïëng ngên luác àêìu nhoã sau lúán dêìn.
    Doaän Chñ Bònh àaä roä àûúåc taâi nghïå cuãa laäo baâ nïn tûâ luác giao
àêëu àïën giúâ hïët sûác thêån troång. Doaän Chñ Bònh thûâa hiïíu võ tiïìn
böëi kia tûâ xûa àïën nay cû truá trong Hoaåt Tûã Nhên möå àaâi, so vúái võ

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      79

töí sû saáng lêåp ra mön phaái Toaân Chên thò taâi nghïå kïí cuäng suyát
soaát, chó vò baâ laäo giaâ nua vêåy thöi. ÊËy vêåy, muöën thùæng baâ laäo àêu
phaãi chuyïån dïî, dêîu rùçng vúái thïë Bùæc àaãu trêån.
   Luác nghe tiïëng o! o! o! Doaän Chñ Bònh tûúãng rùçng àoá laâ möåt
pheáp "truyïìn êm nhiïëp têm" àïí àiïìu hoaâ húi thúã vaâ öín àõnh têm
thêìn, phoâng bõ àõch nhên duâng phaáp thuêåt chïë ngûå, naâo ngúâ àêu
nhûäng êm thanh êëy möîi phuát möåt lúán dêìn, röìi gêy nïn möåt biïën cöë
laâm cho caác àaåo sô phaãi kinh hoaâng khiïëp vña.
http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  80
                  HÖÌI 14

                TÖN BAÂ BAÂ   Tiïëng ngên o! o! o! cuãa baâ laäo hoaâ vúái tiïëng vo vo tûâ àùçng xa
voång laåi.
   Doaän Chñ Bònh thêët sùæc ra lïånh cho caác àaåo sô:
   - Toaân thïí haäy ruát lui lêåp tûác.
   Moåi ngûúâi nghe hiïåu lïånh ngêín ngûúâi ra, khöng hiïíu taåi sao
boån chuáng àang thùæng thïë, baâ giaâ kia chó ngên mêëy tiïëng O! O! O!
maâ phaãi ruát lui, súå sïåt.
    Thò ra, möåt bêìy ong trùæng nhêëp nhoá trong aánh trùæng àang
tiïën àïën vun vuát. Chó phuát chöëc, bêìy ong àaä buãa vêy trïn àêìu caác
àaåo sô.
   Caác àaåo sô àaä chñnh mùæt tröng thêëy Triïåu Chñ Kñnh bõ ong
cùæn àau àúán thïë naâo röìi nïn luác thêëy bêìy ong, ai nêëy thêët sùæc, cùæm
àêìu chaåy khöng daám ngoaãnh cöí laåi.
   Àaân ong trùæng cöë sûác bay nhanh àuöíi theo.
  Thêëy caác àaåo sô khöng thïí naâo traánh nöíi ong àöåc àöët, baâ laäo
móm cûúâi sung sûúáng.
   Giûäa luác nguy biïën àoá, böîng phña Truâng Dûúng cuäng xuêët
hiïån möåt àaåo nhên rêu toác baåc, hònh dung quùæc thûúác, tay cêìm
möåt cêy àuöëc, lûãa chaáy nguân khoái toaã um tuâm chaåy àïën nung vaâo
bêìy ong àöët, bêìy ong trùæng bõ khoái lûãa liïìn bay tûá taán vaâo rûâng
hïët.
   Baâ laäo tröng thêëy ngaåc nhiïn, cêët tiïëng hoãi lúán:
   - Laäo àaåo sô kia laâ ai maâ daám caã gan phaá hoaåi bêìy ong cuãa
ta?http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      81

    Võ àaåo sô êëy, sau khi xua àuöíi bêìy ong, bûúác àïën trûúác mùåt baâ
laäo, vûâa cûúâi vûâa noá:
    - Bêìn àaåo chñnh laâ Xñch Àaåi Thöng, kñnh chaâo Tön baâ baâ.
    Tön baâ xûa nay khöng tiïëp xuác vúái ngûúâi trong phaái voä lêm
song vò úã gêìn Truâng Dûúng cung nïn coá nghe danh Xñch Àaåi Thöng
laâ möåt tay trong baãy cao sû àaåi àïå tûã cuãa Vûúng Truâng Dûúng, cao
thuã trong Toaân Chên phaái.
   Thêëy Xñch Àaåi Thöng uy duäng nhû thïë, Tön baâ liïn tûúãng
àïën Doaän Chñ Bònh vaâ caác àaåo sô àöìng haång khaác khöng phaãi laâ
nhûäng tay têìm thûúân g.
    Trong luác àoá, àùçng sau Xñch Àaåi Thöng coá möåt àaåo sô noái lúán:
   - Khûu, Vûúng sû huynh! Chuáng ta coá thïí dûâng chên núi àêy
maâ khöng súå bõ ong àöët nûäa àêu.
   Xñch Àaåi Thöng quay laåi nhòn thò thêëy Khûu Xûã Cú vaâ Vûúng
Xûã Nhêët, hai ngûúâi naây quêìn aáo coân vûúng neát buåi àûúâng chûa
phai, liïìn hoãi:
   - UÃa! Sû huynh Khûu, Vûúng àaä vïì àïën röìi sao. Cuöåc du
haânh coá gò laå khöng?
   Khöng àúåi Vûúng Xûã Cú vaâ Vûúng Xûã nhêët àaáp lúâi, Xñch àaåi
Thöng quay laåi nhòn Tön baâ thò bêëy giúâ Tön baâ àaä mêët daång. Moåi
ngûúâi chó nghe trong phña rûâng sêu coá tiïëng cûúâi the theá cuãa baâ
laäo.
    Doaän chñ Bònh noái:
    - Xñch sû thuác! Chuáng ta coá àuöíi theo chùng?
    Xñch àaåi Thöng lùæc àêìu àaáp:
   - Khöng nïn! Töí sû chuáng ta àaä cùn dùån khöng ai àûúåc àïën
àoá. Chuáng ta nïn trúã laåi voä àiïån höåi kiïën röìi lo liïåu.
    Luác àoá Tön Baâ àaä böìng Dûúng Qua trúã laåi Hoaåt tûã Nhên möå
àaâi.
http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 82

    Qua möåt cún biïën cöë, hai baâ chaáu caâng quyïën luyïën nhau hún
trûúác. Dûúng Qua loâng höìi höåp, khöng biïët Tiïíu Long Nûä coá bùçng
loâng cho mònh lûu truá chùng nïn neát mùåt daâu daâu.
   - Khöng sao! Chaáu cûá yïn têm, baâ seä tòm caách noái thïë naâo cho
cö nûúng phaãi chêëp nhêån.
   Kïë àoá, baâ laäo dùån Dûúng Qua ngöìi úã phoâng ngoaâi, coân baâ vaâo
möåt mònh àïí baân baåc vúái Tiïíu long Nûä.
   Möåt luác sau, Dûúng Qua chúâ maäi khöng thêëy baâ laäo ra, loâng
noá nghô mniïn man, hïët chuyïån noå sang chuyïån kia, buång baão daå:
    - Thïë naây chùæc laâ Long cö nûúng khöng bùçng loâng nhêån mònh
úã laåi àêy röìi. Nïëu àïí Tön baâ cûá eáp cö nûúng tûác laâ mònh àaä laâm
phiïìn loâng luön caã hai ngûúâi. Nhû vêåy àêu phaãi mònh baáo ên hoå.
   Nghô vêåy, dûúng Qua quyïët rúâi khoãi möå àaâi. Noá àûáng dêåy ài
ra.
   Vûâa ra àïën cûãa thò Tön Baâ àaä hú haäi chaåy àïën hoãi noá:
   - Chaáu ài àêu thïë? Phaãi chaáu tòm ta chùng?
   Dûúng Qua rúm rúám nûúác mùæt noái:
   - Thûa Tön baâ, chaáu ài àêy! Chaáu àaä lúán röìi chùèng leä cûá laâm
phiïìn àïën Tön baâ maäi sao?
   Tön baâ noái:
   - Khöng! Ta phaãi àûa chaáu àïën gûãi möåt núi naâo vaâ phaãi laâm
thïë naâo àïí hoå thaânh têm daåy döî chaáu mai sau trúã nïn ngûúâi.
   Nghe Tön baâ noái vêåy, Dûúng Qua biïët Tiïíu Long Nûä khöng
muöën cho noá truá taåi möå àaâi, loâng noá se thùæt, möåt nöîi buöìn vö haån
tûâ àêu àöåt nhêåp vaâo ngûúâi noá. Noá cuái àêìu noái:
   - Cuäng chùèng sao aå! Chaáu laâ möåt àûáa beá hû hoãng thò dêìu àïën
àêu cuäng chùèng ai ûa chaáu. Daám xin Tön baâ àûâng vò tònh thûúng
chaáu maâ phñ cöng.
   Lúâi noái nhû húân döîi êëy àaä laâm cho loâng baâ laäo àau àúán.
    Baâ laäo vöën laâ ngûúâi nhanh chên nheå miïång dïî vui maâ cuäng
dïî caãm àöång. Sau khi thuyïët phuåc Tiïíu Long Nûä maâ naâng cûá nhêët

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     83

àõnh khöng cho Dûúng Qua úã laåi, baâ laäo àaä coá yá giêån húân, bêy giúâ
nghe Dûúng Qua noái, baâ laäo gùæt lïn:
   - Thöi àûúåc, baâ chaáu ta cuâng ra ài. Chaáu úã chöën naâo ta úã chöën
nêëy, miïîn baâ chaáu ta àûúåc gêìn guäi nhau.
   Thêåt ra, tñnh tònh möåt baâ giaâ coá khaác. Do caái bêët thûúâng êëy
maâ ngûúâi àúâi coá cêu "giaâ treã àöìng nhau".
   Dûúng Qua mûâng rúä, tröë mùæt nhòn baâ laäo tûúi cûúâi hoãi:
  - Baâ thûúng chaáu àïën thïë sao? Nïëu baâ ài theo chaáu röìi boã cö
nûúng cho ai?
   Baâ laäo noái:
    - Ta nuöi cö nûúng tûâ luác nhoã àïën giúâ. Nay cö nûúng àaä lúán
röìi, khöng cêìn àïën baâ cuäng àûúåc. Coân chaáu, chaáu quaá nhoã daåi, nïëu
àïí chaáu ra ài möåt mònh têët bõ chuáng haâ hiïëp.
   Gioång noái cuãa Tön baâ run lïn vò caãm àöång.
    Hai baâ chaáu dùæt nhau ra cûãa möå. Trong luác bûåc tûác, baâ laäo
khöng àem theo gò caã. Böîng sûåc nhúá àïën Triïåu Chñ Kñnh bõ thûúng
vò noåc àöåc, baâ laäo lêím bêím:
    - Hùæn ta laâ ngûúâi aác song cuäng chûa àaáng töåi chïët. Nïëu
khöng àûa möåt ñt mêåt ong àïí cûáu hùæn thò khöng thoaát khoãi tay tûã
thêìn.
                           ùæ
    Baâ laäo quay vaâo lêëy ra möåt huä mêåt röìi d t tay Dûúng Qua
tiïën bûúác vïì Truâng Dûúng cung.
    Bêy giúâ, Truâng Dûúng cung tuy àaä sûãa sang laåi röìi song so
vúái luác trûúác thò khöng qui mö bùçng. Caác vaách tûúâng, caác maái ngoái
àïìu keám veã uy nghi.
  Thêëy Tön baâ cûá hûúáng vïì phña Truâng Dûúng cung maâ ài,
Dûúng Qua nùæm tay baâ noái:
   - Thûa Tön baâ, taåi sao Tön baâ laåi àïën àoá.
   Tön baâ noái:
   - Ta àïën àïí cho hoå möåt ñt thuöëc.


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                   84

   Dûúng Qua tin úã loâng töët cuãa Tön baâ nïn khöng coá yá nghô gò,
ngoan ngoaän bûúác theo.
   Chó chöëc laát, hai baâ chaáu àïën trûúác möåt ngöi voä àiïån, Tön baâ
nhaãy qua tûúâng núi chaánh àiïån maâ vaâo.
   Böîng möåt höìi chuöng rung lïn laâm chuyïín àöång caã nuái rûâng,
Höìi chuöëng àoá laâ höìi chuöng baáo àöång.
    Tûác thò xa gêìn coá tiïëng ngûúâi lao xao, bêìu khöng khñ tônh
mõch trúã nïn naáo loaån. Tön baâ tuy laâ ngûúâi voä nghïå cao cûúâng àaãm
lûúåc coá dû cuäng khöng khoãi rúån ngûúâi.
    Cuäng nïn biïët rùçng Toaân Chên mön phaái laâ möåt mön phaái
lúán trong voä lêm. Ngaây thûúâng löëi canh phoânh cêín mêåt röìi, nhûäng
ngaây gêìn àêy coá nhiïìu biïën cöë xaãy ra nïn viïåc canh phoâng laåi coân
thêån troång hún gêëp böåi. Böën bïì taám hûúáng àïìu coá ngûúâi canh gaác.
Hïî tröng thêëy möåt boáng ngûúâi naâo beán maãng laâ lêåp tûác baáo àöång
khöng nhûäng úã phña trong caác àaåo sô phên cöng roä raâng nghïnh
àõch maâ phña ngoaâi möåt söë àaåo sô àaä böë trñ sùén saâng àïí bao vêy.
    Tön baâ thêëy sûå thïë nhû vêåy, loâng bõ dao àöång song vêîn lúán
tiïëng noái:
   - Triïåu Chñ Kñnh àêu röìi? Mau ra ngay! Ta coá chuyïån noái vúái
ngûúi.
    Trïn noác àaåi àiïån coá möåt àaåo sô tuöíi àaä truäng niïn ûáng khêíu
àaáp:
    - Kñnh thûa tiïìn böëi! Chùèng hay àïm khuya tiïìn böëi coá àiïìu
gò àïën àêy chó giaáo.
    Baâ laäo giú chiïëc bònh mêåt ong ra trûúác mùåt noái:
   - Àêy laâ thuöëc trõ noåc àöåc ong. Haäy cêìm lêëy maâ mang vaâo cho
Triïåu Chñ Kñnh.
    Dûát lúâi, baâ laäo neám chiïëc bònh mêåt ong àïën cho àaåo sô àoá.
    Àaåo sô àûa tay bùæt lêëy nhûng loâng baán tñn baán nghi tûå hoãi:
    - Laåi cho thuöëc û? Sao baâ ta laåi töët nhû thïë nhó?
    Röìi sang saãng noái:

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      85

   - Thûa tiïìn böëi! Thuöëc naây laâ thuöëc gò vêåy?
   Baâ laäo noái:
   - Hoãi laâm chi cho nhiïìu lúâi, cûá àem vaâo cho hùæn uöëng tûå
nhiïn seä biïët.
   Lúâi noái cuãa Tön baâ khiïën cho àaåo sô kia thïm nghi. Hùæn noái:
    - Töi chùèng biïët àêy laâ loâng töët hay yá àöåc. Àêy laâ thuöëc giaãi
hay thuöëc àöåc. Triïåu sû huynh töi àöëi vúái Tön baâ khöng àûúåc xûáng
yá mêëy, leä naâo coá thïí nhêån àûúåc têëm loâng Böì taát cuãa Tön baâ?
   Tön baâ vöën tñnh thùèng, àaä àem thuöëc giuáp ngûúâi maâ bõ ngûúâi
ta nghi kyå lêëy laâm tûác, khöng kiïìm nöíi giêån dûä, boã Dûúng Qua
nhaãy lïn phña trûúác giaânh lêëy bònh mêåt ong, quay sang baâo Dûúng
Qua:
   - Cêìm lêëy, múã ra!
    Dûúng Qua chùèng hiïíu duång yá cuãa Tön baâ, hïî baão àêu laâm
àoá, noá múã nuát bònh.
   Tön baâ döëc caã bònh mêåt ong vaâo möìm Dûúng Qua vaâ noái:
   - Caâng töët phaãi khöng chaáu? Bõ ngûúâi ta nghi ngúâ laâ àöåc dûúåc
thò thöi, mònh uöëng hïët ài coá sao?
   Dûát lúâi, baâ cêìm tay dûúng Qua dùæt ra phña ngoaâi tûúâng.
   Àaåo sô kia thêëy Tön baâ lêëy laåi bònh thuöëc cho dûúng Qua
uöëng biïët khöng phaãi laâ thuöëc àöåc nhûng àaä trïî. Àaåo sô laåi nghô
àïën bïånh tònh cuãa Triïåu Chñ Kñnh nïëu khöng coá thûá thuöëc kia thò
khoá maâ khoãi àûúåc, liïìn phoáng àïën àoán Tön baâ laåi, noái:
   - Thûa Tön baâ, coá gò maâ Tön baâ phaãi giêån dûä àïën thïë? Töi
buöåt möìm noái möåt cêu vö lïî xin Tön baâ miïîn chêëp maâ ban cho bònh
thuöëc giaãi àöåc kia.
   Tön baâ nghe gioång noái cuãa àaåo syä caâng thïm chaán gheát, cûúâi
nhaåt noái:
   - Ta chó coá möåt bònh thuöëc maâ thöi, àêu coá nhiïìu maâ cho nûäa.
Nïëu Triïåu Chñ Kñnh coá mïånh hïå naâo thò laâ löîi úã ngûúi têët caã àoá.
   Dûát lúâi, baâ laäo duâng mu baân taát vaâo mùåt àaåo sô möåt caái mùæng:

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  86

   - Ngûúi khöng biïët kñnh troång bêåc tiïìn böëi! Ai daåy ngûúi
nhûäng cûã chó vö lïî thïë?
   Caái taát êëy quaá maånh vaâ quaá nhanh, àaåo sô kia khöng traánh
àûúåc, àïí truáng vaâo phña thaái dûúng àau nhoái. Àaåo sô ngaä quyå
xuöëng àêët kïu cûáu.
   Hai àaåo sô àûáng ngoaâi nghe tiïëng kïu thêët thanh biïën sùæc
lêím bêím:
   - Laåi gêy rùæc röëi vúái võ tiïìn böëi röìi.
    Àoaån hai ngûúâi tiïën vaâo, möåt ngûúâi bïn mùåt, möåt ngûúâi bïn
traái têën cöng baâ laäo.
   Tön baâ thêëy hai ngûúâ xuêët thuã, biïët ngay hoå duâng thïë trêån
Bùæc àêíu vö cuâng lúåi haåi nïn chùèng muöën nghïnh chiïën, vöåi cùæp
Dûúng Qua nhaãy thoaát lïn tûúâng.
   Nhòn vïì phña chên tûúâng khöng thêëy boáng ngûúâi, baâ laäo toan
nhaãy xuöëng thò böîng coá möåt gioång quaát lúán:
   - Xuöëng ngay.
                   öî
   Tiïëng heát vûâa dûát thò b ng möåt àaåo nhên xuêët hiïån. Hùæn
chuyïín khñ vaâ giú caã hai tay ra, trong luác Tön Baâ coân lú lûãng trïn
khöng, nhaãy chûa xuöëng àêët, tay mùæc cùæp Dûúng Qua chên khöng
chöî dûåa àïí àöëi phoá vúái àoân chûúãng êëy.
   Tuy vêåy Tön baâ vêîn laách ngûúâi ài traánh àûúåc sûác maånh cuãa
àöëi phûúng.
    Khi Tön baâ xuöëng àïën mùåt àêët thò laåi bõ sûác cöng cuãa baây àaåo
sô àaánh möåt lûúåt, baâ laäo chó coân coá caách lui laåi àïí traánh.
   Mêëy ngûúâi naây döìn caã nöåi khñ ra eáp baâ laäo vaâo goác tûúâng.caác
àaåo sô naây thuöåc vaâop haâng àïå tam àaåi àïå tûã laâ nhûäng tay cûå
phaách, giûä nhiïåm vuå àûáng phoânh thó bïn ngoaâi voä àiïån.
    Qua möåt luác giao àêëu, coá luác tiïën, coá luác thoaái, baâ laäo vêîn
khöng nao nuáng. Caác àaåo sô súã dô döìn vaâo àûúåc têån goác tûúâng laâ vò
baâ laäo möåt tay mùæc böìng Dûúng Qua coân möåt tay àïí àöëi phoá. Nïëu
khöng, baãy àaåo sô kia khöng laâm sao àõch nöíi baâ.


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      87

    Qua mûúâi hiïåp àêëu, ngûúâi chó huy phoâng thuã laâ Trûúng Chñ
Quang àûúåc biïët àöëi phûúng khöng thïí naâo laâm gò hún àûúåc, beân
ra lïånh àöët àeân lïn àïí vêy haäm baâ laäo.
   Chó mûúâi chiïëc löìng àeân aánh saáng àuã laâm rûåc rúä möåt phña goác
tûúâng.
   Bêy giúâ neát mùåt xêëu xñ cuãa baâ laäo àûúåm veã buöìn laânh laånh
laâm cho ai tröng thêëy cuäng phaãi khiïëp súå.
   Trûúng Chñ Quang ra lïånh cho caác àaåo sô kheáp chùåt voâng vêy
chó giûä baâ laäo khöng cho thoaát chûá khöng têën cöng nûäa.
   Caác àaåo sô àûúåc lïånh liïìn nhaãy luâi laåi, ruát tay vïì trûúác ngûåc
àïí nhêån àiïån lûåc cuãa mònh quy höìi nöåi thên, àûáng giûä thïë thuã.
   Tön baâ thêëy vêåy cûúâi nhaåt noái:
   - Toaân Chên mön phaái vang danh trong thiïn haå, thêåt chùèng
lûu truyïìn. Mêëy thanh niïn vêy àaánh möåt baâ giaâ vaâ möåt àûáa con
nñt, cûã chó bùæt naåt nhû thïë coá anh huâng chùng?
   Trûúng Chñ Quang mùåt maây àoã lïn vò höí theån, gûúång gaåo noái:
    - Chuáng töi coá nhiïåm vuå canh gaác núi voä àiïån naây, bêët kyâ keã
laå mùåt naâo àïën àïìu phaãi bõ giûä laåi. Baâ àaä ngang nhiïn vaâo thò phaãi
cuái àêìu maâ ra.
   Tön baâ cûúâi ha haã noái:
   - Thïë naâo? Ngûúi baão ta phaãi cuái àêìu maâ ra û?
   Dûát lúâi, baâ laäo xöng túái àaánh vaâo mùåt Trûúng Chñ Quang möåt
chuyâ àau nhoái lïn.
   Trûúng Chñ Quang khöng kõp neá traánh cuá àaánh bêët ngúâ êëy,
vêån nöåi cöng chõu àûång.
   Àúåi cho hïët àau, Trûúng Chñ Quang tiïën túái möåt bûúác noái:
   - Coá khoá khùn gò àêu maâ baâ phaãi giêån dûä. Nïëu baâ laâm àuáng
ba àiïìu kiïån naây chuáng töi seä múã röång voâng vêy cho baâ trúã vïì möå
àaâi.
   Baâ laäo hoãi:


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  88

   - Ba àiïìu kiïån gò vêåy?
   Trûúng Chñ Quang noái:
   - Àiïìu thûá nhêët baâ phaãi àûa chai thuöëc giaãi àöåc àïí cûáu chûäa
cho Triïåu Chñ Kñnh. Àiïìu thûá hai baâ phaãi hoaân traã àûáa beá kia cho
mön phaái Toaân Chên vò noá laâ àïå tûã cuãa mön phaái Toaân Chên, chó
coá nhûäng ngûúâi trong mön phaái Toaân Chên múái coá quyïìn àõnh àoaåt
söë phêån cuãa noá. Àiïìu thûá ba laâ baâ àaä àûúng nhiïn àöåt nhêåp vaâo
Truâng Dûúng Cung nay phaãi quyâ göëi taå töåi.
   Tön baâ cêët tiïëng cûúâi hïì hïì, noái:
    - Ta cuäng phaãi vïì baáo cho Tiïíu Long Nûä cö nûúng rùçng caác
àaåo sô Toaân Chên khöng coá ai lêìm löîi chi caã, chó coá giaâ naây lêìm löîi
maâ thöi. Thöi laåi àêy, ta xin cuái àêìu àïìn töåi vúái ngûúi.
   Dûát lúâi, baâ laäo quyâ göëi xuöëng àêët laâm cho Trûúng Chñ Quang
khöng ngúâ ngúä rùçng baâ àaä nhêån löîi. Böîng nhiïn tûâ phña sau lûng
Tön Baâ, möåt muäi tïn bùæn ra truáng vaâo haâm bïn traái cuãa Trûúng
Chñ Quang. Tïn bùæn nhanh quaá sûác, Trûúng Chñ Quang khöng
traánh kõp chó biïët kïu lïn möåt tiïëng "öëi trúâi".
  Thûá khñ giúái bñ êëy laâm cho moåi ngûúâi xön xao, sûãng söët,
khöng ai hiïíu ra sao caã.
    Thûåc ra Tön baâ àaä àïí sùén möåt chiïëc cung trong lûng aáo, luác
cuái xuöëng caánh cung bõ hai vai êën xuöëng, àêíy dêy cung bêët lïn, tïn
choåc qua khoãi lùçn vaãi maâ bùæn ra. Caái khoá laâ laâm sao sûã duång àûúåc
hai vai êën truáng caánh cung khöng àöång àïën giêy cung vaâ laâm sao
cuái xuöëng vûâa têìm àïí nhùæm trung keã àõch. Tön baâ trong buång
muöën bùæn vaâo cöí hoång Trûúng Chñ Quang nhûng àaä nhùæm sai bùæn
truáng lïn quai haâm.
   Luác àoá, caác àaåo sô àïìu cung kiïëm möåt lïn lûúåt. AÁnh kiïëm
loang loaáng khùæp núi. Tön baâ dûåa vaâo tûúâng àïí giûä thïë thuã, vaâ
móm cûúâi àoaán biïët cêu chuyïån ngaây höm nay coân dêy dûa rùæc röëi
hún thïë nûäa. Bêím tñnh cuãa baâ laäo vöën chùèng bao giúâ chuân chên
trûúác khoá khùn, vaâ khuêët phuåc trûúác uy vuä, cho nïn baâ laäo quay
sang noái vúái Dûúng Qua:
   - Chaáu coá súå chùng?

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                       89

   Dûúng Qua luác àoá thêëy boån àaåo sô tuöët kiïëm ra, phuã vêy böën
phña, nghô thêìm:
   - Nïëu chuá Quaách Tônh maâ gùåp trûúâng húåp naây thò boån àaåo sô
khöën kiïëp kia phaãi tan xûúng naát thõt tûác thò. Coân Tön baâ tuöíi taác
quaá giaâ nua, chùèng biïët coá àöëi phoá vúái chuáng àûúåc khöng?
    Nghe Tön baâ hoãi, Dûúng Qua doäng daåc àaáp:
   - Daám thûa Tön baâ, xin Tön baâ àïí cho chaáu xöng ra, dêîu
chuáng coá giïët chaáu cuäng àûúåc, chaáu chùèng bao giúâ súå chïët.
    Tön baâ thêëy thùçng beá can àaãm khaác thûúâng, vò mònh maâ noá
liïìu chïët, loâng laåi thêëy thûúng yïu hún nûäa.
    Baâ laäo noái:
    - Baâ àêu coá àïí chaáu chïët núi chöën naây àïí chuáng haã loâng haã
daå?
    Àöåt nhiïn, baâ laäo quaát lúán lïn möåt tiïëng, tûác thò hai thanh
kiïëm cuãa àöëi phûúng loåt vaâo tay baâ. Baâ laäo laåi tung mònh túái duâng
chên àaá vaâo möåt huyïåt úã cöí tay möåt àaåo sô laâm cho àaåo sô êëy buãn
ruãn phaãi buöng kiïëm ra. Nhanh nhû chúáp, baâ laäo àoaåt thanh kiïëm
giùæt vaâo mònh, röìi laåi tung ngûúâi sang p  hña khaác nùæm lêëy cöí tay
möåt àaåo sô nûäa. Tay baâ vûâa rúâ àïën thò thanh kiïëm cuãa àaåo sô êëy
khöng coân hiïåu lûåc, phaãi rúâi ra khoãi baân tay lêåp tûác.
   Chó loaáng mùæt, baâ laäo àaä àoaåt böën thanh kiïëm cuãa böën àaåo sô
nhû chúi.
   Caác àaåo sô thêëy löëi thoaát cuãa baâ laäo vö cuâng lúåi haåi, àïìu tröë
mùæt nhòn, lêëy laâm kinh ngaåc.
    Tön baâ trao cho Dûúng Qua möåt thanh kiïëm vaâ noái:
    - Chaáu coá daám ra tay vúái nhûäng tïn àaåo sô heân haå naây chùng?
    Dûúng Qua thûa:
  - Thûa Tön baâ, hoå laâ keã heân haå, chaáu dêîu laâ àûáa treã thú vêîn
khöng súå hoå bao giúâ. Nhûng chaáu chó tiïëc thiïëu mùåt möåt ngûúâi...
    Baâ laäo hoãi:
    - Ngûúâi naâo? Ngûúâi êëy laâ ai?

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                    90

   Dûúng Qua noái:
    - Ngûúâi êëy laâ möåt keã biïët só nhuåc, roä àûúåc leä phaãi traái. Ngûúâi
êëy seä chûáng kiïën caái uy duäng cuãa phaái Toaân Chên ngaây höm nay
ra taâi àïí uy hiïëp möåt baâ laäo vaâ möåt treã thú.
   Dûúng Qua tuy coân beá song noá lanh lúåi lùæm. Qua möåt höìi
nghe Tön baâ vaâ Trûúng Chñ Quang àöëi àaáp, noá khai thaác àûúåc chöî
yïëu cuãa àöëi phûúng. Vò vêåy noá àaä àaánh möåt àoân têm lyá vaâo caác àaåo
sô trûúác mùåt noá.
    Quaã nhiïn danh dûå cuãa caác àaåo sô bõ chaåm! Cêu noái cuãa noá
àaä laâm cho caác àaåo sô Truâng Dûúng cung nöíi lïn loâng tûå aái. Hoå
nhòn nhau baân taán:
   - Hay laâ chuáng ta vaâo trònh vúái sû trûúãng quyïët àõnh.
    Trûúng Chñ Quang tûâ luác bõ truáng tïn àau buöët, àau möîi luác
möåt tùng, loâng laåi súå baâ laäo duâng tïn àöåc thò boã maång nïn hùæn cöë
bùæt söëng baâ laäo cho àûúåc àïí àöíi thuöëc giaãi àöåc.
   Hùæn noái:
   - Chuáng ta cûá bùæt söëng cho àûúåc baâ laäo trûúác àaä, röìi seä trònh
cuâng sû trûúng cuäng chùèng muöån.
   ÊËy chó vò Trûúng Chñ Quang nghô sai lêìm maâ xaãy ra cêu
chuyïån àaáng tiïëc.
    Hún nûäa, luác bêëy giúâ Maä Ngoåc, ngûúâi àiïìu khiïín núi Truâng
Dûúng cung laåi mùæc ài ra ngoaâi mûúâi dùåm àïí tu tónh, viïåc trong
Truâng Dûúng àiïån giao cho Doaän Chñ Bònh àõnh àoaåt. Nïëu Maä
Ngoåc hay àûúåc chuyïån êëy thò àaä tòm caách daân xïëp, khöng daám vö
lïî vúái Tön baâ.
    Tiïëc thay! Maä Ngoåc khöng coá úã àêy, Trûúng Chñ Quang vò súå
chïët quïn caác nghôa nhên, coân Xñch Àaåi Thöng thò tñnh tònh noáng
naãy, khöng suy trûúác tñnh sau.
   Trêån Bùæc àêíu lêìn lêìn thu heåp laåi. Tuy vêåy, Tön baâ cuäng bõ boá
tay vò vûúáng Dûúng Qua. ÊËy thïë maâ caác àaåo sô kia khöng thïí tiïën
quaá ba thûúác saát baâ, vò baâ àaä thuã möåt thïë rêët lúåi haåi.


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      91

    Nïëu trêån àêëu àoá chñnh Trûúng Chñ Quang àiïìu khiïín thò thïë
trêån seä biïën hoáa vö cuâng lúåi haåi. Àùçng naây Trûúng Chñ Quang bõ
thûúng, loâng núm núáp lo súå, vïët thûúng möîi luác möåt àau, maáu cûá
rúm rúám chaãy maäi, nïn Trûúng Chñ Quang khöng daám ra trûúác
trêån tiïìn, chó àûáng möåt chöî hö hoaán. Do àoá uy thïë Thiïn cang Bùæc
àêíu trêån bõ suát giaãm ài nhiïìu.
  Phêìn khaác, caác àaåo sô àaánh maäi khöng thùæng, loâng rêët hoang
mang.
    Baâ laäo lúåi duång cú höåi êëy, heát lïn möåt tiïëng, buöng thanh
trûúâng kiïëm xuöëng, xöng vaâo giûäa rûâng gûúm thöåp cöí möåt àaåo sô ñt
tuöíi löi ra khoãi voâng vêy, vaâ noái:
   - Nhaäi con khöën kiïëp! Bêy giúâ laâ luác chuáng bay phaãi nhûúâng
àûúâng cho ta ài.
   Thïë trêån bõ röëi loaån. Tön baâ toan phi thên nhaãy ra ngoaâi
voâng chiïën thò àaâng sau böîng coá möåt ngûúâi xuêët hiïån, nùæm lêëy cöí
tay baâ laäo, laâm cho baâ laäo àau buöët phaãi buöng àaåo sô kia ra àïí tûå
vïå.
   Nhanh nhû chúáp, Tön baâ têën cöng vaâo keã múái àïën möåt àaá.
Ngûúâi múái àïën àûa tay chêån àûúåc àoân cûúác cuãa ba laäo röìi àaánh traã
laåi möåt àoân.
   Khñ lûåc hai bïn chaåm nhau laâm cho möîi ngûúâi phaãi dang ra
mêëy bûúác. Tön baâ nhòn àöëi phûúng nghô thêìm:
   - Chaâ! Tay naây cuäng cûâ khöi lùæm!
    Ngûúâi kia, sau khi luâi laåi mêëy bûúác àaä vêån duång nöåi cöng kõp
liïìn têën cöng vaâo baâ laäo möåt àoân thûá hai. Baâ laäo àûa hai baân tay ra
traã miïëng laåi, nhûng lêìn naây baâ laäo phaãi luâi thïm hai bûúác. Àöëi
phûúng tiïën túái vaâ vêån duång sûác lûåc àaánh ngoán àoân thûá ba. Ngoán
àoân naây coân nùång hún gêëp mêëy lêìn hai ngoán àoân trûúác. Baâ laäo bõ
eáp vaâo chên tûúâng, têm thêìn khöng coân àûúåc thû thaái nûäa.
   Thêëy àöëi phûúng hung hùng vaâ lúåi haåi, baâ laäo liïëc nhòn dung
maåo thêëy àoá laâ möåt àaåo sô toác baåc rêu daâi, thên hònh quùæc thûúác,
chñnh laâ àaåo sô àaä duâng àuöëc àïí xua àuöíi bêìy ong baåch, tïn hùæn laâ
Xñch Àaåi Thöng vêåy.

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 92

   Nöåi cöng cuãa Xñch Àaåi Thöng rêët thêm hêåu, nöíi tiïëng trong
phaái Toaân Chên, coân baâ laäo tuy voä nghïå cao cûúâng song tuöíi taác
giaâ nua laâm sao àõch laåi. Nïëu Xñch Àaåi Thöng vêån duång hïët nöåi
cöng thò Tön baâ luâi bûúác laâ phaãi.
   Tuy nhiïn, Tön baâ böín tñnh cûúng ngaånh, thaâ chïët chûá chùèng
khuêët phuåc ai, baâ noái lúán:
   - Ta nhêët àõnh giûä àûáa beá naây. Nïëu ngûúi muöën bùæt noá laåi thò
haäy giïët ta trûúác àaä.
  Xñch Àaåi Thöng biïët Tön baâ àöëi vúái Töí sû Vûúng Truâng
Dûúng trûúác kia ên nghôa thêåt sêu xa, nïn chùèng daám àem hïët sûác
mònh laâm cho baâ laäo bõ töín thûúng, liïìn ön töìn noái:
   - Chuáng ta tûâ mêëy chuåc nùm nay laâ chöî lên cû, leä àêu chó vò
möåt àûáa beá daåi khúâ kia maâ àïí mêët hoâa khñ?
   Tön baâ cûúâi nhaåt, noái:
   - Ta àïën àêy vúái têët caã thõnh tònh giao haão nïn mang theo
thuöëc giaãi àöåc àïí cûáu Triïåu Chñ Kñnh. Ngûúi hoãi laåi xem tïn àïå tûã
cuãa ngûúi ùn noái vúái ta nhû thïë naâo?
   Xñch Àaåi Thöng chûa kõp àaáp lúâi thò baâ laäo àaä tung ngûúâi lïn,
duâng chên àaá vaâo buång dûúái Xñch Àaåi Thöng möåt àoân rêët maånh.
   Ngoán cûúác êëy nhanh nhû àiïån, leå laâng àïën nöîi chên àaá maâ
kiïëm khöng kõp tung lïn. Ngoán àaá êëy baâ laäo àaä daây cöng tu luyïån
àûúåc mïånh danh laâ ngoán "Quêìn lyá thöëi" nghôa laâ àaä ngêìm trong
möång.
    Ngoån àaá truáng vaâo buång dûúái Xñch Àaåi Thöng àaánh nhoái möåt
caái. Xñch Àaåi Thöng hûáng chõu, khöng kõp luâi laåi àïí laâm giaãm búát
sûác maånh.
   Tuy nhiïn, laâ möåt àïå tûã cao thuã cuãa Vûúng Truâng Dûúng, àaä
nhiïìu kinh nghiïåm giao àêëu vúái caác bêåc anh huâng trong thiïn haå,
Xñch Àaåi Thöng duâ coá bõ àau cuäng àaä quen chõu. Vaã laåi sûác nöåi
cöng cuãa Xñch Àaåi Thöng rêët mûåc uyïn thêm nïn khöng laâm cho
hùæn giaãm mêët nhuïå khñ.http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                    93

   Cún noáng giêån phûâng phûâng, Xñch Àaåi Thöng vêån hïët sûác lûåc
mònh döìn vaâo hai tay, miïång heát lïn möåt tiïëng, àaánh taåt vïì phña
Tön baâ. Sûác gioá vaâ aáp lûåc nöåi cöng cuãa Xñch Àaåi Thöng quaá maånh,
àêíy baâ laäo àaánh huyåch vaâo tûúâng.
   Tûúâng bõ rung chuyïín, gaåch ngoái rúi xuöëng, vaâ baâ laäo bõ höåc
maáu ra, teá xóu xuöëng.
    Dûúng Qua thêëy thïë kinh súå, nhaãy túái aán ngûä trûúác mùåt Tön
baâ, vaâ noái lúán:
    - Caác ngûúâi laâ quên saát nhên! Sao khöng giïët ta laåi giïët Tön
baâ?
    Tön baâ múã mùæt khe kheä móm cûúâi, noái:
    - Chaáu úi! Coá leä ta phaãi chïët úã chöën naây chùng?
    Dûúng Qua àau loâng, hai tay öm Tön baâ, quay mùåt vïì phña
àaåo sô, quïn rùçng mònh àang úã trong tònh thïë hiïím ngheâo, noái lúán:
    - Haäy giïët ta ài! Haäy giïët ta nûäa ài! Ta quyïët chïët theo Tön
baâ.
   Luác àoá Xñch Àaåi Thöng thêëy loâng höëi hêån, tiïën bûúác vïì phña
Tön baâ àïí xem xeát thûúng thïë Tön baâ ra sao. Nhûng Dûúng Qua
chùæn löëi, khöng àïí ai àöång àïën Tön baâ caã.
    Xñch Àaåi Thöng heát:
    - Dûúng Qua, haäy traánh ra àïí ta xem Tön baâ ra thïë naâo.
   Dûúng Qua khöng tin loâng tûã tïë cuãa ai caã, hai baân tay noá cûá
öm chùåt lêëy Tön baâ.
    Noái maäi, Dûúng Qua vêîn chùèng nghe lúâi. Xñch Àaåi Thöng liïìn
gúä tay noá ra, hêët maånh noá möåt caái laâm cho noá teá sang möåt bïn.
    Noá tûác giêån, heát:
   - Àaåo sô khöën naån! Ta khöng bao giúâ àïí chuáng bêy haäm haåi
Tön baâ.
   Àang luác Xñch Àaåi Thöng dùçng co vúái Dûúng Qua thò àùçng
sau böîng nhiïn nöíi lïn möåt gioång noái laånh luâng:


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                94

   - Bùæt naåt baâ giaâ treã con nhû thïë coá àaáng möåt anh huâng
chùng?
   Gioång noái laånh nhû bùng tuyïët êëy laâm cho moåi ngûúâi kinh
ngaåc. Xñch Àaåi Thöng quay àêìu laåi thò thêëy möåt thiïëu nûä nhan sùæc
diïîm aão àaä àûáng sûäng trûúác àiïån àaâi tûâ bao giúâ.
   Naâng noän naâ trong böå xiïm y maâu trùæng, thêìn sùæc laå luâng
khöng biïët lêëy gò àïí so saánh. AÁnh mùæt saáng ngúâi nhûng laånh luâng
cuãa naâng nhû coá maänh lûåc trêën aáp, chïë ngûå moåi ngûúâi khaác.
   Bêëy giúâ, núi Truâng Dûúng cung tiïëng chuöng baáo àöång cho
mön àïå xa gêìn trong phaåm vi mûúâi dùåm phaãi cêín mêåt canh phoâng
thïë maâ naâng loåt vaâo àaåi àiïån chùèng möåt ai hay biïët.
   Xñch Àaåi Thöng coá caãm giaác rúân rúån trûúác caái uy nghi cuãa
thiïëu nûä. Öng ta cêët tiïëng hoãi:
   - Cö nûúng laâ ai? Àïën àêy coá àiïìu chi chó giaáo?
   Thiïëu nûä khöng àaáp, tiïën vïì phña Tön baâ.
   Dûúng Qua ngêíng àêìu lïn tröng thêëy buöìn rêìu noái:
    - Kñnh thûa Long cö nûúng, ngûúâi àaåo sô àöåc aác kia àaä àaánh
chïët Tön baâ röìi.
   Ngûúâi thiïëu nûä y phuåc maâu trùæng àoá chñnh laâ Tiïíu Long Nûä.
   Naâng coá ngúâ àêu Tön baâ coäng Dûúng Qua rúâi khoãi möå àaâi,
vaâo Truâng Dûúng cung, vò thïë baách phaãi giao àêëu, àïën nöîi bõ Xñch
Àaåi Thöng àaánh troång thûúng.
   Khi thêëy Dûúng Qua lêëy thên mònh che chúã cho Tön baâ, Tiïíu
Long Nûä nghô buång:
   - Thùçng beá naây coá baãn tñnh thïë nhên, àa tònh, àa caãm.
   Àïën khi thêëy Dûúng Qua öm Tön baâ khoác nûác núã, Tiïíu Long
Nûä noái:
   - Viïåc gò phaãi thïë? Ai laåi khoãi chïët àûúåc?
    Tön baâ laâ ngûúâi nuöi nêëng Tiïíu Long Nûä tûâ têëm beá, ún sêu
nghôa nùång chùèng khaác tònh meå con, Tiïíu Long Nûä haá chùèng biïët
leä êëy sao? Chùèng qua baãn tñnh cuãa naâng trêìm tônh, laåi àaä luyïån

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                        95

nöåi cöng tûâ ngaây thú êëu. Trong pheáp luyïån nöåi cöng thò viïåc trûâ
thêët tñnh: hó, nöå, ai, laåc, aái, öë, duåc laâ àiïìu cêìn thiïët. Búãi vêåy, dêìu
viïåc gò àau àúán bi thûúng, húân giêån àïën àêu naâng cuäng vêîn laånh
luâng nhû bùng tuyïët. Tònh caãm cuãa naâng coá leä cuäng vò cuöåc söëng
maâ khaác hún ngûúâi thûúâng chùng?
    Xñch Àaåi Thöng thoaáng thêëy Tiïíu Long Nûä húi buöìn möåt
chuát röìi veã mùåt laåi thaãn nhiïn khöng hïì àöíi sùæc.
   Naâng ung dung àûa mùæt nhòn caác àaåo sô qua möåt loaåt. Caác
àaåo sô gùåp phaãi thaái àöå laånh luâng cuãa naâng, ai nêëy àïìu rúån ngûúâi
nhû chaåm phaãi bùng tuyïët, chó trûâ Xñch Àaåi Thöng sûác nöåi cöng àaä
uyïn thêm nïn têm vêîn àõnh.
   Tiïíu Long Nûä cuái xuöëng hoãi baâ:
   - Tön baâ bõ àaã thûúng vaâo àêu thïë?
   Tön baâ thúã daâi noái:
    - Cö nûúng! Tûâ trûúác àïën nay töi chùèng hïì daám phiïìn àïën cö
nûúng, nay coá viïåc cêìn cö nûúng giuáp àúä, chùèng biïët cö nûúng coá
vui loâng chùng?
   Tiïíu Long Nûä linh caãm rêët thöng, nghe Tön baâ noái naâng àaä
àoaán biïët yá àõnh phêìn naâo, liïìn hoãi:
   - Tön baâ coá àiïìu gò sai baão con àêy?
   Tön baâ kheä gêåt àêìu, lêëy tay chó vaâo Dûúng Qua.
   Röìi baâ ngêët xóu ài, khöng noái nïn lúâi nûäa.
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Tön baâ muöën dùån con coi soác noá phaãi khöng?
   Tön baâ vêån duång hïët taân lûåc phïìu phaâo noái:
    - Cö nûúng, lo liïåu, sùn soác, daåy döî cho noá nïn ngûúâi, khöng
thïí gúãi gùæm noá vaâo tay ai àûúåc.
   Tiïíu Long Nûä chêìn chúâ noái:
   - Lo liïåu cuöåc àúâi cho noá û?http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 96

   Tön baâ vúái gioång noái àaä hïët sinh lûåc, nhûng vêîn cöë gùæng
nhïëch möìm, uá úá:
   - Naây cö nûúng! Nïëu giaâ naây chûa chïët thò vêîn coân sùn soác cö
nûúng. Luác coân nhoã, giaâ àaä chùm nom cö nûúng tûâng miïëng ùn
miïëng tröng... bêy giúâ cö nûúng baáo àïìn cho giaâ nhû thïë sao?
   Tiïíu Long Nûä thúã daâi, cùæn möi noái:
   - Àûúåc! Con xin tuên lúâi Tön baâ.
  Trïn neát mùåt xêëu xñ cuãa Tön baâ hiïån lïn möåt neát vui. Baâ
móm cûúâi, mùæt nhòn sang phña Dûúng Qua nhû muöën noái àiïìu gò,
nhûng khöng coân noái àûúåc nûäa.
   Dûúng Qua biïët yá, gheá saát vaâo mùåt baâ laäo, khe kheä thûa:
   - Thûa Tön baâ, Tön baâ muöën baão chaáu àiïìu gò?
   Baâ laäo noái trong húi thúã:
   - Chaáu haäy gheá vaâo nûäa, gheá vaâo möìm ta...
   Dûúng Qua gheá tai saát bïn möìm. Tön baâ chó coân noái àûúåc
mêëy tiïëng:
   - Chaáu cúãi aáo böng ngoaâi cuãa ta, aáo naây...
    Tön baâ khöng coân húi nûäa. Huyïët tûâ trong miïång chaãy öìng
öåc. Baâ thúã döëc lïn, trúån mùæt röìi nhùæm nghiïìn laåi.
   Dûúng Qua kïu thêët thanh:
   - Tön baâ! Tön baâ úi!
   Röìi hùæn öm Tön baâ khoác ngêët.
   Ngûúâi àaân baâ xêëu xñ nhêët àúâi laåi coá têëm loâng vaâng ngoåc kia
khöng coân nûäa. Baâ àaä chïët trong luác baâ mang thuöëc àïën àïí cûáu keã
àõch, thêåt àaáng quñ hoáa cho loâng tûâ têm cuãa baâ.
    Nhûäng tiïëng khoác thaãm thiïët cuãa Dûúng Qua thöët ra tûå loâng
chên thaânh, thûúng tiïëc möåt ngûúâi àaä chïët vò nghôa laâm cho caác
àaåo sô khöng khoãi aáy naáy.
   Xñch Àaåi Thöng bûúác àïën bïn xaác Tön baâ, cuái àêìu haânh lïî,
lêím bêím:

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      97

    - Thûa Tön baâ, töi lúä tay àaánh Tön baâ àïën maång vong, thêåt
töi coá töåi vúái keã tiïìn böëi. Tuy nhiïn àoá laâ chuyïån ruãi ro, thûåc tònh
töi khöng cöë yá, xin vong linh Tön baâ xeát cho.
   Tiïíu Long Nûä àûáng gêìn àoá, neát mùåt vêîn bònh thaãn nhû mùåt
nûúác höì thu. Naâng liïëc nhòn Xñch Àaåi Thöng trong luác êëy Xñch Àaåi
Thöng cuäng àûa mùæt nhòn Tiïíu Long Nûä àïí doâ xeát yá tûá.
   Qua möåt luác, Tiïíu Long Nûä nhñu àöi maây, trûâng mùæt noái vúái
Xñch Àaåi Thöng:
   - Sao? Nhaâ ngûúâi khöng chõu tûå huãy diïåt àïí àïìn töåi coân àúåi
chûâng naâo?
    Xñch Àaåi Thöng laâ keã voä nghïå cao cûúâng, têm àaåo khaá cao,
thïë maâ khi nghe cêu noái àêìy veã uy phong cuãa Tiïíu Long Nûä cuäng
phaãi rúãn öëc.
   Xñch Àaåi Thöng uá úá:
   - Sao? Sao...?
    - Giïët ngûúâi phaãi àïìn maång. Nïëu ngûúi biïët àiïìu tûå xûã lêëy thò
ta coá thïí dung tha cho têët caã caác àaåo sô úã Truâng Dûúng cung naây.
    Xñch Àaåi Thöng àûáng lùång ngûúâi ài möåt luác. Trong khi êëy caác
àaåo sô kia nhao nhao lïn vò súå sïåt cuäng coá, vò tûác giêån cuäng coá.
   Sau phuát giêån dûä vò chaåm loâng tûå aái, Xñch Àaåi Thöng trúã laåi
trêìm tônh, kïu Tiïíu Long Nûä noái:
    - Tiïíu cö nûúng mau luâi bûúác. Tuy lúâi noái cuãa cö nûúng coá xuác
phaåm àïën danh dûå cuãa mön phaái ta, song cö nûúng laâ möåt cö gaái
beá boãng chuáng ta khöng traách moác laâm gò.
   Tiïíu Long Nûä khöng noái gò caã, thong thaã lêëy ra hai cuöån dêy
trùæng toaát nhû hai vuöng luåa, duâng tay mùåt quêën lêëy àêìu dêy.
   Caác àaåo sô àûáng xung quanh lêëy laâm laå, khöng biïët naâng lêëy
cuöån dêy àïí laâm gò, vaâ taác duång cuöån dêy êëy ra sao.
   Tiïíu Long Nûä nhòn Xñch Àaåi Thöng ung dung noái:
   - Laäo àaåo sô kia, ngûúi àaä ham söëng súå chïët khöng chõu tûå
vêîn thò haäy ruát kiïëm ra àïí ûáng chiïën.

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 98

   Xñch Àaåi Thöng rêìu rêìu noái:
   - Bêìn àaåo àêy lúä tay laâm baâ laäo bõ tûã thûúng, thûåc ra khöng
muöën coá sûå xñch mñch nhû thïë. Vêåy cö nûúng liïåu bïì coäng Dûúng
Qua ra khoãi àiïån naây thò töët hún.
    Noái nhû thïë, Xñch Àaåi Thöng nghô rùçng, Tiïíu Long Nûä coân
nhoã tuöíi dêîu voä nghïå cao cûúâng àïën àêu nûäa cuäng chùèng qua nhû
Tön baâ laâ cuâng. Nay Xñch Àaåi Thöng àaä nhên nhûúång lùæm röìi.
Nhûng coá ngúâ àêu lúâi noái cuãa hùæn chó laâ möåt cún gioá thoaãng, khöng
loåt vaâo tai Tiïíu Long Nûä. Naâng vung tay traái lïn möåt caái thò möåt
daãi luåa trùæng àûúåc phoáng ra àuång vaâo mùåt Xñch Àaåi Thöng; sûå xaãy
àïën thûåc khöng ngúâ àûúåc.
   Dûúái aánh saáng cuãa nhûäng cêy nïën, daãi luåa loáng laánh úã ngoaâi
àêìu möåt vêåt troân nhû möåt quaã cêìu bùçng kim khñ.
    Xñch Àaåi Thöng thêëy naâng xuêët thuã maänh liïåt vaâ nhanh nhû
chúáp, ïm nhû ru, laåi sûã duång möåt thûá vuä khñ quaái dõ, chûa tòm ra
caách naâo àïí ûáng phoá. Öng ta laâ ngûúâi àaä lúán tuöíi, giaâu kinh
nghiïåm chiïën àêëu trïn bûúác giang höì, nïn viïåc gò dêîu lúán nhoã cuäng
àïìu deâ dùåt. Vò vêåy, thêëy Tiïíu Long Nûä xuêët thuã, hùæn chó neá traánh
àïí xem chûâng sûác lûåc vaâ taâi nghïå cuãa àöëi phûúng.
   Daãi luåa cuãa Tiïíu Long Nûä coá thïí tûå àöång sai khiïën quaã cêìu
quay tñt trïn khöng nhùæm vaâo àöëi phûúng têën cöng nhû vuä baäo.
   Ba tiïëng "tinh! tinh! tinh" ngên daâi, quaã cêìu nhanh nhû chúáp
nhaãy lïn nhaãy xuöëng ba lêìn àiïím vaâo ba huyïåt àaåo: tûã baåch, haå
quan vaâ àõa thûúng khöng sai möåt maãy.
    Xñch Àaåi Thöng laâ ngûúâi àaä giaâu kinh nghiïåm, tröng xa thêëy
röång, nïn khi nghe tiïëng "tinh, tinh, tinh" cuãa quaã cêìu biïët ngay
àõch thuã duâng ngoán àöåc liïìn ngaã ngûúâi vïì phña sau duâng thïë "thiïët
bùn kiïìu" àïí traánh. Xñch Àaåi Thöng àïí cho quaã cêìu xoay qua khoãi
muäi mònh röìi lêìn lêìn àûa tay àêíy sang möåt bïn.
   Ngoán "Thiïët bùn kiïìu" coá nghôa laâ têëm cêìu bùçng sùæt. Ngoán
naây Xñch Àaåi Thöng àaä daây cöng reân luyïån mêëy mûúi nùm trúâi,
nhúâ sûác nöåi cöng uyïn thêm múái coá thïí luyïån nöíi...


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      99

   Thêåt vêåy, thïë êëy àaä cûáu nguy cho Xñch Àaåi Thöng trûúác laân
kinh cêìu cuãa Tiïíu Long Nûä.
    Sau khi quaã kim cêìu bõ mêët hiïåu lûåc, Tiïíu Long Nûä thêìm
nghô:
   - Ta duâng quaã cêìu àiïím huyïåt àöëi phûúng caã trùm lêìn chûa
sai möåt, thïë maâ tïn àaåo sô naây tûå giaãi cûáu àûúåc, kïí ra hùæn cuäng
thuöåc vaâo bêåc nhêët trong thiïn haå röìi.
    Tuy Xñch Àaåi Thöng vêån nöåi cöng duâng miïëng voä àiïu luyïån
àïí phaãn nguy, song khöng vò thïë maâ traánh khoãi aãnh hûúãng vïì àiïån
lûåc. Sûác quaã cêìu quaá maånh, laâm cho Xñch Àaåi Thöng phaãi duâng hïët
sûác mònh. Mùåt öng ta böîng taái nhúåt ài, röìi àúâ ngûúâi ra.
   Caác àaåo sô àûáng xung quanh tuy khöng phaãi laâ hoåc troâ cuãa
Xñch Àaåi Thöng, song thêëy Xñch Àaåi Thöng nhû thïë àïìu noáng loâng
nhaãy vaâo tiïëp cûáu.
    Böën võ àaåo sô thuöåc vaâo haång khaá, vung trûúâng kiïëm xöëc vaâo.
    Tiïíu Long Nûä heát:
    - Naây, haäy chuêín bõ binh khñ chöëng àúä ài.
   Dûát lúâi, naâng muáa hai tay lïn, hai daãi luåa trùæng nhû hai con
rùæn uöën khuác trïn khöng. "Tinh! tinh!" hai tiïëng, röìi "Tinh! tinh!"
hai tiïëng nûäa, huyïåt "àaåi uyïn" úã cöí tay caác àaåo sô àïìu bõ quaã cêìu
bùçng kim khñ àiïím vaâo, böën thanh trûúâng kiïëm rúi xuöëng àêët.
   Caác àaåo sô taái mùåt keã öm àêìu ngûúâi ruát cöí boã chaåy ra khoãi
voâng chiïën àêëu.
   Xñch Àaåi Thöng luác àêìu gùåp Tiïíu Long Nûä khöng ngúâ naâng
coá möåt sûác nöåi cöng maänh liïåt nhû thïë nïn thiïëu àïì phoâng. Bêy giúâ
hùæn àaä lêëy laåi àûúåc uy maänh, bûúác àïën giêåt möåt thanh trûúâng
kiïëm trong tay möåt àaåo sô gêìn àêy, vaâ noái vúái Tiïíu Long Nûä:
   - Long cö nûúng taâi nghïå àïën mûác tuyïåt luên. Bêìn àaåo khöng
coân daám khinh xuêët trûúác cö nûúng nûäa, mong cö nûúng chó giaáo
cho bêìn àaåo möåt ngoán cao cûúâng hún.
http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  100

   Tiïíu Long Nûä gêåt àêìu möåt caái. Tûác thò hai tiïëng "Tinh! tinh!"
phaát ra, daãi luåa trùæng tûâ tay traái sang tay phaãi vuát ngang mùåt
Xñch Àaåi Thöng röìi laåi thu vïì.
   Xñch Àaåi Thöng ngaã ngûúâi ra traánh vaâ so taâi mònh vúái Tiïíu
Long Nûä thêëy coân thua naâng möåt bûåc.
   Àïí toã loâng tön kñnh bêåc lúán tuöíi hún mònh, Tiïíu Long Nûä
nhûúâng cho Xñch Àaåi Thöng àaánh trûúác ba ngoån.
   Xñch Àaåi Thöng vung kiïëm têën cöng ba hiïåp liïn tiïëp, nhûng
Tiïíu Long Nûä nhû möåt võ nûä thêìn khöng hïì nao nuáng. Naâng chó
tung daãi luåa kia ra laâm vuä khñ cuãa Xñch Àaåi Thöng trúã nïn yïëu heân
vö duång.
   Xñch Àaåi Thöng nghô buång:
    - Ngûúâi con gaái naây coá nhiïìu ngoán voä àöåc àaáo, àûúåc reân luyïån
rêët cöng phu, nïëu naâng àûúåc nhiïìu kinh nghiïåm giao àêëu nûäa thò
chùæc trong thiïn haå khöng ai bò kõp.
   Nghô nhû vêåy, Xñch Àaåi Thöng cöë duâng hïët caái uyïn thêm vïì
kiïëm thuêåt trong phaái Toaân Chên àïí àöëi phoá vúái thuêåt duâng kim
cêìu cuãa Tiïíu Long Nûä.
    Kiïëm phaáp phaái Toaân Chên quaã thêåt maänh liïåt, Xñch Àaåi
Thöng cöë gùæng biïíu diïîn hïët nhûäng neát àöåc àaáo trong nghïì, mong
aáp àaão hai quaã kim cêìu kia.
    Caác àaåo sô àûáng xung quanh àïìu nñn húi xem àêëu. Dûúái aánh
àeân löìng, thêëp thoaáng boáng möåt thiïëu nûä xiïm y maâu trùæng uyïín
chuyïín nhû möåt caânh mai, sùæc àeåp nhû möåt nûä thêìn vaâ möåt laäo
àaåo sô da höìng, rêu toác phêët phú, aáo quêìn maâu tro, chñt khùn vaâng,
àang so taâi thûã sûác möîi luác möåt kõch liïåt.
   Vúái mûúâi nùm khöí cöng reân luyïån, Xñch Àaåi Thöng laâ möåt tay
kiïëm lúåi haåi trong haång ba böën ngûúâi taâi cao cuãa phaái Toaân Chên
thïë maâ khi àem so vúái Tiïíu Long Nûä trong ñt chuåc hiïåp, ngûúâi ta
thêëy àûúâng kiïëm cuãa Xñch Àaåi Thöng möîi luác möåt böëi röëi thïm.
   Tiïíu Long Nûä thò vêån duång hïët tinh lûåc cuãa hai quaã cêìu, xûã
duång bùçng hai daãi luåa, uöën khuác nhû röìng bay phûúång muáa, thónh

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     101

thoaãng phaát ra nhûäng tiïëng "Tinh! Tinh" laâm cho àöëi phûúng phaãi
höìn xiïu phaách laåc.
   Àaánh lêu maâ khöng sao aáp àaão àûúåc àöëi phûúng, Xñch Àaåi
Thöng tûå höí theån cho taâi nghïå mònh, loâng böëi röëi, khiïën cho sûác nöåi
cöng vò thïë maâ suy giaãm. Àûúâng kiïëm baám saát vaâo daãi luåa khöng
cho kim cêìu tûå do hoaåt àöång, bêy giúâ chó àuã sûác ngùn caãn kim cêìu
khöng coân aáp àaão àûúåc sûác vuâng vêîy cuãa hai daãi luåa nûäa.
   Àaánh thïm ñt hiïåp nûäa, sûác vuâng vêîy cuãa hai daãi luåa àaä àiïìu
khiïín hai kim cêìu möåt caách maånh meä chaåm vaâo lûúäi kiïëm cuãa Xñch
Àaåi Thöng nghe leãng keãng.
   Xñch Àaåi Thöng kinh haäi, liïìn vêån duång sûác nöåi cöng uyïn
thêm cuãa mònh mong àaánh àöåi hai quaã kim cêìu trúã laåi. Muäi kiïëm
àûúåc nöåi cöng tiïëp sûác têën cöng nhû vuä baäo.
    Caác àaåo sô àûáng xem hoan hö cöí voä khi thêëy Xñch Àaåi Thöng
phoáng muäi kiïëm quêën vaâo daãi luåa chuyïín vïì phña tay Tiïíu Long
Nûä. Nïëu Tiïíu Long Nûä khöng buöng daãi luåa têët muäi kiïëm àêm
luãng tay.
    Naâo ngúâ, Tiïíu Long Nûä mùåt laånh nhû àöìng, chùèng hïì àöíi sùæc
duâng tay phaãi chêån thanh kiïëm röìi haäm khñ phoáng ra. Thanh kiïëm
bõ gaäy laâm àöi núi giûäa lûúäi.
   Thêëy thïë caác àaåo sô la thêët thanh vò kinh ngaåc.
   Xñch Àaåi Thöng chaåy àïën tay run run lûúåm thanh kiïëm gaäy,
mùåt taái ài vò höí theån, nghô buång:
   - Cöng phu ta têåp luyïån mêëy mûúi nùm trúâi, nay àaánh khöng
laåi möåt àûáa con gaái nhoã thïë naây, coân gò laâ uy danh nûäa.
   Àoaån Xñch Àaåi Thöng cêët gioång noái vúái Tiïíu Long Nûä:
   - Bêìn àaåo xin khuêët phuåc taâi nghïå cö nûúng. Vêåy cö nûúng coá
quyïìn àem Dûúng Qua vïì daåy döî. Chuáng töi xin nhûúâng hùæn cho
cö nûúng àoá.
   Tiïíu Long Nûä laånh luâng àaáp:
    - Ngûúi àaánh chïët Tön baâ röìi chõu nhûúâng àïå tûã vaâ thuá nhêån
caái bêët lûåc cuãa ngûúi nhû thïë laâ xong chuyïån û?

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                   102

    Xñch Àaåi Thöng ngêíng mùåt lïn trúâi cûúâi ngaåo nghïî noái:
    - Nïëu biïët ta laâ möåt àaåo sô biïët troång danh dûå, ngûúi chúá quaá
höì àöì.
    Dûát lúâi Xñch Àaåi Thöng àûa lûúäi kiïëm gaäy vaâo cöí toan quyïn
sinh.
   Ngay luác àoá, böîng möåt tiïëng "keng" nöíi lïn laâm àöåi lûúäi kiïëm
cuãa Xñch Àaåi Thöng ra, rúi xuöëng àêët.
    Xñch Àaåo Thöng ngaåc nhiïn nghô thêìm:
    - Ai àaä duâng thuã àoaån naây àïí caãn trúã ta? Keã naâo àêy nhó?
    Hùæn quay laåi nhòn, khöng thêëy boáng ngûúâi naâo caã.
    Nghô möåt luác Xñch Àaåi Thöng lêím bêím:
    - Chó coá Khûu Xûã Cú múái sûã duång àûúåc ngoán bñ quyïët naây.
    Nghô nhû vêåy Xñch Àaåi Thöng noái lúán:
   - Thûa sû huynh, àïå tûã laâ keã bêët taâi àaä laâm nhuåc cho mön
phaái xin sû huynh xeát laåi.
    Dûát lúâi, Xñch Àaåi Thöng laåi cuái xuöëng nhùåt thanh kiïëm gaäy
lïn.
    Böîng tûâ ngoaâi voä àiïån, möåt traâng cûúâi nöíi lïn, tiïëp theo gioång
noái:
    - Sû àïå Xñch Àaåi Thöng úi! Thua àûúåc laâ chuyïån thûúâng. Àêy
laâ möåt dõp thuác àêíy chuáng ta phaãi têåp luyïån nhiïìu hún nûäa. Àaä coá
mûúâi taám ngûúâi nûäa rûãa nhuåc cho sû àïå.
   Röìi theo tiïëng noái àoá, möåt àaåo sô rêu toác baåc phú, tay cêìm
trûúâng kiïëm nhaãy qua bûác tûúâng maâ noái.
   Àaåo sô êëy chñnh laâ Khûu Xûã Cú. Baãn tñnh Khûu Xûã Cú ñt ûa
chuyïån daâi doâng khaách saáo, nïn vûâa chaåm mùåt Tiïíu Long Nûä laâ
öng ta vung trûúâng kiïëm àêm thùèng túái, vaâ noái:
   - Bêìn àaåo laâ Trûúâng Xuên Khûu Xûã Cú xin laänh giaáo vaâi
àûúâng vúái ngûúâi laáng giïìng taâi cao.
    Tiïíu Long Nûä àaáp:

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                  103

   - Ngûúi chùæc thûâa hiïíu taâi nùng ta cuäng chùèng coá gò.
   Àoaån naâng àûa tay bùæt lêëy thanh trûúâng kiïëm cuãa Khûu Xûã
Cú.
   Xñch Àaåi Thöng àûáng bïn ngoaâi tröng thêëy kïu thêët thanh:
   - Sû huynh! Sû huynh! oi chûâng.
    Nhûng cêu noái Xñch Àaåi Thöng àaä trïî. Hai ngûúâi àang vêån
nöåi cöng giaânh nhau thanh kiïëm.
   Möåt tiïëng "rùæc" thanh trûúâng kiïëm gaäy laâm àöi. Khûu Xûã Cú
thêët kinh. Coân Tiïíu Long Nûä lêìn naây caãm thêëy tay naâng àau buöët
vaâ ngûåc húi thiïëu thúã.
   Naâng nghô thêìm:
   - Laäo naây hún Xñch Àaåi Thöng möåt bûåc. Ta chûa luyïån xong
Ngoåc nûä têm kinh chûa chùæc nùæm phêìn thùæng àûúåc.
   Nghô nhû vêåy Tiïíu Long Nûä möåt tay böìng xaác Tön baâ möåt
tay öm Dûúng Qua khinh thên qua khoãi vaách tûúâng biïën daång.
   Khûu Xûã Cú vaâ Xñch Àaåi Thöng àaä giao àêëu vúái Tiïíu Long
Nûä àoaán biïët taâi voä cöng cuãa naâng cuäng chùèng hún hoå bao nhiïu,
song löëi khinh thên thêìn töëc cuãa naâng laâm cho moåi ngûúâi khöng
ngúát kinh dõ. Taâi khinh thên êëy khöng coá möåt ai so saánh nöíi.
   Xñch Àaåi Thöng nhòn Khûu Xûã Cú, noái:
   - Thêåt laâ quaá àöîi! Öi thöi!
   Khûu Xûã Cú noái:
   - Xñch sû àïå, chuáng ta uöíng cöng têåp luyïån mêëy mûúi nùm
trûúâng, haá chùèng chiïm nghiïåm cuöåc thua trêån nhuåc nhaä naây sao?
Nhûng thöi, chuyïån naây chûa vöåi, bêy giúâ möåt söë trong chuáng ta
phaãi ài Sún Têy gêëp àaä.
   Xñch Àaåi Thöng ngaåc nhiïn hoãi:
   - Laåi coá viïåc gò gêy röëi sao? Coá ai bõ thûúng àoá?
   Khûu Xûã Cú noái:
  - Chuyïån naây kïí ra coân daâi doâng. Hiïån giúâ Maä Ngoåc sû
huynh àaä lïn àûúâng röìi. Chuáng ta tiïëp tuåc nöëi goát.http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 104
                 HÖÌI 15

             NÙM CÖÎ QUAN TAÂI   Àïën àêy, chuáng ta cuäng cêìn biïët nguyïn nhên naâo àaä thuác
àêíy caác àöì àïå cuãa mön phaái Toaân Chên phaãi àêëu bûúác giang höì.
   Söë laâ, Xñch Luyïån Tiïn tûã Lyá Maåc Thu tûâ khi àaã thûúng möåt
söë ngûúâi úã miïìn Giang Nam, Höì Chêu, tûå thêëy mònh kïët oaán, gêy
thuâ sêu sùæc, nïn chuyïín bûúác sang àêët Sún Têy. Taåi àêy, Lyá Maåc
Thu vêîn khöng boã tñnh haáo chiïën. Naâng àaã thûúng möåt söë anh
huâng haâo kiïåt úã Têën Bùæc, laâm cho caác thuã laänh trong giúái giang höì
àïìu cùm phêîn. Hoå kïu goåi caác mön phaái húåp taác nhau àïí khûã trûâ
cho àûúåc Lyá Maåc Thu.
   Toaân Chên laâ möåt mön phaái coá haång trong thiïn haå, bêëy giúâ
do Maä Ngoåc, Khûu Xûã Cú laänh àaåo. Hai võ naây thêëy Lyá Maåc Thu
lùæm àiïìu töåi löîi, song khöí nöîi naâng laåi úã trong mön àöì cuãa Vûúng
Truâng Dûúng võ Töí sû cuãa hoå, nïn chùèng biïët laâm thïë naâo hún laâ
àoáng vai troâ trung gian hoâa giaãi, tòm caách cho Lyá Maåc Thu caãi taâ
quy chaánh.
   Bêy giúâ, Lûu Xûã Huyïìn vaâ Toâa Bêët Nhõ liïn hiïåp nhau úã phña
Bùæc. Lyá Maåc Thu chùèng kïí ai vaâo àêu caã, coi àúâi bùçng khoáe mùæt,
nghe tin hoå liïn hiïåp àïí chöëng laåi mònh, liïìn moâ àïën àaánh. Trûúác
sau Lyá Maåc Thu àaä haå Lûu vaâ Tön hai trêån liïn tiïëp.
   Sau naây Khûu Xûã Cú vaâ Vûúng Xûã Nhêët, hai tay cao cûúâng
trong Toaân Chên phaãi àïën ûáng chiïën. Lyá Maåc Thu khön ngoan tûå
thêëy möåt mònh khöng thïí àaánh nöíi söë àöng, liïìn duâng lúâi leä ön töìn
laâm cho Khûu vaâ Vûúng bõ khñch àöång khöng thïí tham chiïën.
Naâng heån vúái Khûu vaâ Vûúng seä tó thñ vúái naâng úã möåt núi khaác.
   Ngaây thûá nhêët, tó thñ vúái Tön Bêët Nhõ, Lyá Maåc Thu àaä duâng
kim àöåc phoáng vaâo huyïåt "thên thûúång" cuãa àöëi phûúng. Sau àoá
naâng laåi cho ngûúâi mang thuöëc àïën giaãi trûâ. Haânh àöång êëy khiïën

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      105

cho Khûu-Vûúng hai ngûúâi khöng roä têm tñnh cuãa Lyá Maåc Thu ra
sao caã.
   Phaâm trong nguyïn tùæc voä lêm, keã àaä cûáu àöëi thuã khöng thïí
coi nhû keã thuâ àûúåc.
   ÊËy vêåy caác tay thuã laänh àïën húåp taác vúái Tön Bêët Nhõ thêëy
vêåy àïìu móm cûúâi chua chaát röìi ruát lui khöng tham chiïën nûäa.
   Cuäng may, Khûu Xûã Cú vaâ Vûúng Xûã Nhêët tûå thêëy mònh
chûa phaãi laâ luác ûáng chiïën vúái Lyá Maåc Thu nïn múái trúã vïì kõp
Truâng Dûúng cung cûáu nguy cho Xñch Àaåi Thöng.
   Nhùæc laåi, Tiïíu Long Nûä luác ra khoãi Truâng Dûúng àiïån, möåt
tay böìng xaác Tön baâ möåt tay böìng Vûúng Qua, khinh thên thùèng
vïì Hoaåt Tûã Nhên möå àaâi möåt maåch.
   Naâng àùåt xaác Tön baâ lïn giûúâng naâng nguã thûúâng ngaây, coân
naâng thò úã trïn ghïë trûúâng kyã chöëng tay thêîn thúâ suy nghô.
    Dûúng Qua öm xaác Tön baâ khoác sûúát mûúát khöng thöi. Möåt
luác lêu Tiïíu Long Nûä múái noái:
   - Àaâng naâo Tön baâ cuäng àaä chïët, khoác maäi chùèng ñch gò? Bêy
giúâ mi khoác Tön baâ nhû thïë, ngaây mai mi chïët coá ai khoác cho mi
chùng?
   Nghe Tiïíu Long Nûä noái nhûäng cêu laånh nhaåt nhû vêåy,
Dûúng Qua khöng hiïíu gò caã, caâng buöìn rêìu hún, vaâ caâng khoác to
hún nûäa!
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Thöi ta ài an taáng Tön baâ àêy. Mi haäy theo ta.
  Noái dûát lúâi, naâng bûúác àïën böìng xaác Tön baâ ài vïì phña Têy.
Dûúng Qua lêëy vaåt aáo chuâi nûúác mùæt bûúác theo.
    Àûúâng trong möå àaâi töëi lúâ múâ, aánh saáng bïn ngoaâi roåi vaâo yïëu
úát. Dûúng Qua phaãi chuá muåc vaâo maâu trùæng cuãa xiïm y Tiïíu Long
Nûä àïí nöëi goát.
   Hai ngûúâi ài quanh co möåt luác thò àïën möåt con àûúâng hêìm töëi
àen nhû mûåc. Con àûúâng hêìm àoá dêîn àïën möåt caánh cûãa bùçng àaá

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  106

Tiïíu Long Nûä àûa tay àêíy caánh cûãa thò bïn trong löå ra möåt cùn
phoâng cuäng bùçng àaá, vaâ töëi om. Naâng ruát trong boåc ra lêëy möåt viïn
àaá lûãa àêåp vaâo möåt taãng àaá. Buâi nhuâi naâng àaä chuêín bõ sùén. Lûãa
beán vaâo, chaáy buâi nhuâi toãa aánh saáng taåo thaânh möåt maâu kinh dõ.
    Tiïíu Long Nûä thùæp möåt ngoån àeân dêìu àùåt giûäa cùn phoâng.
    Nhòn böën phña Dûúng Qua caãm thêëy trong ngûúâi úán laånh. Àoá
laâ möåt cùn phoâng röång, tröëng röîng, trú troåi coá nùm caái quan taâi
bùçng àaá. Noá nñn húi lêëy can àaãm àûa mùæt nhòn vïì nùm cöî quan taâi
êëy thò thêëy hai caái àaä coá nùæp àêåy kñn, coân ba caái nùæp àêåy húã.
    Noá ngú ngêín tûå hoãi:
    - Chùèng biïët trong ba cöî quan nùæp húã naây àaä coá xaác ngûúâi
chïët hay chûa.
    Tiïíu Long Nûä àûa tay chó chiïëc quan taâi bïn traái noái:
    - Sû phuå phu nhên an giêëc úã chöî naây.
    Röìi naâng laåi chó vaâo caái quan taâi bùçng àaá thûá hai, noái:
    - Coân sû phuå an giêëc ngaân thu úã chöî naây àêy.
    Tiïëp àoá, naâng laåi àûa tay chó vaâo chiïëc quan taâi thûá ba.
    Dûúng Qua loâng ngúâ ngúå, chùèng biïët Tiïíu Long Nûä seä baão ai
an giêëc trong àoá. Nhòn nùæp quan taâi chûa àêåy, noá chùèng biïët coá xaác
chïët naâo trong àoá chûa.
    Böîng nghe Tiïíu Long Nûä noái:
    - Tön baâ an giêëc trong cöî quan taâi naây.
    Noá àaánh thoát ngûúâi nheå nhoäm vaâ tòm hiïíu rùçng: "nhûäng
chiïëc quan taâi chûa àêåy nùæp laâ chûa coá ngûúâi chïët".
    Trñ toâ moâ cuãa noá laåi nöíi dêåy, noá nhòn Tiïíu Long Nûä hoãi:
    - Thûa cö nûúng, coân hai cöî quan taâi khöng kia nûäa.
    Tiïíu Long Nûä thaãn nhiïn àaáp:
    - Möåt caái daânh cho sû tó cuãa ta laâ Xñch Luyïån tiïn tûã Lyá Maåc
Thu.
    Dûúng Qua ngêín ngûúâi hoãi:

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                        107

     - Lyá cö nûúng cuäng laåi vïì àêy an giêëc sao?
     Tiïíu Long Nûä àaáp:
     - Sû mêîu ta àaä dûå liïåu trûúác, sû tó röìi thïë naâo cuäng phaãi vïì.
     Dûúng Qua laåi hoãi:
     - Coân möåt cöî quan taâi nûäa?
     Tiïíu Long Nûä noái:
   - Cöî quan taâi àoá daânh cho ta. ÚÃ àêy coân thiïëu möåt cöî quan taâi
nûäa chó vò sû mêîu ta khöng dûå liïåu àûúåc rùçng mi seä àïën àêy.
    Nghe noái vêåy, Dûúng Qua giêåt mònh. Tûå nhiïn baãn tñnh "uyá
tûã cêìu sinh" nöíi dêåy, noá hoaãng höët àaáp:
     - Cö nûúng úi! Töi khöng chïët núi àêy àêu! Töi khöng muöën
chïët!
     Tiïíu Long Nûä nghiïm neát mùåt noái:
    - Ta nhúá lúâi dùån cuãa Tön baâ laâ seä chùm lo sùn soác àïën mi troån
àúâi. Lúâi hûáa êëy ta chùèng daám sai.
   Dûúng Qua laånh toaát caã mònh, nhêët laâ trûúác cùn phoâng êm u
vúái nùm cöî quan taâi êëy, laâm cho noá aám aãnh möåt möëi buöìn ruâng
rúån.
     Noá noái röëi rñt:
    - Nïëu cö nûúng khöng bùçng loâng àïí töi ài thò luác cö nûúng
chïët röìi töi cuäng tòm caách ra khoãi chöën naây.
     Tiïíu Long Nûä noái:
   - Ta àaä baão theo lúâi trùn tröëi cuãa Tön baâ, ta phaãi lo liïåu cho
mi troån àúâi, thò coá bao giúâ ta àïí cho mi chïët sau ta?
     Dûúng Qua lêëy laâm laå hoãi:
     - Taåi sao vêåy? Cö nûúng nhiïìu tuöíi hún töi maâ!
     Tiïíu Long Nûä laånh luâng àaáp:
    - Chïët söëng khöng cêìn phaãi ñt hay nhiïìu tuöíi. Phoãng sûã ta coá
chïët trûúác mi ta cuäng tòm caách cho mi àûúåc chïët theo.

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 108

    Dûúng Qua tuy coân nhoã tuöíi song têm cú àaä coá nhiïìu mûu
trñ. Mùåc duâ vêåy, nhûäng mûu trñ coá hay àïën àêu cuäng chó laâ mûu trñ
cuãa treã con.
   Khi nghe Tiïíu Long Nûä noái nhû vêåy, têm traång chöëng àöëi laåi
êm thêìm nöíi àêåy trong àêìu oác noá.
   Noá nghô thêìm:
    - Taåi sao laåi buöåc ta phaãi chïët, maâ phaãi chïët núi àêy? Nhûng
caái chïët caái söëng haäy coân xa vúâi, ta coá àuã thò giúâ àïí àöëi phoá.
   Tiïíu Long Nûä thêëy noá thêîn thúâ suy nghô hiïíu ngay têm
traång cuãa noá, liïìn bûúác àïën giúâ nùæp quan taâi, àùåt xaác Tön baâ vaâo
trong.
    Dûúng Qua chúåt nhúá àïën lúâi trùn tröëi cuãa Tön baâ: "Mi haäy lêëy
chiïëc aáo böng phuã ngoaâi cuãa ta. AÁo naây..."
   Noá vuâng àûáng dêåy, chaåy àïën bïn Tiïíu Long Nûä, noái:
   - Thûa cö nûúng! Theo lúâi trùn tröëi xin cö nûúng cho töi chiïëc
aáo böng ngoaâi cuãa Tön baâ.
   Tiïíu Long Nûä khöng muöën cho ngûúâi bïn mònh phaãi buöìn
phiïìn, laåi thêëy Dûúng Qua vúái Tön baâ quen biïët múái trong ngaây
maâ tònh quyïën luyïën àaä sêu àêåm, nïn cúãi chiïëc aáo böng ngoaâi cuãa
Tön baâ trao cho Dûúng Qua.
    Dûúng Qua cêìm lêëy chiïëc aáo khoác nûác núã, nghô àïën lúâi trùn
tröëi cuãa Tön baâ, mùåt maây noá àau àúán nhû mêët möåt ngûúâi thên.
   Tiïíu Long Nûä thûâa luác noá guåc mùåt xuöëng khoác, lêëy tay keáo
nùæp quan taâi àêåy kñn laåi khñt rõt, khöng khñ khöng coân ra vaâo àûúåc
nûäa.
   Tiïíu Long Nûä súå Dûúng Qua laåi khoác nûäa, liïëc mùæt nhòn noá
möåt chuát, röìi nhòn laäng sang chöî khaác noái:
   - Thöi! Haäy theo ta ra ngoaâi.
   Dûát lúâi, naâng lêëy vaåt aáo quaåt möåt caái, ngoån àeân dêìu tùæt, cùn
phoâng röång lúán bao la böîng trúã nïn töëi àen nhû mûåc.http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                    109

    Dûúng Qua súå naâng boã rúi noá laåi trong cùn phoâng möå àõa naây
vöåi vaâng vúá chiïëc aáo böng cuãa Tön baâ maâ theo luön Tiïíu Long Nûä
bûúác ra.
    Trong möå àaâi, ngaây cuäng nhû àïm boáng töëi àen ngoâm.
   Vò hai ngûúâi àaä hoaåt àöång hún nûãa ngaây, nïn ai cuäng coá caãm
giaác mïåt moãi. Tiïíu Long Nûä ra lïånh cho Dûúng Qua nguã úã cùn
phoâng maâ bònh sinh Tön baâ duâng laâm chöî nghó ngúi.
   Dûúng Qua tûâ têëm beá, tuy àaä traãi qua nhûäng luác quaånh hiu
cö àöåc, àaä tûâng nguã úã àêìu heâ, xoá chúå, àaä tûâng nguã núi nuái rêåm,
rûâng sêu, song àöëi vúái möå àaâi naây nhû caái gò ruâng rúån oai nghiïm
laâm cho noá muöën rúän oác. Noá khöng daám tuên lúâi cuãa Tiïíu Long
Nûä.
    Thêëy nhû noá khöng àïí yá àïën lúâi mònh, Tiïíu Long Nûä nhòn noá
hoãi:
    - Mi khöng nghe ta noái gò sao?
    Dûúng Qua thûa:
    - Thûa cö nûúng, töi súå...
    Tiïíu Long Nûä hoãi:
    - Súå caái gò?
    Dûúng Qua thúã daâi àaáp:
    - Töi cuäng khöng hiïíu nûäa... Töi khöng daám nguã möåt mònh.
    Tiïíu Long Nûä nghô thêìm:
    - "Tuöíi noá haäy coân nhoã, noá súå sïåt cuäng phaãi".
    Naâng suy nghô möåt luác röìi thúã daâi, kheä noái:
    - Àûúåc, cûá theo ta vaâo àêy maâ nguã.
    Röìi naâng dêîn Dûúng Qua vaâo phoâng naâng. Naâng thûúâng coá
thoái quen khöng thùæp àeân, nhûng nay coá Dûúng Qua, naâng thùæp
lïn möåt ngoån àeân dêìu nhoã.
   Dûúng Qua thêëy Tiïíu Long Nûä dung maåo myä miïìu, khöng gò
saánh kõp, trong böå y phuåc trùæng nhû tuyïët khöng vûúáng chuát buåi

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                110

trêìn, ngúä rùçng khuï phoâng naâng hùèn trêìn thiïët cûåc kyâ diïîm aão.
Naâo ngúâ luác bûúác vaâo phoâng thò thûåc laâ thêët voång. Phoâng xêy bùçng
àaá tröëng röîng, khöng coá gò caã, chùèng khaác gò cùn phoâng coá nùm cöî
quan taâi kia. Giûúâng naâng laâ möåt phiïën àaá xanh daâi coá traãi thaãm
bùçng coã, trïn phuã möåt lêìn vaãi thö. Ngoaâi mêëy thûá êëy ra, cùn phoâng
chùèng coân coá gò khaác.
   Dûúng Qua nghô buång:
  - Chùèng biïët naâng cho mònh nghó úã àêu nhó! Coá leä naâng bùæt
mònh nùçm dûúái àêët laâ phaãi.
    Àang luác noá phên vên chûa kõp hoãi thò Tiïíu Long Nûä cêët
tiïëng baão:
   - Mi leo lïn giûúâng nùçm nguã ài.
   Dûúng Qua hoãi:
   - Thïë thò cö nûúng nguã úã àêu?
   Tiïíu Long Nûä nghiïm nghõ noái:
   - Ta àaä coá chöî khaác, mi khoãi phaãi lo.
   Dûúng Qua noái:
   - Nguã trïn giûúâng bêët tiïån, xin cö nûúng cho töi nguã dûúái àêët
cuäng àûúåc.
   Tiïíu Long Nûä nghiïm sùæc mùåt noái:
   - Ta laâ bêåc sû phuå mi, ta noái gò mi cuäng phaãi nghe. Mi àûâng
quen thoái àaánh laåi sû phuå nhû úã bïn Truâng Dûúng cung maâ mêët
maång àoá.
   Dûúng Qua thêëy Tiïíu Long Nûä duâng lúâi gay gùæt, vöåi noái:
    - Xin cö nûúng àûâng giêån dûä nhû thïë. Töi chó cêìn vêng theo
lúâi cö nûúng laâ àûúåc chûá gò?
   Tiïíu Long Nûä thêëy gioång noái cuãa Dûúng Qua coá veã khöng tön
kñnh mònh nïn khöng vûâa yá, noái:
   - Maây bûúáng bónh phaãi khöng?http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     111

    Dûúng Qua thêëy naâng coân ñt tuöíi laåi àeåp àeä myä miïìu, khöng
coá veã gò àaáng bêåc sû phuå mònh, nïn noá cheáp miïång möåt caái, röìi noái:
    - Töi àêu daám chùèng tuên lúâi...
    Tiïíu Long Nûä thêëy Dûúng Qua cheáp miïång, àoaán àûúåc yá noá,
heát:
   - Taåi sao mi coá cûã chó khinh thûúâng êëy. Mi khöng phuåc ta
phaãi khöng?
    Dûúng Qua thêëy Tiïíu Long Nûä laâm dûä, khöng daám noái nûäa
vöåi tuöåt haâi, nhaãy phoác lïn giûúâng nùçm.
    Nùçm àûúåc möåt luác, noá caãm thêëy laånh buöët xûúng, vöåi chöìm
dêåy, tuåt xuöëng àêët la lúán:
    - Laånh quaá! Laånh chïët ài thöi!
    Tiïíu Long Nûä khöng nhõn àûúåc cûúâi, chaåy àïën phña sau vaách
lêëy chiïëc phêët trêìn chó vaâo mùåt noá:
   - Ta baão mi phaãi nùçm lïn àoá, vaâ nguã ài. Nïëu coân rïn ró than
laånh ta àaánh cho mûúâi roi naây.
    Dûúng Qua thêët kinh, vöåi leo lïn giûúâng nùçm nûäa, lêìn naây
noá cöë chõu àûång, nhûng laå thay, sûác laånh tûâ àêu xöng vaâo ngûúâi
noá, laâm cho noá tï cûáng caã ngûúâi, hai haâm rùng àaánh vaâo nhau cêìm
cêåp.
   Tiïíu Long Nûä lêëy chiïëc aáo böng cuãa Tön baâ àïí vaâo möåt núi
khiïën Dûúng Qua khöng rúâ túái.
   Laånh quaá, nhûng Dûúng Qua súå àaánh àoân khöng daám tuöåt
xuöëng nhû lêìn trûúác nûäa, reá lïn:
    - Öi chao! Cö nûúng úi!
    Tiïíu Long Nûä móm cûúâi hoãi:
    - Caái gò thïë?
    Dûúng Qua noái:
   - Öi chao! Chiïëc giûúâng naây nhû coá gò kyâ laå! Töi khöng thïí
nùçm àûúåc lêu.

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 112

   Röìi nhòn thêëy neát mùåt tûúi cûúâi cuãa Tiïíu Long Nûä, Dûúng
Qua cho rùçng naâng àaä sung sûúáng trûúác caái àau khöí cuãa noá, noá nöíi
giêån noái:
   - Töi khöng muöën nùçm núi àêy nûäa àêu. Cö nûúng cho töi
nùçm dûúái àêët maâ thöi.
   Tiïíu Long Nûä giú chiïëc phêët trêìn trûúác mùåt noá noái:
   - Haäy nùçm im vaâ nguã. Traái lúâi, mi àûâng traách ta àöåc aác.
    Dûát lúâi, naâng ruát hai súåi dêy cöåt vaâo keåt àaá, leo nùçm lïn hai
súåi dêy àoá, röìi lêëy tay vêîy möåt caái, ngoån àeân phuåt tùæt.
   Trong phoâng töëi mõt, Dûúng Qua lêëy laâm laå:
   "Taåi sao naâng laåi coá thïí nùçm nguã lú lûãng trïn hai súåi dêy nhû
thïë nhó?" Noá bùæt àêìu khêm phuåc taâi nghïå cuãa Tiïíu Long Nûä, vaâ
hoãi:
   - Thûa cö nûúng, cö nûúng coá thïí daåy töi nùçm nguã nhû thïë
chùng?
   Baãn tñnh con nñt dïî giêån maâ cuäng dïî laâm thên. Noá vûâa coá aác
caãm vúái Tiïíu Long Nûä, bêy giúâ thêëy Tiïíu Long Nûä vui veã, noá laåi
caãm mïën ngay.
   Tiïíu Long Nûä thêëy tñnh nïët treã con cuãa noá cuäng tûác cûúâi.
Naâng noái:
   - Daåy mi nùçm nguã nhû thïë naây àïí laâm gò? Ta coân lùæm àiïìu
phaãi chó daåy cho mi.
    Cêu noái êëy laâm cho Dûúng Qua àoaán biïët Tiïíu Long Nûä
khöng coá aác yá vúái noá, maâ chó muöën daåy döî noá thöi. Noá höëi hêån cêët
tiïëng noái:
   - Thûa cö nûúng! Cö nûúng coá thïí cho töi biïët nhûäng àiïìu maâ
cö nûúng sùæp daåy baão töi chùng? Luác naäy töi coá löîi vúái cö nûúng.
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Ta biïët röìi! Tûå nhiïn mi oaán ta! Àiïìu àoá coá gò laå!
   Dûúng Qua vöåi noái:


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                    113

   - Khöng, khöng! Töi àêu daám oaán giêån cö nûúng. Luác naäy töi
cûá tûúãng cö nûúng cuäng nhû sû phuå trûúác cuãa töi, cûá haânh haå töi
maâ khöng truyïìn daåy cho töi gò caã.
   Tiïíu Long Nûä cûúâi laåt noái:
   - Mi traách sû phuå trûúác cuãa mi khöng daåy döî cho nïn mi oaán
hêån. Bêy giúâ ta daåy döî sao mi cuäng oaán hêån?
   Dûúng Qua noái:
   - Chó vò cö nûúng cuäng haânh haå töi, bùæt töi nùçm trïn chiïëc
giûúâng giaá laånh naây.
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - AÂ ra mi cho thïë laâ ta àaä haânh haå mi û? Ta thiïët tûúãng suöët
àúâi mi nïn tòm caái cûåc nhoã nhû vêåy àïí nïn ngûúâi.
   Dûúng Qua tröë mùæt nhòn Tiïíu Long Nûä hoãi:
   - Thïë thò söëng àïí chõu cûåc hònh sao?
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Caác cûåc hònh êëy seä àem laåi cho mi biïët bao àiïìu hay!
   Dûúng Qua múái hiïíu ra, hoãi:
   - Thûa cö nûúng, chiïëc giûúâng laånh naây coá gò bñ quyïët û?
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Nhûäng tay voä nghïå cûâ khöi trong thiïn haå chûa chùæc àaä
nùçm nöíi trïn chiïëc giûúâng naây. Nhûng thöi, viïåc àoá mi seä hiïíu sau,
bêy giúâ mi phaãi nhùæm mùæt nguã ài, khöng àûúåc noái nûäa.
    Trong cùn phoâng töëi om, Dûúng Qua chó nghe gioång kïu coát
keát cuãa hai súåi dêy maâ Tiïíu Long Nûä duâng laâm voäng.
   Sau cêu noái nhû ra lïånh cuãa naâng, Dûúng Qua khöng daám
hoãi nûäa, song noá khöng laâm sao nguã àûúåc. Chöëc chöëc noá laåi xuyát
xoa vò laånh.
   Möåt luác lêu noá cêët tiïëng kheä noái:
   - Cö nûúng úi! Töi khöng chõu nöíi sûå laånh naây nûäa.


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  114

   Khöng nghe tiïëng Tiïíu Long Nûä àaáp laåi, noá lùæng tai nghe thò
thêëy húi thúã cuãa naâng àïìu àïìu vaâ chêåm laåi.
   Noá àoaán chûâng Tiïíu Long Nûä àaä nguã, noá nghô buång:
   - Cö nûúng àaä an giêëc, vêåy ta xuöëng àêët möåt chuát cho àúä laånh
cuäng chùèng sao.
   Nghô vêåy noá roán reán tuåt xuöëng giûúâng, khöng daám thúã maånh.
   Naâo ngúâ noá vûâa bûúác chên xuöëng àêët thò möåt tiïëng àaân cêìm
vang lïn. Tiïíu Long Nûä tûâ trïn dêy nhaãy xuöëng möåt tay vúá cêy
phêët trêìn, möåt tay thöåp vaâo cöí noá, quêët mêëy caái vuân vuåt noái:
   - Mi daám traái lúâi ta sao! Nïëu coân lûâa döëi ta seä àaánh àïën chïët.
   Naâng àaánh àuã mûúâi roi khiïën Dûúng Qua àau tñm ruöåt.
   Noá löìm cöìm lïn giûúâng nùçm trúã laåi khöng daám àöång àêåy.
   Tiïíu Long Nûä ngúä laâ sau trêån àoân thïë naâo Dûúng Qua cuäng
khoác vaâ oaán traách naâng. Nhûng thêëy noá nùçm im thin thñt khöng hïì
than thúã gò caã. Tiïíu Long Nûä lêëy laâm laå goåi noá hoãi:
   - Dûúng Qua taåi sao mi nùçm im thïë?
   Dûúng Qua thoã theã:
   - Cö nûúng baão sao laâm vêåy. Cö nûúng bùæt nùçm laâ phaãi nùçm,
baão àaánh thò àaánh, thïë thò khoác loác ñch gò?
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - A! Thïë ra mi nùçm im àïí húân döîi ta phaãi khöng?
   Dûúng Qua noái:
   - Töi chùèng bao giúâ húân cö nûúng. Töi àaä thêëy loâng cö nûúng
thûúng mïën töi röìi.
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Ai baão mi thïë?
   Dûúng Qua noái:
   - Cö nûúng àaánh töi, nhûng thûåc ra cö nûúng khöng àaánh
maånh. Nhû vêåy khöng phaãi vò cö nûúng súå töi àau sao.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                    115

   Thêåt vêåy, Tiïíu Long Nûä àaánh Dûúng Qua laâ àïí bùæt noá thi
haânh theo lïånh mònh. Vò vêåy naâng chó àaánh maånh hai roi àêìu, coân
mêëy roi sau chó àaánh cho àuã söë.
   Tiïíu Long Nûä thêëy Dûúng Qua ranh maänh, tòm hiïíu àûúåc
duång yá cuãa mònh, liïìn heát lúán:
   - Àûâng tûúãng lêìm! Nïëu lêìn sau mi coân traái lïånh ta seä àaánh
àïën thöëi thõt àoá.
    Dûúng Qua thêëy lúâi noái naâng tuy hùm doåa nhûng coá êu yïëm,
loâng húán húã noái:
     - Duâ cö nûúng coá àaánh àïën tan xûúng naát thõt töi vêîn vui
loâng.
     Tiïíu Long Nûä noái:
   - Ta chó súå röìi àêy vúái tñnh ûúng ngaånh, rùæn mùåt cuãa ngûúi,
ngaây naâo cuäng bõ àoân laâ khaác.
     Dûúng Qua noái:
   - Töi chó gheát vaâ thuâ hùçn nhûäng ngûúâi àaánh töi vúái aác yá. Coân
nhû cö nûúng vò thûúng töi maâ àaánh, töi àaä khöng giêån maâ laåi coân
sung sûúáng hún nûäa. Cö nûúng thuöåc vaâo nhûäng ngûúâi töi thûúng.
     Tiïíu Long Nûä nghe noá noái, móm cûúâi, hoãi:
   - Mi thûã kïí ta nghe ai laâ ngûúâi mi gheát? Ai laâ ngûúâi mi
thûúng.
     Dûúng Qua noái:
   - Nhûäng ngûúâi töi gheát töi khöng theâm nhúá àïën laâm chi. Coân
nhûäng ngûúâi töi thûúng nhû meå töi thò àaä chïët mêët röìi. Êu Dûúng
Phong laâ cha nuöi töi, röìi àïën Quaách Tônh vaâ sau nûäa laâ Tön baâ vaâ
cö nûúng.
     Tiïíu Long Nûä noái:
     - Ta àaä laâm gò maâ mi thûúng ta?
     Dûúng Qua noái:
     - Vò cö nûúng àaä thûúng töi.

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 116

   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Chûa chùæc ta àaä thûúng mi. Chó vò Tön baâ dùån ta sùn soác mi
thò ta phaãi laâm troân lúâi hûáa. Coân viïåc ta thûúng mi, mi chúá voång
tûúãng.
   Cêu noái cuãa Tiïíu Long Nûä nhû möåt gaáo nûúác laånh tûúái vaâo
mònh Dûúng Qua. Noá àang laånh laåi caãm thêëy coân laånh hún. Noá noái
nhû traách moác:
    - Thûa cö nûúng! Chùæc töi coá àiïìu gò khöng töët nïn cö nûúng
gheát töi.
   Tiïíu Long Nûä noái:
    - Mi töët hay khöng, khöng quan hïå àïën ta. Ta chûa hïì biïët
gheát thûúng ai caã, suöët àúâi ta chó biïët ngöi möå àaâi naây.
   Dûúng Qua hoãi:
   - Thïë ra tûâ luác nhoã àïën giúâ cö nûúng chùèng hïì coá möåt lêìn du
ngoaån sao?
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Ta chûa hïì ra khoãi Chung Nam sún naây.
   Dûúng Qua vöî tay lúán tiïëng noái:
   - Öi chao! Thïë thò uöíng lùæm! Cö nûúng khöng àûúåc thûúãng
thûác bao nhiïu caãnh àeåp bïn ngoaâi.
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - ÚÃ ngoaâi bêët quaá cuäng laâ rûâng nuái, trùng thanh, gioá maát laâ
cuâng. Nhûäng caái àeåp àoá núi àêy cuäng coá.
   Dûúng Qua noái:
    - Naâo phaãi coá thïë thöi! ÚÃ möå àaâi tuy àeåp, song nhòn maäi cuäng
chaán mùæt. Coân caãnh àeåp bïn ngoaâi biïën aão khöng cuâng, möîi núi coá
caái àeåp möîi khaác, chùèng bao giúâ laâm cho ta chaán àûúåc.
   Röìi ngay luác àoá, Dûúng Qua thuêåt laåi cho Tiïíu Long Nûä nghe
nhûäng chuyïån xaãy ra trong cuöåc àúâi noá tûâ têëm beá, vaâ nhûäng caãnh
àeåp àoá àêy, maâ vò hoaân caãnh noá àaä traãi qua.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                    117

   Vúái taâi ùn noái cuãa noá, noá thïu dïåt nhiïìu chöî laâm cho cêu
chuyïån trúã nïn kyâ thuá, laå luâng.
   Àöëi vúái Tiïíu Long Nûä, möåt cö gaái tûâ têëm beá àïën giúâ chûa
bûúác ra khoãi ngöi möå, naâo coá hiïíu àúâi laâ gò, nïn dêìu Dûúng Qua coá
thïu dïåt thïë naâo naâng cuäng cho laâ sûå thûåc.
   Nghe Dûúng Qua kïí möåt luác, naâng buöng tiïëng thúã daâi.
   Dûúng Qua noái:
  - Thûa cö nûúng! Töi muöën dêîn cö nûúng ài du ngoaån, cö
nûúng coá bùçng loâng chùng?
   Tiïíu Long Nûä coá veã giêån dûä, mùæng:
   - Mi àûâng noái nhaãm! Lúâi di huêën cuãa töí sû àïí laåi rùçng:
"Phaâm ngûúâi naâo àaä söëng úã Hoaåt Tûã Nhên möå àaâi thò khöng àûúåc
ra khoãi Chung Nam sún nûãa bûúác".
   Dûúng Qua giêåt mònh hoãi:
   - Thïë töi cuäng khöng àûúåc ra ngoaâi nûãa bûúác sao?
   Tiïíu Long Nûä àaáp:
   - Dô nhiïn laâ thïë.
   Dûúng Qua nghe naâng noái nhû vêåy, nghô buång:
    - Teá ra mònh khöng thñch caãnh tuâ tuáng úã àaão Àaâo hoa, àem
thên àïën àêy àïí bõ giam haäm thò àúâi söëng coân gò laâ vui nûäa. Chùèng
leä thên ta söëng àïí chön vuâi trong möå àaâi naây sao?
   Tuy nghô thïë, song gêìn Tiïíu Long Nûä, Dûúng Qua cuäng caãm
thêëy khöng coân cö àöåc nûäa. Dêîu coá úã maäi trong möå àaâi noá thêëy
cuäng vui.
    Trong luác chuyïån troâ vúái Tiïíu Long Nûä, Dûúng Qua quïn caã
laånh. Àïën khi Tiïíu Long Nûä khöng noái chuyïån nûäa, noá caãm thêëy
reát buöët traân trïì, liïìn noái:
   - Cö nûúng coá thïí tha cho töi khoãi nùçm núi giûúâng àaá naây
chùng?
   Tiïíu Long Nûä noái:

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  118

   - Mi coá muöën cho caác àïå tûã mön phaái Toaân Chên tha cho mi
àûâng àaánh mi nûäa chùng?
   Dûúng Qua noái:
   - Hoå laâ nhûäng keã thuâ cuãa töi! Nïëu hoå giïët töi, töi cuäng khöng
khi naâo xin tha caã.
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Nhû vêåy sao mi nùçm trïn giûúâng naây laåi than vaän.
   Dûúng Qua noái:
   - Vò cö nûúng töët vúái töi! Cö nûúng khöng muöën cho töi phaãi
khöí cho nïn töi múái than vaän.
   Tiïíu Long Nûä tûâ nhoã nhúâ ún sû mêîu vaâ Tön baâ nuöi nêëng
daåy döî, àaä hai mûúi nùm trúâi chó biïët söëng gêìn hai ngûúâi cao tuöíi
êëy maâ thöi. Hai ngûúâi naây tuy àöëi vúái naâng thûåc laâ töët, nhûng tûâ
buöíi naâng luác coân nhoã hoå àaä duång yá àaâo luyïån naâng thaânh möåt
ngûúâi mêët caã thêët tònh: "hó, nöå, aái, öë, duåc" àïí coá thïí nöëi doäi reân
luyïån mön "Ngoåc nûä têm kinh" laâ ngoán voä duy nhêët vaâ lúåi haåi nhêët
cuãa Cöí Möå àaâi.
   Búãi vò muöën luyïån "Ngoåc nûä têm kinh", àiïìu cùn baãn trûúác
tiïn laâ phaãi cúãi boã thêët tònh ài àaä.
   Ngaây nay, Dûúng Qua túái chöën naây, mang vaâo àêy nhûäng
tònh caãm nöìng nhiïåt cuãa möåt thûúâng nhên thêåt laâ traái mong muöën
cuãa caác bêåc tiïìn nhên trong möå àaâi vêåy.
    Tiïíu Long Nûä tûâ khi thûâa tiïëp Dûúng Qua àaä roä leä àoá, song
vò coá lúâi Tön baâ, khöng daám laâm khaác hún.
   Dûúng Qua thêëy bïì ngoaâi Tiïíu Long Nûä vêîn vúái thaái àöå laånh
luâng song bïn trong khöng khoãi coá tònh caãm vúái noá. Noá noái:
    - Öi chao! Cö nûúng bùæt töi nùçm àêy laånh quaá coá leä töi khöng
coân chõu nöíi nûäa.
    Thûåc ra, chiïëc giûúâng êëy laånh lùæm, song khöng àïën nöîi laâm
cho Dûúng Qua löìng löån lïn nhû thïë. Möåt phêìn naâo noá giaã vúâ àïí
thûã loâng Tiïíu Long Nûä àöëi vúái noá.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     119

   Tiïíu Long Nûä noái:
    - Mi àûâng than vaän gò caã. Ta seä cho mi nghe sûå ñch lúåi cuãa
chiïëc giûúâng naây.
   Dûúng Qua nghe noái mûâng quyánh hoãi vöåi:
   - Hay lùæm! Xin cö nûúng vui loâng cho töi biïët möåt chuát. Vò
àêu noá laåi laå luâng?
   Tiïíu Long Nûä noái:
    - Luác naäy ta noái vúái mi laâ nhûäng khaách anh huâng trong thiïn
haå võ têët àaä hiïíu àûúåc caái huyïìn diïåu cuãa chiïëc giûúâng naây. Töí sû
phu nhên ta àaä phaãi mêët baãy nùm cöng trònh lao têm lao lûåc àïën
maäi têån miïìn bùng tuyïët àaâo haâng trùm trûúång dûúái àêët sêu múái
lêëy àûúåc thûá ngoåc laånh naây àem vïì luyïån nöåi cöng. Nùçm trïn
giûúâng ngoåc naây luyïån nöåi cöng trong möåt nùm thò hiïåu quaã bùçng
mûúâi nùm.
   Dûúng Qua kinh ngaåc noái:
   - AÂ ra lai lõch chiïëc giûúâng naây laâ thïë? Chiïëc giûúâng bùçng
ngoåc maâ töi khöng biïët cûá ngúä laâ àaá!
   Tiïíu Long Nûä noái tiïëp:
    - Luác àêìu mi nguã trïn giûúâng naây thêëy laånh buöët khöng chõu
nöíi, phaãi vêån duång hïët sûác àïí khaáng cûå laåi sûác laånh àoá. Nhûng lêu
ngaây thaânh thoái quen tûå nhiïn nguã àûúåc. Ngay trong giêëc nguã, tûå
nhiïn cú nùng vêîn vêån duång tûâng luác àïí àïì khaáng. Nhû vêåy laâ cú
nùng suöët ngaây àïm luyïån têåp khöng luác naâo nghó.
    Theo ngûúâi thûúâng khi luyïån nöåi cöng chó luyïån luác thûác maâ
thöi, àïën khi nguã thò cú nùng trúã laåi bònh thûúâng. êëy vêåy, hoå têåp
àûúåc bao nhiïu thò phaãi phñ ài möåt ñt trong luác nghó ngúi. Àùçng
naây, chuáng ta nhúâ chiïëc giûúâng coá thïí luyïån tûâ ban àïm, tûâ trong
giêëc nguã. Suöët ngaây àïm cú nùng luön luön tiïën túái àïí chiïëm àoaåt
sûác àïì khaáng bïn ngoaâi. Do àoá nöåi cöng tiïën böå phi thûúâng.
   Dûúng Qua vöën thöng minh vaâ lanh lúåi nghe naâng noái àïën
àêu laâ laänh höåi àïën àoá.
   Noá hoãi:

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                120

    - Nhûng taåi sao laåi phaãi nùçm trïn chiïëc giûúâng laånh buöët
naây?
    Tiïíu Long Nûä àaáp:
    - Ta àaä baão rùçng muöën luyïån nöåi cöng têët cú nùng con ngûúâi
phaãi vûúåt qua sûác uy hiïëp cuãa maänh lûåc bïn ngoaâi. Nùçm trïn
giûúâng tûác laâ luyïån cho sûác noáng chöëng laåi vúái laånh. Laånh maånh
quaá, sûác noáng phaãi thua chaåy vaâo trong trúã vaâo tiïìm phuåc trong
huyïåt àaåo cuãa noá. Dêìn dêìn quen, thên thïí ngûúâi luyïån têåp hoáa
thaânh nûúác. Tiïën hún lïn bûúác nûäa, nûúác hoaá thaânh bùng tuyïët so
vúái sûác laånh cuãa hoân ngoåc chó múái möåt phêìn mûúâi. Àaåi phaâm têåp
luyïån nöåi cöng laâ phaãi haâm suác chên hoãa khöng bao giúâ àïí noá thoaát
ra ngoaâi saâo huyïåt cuãa noá. Haân ngoåc laâ möåt vêåt chñ êm. Laånh
nhiïìu tûác cuäng laâ haâm dûúäng sûác noáng. Sûác noáng àaä àûúåc têåp
trung àïën cûåc àöå thò àïën luác vêån duång chên hoãa chuáng ta seä àaåt
àûúåc möåt sûác maånh phi thûúâng khöng gò saánh kõp.
    Dûúng Qua hiïíu ra, sung sûúáng noái:
   - Thûa cö nûúng, cö nûúng àöëi vúái töi thêåt chñ tònh. Töi àaä
àûúåc nùçm trïn giûúâng naây röìi chùæc sau naây khöng coân phaãi súå möåt
ai trong voä lêm nûäa. Ngay nhû Quaách, Hoaâng töi cuäng chùèng súå.
Coân nhû Triïåu Chñ Kñnh vúái sûác nöåi cöng êëy chùæc töi seä àuöíi kõp.
    Tiïíu Long Nûä móm cûúâi noái:
   - Di huêën cuãa Töí sû phuã nhêån chùèng cho möåt ai trong möå àaâi
naây coá tñnh hiïìm khñch. Muöën têåp luyïån mi phaãi boã hïët thuâ hùçn vaâ
yá nghô ganh àua múái àûúåc.
    Dûúng Qua noái:
   - Töi xin vêng lúâi cö nûúng. Tuy nhiïn, töi chùèng hiïíu vò àêu
boån hoå laåi khi dïî töi, ghen gheát töi, hoå laåi daám àaánh chïët Tön baâ
ngûúâi töi yïu quñ. Caái chïët cuãa Tön baâ, cö nûúng cuäng khöng cho
pheáp töi àûúåc thuâ hêån hoå sao.
    Tiïíu Long Nûä noái:
   - Ai laâ ngûúâi chùèng phaãi chïët? Vò duâ Tön baâ chùèng chïët vò
Xñch Àaåi Thöng thò vaâi ba nùm nûäa cuäng phaãi chïët vò duyïn cúá

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                        121

khaác. Söëng thïm ñt nùm hay chïët trûúác ñt nùm naâo coá nghôa lyá gò.
Ta khöng muöën rùçng tûâ nay trúã ài mi coân noái àïën chuyïån oaán hêån,
phuåc thuâ...
  Dûúng Qua xem chûâng lúâi noái êëy coá lyá lùæm, song noá vêîn
khöng khoãi thùæc mùæc trûúác hoaân caãnh cuãa noá àaä traãi qua.
  Tiïíu Long Nûä doâ hoãi xem cha nuöi cuãa noá laâ Êu Dûúng
Phong daåy nöåi cöng cho noá nhû thïë naâo.
   Noá lêìn lûúåt kïí laåi sûå thêåt têët caã. Tiïíu Long Nûä baão noá aáp
duång nöåi cöng cuãa Êu Dûúng Phong truyïìn daåy, xem coá hiïåu quaã
gò chùng.
    Noá lêëy gên suöët tûâ àêìu àïën chên nùçm thùèng àúâ trïn giûúâng
àaá laånh buöët. Khñ lûåc chuyïín khùæp núi trong mònh noá. Noá thêëy
khùæp ngûúâi noáng ran. Noá nùçm nghiïng möåt phña mùæt nhùæm laåi, cöë
mú maâng àïí nguã.
   Nhûng noá nguã àûúåc möåt khoaãng ngùæn thò khñ noáng trong
ngûúâi noá laåi tiïu tan àêu mêët. Caã ngûúâi noá laånh buöët nhû cuä.
    Noá laåi vêån gên cöët nûäa. Röìi cûá thïë, nguã vaâ thûác, noáng vaâ laånh
cûá tiïëp diïîn maäi suöët àïm.
   Tuy nhiïn, àïën saáng trong mònh noá khöng chuát mïåt nhoåc. Noá
caãm thêëy tinh thêìn thanh saãng vö cuâng.
    Tiïíu Long Nûä súâ traán noá, thêëy nhiïåt àöå àiïìu hoâa lêëy laâm laå tó
tï hoãi noá.
  Noá àem viïåc aáp duång phûúng phaáp nöåi cöng cuãa Êu Dûúng
Phong truyïìn daåy kïí laåi.
    Tiïíu Long Nûä thêìm nghô:
    - Möîi ngûúâi coá möåt löëi têåp luyïån vaâ phûúng phaáp naâo cuäng lúåi
caã.
    Naâng nghiïìn ngêîm löëi nöåi cöng cuãa thên mêîu Dûúng Qua vaâ
löëi nöåi cöng cuãa Êu Dûúng Phong röìi àem so saánh vúái löëi têåp luyïån
cuãa naâng. Bêëy giúâ naâng khöng coân coá yá khinh thûúâng caác mön phaái
khaác nûäa.


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                               122

    Saáng höm êëy, hai ngûúâi duâng cúm xong, Dûúng Qua xuöëng
dûúái bïëp rûãa cheán, vaâ laâm nhûäng viïåc thay thïë Tön baâ.
   Khi Dûúng Qua trúã laåi phoâng lúán, Tiïíu Long Nûä baão noá:
    - Ta coá möåt àiïìu cêìn hoãi mi. Vêåy mi phaãi suy nghô kyä caâng
trûúác khi traã lúâi múái àûúåc.
   Dûúng Qua thûa:
   - Viïåc gò xin cö nûúng cûá daåy.
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Mi muöën nhêån ta laâm thêìy mi chùng? Vaâ suöët àúâi mi coá
chõu nghe ta chó daåy chùng?
   Dûúng Qua khöng ngêìn ngûâ àaáp:
   - Sao cö nûúng laåi noái thïë. Töi nguyïån söëng vúái cö nûúng, nhúâ
cö nûúng chó baão maâ.
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Nïëu mi khöng nhêån ta laâm thêìy maâ ta chó daåy cho mi sau
naây thïë naâo mi cuäng boã ngöi möå naây maâ ài.
   Dûúng Qua noái:
   - Töi xin nhêån cö nûúng laâm thêìy. Duâ cö nûúng khöng truyïìn
cho töi chuát voä nghïå naâo töi vêîn coi cö nûúng nhû bêåc sû phuå, luác
naâo töi cuäng vêng theo lúâi cö nûúng khöng chuát traái yá.
   Tiïíu Long Nûä hoãi:
   - Taåi sao ta khöng truyïìn voä nghïå cho ngûúi maâ ngûúi vêîn
kñnh ta laâ thêìy?
   Dûúng Qua noái:
   - Thûa cö nûúng, loâng cö nûúng àöëi àaäi vúái töi nhû vêåy leä naâo
töi khöng biïët.
   Tiïíu Long Nûä tûúi hùèn neát mùåt, noái:
   - Àûúåc, ta seä xem mi coá thaânh thûåc vúái ta chùng? Mi coá chõu
nghe lúâi ta chùng? Mi àaä nhêån ta laâm thêìy vêåy phaãi ra àùçng sau
laâm lïî.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     123

    Dûát lúâi naâng bûúác ra phña phoâng sau. Dûúng Qua vöåi vaä nöëi
goát theo.
   Àoá laâ möåt cùn phoâng khöng trêìn thiïët vêåt gò caã, ngoaâi hai bûác
chên dung treo úã vaách tûúâng.
    Vaách tûúâng phña Têy treo möåt bûác hoåa, veä hònh hai thiïëu nûä
möåt ngûúâi traåc àöå hai mûúi lùm tuöíi, àang àûáng trûúác gûúng chaãi
àêìu vaâ sûãa sang quêìn aáo. Möåt ngûúâi traåc àöå mûúâi saáu tuöíi möåt tay
àang cêìm möåt caái böìn àûáng hêìu bïn caånh. Ngûúâi thiïëu nûä nhiïìu
tuöíi löng mi daâi àeåp, àöi mùæt nhû coá êín saát khñ cùm húân.
   Dûúng Qua nhòn hai bûác chên dung khöng hiïíu gò caã.
    Tiïíu Long Nûä àûa tay chó vaâo chên dung ngûúâi thiïëu nûä lúán
tuöíi noái:
   - Àêy laâ di aãnh sû töí phu nhên. Mi phaãi quyâ xuöëng ra mùæt.
   Dûúng Qua lêëy laâm laå hoãi:
  - Ngûúâi êëy laâ sû töí phu nhên sao? Taåi sao laåi ñt tuöíi nhû thïë?
Thûa cö nûúng.
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Bûác di hoåa àoá veä luác sû töí coân treã tuöíi.
   Dûúng Qua nghe Tiïíu Long Nûä noái thïë, loâng suy tû lêím bêím:
   - Luác coân treã... vaâ seä giaâ ài...
   Noá ngùæm bûác tranh möåt höìi, chùèng biïët nghô sao, nöîi buöìn
xêm chiïëm têm höìn noá, àöi doâng nûúác mùæt chaãy ra raân ruåa.
   Tiïíu Long Nûä vö tònh, khöng laâm sao hiïíu àûúåc möëi caãm xuác
cuãa noá, laåi chó vaâo bûác chên dung thûá hai, noái:
   - Àêy laâ aãnh sû mêîu ta, mi phaãi quyâ xuöëng laâm lïî.
   Dûúng Qua suåp laåy, nghô thêìm:
   - Sû töí, sû mêîu àïìu ñt tuöíi caã, vaâ ai cuäng coá sùæc àeåp phi
phaâm. Chùèng hiïíu àïën luác giaâ, sùæc àeåp hoå ra sao nhó?
   Tiïíu Long Nûä àúåi Dûúng Qua baái kiïën xong, múái chó sang
bûác tûúâng phña àöng, núi coá treo möåt bûác aãnh, noái:

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                124

   - Mi haäy khaåc nhöí vaâo hònh àaåo nhên naây.
   Dûúng Qua liïëc mùæt nhòn thêëy ngûúâi àaåo sô trong tranh daáng
àiïåu cao lúán, lûng giùæt thanh trûúâng kiïëm, tay phaãi àang chó vïì
hûúáng àöng bùæc, lûng xêy ra ngoaâi nïn khöng tröng roä mùåt.
   Noá ngaåc nhiïn hoãi:
   - Ngûúâi êëy laâ ai? Vò sao phaãi khaåc nhöí?
   Tiïíu Long Nûä àaáp:
   - Àoá laâ giaáo chuã cuãa mön phaái Toaân Chên tïn Vûúng Truâng
Dûúng. ÚÃ àêy àaä coá lïå, hïî laâm lïî trûúác Töí sû phu nhên xong röìi thò
phaãi quay sang khaåc nhöí vaâo bûác hònh àoá.
   Dûúng Qua àaä sùén coá thaânh kiïën gheát mön phaái Toaân Chên,
nïn khi nghe naâng baão, khöng ngêìn ngûâ gò caã, liïìn khaåc nhöí vaâo
bûác hoåa Vûúng Truâng Dûúng möåt baäi rêët lúán.
   Àoaån noá hoãi:
  - Thûa cö nûúng. Töí sû phu nhên coá gò oaán hêån Vûúng Truâng
Dûúng sao?
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Àuáng vêåy.
   Dûúng Qua noái:
   - Thïë sao khöng àem bûác aãnh cuãa hùæn liïång quaách ra ngoaâi
rûâng coân treo núi àêy laâm gò?
   Tiïíu Long Nûä noái:
    - Ta cuäng chùèng hiïíu nûäa, chó nghe thêëy sû mêîu vaâ Tön baâ
baão laâ nhûäng ngûúâi àaân öng trong thiïn haå khöng ai töët caã.
  Noái àïën àêëy àöåt nhiïn naâng nghiïm sùæc mùåt, quay nhòn
Dûúng Qua:
    - Mai naây luác lúán lïn, nïëu mi coá nhûäng àiïìu xêëu xa mi seä coi
ta coá tha thûá cho mi chùng?
   Dûúng Qua noái:
   - Tuy nhiïn cö nûúng seä tha thûá cho töi.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                    125

   Cêu noái bêët ngúâ vaâ àöåt ngöåt êëy cuãa Dûúng Qua laâm cho Tiïíu
Long Nûä chöåt daå. Naâng vöën coá tñnh uy haách, muöën caãnh caáo Dûúng
Qua khöng ngúâ Dûúng Qua laåi noái thïë.
   Naâng trûâng trûâng nhòn Dûúng Qua baão:
   - Haäy quyâ xuöëng laåy sû mêîu cuãa mi ài.
   Dûúng Qua noái:
   - Thûa cö nûúng! Viïåc quyâ laåy sû mêîu laâ viïåc dô nhiïn röìi, töi
khöng thïí naâo tûâ chöëi. Song xin cö nûúng nhêån cho àïå tûã naây möåt
àiïìu kiïån àaä.
   Tiïíu Long Nûä nghô thêìm:
   - Xûa nay chó coá bêåc sû phuå múái buöåc àïå tûã àiïìu kiïån naây
àiïìu kiïån noå chûá laâm gò coá chuyïån mön àöì buöåc sû phuå phaãi theo
àiïìu kiïån.
   Tuy nhiïn, naâng vêîn trêìm tônh muöën tòm hiïíu yá muöën cuãa
hùæn thïë naâo.
   Naâng hoãi:
   - Àûúåc. Mi muöën gò cûá noái, ta seä xeát nghô cho.
   Dûúng Qua noái:
   - Loâng töi kñnh cö nûúng nhû sû mêîu. Cö nûúng daåy baão töi
cuäng nghe, khöng daám sai lúâi. Song cö nûúng cho pheáp töi goåi bùçng
cö nûúng, khöng goåi bùçng sû mêîu coá àûúåc chùng?
   Tiïíu Long Nûä hoãi:
   - Nhû thïë nghôa laâ thïë naâo?
   Dûúng Qua thûa:
    - Töi àaä coá nhûäng ngûúâi tûâng laâm sû phuå töi. Nhûäng ngûúâi àoá
àïìu khöng töët àöëi vúái töi, nïn loâng töi oaán hêån lùæm. Ngay caã trong
giêëc mú töi cuäng nguyïìn ruãa sû phuå töi. Chùèng leä bêy giúâ töi goåi cö
nûúng bùçng sû mêîu, cuäng laâ bêåc sû phuå, thò thïë naâo cuäng seä lêîn
löån giûäa ngûúâi thûúng vaâ keã gheát. Xin cö nûúng chêm chûúác cho töi
àiïìu àoá.


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 126

    Tiïíu Long Nûä thêëy Dûúng Qua coá yá nghô ngöå nghônh, móm
cûúâi, hoãi:
   - Thïë ra mi chó kñnh ta trong loâng thöi sao?
   Dûúng Qua noái:
    - Khöng phaãi! Töi kñnh cö nûúng caã trong loâng, ngoaâi mùåt, vaâ
suöët àúâi, song chó khöng goåi laâ sû mêîu maâ thöi.
   Tiïíu Long Nûä vöën coân treã tuöíi cuäng chùèng cêìn tiïëng goåi sû
mêîu súám, naâng gêåt àêìu noái:
   - Àûúåc, ta bùçng loâng àoá.
   Dûúng Qua mûâng rúä, toã veã cung kñnh, quyâ göëi, vêåp àêìu xuöëng
àêët noái:
   - Àïå tûã Dûúng Qua töi tûâ nay trúã ài kñnh baái Tiïíu Long Nûä cö
nûúng laâm thêìy. Kïí tûâ àêy töi vônh viïîn nghe lúâi cö nûúng. Nïëu cö
nûúng gùåp àiïìu gò hiïím ngheâo cuâng quêîn töi seä àem caã tñnh mïånh
ra àïí baão vïå cö nûúng. Nïëu coá ngûúâi naâo laâm nhuåc cö nûúng töi
quyïët têm giïët hùæn.
   Thûåc ra, luác àoá Dûúng Qua cuäng chûa biïët Tiïíu Long Nûä voä
nghïå àïën bûåc naâo. Noá chó thêëy Tiïíu Long Nûä laâ ngûúâi trang nhaä,
kiïìu mõ, khaã aái, nïn noá àem loâng kñnh mïën, muöën àûúåc con ngûúâi
àeåp nhû thïë baão vïå cho mònh, vaâ nguyïån àem thên àïí phuång sûå
ngûúâi àeåp maâ thöi. Àoá cuäng laâ baãn tñnh tûå nhiïn cuãa nhûäng chaâng
trai àöëi vúái phaái nûä lûu vêåy.
   Lúâi noái cuãa noá möîi luác möåt khùèng khaái hún, böåc löå sûå thaânh
khêín, laâm cho Tiïíu Long Nûä khöng khoãi àöång têm.
   Dûúng Qua vêåp àêìu laâm lïî xong, àûáng dêåy vúái neát mùåt vui
mûâng húán húã.
   Tiïíu Long Nûä noái:
    - Mi quaá nhiïìu thiïån chñ àöëi vúái ta. Ta chó súå taâi nghïå cuãa ta
khöng àuã cho loâng ngûúäng möå cuãa ngûúi, khöng chùæc àaä thùæng caác
võ laäo thaânh trong mön phaái Toaân Chên vaâ chûa chùæc àaä thùæng nöíi
Quaách Tônh, sû baá cuãa mi.


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                       127

    Dûúng Qua noái:
   - Nhûäng ngûúâi êëy chùèng can hïå gò àïën töi. Hoå coá gioãi hoå cuäng
chùèng truyïìn daåy cho töi àûúåc chuát naâo. Xin cö nûúng cûá thûúng
tònh truyïìn daåy cho àïå tûã laâ àûúåc.
    Tiïíu Long Nûä thúã daâi noái:
   - Dêîu ta coá cöë gùæng truyïìn daåy cho mi thaânh taâi thò cuäng
chùèng ñch gò, vò suöët àúâi mi khöng àûúåc ra khoãi chöën naây. Vaâ úã núi
möå àaâi naây thûåc laâ vö sûå.
    Dûúng Qua hoãi:
   - Nïëu hoåc haânh maâ khöng àem taâi nùng thi thöë vúái anh huâng
thiïn haå thò chùèng uöíng cöng têåp luyïån lùæm sao?
   Tiïíu Long Nûä trêìm lùång, mùæt mú maâng nhû nghô àïën àiïìu gò
xa xùm, naâng noái:
   - Ta daåy mi àïí mi tröng coi möå àaâi, àïí ta raãnh rang coá dõp
phaãi ài xuêët du möåt lêìn.
   Dûúng Qua nghe noái àïën viïåc phaãi úã trong möå àaâi möåt mònh,
àêm ra lo súå, noái nhû mún trúán:
    - Naây cö nûúng! Hay laâ caã töi lêîn cö nûúng, hai ta cuâng ài
nheá.
    Tiïíu Long Nûä gûúâm vaâo mùåt noá, noái:
    - Mi àaä thïì vônh viïîn nghe theo lúâi ta, sao múái àoá àaä traái yá?
    Dûúng Qua thúã daâi noái:
    - Töi súå... lùæm!
    Tiïíu Long Nûä nghiïm sùæc mùåt baão:
    - Laâ tu mi nam tûã, muöën trúã thaânh bêåc trûúång phu maâ laåi súå
thò coân laâm nïn troâ tröëng gò. Thïë maâ mi noái vò ta mi àaánh nhûäng
keã toan laâm haåi...
   Cêu noái êëy chaåm vaâo loâng tûå aái cuãa àûáa beá àaä quyïët têm. Noá
suy nghô möåt luác röìi hùm húã baão:http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                128

   - Àûúåc! Töi seä úã laåi möåt mònh. Nhûng thïë naâo cö nûúng cuäng
mau trúã vïì nheá.
  Tiïíu Long Nûä laånh luâng nhû khöng mêëy àïí yá àïën lúâi noái cuãa
Dûúng Qua, naâng noái trong ngúá ngêín:
   - Chùèng thïí àõnh trûúác àûúåc! Coân phaãi xem coá laâm àûúåc xong
cöng viïåc khi xuêët möå àaâi khöng àaä! Phaãi bùæt...
   Noái àïën àoá, naâng lùång thinh.
   Dûúng Qua ngaåc nhiïn hoãi:
   - Laâm àûúåc viïåc gò? Cö nûúng àõnh bùæt ai?
   Tiïíu Long Nûä nhû sûåc tónh, nhòn Dûúng Qua khöng àaáp, boã
ra ngoaâi.
   Naâng ài khoãi, khöng khñ trong phoâng trúã nïn lùång leä phi
thûúâng. Khöng möåt tiïëng àöång, duâ laâ tiïëng àöång trong khöng gian.
   Dûúng Qua phên vên chùèng biïët naâng xuêët möå àaâi àïí laâm gò?
Àïí bùæt ai? Chùèng biïët naâng coá phaãi qua Chung Nam sún àïí bùæt
boån àaåo sô Toaân Chên chùng?
    Noá nghô quanh quêët möåt höìi röìi ung dung ra khoãi cùn phoâng
lúán, raão bûúác vïì phña têy. Ài chûâng mûúâi lùm bûúác, noá thêëy töëi om.
Möåt con àûúâng hêìm bùçng àaá sêu ngoâm chùèng biïët ùn thöng vaâo
àêu. Noá lêìn moâ theo àûúâng hêìm. Boáng töëi möîi luác möîi àen àùåc. Noá
khöng coân tröng thêëy àûúâng nûäa, phaãi àûa tay moâ mêîm vaâo caác
tûúâng àaá àïí ài.
    Ài maäi khöng tòm ra aánh saáng, noá thêët kinh, quay lûng trúã
laåi, àõnh trúã vïì àaåi saãnh.
   Nhûng tòm maäi khöng thêëy àaåi-saãnh àêu nûäa. Nhûäng con
àûúâng hêìm ngoùçn ngoeâo cûá dêîn noá caâng ài caâng tiïën sêu vaâo boáng
töi.
   Thûåc sûå, noá àaä laåc àûúâng röìi. Noá la hoaãng:
   - Cö nûúng úi! Cö nûúng úi! Cûáu töi vúái!
   Noá chó nghe tiïëng kïu cuãa noá voång laåi àaáp lúâi. Noá hoaãng vña
bùng mònh vuåt chaåy vïì phña trûúác.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      129

    Chaåy àûúåc möåt luác, noá caãm thêëy chên noá böîng nhiïn nong
noáng khaác thûúâng, vaâ dûúái àûúâng coá buân. Noá àoaán biïët noá chùèng
coân úã trong möå àaâi nûäa. Àoá laâ àûúâng möå àaâi ùn thöng ra hang nuái
naây.
   Noá caâng súå sïåt hún, nghô thêìm:
    - Bêy giúâ mònh àaä ra khoãi möå àaâi thò laâm sao cö nûúng tröng
thêëy àïí cûáu mònh àûúåc. Hún nûäa, nïëu cö nûúng bùæt gùåp mònh boã
tröën thò coân nguy hiïím hún nûäa.
   Súâ thêëy möåt phiïën àaá, noá bêëu tay treâo lïn, ngöìi thûâ ra, mùåt lo
lùæng khöng ngúát.
   Böîng àaâng sau noá coá tiïëng goåi:
   - Dûúng Qua! Dûúng Qua!
   Nghe gioång kïu, noá mûâng quyánh nhêån ra àoá laâ tiïëng kïu cuãa
Tiïíu Long Nûä. Noá nhaãy xuöëng chaåy vïì phña àoá, goåi lúán:
   - Cö nûúng úi! Cö nûúng úi! Töi úã chöën naây.
   Tiïëng kïu êëy laåi im bùåt khöng àaáp laåi. Böën bïì vêîn lùång ngùæt.
Noá caâng súå hún, phên vên chùèng biïët tiïëng goåi vûâa qua laâ tiïëng goåi
cuãa Tiïíu Long Nûä hay cuãa ma quaái.
    Böîng nhiïn, tai noá àau nhoái. Möåt baân tay veáo vaâo tai noá. Noá
giêåt mònh kinh súå, quay laåi, thò àoá laâ Tiïíu Long Nûä.
   Noá mûâng quyánh reo lïn:
   - Cö nûúng úi! Cö nûúng àïën luác naâo maâ töi chùèng biïët?
   Tiïíu Long Nûä sûâng söå hoãi:
   - Mi àïën chöën naây àïí laâm gò?
   Dûúng Qua àaáp:
   - Töi bõ laåc àûúâng.
    Tiïíu Long Nûä tu möìm "suyåt" möåt tiïëng röìi àûa tay nùæm lêëy
noá dùæt vïì phña àûúâng hêìm.
http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 130

   Trong àûúâng hêìm töëi nghõt, chùçn chõt nhû maân nhïån, thïë maâ
Tiïíu Long Nûä bûúác ài thoùn thoùæt, luác reä bïn naây, luác sang löëi noå
nhû ài giûäa chöën ban ngaây.
   Dûúng Qua khêm phuåc quaá thöët ra miïång:
   - ÖÌ! Sao cö nûúng laåi tröng thêëy nhó! Töi muâ mõt chùèng biïët
àêu laâ àêu caã.
   Tiïíu Long Nûä noái:
    - Ta tûâ nhoã söëng trong chöën töëi tùm naây àaä quen, chùèng cêìn
àïën aánh saáng.
   Dûúng Qua noái:
   - Thïë thò töi coá thïí quen ài àûúåc nhû cö nûúng chùng?
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Dô nhiïn, nïëu mi laâ ngûúâi cuãa cöí möå àaâi.
   Chó chöëc laát Tiïíu Long Nûä dùæt Dûúng Qua vïì àïën àaåi saãnh.
   Dûúng Qua vûâa mûâng vûâa súå, thúã daâi noái:
   - Cö nûúng úi! Töi khêm phuåc cö nûúng quaá! Nhûng töi súå...
   Tiïíu Long Nûä hoãi:
   - Súå caái gò? Ta àaä àïën cûáu mi dêîn vïì coân súå gò nûäa?
   Dûúng Qua noái:
   - Khöng, töi chùèng súå nhûäng viïåc àoá nûäa. Töi chó súå cö laåi cho
rùçng töi tröën ài thò buöìn quaá.
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Nïëu mi tröën ài thò ta chùèng coân giûä lúâi tröëi trùn cuãa Tön baâ
vaâ chùèng biïët ta seä phaãi àöëi xûã vúái mi thïë naâo àêy?
   Dûúng Qua thò vêîn coân giûä tñnh tònh cuãa con ngûúâi thûúâng
vúái àêìu àen maáu àoã, coân Tiïíu Long Nûä thò tûâ têëm beá luyïån nöåi
cöng àaä dûát hùèn àûúåc thêët tònh, nïn luác naâo naâng cuäng laånh nhaåt,
chùèng chuát búån loâng.http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     131

   Têm lyá hai ngûúâi àaä khöng giöëng nhau thò sûå suy tû naâo coá
giöëng nhau àûúåc.
    Dûúng Qua hoãi:
    - Thûa cö nûúng, cö nûúng àïí töi ài bùæt, àûúåc chùng?
    Tiïíu Long Nûä noái:
    - Ta àaä bùæt röìi.
    Dûúng Qua hoãi:
    - Cö nûúng laâm thïë naâo maâ bùæt àûúåc hùæn? Vaâ bùæt hùæn àïí laâm
gò?
    Tiïíu Long Nûä noái:
   - Bùæt hùæn àïí vïì luyïån têåp voä nghïå cho mi. Mi haäy theo ta ra
ngoaâi naây.
    Dûúng Qua bûúác theo Tiïíu Long Nûä, nhûng loâng phên vên tûå
hoãi:
   - Cö phaãi naâng àaä bùæt möåt ngûúâi trong phaái Toaân Chên
chùng? Nïëu naâng bùæt möåt ngûúâi trong phaái Toaân Chên àem vïì
luyïån voä nghïå cho mònh thò coân gò thuá võ nûäa.
   Tuy phên vên, song khöng daám hoãi, Dûúng Qua lùång leä leäo
àeäo theo chên Tiïíu Long Nûä.
http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 132
                 HÖÌI 16

 THIÏN LA ÀÕA VOÄNG: THÏË NHÊÅP MÖN CUÃA PHAÁI MÖÅ CÖÍ   Tiïíu Long Nûä dêîn Dûúng Qua àïën möåt cùn phoâng nhoã xêy
toaân bùçng àaá. Múã cûãa bûúác vaâo trong thêëy phoâng vûâa chêåt vûâa
thêëp, phaãi ài cêín thêån àïí khoãi va chaåm. Noác nhaâ cuäng toaân bùçng
àaá. Dûúng Qua ài theo, loâng höìi höåp nghô chùæc phoâng naây thïë naâo
cuäng coá nhöët möåt tïn Àaåo sô cuãa phaái Toaân Chên. Möåt chêåp sau
nhòn khöng thêëy gò hïët, Dûúng Qua hoãi:
   - Thûa cö nûúng, ngûúâi Àaåo sô nhöët chöî naâo röìi?
   - Taåi sao laåi hoãi nhû vêåy, laâm gò coá Àaåo sô!
   - Thïë khöng phaãi cö àaä bùæt Àaåo sô àem vïì àêy àïí luyïån voä cho
töi sao?
   Tiïíu Long Nûä móm cûúâi chó vaâo trong vaâ noái:
   - Ta naâo coá bùæt Àaåo sô, maâ chó tòm thûá naây cho ngûúi thöi, tyá
nûäa seä thêëy.
    Noái xong, naâng bûúác thïm vaâi bûúác röìi cuái lom khom lêëy möåt
caái tuái vaãi àùåt taåi goác phoâng, hñ hoaáy múã nuát. Böîng coá tiïëng vöî
caánh, ba con chim seã vuåt bay ra.
    Dûúng Qua vûâa ngaåc nhiïn vûâa thñch thuá nhûng chûa daám
hoãi, tûå nghô:
   - Chùèng leä naâo cö nûúng xuêët möå àaâi àïí bùæt chim seã û?
   Tiïíu Long Nûä baão Dûúng Qua tòm caách bùæt laåi ba con chim seã
êëy cho naâng, nhûng khöng àûúåc laâm chuáng bõ thûúng tñch luäy ruång
löng.
   Tûúãng dïî ùn, Dûúng Qua vöåi àaáp:
   - Vêng töi seä bùæt àûúåc liïìn!


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                    133

   Nhûng sûå thêåt àêu phaãi dïî. Chim seã vûâa nhoã vûâa lanh leå,
bay nhaãy lung tung tûâ àöng sang têy, tûâ cao xuöëng thêëp. Dûúng
Qua chuåp maäi möì höi nhïî nhaåi, húi thúã höìng höåc vêîn khöng chuåp
àûúåc con naâo, phaãi àûáng thêîn thúâ nhòn theo, mùåt coá veã beän leän.
    Tiïíu Long Nûä móm cûúâi baão nïëu khöng bùæt àûúåc, naâng seä daåy
phûúng phaáp. Luác àêìu naâng daåy löëi àûáng trïn cao nhaãy xuöëng àïí
chuåp.
    Coá tñnh thöng minh sùén, Dûúng Qua dû hiïíu naâng lúåi duång
löëi bùæt chim seã àïí luyïån voä cho mònh, nïn noá chùm chuá nghe vaâ àïí
yá bùæt chûúác laâm theo y nhû lúâi daåy.
   Noái thò dïî, nhûng àûa ra laâm thêåt quaã laâ khoá. Tuy nhiïn sau
khi chó baão kyä, naâng dùån thïm phaãi bïìn chñ vaâ cöë gùæng têåp thaânh
thuöåc röìi boã ài ra ngoaâi ngay.
    Suöët ngaây höm êëy, Dûúng Qua mïåt nhoaâi ngûúâi khöng bùæt
àûúåc con naâo. Chiïìu àïën cúm nûúác xong, Dûúng Qua laåi lïn giûúâng
laånh luyïån nöåi cöng vaâ nguã.
    Suöët ngaây höm sau vaâ ba böën höm nûäa vêîn chûa bùæt àûúåc
con naâo hïët. Noá àöíi caách nhaãy, löëi rònh vaâ chuåp nhûng khöng kïët
quaã, loâng vûâa buöìn vûâa chaán nhûng vêîn cöë gùæng tiïëp tuåc.
   Maäi àïën ngaây thûá nùm noá múái vöì àûúåc möåt con. Noá hên hoan
cêìm con seã àïën trònh vúái Tiïíu Long Nûä, nhûng naâng chó laånh luâng
baão:
   - Möåt con thò àûúåc tñch sûå gò àêu? Phaãi bùæt cho àûúåc ba con.
   Dûúng Qua nghô hïî bùæt möåt con röìi thò ba con bùæt chùèng khoá
gò. Nhûng suöët hai ngaây sau vêîn khöng bùæt àûúåc con naâo nûäa.
   Thêëy ba con seã àaä àoái vaâ mïåt nhiïìu nïn Tiïíu Long Nûä àem
gaåo vaâo cho chuáng ùn röìi thaã bay mêët. Àoaån naâng tòm bùæt ba con
khaác vaâo thaã trong phoâng cho Dûúng Qua têåp nûäa.
    Maäi àïën ngaây thûá taám, Dûúng Qua múái bùæt àûúåc caã ba con
seã. Thêëy noá bùæt àaä thuêìn thuåc, naâng baão:
   - Thöi àûúåc röìi! Bêy giúâ ài theo ta túái Truâng Dûúng cung.
   Dûúng Qua ngaåc nhiïn quaá, vöåi hoãi:

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 134

   - Theo cö, àïën àoá àïí laâm gò?
   Naâng khöng traã lúâi, chó raão bûúác ài ra, noá vöåi vaâng chaåy theo.
   Sau mêëy ngaây luyïån têåp trïn giûúâng haân ngoåc vaâ bùæt seã,
Dûúng Qua thêëy àaä tiïën böå nhiïìu. Bûúác ài nheå nhaâng thoùn thoùæt,
maånh vaâ chùæc chùæn hún trûúác.
   Àïën gêìn Truâng Dûúng cung, Tiïíu Long Nûä lúán tiïëng goåi:
   - Triïåu Chñ Kñnh àêu, ra àêy mau!
   Tiïëng noái lanh laãnh voång ài rêët xa vaâ roä möìn möåt. Möåt chêåp
sau cûãa Truâng Dûúng cung múã röång, coá mûúâi àaåo sô ài ra. Hai
ngûúâi ài àêu dòu Triïåu Chñ Kñnh ài chêìm chêåm, bûúác tûâng bûúác
möåt, veã mùåt bú phúâ mïåt nhoåc, mùæt thêm quêìng, da meát xanh, chên
run lêíy bêíy.
    Vûâa tröng thêëy hai ngûúâi àïën gêìn caác àaåo sô àaä ruát kiïëm húâm
sùén, neát mùåt hêìm hêìm.
  Tiïíu Long Nûä ruát boåc lêëy möåt bònh nhoã bùçng sûá àûa cho
Dûúng Qua baão lúán:
   - Mi àûa bònh naây cho Triïåu Chñ Kñnh, àêëy laâ mêåt ong trùæng,
duâng laâm thuöëc chûäa noåc àöåc àêëy.
    Nhòn thêëy mùåt Triïåu Chñ Kñnh, Dûúng Qua caãm thêëy oaán
hêån traân trïì, maáu noáng xöng lïn, chó muöën tuám lêëy àaánh cho àaä
giêån. Nhûng khöng daám laâm phêåt yá cö nûúng trûúác mùåt ngûúâi laå,
noá lùèng lùång tiïëp lêëy bònh mêåt, nhanh nheån àem giao cho Triïåu
Chñ Kñnh.
   Têët caã caác ngûúâi cuãa Truâng Dûúng cung àoaán chùæc Tiïíu Long
Nûä àïën àaánh àïí phuåc hêån vaâ traã thuâ cho Tön baâ, nhûng khöng ngúâ
naâng laåi àem mêåt àïën àïí cûáu Triïåu Chñ Kñnh, cho nïn ngaåc nhiïn
àûáng ngêín ngûúâi khöng biïët noái nùng laâm sao.
    Àùåt bònh mêåt trûúác mùåt Triïåu Chñ Kñnh xong, Dûúng Qua
liïëc nhòn y vúái cùåp mùæt khinh bó röìi lêìm luäi chaåy trúã laåi.
    Vûâa nhòn thêëy Dûúng Qua, Tônh Quang giêån söi khöng dùçn
nöíi, úã trong àaám àöng bûúác ra quaát lúán:


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     135

   - Thùçng nhùæt con, àaä àïën trûúác cûãa thêìy, taåi sao coân boã chaåy?
   Noái xong hùæn nhaãy xöí theo Dûúng Qua cöë àaánh cho àûúåc àïí
traã möëi thuâ trûúác kia bõ Dûúng Qua duâng "Haâm mö cöng" àaánh
gêìn chïët, may nhúâ Maä Ngoåc cûáu thoaát.
   Tiïíu Long Nûä kheä dùån:
   - Höm nay ngûúi khöng àûúåc ra tay àaánh àêåp àêëy nheá!
   Dûúng Qua àang chaåy böîng nghe tiïëng chên phña sau vaâ
thoaáng möåt luöìng gioá löång nhû coá baân tay chöåp trïn lûng.
    Nhúâ bao nhiïu ngaây luyïån cöng trïn giûúâng haân thaåch vaâ têåp
bùæt seã laâ nhûäng phûúng phaáp töëi àiïåu riïng biïåt cuãa phaái Cöí Möå
àaâi, Dûúng Qua àaä thêëy tiïën böå nhiïìu vaâ chuã àöång àûúåc yá muöën,
cûã chó mònh. Noá bònh tônh ngöìi suåp xuöëng, àûa tay kheä àêíy möåt
bïn, Tônh Quang àang hùm húã chaåy àïën, bêët ngúâ laåi bõ noá àêíy
ngang möåt caái mêët thùng bùçng, teá lùn àuâng nhû trúâi giaáng.
    Khi loáp ngoáp àûáng dêåy àûúåc thò thêëy Dûúng Qua àaä àïën bïn
caånh Tiïíu Long Nûä röìi. Tônh Quang tûác caânh höng, la heát om soâm,
toan chaåy àïën àaánh nûäa, nhûng böîng möåt àaåo sô xöng àïën khoáa
caánh tay hùæn löi vïì haâng cuä. Tônh Quang caãm thêëy caánh tay tï
buöët, toaân thên cûáng àúâ khöng cûúäng nöíi, phaãi riu rñu bûúác ài vaâ
ngoá laåi thêëy àoá laâ sû thuác Doaän Chñ Bònh.
   Doaän Chñ Bònh mùæng thïm mêëy cêu röìi àuöíi hùæn ra phña sau
àaám àöng.
   Doaän Chñ Bònh lïî pheáp bûúác túái noái:
   - Àa taå cö nûúng àaä coá loâng töët àem thuöëc cho chûäa bïånh.
   Noái xong cuái àêìu laâm lïî.
   Tiïíu Long Nûä khöng àaáp lïî chó nùæm tay Dûúng Qua baão:
   - Thöi, chuáng ta vïì!
   Doaän Chñ Bònh noái thïm:
   - Dûúng Qua laâ àïå tûã cuãa phaái Toaân Chên, cö nûúng àõnh
chiïëm bùæt noá hay sao?
   Naâng laånh luâng àaáp:

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                136

   - Töi khöng thñch nhiïìu lúâi.
   Noái xong naâng keáo Dûúng Qua thoùn thoùæt trúã vïì Cöí Möå àaâi.
Têët caã caác àaåo sô chó biïët ngêín ngûúâi nhòn theo cho àïën khi hai
ngûúâi ài khuêët vaâo rùång cêy rûâng àaâng xa.
   Vïì àïën Cöí Möå àaâi Tiïíu Long Nûä baão Dûúng Qua:
   - Voä cöng cuãa mi coá moâi tiïën böå hún trûúác chuát ñt, nhûng löëi
àaánh tïn àaåo sô mêåp teá nhû thïë chûa phaãi caách chuát naâo.
   Dûúng Qua lïî pheáp thûa:
   - Thûa cö nûúng, tïn àaåo sô êëy àaä tûâng àaánh töi bõ thûúng
nùång, tiïëc rùçng cö nûúng àaä ra lïånh nïn höm nay töi chûa àûúåc cú
höåi àaánh traã thuâ cho haã daå. Nhûng thûa cö nûúng, vò sao töi khöng
àûúåc àaánh hùæn?
   Tiïíu Long Nûä bùæt àêìu àaáp:
    - Khöng phaãi laâ mi khöng àûúåc àaánh hùæn, nhûng ta thêëy voä
nghïå mi coân non keám, chûa muöën cho thi thöë trûúác mùåt ngûúâi. Löëi
àaánh ngaä sêëp khöng phaãi caách. Cêìn àaánh cho hùæn ngaä ngûãa múái
àûúåc.
   Dûúng Qua mûâng rúä hoãi ngay:
   - Thûa cö nûúng, laâm sao àaánh àûúåc nhû thïë, cö nûúng daåy
töi nheá!
   Tiïíu Long Nûä baão Dûúng Qua giaã laâm laäo àaåo sô mêåp coân
mònh giaã laâm Dûúng Qua. Naâng vûâa noái chuyïån vûâa chêìm chêåm ài
túái.
    Dûúng Qua thñch chñ tiïën túái toan chuåp lêëy Tiïíu Long Nûä.
Nhûng Tiïíu Long Nûä hònh nhû nhòn thêëy phña sau cho nïn hïî noá
àuöíi mau thò naâng bûúác mau, noá àuöíi chêåm thò naâng bûúác chêåm
luác naâo khoaãng caách giûäa hai ngûúâi cuäng àöå möåt thûúác.
   Dûúng Qua vûâa cûúâi vûâa noái lúán:
   - Töi bùæt cö nûúng àêy neâ
  Noái xong noá laån g mònh vïì phña trûúác, hai tay öm choaâng
ngang eo ïëch naâng. Tiïíu Long Nûä vêîn àiïìm nhiïn khöng traánh neá,

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      137

chúâ khi tay Dûúng Qua àïën gêìn saát, naâng duâng vai hêët vaâo haâm
noá. Dûúng Qua bõ möåt sûác maånh àêíy maånh vïì phña sau loaång
choaång mêët thùng bùçng. Naâng tiïëp luön duâng tay àaánh vaâo hai tay
noá àïí noá khoãi bùm vaâo löi naâng ngaä theo.
  Caã àêìu vaâ lûng ngaä vïì sau, hai tay khöng chöëng àúä àûúåc.
Dûúng Qua bõ ngaä bêåt xuöëng, toaân thên ï êím.
   Tiïíu Long Nûä cêìm tay mùåt cuãa noá keáo àûáng dêåy.
   Dûúng Qua mûâng rúä noái röëi rñt:
   - Cö nûúng taâi tònh quaá, löëi àaánh thêåt tuyïåt diïåu.
   - Mi cöë têåp bùæt seã cho thuêìn thuåc, tûå nhiïn seä biïët nhûäng thïë
àaánh hay ho nhû vûâa röìi.
   - Töi àaä têåp bùæt àûúåc röìi cú maâ.
   Naâng móm cûúâi noái:
   - ÖÌ, thïë àaä ra gò maâ goåi laâ bùæt àûúåc röìi! Nïëu vêåy, hoáa ra voä
thuêåt cuãa phaái ta dïî daâng quaá sao?
   Dûúng Qua khöng daám noái nhiïìu, chó àûáng lùång yïn. Thêëy
noá im lùång toã veã phuåc thiïån, naâng àûa tay baão:
   - Thöi, ài theo ta.
    Dûúng Qua ngoan ngoaän bûúác theo. Hai ngûúâi ài àïën möåt
cùn phoâng àaá khaác. Phoâng naây röång hún phoâng trûúác, coá nhöët sùén
saáu con chim seã. Phoâng lúán, seã laåi nhiïìu hún, bùæt àûúåc chuáng
khöng phaãi dïî. Nhûng nhúâ àûúåc Tiïíu Long Nûä chó caách bùæt coá qui
cuã vaâ truyïìn thuå thuêåt khinh cöng nïn sau chñn ngaây têåp luyïån,
Dûúng Qua àaä bùæt àûúåc troån saáu con seã.
   Cûá nhû thïë tiïëp tuåc, nhûäng phoâng sau caâng röång hún, söë
chim laåi tùng thïm nûäa, cuöëi cuâng àïën nhaâ àaåi saãnh, söë chim seã
tùng àïën 81 con.
    Ngaây bùæt seã, àïm nùçm luyïån cöng trïn haân thaåch, sùæc diïån
cuãa Dûúng Qua coá phêìn hûng vûúång thïm, da mùåt höìng haâo, sûác
lûåc tùng tiïën roä rïåt. Ba thaáng sau noá àaä bùæt luön möåt luác caã 81 con
seã.

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                138

   Thêëy noá têåp luyïån tiïën böå nhiïìu, Tiïíu Long Nûä mûâng rúä lùæm.
Möåt ngaây kia naâng baão:
   - Höm nay chuáng ta xuêët möå tòm bùæt nûäa.
   Suöët ba thaáng liïìn cêìm chên trong Möå àaâi, nay àûúåc ài ra
ngoaâi thêåt khöng coá gò àaáng mûâng hún nûäa, nïn Dûúng Qua cuöëng
quñt vêng daå luön möìm.
   Tiïíu Long Nûä baão:
    - Coá gò maâ cuöëng quñt nhû thïë! Löëi têåp luyïån naây khöng thïí
vöåi vaâng hêëp têëp àûúåc. Phaãi laâm thïë naâo cho caã 81 con seã khöng
bay thoaát àûúåc.
   Noái xong naâng bùæt caã 81 con nhöët vaâo möåt caái tuái xaách ài ra
khoãi Möå àaâi.
   Luác naây àaä bûúác qua thûúång tuêìn thaáng ba, khñ trúâi maát meã,
cêy cöëi àua nhau àêm chöìi nêíy löåc àêìy nhûåa söëng. Hoa rûâng núã
khùæp núi, bûúám lûúån tûâng àoaân, phúi maâu sùæc rûåc rúä tûng bûâng.
   Nhòn caãnh vêåt ngaây cuöëi xuên, ngûãi muâi hoa rûâng ngaâo ngaåt,
Dûúng Qua caãm thêëy coäi loâng raåo rûåc nhû möåt luöìng sinh khñ múái
chaåy khùæp huyïët quaãn, têm höìn thú thúái hên hoan.
   Tiïíu Long Nûä thaáo dêy cöåt tuái vaãi cho bêìy seã cêët caánh tung
bay. Naâng lêëy tay gaån giuáp chuáng bay ra tûâng àaân theo thûá lúáp
khoãi xö àêíy nhau. Vûâa àûúåc tûå do, 81 con seã mùåc tònh vöî caánh bay
tûá hûúáng.
   Nhûng naâng vêån khñ chuyïín núi tay, dang röång hai tay möåt
voâng lûúái buãa. Laå thay, caã 81 con seã hònh nhû bõ möåt lûåc gò bao
phuã khöng thoaát ài xa àûúåc, chó quanh quêín quanh naâng chûâng
non möåt thûúác.
    Àoaån naâng vung tay xoay muáa möåt höìi, chûúãng lûåc tûâ ngoán
tay chuyïín ài chia thaânh 81 luöìng àiïån lûåc cho 81 con chim, huát
chuáng laåi gêìn, khöng con naâo chaåy thoaát. Naâng tuám tûâng con boã
vaâo tuái.
   Dûúng Qua trên tröëi nhòn, loâng laå luâng say mï vûâa nïí vûâa
kinh ngaåc.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      139

    Noá muöën hoãi, nhûng böîng nghô buång "cö nûúng àaä daåy ta
luyïån cöng têåp voä, ta cêìn chuá têm theo doäi àïí ghi loâng taåc daå tûâng
cûã chó, tûâng àiïåu böå àïí thêëm nhuêìn maâ têåp luyïån”.
   Noá chùm chuá ngûng thêìn theo doäi tûâ löëi vêån chuyïín xuêët
àöång nöåi cöng tûâ àöång taác möåt, thêåt laâ phên minh raânh maåch vö
cuâng linh àöång, kyâ diïåu.
   Nhúâ khiïëu thöng minh thiïn phuá, noá hiïíu roä raânh vaâ ghi nhúá
nùçm loâng àïí sau têåp laåi.
   Giûä chuáng möåt chêåp, naâng thu höìi dûúäng lûåc, phoáng tay cho
chuáng àûúåc tûå do nhû múã troái, 81 con chim seã àûúåc tûå do vöî caánh
tung trúâi bay böíng.
   Nhûng naâng muáa hai vaåt aáo, gêy thaânh sûác gioá, huát caã êìy
chim seã caách rúi xuöëng àêët, chim kïu chñp chñp röëi rñt. Maäi möåt
chêåp sau chuáng múái bay trúã laåi àûúåc.
    Dûúng Qua vö cuâng thaán phuåc baãn lônh cûåc kyâ siïu viïåt vaâ
löëi têåp luyïån kyâ laå cuãa naâng, keáo vaåt aáo Tiïíu Long Nûä vaâ noái:
    - Cö nûúng, töi thêëy baác Quaách Tônh coân keám cö nûúng xa, vò
baác êëy khöng coá löëi luyïån cöng naây.
   Naâng móm cûúâi nhòn thùèng vaâo mùæt noá ön töìn noái:
    - Löëi xuêët nöåi cöng naây goåi laâ "Thiïn la àõa voäng thïë", möåt baâi
nhêåp mön cuãa phña Cöí möå àaâi cuãa chuáng ta àoá. Mi cöë sûác maâ luyïån
têåp cho àûúåc nheá.
   Naâng tuêìn tûå chó veä cho noá tûâng caách têåp, biïët tûâng àûúâng
xuêët nhên àiïån lûåc tñch tuå úã àún àiïìn ra ngoán tay, caã thaãy 10
àûúâng, möîi àûúâng coá möåt àöång taác khaác nhau.
   Sau àoá, liïn tiïëp mûúâi ngaây troån, Dûúng Qua lêìn lûúåt hoåc hïët
möåt baâi thïë "Thiïn la àõa voäng".
   Tiïíu Long Nûä khi thêëy Dûúng Qua têåp luyïån àaä thuêìn thuåc,
naâng àûa ra möåt con seã vaâ têåp cho Dûúng Qua biïët caách duâng àiïån
lûåc kòm chïë khöng cho noá bay thoaát, naâng daåy caách àiïån duång
àuáng pheáp, chuyïín ra àêìu ngoán tay àïí cho chim khöng bay, khöng
nhuác nhñch àûúåc. Luác àêìu Dûúng Qua giûä àûúåc möåt giêy, nhûng vò

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  140

yïëu sûác, sú húã, chim seã thûâa cú àaä bay mêët. Tiïíu Long Nûä duâng
pheáp xuêët nöåi cöng ra bùæt trúã laåi.
   Ngaây ngaây lêìn lûúåt tröi qua, viïåc têåp luyïån vêîn àûúåc tiïëp tuåc.
Dûúng Qua luyïån nöåi cöng àïën löëi vêån duång ra ngoaâi thaânh
chûúãng lûåc, khöng kïí súám töëi, ngaây àïm, gioá mûa, noáng reát.
    Qua haå sang xuên, thêëm thoùæt Dûúng Qua àaä lúán nhû thöíi.
Tûâ möåt chuá beá nay àaä thaânh möåt thiïëu niïn, thên hònh vaåm vúä,
tiïëng noái sang saãng, gûúng mùåt àeåp thanh tuá, khöng coân giöëng
ngaây naâo trong Cöí Möå àaâi. Nhúâ sûå têåp luyïån àuáng caách, sûác khoãe
döìi daâo, löëi ài àûáng vûäng vaâng, da àoã höìng haâo, hún nûäa möåt phêìn
nhúâ thiïn tû àônh ngöå vaâ Tiïíu Long Nûä têån tònh daåy baão nïn baãn
lônh Dûúng Qua tùng tiïën rêët mau.
   Cuöëi thu, dûúåt têåp thuêìn thuåc caác thïë "Thiïn la àõa voäng",
chûúãng phaáp cuãa Dûúng Qua trúã nïn thêm hêåu vûäng vaâng, phaát
xuêët mau leå, coá thïí sûã duång kòm chïë àûúåc 81 con chim seã, mùåc dêìu
àöi luác sú húã vêîn coân àïí möåt vaâi con bay thoaát.
   Möåt buöíi saáng, Tiïíu Long Nûä baão Dûúng Qua:
   - Àïën nay chûúãng lûåc vaâ nöåi cöng cuãa mi àaä tiïën böå nhiïìu. So
vúái nhiïìu ngûúâi trong giúái voä lêm, chûa chùæc mêëy ai àöëi àõch nöíi.
Bêy giúâ mi haäy tòm tïn àaåo sô mêåp ngaây noå khiïu khñch hùæn àêëu
möåt trêån xem thûã sûác lûåc ra sao.
   Nghe noái, Dûúng Qua nhû cúãi múã têëm loâng, tûå thêëy nhû lúán
hún trûúác nhiïìu. Noá hên hoan hoãi:
   - Thûa cö nûúng, coá phaãi cö nûúng muöën töi àêëu vúái tïn Triïåu
Chñ Kñnh hay khöng?
   Vöën biïët roä Triïåu Chñ Kñnh laâ möåt cao thuã coá haång, thuöåc
haâng àïå tam àïå tûá cuãa Toaân Chên phaái, àaä tûâng nöíi tiïëng trïn
giang höì, so vúái hùæn taâi nghïå cuãa Dûúng Qua coân thua keám xa, nïn
naâng lùång yïn khöng traã lúâi.
    Thêëy Tiïíu Long Nûä laâm thinh khöng àaáp, Dûúng Qua biïët yá
vöåi hoãi:http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      141

    - Thûa cö nûúng, töi chùæc chûa àuã sûác àêëu vúái hùæn. Thöi töi
cöë gùæng luyïån têåp ñt nùm nûäa chùèng muöån gò. Chûâng naâo voä nghïå
vûúåt àûúåc hùæn seä tñnh sau. Thûa cö nûúng voä nghïå cuãa phaái Cöí Möå
àaâi taâi hún hùèn bïn Toaân Chên nhiïìu phaãi khöng?
   Tiïíu Long Nûä àûa mùæt nhòn têëm àaá gùæn trïn noác nhaâ coá khùæc
chûä vaâ noái:
    - Lúâi noái tiïn tri khùæc trïn àaá naây cho biïët ta vaâ mi coá thïí tin
nhau àûúåc. Trûúác àêy ta coá àêëu vúái laäo àaåo sô hoå Khûu bïn Toaân
Chên thò quaã voä nghïå ta coân keám hùæn. Nhûng nhû thïë àêu phaãi laâ
phaái ta thua mön phaái Toaân Chên. Chùèng qua vò ta chûa luyïån
àûúåc àïën chöî tuyïåt diïåu cuãa voä thuêåt Cöí Möå àaâi. Nghe Tiïíu Long
Nûä baão Khûu Xûã Cú hún naâng, Dûúng Qua khöng àûúåc haâi loâng
vöåi hoãi tiïëp:
   - Thûa cö nûúng chöî tuyïåt diïåu êëy laâ gò cö àaä bùæt àêìu têåp
chûa vaâ àaä àïën mûác naâo röìi?
   - Bêy giúâ mi àaä nhêån ta laâ thêìy trûúác baân thúâ Töí sû phu
nhên thò ta cuäng coá thïí kïí cho mi nghe möåt ñt lai lõch vïì ngûúâi. Töí
sû vöën hoå Lêm tïn goåi Triïìu Anh àaä nöíi danh trïn voä lêm nïn
caách baãy mûúi nùm vïì trûúác giúái giang höì àaä coá cêu:
   Nam Lêm Bùæc Vûúng
   Baâ laåi hún öng
   Nam Lêm tûác laâ töí sû phu nhên cuãa ta quï úã Quaãng Têy,
Bùæc Vûúng laâ Vûúng Truâng Dûúng quï úã Sún Àöng.
    Trong thúâi bêëy giúâ hai võ laâ ngûúâi gioãi nhêët trong haång voä
nghïå cao cûúâng, khoá maâ phên biïåt ai hún ai keám. Sau naây vò phaãi
lo khúãi nghôa àaánh giùåc Kim nïn Vûúng Truâng Dûúng phaãi gaác
viïåc têåp luyïån àïí lo viïåc nûúác. Trong luác àoá töí sû phu nhên vêîn
tiïëp tuåc trau döìi baãn lônh. Nhû thïë àûúng nhiïn phaãi vûúåt hùèn
Vûúng Truâng Dûúng möåt bûåc, nghôa laâ baâ àaä thùæng öng.
   Sau naây vò thêët baåi trong viïåc lúán, Vûúng Truâng Dûúng phêîn
chñ lui vïì trong Cöí Möå naây àïí trau döìi laåi voä nghïå.http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 142

    Khi êëy töí sû phu nhên laåi xuêët bûúác giang höì laâm viïåc nghôa
vaâ coá duång yá chúâ àúåi Vûúng Truâng Dûúng haå sún lêìn nûäa. Möåt thúâi
gian daâi tröi qua hai ngûúâi khöng hïì gùåp nhau. Sau àoá khöng hiïíu
vò möåt leä gò bêët hoâa caã hai àaánh caá vúái nhau vaâ àêëu voä. Vûúng
Truâng Dûúng thua nïn nhûúâng Cöí Möå àaâi cho phu nhên. Ta seä
àûa mi ài coi àïí thêëy caác di tñch cuãa hai võ tiïìn böëi êëy. Têët caã caác
núi trong Cöí Möå àaâi àïìu kiïën truác bùçng àaá. Khöng hiïíu caác võ àaä
duâng caách naâo xêy dûång nïn.
    Ngay sau àoá, Tiïíu Long Nûä dêîn Dûúng Qua àïën möåt cùn nhaâ
kiïën truác thêåt laå luâng. Bïn ngoaâi heåp, bïn trong röång hònh nhû caái
thang, phña àöng coá möåt khoaãnh hònh baán nguyïåt vaâ phña têy möåt
khoaãnh hònh tam giaác.
   Thêëy laå luâng quaá, Dûúng Qua hoãi:
   - Thûa cö nûúng, taåi àêy kiïën truác sao kyâ laå thïë naây?
   Tiïíu Long Nûä àaáp:
   - Chñnh àêy laâ núi Vûúng Truâng Dûúng duâng àïí luyïån voä.
Phña trûúác heåp àïí xuêët chûúãng lûåc têåp trung, phña sau röång àïí sûã
duång quyïìn thuêåt, bïn khoaãnh troân àïí sûã duång baát xaâ mêu.
Dûúng Qua chaåy tung tùng khùæp núi nhòn kyä vaâ nhêån thêëy àêy
quaã laâ möåt cung àaâi vûâa sêu vûâa cao. Nhûng Tiïíu Long Nûä àûa
tay trúã lïn trïn maâ baão rùçng:
   - Núi àêy thïí hiïån têët caã nhûäng caái tinh tuáy aão diïåu nhêët cuãa
voä nghïå maâ Vûúng Truâng Dûúng àaä ghi cheáp.
    Nhòn theo ngoán tay cuãa Tiïíu Long Nûä, Dûúng Qua nhêån
thêëy coá khùæc sêu vaâo àaá nhûäng neát ngoâng ngoeâo nhû chûä buâa hay
hònh chûä cöí tûå, chöî sêu chöî caån, neát naâo cuäng roä raâng tinh xaão,
diïîn taã sûå linh àöång cuãa sûå kyâ diïåu tinh vi.
   Bûúác qua möåt bïn, Tiïíu Long Nûä kheáp möåt caánh cung thò
thêëy möåt caánh cûãa àaá tûâ tûâ múã röång. Naâng àöët möåt cêy àeân cêìy soi
àûúâng vaâ nùæm tay Dûúng Qua dùæt vaâo.
   ÚÃ àêy cuäng coá möåt cùn phoâng nûäa bùçng phoâng bïn kia, xêy
toaân bùçng àaá, phña trûúác röång, phña Têy troân vaâ phña Àöng hònh ba
goác.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     143

   Nhòn kyä trïn noác àaá, Dûúng Qua cuäng tröng thêëy nhûäng neát
chûä vaâ dêëu hiïåu khùæc sêu diïîn taã nhûäng phuâ chuá vaâ coá núi chaåm
hònh ngûúâi.
     Tiïíu Long Nûä noái:
   - Chöën naây thò cheáp laåi têët caã nhûäng linh diïåu kyâ aão cuãa voä
thuêåt cuãa töí sû phu nhên.
   Xûa kia Töí sû phu nhên chiïëm laåi toâa Cöí Möå cuãa Vûúng
Truâng Dûúng khöng phaãi vò taâi nghïå maâ nhúâ xaão kïë. Thêåt ra baãn
laänh cuãa ngûúâi so vúái Vûúng Truâng Dûúng vêîn coân thua suát.
Nhûng suöët bao nhiïu nùm söëng êín dêåt taåi àêy, ngûúâi àaä khöí têm
nghiïn cûáu têët caã nhûäng tinh diïåu àaä hoåc phöëi húåp vúái voä nghïå cuãa
Vûúng Truâng Dûúng röìi saáng chïë ra àûúåc möåt pho voä cöng hïët sûác
tinh vi. Têët caã nhûng thïë àöåc àaáo cuãa ngûúâi àïìu coá ghi khùæc vaâo
àêy àïí lûu hêåu thïë.
   Nghe naâng kïí, Dûúng Qua vûâa mûâng vûâa kyâ laå, nïn khi Tiïíu
Long Nûä dûát lúâi noái àaä noái ngay:
    - Thûa cö nûúng, nhû vêåy thêåt laâ laå luâng àaáng phuåc thêåt. Boån
Khûu Xûã Cú, Xñch Àaåi Thöng vaâ boån bïn phaái Toaân Chên dêîu coá
taâi gioãi bêët quaá cuäng nhû Vûúng Truâng Dûúng laâ cuâng. Pho voä
cöng naây töí sû phu nhên àaä duâng caã voä thuêåt cuãa hai ngûúâi chïë
biïën thïm ra thò quaã àaä àïìu möåt mûác cao diïåu hún röìi. Nïëu cö
nûúng luyïån xong caác ngoán naây, chùæc chùæn seä thùæng àûúåc boån hoå dïî
daâng nhû búän.
     Tiïíu Long Nûä noái:
     - Àuáng àêëy, nhûng chó tiïëc ta khöng coá ngûúâi phuå giuáp.
     Dûúng Qua àaáp ngay:
     - Töi xin laänh phêìn êëy.
     Tiïíu Long Nûä àiïìm tônh nhòn noá röìi baão:
     - Mi khöng laâm àûúåc viïåc êëy àêu.
     Dûúng Qua cuåt hûáng vaâ beän leän àoã mùåt laâm thinh nhòn núi
khaác.


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                    144

   Tiïíu Long Nûä giaãi thñch thïm:
   - Mön voä thuêåt naây Töí sû phu nhên àùåt tïn laâ "Ngoåc Nûä Têm
Kinh". Luyïån mön naây cêìn phaãi coá hai ngûúâi àïí hoâa húåp cöng lûåc
vaâ phuâ trúå lêîn nhau múái coá kïët quaã. Xûa kia Töí sû phu nhên àaä coá
daåy cho ta vúái möåt ngûúâi nûäa gêìn àïën mûác thaânh cöng.
   Dûúng Qua böîng nghô àûúåc möåt caách àïí chûäa theån vaâ àïí têng
böëc Tiïíu Long Nûä:
   - Töi laâ hoåc troâ cuãa cö, chùæc coá thïí luyïån vúái cö àûúåc chûá?
   Tiïíu Long Nûä trêìm ngêm möåt chêåp àoaån àaáp nho nhoã:
    - Cuäng àûúåc, àïí ta thûã xem àaä. Bêy giúâ mi cêìn luyïån cho biïët
têët caã caác mön voä cöng cuãa mön phaái cho thaânh thuåc àïí gêy dûång
möåt nïìn taãng cùn baãn vûäng chùæc, sau àoá múái hoåc àïën caác ngoán voä
Toaân Chên phaái. Khi ta nhêån thêëy coá àuã àiïìu kiïån seä cho luyïån
"Ngoåc-nûä Têm-kinh".
    Tûâ àoá trúã ài, ngaây ngaây Tiïíu Long Nûä truyïìn thuå cho Dûúng
Qua têët caã caác mön quyïìn thuêåt, chûúãng thuêåt, caách sûã duång àuã
loaåi binh khñ, aám khñ cuãa Cöí Möå àaâi.
   Möåt nùm tröi qua, naâng têån tònh daåy baão tûâ lyá thuyïët àïën
thûåc haânh. Thúâi gian tuy ngùæn, nhûng nhúâ àïm àïm Dûúng Qua
luyïån nöåi cöng trïn giûúâng haân thaåch, mûác tiïën böå nhanh choáng laå
thûúâng, hún nûäa vöën nhúâ baãn chêët thöng minh lanh lúåi, nghe ñt
hiïíu nhiïìu, nïn baãn laänh cuäng coá thïí ngang vúái ngûúâi thûúâng khöí
luyïån nùm baãy nùm.
    Voä nghïå cuãa phaái Cöí Möå àaâi àaä böën àúâi truyïìn thuå, tûâ ngûúâi
saáng lêåp cho àïën caác àïå tûã nöëi tiïëp àïìu laâ àaân baâ, cho nïn baãn chêët
nùång vïì phuå nûä, mïìm yïëu linh àöång, eão laã, tuy àeåp mùæt nhûng
thiïëu tñnh chêët sêu sùæc, cûúâng duäng. Dûúng Qua bònh sinh phuâ
taáo, khinh àöång nïn rêët húåp vúái mön phaáp naây.
    Thúâi gian qua, Tiïíu Long Nûä ngaây caâng lúán thïm, caâng àeåp
myä miïìu. Nhan sùæc naâng caâng löång lêîy, duyïn daáng, tûâ thên mònh
tuyïåt myä do cöng phu khöí luyïån, àïën nûúác da trùæng mõn nhû tuyïët,
khuön mùåt saáng rúä, àöi mùæt àen laáy, àeåp vö ngêìn.


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     145

    Nùm êëy, Dûúng Qua cuäng àûúåc 16 tuöíi, noá àaä thaânh möåt
thiïëu niïn àeåp trai, thên hònh cên àöëi, bïì cao àaä bùçng sû phuå röìi.
Tuy nhiïn Tiïíu Long Nûä xem noá nhû con nñt, nïn khöng e ngaåi gò
vïì vêën àïì nam nûä gêìn nhau.
   Hai thêìy troâ chung söëng vúái nhau, ngaây caâng thùæm thiïët.
Tiïíu Long Nûä thûúng mïën tñnh ngoan ngoaän, kheáo leáo vaâ siïng
nùng cuãa Dûúng Qua. Àöëi vúái sû phuå, Dûúng Qua luön luön toã loâng
kñnh mïën, troång voång khöng bao giúâ laâm traái yá thêìy.
   Dûúng Qua coân kheáo leáo tòm hiïíu tñnh yá cuãa thêìy àïí chiïìu
chuöång. Gùåp viïåc gò Tiïíu Long Nûä khöng bùçng loâng thò duâ coá muöën
hïët sûác noá cuäng khöng daám noái ra lúâi, lùæm khi coân tòm lúâi biïån baác
baâo chûäa bïnh vûåc quan niïåm cuãa naâng nûäa.
    Vöën coá baãn chêët laänh àaåm tûâ ngaây têëm beá, Tiïíu Long Nûä luác
naâo cuäng coá veã laånh luâng, ñt khi àïí yá hay baân caäi nhiïìu. Möîi khi
nghe Dûúng Qua baân luêån naâng thûúâng laâm thinh. Àaä tûâng quen
vúái tñnh yá êëy röìi, nïn Dûúng Qua khöng coân nhêån thêëy nûäa, vò vêåy
trong sûå giao thiïåp haâng ngaây khöng hïì coá sûå bêët maän hay phiïìn
loâng.
   Möåt ngaây kia Tiïíu Long Nûä baão Dûúng Qua:
    - Àïën nay mi àaä hoåc hïët mön voä cuãa phaái Cöí Möå àaâi, mai àêy
ta seä luyïån cho mi caác mön voä cuãa phaái Toaân Chên.
   Qua nhiïìu ngaây sau, Tiïíu Long Nûä cûá dûåa theo caác dêëu hiïåu
chó dêîn trïn phiïën àaá àïí giaãng daåy cho Dûúng Qua. Nhûäng phuâ
chuá vùn tûå, hònh veä kyâ laå àïìu do Vûúng Truâng Dûúng duâng muäi
kiïëm khùæc sêu vaâo àaá trïn xaâ nhaâ.
   Lêm triïìu Anh vaâ Vûúng Truâng Dûúng vöën laâ hai baån chñ
thên àaä tûâng am thaåo vuä thuêåt baãn laänh cuãa nhau.
    Voä thuêåt cuãa Vûúng Truâng Dûúng àaä cao siïu röìi. Lêm Triïìu
Anh coân duâng noá àïí biïën chïë thïm nûäa, cao siïu hún, vaâ thñch húåp
vúái baãn chêët cuãa phuå nûä hún. Triïìu Anh tûå luyïån thêåt tinh thuåc,
truyïìn laåi cho A Hoaân. A Hoaân truyïìn laåi cho Tiïíu Long Nûä vaâ
ngaây nay Tiïíu Long Nûä truyïìn àïën Dûúng Qua.


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  146

    Trong mêëy ngaây àêìu, Dûúng Qua têåp thêëy tiïën böå laå thûúâng,
búãi vò noá coá cùn baãn sùén, khi nghe noái àaä laänh höåi àûúåc ngay.
Nhûng tûâ mûúâi ngaây sau noá khöng thêëy tiïën nûäa maâ caâng têåp
caâng luâi laâ khaác. Caâng luyïån noá caâng caãm thêëy toaân thên rung
àöång, tay chên hònh nhû bõ giaãm búát nùng lûåc.
   Sûå thay àöíi kyâ laå àöåt ngöåt naây laâm cho Tiïíu Long Nûä hïët sûác
ngaåc nhiïn. Naâng suy nghô, cöë tòm ra nguyïn nhên vò sao coá hiïån
tûúång naây.
   Dûúng Qua thò buöìn vö cuâng nhûng khöng daám heá möi.
  Sau möåt thúâi gian suy nghiïåm, Tiïíu Long Nûä àaä tòm ra
nguyïn nhên cuãa sûå trúã ngaåi naây nïn naâng baão Dûúng Qua:
   - Thöi àûâng buöìn phiïìn laâm gò nûäa. Ta àaä hiïíu nguyïn nhên
naây röìi. Bêy giúâ ta cûá ài tòm cho àûúåc möåt tïn àaåo sô bïn phaái Toaân
Chên röìi buöåc hùæn phaãi truyïìn daåy cho mi nhûäng khêíu quyïët nhêåp
mön cuãa phaái naây, nhû thïë laâ vûâa xong chûá coá khoá gò àêu. Thöi
chuáng ta ài ngay bêy giúâ thò vûâa.
    Lúâi noái cuãa Tiïíu Long Nûä laâm cho Dûúng Qua böîng sûåc nhúá
laåi nhûäng khêíu quyïët do Triïåu Chñ Kñnh àaä buöåc noá hoåc thuöåc
loâng: "Phaãi sûã duång cên lûåc dêìn dêìn", úã àoaån giûäa laåi coá noái: "Sûác
maånh khöng phaãi do àêu àûa àïën maâ chó do tûá nöåi taåi con ngûúâi
phaát sanh ra. "Vêån duång têm lûåc maâ àïí têm rung àöång, thò chùèng
khaác naâo thu vaâo tay naây maâ duâng tay khaác vûát ài, lûåc lûúång tûå
nhiïn xuêët maâ khöng biïët nûäa. Nhû nûúác triïìu chaãy, nhû sêëm
rung àöång, laâ nhûäng àiïím thuyïët yïëu. Nhû ài thuyïìn trïn soáng,
phaãi chêìm chêåm vêåy.
   Thïm àoaån sau coá noái:
   "Pheáp luyïån cùn cûá úã queã Dõch. Dõch laâ biïën àöång, thay àöíi
maäi maäi. Thay àöíi coá thïí duâng sang lûåc bïn trong phuâ trúå bïn
ngoaâi cho nïn gên coá thïí cûáng rùæn nhû sùæt vêåy".
    Tiïíu Long Nûä nghiïng tai chuá yá nghe àoåc, suy nghô möåt chêåp
vaâ noái:
   - Thöi àûúåc röìi! Trûúác kia tiïn sû coá daåy ta têåp luyïån àûúåc
nûãa chûâng röìi boã dúã, nguyïn nhên cuäng vò thiïëu cùn baãn nhêåp

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      147

mön. Khi hoåc àïën àoaån giûäa cuãa mön phaái Toaân Chên böîng dûâng
laåi khöng tiïën àûúåc nûäa. Rêët tiïëc luác àoá phu nhên àaä qua àúâi nïn
khöng thïí hoãi han têåp thïm túái núi túái chöën. Phaâm khöng hoåc àûúåc
tûâ àêìu khêíu quyïët chên truyïìn cuãa möåt mön phaái khöng laâm sao
àoaåt àûúåc àïën mûác thaânh cöng myä maän. Tiïn sû vöën giaâu loâng tûå
aái, ngûúâi nhêët àõnh baác boã yá kiïën cuãa ta muöën yïu cêìu cho qua bïn
Truâng Dûúng cung hoåc caác khêíu quyïët nhêåp mön cuãa phaái naây.
Ngaây nay mi hoåc cuäng khaá nhiïìu nhûng vêîn chûa àêìy àuã àïí luyïån
têåp.
   Dûúng Qua cöë nhúá laåi hïët têët caã khêíu quyïët do Triïåu Chñ
Kñnh àaä truyïìn daåy vaâ àoåc cho naâng nghe thïm. Nhûäng khêíu
quyïët naây noá hoåc nhû veåt chûá chûa bao giúâ àûúåc thûåc haânh luyïån
têåp.
    Nhûng àöëi vúái Tiïíu Long Nûä nhúâ coá baãn laänh, nïn sau möåt
höìi suy nghô naâng àaä quaán thöng àûúåc yá lyá, phöëi húåp àöëi chiïëu vúái
lyá thuyïët àaä àûúåc Têìn Nam Cêìm àaä daåy, tûác cuäng laâ phaáp huyïìn
mön maâ Maä Ngoåc àaä chên truyïìn cho ngûúâi khaác.
   Nghiïn cûáu hai sûå hiïíu biïët naây trong voâng mêëy thaáng, Tiïíu
Long Nûä vaâ Dûúng Qua àaä thêëu triïåt àûúåc têët caã nhûäng gò do
Vûúng Truâng Dûúng ghi khùæc trïn nïìn àaá kia.
   Möåt ngaây kia, sau khi hai ngûúâi àang têåp luyïån kiïëm thuêåt
trong cùn nhaâ àaá, Tiïíu Long Nûä böîng dûâng kiïëm, buöìn rêìu noái vúái
Dûúng Qua:
    - Mêëy luác naây ta mùæc phaãi möåt khuyïët àiïím lúán laâ tûå phuå,
xem thûúâng voä thuêåt cuãa phaái Toaân Chên. Ngaây nay phaái naây àaä
nöíi danh àïå nhêët thiïn haå, laåi möåt chên truyïìn chñnh cöëng, àaáng
kïí laâ àïå nhêët voä lêm. Thêåt ra bêy giúâ ta múái nhêån thêëy voä thuêåt
Toaân Chên thêåt kyâ aão, biïën hoáa vö cuâng, caâng luyïån caâng thêëy
tinh vi huyïìn diïåu.
    Mùåc dêìu ta àaä tòm hiïíu àûúåc caác cùn bïånh kyâ yïëu, nhûng vïì
mùåt têåp luyïån thûåc haânh laâm sao cho tay chên theo kõp sûå hiïíu
biïët cuãa oác naäo, hïî têm àöång thò tay cûáng, sûác lûåc tûå nhiïn phaát ra,
chùèng biïët coân phaãi bao nhiïu nùm thaáng nûäa múái thaânh cöng
àûúåc.

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 148

    Vöën coân non nhû con ngheá àêu biïët súå oai coåp, Dûúng Qua
àaáp:
   - Thûa cö nûúng, voä thuêåt Toaân Chên tuy cao siïu, nhûng Töí
sû phu nhên àaä nghiïn cûáu kyä, biïën chïë hïët nhûäng caái tinh tuáy,
tòm caách khùæc chïë noá röìi, ta chó theo àoá maâ luyïån têåp cuäng nhû
bûúác theo möåt keã dêîn àûúâng, chùæc chùæn möåt thúâi gian ngùæn cuäng
àoaån kïët quaã mong muöën. Nhû thïë duâ voä thuêåt Toaân Chên coá cao
cuäng khöng vûúåt nöíi voä thuêåt cuãa Töí sû ta.
    Tiïíu Long Nûä noái:
    - Kïí tûâ ngaây mai ta cêìn luyïån laåi "Ngoåc-nûä Têm-kinh" ài
thöi.
   Ngaây höm sau, hai ngûúâi àûa nhau àïën gian phoâng àaá thûá
hai, theo caác dêëu hiïåu phuâ chuá ghi khùæc sùén àïí tûå luyïån.
   Mön phaáp naây coá phêìn dïî daâng hún phaáp mön Toaân Chên
phaái nhiïìu. Súã dô trûúác kia Lêm Triïìu Anh saáng chïë mön naây àïí
khùæc phuåc voä thuêåt Toaân Chên cuãa Vûúng Truâng Dûúng, cùn cûá
vaâo phaáp mön cuãa mònh, biïën àöíi thïm phêìn tinh diïåu nûäa, cho
nïn caã hai coá cùn baãn hiïíu roä voä thuêåt cuãa àöi bïn röìi, nïn hoåc rêët
dïî.
    Sau möåt thúâi gian hoåc hïët caác khêíu quyïët, thûåc haânh xong
"Ngoåc-nûä Têm-kinh" phaáp mön àïën mûác coá thïí sûã duång phaát huy
ngoaåi cöng àûúåc röìi, hai ngûúâi cuâng nhau àêëu dûúåt. Coá khi Dûúng
Qua duâng kiïëm phaáp Toaân Chên àêëu vúái Tiïíu Long Nûä sûã duång
Ngoåc-nûä kiïëm phaáp. Cuäng coá khi Tiïíu Long Nûä duâng kiïëm phaáp
Toaân Chên khùæc chïë Ngoåc-nûä kiïëm phaáp do Dûúng Qua sûã duång.
Nhûng bêët cûá trong trûúâng húåp naâo Ngoåc-nûä kiïëm phaáp vêîn thêëy
tröåi hún vaâ coá thïí khùæc phuåc rêët hiïåu quaã tûâng thïë möåt cuãa voä
thuêåt Toaân Chên phaái, mùåc dêìu àûúåc ngûúâi sûã duång linh hoaåt taâi
tònh àïën àêu cuäng vêåy. Ngoaåi cöng têåp xong, tiïëp àïën luyïån nöåi
cöng. Mön nöåi cöng cuãa Toaân Chên cuäng àaä huyïìn diïåu khöng
lûúâng. Muöën saáng chïë ra möåt mön khaác biïåt nûäa àêu phaãi chuyïån
dïî. Tuy nhiïn vúái möåt yá chñ maånh meä muöën tiïën böå vûúåt bûåc hún
ngûúâi, Lêm Triïìu Anh àaä vêån duång têët caã hoåc lûåc, kinh nghiïåm
sùén coá, àöìng thúâi sûã duång löëi luyïån cöng trïn giûúâng haân thaåch,

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     149

nïn àaä khai ra möåt mön múái riïng biïåt. Pheáp luyïån cöng trïn
giûúâng haân thaåch cuãa baâ tuy rêët khoá nhoåc àoâi hoãi caã möåt sûå quyïët
têm, chõu àûång kiïn trò, nhûng luác àaä coá theo hoåc àûúåc thò mûác
tiïën böå thûåc phi thûúâng. Khöí luyïån trong möåt thúâi gian, nhûng kïët
quaã vûúåt hùèn bïn Toaân Chên phaái.
   Sau khi nhòn möåt àoaån chûä khùæc trïn noác nhaâ, Tiïíu Long Nûä
böîng thúã daâi röìi lùång thinh chó lùæc àêìu khöng noái gò nûäa. Liïn tiïëp
mêëy ngaây sau naâng cuäng chó giûä möåt thaái àöå yïn lùång vaâ sau cuâng
vêîn lùæc àêìu röìi thúã daâi mêëy caái.
   Dûúng Qua e ngaåi hoãi:
   - Thûa cö nûúng, àoaån naây khoá têåp lùæm sao?
   Tiïíu Long Nûä nhòn Dûúng Qua möåt chêåp röìi àiïìm nhiïn noái:
    - Trûúác kia nghe sû phuå daåy ta pheáp "Ngoåc-nûä Têm-kinh"
naây phaãi coá hai ngûúâi cuâng luyïån têåp möåt luác. Ta nhûäng tûúãng coá
thïí cuâng têåp vúái mi nhûng àïën nay múái biïët khöng thïí àûúåc.
   Dûúng Qua hïët sûác kinh ngaåc vöåi hoãi:
   - Taåi sao vêåy húã cö nûúng?
   Tiïíu Long Nûä ngêåp ngûâng möåt chêåp röìi noái:
   - Nïëu mi laâ gaái thò múái àûúåc.
   Dûúng Qua ngêín ngú möåt chêåp röìi hoãi liïën thoùæng:
    - Sao laåi coá viïåc phên biïåt nam vaâ nûä nhû thïë? Hïî coá àuã sûác
lûåc vaâ coá yá chñ thò trai hay gaái cuäng coá thïí têåp luyïån àûúåc chûá.
   Tiïíu Long Nûä lùæc àêìu khöng àaáp, möåt chêåp sau múái noái:
   - Khöng thïí khaác giöëng àûúåc. Mi cûá nhòn trïn nhûäng noác nhaâ
thò tûác khùæc hiïíu.
   Dûúng Qua nhòn theo tay naâng chó, thêëy trïn mùåt àaá coá
nhûäng hònh ngûúâi khùæc bùçng muäi kiïëm, caã thaãy chûâng mûúâi ngûúâi,
möîi ngûúâi möåt kiïíu, toaân laâ àaân baâ loäa thïí khöng mùåc y phuåc. Bêëy
giúâ Dûúng Qua múái hiïíu:
  - Thûa cö, trong luác luyïån nöåi cöng "Ngoåc nûä Têm kinh"
khöng thïí mùåc y phuåc phaãi khöng?

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                   150

   Tiïíu Long Nûä àaáp àuáng nhû thïë vaâ lúâi ghi chuá cuäng coá daåy roä
nhû sau:
    ''Khi luyïån nöåi cöng sûác noáng trong ngûúâi böëc ra cêìn phaãi àïí
cho noá taãn thoaát hïët ài. Vò vêåy luác têåp phaãi tòm núi khoaáng àaäng,
khöng coá ngûúâi vaâ khöng mùåc quêìn aáo. Nïëu khöng, nhiïåt khñ uêët
tñch seä nhiïîm vaâo trong, nïëu ñt thò lêm troång bïånh, nïëu nhiïìu thò
coá thïí chïët".
   Dûúng Qua thaãn nhiïn noái:
   - Nhû thïë thò ta khöng mùåc quêìn aáo têåp luyïån chûá sao.
   Tiïíu Long Nûä mùæc cúä àoã mùåt, noái:
    - Khi têåp luyïån phaãi truyïìn khñ lûåc cho nhau, ta vúái mi nam
nûä caách biïåt, nïëu khöng mùåc quêìn aáo úã trûúác mùåt nhau thò coân ra
thïí thöëng gò nûäa.
    Phaâm trai mûúâi saáu gaái mûúâi ba laâ àïën tuöíi dêåy thò, cêìn phaãi
giûä gòn khi tiïëp xuác giao thiïåp. Dûúng Qua àaä mûúâi saáu tuöíi röìi
nhûng baãn chêët höìn nhiïn, noá chûa hïì biïët gò vïì tònh aái vaâ chûa àïí
yá àïën vêën àïì nam nûä. Thêëy sû phuå noá àeåp àeä tuyïåt vúâi noá caâng
thêëy vui mûâng thñch thuá. Noá cuäng nhêån nïëu nûä sû phuå vaâ noá cuâng
loäa thïí trong luác têåp luyïån thò coá sûå bêët tiïån, nhûng vò leä gò thò
cuäng khöng hïì àïí yá vaâ chûa biïët giaãi thñch ra sao.
    Vïì phêìn Tiïíu Long Nûä tuy àaä hai mûúi hai tuöíi àêìu nhûng
tûâ beá àïën giúâ söëng trong Cöí Möå àaâi, cuöåc àúâi riïng biïåt khöng hïì
tiïëp xuác vúái ngûúâi ngoaâi nïn àöëi vúái Dûúng Qua caâng ngêy ngö hún
nûäa. Ngoaâi ra vò cêìn phaãi tu têm khöí luyïån nïn vêën àïì tònh duåc vaâ
nam nûä caâng khöng hïì coá möåt yá thûác gò. Hai thêìy troâ tuy laâ nam
nûä thanh niïn chung söëng vúái nhau taåi chöën hoang vu vùæng veã,
súám höm gùåp gúä nhûng rêët tûå nhiïn vaâ luác naâo cuäng àöëi xûã vúái
nhau khöng hïì coá yá thûác gò vûúåt ngoaâi voâng lïî nghi. Höm nay khi
àïì cêåp túái viïåc loäa thên àïí têåp luyïån nöåi cöng, hoå caãm thêëy coá àiïìu
gò chûúáng vaâ khoá chõu. Nhûng chó coá thïí thöi chúá khöng hïì coá yá
nghô gò khaác.
   Tiïíu Long Nûä noái:


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     151

   - Ta cêìn phaãi àaâo luyïån mön nöåi cöng tinh thuåc hún nûäa. Nïëu
luyïån thaânh thuåc cuäng àuã sûác àaánh baåi nhûäng tay cûå phaách nhêët
cuãa phaái Toaân Chên. Vò vêåy tûúãng khöng cêìn luyïån mön nöåi cöng
naây nûäa.
   Biïët sû phuå khöng muöën tiïëp tuåc luyïån "Ngoåc-nûä Têm-kinh"
nûäa, nïn Dûúng Qua cuäng thuêån theo khöng hïì àoâi hoãi.
    Möåt ngaây kia sau khi têåp luyïån xong, Dûúng Qua xuêët Möå
sùn bùæn ñt thuá rûâng vïì laâm lûúng thûåc. Vûâa bùæn àûúåc möåt con nai
röìi noá böîng gùåp möåt con thoã löng àoã, àêìu àen, rêët tinh khön vaâ
nhaãy mau leå. Luác bêëy giúâ thuêåt khinh thên àaä tiïën möåt bûåc nhûng
vêîn chûa lanh bùçng thoã. Nhûng vò tuöíi treã nhiïìn anh huâng tñnh,
Dûúng Qua tûå nhiïn naãy yá nghô muöën àuöíi bùæt thoã cho kyâ àûúåc,
khöng duâng àïën aám khñ àïí saát haåi. Nghô xong, noá vêån duång khinh
thên àuöíi thoã chaåy khùæp rûâng cöë laâm cho àuöëi sûác röìi seä bùæt. Cuöåc
àuöíi bùæt tiïëp tuåc thoã trûúác ngûúâi sau, caâng lêu caâng ài xa. Khi àïën
gêìn choáp nuái, con thoã chaåy ngoùåc vaâo möåt caái miïëu moåc àêìy hoa
höìng, röìi biïåt tñch tòm khöng ra. Dûúng Qua chùæc lûúäi thêìm tiïëc
con thoã àeåp àaä uöíng cöng trònh quêìn àuöíi nûãa ngaây ngaây àïí sêíy
mêët.
   Dûúng Qua àûáng ngêín ngú nhúá nhung chuá thoã vaâ àûa mùæt
nhòn thêëy caái miïëu bïì daâi àöå mûúâi trûúång, muâi hûúng bay lïn ngaâo
ngaåt khùæp xung quanh hoa höìng moåc bao phuã tûâng lúáp, hïët lúáp
naây àïën lúáp khaác, nhûäng caánh hoa vûâa thúm vûâa àeåp, mún múãn
nùçm trïn thaãm laá xanh tûúi, chùèng khaác naâo möåt nhaâ kïët hoa,
caâng tröng caâng tuyïåt vúâi.
   Dûúng Qua thñch quaá laåi gêìn quan saát, àûa tay ngùæt möåt múá
hoa höìng, àõnh mang vïì tùång Tiïíu Long Nûä.
   Nhûng khi vïì khoe vúái Tiïíu Long Nûä, naâng thaãn nhiïn baão:
   - Ta khöng ûa hoa, mi giûä lêëy maâ chúi.
    Dûúng Qua tiu nghóu möåt chêåp nhûng böîng sûåc nhúá möåt
àiïìu, vöåi noái:
   - Töi khöng coá chuã àõnh haái hoa vïì cho cö nûúng, nhûng
muöën àiïìm chó cho möåt chöî rêët thñch húåp àïí luyïån nöåi cöng Ngoåc-

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 152

nûä Têm-kinh. Núi miïëu naây hoaân toaân hoang vu vùæng veã, hoa höìng
bao phuã tûá bïì, úã caách nhau vaâi thûúác khöng tröng thêëy. Duâ phaãi
loäa thïí theo àiïìu kiïån bùæt buöåc cuäng tiïån khöng ai tröng thêëy. Khi
naâng luyïån têåp töi seä úã àaâng cuöëi miïëu canh phoâng cho naâng, cuäng
nhû naâng seä coi chûâng höå khi töi luyïån têåp.
   Phaâm pheáp luyïån nöåi cöng luác naâo cuäng phaãi lùång loâng khöng
gúån möåt chuát lo nghô xao xuyïën, têm tû hïët sûác bònh thaãn àïí döëc
vaâo sûå têåp nöåi têm, gaåt boã têët caã nhûäng gò thuöåc ngoaåi caãnh, khöng
àûúåc àïí yá àïën àiïìu mùæt thêëy tai nghe.
   Khi àang têåp luyïån, nïëu coá ai phaá röëi, hay àõch têën cöng thò
hïët sûác nguy hiïím, àaä laâm hoãng mêët caã pheáp nöåi cöng maâ coân coá
thïí mêët maång nhû chúi. Vò vêåy luác têåp cêìn coá ngûúâi canh giûä, àïì
phoâng moåi bêët trùæc coá thïí xaãy ra.
   Xûa kia Hoaâng Dung têåp nöåi cöng bõ taã cöng khñ xêm nhêåp,
Quaách Tônh àûáng canh phoâng, trúâi àang mûa lúán, meå cuãa Dûúng
Qua laâ Têìn Nam Cêìm, luác coân laâ gaái tên phaãi cùæm duâ che mûa,
khöng daám àûa vaâo nhaâ duåt vò traánh giêåt mònh trong luác tham
thiïìn nhêåp àõnh dïî gêy nguy haåi àïën maång söëng cuãa naâng.
   Luác tham thiïìn nhêåp àõnh luyïån cöng chùèng nhûäng phaãi coá
baãn lônh cao maâ coân phaãi coá chñ cûúng quyïët giûä àûúåc têm thêìn
khoãi rung àöång vaâ kyå nhêët laâ nhûäng sûå naáo àöång bêët ngúâ coá thïí
xaãy àïën. Vò vêåy nïn yïëu töë vùæng veã cuãa núi luyïån têåp vaâ cêìn ngûúâi
canh giûä cêìn thiïët lùæm.
    Nghe Dûúng Qua noái àïën miïëu naây, Tiïíu Long Nûä nhêån thêëy
coá leä àûúåc nïn muöën quan saát laåi.
    Naâng liïìn xuêët Möå Àaâi, phi thên lïn ngoån cêy cao nhêët àûa
mùæt nhòn vaâo hûúáng êëy, tröng thêëy toâa cöí miïëu nùçm khuêët trong
rùång hoa höìng tûá bïì vùæng lùång, tônh mõch, ngoaâi tiïëng suöëi reo, gioá
thöíi, chim kïu, khöng thêëy möåt àiïìu gò coá thïí laâm xao àöång, thêåt
laâ möåt núi hïët sûác thuêån lúåi cho cöng cuöåc luyïån cöng.
   Naâng noái vúái Dûúng Qua:
    - Ta rêët àöìng yá vúái mi. Vêåy chiïìu nay, chuáng ta cuâng túái àoá
àïí luyïån têåp.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     153

  Naâng àaä hoåc thuöåc loâng tûâ lêu têët caã khêíu quyïët "Ngoåc-nûä
êm-kinh" nay àoåc mêëy cêu cho Dûúng Qua nhúá.
    Vaâo khoaãng canh hai, hai thêìy troâ àûa nhau àïën miïëu êëy tòm
chöî sên bùçng phùèng kñn àaáo nhêët àïí têåp. Rûâng khuya lùång leä, moåi
vêåt lùæng trong maân sûúng, caã toâa miïëu chòm trong rùång hoa höìng
muâi thúm ngaâo ngaåt. Caã hai ngûúâi ngöìi caách nhau möåt àoaån, coá
thïí noái chuyïån àûúåc, nhûng khöng nhòn thêëy nhau, cúãi hïët y phuåc
àïí bùæt àêìu luyïån têåp.
   Dûúng Qua cöë yá àaánh dêëu hûúáng ngöìi cuãa sû phuå àïì phoâng
         oá
luác bêët trùæc c thïí vêån nöåi cöng höî trúå lêîn nhau. Hoå ngöìi caách
nhau àöå hún möåt saãi tay.
   Kïí tûâ höm êëy trúã ài, cûá àïm àïm hoå àûa nhau vaâo àêëy têåp
luyïån, ban ngaây vïì Cöí Möå àïí nghó sûác dûúäng thên. Luác bêëy giúâ
àang giûäa muâa heâ, khñ hêåu oi bûác, nïn têåp vïì àïm maát meã dïî chõu
hún.
   Thúâi gian thêëm thoaát àaä hún hai thaáng, Tiïíu Long Nûä àaä
luyïån àïën phêìn thûá baãy cuãa chñn àoaån pheáp Ngoåc-nûä têm-kinh.
    Trong quy taâi têåp luyïån söë leã laâ "êm tiïën", söë chùén laâ "dûúng
thoaái". Khi àoá Dûúng Qua cuäng luyïån àïën phêìn thûá saáu.
    Töëi höm êëy trúâi maát trùng song, giûäa miïëu höìng, hai ngûúâi
àang ngöìi luyïån têåp, nhiïåt khñ trong ngûúâi böëc ra nguân nguåt, hoâa
lêîn muâi hoa thúm ngaâo ngaåt. Trùng saáng vùçng vùåt vûâa àûáng àónh
àêìu, hai ngûúâi sùæp hoaân thaânh àoaån 6 vaâ àoaån 7 cuãa Ngoåc-nûä têm-
kinh, thò böîng àaâng xa coá tiïëng chên bûúác döìn dêåp khua laá àöång
xaâo xaåt hûúáng vïì miïëu höìng. Hai ngûúâi vûâa ài vûâa noái chuyïån lúán
tiïëng, laâm naáo àöång caã caãnh rûâng àïm lùång leä. Hoå vûâa noái vûâa ài,
bûúác chên caâng luác caâng gêìn.
   Khi êëy Dûúng Qua sùæp hoaân thaânh àoaån choát cuãa buöíi têåp,
coân Tiïíu Long Nûä múái bûúác qua giai àoaån vêån khñ vaâo, tûác laâ phêìn
quan troång nhêët. Naâng àang têåp trung hïët tû tûúãng vaâo viïåc têåp
luyïån nïn khöng nghe biïët sûå gò bïn ngoaâi nûäa.
http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                154

    Khi nghe coá tiïëng noái, Dûúng Qua thêët kinh vöåi vaâng xaã hïët
troåc khñ úã àan àiïìn thêåt hïët àïí hoaân têët buöíi têåp thò tiïëng chên
bûúác caâng gêìn thïm, gioång ngûúâi noái nghe roä möìn möåt.
   Dûúng Qua lùæng nghe àoá laâ Triïåu Chñ Kñnh vaâ Doaän Chñ
Bònh àang caäi coå lêîn nhau.
   Triïåu Chñ Kñnh noái:
    - Thöi sû àïå chöëi caäi laâm chi nûäa, àïí ta trònh laåi Khûu sû baá
xeát àõnh.
   Doaän Chñ Bònh giêån dûä àaáp:
   - Anh cûá buöåc töi laâm gò. Töi thûâa hiïíu röìi, trong haâng nguä
caác àïå tam àaåi, àïå tûá àaåi sau naây, anh tûúãng töi khöng thïí àoaåt
àûúåc haâng trûúãng giaáo chùng?
   Triïåu Chñ Kñnh cûúâi maäi noái:
    - Anh khöng giûä àûúåc quy taâi, phaåm giúái cêëm thò laâm sao coá
àuã tû caách àïí thaânh ngûúâi àûáng àùæn cuãa caác àaåi àïå tûã nhoám naây
àûúåc.
   - Töi àaä laâm gò maâ goåi laâ phaåm giúái cêëm?
   Triïåu Chñ Kñnh nöíi noáng quaát lúán:
    - Thöi àûâng giaâ möìm nguåy biïån nûäa. Ngûúi haá biïët hïët böín
giúái trong luêåt cuãa mön phaái röìi sao? Ngûúi àaä phaåm vaâo luêåt giúái
dêm nghe chûa?
   Dûúng Qua nuáp trong àaám hoa höìng, vöåi ngêíng àêìu lïn doâm
thêëy hai ngûúâi àang ngöìi àöëi diïån nhau. Dûúái aánh trùng, sùæc mùåt
cuãa Doaän Chñ Bònh taái meát, mùæt trúån ngûúåc, möi run run, hònh
nhû khöng kòm chïë àûúåc nöîi bûåc tûác.
   Hùæn cöë dùçn loâng hoãi tiïëp:
   - Ta phaåm giúái dêm chöî naâo?
   Noái xong, hùæn àûa tay nùæm chuöi kiïëm.
   Triïåu Chñ Kñnh liïëc qua möåt caái vaâ noái tiïëp:http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     155

    - Tûâ ngaây gùåp Tiïíu Long Nûä cö nûúng bïn Hoaåt Tûã Nhên Möå
Àaâi, thò anh àaä xiïu höìn thêët phaách, khöng luác naâo laâ khöng mú
tûúãng àïën hònh boáng ngûúâi àeåp. Àûáng àêu cuäng mú tûúãng àûúåc öm
êëp naâng vaâo loâng, noái vúái naâng nhûäng cêu tònh tûá nöìng naân. Nhû
thïë laâm sao goåi laâ xûáng àaáng möåt keã chên tu, laâm sao àuã tû caách
àiïìu khiïín caã möåt haâng àaåi àïå tûã àûúåc? Àöëi vúái keã tu haânh, haânh
àöång êëy khöng phaãi phaåm giúái dêm sao?
   Dûúng Qua luác naâo cuäng tön suâng sû phuå xem nhû möåt àêëng
thiïng liïng. Khi nghe Triïåu Chñ Kñnh noái nhûäng lúâi êëy thò bûåc tûác
vö cuâng. Tuy chûa hiïíu roä yá cuãa caác danh tûâ, nhûng suy nghiïåm
cuäng àoaán biïët àoá laâ nhûäng lúâi khöng chñnh àaáng.
   Vûâa luác àoá nghe Doaän Chñ Bònh dùçn gioång hoãi laåi:
    - Thöi àûâng ùn noái höì àöì nûäa? Anh coá bùçng chûáng gò àïí nhêån
xeát vaâ quaã quyïët àûúåc nhû thïë?
   Triïåu Chñ Kñnh cûúâi nhaåt noái:
   - Töi laâm sao nhòn thêëy loâng anh àûúåc. Súã dô töi quaã quyïët
nhû vêåy laâ vò nhûäng bùçng cúá. Khi mú tûúãng àïën Tiïíu Long Nûä,
anh àaä viïët tïn naâng trïn giêëy, trong luác nguã mï anh àaä goåi tïn
naâng. Àêy coá phaãi buát tñch cuãa anh khöng?
   Noái xong hùæn thoâ tay vaâo tuái ruát ra möåt maãnh giêëy àûa trûúác
mùåt Doaän Chñ Bònh vûâa noái tiïëp:
   - Töi seä trònh giêëy naây lïn Khûu sû thuác, ngûúâi phuå traách
daåy döî anh vaâ àöìng thúâi cuäng trònh lïn Maä Ngoåc sû baá àïí hai võ
nhêån xeát viïåc laâm cuãa anh.
   Khöng chõu nöíi nûäa, Doaän Chñ Bònh ruát kiïëm àêm vaâo ngûúâi
Triïåu Chñ Kñnh.
    Triïåu Chñ Kñnh nghiïng ngûúâi traánh khoãi àûúâng kiïëm, röìi
cûúâi ha haã:
   - Anh tûúãng anh giïët töi àïí phi tang, vò töi khöng coân söëng àïí
phaát giaác töåi löîi cuãa anh phaãi khöng? Àêu coá dïî daâng nhû vêåy.
   Noái xong hùæn boã maãnh giêëy vaâo tuái, luâi ra sau hai bûúác traánh
luön hai àûúâng kiïëm cuãa Doaän Chñ Bònh vûâa phoáng ra nhû gioá.

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  156

    Qua àûúâng kiïëm thûá tû, Triïåu Chñ Kñnh cuäng vung kiïëm àêëu
laåi. Dûúái aánh trùng saáng nhû ban ngaây, hai laân kiïëm loang loaáng,
nhêëp nhaáy nhû sao sa. Hai àaåo hûäu cuãa Toaân Chên phaãi kõch
chiïën cuâng nhau trïn sên höìng hoa miïëu.
   Vöën laâ hai cûå phaách cuãa phaái Toaân Chên, thuöåc haâng àïå tam
àaåi àïå tûã, möåt ngûúâi àûáng àêìu nhoám àïå tûã cuãa Khûu Xûã Cú, möåt
ngûúâi àûáng àêìu nhoám àïå tûã cuãa Vûúng Xûã Nhêët, cho nïn cuöåc
chiïën àêëu diïîn ra vö cuâng aác liïåt.
    Doaän Chñ Bònh nghiïën rùng, mñm möi àûa toaân lûåc àöí vaâo
laân kiïëm, liïìu chïët chiïën àêëu. Triïåu Chñ Kñnh bêët àùæc dô múái ra tay
tûå vïå, nhûng thónh thoaãng thöët ra nhûäng lúâi khiïu khñch choåc
giêån, laâm Doaän Chñ Bònh mêët bònh tônh, do àoá àûúâng kiïëm bõ giaãm
búát phêìn hiïåu lûåc.
    Nuáp trong buåi hoa höìng, Dûúng Qua chuá muåc theo doäi, hai
tay cûå phaách cuãa phaái voä Toaân Chên quyïët àêëu, tûâ bûúác tiïën,
thoaái, àïën caác thïë neá, àúä, àûúâng kiïëm biïën hoáa phi thûúâng, aão àiïåu
vö cuâng têån. Tuy khöng àûúåc thêm hêåu, nhûng noá nhêån thêëy sûå
chó daåy cuãa Tiïíu Long Nûä rêët àuáng pheáp.
    Caã hai ngûúâi quay cuöìng xoùæn vúái nhau giûäa laân kiïëm lêëp
laánh khöng ngûâng. Doaän Chñ Bònh caâng tùng gia sûác têën cöng, coân
Triïåu Chñ Kñnh vêîn bònh thaãn neá àúä vaâ möåt chêåp sau cûúâi nhaåt noái
rùçng:
   - Chuáng ta àaä hiïíu nhau quaá nhiïìu, caác thïë voä cuâng giöëng
nhau, dêìu daánh nhau suöët àïm cuäng khöng ñch gò àêu. Anh nïn boã
yá àõnh haå saát töi thò hún.
   Noái xong hùæn cûúâi ha haã. Doaän Chñ Bònh caâng bûåc tûác gia
tùng sûác têën cöng. Nhûng ngoån naâo cuäng bõ hùæn chùån àûúåc hoùåc
traánh neá rêët dïî daâng.
  Hai ngûúâi caâng àêëu caâng xï dõch àïën gêìn phña Tiïíu Long Nûä.
Dûúng Qua thêët kinh heát lúán:
   - Coi chûâng! Hai tïn àaåo sô kia, nïëu bêy àïën gêìn laâm kinh
àöång àïën cö nûúng ta, seä mêët maång ngay, nghe chûa.


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                    157
                  HÖÌI 17

            NGOÅC NÛÄ TÊM KINH   Nhûng böîng thònh lònh Triïåu Chñ Kñnh phaãn cöng xöng àïën
àaánh luön ba ngoán liïn tiïëp maånh nhû vuä baäo, buöåc Doaän Chñ
Bònh phaãi thöëi lui trúã vïì voä àiïån.
    Nhúâ vêåy maâ hai ngûúâi xa dêìn chöî ngöìi cuãa Tiïíu Long Nûä.
Dûúng Qua àang mûâng rúä thò kïë àoá Doaän Chñ Bònh thay àöíi chiïën
thuêåt, chuyïín kiïëm sang tay traái, vêån duång chûúãng lûåc ra tay
phaãi, tung ra möåt luöìng nhên àiïån hïët sûác maänh liïåt.
   Triïåu Chñ Kñnh vûâa àaánh vûâa cûúâi:
   - Dêîu anh sûã duång ba tay cuäng chùèng laâm gò töi àûúåc àêu.
   Noái xong y cuäng vêån duång chûúãng lûåc ra tay traái nghïnh
chiïën tûác thò.
   Caã hai vûâa sûã duång kiïëm phaáp, vûâa sûã duång nhên àiïån phöí
thaânh nhên àiïån têën cöng döìn dêåp, miïëng àaánh, miïëng àúä caâng luác
caâng thïm gay cêën.
   Trong luác êëy Tiïíu Long Nûä vêîn têåp trung tû tûúãng vaâo viïåc
luyïån cöng, chùèng hïì àïí yá hay biïët gò vïì ngoaåi caãnh.
   Dûúng Qua thò thêëp thoãm theo doäi, loâng höìi höåp súå haäi khi
thêëy hai ngûúâi àïën gêìn sû phuå, vaâ vui mûâng khi hoå ra xa.
    Sau möåt chêåp Doaän Chñ Bònh quaát to lïn möåt tiïëng vêån duång
àuã mûúâi hai thaânh cöng lûåc, tung ra möåt ngoån àöåc hiïím àïí kòm chïë
àöëi phûúng. Vò sûå têën cöng àöåt ngöåt vaâ duäng maänh, Triïåu Chñ Kñnh
caãm thêëy lêm vaâo thïë haå phong, tay chên luöëng cuöëng khöng phöëi
húåp àûúåc chûúãng lûåc, bùæt àêìu e ngaåi vaâ caãm thêëy àöëi thuã quyïët
têm haå saát mònh, vò leä mònh hiïíu thêëu möëi tònh thêìm lùång bêët
chñnh cuãa y àöëi vúái ngûúâi àeåp.


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                158

   Trûúác kia hai ngûúâi àaä khöng ûa gò nhau. Nay do viïåc naây àaä
gêy thïm xa caách thuâ hêån àïën nöîi naãy sanh yá nghô saát haåi lêîn
nhau khöng nûúng tay.
    Àêëu thïm mêëy hiïåp nûäa, Doaän Chñ Bònh mñm möi, tay traái
phoáng thùèng thanh kiïëm, tay phaãi tung ra möåt chûúãng àöìng thúâi
àaá liïn tiïëp ba ngoån cûúác theo "Liïn hoaân thïë" möåt ngoán tuyïåt diïåu
bñ truyïìn cuãa phaái Toaân Chên vaâo haå böå àöëi thuã.
   Triïåu Chñ Kñnh vung kiïëm möåt voâng che àúä àöìng thúâi
nghiïng mònh möåt bïn àïí traánh chûúãng lûåc vaâ cûúác aác nghiïåt.
Nhûng vò aánh kiïëm cuãa Doaän Chñ Bònh phoáng quaá maånh toaân
thên tung lïn cao gêìn möåt trûúång. Nïëu ngûúâi khaác thò ngoån quyïìn
naây phöëi húåp vúái chûúãng lûåc cuãa hai tay Doaän Chñ Bònh têån lûåc
phoáng ra, coá thïí gaäy xûúng dêåp ngûåc ngay. Nhûng Triïåu Chñ Kñnh
nhúâ khöí cöng àaâo luyïån, nïn mùåc dêìu bõ àaánh tung lïn bêët ngúâ
vêîn giûä àûúåc bònh tônh vaâ uöën mònh nûúng theo àaâ bay lïn, löån
luön möåt voâng, haå chên xuöëng àêët möåt caách nheå nhaâng.
   Dûúng Qua höìi höåp nhòn theo thêëy chöî hùæn rúi àuáng laâ núi
Tiïíu Long Nûä àang luyïån cöng, nïëu khöng truáng ngay àêìu naâng
thò cuäng rúi ngay vaâo buåi hoa höìng bïn caånh. Luác bêëy giúâ Tiïíu
Long Nûä àang loäa thïí, vò aánh trùng khöng chiïëu vaâo chöî êëy, nïn
ngûúâi vö yá khöng nhòn thêëy naâng.
   Dûúng Qua thêët kinh vöåi vaâng vêån duång chûúãng lûåc vaâo hai
tay theo thïë "Sû-tûã hñ cêìu" àêíy maånh vaâo lûng Triïåu Chñ Kñnh.
Tiïëp àïën y phi thên nhaãy àïën, duâng sûác xö ngûúâi hùæn bay böíng vïì
phña trûúác vaâi trûúång.
   Tuy vêåy, möåt nûãa thên hònh trùæng nhû tuyïët cuãa Tiïíu Long
Nûä àaä hiïån ra löì löå dûúái aánh trùng.
   Thên hònh Triïåu Chñ Kñnh rúi xuöëng rêët maånh, laâm gêîy mêëy
nhaánh cêy rùng rùæc, khiïën Tiïíu Long Nûä giêåt mònh, toaân thên
rung àöång möì höi toaát nhû tùæm. Têët caã khñ lûåc àang vêån duång nûãa
chûâng böîng thöëi lui döìn hïët xuöëng dûúái buång, khiïën naâng tûác thúã
chõu khöng nöíi teá xóu ngêët ài.http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     159

   Doaän Chñ Bònh vûâa thêëy Dûúng Qua àöåt nhiïn xuêët hiïån
chûa hïët ngúä ngaâng, böîng nhòn roä raâng thên hònh ngûúâi ngoåc maâ
mònh hùçng mú tûúãng, löì löå dûúái trùng trong àaám hoa höìng, thêåt
hïët sûác kinh ngaåc, ngúä laâ chiïm bao. Hùæn chó biïët trúån mùæt, haá
miïång àûáng nhòn, khöng noái nùng gò hïët.
    Triïåu Chñ Kñnh àaä lùn mònh möåt voâng àûáng dêåy àûúåc. Laâ
ngûúâi coá baãn lônh, sûå teá ngaä nhû thïë àêu coá nghôa lyá gò vaâ mùåc dêìu
bõ teá hùæn vêîn giûä àuã sûác bònh tônh nhêån àõnh tònh hònh xung
quanh vaâ nhòn thêëy roä raâng Tiïíu Long Nûä.
   Hùæn reo to lïn:
   - ÖÌ, boån naây àaä ruã nhau leán luát túái núi naây laâm àiïìu bêët
chñnh àêy maâ.
   Dûúng Qua nghe noái nöå khñ xung thiïn trúån mùæt quaát lúán:
   - Hai tïn àaåo sô khöën kiïëp naây, khön höìn nïn mau mau ruát
lui khoãi núi àêy, trúã vïì chöî voä àiïån cuãa bêy.
   Vûâa theát, y vûâa cúãi aáo àûa cho Tiïíu Long Nûä baão naâng mùåc
vaâo. Nhûng chúâ möåt chêåp khöng thêëy sû phuå àaáp lúâi hay cûã àöång
gò, y chöåt daå quay àêìu laåi nhòn, nhêån thêëy naâng àaä ngêët xóu nùçm
im trïn mùåt àêët.
   Dûúng Qua böîng nhúá àïën lúâi Tiïíu Long Nûä dùån:
   "Trong khi luyïån nöåi cöng phaãi àïì phoâng xung quanh, dêîu
möåt boáng thoã chaåy qua cuäng coá thïí gêy thaânh àaåi hoåa". Triïåu Chñ
Kñnh àaä rúi maånh bïn caånh naâng, thïë naâo cuäng khiïën naâng giûåt
mònh vaâ tai haåi naây quaã thêåt khöng thïí nhoã.
    Vûâa nghô àïën àoá, hùæn vöåi vaä chaåy àïën bïn Tiïíu Long Nûä, cúãi
luön chiïëc aáo loát cuãa mònh quaâng cho naâng vaâ àûa tay lïn rúâ trïn
traán thêëy möì höi àêìm àòa, laånh ngùæt. Hùæn lêåt àêåt quú luön caái aáo
àùæp kñn ngûúâi naâng, nùæm vai naâng lay maånh vaâ hoãi:
   - Cö nûúng úi sao thïë cö nûúng?
   Tiïíu Long Nûä chó uá úá nho nhoã khöng noái nïn lúâi.
   Dûúng Qua noái thïm:


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 160

    - Bêy giúâ töi cêìn àûa cö nûúng vïì tõnh dûúäng cho bònh phuåc
röìi trúã laåi àêy àaánh chïët hai tïn àaåo sô khöën kiïëp naây múái àûúåc.
    Tiïíu Long Nûä khöng traã lúâi, toaân thên mïìm laã trong tay
Dûúng Qua. Dûúng Qua vöåi öm sû phuå vaâo loâng chaåy vuåt qua trûúác
mùåt hai àaåo sô. Doaän Chñ Bònh ngêín ngú àûáng ngoá khöng thöët nïn
lúâi, coân Triïåu Chñ Kñnh cûúâi ha haã noái lúán:
   - Naây sû àïå, yá trung nhên cuãa sû àïå àaä loäa thïí ra chöën naây
cuâng chaâng thanh niïn àeåp trai naây, sao sû àïå khöng giïët ngay
tònh àõch coá hún laâ cöë têm ài giïët haåi ta.
   Doaän Chñ Bònh vêîn ngêín ngú khöng noái nïn lúâi. Nhûng
Dûúng Qua nghe noái tûác giêån vö cuâng, vöåi àùåt Tiïíu Long Nûä dûåa
vaâo möåt göëc cêy, lêëy quêìn aáo cuãa naâng loát sau lûng cho ïm, àûa
tay beã möåt caânh cêy laâm khñ giúái, röìi tung mònh nhaãy àïën trûúác
mùåt Triïåu Chñ Kñnh quaát lúán:
   - Tïn àaåo sô khöën naån haäy cêm möìm àûâng noái höì àöì bêåy baå.
   Sau hai nùm trúâi xa caách, Dûúng Qua àaä lúán nhiïìu, tûâ möåt
àûáa con nñt, ngaây nay noá àaä trúã thaânh möåt thanh niïn tuêën tuá, luác
àêìu Triïåu Chñ Kñnh nhòn khöng ra, nhûng sau khi nghe tiïëng noái
quen quen, y àõnh thêìn xem laåi, biïët laâ Dûúng Qua, hoåc troâ cuä cuãa
mònh luác trûúác. Bõ xö teá nhaâo laåi bõ chûãi mùæng, Triïåu Chñ Kñnh quaá
tûác quaát lúán:
   - Dûúng Qua, maây laâ àûáa suác sinh!
   Dûúng Qua naåt laåi:
   - Chñnh mi múái laâ àöì suác sinh chûá ai. Mi mùæng ta bao nhiïu
cuäng àûúåc, sao caã gan daám noái xêëu cö nûúng ta?
   Triïåu Chñ Kñnh cûúâi gùçn noái:
    - Ta nghe truyïìn rùçng phaái Cöí Möå àaâi chó kïët naåp àöì àïå phuå
nûä, àêu ngúâ ngaây nay laåi xaãy ra sûå tònh tïå nhû thïë naây. Möåt naâng
mïånh danh laâ Ngoåc-tuyïët Baâng-thanh, trûúãng mön phaái laåi ài phaá
lïå, kïët naåp vaâ truyïìn nghïì cho möåt thanh niïn tuêën tuá, röìi nhûäng
àïm trùng toã laåi àûa nhau vaâo chöën thêm u vùæng veã, chiïëu àêëthttp://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     161

maân trúâi, àïí laâm àiïìu töìi baåi, thêåt àaáng khinh. Caác ngûúi tûúãng
dêëu nheåm àûúåc maäi sao?
   Dûúng Qua nghe noái àang suy nghô àõnh àöëi àaáp, vò thêåt ra
hùæn chûa hiïíu hïët yá nghôa lúâi noái cuãa Triïåu Chñ Kñnh. Khi êëy Tiïíu
Long Nûä vûâa chúåt tónh nghe cêu noái êëy tûác giêån traân höng. Khñ
uêët cuöìn cuöån dêng lïn. Naâng cöë têm àeâ neán xuöëng, giùçng co möåt
chêåp, khöng thïí naâo chõu àûång nöíi nûäa, vò àaä bõ nöåi thûúng nùång,
khöng coân àuã húi sûác kòm haäm, naâng chó thöët lïn àûúåc möåt cêu:
    - Mi ùn noái quaá höì àöì, chuáng ta àêu coá...
    Röìi maáu tûúi höåc ra cuöìn cuöån, naâng tùæt lúâi khöng noái àûúåc
nûäa.
   Doaän Chñ Bònh thêët sùæc chùèng biïët noái gò, bûúác dêìn àïën vaâ
hoãi Dûúng Qua.
    - Vêåy ngûúi àïën chöën naây laâm gò?
   Àaä coá àõnh kiïën sùén laâ Doaän Chñ Bònh muöën àïën gêìn àïí aám
haåi sû phuå, nïn Dûúng Qua khöng theâm traã lúâi, vung tay àaánh ra
möåt quyïìn ngay mùåt Doaän Chñ Bònh thêåt maånh. Doaän Chñ Bònh
khom ngûúâi traánh àûúåc vaâ àaáp ngay bùçng möåt àûúâng moác traái
bùçng tay phaãi. Dûúng Qua àaä hoåc thuöåc laåi caác thïë voä cuãa phaái
Toaân Chên, thïm am thaåo hïët nhûäng phûúng phaáp àïí khùæc chïë
cho nïn traánh àúä quaá dïî daâng. Vò vêåy hùæn vung hai tay lanh nhû
                    êë
chaây maáy, vûâa àúä vûâa thoi liïìn m y thïë, têën cöng túái têëp, khiïën
Doaän Chñ Bònh phaãi neá traánh vaâ thöëi lui xa dêìn chöî Tiïíu Long Nûä.
   Kïí vïì mûác luyïån têåp vaâ voä thuêåt thò Dûúng Qua coân keám
thua Doaän Chñ Bònh. Nhûng nhúâ caác mön khùæc chïë do Lêm triïìu
Anh àaä tòm trûúác àïí àöëi phoá vúái caác mön voä Toaân Chên phaái, cho
nïn viïåc chöëng àúä dïî daâng, vaâ ngoaâi ra, Dûúng Qua cuäng nhúâ àoá,
coá àuã sûác àïí ûáng phoá vúái bêët cûá möåt àïå tûã naâo cuãa bïn Truâng
Dûúng cung.
    Vöën trûúác kia Lêm triïìu Anh nghiïn cûáu, saáng chïë ra nhûäng
thïë voä naây, baâ chó êm thêìm truyïìn laåi cho àïå tûã, luön mêëy àúâi caác
àïå tûã cuäng chó luyïån têåp, trau döìi thïm chûá chûa hïì ra thi thöë hay


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 162

tranh àêëu cuâng ai, cho nïn taác duång chûa roä ra sao, vaâ cuäng chûa
keã naâo biïët túái.
    Ngaây nay bêët ngúâ Dûúng Qua àem ra aáp duång, khùæc chïë àûúåc
têët caã caác thïë têën cöng cuãa Doaän Chñ Bònh möåt caách rêët lúåi haåi.
Tuy chûa àïën nöîi ngaä guåc hay thua chaåy daâi, nhûng Doaän Chñ
Bònh rêët kinh ngaåc thêëy taâi nghïå cuãa Dûúng Qua hïët sûác tinh àiïåu
vaâ dêìn dêìn y lêm vaâo thïë haå phong, phaãi ài thuåt lui àïën caånh chöî
Triïåu Chñ Kñnh àang àûáng.
    Dûúng Qua àïí y àûáng thúã möåt chêåp, day qua Tiïíu Long Nûä
noái:
    - Thûa cö nûúng an têm, cö nûúng cho pheáp töi mang cö
nûúng vïì lo chaåy chûäa xong seä trúã laåi àaánh boån naây möåt trêån àïí
traã thuâ cho cö nûúng.
    Naâng cöë gùæng noái qua húi thúã:
    - Khöng, khöng cêìn, mi cûá àaánh chuáng noá möåt trêån ngay bêy
giúâ. Ta khöng chõu nöíi àïí chuáng noá... höîn laáo... noái xêëu nhû thïë
àûúåc.
    Dûúng Qua àaáp:
    - Xin tuên lïånh cö nûúng.
    Noái röìi, hùæn àûa tay beã möåt caânh cêy gêìn àoá röìi phoáng thùèng
möåt àûúâng vaâo ngay ngûåc Triïåu Chñ Kñnh. Triïåu Chñ Kñnh vung
kiïëm ra gaåt maånh. Lûúäi kiïëm cheã truáng àêìu nhaánh cêy laâm troác
mêëy miïëng dùm vùng maånh vaâo baân tay hùæn, laâm toaåc hai ba
àûúâng rûúâm maáu, khiïën hùèn phaãi thöëi lui öm tay xuyát xoa möåt
chêåp.
   Tûác thúâi Dûúng Qua vêån duång chûúãng lûåc vaâo baân tay, àaánh
maånh vaâo phña maá bïn traái cuãa Triïåu Chñ Kñnh.
   Nhúâ sûå luyïån têåp bïìn chñ trïn giûúâng haân thaåch, mûác nöåi
cöng cuãa Dûúng Qua àaä hïët sûác thêm hêåu, nïn chûúãng lûåc tung ra
quaá maånh, kòm chïë àöëi phûúng khöng nhuác nhñch nöíi. Biïët khöng
thïí naâo traánh kõp, Triïåu Chñ Kñnh àaânh nghiïën rùng, vêån sûác vaâohttp://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                       163

àêìu chõu trêån. Nïëu cêìn phaãi àöëi phoá vúái chûúãng lûåc naây, Triïåu Chñ
Kñnh khöng àuã gên sûác àïí giûä lêëy thanh trûúâng kiïëm nûäa.
     Nhúâ giaâ cöng têåp luyïån coá àuã nghõ lûåc àïí nhêån àõnh tònh
hònh, nïn Triïåu Chñ Kñnh àaânh vûát boã thanh kiïëm, cuái àêìu xuöëng
saát àêët àïí traánh lùçn chûúãng cuãa Dûúng Qua, möåt tay àûa ra àïí doâ
xeát chiïìu hûúáng cuãa chûúãng lûåc àöëi phûúng, röìi lùn voâng qua möåt
caái leå nhû chúáp chuåp laåi thanh kiïëm vaâ tung mònh àûáng dêåy chuêín
bõ têën cöng laåi.
   Trong khi nghiïn cûáu voä hoåc cuãa phaái Toaân Chên, Lêm Triïìu
Anh àaä gia têm phên taách tûâng thïë voä, tiïn àoaán àûúåc moåi sûå biïën
chuyïín àïí àõnh caách ûáng phoá, chïë phuåc hïët sûác xaão àiïåu, cho nïn
bêët kyâ thïë voä naâo cuãa Toaân Chên phaãi coá cao siïu àïën àêu cuäng coá
sùén möåt thïë khaác àïí àöëi phoá.
   Triïåu Chñ Kñnh àêu coá ngúâ nhû vêåy, cho nïn trong buång àinh
ninh rùçng thïë àöåc àaáo vûâa röìi coá thïí chuyïín baåi thaânh thùæng nhû
chúi. Nhûng Dûúng Qua àaä thuöåc nùçm loâng tûâng thïë ài nûúác bûúác
cuãa àöëi phûúng röìi, nïn chó nhòn qua möîi möåt àöång taác nhoã àaä
àoaán trûúác àûúåc thïë voä àoá vaâ têën cöng àûúåc ngay.
   Sau khi doâ biïët chiïìu hûúáng xuêët phaát chûúãng lûåc cuãa Dûúng
Qua, Triïåu Chñ Kñnh àöåt nhiïn nùæm lêëy tay àöëi phûúng ruát maånh
àïí chêån àûáng luöìng nhên diïåt xuêët phaát.
    Nhûng Dûúng Qua àaä tiïn àoaán àûúåc, xöng àïën leå nhû chúáp
tay traái chùån lêëy tay cêìm kiïëm cuãa Triïåu Chñ Kñnh, hùæn hoaãng súå
vöåi ruát tay vïì, nhûng àaä muöån. Dûúng Qua àoaåt lêëy thanh kiïëm,
dñ vaâo ngûåc vaâ heát lúán:
   - Mi àaä têån söë röìi!
    Triïåu Chñ Kñnh hoaãng höët nhaãy luâi laåi möåt bûúác, nhûng
Dûúng Qua àaä leå laâng tung chên traái àaá queåt ngang möåt ngoån. Bõ
ngoån cûúác êëy, Triïåu Chñ Kñnh mêët àaâ bêåt ngûãa trïn coã. Dûúng Qua
vung kiïëm chó thùèng vaâo buång hùæn muöën àêm sêu möåt nhaát cho
röìi àúâi, böîng nhiïn coá möåt luöìng gioá maát thöíi löång túái, àöìng thúâi coá
tiïëng theát lúán:
   - Mi caã gan haå saát sû phuå aâ?

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 164

   Dûúng Qua vöåi thu kiïëm, hoaânh thên cheám möåt voâng ra phña
sau, vûâa kõp chêån àûáng ngoån kiïëm giaãi vêy cuãa Doaän Chñ Bònh.
Trong buång Dûúng Qua thêìm khen phuåc Doaän Chñ Bònh àaä tiïëp
cûáu kõp thúâi.
    Nhûng khi hai luöìng kiïëm vûâa chaåm nhau, Dûúng Qua caãm
thêëy höí khêíu tï rêìn nhû chaåm phaãi möåt luöìng nhên àiïån vaâ toaân
thên cuäng bõ rung àöång, khöng thïí àiïìu khiïín caánh tay theo yá
muöën nûäa, vöåi vaâng àõnh thêìn vêån nöåi cöng lêëy laåi thïë quên bònh.
Tuy nhiïn nöåi cöng cuãa Doaän Chñ Bònh coá phêìn thêm hêåu hún möåt
bûåc, cho nïn sau mêëy àûúâng kiïëm, Dûúng Qua coá veã luáng tuáng, löëi
àaánh rúâi raåc dêìn.
   Doaän Chñ Bònh caâng phêën khúãi têën cöng túái têëp àïí haå saát
ngay àöëi thuã. Chùèng ngúâ àêëy chó laâ duång yá nghi binh cuãa Dûúng
Qua àïí gêy tinh thêìn tûå kiïu tûå àaåi cuãa Doaän Chñ Bònh.
    Sau vaâi hiïåp thònh lònh Dûúng Qua vûát kiïëm, tung caã song
chûúãng àêåp maånh vaâo ngûåc röìi leå nhû chúáp chuåp laåi thanh kiïëm,
phöí hïët àiïån lûåc vaâo têën cöng luön. Bêët ngúâ bõ têën cöng caã hai thïë
Doaän Chñ Bònh thêët kinh, möì höi xuêët àêìm mònh, vöåi vaâng têåp
trung hïët cöng lûåc àïí àöëi phoá vúái thïë voä cûåc kyâ hiïím hoác naây.
Nhûng vò hai luöìng chûúãng lûåc quaá maånh, Doaän Chñ Bònh phaãi lêåt
àêåt buöng kiïëm chöëp hai chûúãng trûúác mùåt àïí àoán àúä chûúãng lûåc
àöëi phûúng.
    Nhûng khi vûâa chaåm vaâo tay Dûúng Qua, y caãm thêëy möåt
luöìng àiïån noáng rêìn rêåt chuyïín vaâo thên hònh, khiïën caánh tay tï
taái vaâ toaân thên rung àöång. Cuäng may laâ sûác àaâo luyïån cuãa Dûúng
Qua chûa àïën mûác thêm hêåu, khiïën y cuäng phaãi baåi ngûúâi ngaä
quay ra liïìn luác àoá. Doaän Chñ Bònh run lêíy bêíy vaâ caãm thêëy hònh
nhû coá möåt muäi duâi xuyïn vaâo ngûåc, chaåy khùæp nöåi taång àau nhûác
chõu khöng nöíi, muöën tùæt thúã, y vöåi vaâng ruát tay laåi êëp lïn ngûåc,
hñt maånh vaâo möåt húi vêån duång nöåi lûåc àïí chöëng laåi cún àau nhûác.
   Dûúng Qua àûa tay chuåp lêëy luön thanh kiïëm cuãa Doaän Chñ
Bònh röìi hai tay muáa tñt lïn xöng vaâo têën cöng caã hai ngûúâi. Hai
àaåi àïå tûã cuãa phaái Toaân Chên bõ möåt thiïëu niïn bêët ngúâ xung xñch
maänh liïåt khöng kõp xoay trúã, tay chên cuöëng cuöìng suyát nûäa boã

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                    165

maång. Móa mai hún nûäa thiïëu niïn naây trûúác kia àêy möåt thúâi
gian ngùæn, laâ àïå tûã cuãa hoå! Caã hai mïåt thúã höín hïín, tay run, möì
höi nhïî nhaåi, cûã àöång hïët muöën nöíi. Bêëy giúâ möîi ngûúâi àïìu cuöëng
cuöìng khöng coân daám tûå phuå khinh thûúâng nhû luác àêìu nûäa.
    Hai ngûúâi cuâng hiïåp sûác böìi dûúäng cho nhau, phöëi húåp quyïìn
lûåc thuã thïë, khöng daám nghô àïën têën cöng nûäa.
   Dûúng Qua tuy coá binh khñ trong tay, àang thùæng thïë, nhûng
hai ngûúâi biïët cheáo phöëi húåp löëi liïn hoaân àïí ûáng phoá, nïn hùæn
cuäng chûa dïî gò haå saát àûúåc.
    Kiïëm phaáp cuãa Cöí Möå àaâi tuy khùæc chïë àûúåc kiïëm phaáp cuãa
Toaân Chên phaái, nhûng nhúâ hai ngûúâi coá cöng phu voä thuêåt giaâ
dùån, têåp luyïån nhiïìu nùm hún, sûå phöëi húåp giao àêëu àûúåc chùåt cheä
cho nïn tuy Dûúng Qua thùæng thïë maâ vêîn khöng thïí naâo haå thuã
àûúåc.
    Nhúâ sûác nöåi cöng thêm hêåu, Triïåu Chñ Kñnh vûún lïn dêìn
dêìn chöëng cûå hûäu hiïåu nhûäng àûúâng kiïëm cuãa Dûúng Qua. Riïng
Doaän Chñ Bònh sau möåt höìi àõnh têm giûä àûúåc bònh tônh chó chuá yá
àöëi phoá.
    Hai cao thuã àem hïët taâi nghïå àûúåc bñ truyïìn àïí àaánh möåt
thiïëu niïn miïång coân húi sûäa, dêìu may ra thùæng àûúåc cuäng chùèng
coá giaá trõ gò, huöëng chi hiïån taåi phêìn thua àaä nghiïng vïì mònh quaá
roä rïåt. Phêìn nûäa, Doaän Chñ Bònh luön luön lo êu bùn khoùn chùèng
roä Tiïíu Long Nûä ra sao nïn goåi lúán:
   - Búá Dûúng Qua, sao ngûúi khöng lo sùn soác àïën sûác khoãe cuãa
cö nûúng laåi cûá cöë tònh tranh àêëu maäi vúái chuáng ta hay sao?
   Dûúng Qua vêîn khöng ngûâng têën cöng vaâ àaáp lúán:
   - Ta àaä nhêån lïånh cö nûúng phaãi haå saát hïët hai àûáa bay, röìi
seä hay.
   Doaän Chñ Bònh cûúâi lúán:
   - Mi tûúãng dïî haå thuã anh em ta àêëy aâ! Mi lêìm röìi. Thöi haäy
thu xïëp àûa cö nûúng vïì maâ àiïìu trõ cho maånh àaä. Mi nïn thûa vúái
cö nûúng nïn boã qua ài cho, vò bêët ngúâ àïí xaãy ra cêu chuyïån höm

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 166

nay, ta hïët sûác ên hêån vaâ cuäng khöng ngúâ àïën. Nïëu cö nûúng cöë
chêëp, ta nguyïån xin lêëy sanh maång maâ taå löîi cuâng naâng. Miïîn cö
nûúng ban cho möåt lúâi noái, nïëu cêìn, ta coá thïí tûå vêîn khöng chuát
ngêìn ngaåi àïí naâng àûúåc vui loâng. Mi khöng tin loâng ta û. Àêy naây,
möåt viïåc laâm àêìu tiïn cuãa ta seä giuáp cho mi vaâ nhêët laâ cö nûúng
hiïíu roä.
   Noái xong, Doaän Chñ Bònh têåp trung yá chñ, mùæt saáng ngúâi, hai
tay chùæp laåi, vêån duång nhên àiïån, nhû chúáp xöng vaâo cûúáp thanh
kiïëm röìi muáa lïn möåt voâng chùåt àûát möåt loáng ngoán tay troã vaâ ngoán
tay vö danh cuãa mònh rúi xuöëng àêët.
   Haânh àöång êëy diïîn ra quaá àöåt ngöåt ngoaâi sûå dûå àoaán vaâ oác
tûúãng tûúång cuãa Dûúng Qua. Noá baâng hoaâng suy nghô vaâ nhêån
thêëy nhûäng lúâi noái trûúác kia cuãa Doaän Chñ Bònh quaá thaânh thêåt
khöng coá möåt êín yá gò khaác.
   Nhûng noá nghô thïm:
    - Ta chûa àuã sûác haå thuã möåt lêìn caã hai àûáa thò ngay bêy giúâ
cûá têåp trung muäi duâi vaâo tïn àaåo sô àaáng gheát kia trûúác àaä. Coân
àêìu oác cuãa Doaän Chñ Bònh coá thêåt tònh hay khöng, röìi haå höìi phên
giaãi.
   Böîng Doaän Chñ Bònh noái tiïëp vúái möåt gioång ên cêìn chñ thiïët:
   - Ngay caã maång söëng cuãa ta, nïëu cö nûúng thêëy cêìn, chó ban
möåt lúâi, ta cuäng khöng hïì luyïën tiïëc.
   Dûúng Qua àaáp laåi nho nhoã:
   - Ta hiïíu, thöi röìi haäy hay!
   Noái xong, hùæn muáa tñt thanh kiïëm tiïën vïì phña Triïåu Chñ
Kñnh.
   Thònh lònh bõ têën cöng maänh liïåt, Triïåu Chñ Kñnh àang úã tû
thïë phuâ trúå chiïën àêëu qua thïë phaãi chõu àûång möåt mònh têët caã sûå
têën cöng cuãa àöëi thuã, nïn bêët thêìn khöng phaãn ûáng kõp. Hùæn giêåt
mònh thò vûâa luác êëy muäi kiïëm àaä àêm thùèng vaâo buång dûúái. Thêåt
khöng höí theån àaåi àïå tûã möåt danh mön chaánh phaái àaä trïn hai
mûúi nùm khöí luyïån. Khi muäi kiïëm Dûúng Qua choåc qua lùçn aáo

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                       167

raåch möåt àûúâng daâi, tûå nhiïn Triïåu Chñ Kñnh nhanh nhû àiïån
chúáp, thoáp buång, cong mònh laåi nhû con töm, bûúác luâi ra sau möåt
tñ, tung möåt ngoån cûúác àaá maånh vaâo cöí tay cuãa Dûúng Qua laâm
vùng thanh kiïëm lïn cao nhû sao xeåt, chuyïín baåi thaânh thùæng.
   Bõ rúi kiïëm bêët ngúâ, Dûúng Qua chuyïín lûåc xoâe baân tay chùåt
maånh vaâo àêìu göëi cuãa àõch, truáng nhùçm huyïåt àaåo, Triïåu Chñ Kñnh
caãm thêëy tï rêìn caã ngûúâi, àêìu göëi run lêíy bêíy, röìi khöng gûúång nöíi
teá nhaâo xuöëng coã khöng cûã àöång.
    Dûúng Qua nhùåt thanh kiïëm dñ vaâo cöí Triïåu Chñ Kñnh heát
lúán:
   - Trûúác kia ngûúi xûng sû phuå ta àïí daây voâ àêìy àoåa ta. Ngaây
nay ngûúi khöng phaãi sû phuå ta nûäa. Ta seä cho lûúäi kiïëm naây
xuyïn qua cöí àïí kïët liïîu àúâi ngûúâi cho röìi.
    Noái röìi Dûúng Qua êën maånh möåt tyá, laân theáp cûãa raách möåt
lúáp da cöí, maáu àoã chaãy möåt àûúâng daâi.
   Triïåu Chñ Kñnh vûâa àau àúán, vûâa uêët ûác, neát mùåt taái meát laåi
caâng taái thïm. Mùåc dêìu àaä kïì bïn caái chïët, nhûng sûå phêîn nöå laâm
y khöng biïët súå haäi, trûâng mùæt nhòn Dûúng Qua noái lúán:
    - Suác sinh, ngûúi cûá giïët ta ài! Àöì heân haå, àöì phaãn thêìy!
    Dûúng Qua nöíi noáng, mñm möi àõnh nhêën maånh möåt caái àïí
kïët liïîu tñnh maång hùæn, nhûng Tiïíu Long Nûä àaä goåi giêåt laåi:
   - Dûúng Qua, khöng nïn giïët sû phuå. Ngûúi buöåc hùæn thïì giûä
kñn viïåc naây thò tha maång hùæn cuäng àûúåc.
   Lúâi noái cuãa Tiïíu Long Nûä laâm Dûúng Qua chúåt tónh nghô laåi
vaâ tuyïåt àöëi tuên theo. Hùæn nhòn Triïåu Chñ Kñnh noái:
    - Cö nûúng ta àaä daåy, mi nghe chûa. Nïëu muöën söëng phaãi thïì
ài.
   Tuy baãn chêët khùèng khaái, tiïët thaáo, luác noáng giêån caâng ûúng
gaân hún. Hún nûäa, trûúác möåt sûå mêët coân cuãa sanh maång mònh,
Triïåu Chñ Kñnh khöng biïët laâm sao hún, àaânh noái nhoã:
    - ÛÂ ta thïì nhû vêåy àoá!


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  168

   Dûúng Qua quaát lúán:
   - Àêu coá noái suöng nhû vêåy àûúåc. Ngûúâi cêìn coá sûå cam kïët
nghiïm chónh àïí giûä lêëy lúâi thïì múái àûúåc.
   Triïåu Chñ Kñnh ngoan ngoaän long troång thïì:
    - Cêu chuyïån höm nay àaä xaãy ra giûäa böën ngûúâi àûúåc chûáng
kiïën, töi lêëy danh dûå thïì khöng bao giúâ thöí löå cho ngûúâi thûá nùm
nûäa, nïëu töi k höng giûä àûúåc lúâi hûáa thïì danh dûå tiïu tan khöng
xûáng àaáng ngûúâi cuãa mön phaái, ngûúâi àúâi seä khinh miïåt töi, trong
voä lêm seä xem töi nhû coã raác, sau naây seä chïët àûúâng chïët chúå, chïët
möåt caách khöí súã khöng toaân thêy.
    Dûúng Qua vaâ Tiïíu Long Nûä vöën ngûúâi chêët phaác, nghe hùæn
thïì àöåc nhû vêåy laâ tin ngay. Dûúng Qua thu kiïëm, quay qua phña
Tiïíu Long Nûä chùm soác cho sû phuå. Àöëi vúái Doaän Chñ Bònh thò
nhûäng lúâi thïì êëy coá nhiïìu êín yá khaác, huöëng chi baãn chêët cuãa Triïåu
Chñ Kñnh nhû thïë naâo y cuäng hiïíu quaá röìi. Doaän Chñ Bònh àang
bêng khuêng chûa biïët noái nhûäng gò, kïë thêëy Dûúng Qua böìng
Tiïíu Long Nûä phi thên phoáng trûúác mùåt, thùèng hûúáng vïì phña Cöí
Möå àaâi, y caâng thïm baâng hoaâng, têm thêìn bêën loaån nhû traãi qua
möåt cún baäo loâng maänh liïåt. Y êm thêìm nhòn laåi hai ngoán tay bõ
chùåt àûát, maáu tûúi coân ró raã chaãy, sûå àau àúán cuãa thïí chêët vaâ nöîi
xoát xa cuãa têm höìn chûa biïët bïn naâo nùång hún.
   Dûúng Qua böìng Tiïíu Long Nûä chaåy vïì àïën Cöí Möå àaâi, àùåt
naâng trïn giûúâng haân thaåch.
   Tiïíu Long Nûä ngoá lïn nhòn hùæn vaâ noái nho nhoã:
   - Ta yïëu quaá àêu àuã sûác chöëng laåi sûác laånh cuãa giûúâng naây.
   Dûúng Qua chúåt nhúá laåi, vöåi böìng naâng lïn chaåy qua àùåt trïn
giûúâng cuãa Tön baâ.
   Tiïíu Long Nûä nùçm im, thúã nheâ nheå, thên hònh mïìm nhuän
nhû khöng coân húi sûác, da mùåt trùæng baåch, möì höi rõn ûúát traán, àöi
mùæt nhùæm nghiïìn. Dûúng Qua lau möì höi cho naâng. Böîng Tiïíu
Long Nûä múã mùæt, kïu lïn möåt tiïëng vaâ höåc luön mêëy buáng maáu
tûúi. Dûúng Qua chûa kõp mùåc aáo vaâ vò àang cuái xuöëng nhòn naâng,
nïn bõ maáu phun àêìy caã ngûåc.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                    169

  Naâng nhùæm mùæt, mñm möi cöë vêån khñ lûåc àeâ neán cún tûác,
nhûng caâng vêån duång bao nhiïu, maáu caâng traâo thïm bêëy nhiïu.
   Dûúng Qua cuöëng cuöìng lêëy tay bõt möìm naâng cho maáu búát
chaãy vaâ cuöëi cuâng khöng biïët laâm gò hún nûäa, chó öm mùåt khoác lúán.
   Nghe tiïëng khoác, Tiïíu Long Nûä nhòn hùæn vaâ cûúâi nhaåt:
   - Ta chó muöën maáu traâo cho hïët maâ khöng àûúåc.
   Dûúng Qua bïåu baåo noái:
   - Khöng nïn àêu, cö nûúng àûâng nghô vaâ àûâng laâm nhû thïë.
Cö chûa thïí chïët àûúåc àêu.
   Tiïíu Long Nûä hoãi:
   - Mi súå chïët khöng?
   Dûúng Qua hïët biïët àaáp ra sao, chó êëp uáng:
   - Thûa... töi... töi àêëy aâ... Thûa cö nûúng, töi...
   Nhûng Tiïíu Long Nûä àaä cêët lúâi:
   - Trûúác khi ta chïët, ta phaãi giïët ngûúi àaä.
   Trûúác àêy hai nùm, Tiïíu Long Nûä àaä noái cêu naây möåt lêìn.
Khöng ngúâ bêy giúâ naâng nhùæc laåi. Dûúng Qua khöng biïët àaáp thïë
naâo chó nhòn naâng ngú ngaác.
   Thêëy daáng àiïåu cuãa noá nhû vêåy, Tiïíu Long Nûä noái thïm:
   - Ta phaãi giïët mi, nïëu khöng ta vïì êm phuã gùåp Tön baâ ta biïët
noái nùng laâm sao? Ta àaä hûáa cuâng Tön baâ daåy döî, chùm nom, sùn
soác mi, nïëu ta chïët ài, boã ngûúi möåt mònh bú vú, lêëy ai laâ ngûúâi
giuáp àúä. Ta khöng núä àïí ngûúi möåt thên möåt boáng quaånh hiu
khöng ngûúâi thûúng yïu chùm soác. Chûâng êëy cuöåc àúâi mi seä ra sao?
Ta chïët cuäng khöng yïn têm àûúåc.
   Dûúng Qua böëi röëi, chûa biïët àöëi àaáp laâm sao, chó àûáng lùång
thinh suåt suâi.
   Noái xong, naâng laåi mûãa thïm mêëy buáng maáu tûúi, lõm dêìn vaâ
nùçm yïn bêët tónh.http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                170

   Böîng linh tñnh nhùæc hùæn möåt àiïìu. Dûúng Qua chaåy ài lêëy
bònh mêåt ong trùæng, duâng thòa muác àöí vaâo miïång Tiïíu Long Nûä.
Mêåt ong trùæng coá àuã sûác böìi dûúäng sinh khñ, chûäa caác chûáng nöåi
thûúng nhiïîm àöåc rêët hiïåu quaã. Sau möåt chêåp, naâng thúã àïìu, coá veã
khoãe hún trûúác vaâ nùçm yïn nhû nguã say. Maáu cuäng ngûâng chaãy.
    Dûúng Qua caãm thêëy yïn chñ. Nhûng bêy giúâ hùæn àaä thêëm
mïåt tay chên moãi raä rúâi, àêìu hoa mùæt quaáng, beân ngöìi bïåt xuöëng
àêët dûåa lûng vaâo giûúâng, öm chên naâng nguã thiïëp luác naâo khöng
biïët.
    Möåt chêåp sau, Dûúng Qua caãm thêëy möåt caái gò laânh laånh núi
cöí, vöåi múã mùæt nhòn.
    Tuy söëng nhiïìu nùm núi Cöí Möå àaâi, luyïån têåp cöng phu khaá
daây, nhûng Dûúng Qua chûa àoaåt àûúåc mûác nhòn xuyïn qua maân
töëi nhû sû phuå, cho nïn möîi àïm phaãi thùæp nïën caác phoâng.
   Höm nay vò coá viïåc bêån röån bêët ngúâ, hùæn quïn thùæp nïën, tuy
nhiïn trong aánh àïm múâ múâ, hùæn vêîn tröng thêëy Tiïíu Long Nûä
àiïìm nhiïn ngöìi bïn caånh giûúâng, tay cêìm trûúâng kiïëm gñ vaâo cöí
mònh.
   Hùæn hïët sûác ngaåc nhiïn vaâ súå haäi vöåi hoãi:
   - Cö nûúng, cö nûúng laâm gò vêåy?
   Tiïíu Long Nûä laånh luâng noái:
   - Ta tûå thêëy bõnh tònh khöng thuyïn giaãm nöíi. Thöi chuáng ta
cuâng nhau ài gùåp Tön baâ vêåy nheá.
   Hoaãng quaá, hùæn chùèng biïët noái sao, chó lùèng lùång tröë mùæt
nhòn naâng.
   Tiïíu Long Nûä hoãi:
   - Sao? Mi súå lùæm phaãi khöng? Coá gò maâ súå! Chó möåt nhaát
kiïëm laâ xong, coá gò àau àúán àêu maâ ngaåi chûá.
    Dûúng Qua thoaáng nhòn thêëy aánh mùæt naâng böîng nhiïn saáng
ngúâi, vaâ tay vêîn lùm lùm cêìm thanh kiïëm nïn àoaán chùæc naâng àaä
quyïët àõnh haå saát mònh röìi.


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     171

   Têm linh tûå vïå vaâ baãn chêët ham söëng tûå nhiïn àïën, hùæn böîng
nghô àïën caách àöëi phoá thoaát khoãi luöìng kiïëm theáp. Thònh lònh hùæn
tung mònh phoáng luâi ra sau möåt bûúác, röìi tung cûúác àaá vaâo tay
kiïëm Tiïíu Long Nûä. Thanh trûúâng kiïëm rúi xuöëng àêët.
    Tuy bõ thûúng khaá nùång, nhûng nhúâ baãn laänh cao siïu, Tiïíu
Long Nûä vêîn giûä àûúåc bònh tônh chuyïín thïí kõp thúâi, phaãn ûáng leå
nhû chúáp, vûâa bõ àaá rúi kiïëm, naâng tung mònh vûún tay phaãi thu
höìi laåi àûúåc ngay vaâ loang möåt voâng kïì saát cöí Dûúng Qua.
    Dûúng Qua vêån duång hïët têm trñ chöëng àúä. Noá xoay àuã thïë
àïí traánh neá, nhûng hònh nhû naâng àaä tiïn liïåu têët caã caác thïë voä êëy
nïn thanh trûúâng kiïëm loang loaáng bao quanh thên hònh hùæn.
    Traánh neá khöng àûúåc, Dûúng Qua vêån duång nhûäng thïë têën
cöng haå böå, nhûng ngoán naâo cuäng bõ Tiïíu Long Nûä àoán trûúác, hoáa
giaãi quaá dïî daâng. Thanh trûúâng kiïëm lêëp loaáng xoay chiïìu àöíi
hûúáng bao quanh mònh Dûúng Qua nhû hònh vúái boáng, khöng khi
naâo caách xa quaá ba têëc.
   Dûúng Qua thaáo möì höi höåt, vûâa kinh haäi vûâa lo êu thêìm:
   - Lêìn naây chùæc khöng thoaát khoãi tûã thêìn, thöi àaânh àïí cho sû
phuå àõnh àoaåt tñnh maång, vïì êm ty gùåp Tön baâ chûá sao. Nhûng
phuác chñ têm linh laâm noá chúåt nhúá: - Sû phuå àang bõ nöåi thûúng
nùång, chùæc khöng àuã sûác vêån duång thïë lûåc, chi bùçng ta duâng nhên
àiïån àïí ûáng phoá coá leä hún.
    Tiïíu Long Nûä cuäng nhêån thêëy nhûúåc àiïím cuãa mònh trong
luác naây, nïn vûâa nghiïng mònh laách sang möåt bïn àïí luöìng chûúãng
lûåc cuãa hùæn phúát maånh qua, naâng goåi nhoã:
   - Dûúng Qua, àûâng vêån khñ nûäa.
   Noái xong, naâng tung trûúâng kiïëm lïn trúâi, lûúäi kiïëm löån mêëy
voâng rúi xuöëng, naâng àöíi tay hûáng lêëy röìi theo möåt thïë "phên hoa
phêët liïîu", thoaáng àêëy àaä kïì vaâo cöí hùæn ngay.
   Tiïíu Long Nûä nghiïng mònh thïm phña trûúác vaâi têëc, àõnh
xiïn muäi kiïëm qua cöí hoång Dûúng Qua, nhûng böîng nhiïn naâng
caãm thêëy mêët caã sinh lûåc, toaân thên buãn ruãn, tûá chi mïåt ruä rûúåi,
buöng thanh kiïëm rúi xuöëng àêët nghe "xoeãng" rêët lúán.

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                172

   Dûúng Qua tûúãng mònh àaä àïën giúâ vïì coäi chïët, nhùæm mùæt àúåi,
bêët ngúâ hùæn thêëy Tiïíu Long Nûä ngûng laåi, laão àaão buöng kiïëm ngaä
xóu ra àêët. Nhû caái maáy, hùæn cuái xuöëng lûúåm tham trûúâng kiïëm,
cùæm àêìu chaåy thùèng ra cûãa, tòm löëi thoaát thên.
    Thoaát khoãi núi àen töëi cuãa tûã thêìn, Dûúng Qua tung mònh
phoáng àaåi ra cûãa, mùæt bõ choái loâa búãi aánh saáng cuãa vûâng thaái
dûúng toãa qua caânh cêy khe laá. Gioá thöíi löång maát dõu caã loâng, nhû
àûúåc thêëm nhuêìn möåt nguöìn sanh khñ múái. Ngaân cêy àêìy tiïëng
chim kïu rñu rñt voång àïën bïn tai, Dûúng Qua coá caãm giaác nhû
àûúåc nghe möåt àiïåu nhaåc höìi sinh vaâ böìi höìi xua àuöíi aám aãnh cuãa
khung caãnh aãm àaåm chïët choác trong Cöí Möå àaâi maâ noá vûâa thoaát
khoãi.
   Möåt chêåp sau noá hoaân höìn àõnh thêìn dûâng chên laåi nghó.
Nhûng chúåt nghô súå Tiïíu Long Nûä duâng khinh cöng àuöíi theo nûäa,
nïn noá laåi cuöëng cuöìng bùng mònh cùæm àêìu chaåy nûäa. Tuy thúâi
gian têåp luyïån chûa bao lêu nhûng sûác phi haânh cuãa Dûúng Qua
cuäng àuã lûúát nhanh nhû gioá vaâ trïn giang höì chûa mêëy tay àaä theo
kõp.
   Bùng khöng biïët bao nhiïu dùåm trûúâng àûúâng nuái, luác taåm
dûâng chên thò mùåt trúâi àaä àuáng ngoå. aánh nùæng gay gùæt laâm cho
Dûúng Qua caãm thêëy cöí noáng nhû boãng vò khaát nûúác. Nhòn laåi sau
lûng khöng thêëy boáng Tiïíu Long Nûä àuöíi theo, luác bêëy giúâ hùæn múái
yïn têm ngöìi laåi trïn taãng àaá àïí nghó.
    Tûâ àïm àïën giúâ trong buång khöng coá möåt thûác ùn naâo, nïn
Dûúng Qua thêëy àoái vaâ xoát xa nhû bõ caâo xeá. Muöën ài tòm quaá
trong laâng gêìn àêëy mua thûác gò ùn àúä daå, nhûng sûåc nhúá laåi trong
tuái khöng coá möåt àöìng, nïn Dûúng Qua thúã daâi suy nghô. Têëm
thên lûu laåc tûâ thuúã beá, khöng meå khöng cha, bao lêìn tröi nöíi cam
go, chõu cûåc nhiïìu nöîi àùæng cay ï chïì, nïn àaä quen röìi, duâ coá phaãi
nhõn àoái vaâi höm hay nùçm rûâng nguã buåi, àöëi vúái Dûúng Qua cuäng
laâ viïåc quaá thöng thûúâng. Vöën baãn chêët lanh leå thaáo vaát, nïn sau
khi nghó xaã húi vaâi khùæc, hùæn tòm suöëi vöëc nûúác uöëng, röìi phi thên
lïn möåt cêy yá dô gêìn nhêët, caânh sum sï caã traái. Bûát möåt múá traáihttp://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      173

vûâa söìn söìn chûa àûúåc chñn mang xuöëng àem laåi gaânh àaá, beã cuãi
khö, nhuám lûãa nêëu chñn àïí ùn àúä daå.
    Böîng coá tiïëng àöång vaâ tûâ àaâng xa coá boáng ngûúâi lûúát àïën gêìn
Dûúng Qua chó liïëc mùæt nhòn laåi, röìi giaã böå khöng tröng thêëy, y
lùèng lùång vûâa àun lûãa vûâa theo doäi, ngûúâi naây laâ möåt àaåo cö, mùåc
aáo vaâng, neát mùåt saáng rúä, daáng ài nheå nhaâng thanh thoaát thêåt
mau vaâ uyïín chuyïín, sau lûng gaâi möåt trûúâng kiïëm bao sún maâu
maáu trïn nïìn aáo vaâng bay phêt phúái. Naâng lûúát ài mau, tiïëng gioá
löång vaâo bao kiïëm, bêåt thaânh tiïëng vi vu nhû saáo diïìu. Daáng àiïåu
naâng di chuyïín quaã laâ con ngûúâi saânh voä nghïå.
   Dûúng Qua nghô coá leä ngûúâi naây thuöåc phaãi Truâng Dûúng,
cuäng àang ài giang höì, nïn chùèng muöën laâm quen hay hoãi han laâm
gò cho bêån trñ. Vò vêåy nïn hùæn vêîn lui cui chuåm lûãa nhû khöng
tröng thêëy naâng.
   Àaåo cö tiïn àïën trûúác mùåt Dûúng Qua dûâng laåi hoãi:
   - Öng baån úi, xin vui loâng, chó höå àûúâng lïn nuái phaãi theo ngoä
naâo cho àuáng?
   Dûúng Qua ngaåc nhiïn tûå hoãi:
  - UÃa, nïëu naâng naây laâ àïå tûã cuãa phaái Toaân Chên sao laåi
khöng biïët àûúâng vêåy aâ? Chùæc coá gò bñ êín àêy chùng.
   Tuy nghô thïë, nhûng hùæn cuäng chùèng muöën hoãi laåi, chó àiïìm
nhiïn àûa tay chó ra phña trûúác noái bêng quú:
   - Theo ngoä àoá thò àuáng.
    Nhòn thêëy thiïëu niïn naây ùn mùåc lam luä, lui cui nêëu ùn, Àaåo
cö àoaán coá leä laâ möåt nöng dên hay tiïìu phu cuãa vuâng naây. Naâng tûå
thêëy mònh ùn mùåc sang troång, mùåt maây àeåp àeä myä miïìu, tûâ trûúác
àïën nay hoãi àïën ai cuäng àûúåc ngûúâi ta vui veã àoán múâi cûåc kyâ vöìn
vaä, thïë maâ ngûúâi naây laåi coá veã thúâ ú laånh nhaåt, hay laâ hùæn chûa
nhòn thêëy mònh chùng?
   Àûáng lùång möåt chêåp, naâng thêëy Dûúng Qua vêîn giûä thaái àöå
bònh thaãn, khinh khónh hònh nhû khöng hïì àoaái hoaâi túái mònh,
nïn bûåc tûác bûúác laåi gêìn noái gùæt:

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 174

    - Naây anh baån kia úi, haäy àûáng dêåy, ta coá chuyïån muöën hoãi
àêy.
   Àaä coá thaânh kiïën vúái caác àaåo sô phaái Toaân Chên, nïn Dûúng
Qua cuäng bûåc mònh, giaã ngúâ laâm thinh khöng àaáp laåi.
    Naâng nöíi noáng noái lúán:
    - Ï, thùçng oùæt kia, khöng nghe cö nûúng noái àêëy aâ?
    Dûúng Qua àaáp:
    - Coá chûá, nhûng chùèng qua khöng muöën àûáng dêåy àoá thöi.
   Naâng nghe noái vêåy, buång nghô coá leä noá chûa nhòn thêëy mònh,
nïn kiïn nhêîn noái ngoåt:
    - Öng baån haäy nhòn töi möåt tñ xem naâo.
   Gioång noái lêìn naây ïm dõu laâm sao, nghe nhû roát vaâo tai, vûâa
êëm vûâa thanh tao. Dûúng Qua caãm thêëy loâng xao xuyïën vaâ suy
nghô:
  - Laå thêåt, ngûúâi con gaái naây laâ ai, maâ gioång noái vûâa ngoåt vûâa
ïm nhû vêåy nhó?
   Röìi hùæn ngêíng àêìu nhòn lïn thêëy naâng àaåo cö quaã àeåp àaáo
àïí. Nûúác da trùæng vaâ höìng höìng, cùåp mùæt àen laáy saáng nhû sao,
muäi doåc dûâa, laân möi cùæn chó àoã moång dïî thûúng quaá! Möåt thiïëu nûä
xinh tûúi myä miïìu khaã aái nhû thïë naây, chùæc khöng coá aác yá gò. Tuy
nghô thïë, Dûúng Qua vêîn laâm thinh, röìi cuái xuöëng nhoám lûãa nhû
cuä.
    Àaåo cö thêëy ngûúâi naây àaä nhòn mònh röìi, maâ loâng khöng maãy
may xuác àöång, coá leä y laâ con ngûúâi nöng dên sún daä möåc maåc, suöët
àúâi chó lam luä, chûa biïët muâi àúâi, chûa coá caãm giaác raåo rûåc trûúác
gaái àeåp chùng. Nïëu quaã vêåy thò hùæn thûåc thaâ, mònh cuäng nïn tòm
caách löi keáo thu phuåc àûúåc hùæn thò hún. Àoaán nhû thïë naâng böîng
thêëy àùæc yá röìi móm cûúâi hoãi thïm:
   - Öng baån laâm gò thïë, coá thñch moán naây khöng, töi xin tùång
cho àêy.http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     175

   Vûâa noái, naâng vûâa thoâ tay vaâo tuái lêëy ra hai thoi baåc saáng
loaáng, neám ngay trûúác mùåt Dûúng Qua.
   Dûúng Qua vöën ranh maänh lanh leå laå thûúâng. Tuy khöng cöë
têm choåc giêån naâng naây laâm gò, nhûng vò thêëy trong löëi ùn noái àöëi
xûã cuãa naâng coá veã keã caã haách dõch, cho nïn noá caâng giaã böå ngêy
ngö, nhòn sûäng hai thoi baåc e deâ hoãi:
   - Vêåt naây laâ thûá gò maâ saáng trùæng loáng laánh, tröng cuäng khaá
àeåp àêy nhó?
    Àaåo cö böîng bêåt cûúâi röìi noái:
   - Baåc àêëy! Duâng thûá naây àïí mua gaåo, mua thûác ùn ngon, sùæm
àûúåc quêìn aáo àeåp.
    Dûúng Qua giaã böå ngúá ngêín hoãi thïm:
    - Thïë ra cö cho töi àêëy û?
   - Chûá sao nûäa? Nïëu khöng cho thò ta neám ra àêy laâm gò? AÂ,
maâ öng baån tïn laâ gò nhó?
    - Töi hoå Söì, tïn Ngöëc Tûã. Cö khöng biïët sao? Coân cö tïn gò
nhó?
    Naâng móm cûúâi àaáp:
    - Hoãi tïn ta laâm gò? Cûá goåi laâ tiïn cö cuäng àûúåc maâ, maá cuãa
cêåu laâm gò nhó?
    Dûúng Qua noái:
    - Maá töi àang kiïëm cuãi úã trïn nuái kia kòa.
    Naâng hoãi tiïëp:
    - Ta muöën lïn nuái naây lùæm, nhûng ùn mùåc nhû thïë naây bêët
tiïån. Vêåy cêåu laâm ún dêîn töi àïën gùåp maá, nhúâ àöíi höå böå quêìn aáo
khaác coá àûúåc khöng?
    Dûúng Qua giaã böå sûãng söët àaáp:
    - YÁ! Khöng àûúåc àêu. Cö ùn cùæp aáo quêìn maá töi àaánh chïët.
    Naâng cûúâi khò khò noái:
    - Ta mua traã tiïìn chûá ùn cùæp àêu maâ ngaåi!

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  176

  Noái xong, naâng lêëy thïm möåt thoi baåc nûäa vung àïën cho
Dûúng Qua.
   Hùæn àûa tay ra bùæt, nhûng giaã böå huåt àïí cho thoi baåc chaåm
vaâo vai rúi xuöëng àêët, röìi duâng chên àaåp lïn, loay hoay trûúåt teá,
nhuãi vïì phña trûúác, röìi raão bûúác chaåy vïì phña àaåo cö vûâa chaåy vûâa
la:
   - Taåi sao cö laåi àaánh töi, xö töi. Töi seä maách maá töi àaánh laåi
cho maâ xem.
   Noái röìi noá uâ teá chaåy.
    Thêëy böå àiïn àiïn khuâng khuâng cuãa noá, àaåo cö cuäng phaát tûác
cûúâi, vöåi tung möåt maãnh luåa trùæng àïën phña trûúác, quêën vaâo chên
noá keáo laåi.
   Thêëy löëi tung luåa naây, Dûúng Qua rêët ngaåc nhiïn, nghô buång:
   - UÃa, àêy laâ thïë voä Cöí Möå àaâi, chûá àêu phaãi laâ ngûúâi cuãa
Toaân Chên phaái. Vêåy naâng naây laâ ai? Mêëy luác nay chûa hïì nghe cö
nûúng noái àïën.
    Nghô thïë noá giaã böå loaång choaång vêëp ngaä nhoaâi ra, röìi löìm
cöìm àûáng dêåy. Nhû möåt ngûúâi hoaân toaân khöng biïët gò laâ voä nghïå,
noá cöë dêîy duåa nhûng chên vêîn luáng tuáng mùæc vaâo giaãi luåa, àïí naâng
khoãi duâng thïë voä khaác, loâng noá phên vên suy nghô maäi khöng hiïíu
naâng laâ ai, lïn nuái àïí laâm gò? Hay àïí tòm caách aám haåi cö nûúng
mònh chùng?
   Nghô àïën àêy, Dûúng Qua liïn tûúâng àïën Tiïíu Long Nûä
trong giúâ phuát naây chùèng hiïíu sûác khoãe ra sao, hay laâ... àaä?... bïì gò
röìi.
   Röìi möåt möëi lo ngaåi sêu sùæc böîng xêm chiïëm têm höìn noá.
Quïn têët caã moåi sûå hiïím ngheâo, Dûúng Qua chó coân e ngaåi súå Tiïíu
Long Nûä àaä bõ nöåi thûúng maâ chïët röìi chùng?
   Lo lùæng quaá, noá chó muöën trúã laåi gùåp naâng, sùn soác cho naâng,
mùåc dêìu naâng coá bùæt noá àïí giïët ài, noá cuäng cûá an têm. Àang maãi
hoang mang suy nghô, böîng àaåo cö bûúác àïën gêìn, nhòn kyä vaâo mùåthttp://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      177

noá. Tuy thêëy mùåt maây lem luöëc, quêìn aáo bêín thóu, nhûng vêîn coá
nhûäng neát rêët khöi ngö tuêën tuá, naâng nghô thêìm:
   - ÖÌ, chuá beá naây àeåp quaá, rêët tiïëc vò lam luä àoái khöí, nïn thên
hònh tiïìu tuåy thöi. Nïëu àûúåc ùn no mùåc àeåp, thanh niïn thïë gian
chûa mêëy ai qua khoãi hùæn nöíi.
    Thêëy Dûúng Qua nhaãy muáa lung tung, la reáo êìm ô, mùåt maây
mïëu maáo, naâng böîng tûác cûúâi, àûa tay tuöët gûúm àaánh soeåt möåt
caái chó vaâo mùåt hùæn hoãi lúán:
    - Gaä kia, nhaâ ngûúi muöën chïët hay söëng?
    Nhòn thêëy naâng xuêët thuã theo thïë "Cêìm buát àiïím tûå" àuáng laâ
möåt tûã thïë cuãa phaái voä Cöí Möå, Dûúng Qua khöng coân nghi ngúâ gò
nûäa, loâng àinh ninh nhêët àõnh naâng naây phaãi laâ mön àöì cuãa Lyá
Maåc Thu sû baá, nhûng chûa roä tïn hoå laâ gò, vaâ khöng biïët naâng lïn
nuái laâm gò, hay muöën tòm cö nûúng mònh àïí sinh sûå chi àêy.
    Thêëy naâng xuêët thuã goån gaâng lanh leå quaá, Dûúng Qua àoaán
baãn lônh vûúåt cao hún mònh nhiïìu, nïn tûå nghô:
    - Àöëi vúái haång naây, ta nïn duâng mûu àïí àöëi phoá, hún laâ duâng
lûåc.
    Nghô thïë, hùæn böîng thöëi lui mêëy bûúác laâm ra veã kinh súå lùæm,
röëi rñt noái:
   - Töi súå lùæm, xin cö nûúng àûâng giïët, röìi khiïën gò töi cuäng
nghe.
    Àaåo cö cûúâi gùçn röìi noái:
   - Nïëu ngûúi traái yá ta, thò möåt nhaát kiïëm cuäng àuã àûa höìn mi
chêìu diïm chuáa àêëy nheá!
    Dûúng Qua caâng laâm ra veã ngúá ngêín súå sïåt, lêåt àêåt àaáp:
   - Daå! daå, xin nghe, xin nghe. Àaåo cö loang kiïëm thaânh möåt
àûúâng troân, quaã laâ oai nghi uyïín chuyïín; röìi tra kiïëm vaâo voã.
Dûúng Qua tröë mùæt nhòn, haá höëc möìm möåt chêåp, röìi daå, daå luön
quaã laâ möåt thùçng khuâng chñnh cöëng.
    Àaåo cö nghô thêìm:

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 178

    - Thùçng naây àiïn àiïn khuâng khuâng, nhûng coá veã dïî thûúng.
Mònh muöën daåy noá hoåc voä, chùèng biïët noá coá hoåc àûúåc khöng? Böå
tõch noá thêåt àiïn hay giaã ngöå, chúâ möåt chêåp seä roä ngay. Tröng noá coá
veã cuåc mõch nùång nïì nhû chaâng nhaâ quï chñnh göëc!
    Naâng chó vaâo mùåt noá baão:
    - Haäy ài vaâo xoám tòm cho ta möåt caái ròu àïí cêìn duâng, mau
lïn.
   Dûúng Qua vöåi vaâng vêng daå, röìi hêëp têëp chaåy, têåp tïînh nhû
ngûúâi chûa biïët tñ voä nghïå naâo, thónh thoaãng quay àêìu ngoá laåi xem
chûâng.
    Naâng quaát thïm:
    - Mau ài, phaãi cêín thêån àêëy.
    - Daå! daå, daå.
   Dûúng Qua laâm ra böå ngúâ nghïåch chùm chuá bûúác vaâo nhaâ
möåt tiïìu phu úã bïn àûúâng. Qua khoãi cöíng noá nhòn thêëy tûá bïì hiu
quaånh khöng coá boáng ngûúâi, nïn àoaán chùæc chuã nhaâ àaä ài vaâo rûâng
àöën cuãi.
    Leãn ra sau bïëp, Dûúng Qua nhòn lïn vaách thêëy coá treo möåt
caái ròu nhoã, vöåi lêëy xuöëng, vaác lïn vai röìi khêåp khïînh trúã laåi trao
cho àaåo cö.
   Tuy giaã böå àoáng kõch àaánh lûâa àaåo cö, nhûng trong loâng
Dûúng Qua luön luön suy nghô, bùn khoùn lo lùæng àïën bïånh tònh
Tiïíu Long Nûä, khöng biïët hiïån nay ra sao.
  Quaá lo àïën sû phuå, neát mùåt noá khöng che àêåy àûúåc nöîi buöìn
man maác.
    Àaåo cö nhòn thêëy nïn ön töìn hoãi:
   - Ngûúi coá àiïìu gò lo nghô maâ coá veã àùm chiïu buöìn bûåc nhû
ngûúâi àûa àaám ma vêåy? Haäy cûúâi lïn möåt tñ xem naâo?
    Dûúng Qua böîng cûúâi lïn khaânh khaåch möåt traâng daâi, khöng
traã lúâi.
    Àaåo cö cau àöi maây liïëc nhòn noá baão:

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      179

     - Bêy giúâ ngûúi theo ta cuâng lïn nuái nghe chûa.
     Dûúng Qua lùæc àêìu àêy àêíy àaáp:
   - Khöng àêu, töi phaãi vïì vúái maá töi àïí ùn cúm chûá, khöng vïì
maá töi àaánh àoân àau lùæm cö úi!
     Àaåo cö xaách tai noá quaát lúán:
     - Maây traái lïånh, tao giïët chïët ngay tûác khùæc.
     Noái xong, naâng tuöët kiïëm hoa lïn trûúác mùåt noá mêëy voâng.
     Dûúng Qua cuöëng cuöìng thuåt luâi ra sau kïu la êìm ô nhû heo
roâng:
     - Tha töi ài, boã töi ra, öëi trúâi úi!
   Thêëy thiïëu niïn quaã ngu ngöëc ngúâ nghïåch nhûng nïëu duâng
àûúåc thò hay lùæm, nïn àaåo cö nùæm vaåt aáo noá keáo ài vaâ dõu daâng
baão:
     - Haäy theo ta.
     Noái xong, naâng phùng phùng bûúác ài lïn nuái.
   Vúái möåt ngûúâi voä nghïå cao siïu, dêîu bûúác ài thûúâng cuäng
mau leå thoùn thoùæt. Vò àaä giaã böå nhû ngûúâi thûúâng khöng biïët tñ voä
nghïå, cho nïn Dûúng Qua cöë yá têåp tïînh bûúác theo, vûâa ài vûâa chaåy
thónh thoaãng ngaä quay ra àêët hoùåc àûáng luâi laåi sau möåt quaäng sau
xuyát xoa.
   Cûá ài möåt chêåp Dûúng Qua laåi ngöìi xïåt xuöëng nùæn boáp öëng
chên, thúã höín hïín, khiïën àaåo cö phaãi àûáng laåi chúâ, hoùåc lúán tiïëng
thuác giuåc.
    Caáu quaá naâng nùæm lêëy tay Dûúng Qua keáo ài. Dûúng Qua
vöåi vaä bûúác theo, chên nam àaá chên chiïu, thónh thoaãng giaã böå vêëp
nhaâo túái öm choaâng lêëy chên cuãa àaåo cö, laâm cö ta giêåt mònh trúån
mùæt mùæng lúán:
     - Thùçng ranh, mi laâm gò thïë? Böå muöën chïët sao?
   Dûúng Qua chó thúã höín hïín, mùæt ngoá laáo liïn hònh nhû quaá
moãi mïåt:


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  180

    Nhòn boáng taâ àaä xïë qua, nïëu trò hoaän seä töëi mêët, nïn àaåo cö
khöng e deâ àûa tay quaâng ngang höng Dûúng Qua duâng thuêåt phi
haânh vuân vuåt ài lïn nuái. Naâng khinh thên quaá mau, khöng mêëy
chöëc àaä vûúåt qua trïn mûúâi dùåm àûúâng.
   Lêìn àêìu tiïn àûúåc ngûúâi àaân baâ öm choaâng ngang ngûúâi,
Dûúng Qua caãm thêëy loâng rung àöång möåt caãm giaác laâ laå, thñch thuá,
dïî chõu laâm sao. Da thõt cuãa naâng vûâa mïìm, vûâa ïm, vûâa êëm, noá
mong cûá nhû thïë naây maäi, nïn vui loâng nùçm yïn khöng cûúäng laåi!
   Phi thên ài àûúåc möåt àoaån àûúâng daâi. Àaåo cö liïëc mùæt nhòn
thêëy veã mùåt Dûúng Qua ngú ngaác, àöi mùæt múã röång nhòn mònh coá
veã khêm phuåc lùæm, nïn rêët lêëy laâm haâi loâng.
    Chaåy thïm möåt chùåp naâng àùåt noá trïn coã vaâ hoãi:
    - Mi thêëy ra sao! Coá sûúáng khöng?
   Dûúng Qua böîng sa sêìm nhùn nhoá röìi dûa tay nùæm cöí chên
kïu lúán:
   - ÖËi chao, àau quaá! Cö nûúng neám töi maånh quaá laâm töi suyát
gaäy xûúng chên àêy röìi.
   Naâng khöng giêån maâ traái laåi thêëy sung sûúáng nïn lûúâm noá
möåt caái vaâ baão:
    - Maây laåi lïn cún röìi, heân chi goåi laâ thùçng khuâng cuäng phaãi.
    Dûúng Qua liïën thoùæng hoãi ngay:
    - UÃa, ngûúâi ta goåi töi laâ thùçng khuâng û? Coân tiïn cö hoå laâ gò
nhó?
   - Thò cûá goåi laâ tiïn cö àûúåc röìi, cêìn gò hoãi àïën hoå nûäa, coá ñch
chi àêu.
    Thêåt ra naâng hoå Höìng, tïn Lùng Ba, vöën laâ àaåi àïå tûã cuãa
Xñch Luyïån Tiïn tûã Lyá Maåc Thu. Xûa kia, Höìng Lùng Ba coá thûâa
lïånh thêìy àïën haå saát toaân gia Luåc Lêåp Àónh, sau bõ àuöíi bùæt phaãi
tòm àûúâng tröìn traánh.
    Dûúng Qua thêëy naâng tòm caách noái laãng, biïët chûa thïí tòm
hiïíu töng tñch àûúåc, nïn chúâ cú höåi khaác khöng daám hoãi nûäa.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     181

    Àaåo cö àïën ngöìi trïn möåt phiïën àaá, lêëy gûúng ra röìi duâng
lûúåc chaãi laåi laân toác mêy cho thïm oáng aã. Dûúng Qua leán nhòn thêëy
neát mùåt naâng khaá àeåp, da trùæng, toác àen, àöi maây thanh, miïång
tûúi thùæm, nïëu so saánh vúái baác Hoaâng Dung úã Àaâo Hoa àaão thò coân
coá phêìn hún, nhûng so vúái Tiïíu Long Nûä, sû phuå mònh thò coân
thua xa.
   Thêåt ra giûäa Hoaâng Dung vaâ Tiïíu Long Nûä, chûa chùæc ai hún
ai, nhûng vò Tiïíu Long Nûä coân treã hún, huöëng chi àöëi vúái Dûúng
Qua, naâng laâ ngûúâi maâ hùæn caãm phuåc nhêët cho nïn àöëi vúái hùæn,
Tiïíu Long Nûä laâ àïå nhêët myä nhên trong thiïn haå.
   Höìng Lùng Ba liïëc noá möåt caái vaâ hoãi:
   - Mi laâm gò maâ nhòn ta kyä thïë?
   Dûúng Qua laâm böå ngúá ngêín àaáp:
  - Töi muöën nhòn laâ cûá nhòn, coá phaãi taåi sao àêu? Nïëu cö
nûúng khöng thñch thò töi khoãi nhòn nûäa chûá sao!
   Naâng nghe àaáp ngöì ngöå, cûúâi xoâa vaâ hoãi thïm:
   - Mi thêëy ta coá àeåp khöng?
   Vûâa hoãi naâng lêëy lûúåc vuöët thïm laân toác ruã trïn traán.
   Dûúng Qua gêåt àêìu lêím bêím:
   - Àeåp, àeåp lùæm.
   Naâng thñch chñ hoãi thïm:
   - Àeåp nhû thïë naâo múái àûúåc chûá.
   Hùæn böîng lùæc àêìu, chiïëp lûúäi noái:
   - Tiïëc khöng àûúåc trùæng lùæm.
    Xûa nay Höìng Lùng Ba vêîn tûå haâo mònh coá laân da mõn trùæng
nhêët àúâi, nay böîng bõ chï, loâng vûâa ngaåc nhiïn vûâa bûåc tûác, hoãi gùæt
húi lúán tiïëng:
   - Mi muöën chïët sao maâ noái bêåy. Mi daám baão ta khöng àûúåc
trùæng aâ?
   Dûúng Qua lùæc àêìu, phuâng maá noái:

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 182

    - Khöng àûúåc trùæng lùæm.
    Naâng tûác mònh àûáng dêåy hoãi:
    - Thïë maây chó keã naâo trùæng hún tao naâo?
    Dûúng Qua àiïìm nhiïn àaáp:
    - Töi cuäng khöng coân nhúá ai trùæng hún cö nûäa.
    Naâng khöng chõu àûúåc hoãi lúán:
   - Ai naâo? Cöë nhúá laåi xem thûã? Coá phaãi chõ cuãa maây khöng?
Hay laâ böë cuãa maây, húã thùçng khuâng.
    Laâm böå suy nghô möåt chêåp röìi Dûúng Qua êëm úá noái:
    - Khöng phaãi, khöng àuáng. Cö khöng trùæng bùçng con dï baåch
cuãa töi. Löng noá trùæng nhû tuyïët cú.
    Nghe noái, Höìng Lùng Ba böîng cûúâi ruä rûúåi hïët bûåc mònh.
    - Quaã laâ àöì khuâng, ai àúâi àem vñ da ngûúâi vúái löng dï.
    Noái xong naâng coá veã haâi loâng àïën öm choaâng hùæn bùng lïn
nuái lêìn nûäa. Gêìn àïën quaäng àûúâng röång lïn Truâng Dûúng Cung,
Höìng Lùng Ba queåo sang tay phaãi qua phña têy ài vïì phña Cöí Möå
àaâi.
    Dûúng Qua theo doäi haânh trònh cuãa naâng böîng giêåt mònh tûå
nghô:
   - Cö naây àïën àêy vúái duång yá gò? Coá muöën gêy sûå hay tòm caách
haäm haåi sû phuå ta chùng?
   Ài thïm möåt khuác àûúâng daâi nûäa, túái mêëy chöî reä, Höìng Lùng
Ba thoâ tay vaâo boåc ruát ra möåt baãn àöì, ngûâng chên möåt chêåp àïí
xem vaâ quan saát löëi ài.
   Dûúng Qua muöën tòm caách caãn trúã, vaâ chó vïì phña rûâng trûúác
mùåt vûâa noái nho nhoã ra veã súå sïåt:
   - Thöi cö úi, àûâng vaâo khu rûâng àoá nûäa, ma nhiïìu lùæm, töi
chaã daám theo àêu.
    Naâng trúån mùæt hoãi:
    - Taåi sao mi biïët?

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     183

   - Trong rûâng naây coá möåt ngöi möå bñ mêåt to lúán, coá àêìy caã höì
ly ma quó. Töi nghe ngûúâi ta noái nhû thïë vaâ khöng ai daám àïën chöî
naây bao giúâ.
   Höìng Lùng Ba nghe noái loâng mûâng khêëp khúãi. Nïëu nhû thïë
thò àuáng laâ Hoaåt-tûã Möå-àaâi àêy röìi.
   Naâng vöën laâ hoåc troâ söë möåt cuãa Lyá Maåc Thu, àûúåc sû phuå
chên truyïìn voä nghïå àaä vaâo bêåc khaá. Naâng àaä tûâng theo Lyá Maåc
Thu ài àaánh baåi àûúåc nhiïìu anh huâng trïn giang höì, nïn tûå cao
cho mònh laâ ngûúâi nhiïìu baãn laänh.
    Thónh thoaãng naâng àûúåc sû phuå kïí cho biïët núi xuêët phaát
nïìn voä thuêåt cuãa mön phaái vaâ chñnh núi Cöí Möå-àaâi laâ trung têm
àaâo luyïån nïn nhûäng bñ quyïët cao siïu cuãa möåt mön voä kyâ diïåu bêåc
nhêët trïn thiïn haå laâ "Ngoåc-nûä têm-kinh". Mön naây chûa mêëy ai
hoåc àûúåc vaâ nïëu hoåc àûúåc, àuã sûác àöëi phoá têët caã cao thuã trïn voä
lêm.
    Lyá Maåc Thu chûa àûúåc chên truyïìn mön voä thuêåt naây, loâng
vêîn êëm ûác, nïn sau khi àûúåc biïët sû phuå taå thïë, cöë àöåt nhêåp vïì Möå
àaâi möåt lêìn quyïët àoaåt cho kyâ àûúåc pho "Ngoåc nûä têm kinh" nhûng
khöng thi haânh àûúåc thuã àoaån phaãi boã chaåy. Vò tûå cao tûå àaåi naâng
khöng noái thêåt cho hoåc troâ nghe maâ chó cho biïët lyá do laâ hiïån nay
Möå êëy àaä giao laåi cho möåt sû muöåi laâ Tiïíu Long Nûä. Naâng vaâ Tiïíu
Long Nûä coá nhiïìu àiïím khöng húåp yá nhau nïn naâng khöng muöën
quay vïì núi êëy nûäa.
   Thêëy sû phuå noái thïë, nhiïìu khi Höìng Lùng Ba khuyïn Lyá
Maåc Thu duâng voä lûåc chiïëm Cöí Möå àaâi àïí àoaåt pho saách quyá. Lyá
Maåc Thu àêu phaãi khöng coá yá nghô àoá, nhûng ngùåt vò àûúâng ài
trong Cöí Möå àaâi muön phêìn bñ hiïím, thïm lùæm cú quan maáy moác
nguy hiïím chïët ngûúâi nïn khöng àuã sûác thûåc hiïån àûúåc. Tuy nhiïn
naâng chó móm cûúâi khöng noái ra sûå thêåt.
    Höìng Lùng Ba thêëy sû phuå hònh nhû khöng coân nghô àïën
viïåc êëy nûäa, nïn naâng àõnh thêm tòm dõp nhêåp Cöí Möå àaâi möåt
chuyïën.http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                184

   Nhiïìu luác naâng doâ hoãi sû phuå löëi ra vaâo núi Cöí Möå àaâi, lêëy
buát ghi thaânh baãn àöì àïí sau naây sûã duång. Thûâa dõp àûúåc sû phuå
phaái ài Trûúâng Töëng diïåt gia àònh möåt àõch thuã, sau khi laâm xong
cöng viïåc, naâng tûå yá ài luön àïën nuái Chung Nam, tònh cúâ laåi gùåp
Dûúng Qua.
    Chó àûúåc nghe Lyá Maåc Thu noái laâ ngöi möå úã giûäa khu rûâng
rêåm êm u, coã cêy bao phuã tûá bïì, chûá naâng cuäng chûa hònh dung
àûúåc thïë naâo cho roä rïåt. Ngoaâi ra Lyá Maåc Thu cho biïët trong möå
khaác hùèn bïn ngoaâi vaâ coá nhûäng àûúâng löëi giao thöng liïn laåc hïët
sûác bñ hiïím.
   Höìng Lùng Ba sai Dûúng Qua duâng sûá chùåt cêy phaát buåi hai
bïn àïí nhòn thêëy àûúâng vaâo Cöí Möå àaâi.
http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     185
                  HÖÌI 18

         KHI ÀOAÅN LONG THAÅCH ÀAÄ RÚI    Dûúng Qua àaä biïët roä àûúâng ài nûúác bûúác trong Cöí Möå, cêìn
phaãi traánh nhûäng caåm bêîy nguy hiïím khùæp núi múái baão toaân tñnh
maång. Tuy nhiïn hùæn vêîn giaã vúâ khöng hïì hay biïët, baão sao laâm
vêåy, duâng ròu chùåt bêåy lung tung theo lúâi cuãa Höìng Lùng Ba.
   Coân àöå hún möåt dùåm nûäa àïën Cöí Möå daâi, böîng Dûúng Qua
sûåc nhúá àïën Tiïíu Long Nûä hiïån giúâ chùèng roä ra sao. Loâng noá xoát xa
bùn khoùn noáng naãy muöën tòm caách trúã vïì gùåp sû phuå ngay, dêìu
phaãi hiïím nguy àïën sanh maång cuäng khöng cêìn.
   Nghô thïë, hùæn laâm böå mïåt laã, ài chêåm laåi, nhûúâng Höìng Lùng
Ba ài trûúác, thónh thoaãng hùæn laåi ngöìi xuöëng khöng ài nûäa, khiïën
naâng phaãi quay laåi dùæt ài vò ngaåi àïm töëi hùæn laåc mêët.
   - Mau lïn thùçng ngöëc úi. Böå tûúáng vêåt trêu cuäng ngaä maâ laâm
nhû ngûúâi hïët gên röìi. Sao maâ tïå quaá vêåy? Haäy ài mau lïn xem
naâo.
   Dûúng Qua chùèng theâm noái gò, ngöìi beåp xuöëng bïn àûúâng,
möåt chêåp sau lùæc àêìu noái:
   - Thöi, töi chõu röìi! Khöng daám ài túái nûäa àêu, súå ma lùæm.
   Höìng Lùng Ba àang noáng loâng tòm àûúâng vaâo Cöí Möå, thêëy
chuá khuâng trúã chûáng noái baåt maång e ngaåi noá boã ài thêåt, coân möåt
mònh bú vú biïët àêu maâ moâ, cho nïn naâng lêåt àêåt àïën caånh noá ön
töìn hoãi:
   - Sao, maây súå thûá gò? Ma aâ?
   - Daå töi súå ma lùæm cö úi.
   - Ma úã àêu, maây àaä gùåp bao giúâ chûa?http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                    186

   Dûúng Qua múã mùæt troân xoe nhòn möåt chêåp àoaán chûâng àaåo
cö tin lúâi hùæn, múái chêåm raäi noái:
     - Thûa cö, coá möåt lêìn töi luâa dï vaâo àêy, ài laåc àûúâng vaâo ngöi
möå...
     Höìng Lùng Ba mûâng lùæm vöåi hoãi:
     - Thïë bêy giúâ em coân nhúá àûúâng ài vaâo khöng?
     Dûúng Qua giaã böå khöng nghe, nïn tiïëp tuåc kïí:
   - Töi mïåt quaá nùçm dûåa bïn möå, nguã thiïëp möåt chêåp, khi chúåt
tónh thêëy trúâi àaä töëi moâ, tûá bïì vùæng veã, böîng coá tiïëng gaâ trong xoám
xa voång àïën, chùæc vaâo khoaãng canh ba...
     Àaåo cö noáng ruöåt hoãi thïm, ngùæt lúâi noái:
     - Thïë bêy giúâ em coân nhúá àûúâng ài chûá?
  Dûúng Qua tin chùæc naâng hïët nghi ngúâ vïì tñnh súå ma cuãa
mònh nïn hoãi thïm möåt cêu:
     - Thïë tiïn cö coá súå ma khöng?
     Naâng cûúâi àaáp:
     - Ta khöng bao giúâ súå ma. Ma laåi phaãi súå ta laâ khaác nûäa.
     Hùæn giaã böå ngúá ngêín, ngaåc nhiïn vaâ hoãi tiïëp:
     - Taåi sao cö khöng súå ma. Cö coá pheáp sao?
     Naâng vung thanh kiïëm lïn möåt voâng vaâ noái:
   - Ta àaä coá thanh kiïëm naây, ma cuäng phaãi súå. Gùåp noá ta chó
cho möåt nhaát àûát hai.
     Dûúng Qua laâm ra böå tin tûúãng, gêåt àêìu noái:
     - Thïë thò àûúåc röìi. Nhûng töi chó súå cö nûúng noái döëi.
     Naâng trúån mùæt, naåt:
     - Àûâng noái bêåy, àaä laâ àaåo cö ta khöng hïì noái döëi bao giúâ.
     Dûúng Qua caäi laåi:
   - Cö nûúng chùèng biïët àoá chûá. Trïn àúâi hiïëm gò àaåo cö noái döëi
nhû cuöåi, vñ duå nhû...

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      187

   Àang noáng loâng vaâo Cöí Möå, thêëy noá cûá leâ nheâ kïí lïí, Höìng
Lùng Ba bûåc tûác naåt lúán:
    - Thùçng khuâng, àûâng noái baá laáp. Maây laáo vaâ höîn xûúåc lùæm
àêëy. Ta noái döëi maây àïí laâm gò múái àûúåc chûá?
   Dûúng Qua vêîn cuái àêìu nhòn xuöëng àêët noái thïm:
   - Xin cö cûá nghe töi kïí tiïëp. Khi töi chúåt tónh giêëc, böîng thêëy
möåt con ma mùåc toaân aáo trùæng bay laã lûúát trïn buåi cêy, giöëng nhû
àaåo cö, chêåp chúân khi êín khi hiïån khi xa khi gêìn, töi súå quaá vöåi
vuâng lïn chaåy tröën thò...
   Höìng Lùng Ba mûâng quaá, naâng tin rùçng chuá beá naây àaä vö
tònh khaám phaá àûúåc ngöi cöí möå, núi truá êín cuãa Tiïíu Long Nûä vaâ
boáng trùæng laã lûúát êëy nhêët àõnh laâ Tiïíu Long Nûä röìi.
   Naâng giuåc noá ài mau. Dûúng Qua vêîn tiïëp tuåc noái:
    - Àïí töi kïí tiïëp cho xong àaä, cö cêìn hiïíu roä oai lûåc cuãa con ma
naây, röìi múái giïët àûúåc noá chûá.
   Naâng gêåt àêìu baão:
   - ÛÂ, thò cûá kïí ài.
   Noá vûâa kïí chêåm chêåm vûâa suy nghô:
    "Naâng naây tuy lúán tuöíi hún mònh, nhûng so bïì sûác voác chûa
chùæc ta keám naâng. Mònh cöë tòm caách lung laåc naâng àïí sau coân tiïån
bïì thao tuáng chûá".
   Nghô xong, hùæn tiïëp tuåc kïí:
    - Trúâi úi! Töi khiïëp súå quaá cùæm àêìu chaåy baåt maång, khöng kïí
trúâi àêët, àïën nöîi nhaâo vaâo möåt taãng àaá bïn àûúâng, vúä traán chaãy
maáu ûúát mùåt, maäi àïën ngaây nay vêîn coân möåt caái seåo lúán àêy naây,
cö súâ xem thò biïët.
   Vûâa noái xong, hùæn nùæm lêëy tay cuãa Höìng Lùng Ba keáo vïì
phña mònh.
   Tûâ luác theo Lyá Maåc Thu hoåc voä nghïå, Höìng Lùng Ba àaä tûâng
ài phiïu baåt giang höì, chaåm traán biïët bao nhiïu àöëi thuã hung aác,
nhûng àïën nay naâng vêîn coân laâ möåt thiïëu nûä àang tên, tònh xuên

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 188

phúi phúái, chûa nïëm muâi àúâi, chûa bao giúâ àuång chaåm vúái nam nhi.
Nhûäng khi phaãi àöëi phoá vúái keã thuâ hay aác thuá, tûâng àûáng trûúác tûã
thêìn, naâng chûa hïì thêëy loâng xao xuyïën hay súå haäi. Hiïån nay, vûâa
chaåm baân tay cuãa möåt ngûúâi con trai, Höìng Lùng Ba caãm thêëy buãn
ruãn caã ngûúâi, möåt luöìng nhiïåt khñ rêìn rêåt böëc lïn, àöi maá àoã bûâng
vaâ mêët caã sûå bònh tônh. Tim naâng àêåp tûâng höìi röëi loaån, húi thúã
dûúâng nhû àûát quaäng, muöën ruåt tay laåi, nhûng khöng tûå chuã àûúåc,
àïí phoá cho Dûúng Qua mùåc yá löi keáo.
   Sûå àuång chaåm bêët ngúâ naây àaä laâm múâ caã lyá trñ, tûåa höì nhû
múái nhùæp phaãi ly rûúåu noáng hay huát möåt àiïëu thuöëc phiïån.
   Dûúng Qua duâng hai tay êëp chùåt baân tay cuãa Höìng Lùng Ba
àûa qua àûa laåi trïn traán mònh vaâ noái:
   - Àêëy, cö xem, caái seåo to chûa?
   Naâng kheä baão:
   - Thöi, em àûa ta ài chûá?
   Hùæn vêîn khöng thaã tay naâng, àûáng dêåy keáo naâng ài saát bïn
mònh, doâ dêîm trong àïm töëi, vaâ cûá xoa maäi àïí chó vïët seåo vö hònh.
Bêët giaác Höìng Lùng Ba cûúâi ngùåt ngheäo, miïång reo lïn:
   - Thùçng ranh con, thùçng ranh con.
   Möåt luác sau chùèng roä coá súâ thêëy caái seåo hay khöng, nhûng
dêìn dêìn chúåt trúã laåi thûåc tïë vúái möåt caãm giaác múái àöëi vúái Dûúng
Qua, naâng kheä baão noá:
   - Thöi, em àûa ta ài nheá.
   Dûúng Qua khöng àaáp lúâi, vêîn lùång thinh siïët chùåt baân tay
êëm aáp cuãa àaåo cö, dòu naâng ài trong töëi yïn lùång àïën rúån ngûúâi.
   Noá böîng nhúá laåi ngaây naâo trong Cöí Möå àaâi àaä tûâng cuâng sû
phuå Tiïíu Long Nûä dùæt tay cuâng ài vaâ troâ chuyïån, nhûng sûå àuång
chaåm hai lêìn hoaân toaân khaác nhau. Baân tay cuãa Tiïíu Long Nûä
maát laånh nhû bùng, baân tay cuãa Höìng Lùng Ba thêëy êëm aáp vaâ
nùæm lêëy nhû chaåm phaãi luöìng àiïån, ngûúâi caãm thêëy êm ó nhû lïn
cún söët.


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     189

   Mùåc duâ lûúng tri phên taách àûúåc hai caãm xuác naây, nhûng
Dûúng Qua vêîn khöng quïn chuã àñch cuãa mònh. Vûâa ài túái noá vûâa
cêìm lêëy baân tay êëm aáp cuãa àaåo cö, vûâa siïët maånh, vûâa xoa nheâ nheå
nhû muöën gêy laåi caãm giaác àùåc biïåt vûâa coá luác ban àêìu.
   Giaá laâ möåt thanh niïn naâo khaác keáo daâi sûå àuång chaåm naây
thò Höìng Lùng Ba àaä nöíi noáng, ruát kiïëm kïët liïîu ngay tñnh maång,
nhûng àöëi vúái Dûúng Qua trong luác naây hònh nhû coá möåt caãm xuác
àùåc biïåt khaác thûúâng àaä gêy àûúåc sûå rung caãm, thñch thuá, nïn
naâng chó àïí yïn, móm cûúâi, khöng ruåt tay laåi.
   Naâng tûå nghô:
   - Coá leä ngûúâi thiïëu niïn naây khöng phaãi khuâng àiïn hay röì
daåi nhû mònh àaä tûúãng.
    Röìi naâng cûá àïí yïn trong têm traång êëy, loâng lêng lêng suy
nghô nhû muöën keáo daâi thúâi gian nhêëp ly rûúåu men tònh, chùèng àïí
yá gò àïën sûå vêåt chung quanh, mùåc cho Dûúng Qua tûå yá dòu ài trïn
con àûúâng vaâo Cöí Möå. Dûúng Qua muöën duâng aãnh hûúãng xuác àöång
sinh lyá àïí khiïën naâng khöng quan têm àïën nhûäng bñ mêåt cuãa Cöí
Möå àaâi.
   Khi àïën Cöí Möå röìi, Dûúng Qua múái thaã tay naâng ra, ngöìi beåp
xuöëng àêët thúã höín hïín nhû quaá nhoåc mïåt. Luác bêëy giúâ Höìng Lùng
Ba múái trúã laåi traång thaái bònh thûúâng. Naâng tûúãng noá quaá khöí
nhoåc vò àoaån àûúâng daâi àaä qua, nïn ên cêìn hoãi:
   - Em mïåt lùæm sao?
   Dûúng Qua àaáp:
   - Töi khöng mïåt bao nhiïu, nhûng...
   - Nhûng... töi súå ma lùæm.
   Noái xong noá böîng öm choaâng lêëy thên hònh àaåo cö, laâm cho
naâng buãn ruãn caã tay chên. Nhûng hùæn laåi buöng ra ngay vaâ noái:
    - ÖÌ, chûa vaâo àïën möå maâ cö àaä súå phaát run caã ngûúâi röìi! Nhû
thïë laâm sao chöëng cûå àûúåc vúái ma. Thöi, töi chaã daám tin maâ theo cö
nûäa àêu. Thöi àïí töi vïì cho röìi. Theo cö, cö seä àïí ma huát höìn töi.


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  190

   Phêìn e theån vò bõ Dûúng Qua bùæt gùåp caãm giaác run caãm cuãa
mònh, phêìn bûåc tûác vò gaán tiïëng súå ma, nïn Höìng Lùng Ba nöíi
noáng ruát thanh kiïëm ra heát:
    - Ranh con, àûâng noái bêåy, haäy xem àêy naây.
   Noái xong, naâng muáa kiïëm möåt voâng tiïëng xeá gioá vun vuát, àïí
trêën tônh tinh thêìn Dûúng Qua vaâ àïí che àêåy nhûúåc àiïím cuãa
mònh.
    Thêëy àaä àaánh laåc hûúáng àûúåc àaåo cö, Dûúng Qua àûáng dêåy
noái:
    - Vêng, xin cö cûá theo töi.
    Noái xong, noá nùæm tay naâng treâo lïn cöíng àaá, hñ hoaáy möåt
chöëc laâm cûãa àaá múã toang, röìi keáo naâng chaåy bûâa vaâo phña trong.
Luác bêëy giúâ noá khöng ài nûäa maâ chaåy bûâa. Höìng Lùng Ba khöng
coân nhêån àõnh àûúåc phûúng hûúáng naâo nûäa, cûá bûúác caân theo
Dûúng Qua, quanh co, khuác khuyãu, khi qua traái, luác queåo mùåt, hïët
biïët àêu laâ àêu.
   Nhúá laåi trûúác kia coá lêìn sû phuå Lyá Maåc Thu coá kïí cho biïët
àûúâng Cöí Möå àaâi rêët bñ hiïím, sa cú möåt tyá mêët maång ngay. Thïë maâ
kyâ naây thùçng ngöëc keáo mònh chaåy bay vêîn khöng àuång chaåm hïì
hêën gò hïët. Röìi naâng tûå nghô:
   - Hay sû phuå ngaåi mònh moâ vïì àêy àïí tòm pho "ngoåc-nûä têm-
kinh" nïn bõa ra nhû vêåy gaåt mònh chùng?
   Möåt chêåp sao caã hai àaä àïën trung têm Möå-àaâi, trûúác bûác
tûúâng àaá, ngùn che phoâng Tiïíu Long Nûä.
    Dûúng Qua laåi gêìn kheä goä cöåp cöåp mêëy tiïëng vaâo vaách àaá
theo àuáng mêåt hiïåu giûäa hai thêìy troâ. Chúâ möåt khùæc, khöng thêëy
traã lúâi, tûá bïì vêîn yïn lùång, têëm cûãa khöng di chuyïín, noá kinh haäi
ruång rúâi, möì höi tuön ûúát aáo, àinh ninh Tiïíu Long Nûä àaä nguy àïën
tñnh maång röìi chùng?
    Tuy vêåy, noá vêîn coân giûä bïì ngoaâi thaãn nhiïn, lêím bêím noái:
    - Luác trûúác töi thêëy boáng ma tûâ núi naây ài ra. Coá leä bêy giúâ noá
súå oai cuãa cö nïn biïën mêët khöng daám xuêët löå chùng?

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     191

   Höìng Lùng Ba an uãi:
   - Khöng phaãi ma àêu, àoá laâ ngûúâi, vaâ chñnh laâ sû thuác cuãa ta
àêëy. Cûá töng cûãa maâ vaâo ài.
   Dûúng Qua laâm böå mûâng rúä noái:
   - Nïëu quaã laâ ngûúâi thò töi khöng súå nûäa.
   Röìi noá goåi lúán:
   - Cö nûúng úi, cö nûúng úi!
   Böîng coá tiïëng noái nho nhoã tûâ trong voång ra:
   - Cûá àêíy cûãa maâ vaâo.
   Caánh cûãa àaá vûâa nhñch ra, Höìng Lùng Ba àaä lanh chên
phoáng vaâo trûúác, àaánh lûãa thùæp nïën.
    AÁnh àeân vûâa loâe lïn, nhòn thêëy thên hònh möåt thiïëu nûä toaân
thên mùåc àöì trùæng, nùçm im lòm trïn phaãn àaá, àöi mùæt nhùæm thiïm
thiïëp nûãa tónh nûãa mï.
   Höìng Lùng Ba àùåt kiïëm xuöëng àêët, lúán tiïëng thûa:
   - Àïå tûã Höìng Lùng Ba xin yïët kiïën sû thuác.
    Dûúng Qua khöng ngúâ sûå viïåc xaãy ra nhû vêåy. Noá àinh ninh
bûúác vaâo trûúác, tòm caách àem sû phuå ài núi khaác, röìi thûâa àïm töëi
lêín traánh, sau seä liïåu àõnh. Khöng deâ Höìng Lùng Ba baám saát bïn
mònh vaâ xöng vaâo trûúác. Bêy giúâ àaä lúä, biïët xûã sûå laâm sao cho öín.
Nhòn sû phuå nùçm mï man trïn giûúâng, khöng biïët söëng chïët ra
sao, nay laåi bõ tïn àaåo cö naây khuêëy rêìy nûäa, thêåt laâ nan giaãi. Röìi
khöng biïët tñnh sao, Dûúng Qua chó buåm mùåt khoác thaãm thiïët.
   Höìng Lùng Ba quay laåi nhòn noá:
   - Maây laâm gò laå thïë, ranh con?
   - Töi súå lùæm.
   Böîng möåt gioång yïëu úát traã lúâi noá:
   - Ta àaä thaânh ma àêu maâ mi súå.
  Höìng Lùng Ba nhòn laåi thêëy quaã laâ möåt trang tuyïåt sùæc giai
nhên. Naâng vöën tûå haâo mònh coá nhan sùæc kiïìu diïîm, nhaån sa caá

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                   192

lùån, trïn gêìm trúâi chûa dïî coá mêëy ai, thïë maâ ngaây nay naâng phaãi
ngêín ngûúâi trûúác dung nhan tuyïåt trêìn cuãa Tiïíu Long Nûä. Chaã
biïët noái gò hún laâ lùång yïn àïí chiïm ngûúäng, caâng nhòn caâng àeåp,
caâng ngùæm caâng àùæm say. Quaã thêåt danh bêët hû truyïìn, haão haán
böën phûúng àaä tranh nhau tó thñ àïí hi voång chiïëm naâng, tûúãng
khöng phaãi àiïìu quaá àaáng.
   Thêëy àaåo cö lùång ngûúâi nhòn mònh nhû ngêy nhû daåi, Tiïíu
Long Nûä hoãi:
     - Ngûúi laâ ai, muöën gò?
     Höìng Lùng Ba chêëp tay thûa:
     - Kñnh bêím sû thuác, àïå tûã Höìng Lùng Ba xin baái kiïën sû
thuác.
     Tiïíu Long Nûä hoãi:
     - Ngûúi laâ àïå tûã cuãa Lyá Maåc Thu aâ! Sû phuå ngûúi àêu röìi?
     Höìng Lùng Ba thûa:
   - Sû phuå àïå tûã sai àïå tûã àïën àêy trûúác àïí vêën an sû thuác. Sû
phuå àïå tûã seä xin túái sau.
   Tiïíu Long Nûä àûa baân tay trùæng baåch nhû giêëy, khoaát nheå
mêëy caái baão:
   - Thöi, ngûúi haäy ài ài, úã àêy laâ chöî tön nghiïm, haäy dang ra
àûâng àïën nûäa vaâ baão sû phuå ngûúi cuäng khöng nïn bûúác chên vaâo
nûäa.
   Höìng Lùng Ba àûa mùæt nhòn kyä, thêëy sùæc mùåt Tiïíu Long Nûä
nhúåt nhaåt nhû khöng coá sinh khñ, húi thúã höín hïín tûâng höìi, chùæc
naâng àang bõ nöåi thûúng, khöng coá sûác lûåc bao nhiïu, nïn trong
loâng khöng ngaåi, naâng chùèng quan têm àïën cêu noái cuãa Tiïíu Long
Nûä vaâ hoãi tiïëp:
     - Coân Tön baâ àêu röìi?
     - Àaä chïët hai nùm nay röìi, thöi ngûúi mau rúâi khoãi chöën naây.
http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     193

    Höìng Lùng Ba thêìm nghô, àêy laâ dõp may hiïëm coá, nïëu
khöng thûâa luác naây chiïëm Cöí Möå àaâi thò biïët chûâng naâo múái coá dõp
töët hún.
    Nhòn thêëy traång thaái sûác khoãe cuãa Tiïíu Long Nûä, naâng e sû
thuác chïët gêëp, biïët hoãi ai tòm ra "Ngoåc-nûä têm-kinh", nïn vöåi hoãi:
   - Thûa sû thuác, àïå tûã nhêån lïånh sû phuå àïën àêy xin sû thuác
cho mûúån böå "ngoåc-nûä têm-kinh". Àïå tûã seä nhêån traách nhiïåm chûäa
laânh vïët thûúng cho sû thuác.
   Tiïíu Long Nûä àûúåc tu luyïån tûâ têëm beá, gaåt boã àûúåc caã thêët
tònh luåc duåc, trong loâng khi naâo cuäng coá nhûäng tû tûúãng thanh cao
thoaát trêìn. Nay vûâa nghe àaåo cö thöët nhûäng lúâi traái tai quaá àaáng
böîng nöíi cún tûác, uêët khñ traân lïn àuâng àuâng khöng chïë ngûå nöíi,
trùæng àöi mùæt ngêët lõm trïn giûúâng.
    Höìng Lùng Ba vöåi àiïím vaâo nhên trung huyïåt naâng múái tónh
laåi nhûng vêîn coân tûác giêån quaát lúán:
   - Thêìy troâ bay luác naâo cuäng nuöi möåt yá tûúãng xùçng bêåy. Maây
haäy goåi sû phuå àïën àêy gùåp ta, coá chuyïån cêìn noái.
    Böîng Höìng Lùng Ba cûúâi nhaåt, khöng noái nùng gò, suy nghô
möåt chêåp, ruát ra möåt daäy gêëm, lêëy hai muäi ngên chêm giú lïn saáng
loáng laánh röìi noái:
   - Chùæc sû thuác cuäng thûâa roä sûå lúåi haåi cuãa àöåc trêm naây? Nïëu
giúâ phuát naây sû thuác coân tiïëc reã böå kinh, thò àûâng traách àïå tûã sao
nhêîn têm vö lïî.
    Trûúác kia baãn thên mònh àaä tûâng nïëm muâi àöåc trêm naây cuãa
Lyá Maåc Thu, ngaây nay vûâa nhòn thêëy, Dûúng Qua àaä ruâng mònh lo
súå cho söë phêån cuãa Tiïíu Long Nûä.
    Cöë nhiïn Tiïíu Long Nûä cuäng biïët roä trêm naây quaá sûác àöåc,
chó bõ chêm möåt tyá vaâo da, sûác àöåc cuäng coá thïí khiïën cho keã xêëu söë
trúã thaânh baán sanh baán tûã, toaân thên seä bõ xöën xang nhû muön
ngaân muäi kim chñch trong huyïët quaãn. Àöåc naây coá phêìn aác nghiïåt
ghï gúám hún noåc ong trùæng nûäa. Nhûng Tiïíu Long Nûä chó àiïìm
nhiïn nhòn Höìng Lùng Ba khöng noái möåt tiïëng.


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 194

   Höìng Lùng Ba cêìm trêm tûâ tûâ bûúác àïën saát caånh giûúâng cuãa
Tiïíu Long Nûä.
   Dûúng Qua thêëy tònh thïë quaá cêëp baách, vuâng kïu thêët
thanh:
   - Cö úi coá ma, coá ma, töi súå quaá!
   Vûâa la, noá vûâa nhoaâi ngûúâi öm choaâng lêëy Höìng Lùng Ba vaâ
lanh tay àiïím luön vaâo hai yïëu huyïåt "kiïn trò" vaâ "tiïíu yïu" khiïën
naâng buãn ruãn tay chên, ngaä guåc xuöëng àêët nhû möåt caái xaác khöng
höìn.
    Dûúng Qua chûa chùæc yá, coân súå naâng tûå giaãi àûúåc, nïn tiïën
túái àiïím luön vaâo huyïåt "cuâ cöët", xong àêu àêëy hùæn múái thúã möåt
húi thoaát naån vaâ chùæp tay thûa cuâng Tiïíu Long Nûä:
   - Thûa cö nûúng, àaåo cö naây àaä vö lïî laâm àiïìu phaåm thûúång
xin cö nûúng cho pheáp töi duâng àöåc trêm naây àïí kïët liïîu tñnh maång
noá cho röìi.
   Vûâa thûa xong, hùæn cuái xuöëng nhùåt muäi àöåc trêm lïn.
    Tuy bõ àiïím vaâo caác yïëu huyïåt, toaân thên khöng cûã àöång
àûúåc, nhûng Höìng Lùng Ba vêîn coân tónh taáo, nghe vaâ hiïíu moåi
viïåc. Naâng hoaãng súå muöën quyâ laåy van xin tha töåi, nhûng khöí nöîi
toaân thên bêët àöång, möi noái chùèng nïn lúâi, chó coân cùåp mùæt nhòn
vúái veã van lún muön phêìn bi thiïët. Mùåt hoa trûúác kia kiïu haänh
bao nhiïu, bêy giúâ caâng uã döåt bêëy nhiïu.
   Dûúng Qua àùæc yá cûúâi lúán.
   Tiïíu Long Nûä kheä baão:
   - Haäy ra àoáng kñn cûãa ngoä laåi àaä, cêìn phaãi àïì phoâng sû tyã ta
àïën cûáu hùæn àêëy.
    Dûúng Qua vêng lúâi, vûâa quay mùåt ra nhòn thêëy möåt boáng
ngûúâi àaåo cö àûáng sûäng taåi cûãa tûâ khi naâo röìi. Nhòn qua aánh nïën
bêåp buâng, hùæn nhêån thêëy chñnh con ngûúâi nùm xûa àaä tûâng bõ hùæn
xuái chim höìng möí thuãng mùæt. Quaã thêåt àaåo cö laâ Xñch Luyïån tiïn
tûã Lyá Maåc Thu.


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     195

   Nguyïn trûúác àêy Lyá Maåc Thu àaä hiïíu yá àõnh cuãa Höìng
Lùng Ba luác naâo cuäng muöën tòm caách xêm nhêåp Cöí Möå àaâi àïí
chiïëm àoaåt "Ngoåc-nûä Têm-kinh", nïn luön luön àïí yá theo doäi. Tuy
laâ phaái hoåc troâ ài saát haåi thuâ nhên têån Trûúâng An, nhûng Lyá Maåc
Thu coá duång têm àïí theo doäi xem hùæn coá dúã yá àõnh naây ra khöng
hoâng àöëi phoá, traánh hêåu hoåa vïì sau. Vò leä êëy nïn Lyá Maåc Thu luön
luön bñ mêåt baám saát Höìng Lùng Ba nhû boáng vúái hònh. Khi thêëy
Höìng Lùng Ba hûúáng vïì Cöí Möå àaâi, thò naâng àaä biïët roä sûå viïåc,
nhêët laâ khi àaä gùåp Dûúng Qua, röìi cuâng hùæn xuyïn qua caác neão àöåt
nhêåp Cöí Möå àaâi, thò khöng coân nghi ngúâ gò nûäa.
   Khi múái gùåp, naâng khöng àïí yá àïën Dûúng Qua, nhûng sau
khi nhòn kyä múái thêëy àêy laâ àûáa treã nùm xûa, ngaây nay àaä trúã
thaânh möåt thiïëu niïn mùåt maây àônh ngöå tuêën tuá. Nhúá laåi caái hêån
bõ hû möåt mùæt, Lyá Maåc Thu àuâng àuâng nöíi giêån, bao nhiïu cùm
húân döìn lïn nhúän tuyïìn, vaâ sùæc diïån naâng trúã nïn vö cuâng hiïím aác.
   Vûâa tröng thêëy Lyá Maåc Thu, Tiïíu Long Nûä cöë chöëng tay tûâ
tûâ ngöìi dêåy noái:
   - Xin chaâo sû tyã...
   Vûâa chaâo dûát lúâi, maáu tûúi traâo ra miïång, naâng ngaä vêåt
xuöëng.
   Lyá Maåc Thu khöng àaáp, hêìm hêìm chó tay vaâo Dûúng Qua hoãi
Tiïíu Long Nûä:
   - Thùçng naây laâ ai? Theo huêën luyïån cuãa tiïn sû, núi naây
khöng bao giúâ chûáa chêëp àaân öng, cúá sao hùæn vaâo àûúåc vaâ cö àem
hùæn vaâo àïí laâm gò?
    Tiïíu Long Nûä khöng traã lúâi, chó ho möåt traâng daâi vaâ maáu tiïëp
tuåc traâo ra miïång.
    Dûúng Qua vöåi vaâng chaåy laåi àúä naâng ngöìi dêåy cho maáu búát
ra vaâ tiïëp lúâi vúái Lyá Maåc Thu:
   - Töi laâ àöì àïå cuãa cö nûúng chûá coá gò maâ hoãi?
   Lyá Maåc Thu cûúâi gùçn noái:http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 196

   - AÂ, thïë ra mi khöng phaãi ngöëc tûã hoå Söì sao? Thêåt kheáo nguåy
trang, kheáo che àêåy nhó?
    Vûâa dûát lúâi, Lyá Maåc Thu ruát cêy phêët trêìn àaánh luön ba caái
liïn tiïëp. Noái laâ ba caái, nhûng vò baãn laänh cuãa naâng quaá cao siïu,
ba caái àaánh tung ra liïn tiïëp, nhanh nhû chúáp giêåt, khöng thïí
phên biïåt laâ bao nhiïu. Vúái taâi nghïå tuyïåt luên trong viïåc sûã duång
phêët trêìn ba caái àaánh naây coá thïí haå saát trong nhaáy mùæt nhiïìu cao
thuã trong voä lêm, vaâ tûâ trûúác àïën nay chûa mêëy ai traánh nöíi.
  Nhûng Dûúng Qua mùåc dêìu chûa hoåc àûúåc àïën mûác siïu viïåt
nhû Lyá Maåc Thu, nhûng hùæn àaä hoåc vaâ àoaán biïët trûúác àûúåc thïë
"Têm yïíu àêìu lêm" naây, nïn traánh neá àûúåc dïî daâng.
   Lyá Maåc Thu quaá ngaåc nhiïn, vöåi àõnh thêìn nhòn laåi xem coá
phaãi laâ thùçng beá ngaây xûa chùng. Naâng khöng thïí tin àûúåc rùçng
trong möåt khoaãng thúâi gian quaá ngùæn, maâ noá àaä luyïån têåp baãn
laänh khaá cao cûúâng, vaâ nhòn trong löëi traánh neá coá quy cuã, roä raâng
hùæn àaä trúã thaânh möåt àïå tûã tinh thöng cuãa phaái Cöí Möå röìi.
   Suy nghô, röìi naâng dûâng tay nhòn Tiïíu Long Nûä hoãi:
   - Sû muöåi nuöi thùçng beá con naây àïí laâm gò thïë?
   Tiïíu Long Nûä khöng daám àaáp lúán, e àöång ngûåc maáu seä traâo
ra nûäa, naâng chó nhòn Dûúng Qua kheä baão:
   - Qua nhi! Ngûúi haäy laâm lïî ra mùæt sû baá mi ài.
   Dûúng Qua tröë mùæt nhòn Lyá Maåc Thu vaâ hoãi laåi:
   - Hùæn laâ sû baá töi àêëy aâ?
   Tiïíu Long Nûä baão nho nhoã:
   - Mi laåi gêìn ta baão caái naây.
   Dûúng Qua vêng lúâi àïën bïn caånh giûúâng, kïì tai xuöëng gêìn
miïång naâng.
   Tiïíu Long Nûä noái nho nhoã vûâa àuã noá nghe:
    - Phña bïn traái chiïëc giûúâng àaá coá möåt phiïën àaá nhoã àoá laâ
chöët àïí àiïìu khiïín maáy moác. Mi lïn giûúâng laâm lïî ra mùæt sû baá, röìi


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     197

thûâa cú xoay caái nuát êëy, thò tûå nhiïn caã caái giûúâng naây seä tuöåt
xuöëng hêìm sêu. Nhû thïë chuáng ta seä thoaát naån, röìi sau seä hay.
    Lyá Maåc Thu àoaán Tiïíu Long Nûä àang tröëi trùn àiïìu gò,
nhûng naâng yã y möåt ngûúâi àang hêëp höëi khöng coân bao nhiïu khñ
lûåc, coân möåt ngûúâi laâ con nñt chûa coá baãn lônh, nïn khinh thûúâng
khöng theâm àïì phoâng hay ngùn caãn.
   Dûúng Qua nghe noái mûâng quaá, lêåt àêåt treâo lïn giûúâng, quyâ
xuöëng, hai tay chùæp laåy Lyá Maåc Thu, miïång noái:
   - Àïå tûã xin chaâo sû baá.
   Vûâa noái, hùæn vûâa leå tay àêíy maånh vaâo nuát àaá.
   Caã chiïëc giûúâng àaá tûâ tûâ vuåt xuöëng sêu, àöìng thúâi möåt phiïën
àaá thêåt to tûâ trïn cao rúi êìm xuöëng, ngùn caách chöî thêìy troâ Lyá Maåc
Thu vaâ Tiïíu Long Nûä.
   Trong khi chiïëc giûúâng bõ tuöåt xuöëng, Tiïíu Long Nûä bõ ngöåt
húi nïn maáu ra lïnh laáng, Dûúng Qua cuäng vò vö yá àïí tay chaåm
phaãi phiïën àaá, raách möåt àûúâng, maáu tuön rêët nhiïìu.
    Khi maáy ngûng chuyïín àöång, Dûúng Qua coá caãm giaác nhû
chiïëc giûúâng rúi vaâo möåt phoâng kñn, baây trñ àaâng hoaâng. Hùæn vöåi
bûúác xuöëng giûúâng lêëy àaá queåt lûãa thùæp nïën soi tòm thò thêëy Tiïíu
Long Nûä nùçm yïn bêët àöång, maáu traâo ûúát caã ngûúâi vaâ caánh tay cuãa
hùæn cuäng àêìy maáu àoã.
    Khöng nghô gò àïën baãn thên mònh, Dûúng Qua chó súå cho sû
phuå, lêåt àêåt chaåy àïën hoãi nho nhoã:
   - Thûa cö nûúng, cö nûúng thêëy trong ngûúâi ra sao?
   Trïn neát mùåt trùæng baåch nhû saáp, núã möåt nuå cûúâi hy voång,
Tiïíu Long Nûä noái kheä:
   - Thïë laâ ta thoaát khoãi tay àöåc thuã cuãa chuáng noá röìi.
   Tuy naâng noái àûúåc nhûng Dûúng Qua nhòn thêëy maáu vêîn
rûúám chaãy bïn meáp, nïn lo lùæng vöåi noái:
   - Thûa cö nûúng, nïn nùçm tõnh têm dûúäng bïånh, khöng nïn
khinh àöång, àïí maáu ra maäi e nguy àïën tñnh maång.

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 198

   Tiïíu Long Nûä cöë gùæng noái:
    - Ta caãm thêëy mïåt quaá röìi, khöng coân sûác lûåc àïí vêån nöåi cöng
chûäa bïånh nûäa. Nhûng nïëu caã chuáng ta àïìu maånh khoãe, cuäng chûa
chùæc chöëng cûå nöíi vúái thêìy troâ Lyá Maåc Thu àêu.
    Dûúng Qua nghe noái vûâa buöìn rêìu, vûâa chaán naãn, loâng nghô
vúá vêín bêng khuêng.
   Tiïíu Long Nûä hoãi thïm:
   - Mi xem chûâng bïånh ta ra sao?
   Dûúng Qua noái:
   - Cö nûúng àïí töi thûã truyïìn maáu cho, may ra cûáu vaän àûúåc.
    Noái xong, noá xùn tay aáo lïn, lêëy vaåt aáo lau thêåt saåch. Àoaån
duâng dao trñch möåt vïët vaâo cöí tay cuãa Tiïíu Long Nûä vaâ aáp hai vïët
thûúng vaâo nhau. Nhûng maáu cuãa hùæn vêîn chaãy ra ngoaâi lïnh
laáng.
   Tiïíu Long Nûä thúã daâi noái:
   - Tiïëc mi chó àuã sûác vêån àöång maáu chaåy trong cú thïí mi, chûá
laâm sao cung cêëp cho möåt cú thïí khaác nûäa àûúåc. Thöi àûâng tiïëp tuåc
vö ñch, chó laâm mêët nhiïìu maáu, coá haåi cho sûác khoãe cuãa mi maâ
thöi.
   Dûúng Qua cuái àêìu suy nghô möåt chêåp böîng reo lúán:
   - Töi nhúá röìi, bêy giúâ töi laâm àûúåc röìi!
    Noá böîng nhúá laåi baâi hoåc cuãa nghôa phuå Êu Dûúng Phong àaä
daåy khi truyïìn cho noá löëi têåp ài ngûúåc thên. Nghôa phuå noá coá giaãng
rùçng:
   - Ngûúâi àúâi cho löëi ài ngûúåc ngûúâi cuãa ta khöng àuáng quy tùæc
vuä lêm, nïn ñt ai duâng àïën. Nhûng biïët àêu àuáng, biïët àêu sai?
Miïîn ài àûúåc àïën muåc àñch mong muöën, àêu coá cêìn àïën phûúng
phaáp hay hoùåc dúã, phaâm khi ta chöíng ngûúåc ngûúâi àïí ài thò khñ
huyïët lûu haânh maänh liïåt gêëp nùm mûúâi lêìn luác bònh thûúâng.
   Nghô xong, Dûúng Qua quaã quyïët laâm ngay. Hùæn àaão ngûúåc
thên hònh, lêëy àêìu laâm àiïím tûåa, chên àûáng thùèng lïn trúâi, möåt

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      199

tay nùæm lêëy cöí tay Tiïíu Long Nûä aáp chùåt vaâo vïët thûúng cuãa mònh.
Hùæn hö hêëp maånh, vêån duång cöng lûåc giuáp maáu chaåy maånh. Böën
mùæt höìi höåp nhòn nhau, chúâ àúåi kïët quaã. Böîng àöi bïn caãm thêëy
huyïët quaãn hoâa húåp, àöi tim cuâng theo möåt nhõp, maá Tiïíu Long
Nûä àûúåm sinh khñ, ûãng àoã dêìn dêìn, nûúác da luác àêìu trùæng nhû
saáp, àaä qua maâu san hö, àöi möi búát taái, mùæt saáng dêìn. Dûúng Qua
quïn caã mïåt nhoåc, loâng mûâng húán húã. Hùæn sung sûúáng quaá hoãi nho
nhoã:
   - Sao, cö nûúng thêëy coá khoãe àûúåc tñ naâo khöng?
   Tiïíu Long Nûä móm cûúâi gêåt àêìu khöng àaáp.
    Trïn phiïën àaá, àôa dêìu àaä caån, ngoån àeân luån dêìn röìi tùæt
ngêëm, cùn phoâng àaä lùång chòm trong êm u yïn lùång. Caã hai nñn
thúã nghe tim cuâng àêåp. Tiïíu Long Nûä àaä luyïån tûâ têëm beá àïën mûác
diïåt àûúåc luåc duåc thêët tònh, coá àuã sûác chöëng traã vúái niïìm mûâng vui
caãm àöång cuãa giúâ phuát naây chùng?
    Phêìn Dûúng Qua, hùæn khöng mong gò hún lo cûáu maång sû
phuå. Khi nhòn thêëy kïët quaã, hùæn mûâng quaá, lùång thinh khöng daám
noái thïm gò nûäa.
   Böîng Tiïíu Long Nûä baão lúán:
   - Thöi, chuáng ta qua phoâng Tön Baâ, ta coá chuyïån cêìn baân
cuâng mi.
   Dûúng Qua hoãi:
   - Cö nûúng khöng thêëy mïåt sao?
   Naâng lùæc àêìu:
   - Khaá lùæm röìi, khöng sao àêu.
    Noái xong naâng àïën caånh têëm vaách xoay möåt nuát nhoã, böîng
têëm vaách tûâ tûâ nûát ra, chûâa möåt cûãa nhoã, trûúác mùæt coá möåt àûúâng
daâi thùm thùèm tûâ trûúác àïën nay Dûúng Qua khöng hïì hay biïët.
    Tiïíu Long Nûä àûa tay dùæt noá ra, cuâng bûúác trïn con àûúâng
êëy, khöng mêëy chöëc àaä àïën phoâng Tön Baâ.http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                   200

   Vaâo phoâng, Tiïíu Long Nûä àöët àeân, thu nhùåt têët caã quêìn aáo,
cuãa Dûúng Qua boã vaâo möåt tuái nhoã; nheát thïm vaâo hai têëm luåa dïåt
vaâng cuãa naâng.
   Dûúng Qua chùèng hiïíu thïë naâo, vöåi hoãi:
   - Cö nûúng laâm gò vêåy?
   Naâng vêîn lùång thinh khöng noái, ài lêëy hai bònh ngoåc phong
tûúng (chêët tinh tuáy cuãa mêåt ong trùæng) boã luön vaâo tuái.
   Dûúng Qua kinh ngaåc quaá hoãi:
   - Sao, cö nûúng muöën rúâi khoãi núi naây sao?
   Tiïíu Long Nûä nhòn hùæn vaâ àaáp:
   - Mi quaã thêåt coá loâng töët àöëi vúái ta, ta rêët haâi loâng vaâ coá lúâi
khen mi, vêåy mi coá thïí rúâi ngöi möå naây àïí tòm núi khaác dung thên.
   Dûúng Qua giêåt mònh, hoãi:
   - UÃa, coân cö nûúng úã laåi sao?
   Tiïíu Long Nûä àaáp:
    - Ta àaä phaát thïå chung thên vônh viïîn núi àêy. Söëng úã Cöí Möå
thaác úã Cöí Möå, khöng hïì ài núi khaác.
   Thêëy Tiïíu Long Nûä noái vúái veã mùåt trang troång nghiïm chónh,
Dûúng Qua àoaán naâng àaä quyïët àõnh möåt àiïìu quan hïå, nïn chùèng
daám noái suy nghô möåt chêåp, noá chêåm raäi àaáp:
   - Nïëu cö nûúng khöng rúâi Cöí Möå, thò töi cuäng nguyïån úã laåi
bïn caånh cö nûúng, ngoä hêìu giuáp àúä cö nûúng àûúåc phêìn naâo.
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Hiïån nay thêìy troâ Lyá Maåc Thu muöën duâng voä lûåc bûác saách
ta chiïëm àoaåt "Ngoåc-nûä têm-kinh". So voä nghïå thò ta coân thua suát
khöng thïí àêëu àïí baão vïå kinh àûúåc. Chùæc mi cuäng nhêån thêëy chûá?
   Dûúng Qua àaáp:
   - Thûa vêng.
   Tiïíu Long Nûä noái tiïëp:


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     201

   - Lûúng thûåc hiïån nay chó coân chi duâng nhiïìu lùæm laâ vaâi
mûúi höm. Nïëu kïí caã mêåt ong trùæng nûäa cuäng chó cêìm thûåc thïm
mûúâi höm nûäa laâ cuâng. Sau àoá mònh biïët giaãi quyïët laâm sao?
   Dûúng Qua cuái àêìu suy nghô röìi noái:
   - Vêåy chuáng mònh cûá xöng ra àaánh bûâa àïí múã àûúâng tröën ài.
Tuy khöng thùæng àûúåc hoå, chûá cuäng coá thïí thoaát thên chûá.
   Tiïíu Long Nûä lùæc àêìu àaáp:
   - Khöng thïí tñnh liïìu nhû thïë àûúåc, Lyá Maåc Thu sû baá laâ tay
voä nghïå cao cûúâng, nhiïìu mûu lùæm kïë, khoá loâng maâ tröën thoaát, nïëu
chaåy ra khoãi núi àêy, y cuäng coá thïí àuöíi theo àïí bùæt laåi, chûâng àoá
phaãi mêët maång caã hai khöng?
   Dûúng Qua laåi hoãi thïm:
   - Nhû thïë möåt mònh töi laâm sao chaåy thoaát àûúåc?
   Tiïíu Long Nûä àaáp:
   - Ta seä àêëu sûác möåt vúái Lyá Maåc Thu, dêîn y ài sêu vaâo Möå àaâi,
àïí mi thûâa cú têíu thoaát.
   Dûúng Qua coân àang do dûå, naâng noái tiïëp:
   - Khi ra khoãi cûãa möå, haäy nhòn bïn tay traái, phña dûúái chên
cûãa coá möåt taãng àaá lúán nùçm aán ngûä. Mi duâng nöåi lûåc àêíy maånh
taãng àaá êëy qua möåt bïn, tûå nhiïn seä laâm mêët thùng bùçng, khiïën
möåt taãng àaá nùång haâng vaån cên úã trïn cûãa seä lùn xuöëng cùæt àûát
àûúâng ra vaâo Cöí Möå. Nhûäng ai úã bïn trong seä vônh viïîn khöng löëi
thoaát ra ngoaâi nûäa.
   Dûúng Qua hoãi:
   - Ngoaâi cûãa naây ra, cö nûúng coá biïët löëi liïn laåc naâo bñ mêåt
khaác chùng?
   Naâng lùæc àêìu àaáp:
    - Khöng coá löëi thoaát naâo nûäa. Ngaây xûa khi xêy dûång Cöí Möå
àaâi, Vûúng Truâng Dûúng àaä tiïn liïåu keã thuâ khöng àöåi trúâi chung
cuãa mònh laâ Kim Chuáa thïë naâo cuäng tòm caách àïën vêy àaánh. Nïëu
gùåp quên àõch quaá àöng, khöng khaáng cûå nöíi, ngûúâi seä duâng cú

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 202

quan bñ mêåt naây àïí bïë tùæc löëi ra vaâo vaâ tuêîn tiïët trong Cöí Möå, àoá
laâ yá bêët khuêët cuãa ngûúâi.
   Nhûng suöët mûúâi nùm liïìn, mùåc dêìu Kim Chuáa nhiïìu lêìn sai
quên àïën bùæt, caã thaãy àïìu bõ Vûúng Truâng Dûúng phaá tan hoùåc
bùæt nhöët trong caác phoâng àoá.
    Thúâi gian sau, Kim Chuáa chïët, ngûúâi kïë võ khöng lûu yá àïën
viïåc naây, nïn khöng bao giúâ phaái quên àïën nûäa, thaânh thûã taãng àaá
vaån cên vêîn coân maäi khöng àûúåc sûã duång túái.
    Khi giao Hoaåt Tûã Nhên Möå àaâi laåi cho Lêm Triïìu Anh töí sû,
Vûúng Truâng Dûúng coá kïí chi tiïët cho Baâ nghe, do àoá sû baâ múái
biïët vaâ truyïìn laåi.
   Dûúng Qua thöín thûác noái qua doâng lïå:
   - Thûa cö nûúng, duâ söëng hay chïët, töi muöën úã maäi bïn caånh
cö nûúng maâ thöi.
   Tiïíu Long Nûä an uãi:
    - Theo ta laâm gò nûäa, coá ñch lúåi chi àêu. Mi àaä tûâng kïí cho ta
nghe bïn kia coá lùæm caái àeåp, thuá, kyâ laå, haäy ra maâ têån hûúãng lêëy.
Ta àaä truyïìn cho ngûúi "ngoåc-nûä têm-kinh" cûá theo àoá maâ àaâo
luyïån thïm, chùæc chùæn seä khuêët phuåc hïët caác cao thuã cuãa Toaân
Chên phaái, nhû thïë chùèng thñch hún sao? Àaä oai phong, sung
sûúáng, àûúåc ngûúâi nïí súå, hûúãng hïët thuá vui trïn àúâi khöng hún úã
laåi chïët trong chöën naây?
    Dûúng Qua nûúác mùæt raân ruåa, khoác tûác tûúãi, tiïën túái nñu lêëy
vai aáo Tiïíu Long Nûä, vûâa khoác, vûâa van lún:
   - Cö nûúng, trïn àúâi naây chó coá cö nûúng laâ ngûúâi thûúng yïu
töi, àöëi xûã rêët töët cuâng töi maâ thöi. Nïëu khöng coân cö nûúng thò
vaån sûå trïn àúâi naây coá nghôa lyá gò nûäa àêu.
    Tiïíu Long Nûä àûúåc luyïån têåp tûâ beá, deåp boã àûúåc moåi tònh
duåc, caãm xuác, loâng nhû nguöåi laånh, nhûng trûúác têëm loâng chñ thiïët,
chñ tònh cuãa ngûúâi àïå tûã trung thaânh, naâng cuäng caãm thêëy con tim
xao xuyïën, hai gioâng lïå tûâ tûâ lùn trïn maá. Khi caãm thêëy laânh laånhhttp://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                    203

trïn mùåt, Tiïíu Long Nûä thêët kinh nhúá laåi lúâi dùån cuãa sû phuå trûúác
giúâ lêm chung:
   - Mûác kïët quaã cuãa cöng phu luyïån têåp tûåu trung nhúâ vaâo sûå
thaânh cöng trong viïåc àoaån tònh, tuyïåt duåc, khöng àïí ngoaåi caãnh
chi phöëi loâng mònh. Nïëu coân àïí bõ mïìm yïëu vò caãm tònh, thò chùèng
nhûäng bao nhiïu cöng phu seä tiïu tan maâ coân coá haåi àïën maång
söëng laâ khaác. Con phaãi raáng khùæc cöët ghi têm lúâi naây, nhúá cho kyä,
con nheá!
   Nhúá àïën àêy, Tiïíu Long Nûä nhû ngûúâi chúåt tónh, vöåi vaâng
vêån duång nghõ lûåc xua àuöíi hïët caãm giaác vûâa röìi vaâ vung tay àaánh
maånh möåt quyïìn vaâo ngûúâi Dûúng Qua, nghiïm nghõ baão:
   - Mi phaãi tuyïåt àöëi tuên theo lúâi ta baão, nhêët thiïët khöng
àûúåc sai. Taåi sao mi daám cûúäng laåi lïånh thêìy trong luác naây hûã?
    Dûúng Qua böîng thêëy sû phuå trúã nïn nghiïm khùæc laånh luâng
quaá, chùèng daám noái nûäa, chó cuái àêìu lùång yïn, loâng noá xao xuyïën
böìi höìi khön taã.
   Tiïíu Long Nûä trao thïm àöi giaãi luåa trùæng, cöåt chùåt tuái vaâo
lûng noá nhû ngûúâi ta thùæt yïn ngûåa, tay phaãi tuöët kiïëm, tay traái
dùæt noá ài laåi gêìn möåt bûác tûúâng, nghiïm nghõ baão:
    - Khi àûúåc lïånh xuêët mön, mi phaãi tuyïåt àöëi thi haânh ngay,
luác ra àïën cûãa phaãi xö taãng àaá àïí vêån àöång cú quan àoáng kñn Cöí
Möå àaâi nhû àaä dùån. Lyá Maåc Thu sû baá muön phêìn hiïím aác, nïëu mi
chêåm trïî laâm hoãng kïë hoaåch cuãa ta thò nguy hiïím lùæm, nghe chûa?
               uá
   Dûúng Qua miïîn cûúäng c i àêìu vêng daå, ruöåt röëi nhû tú.
Tiïíu Long Nûä dùån thïm:
   - Nïëu mi khöng laâm theo lúâi ta baão, mai sau ta chïët cuäng coân
oaán hêån mi àúâi àúâi.
   Noái xong naâng nùæm tay Dûúng Qua dùæt ra khoãi möå. Biïët bao
nhiïu lêìn thêìy troâ àaä nùæm tay nhau, nhûng trong nhûäng lêìn trûúác,
möîi lêìn nùæm tay Tiïíu Long Nûä thêëy laånh nhû bùng tuyïët, traái laåi
lêìn naây noá caãm thêëy baân tay Tiïíu Long Nûä siïët chùåt tay noá vaâ
hònh nhû coá möåt luöìng nhiïåt khñ chuyïín qua ngûúâi, sûúãi êëm caã coäi
loâng vaâ noá thêëy toaân thên nhû rung chuyïín. Böîng chöëc noá thêëy

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  204

nhiïåt àöå trong ngûúâi thay àöíi bêët thûúâng, luác êëm, luác laånh, chùèng
hiïíu vò sao?
   Hai ngûúâi cuâng bûúác àïën trûúác möåt taãng àaá röìi dûâng laåi. Tiïíu
Long Nûä kheä dùån:
   - Thêìy troâ Lyá Maåc Thu àang àûáng phña sau kia, ta seä khiïu
chiïën cuâng Lyá Maåc Thu vaâ duå noá ài xa dêìn, mi chùæc phaãi àêëu cuâng
Höìng Lùng Ba, nïn sûã duång Ngoåc phong sa àïí chöëng cûå vúái noá
nheá.
    Ngoåc phong sa laâ möåt vuä khñ hïët sûác àùåc biïåt, vö cuâng lúåi haåi
cuãa phaái Cöí Möå. Lêm Triïìu Anh súã dô nöíi tiïëng laâ nhúâ hai moán khñ
giúái kyâ laå: Bùng phaách ngên vaâ Ngoåc phong sa.
    Ngoåc phong sa laâ möåt loaåi kim tiïu hònh luåc giaác àaä àûúåc töi
luyïån bùçng noåc àöåc cuãa giöëng ong trùæng, noá tuy beá nhoã nhûng nhúâ
nùång, nïn coá thïí phoáng ài rêët xa vaâ maånh. Têìm têën cöng cuãa noá
rêët bao la. Tuy nhiïn vò chêët àöåc cuãa noá rêët lúåi haåi nïn Lêm Triïìu
Anh chó sûã duång trong nhûäng trûúâng húåp àùåc biïåt cêìn thiïët maâ
thöi. Khi àaä cao siïu, baãn lônh àaä àaåt àïën mûác thûúång thùng, baâ
khöng mêëy khi sûã duång àïën nûäa vò xem noá nhû laâ loaåi aám khñ.
   Súã dô biïët àûúåc baãn chêët Lyá Maåc Thu aác àöåc, nïn sû phuå Tiïíu
Long Nûä chó daåy naâng Bùng phaách ngên chêm, maâ khöng truyïìn
thuå Ngoåc phong sa.
    Trong luác têm thêìn röëi loaån, yá chñ bêët àõnh, Dûúng Qua nghe
lúâi dùån nhû gioá thoaãng qua, tûå nhiïn gêåt àêìu vêng daå, chûa nghô
àïën viïåc thi haânh seä ra sao.
   Dùån vûâa dûát lúâi Tiïíu Long Nûä vêån duång thêìn khñ, naåt lúán
möåt tiïëng, giú chên àaåp taãng àaá vùng ài núi khaác, röìi vung tay
vung hai giaãi luåa trùæng àöåt nhiïn têën cöng thêìy troâ Lyá Maåc Thu vaâ
Höìng Lùng Ba.
   Luác bêëy giúâ Lyá Maåc Thu àang vêån cöng khai giaãi yïëu huyïåt
cho Höìng Lùng Ba vûâa xong, cùn dùån caách thûác àïì phoâng vaâ àûa
mùæt quan saát àõa thïë dûå àõnh duâng lûåc phaá cûãa ài ra. Khöng ngúâ
Tiïíu Long Nûä xuyïn qua ngoä kñn têën cöng bêët thònh lònh, khiïën
naâng vöåi vaä muáa phêët trêìn thöëng traã maänh liïåt. Giaãi luåa baåch vaâ

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     205

phêët trêìn laâ nhûäng vuä khñ mïìm dõu nhu chuyïín, muáa tñt lïn,
quyïån chùåt lêîn nhau tröng rêët àeåp mùæt. Múái nhòn vaâo thò thêëy nheå
nhaâng, uyïín chuyïín nhûng caã hai àöëi thuã àaä phñ vaâo àoá biïët bao
nhiïu cöng phu nöåi lûåc.
    Caâng nhòn thêëy sûå mïìm dõu thûúát tha vaâ lúåi haåi cuãa giaãi luåa
bao nhiïu, Lyá Maåc Thu caâng nghô caâng cùm giêån sû phuå àaä bêët
cöng vò thaânh kiïën àöëi vúái mònh, khöng truyïìn thuå cho nhûäng thïë
voä àöåc àaáo huyïìn aão nhû vêåy.
   Riïng Höìng Lùng Ba, tûâ xûa àïën nay vêîn tûå kiïu tûå àaåi, cho
rùçng trïn àúâi ngoaâi sû phuå chùèng biïët nïí vò ai, nay bõ Dûúng Qua
duâng kïë giaã àiïn, giaã daåi, gaåt gêîm, àiïím huyïåt, trong loâng hêåm
hûåc vö cuâng.
   Vûâa thêëy hùæn naâng gêìm lïn möåt tiïëng, vung kiïëm cheám liïìn,
naâng vûâa xöng túái vûâa nghiïën rùng baão:
   - AÂ thùçng oùæt con ranh maänh, phen naây cho mi nïëm taâi ta.
   Naâng vung kiïëm, têån lûåc cheám xaã vaâo mònh Dûúng Qua
khöng chuát nhên nhûúång. Dûúng Qua cuäng muöën diïîu cúåt thïm
mêëy cêu choåc giêån, nhûng nhêån thêëy Höìng Lùng Ba quaá hung
hùng, cöë tònh haå saát mònh, hún nûäa vò coäi loâng àang àau xoát sùæp
phaãi xa lòa sû phuå thên yïu, nïn noá chùèng coân buång daå naâo têën
cöng, chó traánh neá cêìm chûâng maâ thöi.
   Thêëy vêåy Höìng Lùng Ba, tûúãng hùæn khöng coá taâi nghïå bao
nhiïu, thêìm nghô vò mònh sú yá àïí bõ àiïím nhùçm yïëu huyïåt àïën nöîi
buãn ruãn caã ngûúâi nïn loâng caâng bûåc tûác vaâ ên hêån.
   Phña Lyá Maåc Thu vaâ Tiïíu Long Nûä laân luåa baåch vaâ boáng
phêët trêìn xoùæn laåi nhau, phuát chöëc àaä trïn mûúâi hiïåp bùæt phên
thùæng baåi.
   Àöåt nhiïn Lyá Maåc Thu heát lúán:
   - Sû muöåi haäy múã mùæt xem baãn lônh cuãa ta naây.
   Noái röìi naâng chuyïín thïë bêët ngúâ àaão ngûúåc cêy phêët trêìn
chùåt maånh giaãi luåa baåch àûát laâm àöi, kïí ra duâng möåt cêy phêët trêìnhttp://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                206

maâ cùæt àûát àûúåc nhung luåa, quaã khñ lûåc thêìn cöng cuãa naâng àaä
thuöåc haång siïu àùèng múái laâm nöíi.
    Nhûng Tiïíu Long Nûä vêîn àiïìm nhiïn khöng chuát bêën loaån
vaâ traã lúâi:
   - Khaá àêëy, sû tyã cuäng coân xûáng àaáng möåt àïå tûã hûäu haån cuãa
phaái Cöí Möå àaâi..
   Noái xong, naâng duâng hai tay muáa tñt nhung luåa coân laåi, möåt
àêìu cuöën chùåt vaâo caán, möåt àêìu bao quyïån àêìu phêët trêìn, röìi
chuyïín lûåc xoay ngûúåc möåt voâng, hai nhung luåa àaä bûát gaäy cêy
phêët trêìn laâm hai khuác.
    Sûå phaãn ûáng quaá maänh liïåt vaâ bêët ngúâ, Lyá Maåc Thu khöng
kõp giûä vuä khñ, phaãi buöng tay cho hai àoaån phêët trêìn rúi xuöëng
àêët, röìi muáa chûúãng xöng vaâo têën cöng luön.
   Têët caã sûå bûåc tûác têåp trung vaâo hai caánh tay chûúãng lûåc toãa
ra hïët sûác maänh liïåt, chêën àöång caã khöng khi nhû möåt luöng cuöìng
phong. Tiïíu Long Nûä tûå lûoång sûác mònh khöng thïí thùæng àûúåc nïn
muáa giaãi luåa choáng àöëi cêìm chûâng vaâ thöëi lui dêìn vaâo phña trong.
    Lyá Maåc Thu thêëy vêåy boã buång mûâng thêìm, naâng àêu coá biïët
sûå ruát lui naây àaä coá dûå àõnh tñnh toaán tûâ trûúác.
   Dêìn dêìn Tiïíu Long Nûä luâi saát vaách tûúâng, hai chên dêåm vaâo
möåt phiïën àaá àïí laâm àiïìm tûåa, àûa mùæt nhòn àùçng xa, thêëy Dûúng
Qua àang uïí oaãi àaánh cêìm chûâng vúái höìng Lùng Ba, naâng goåi lúán:
   - Qua nhi, haäy ài cho mau.
   Vûâa quaát, naâng tung chên àaåp maånh vaâo phiïën àaá, tûác thò
vaách àaá tûå nûát ra möåt àûúâng vûâa möåt ngûúâi chui loåt.
    Tiïíu Long Nûä gia tùng nöåi lûåc quyïët têm cêìm chên Lyá Maåc
Thu àïí Dûúng Qua coá àuã thúâi giúâ chaåy thoaát nhûng thêëy noá vêîn uïí
oaãi àêëu cêìm chûâng vúái Höìng lùng Ba, naâng giêån quaá theát lïn:
   - Qua nhi, ngûúi khöng tuên lïånh ta sao?
    Tiïëng theát vang lïn nhû xeá maân khöng khñ êm u cuãa Cöí Möå
àaâi, dû êm voång laåi trong mêëy tûâng vaách àaá.


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      207

   Vò quaá bõn rõn nïn Dûúng Qua khöng muöën ài ngay, àûa mùæt
nhòn sû phuå lêìn choát, coäi loâng tan naát, têm tû giao àöång, àûúâng
kiïëm bêën loaån suyát chöëc nûäa àaä bõ Höìng Lùng Ba thñch vaâo höng.
   Hùæn vöåi vaâng têåp trung yá chñ chöëng àúä, nhòn thêëy Tiïíu Long
Nûä àang bêåm möi àaánh cêìm chên Lyá Maåc Thu nïn miïîn cûúäng lui
dêìn vaâo ngaách àaá.
    Tiïíu Long Nûä àûa mùæt nhòn theo, caãm thêëy thêìn trñ nheå
nhaâng phúi phúái, dûúâng nhû chñnh naâng thoaát naån. Khi boáng
Dûúng Qua vûâa qua khoãi khe àaá, naâng caãm àöång quaá thúã phaâo möåt
caái. Têm tû xuác àöång, nöåi lûåc suy giaãm bêët ngúâ, quyïìn thïë röëi loaån.
Tröng thêëy, Lyá Maåc Thu rêët ngaåc nhiïn tuy nhiïn naâng khöng boã
qua cú höåi gia tùng têën cöng túái têëp vaâ àiïím truáng huyïåt "höìi töng"
khiïën Tiïíu Long Nûä loaång choaång ngaä lùn ra àêët, miïång traâo maáu
tûúi. Nhòn thêëy sû phuå lêm nguy, Dûúng Qua khöng coân kïí gò nûäa,
vöåi theát lúán:
   - Khöng àûúåc haåi sû phuå ta, khöng àûúåc haåi cö nûúng ta.
   Hùæn bêët chêëp hiïím nguy, tung mònh phoáng thùèng vaâo giûäa
hai ngûúâi, öm choaâng lêëy Lyá Maåc Thu.
   Àang thùæng thïë böîng bõ Dûúng Qua öm chêìm lêëy mònh, bêët
chêëp luêåt lïå nguyïn taâi voä cöng, Lyá Maåc Thu caãm thêëy naâng baâng
hoaâng, caã ngûúâi toaân thên rung àöång búãi möåt caãm giaác kyâ laå.
    Dûúng Qua ranh maänh siïët chùåt vaâo nûãa thên ngûúâi vaâ coå
xaát vaâo vêåt sinh lyá cuãa Lyá Maåc Thu. Naâng àoã bûâng àöi maá, khöng
biïët caách naâo àöëi phoá cuäng nhû trûúác kia cuäng gùåp trûúâng húåp naây,
naâng àaä àïí têm trñ xao xuyïën àïën nöîi bõ chim höìng têën cöng phaá
huyã möåt mùæt. Suöët bao nhiïu nùm lûu laåc giang höì, Lyá Maåc Thu
chûa coá dõp naâo bõ kñch thñch àöìng tònh, lêìn naây sûå àuång chaåm vúái
Dûúng Qua cuäng nhû lêìn trûúác úã Giang Nam, naâng caãm thêëy möåt
caãm giaác vûâa múái laå vûâa thñch thuá, khöng coân tûå chuã àûúåc nûäa.
    Sûå thay àöíi àöåt ngöåt naây laâ möåt dõp hiïëm coá àïí tiïíu Long Nûä
giaãi nguy. Naâng tung ngûúâi ngöìi dêåy, nhòn thêëy Lyá Maåc Thu bõ
Dûúng Qua öm choaâng caã thên hònh maâ khöng phaãn ûáng chöëng cûå
thò ngaåc nhiïn. Böîng Höìng Lùng Ba vung kiïëm cheám maånh vaâo

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 208

ngûúâi Dûúng Qua vaâ Lyá Maåc Thu khiïën caã hai ngûúâi lùn long loác
ra xa traánh khoãi luöìng kiïëm cuãa Höìng Lùng Ba. Höìng Lùng Ba
cheám huåt mêët trúán teá nhuãi vïì phña bïn kia.
     Tiïíu Long Nûä heát lúán:
     - Dûúng Qua, chaåy mau, chaåy mau!
     Dûúng Qua vêîn khöng rúâi thên hònh Lyá Maåc Thu, miïång
àaáp:
   - Cö nûúng thoaát ài. Töi àaä öm chùåt àûúåc sû baá röìi, cö nûúng
thûâa dõp thoaát thên thò hún.
   Lyá Maåc Thu böîng chúåt tónh trñ, nhêån àõnh tònh hònh quaá
nguy hiïím, thêëy mònh àang úã vaâo thïë bõ àõch têën cöng hai phña,
cêìn phaãi vêån cöng àöëi phoá thoaát khoãi àöi tay cuãa Dûúng Qua.
Nhûng laå quaá, thên raåo rûåc, mïìm nhuän, nhû mêët caã sinh lûåc giûäa
hai caánh tay cuãa chaâng thanh niïn naây, khöng coân àuã sûác àiïìu
khiïín cûã àöång cuãa mònh nûäa.
   Tiïíu Long Nûä hïët sûác ngaåc nhiïn vò möåt ngûúâi baãn lônh cao
cûúâng nhû sû tyã, taåi sao laåi bêët lûåc trûúác Dûúng Qua?
   Naâng àang suy nghô böîng thêëy Höìng Lùng Ba muáa kiïëm têën
cöng Dûúng Qua theo möåt thïë khaác. Naâng nöíi noáng tûå nghô:
     - Con ranh naây quaã vö lïî, phaãi cho hùæn nïëm thûã möåt àoân múái
àûúåc.
    Noái xong, naâng tung quyïìn lanh nhû chúáp àaánh vaâo hai cöí
tay cuãa Höìng Lùng Ba, khiïën hai lûúäi kiïëm chaåm maånh vaâo nhau
rang raãng, lûãa xeåt tûá tung. Höìng Lùng Ba caãm thêëy hai tay tï liïåt,
vöåi vaâng thöëi lui nùm bûúác.
   Laân lûãa xeåt roåi saáng trong chöëc laát, Lyá Maåc Thu àang nùçm
goån trong loâng Dûúng Qua böîng thêëy àöi mùæt Tiïíu Long Nûä quùæc
lïn möåt caách dõ thûúâng nhòn mònh.
   Naâng caãm thêëy e theån vò caái nhòn nghi ngúâ xoi búái êëy, nïn vöåi
duâng cuâi choã thuác maånh vaâo höng Dûúng Qua theát lúán:
     - Thùçng ranh con tiïíu tûã, muöën chïët hay sao?


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     209

   Noái xong, naâng phi thên tung mònh àûáng lïn vaâ têën cöng
ngay vaâo Tiïíu Long Nûä.
   Tûå thêëy mònh chûa hïët bïånh, khöng àuã sûác cûå àûúng vúái
ngûúâi sû tyã àang hùçn hoåc vò cùm húân, Tiïíu Long Nûä theát lúán vaâo
mùåt Dûúng Qua:
   - Qua nhi, mi nhêët àõnh khöng tuên lïånh ta phaãi khöng?
   Dûúng Qua khêín khoaãn àaáp:
    - Thûa cö nûúng, luác naâo töi cuäng tuyïåt àöëi phuåc tuâng mïånh
lïånh cö nûúng. Nhûng lêìn naây xin cö nûúng cho pheáp töi traái lïånh
vò töi tha thiïët muöën cuâng söëng chïët bïn caånh cö nûúng maâ thöi.
   Nghe qua nhûäng lúâi noái quaá û chñ thiïët, Tiïíu Long Nûä caãm
thêëy loâng rung àöång böìi höìi, röìi chùèng kïí àïën chûúãng lûåc nhû vuä
baäo cuãa Lyá Maåc Thu àang aâo aåt têën cöng mònh, phoáng túái nhû àiïån
xeåt àûa tay öm ngay mònh Dûúng Qua röìi phi thên chaåy mêët.
   Lyá Maåc Thu tung mònh àuöíi theo, miïång goåi:
   - Àûâng chaåy, haäy dûâng laåi ngay.
   Tiïíu Long Nûä quay mònh phoáng laåi möåt muäi Ngoåc phong sa,
Lyá Maåc Thu thêëy möåt lùçn xeåt àïìu coá thoaãng muâi mêåt ong thúm
phûác thò thêët kinh. Tuy chûa biïët loaåi vuä khñ naây, nhûng trûúác àêy
coá nghe sû phuå thûúâng noái Ngoåc phong sa möîi luác bay ài coá thoaát
ra muâi mêåt ong nïn thoaáng ngûãi muâi naây naâng àaä àoaán ra sû muöåi
duâng loaåi vuä khñ lúåi haåi àoá àïí àöëi phoá. Lyá Maåc Thu vöåi vaâng nhaãy
xuöëng àïí traánh, röìi keáo luön Höìng Lùng Ba phoáng mònh vïì phña
sau chaåy tröën.
   Tûác thò xung quanh coá tiïëng chuyïín àöång êìm êìm, rung àöång
caã möåt vuâng, Tiïíu Long Nûä àaä vêån chuyïín maáy moác trong Möå Àaâi,
di chuyïín nhûäng taãng àaá cûåc kyâ to lúán àïí che chöî êín nêëp.
   Hai ngûúâi cuâng theo möåt àûúâng bñ mêåt àoá ra khoãi möå àaâi.
Dûúng Qua sung sûúáng quaá, chaåy lùng xùng theo Tiïíu Long Nûä vaâ
thûa vúái Tiïíu Long Nûä:
   - Xin cö nûúng cho pheáp töi vêån chuyïín khöëi àaá khöíng löì mön
Cöí Möå àïí chön söëng thêìy troâ nûä àaåo cö naây cho röìi.

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 210

   Vûâa noái xong, hùæn loay hoay tòm chöët, nhûng Tiïíu Long Nûä
khoaát tay baão:
    - Khoan, haäy chúâ ta vaâo trong trûúác àaä.
    Dûúng Qua kinh haäi tröë mùæt nhòn naâng, êëp uáng hoãi:
    - Cö nûúng baão sao?
    Tiïíu Long Nûä àiïìm nhiïn giaãi thñch:
   - Khi sû phuå truyïìn ngöi möå naây cho ta, ngûúâi àaä cùn dùån
söëng chïët phaãi vônh viïîn úã àêy khöng bao giúâ àûúåc boã ài hay
truyïìn laåi cho ngûúâi khaác.
    Dûúng Qua noái:
   - Nhûng ta àaä lêëp ngoä röìi. Hoå úã trong êëy seä chïët nay mai coá gò
àaáng quan têm àêu maâ cö nûúng e ngaåi.
    Tiïíu Long Nûä àaáp:
  - Ta phaãi trúã vaâo, söëng chïët úã trong möå theo lúâi cuãa sû phuå,
khöng phaãi nhû mi àûúåc.
    Noái röìi naâng buöìn rêìu nhòn ngay mùåt Dûúng Qua.
    Dûúng Qua àau àúán nùæm hai tay sû phuå chêåm raäi tha thiïët
noái:
    - Thûa cö nûúng, lúâi noái cuãa cö nûúng quaã chñ lyá.
   Noái röìi noá buöìn rêìu nhòn naâng maäi. Tay trong tay, naâng caãm
thêëy soáng loâng daâo daåt, cöë neán sûå rung caãm cuãa con tim trong giêy
phuát trûúác giúâ biïåt ly.
   Nhûng naâng böîng cöë gùæng neán ngùn tònh caãm, ruát vöåi tay ra,
chaåy vuåt vaâo Cöí Möå vaâ heát lúán:
   - Mi haäy haå àaá lêëp kñn löëi vaâo! Mau lïn, haå gêëp ài, àûâng do
dûå nûäa.
http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                       211
                  HÖÌI 19

   BÑ MÊÅT CUÃA THAÅCH THÊËT - MÖÅT LÖËI THOAÁT THÊN   Dûúng Qua baâng hoaâng àûáng yïn nhû tûúång àaá. Hùæn hñt möåt
húi daâi, cöë thu hïët nghõ lûåc àïí haânh àöång. Muâi hoa rûâng ngaâo ngaåt
thöng qua muäi laâm Dûúng Qua ngêy ngêët. Hùæn àûa mùæt nhòn trúâi,
thêëy nhûäng vò sao nhêëp nhaáy, lêím bêím:
   - Lêìn choát mònh nhòn sao taåi núi àêy.
    Röìi hùæn quaã quyïët chaåy qua phña traái, àïën chên têëm bia àaá
trûúác cûãa Möå, àûa tay súâ soaång tòm chöët àaá troân. Tòm thêëy röìi, hùæn
vêån duång nöåi lûåc àûa tay àêíy maånh laâm bêåt tung chöët êëy ra. Tûác
thò möåt luöìng caát nhoã tûâ löî êëy phuåt ra nhû voâi nûúác. Bïn trïn taãng
àaá vaån cên bùæt àêìu chuyïín àöång.
    Ngaây xûa, luác kiïën thiïët cûãa Möå Àaâi, Vûúng Truâng Dûúng àaä
vêån duång nöåi lûåc phi thûúâng, àûa taãng àaá nùång bùçng sûác haâng mêëy
trùm ngûúâi lïn bïå cao, ùn liïìn bïn trong bùçng möåt löî höíng coá chûáa
àêìy caát nhoã, duâng chöët àaá bõt laåi, khi chöët àaá bêåt ra, caát trong taãng
àaá seä mêët thùng bùçng rúi xuöëng aán ngûä löëi ra vaâo Cöí Möå.
    Vò sûác eáp cuãa taãng àaá quaá nùång, àêíy caát traâo ra maånh quaá,
sûác chuyïín àöång êìm êìm.
   Nghe têìng àaá chuyïín, Tiïíu Long Nûä biïët giúâ phuát chia ly àaä
àïën, naâng àûa mùæt àêìy lïå nhòn theo boáng daáng àûáa hoåc troâ thên
yïu, con tim chan chûáam daåt daâo tònh caãm.
   Nhûng böîng dûng naâng theát lïn möåt tiïëng vò ngaåc nhiïn vaâ
kinh khuãng!
   Khi taãng cûå thaåch rúi xuöëng gêìn àïën mùåt àêët, thònh lònh
Dûúng Qua phi thên phoáng qua khe húã nhû möåt boáng múâ. Chó
chêåm möåt tyá laâ thên hònh hùæn bõ sûác àaá àeâ eáp naát nhû caám.
   Vûâa thoaát khoãi taãng àaá, Dûúng Qua vöåi thûa:

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  212

   - Thûa cö nûúng, chùæc bêy giúâ Cö nûúng khöng coân núä àuöíi
xua töi ài nûäa.
    Tiïíu Long Nûä böìi höìi caãm àöång, àûáng lùång yïn möåt chêåp röìi
noái:
   - Thöi, àõnh mïånh àaä khiïën vêåy thò caâng hay. Chuáng ta
chung chïët núi àêy vêåy.
    Noái xong, naâng nùæm tay Dûúng Qua ài vaâo phña trong.
    Luác bêëy giúâ Lyá Maåc Thu vaâ Höìng Lùng Ba àang loay hoay
tòm löëi thoaát trong nöåi thêët nhûng chûa coá. Böîng nghe tiïëng noái
cuãa Tiïíu Long Nûä, naâng mûâng quaá vöåi nhòn ra thò Tiïíu Long Nûä
àaä àïën trûúác mùåt àiïìm nhiïn noái:
    - Sû tyã haäy theo töi vaâo àêy.
    Lyá Maåc Thu nghe noái, nghô thêìm:
   - Khöng biïët hùæn àûa mònh ài àêu àêy. Taåi núi naây àêìy dêîy
caác maáy moác vaâ caåm bêîy, vö yá möå chuát laâ mêët maång ngay. Nïëu
hùæn cöë haåi mònh laâm sao traánh nöíi.
    Tiïíu Long Nûä khöng chúâ Lyá Maåc Thu traã lúâi àaä noái tiïëp:
  - Töi seä àûa sû tyã vaâo baái kiïën linh cûäu sû phuå. Dêîu sû tyã
khöng muöën cuäng khöng thïí àûúåc.
    Lyá Maåc Thu noái:
   - Thöi, ngûúâi àûâng hoâng àem sû phuå ra àïí doåa naåt hay gaåt
gêîm ta nûäa.
   Tiïíu Long Nûä khöng àaáp, chó móm cûúâi röìi lùèng lùång ài trûúác
dêîn àûúâng.
   Thêëy thaái àöå cuãa Tiïíu Long Nûä nghiïm trang, lúâi leä àûáng
àùæn khöng thïí khöng nghe, nïn thêìy troâ Lyá Maåc Thu phi lùång leä
bûúác theo nhûng trong loâng vêîn lo êu, luön luön chuá yá àïì phoâng.
   Tiïíu Long Nûä àiïìm nhiïn dùæt Dûúng Qua ài trûúác hònh nhû
khöng maãy may lo ngaåi coá thïí bõ thaây troâ Lyá Maåc Thu têën cöng
thònh lònh vaâo sau lûng.


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     213

    Möåt chêåp sau moåi ngûúâi àaä àïën phoâng àaá, núi quaân linh cûäu
caác bêåc tiïìn böëi.
   Lyá Maåc Thu vöën möåt loâng kñnh mïën sû phuå. Nhûng tûâ trûúác
àïën nay chûa bao giúâ naâng àûúåc pheáp àùåt chên àïën cùn nhaâ taáng
naây, nay àûúåc Tiïíu Long Nûä àûa àïën, böîng naâng coá yá nghô cùm
húân oaán traách sû phuå àaä xem thûúâng mònh vaâ troång tin Tiïíu Long
Nûä.
   Naâng hùçm hùçm noái lúán:
   - Tònh thêìy troâ giûäa ta vaâ sû phuå àaä cùæt àûát tûâ lêu. Ngaây nay
ngûúi coân muöën àûa ta àïën àêy àïí laâm gò nûäa?
   Tiïíu Long Nûä àaáp:
   - Sû tyã, taåi àêy coân hai chiïëc quan taâi do sû phuå daânh laåi cho
töi vaâ sû tyã. Vêåy tuây yá sû tyã lûåa choån möåt caái.
   Röìi naâng àûa tay chó vaâo hai chiïëc quan taâi àùåt vaâo cuöëi
phoâng.
   Lyá Maåc Thu nöíi noáng naåt lúán:
   - Tiïån tyâ quaá lúán gan daám àuâa cúåt cuâng ta luác naây?
   Vûâa noái, naâng tung ra möåt chûúãng lûåc vaâo ngûúâi Tiïíu Long
Nûä nhûng vò trong phoâng töëi, mùæt naâng laåi chöåt, trong luác noáng
naãy böåp chöåp, chûúãng naâng àaä ài trêåt muåc tiïu. Tiïíu Long Nûä vêîn
bònh tônh noái:
   - Sû tyâ àûâng noáng naãy luác naây vö ñch.
   Lyá Maåc Thu trúån mùæt hoãi:
   - Vò sao?
   Naâng móm cûúâi àaáp:
    - Vò löëi ra vaâo cuãa Cöí Möå àaä bõ àoaån Long thaåch aán ngûä mêët
röìi, chuáng ta vônh viïîn bõ nhöët núi àêy khöng coân löëi thoaát.
   Lyá Maåc Thu àiïëng höìn, mùåt maây taái meát, têët caã sûå giêån dûä
tiïu tan, nhûúâng chöî cho nöîi lo êu súå sïåt.http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 214

   Tuy chûa hiïíu roä hïët caác cú cêëu trong Cöí Möå àaâi, nhûng Lyá
Maåc Thu cuäng hiïíu roä àûúåc phêìn naâo vïì àoaån Long thaåch.
   Khi àaä duâng àoaån Long thaåch thêåt àaä gùåp phi bûúác àûúâng
cuâng. Naâng suy nghô khöng hiïíu taåi sao àaä coá Ngoåc phong sa trong
tay maâ Tiïíu Long Nûä coân duâng àïën biïån phaáp tuyïåt voång naây di
chuyïín àoaån Long thaåch bïë tùæc Cöí Möå àaâi maâ chön söëng caã böën
maång núi àêy?
    Naâng ngûúác mùåt hoãi gùçn Tiïíu Long Nûä:
    - Thïë Sû muöåi coân biïët coá löëi naâo khaác nûäa khöng?
    Tiïíu Long Nûä bònh thaãn àaáp:
    - Hïët röìi! Sû tyã cuäng thûâa hiïíu möåt khi àoaån Long thaåch àaä
rúi, Möå Àaâi vúái thïë giúái bïn ngoaâi àaä vônh viïîn biïën thaânh hai vuä
truå riïng biïåt.
    Quaá thêët voång, Lyá Maåc Thu tuám lêëy aáo Tiïíu Long Nûä quaát
lúán:
    - Ngûúi àaä noái laáo àïí lûâa döëi ta!
   Trûúác veã höët hoaãng cuãa ngûúâi sû tyã àaä cao niïn vêîn coân thiïët
tha vúái cêu tham sanh uáy tûã, Tiïíu Long Nûä vêîn àiïìm tônh laâm
thinh khöng traã lúâi.
    Tröng thêëy thaái àöå cuãa naâng nhû thïë, Lyá Maåc Thu caâng bêën
loaån têm thêìn vò thêëu hiïíu Tiïíu Long Nûä àaä noái thêåt.
    Quaá tuyïåt voång naâng mñm möi noái:
    - Nhû thïë, thaây troâ ngûúi phaãi chïët trûúác.
   Noái xong naâng vêån duång nöåi cöng vaâo baân tay phoáng möåt
chûúãng vaâo ngûúâi Tiïíu Long Nûä maånh nhû sêëm seát.
   Dûúng Qua lêåp tûác phi thên xöng vaâo, xö sû phuå lïåch qua
möåt bïn thoaát khoãi chûúãng lûåc cuãa Lyá Maåc Thu, miïång theát lúán:
    - Khöng àûúåc haå saát cö nûúng töi, haäy giïët töi trûúác àaä.
   Noái xong, hùæn àûáng chùæn giûäa hai ngûúâi, tay buöng thùèng
sau lûng, ngûåc ûúän ra trûúác àêìy veã kiïu huâng, mùæt hiïn ngang


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     215

nhòn thùèng vaâo mùåt Lyá Maåc Thu nhû chúâ àúåi caái chïët khöng chuát
súå sïåt.
   Lyá Maåc Thu ngûâng tay cûúâi nhaåt:
    - AÂ, thùçng oùæt con, maây hïët loâng baão vïå cö nûúng maây àïën thïë
sao? Nïëu maây thêåt têm muöën chïët thay cö nûúng maây thò haäy noái
lúán lïn cho ta nghe naâo?
    Naâng vûâa noái vûâa xoâe baân tay àaä nöíi danh Xñch luyïån thêìn
chûúãng, mùæt múã lúán nhòn sûäng vaâo Dûúng Qua nhû thuác giuåc traã
lúâi gêëp.
   Dûúng Qua vêîn bònh tônh tônh àaáp:
   - Ta quyïët thïë, ngûúi cûá giïët ài.
   Lyá Maåc Thu thêëy chöìn tay trûúác thaái àöå quaá kiïu huâng cuãa
Dûúng Qua liïìn dûâng tay laåi, röìi àûa mùæt nhòn thêëy thanh trûúâng
kiïëm coân caâi bïn lûng, liïìn tuám lêëy hùæn naåt lúán:
   - Ta cho mi biïët, ta chùèng cêìn giïët caã hai, maâ chó giïët möåt
àûáa thöi. Vêåy tuây yá mi muöën ta giïët mi hay Tiïíu Long Nûä, cûá lûåa
choån ài, vaâ traã lúâi gêëp.
   Dûúng Qua chùèng theâm traã lúâi, àöi mùæt àùm àùæm nhòn vïì
phña Tiïíu Long Nûä àêìy veã luyïën aái hònh nhû bêët chêëp caã lúâi doåa
naåt cuãa con ngûúâi àa saát Xñch luyïån tiïn tûã. Trûúác möëi tònh thêm
nghôa troång, gùæn boá nhû keo sún, duâ kiïëm sùæt hay thêìn chûúãng
cuäng khöng nghôa lyá gò nûäa.
   Lyá Maåc Thu vûát kiïëm xuöëng àêët thúã daâi cheáp miïång noái:
   - Sû muöåi, àïën nay sû muöåi àaä àûúåc giaãi lúâi phaát thïå ngaây
xûa trûúác sû phuå, giúâ phuát naây sû muöåi coá quyïìn tûå yá thoaát ly khoãi
Möå Àaâi naây.
   Tiïíu Long Nûä vaâ Dûúng Qua ngú ngaác nhòn nhau chùèng hiïíu
naâng muöën noái gò.
   Nguyïn trûúác kia Lêm Triïìu Anh haäm mònh trong ngöi Cöí
Möå naây laâ vò giûäa naâng vaâ Vûúng Truâng Dûúng coá möåt möëi tònh
ngang traái. Naâng àaä àem loâng yïu mïën ngûúâi thanh niïn taâi ba
kia vúái möåt möëi tònh tuyïåt voång maâ khöng bao giúâ göåt rûãa àûúåc. Vò

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 216

vêåy nïn naâng àaä àõnh ra möåt quy tùæc bêët khaã di dõch cho têët caã nûä
àïå tûã naâo àaä khoaác aáo sû mön truá nguå taåi Cöí Möå àaâi, phaãi chung
thên khöng àûúåc rúâi khoãi Chung Nam sún, chó trûâ möåt trûúâng húåp
nïëu coá möåt chaâng trai naâo tònh nguyïån chïët thay cho mònh, thò lúâi
nguyïån naây múái giaãi àûúåc.
   Súã dô Lêm Triïìu Anh àùåt thïm ngoaåi lïå naây vò naâng nghô
trong giúái maây rêu, nhêët àõnh khöng coá möåt keã naâo thêåt tònh
chung thuãy àïën nöîi tònh nguyïån thïë maång cho ngûúâi mònh yïu.
Nhû thïë dêîu coá àùåt lïå nhûng chùæc khöng thïí naâo xaãy ra àûúåc.
   Chñnh baãn thên cuãa Lyá Maåc Thu khöng daám phaát thïå vò
naâng cuäng khöng thïí tin àûúåc boån nam nhi, vaâ trong àúâi tònh aái
cuãa naâng vêîn coân möåt vïët àen ghi sêu trong têm khaãm maâ luác naâo
naâng cuäng muöën lêëy maáu àïí göåt rûãa cho xong.
   Ngaây nay chñnh tai Lyá Maåc Thu àaä nghe Dûúng Qua tûå
nguyïån chïët thay cho Tiïíu Long Nûä, naâng cuäng hïët sûác ngaåc
nhiïn, vaâ böìi höìi caãm kñch. Tuy nhiïn nhûäng lúâi naây khöng khoãi
ghi vaâo loâng naâng möåt sûå xoát xa thêëm thña luác nghô àïën söë phêån
hêím hiu giûäa mònh vaâ Luåc Triïín Nguyïn.
   Naâng cheáp miïång noái:
   - Sû muöåi, quaã em laâ con ngûúâi töët phûúác!
   Noái xong, naâng nhû àiïn cuöìng khöng coân suy nghô gò nûäa
thñch maånh muäi kiïëm vaâo cöí Dûúng Qua.
   Tiïíu Long Nûä vöåi vung tay phoáng ngay möåt ngoån Ngoåc phong
sa àïí cûáu nguy cho àïå tûã. Lûúäi gûúm bõ Ngoåc phong sa chaåm vaâo
àaánh xoaãng möåt tiïëng lúán, rúi ngay xuöëng àêët.
    Lyá Maåc Thu vöåi nùçm xoaâi ra àïí traánh aám khñ. Tiïíu Long Nûä
àûa tay keáo Dûúng Qua phi thên phoáng vïì phña trûúác vaâ ngoaái àêìu
laåi noái:
    - Sû tyã, lúâi thïå cuãa töi coá thïí giaãi àûúåc hay khöng giúâ phuát
naây khöng coân nghôa lyá gò nûäa àêu. Àoaån Long thaåch àaä bïë kñn Möå
Àaâi, trûúác sau gò caã böën ngûúâi chuáng ta àïìu phaãi chïët caã. Àïí khoãi
laâm bêån loâng nhau, chuáng ta tòm möîi ngûúâi möåt núi riïng chïët cho
yïn thên töët hún.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      217

                       öå
   Noái xong naâng àûa tay bêëm vaâo m t chiïëc nuát bñ mêåt, möåt
taãng àaá trïn cao rúi àaánh sêìm xuöëng, ngùn caách möîi cùåp möåt núi.
    Traãi qua nhûäng giêy phuát quaá mïåt nhoåc vïì thïí xaác vaâ bêën
loaån vïì tinh thêìn, Tiïíu Long Nûä caãm thêëy tûá chi ruä rûúåi ài hïët nöíi.
Dûúng Qua phaãi dòu naâng ài chêìm chêåm àïën phoâng Tön Baâ àïí
dûúäng sûác. Àùåt naâng nùçm trïn giûúâng, röìi Dûúng Qua tòm hai caái
ly roát àêìy mêåt ong trùæng, nêng àêìu sû phuå àïí naâng uöëng möåt ly,
coân möåt ly tûå mònh uöëng caån.
   Tiïíu Long Nûä caãm thêëy thêìn trñ mïnh mang nhû traãi qua
cún aác möång, naâng nhòn Dûúng Qua chêåm raäi hoãi:
   - Qua nhi, taåi sao mi nhêët têm úã laåi cuâng chïët theo ta?
   Dûúng Qua chùæp tay lïî pheáp àaáp:
    - Thûa cö nûúng, trong àúâi töi chó coân möåt mònh cö nûúng laâ
ngûúâi chùm nom töi, àöëi xûã rêët töët vúái töi, nïn töi khöng ngêìn ngaåi
gò àïí chïët thay cö nûúng.
   Tiïíu Long Nûä gêåt àêìu hoãi thïm:
    - Mi nghô cuäng phaãi. Tuy nhiïn úã chöën àêy röìi ai cuäng phaãi
chïët, chó khaác laâ keã trûúác ngûúâi sau maâ thöi. Thiïët tûúãng khöng
cêìn phaãi tòm àïí giïët nhau laâm gò vö ñch.
   Dûúng Qua hoãi:
   - Taåi sao chuáng ta khöng thïí tòm möåt löëi naâo àïí thoaát ra
ngoaâi Cöí Möå?
   Tiïíu Long Nûä buöìn rêìu àaáp:
    - Cöí Möå àaâi kiïën truác vö cuâng kyâ diïåu. Khi àoaån Long thaåch
àaä rúi, möëi liïn laåc vúái thïë giúái bïn ngoaâi àaä chêëm dûát. Ta àaä baão
nhû thïë, mi àûâng nghô àïën viïåc thoaát thên vö ñch.
   Dûúng Qua lùång thinh thúã daâi.
   Tiïíu Long Nûä hoãi ngay:
   - Bêy giúâ mi nghô laåi vaâ höëi hêån viïåc àaä laâm phaãi khöng?
http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                218

    - Thûa cö nûúng, àûúåc úã bïn caånh cö nûúng töi khöng coân
thiïët àïën viïåc gò nûäa. Vúái cö nûúng, chùæc chùæn trïn thïë gian naây
khöng coân möåt thûá gò coân coá thïí caám döî töi àûúåc nûäa.
    Nghe Dûúng Qua thöët ra lúâi choát, Tiïíu Long Nûä böîng thêëy
coäi loâng thú thúái hên hoan nhû nhêëp phaãi ly rûúåu nöìng. Möåt luöìng
khñ noáng tûâ tûâ böëc lïn laâm ûãng höìng àöi maá. Naâng nhòn noá vaâ hoãi
thïm:
   - Nhûng taåi sao mi thúã daâi?
   Dûúng Qua àaáp:
   - Thiïët nghô giaá caã hai chuáng mònh àïìu haå sún, vúái cö nûúng
bïn caånh, töi seä àûa ài khùæp nhûäng núi sún thuãy hûäu tònh, nïëm
nhûäng caái àeåp thiïn nhiïn cuãa taåo hoáa, chùèng thuá võ lùæm sao? Vúái
baãn laänh cuãa cö nûúng, trïn àúâi naây dïî mêëy ai daám haâ hiïëp hay
khinh reã mònh àûúåc.
   Tûâ beá àïën lúán chó söëng trong Cöí Möå àaâi, chûa hïì hiïíu biïët
maãy may bïn ngoaâi, ngaây nay nghe Dûúng Qua kïí, nhû thïë, Tiïíu
Long Nûä cuäng suy nghô caãm thêëy loâng hiïëu kyâ raåo rûåc, muöën àûúåc
daåo xem cho biïët möåt phen.
    Nghô àïën àêy, bêët giaác naâng caãm thêëy trong huyïët quaãn maáu
noáng chaåy rêìn rêåt, tim àêåp maånh, loâng nön nao khöng thïí kòm giûä
àûúåc sûå bònh thaãn nhû ngaây xûa. Naâng àoaán àoá laâ möåt hiïån tûúång
suy yïëu cuãa tinh thêìn vaâ cú thïí vaâ naâng böîng quïn mêët rùçng trong
cú thïí mònh hiïån nay àaä chûáa àûång möåt phêìn lúán nhiïåt huyïët cuãa
Dûúng Qua. Hai chêët maáu, hai baãn tñnh haân nhiïåt khaác nhau, haá
dïî trong phuát chöëc coá thïí hoâa húåp àûúåc dïî daâng khöng gêy phaãn
ûáng cho cú thïí àûúåc!
   Naâng vöåi laåi nùçm trïn giûúâng, têåp trung yá chñ, vêån duång nöåi
cöng àïí àiïìu haânh sinh lûåc, nhûng vêîn khöng hiïåu quaã. Nhiïåt àöå
trong ngûúâi naâng böîng tùng giaãm bêët thûúâng, húi thúã khöng àûúåc
tûå nhiïn nûäa. Naâng boã giûúâng àûáng dêåy ài qua laåi nhiïìu bêån trong
phoâng, nhûng vêîn chûa thêëy laåi sûå yïn tônh.
   Nhòn thêëy sùæc diïån thay àöíi cuãa sû phuå, Dûúng Qua hoãi:


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                    219

   - Thûa cö nûúng, cö nûúng thêëy trong ngûúâi coá gò khoá chõu
hay sao?
   Tiïíu Long Nûä khöng àaáp, nhòn hùæn möåt chêåp vaâ kheä baão:
   - Mi haäy laåi gêìn àêy.
    Dûúng Qua àoaán tûúãng sû phuå muöën nhúâ mònh xem thûã
nhiïåt àöå nïn vöåi àïën bïn caånh giûúâng. Tiïíu Long Nûä nùæm chùåt tay
noá aáp vaâo maá mònh.
   Dûúng Qua ngaåc nhiïn vöåi hoãi:
   - Sao cö nûúng noáng nhû thïë naây? Cö nûúng bõ söët chùng?
   Tiïíu Long Nûä cûúâi àaáp:
   - Khöng hïì chi àêu, mi àûâng lo.
   Vaâ naâng hoãi tiïëp:
   - Dûúng Qua, hoãi thêåt nheá! Mi thêåt loâng thûúng ta khöng?
   Dûúng Qua nhòn naâng thaânh thêåt àaáp:
   - Cö nûúng xem, trïn àúâi töi, ngoaâi cö nûúng ra coân coá ai laâ
ngûúâi thên yïu nûäa, töi khöng thûúng cö nûúng thò coân thûúng ai
chûá.
   Naâng hoãi tiïëp:
   - Nïëu sau naây coá möåt ngûúâi con gaái khaác cuäng toã loâng thûúng
mi, thò mi coá thûúng ngûúâi ta khöng?
   Dûúng Qua ngêy thú àaáp:
    - Ai àöëi xûã thaânh thêåt töët vúái mònh, thò mònh cuäng phaãi töët
vúái hoå chûá.
   Tiïíu Long Nûä biïën sùæc, mùåt lúåt laåt, buöng tay Dûúng Qua,
röìi múái run run noái xùéng:
   - Nïëu mi coân thûúng möåt ngûúâi con gaái khaác thò àûâng noái àïën
chuyïån thûúng ta nûäa, nghe chûa?
   Dûúng Qua ngaåc nhiïn, nhûng böîng hùæn bêåt cûúâi noái:http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  220

    - Cö nûúng khöng nhúá chó coân vaâi höm nûäa caã hai ta àïìu chïët
caã, nhû thïë coân cö gaái naâo coá thïí loåt vaâo chöën naây nûäa maâ hoâng suy
nghô cho bêån têm?
    Cêu noái àoá àaä àûa Tiïíu Long Nûä trúã vïì vúái thûåc tïë. Nhòn
thêëy veã mùåt thaânh thûåc ngêy thú cuãa Dûúng Qua, naâng cuäng bêåt
cûúâi röìi vui veã noái:
    - ÛÂ nhó, ta chó mú saãng, nghô bêåy vaâ ùn noái höì àöì quaá! Nhûng
súã dô ta hoãi nhû thïë laâ vò loâng ta muöën chñnh miïång mi thöët ra lúâi
thïì maâ thöi.
   Dûúng Qua ngú ngaác hoãi:
   - Thûa cö nûúng, thïì nhû thïë naâo?
    Tiïíu Long Nûä bònh sanh chêët phaác, nghô sao noái vêåy, khöng
coá tñnh e theån nhû phuå nûä khaác, dêîu laâ chuyïån tònh caãm cuãa loâng
mònh. Naâng àaáp:
    - Ta muöën mi thïì suöët àúâi chó thûúng möåt mònh ta, ngoaâi ra
khöng thûúng möåt ngûúâi àaân baâ naâo khaác nûäa. Nïëu laâm traái lúâi
thïì seä mêët maång ngay.
   Dûúng Qua ngoan ngoaän quyâ xuöëng chùæp tay trõnh troång thïì:
    - Àïå tûã Dûúng Qua xin thïì suöët àúâi möåt daå mïën yïu cö
nûúng. Nïëu sau naây töi thay àöíi, chùèng nhûäng cö nûúng seä tûå tay
giïët töi maâ khi nhòn thêëy mùåt cö nûúng töi cuäng phaãi tûå kïët liïîu
maång mònh khöng chuát ên hêån.
   Nghe lúâi thïì nhû cúãi múã têëm loâng, Tiïíu Long Nûä thêëy têm
höìn hên hoan thú thúái vui veã noái:
    - Mi thêåt quaã hïët loâng cuâng ta. Lúâi thïì cuãa mi àaä khiïën ta
hïët sûác vui mûâng àûúåc ngûúâi tri kyã.
    Noái röìi naâng nùæm chùåt tay Dûúng Qua. Lêìn naây baân tay
naâng khöng giaá laånh nhû trûúác. Dûúng Qua caãm thêëy möåt nguöìn
nhiïåt khñ êëm aáp tûâ ngûúâi Tiïíu Long Nûä döìn vaâo mònh. Noá chó àûáng
lùång yïn, sung sûúáng.
   Tiïíu Long Nûä baão nhoã noá:


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      221

   - Ta thêåt khöng phaãi vúái mi, ta àaä nghi ngúâ vaâ coá nhûäng cûã
chó thiïëu àûáng àùæn àöëi vúái mi. Thöi àûâng buöìn nheá.
   Dûúng Qua lêåt àêåt caäi laåi:
    - ÖÌ, cö nûúng, sao laåi noái thïë? Cö nûúng àöëi vúái töi hïët sûác tûã
tïë. Trïn àúâi naây chó coá cö nûúng laâ ngûúâi mïën thûúng töi maâ thöi,
khöng bao giúâ töi coá yá gò húân giêån cö nûúng àêu.
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Trûúác àêy ta coá nhiïìu lêìn khöng töët vúái mi. Chñnh ta àaä
phaãn àöëi khöng cho Tön Baâ nuöi mi vaâ ra lïånh àuöíi mi ra khoãi Cöí
Möå àaâi. Nïëu ta tûã tïë vúái mi, khöng àïën nöîi Tön Baâ phaãi boã maång.
   Noái àïën àêy naâng caãm thêëy têm tû xuác àöång, suåt suâi nhoã lïå.
Niïìm höëi hêån lêîn tònh caãm daåt daâo xêm chiïëm loâng naâng, bêët giaác
khiïën Tiïíu Long Nûä öm mùåt khoác nûác núã nhû möåt àûáa treã ngêy
thú, vûâa khoác vûâa caãm thêëy mûâng vui lêîn löån. Àêy laâ trûúâng húåp
chûa bao giúâ xaãy ra trong àúâi Tiïíu Long Nûä. Naâng àaä àûúåc àaâo
luyïån tûâ têëm beá, khùæc khöí chöëng laåi vúái moåi tònh caãm, buöìn vui, àaä
trúã nïn hûäng húâ laånh luâng trûúác moåi viïåc, khöng ngúâ luác naây,
nguöìn rung caãm àaä thùæng, khiïën naâng trúã nïn mïìm yïëu cuäng nhû
trùm ngaân nhi nûä khaác.
    Dûúng Qua nhòn naâng khoác nûác núã, böîng ngaåc nhiïn vûâa súå
sïåt, vöåi goåi:
   - UÃa, cö nûúng, cö nûúng?
    Vûâa luác êëy coá tiïëng àaá rung àöång vaâ caã têëm tûúâng bïn caånh
bõ àöí nhaâo xuöëng, hai thaây troâ Lyá Maåc Thu hiïån sûâng sûäng trûúác
mùåt.
    Nguyïn sau khi bõ têëm àaá ngùn caách vaâ giam haäm trong Cöí
Möå àaâi, Lyá Maåc Thu caãm thêëy àúâi mònh sùæp kïët liïîu vò àoaån Long
thaåch àaä rúi. Nhûng trûúác giúâ chïët, möåt yá chñ ham söëng böîng vuâng
lïn maänh liïåt naâng cöë sûác tòm löëi thoaát thên, mùåc dêìu naâng thûâa
roä núi àêy taâng trûä àêìy maáy moác bñ hiïím giïët ngûúâi nhû chúi.
http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                   222

   Sau khi löìng löån ài tòm khùæp núi khöng ra cú cêëu vêån àöång
maáy moác, tòm chöî ra, caã hai thêìy troâ cuâng húåp lûåc thñ triïín nöåi
ngoaåi thêìn cöng xö ngaä àûúåc têëm àaá aán ngûä trûúác cûãa.
    Dûúng Qua thêët kinh nhuán mònh phoáng ra àûáng chêån ngay
trûúác mùåt Lyá Maåc Thu vò súå naâng aám haåi sû phuå. Noá theát lúán:
   - Ngûúi coân muöën gò nûäa chûá?
   Lyá Maåc Thu àaáp:
   - Ta coá cêu chuyïån muöën noái cuâng sû phuå mi.
   Dûúng Qua lùæc àêìu noái:
   - Laâm sao coá thïí tin nöíi buång daå lêåt lûúâng cuãa ngûúi àûúåc?
   Lyá Maåc Thu nhòn noá, lùæc àêìu, chêåm raäi noái:
   - Thêåt ra ñt coá möåt nam tûã nhû mi.
   Nghe cêu êëy, Tiïíu Long Nûä bûúác laåi gêìn hoãi:
   - Thïë naâo? Sû tyã noái sao? Sû tyã cho hùæn töët hay xêëu?
   Lyá Maåc Thu àaáp:
    - Sû muöåi sinh trûúãng núi àêy, tûâ beá àïën lúán chûa hïì rúâi khoãi
núi àêy, nïn chûa hiïíu roä boån nam tûã trïn àúâi toaân laâ haång döëi traá
lûâa bõp, luön luön tòm caách phuå baåc maâ thöi. Quaã sû muöåi rêët töët
söë nïn àaä gùåp möåt ngûúâi nhû Dûúng Qua, thêåt laâ tònh thêm nghôa
troång. Trïn gêìm trúâi dïî àêu tòm àûúåc ngûúâi thûá hai nhû hùæn.
   Súã dô vò bõ Luåc Triïín Nguyïîn phuå baåc, Lyá Maåc Thu àêm ra
chaán àúâi, ngúâ vûåc tònh yïu cuãa moåi ngûúâi röìi vò thaânh kiïën êëy,
naâng àaä cho rùçng têët caã àaân öng àïìu phuå baåc, maâ nhêån xeát quaá
khùæt khe, thêåt ra àaân öng coá tònh caãm nhû Dûúng Qua àêu laâ khoá
kiïëm.
   Tiïíu Long Nûä nghe noái nhû uöëng àûúåc ly rûúåu nöìng, caãm
thêëy hên hoan vö taã, naâng vui veã noái:
    - Kïí ra nïëu coá möåt ngûúâi baån trai hïët daå yïu thûúng mònh thò
cuöåc àúâi àaáng söëng lùæm chûá.
   Lyá Maåc Thu böîng nghiïm nghõ hoãi:

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     223

   - Naây sû muöåi, ta hoãi thêåt, tuy húi àûúâng àöåt, nhûng sû muöåi
àûâng giêëu nheá! Sû muöåi coá dûå àõnh lêëy hùæn laâm chöìng khöng?
     Tiïíu Long Nûä àiïìm nhiïn noái:
    - Khöng àêu! Noá laâ àïå tûã cuãa töi, noá hïët daå mïën thûúng töi,
coân töi àöëi vúái noá ra sao, chûa roä lùæm.
     Lyá Maåc Thu cûúâi gùçn noái:
   - Ta khöng tin àûúåc, lûãa gêìn rúm thïë naâo lêu ngaây khöng
chaáy àûúåc.
    Vûâa noái naâng chúåt àûa tay xeá toaåc chiïëc xiïm cuãa Tiïíu Long
Nûä. Bêët ngúâ khöng neá kõp, Tiïíu Long Nûä bõ xeá raách möåt maãnh luåa,
löå caánh tay trùæng nhû tuyïët, trïn êëy coá möåt dêëu son àoã höìng. Vïët
àiïím thuã cung sa àaä noái ra sûå thêåt, chûáng minh vaâ baâo chûäa huâng
höìn nhêët cho Tiïíu Long Nûä. Bêët kyâ trûúâng húåp naâo, khi ngûúâi con
gaái bõ thêët trinh thò vïët son naây tan mêët ngay.
   Nhòn vïët thuã cung sa àoã ûãng trïn laân da trùæng, Lyá Maåc Thu
vûâa ngaåc nhiïn vûâa thaán phuåc. Naâng khöng ngúâ Tiïíu Long Nûä vêîn
giûä àûúåc loâng trinh trùæng mùåc dêìu söëng chung vúái möåt chaâng
thanh niïn tuêën tuá hïët daå yïu mònh trong caãnh thêm u hiu quaånh
cuãa Cöí Möå àaâi.
     Quaã laâ möåt chuyïån phi thûúâng maâ naâng khöng ngúâ coá thïí
àûúåc.
     Lyá Maåc Thu chó biïët thúã daâi vaâ nñn thinh.
   Tiïíu Long Nûä àêu àoaán àûúåc thêm yá cuãa ngûúâi sû tyã, naâng
ngêy thú hoãi:
     - Sao, sû tyã muöën noái àiïìu gò vúái töi.
   Trûúác àêy Lyá Maåc Thu dûå àõnh tòm bùæt quaã tang sûå tû tònh
giûäa Dûúng Qua vaâ Tiïíu Long Nûä àïí vaåch mùåt chó tïn, mùæng chûãi
möåt trêån laâ gaái trùæc nïët dêîn trai vaâo Cöí Möå laâm àiïìu ö uïë, loaån
luên àïí röìi tòm lyá leä truåc xuêët ra khöën naây. Nhûng khi nhòn thêëy
chûáng cúá loâng trinh trùæng cuãa ngûúâi sû muöåi, Lyá Maåc Thu ngêín
ngûúâi vaâ luáng tuáng chùèng biïët noái nùng laâm sao.
     Khi nghe Tiïíu Long Nûä hoãi, naâng vöåi tòm lúâi noái quanh:

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                               224

   - Ta dûå àõnh hoãi sû muöåi àïí ta cuâng theo sû muöåi.
   Tiïíu Long Nûä àêu coá laå gò tñnh tûå kiïu tûå àaåi cuãa Lyá Maåc
Thu nûäa. Ngaây nay tûå nhiïn thêëy naâng haå mònh xin möåt chuyïån
nhû vêåy laâm sao tin àûúåc.
   Naâng àaáp:
  - Giûäa hai ta ai lo phêån nêëy. Sû tyã cûá liïåu lêëy cöng viïåc cuãa
mònh cho xong, phêìn töi, töi khöng cêìn thiïët àiïìu gò nûäa.
   Lyá Maåc Thu móm cûúâi, móa mai:
   - Ta thûâa hiïíu yá sû muöåi lùæm! Phaãi, ngûúâi àúâi noái thïë maâ
àuáng, tòm cuãa thò dïî, tòm baån múái khoá. Ngaây nay sû muöåi àaä coá
chaâng bïn caånh, coân thiïëu thöën àoâi hoãi gò nûäa àêu?
   Tiïíu Long Nûä vöën thêåt thaâ, chûa hiïíu thêm yá móa mai cuãa
Lyá Maåc Thu, traã lúâi:
   - Vêng, töi hiïíu roä vaâ chùæc chùæn àiïìu àoá. Hùæn luön luön úã
caånh töi vaâ suöët àúâi khöng bao giúâ xa töi nûäa.
   Lyá Maåc Thu laåi tiïëp lúâi chua chaát hún:
   - ÖÌ, caã cùåp cûá àûa nhau xuöëng nuái, vui thuá giang höì, rêìy àêy
mai àoá, thò coá gò haånh phuác cho bùçng.
   Tiïíu Long Nûä tònh thêåt traã lúâi:
   - Vêng, nhûng ngay bêy giúâ chûa àûúåc.
   Lyá Maåc Thu ngang nhiïn hoãi:
   - Vò sao vêåy?
   Tiïíu Long Nûä cûúâi àaáp:
   - Sû tyã haá khöng nhúá àoaån Long thaåch àaä rúi röìi sao? Möåt khi
Cöí Möå àaä bõ cùæt àûát löëi ra vaâo, duâ sû phuå taái sanh cuäng àaânh
khoanh tay, khöng taâi naâo ra ngoaâi àûúåc nûäa.
   Lyá Maåc Thu thêët voång àûáng lùång yïn. Thò ra thêm têm cuãa
naâng cöë àem nhûäng aão aãnh haånh phuác bïn ngoaâi cêu Tiïíu Long
Nûä, may ra naâng ham thñch coá böåc löå ra löëi thoaát thên tòm àûúâng
sinh löå. Nhûng khi nghe Tiïíu Long Nûä thaânh thêåt traã lúâi, naâng

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     225

caãm thêëy nhû möåt gaáo nûúác laånh döåi trïn àêìu, caâng nghô caâng cùm
húân khöng thïí dùçn àûúåc.
   Thònh lònh Lyá Maåc Thu vung àöi xñch huyïìn thêìn chûúãng
àaánh vaäi vaâo àêìu Tiïíu Long Nûä cho haã giêån.
    Dûúng Qua tûâ naäy giúâ vêîn chuá têm theo doäi sûå àöëi àaáp giûäa
hai ngûúâi. Nhòn thêëy cùåp mùæt Lyá Maåc Thu trúån trûâng nhû toáe haâo
quang, mùåt àêìy saát khñ, hùæn àaä àoaán trûúác thïë naâo sû baá cuäng haå
àöåc thuã nïn hïët sûác àïì phoâng cho sû phuå.
   Khi vûâa thêëy Lyá Maåc Thu chuyïín àöång song chûúãng, Dûúng
Qua vöåi vaâng thu mònh ngöìi xöím xuöëng, têåp trung gên lûåc theo
àuáng thïë voä "Haâm mö cöng" cuãa Êu Dûúng Phong àaä truyïìn thuå,
miïång kïu "cum, cum, cum", tung chûúãng lûåc döåi ngay vaâo mònh
Lyá Maåc Thu àaánh bêåt naâng döåi lïn cao vaâ rúi xuöëng àêët.
   Vò thiïëu àïì phoâng, bõ phaãi thïë voä bêët ngúâ àöåc aác, Lyá Maåc Thu
caãm thêëy toaân thên rung àöång, ngûåc tûác, àêìu oác hoang mang. Vûâa
löìm cöìm àûáng dêåy, naâng tung thùèng xñch luyïån thêìn chûúãng nhùæm
vaâo ngûúâi Dûúng Qua àïí kïët liïîu sang maång thùçng oùæt con àaáng
gheát êëy.
   Nïëu àoân naây truáng phaãi thò thên hònh Dûúng Qua phaãi dêåp
naát khöng söëng nöíi. Nhûng àuáng vûâa luác êëy, Lyá Maåc Thu caãm thêëy
möåt luöìng kinh lûåc àöåt nhêåp vaâo nöåi taång, toaân thên buãn ruãn, àêìu
oác choaáng vaáng, hai tai uâ uâ nhû nghe sêëm àöång. Thò ra naâng àaä bõ
Tiïíu Long Nûä lêìn àêìu tiïn vêån duång ngoán kyâ diïåu trong "Ngoåc-nûä
têm-kinh" àöåt kñch.
   Tiïíu Long Nûä nhòn thêëy sû tyã xûãng vûãng, mùåt maây ngú ngaác
nhû keã mêët höìn, böîng cûúâi lúán vaâ noái:
    - Bêy giúâ sû tyã chùæc àaä hiïíu roä uy lûåc cuãa "ngoåc-nûä têm-kinh"
röìi chûá? Ñt ra voä thuêåt naây cuäng phaãi coá àiïím khaác àúâi phaãi khöng
sû tyã?
   Nghe noái àïën Ngoåc-nûä têm-kinh, Lyá Maåc Thu baâng hoaâng caã
ngûúâi, vöåi àûa tay rúâ lïn maâng tai thêëy khöng coân àau nhûác nûäa.
Toaân thên moãi mïåt nhû thïë naâo vaâ àaánh truáng núi àêu, suy nghô
maäi chùèng biïët tû thïë cuãa ngoåc-nûä têm-kinh xuêët phaát ra sao nûäa.

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                226

   Naâng ngêín ngûúâi, taái mùåt, nhòn trên trên bêët àöång, trong luác
àoá Tiïíu Long Nûä ung dung cêìm tay Dûúng Qua dùæt sang phoâng
bïn.
   Luác bêëy giúâ Lyá Maåc Thu múái àõnh thêìn, lau möì höi traán vaâ
lêím bêím:
    - Cuäng may con beá bõ giao àöång tinh thêìn, nöåi lûåc phên taán
búát, chûá nïëu noá sung sûác nhû luác bònh thûúâng thò ta dïî mêët maång
nhû chúi.
   Dûúng Qua bûúác theo sû phuå, nghô àïën ngoán àoân Tiïíu Long
Nûä vûâa khùæc phuåc Lyá Maåc Thu, hùæn rêët khoaái chñ, vûâa cûúâi vûâa
hoãi:
   - Thûa cö nûúng, ngoán àoân vûâa röìi taâi tònh quaá! Coá leä chûa
möåt voä thuêåt naâo vûúåt nöíi "Ngoåc-nûä têm-kinh" phaãi khöng cö
nûúng?
   Nhûng hùæn vûâa noái dûát cêu böîng thêëy Tiïíu Long Nûä toaân
thên run rêíy nhû bõ truáng gioá, àûáng khöng vûäng, ngaä xóu xuöëng,
hùæn vöåi vaâng àûa tay àúä vaâ dòu naâng àïí nùçm trïn taãng àaá, miïång
la khan:
   - Cö nûúng, cö nûúng úi, cö nûúng laâm sao thïë?
   Hai haâm rùng Tiïíu Long Nûä àêåp vaâo nhau böìm böåp, naâng cöë
gùæng traã lúâi:
   - Laånh!!! Laånh lùæm.
    Trûúác kia trong luác Tiïíu Long Nûä àang luyïån ngoåc-nûä têm-
kinh taåi miïëu hoa höìng, Tiïíu Long Nûä bõ 2 àaåo sô thònh lònh phaá
röëi, buöíi hoåc dang dúã, khi lûåc chaåy ngûúåc suyát tyá nûäa mêët maång.
Naâng tûå cûáu chûäa chûa laânh thò tiïëp àïën bao nhiïu chuyïån bêët ngúâ
àûa àïën döìn dêåp, nöåi lûåc caâng suy giaãm, tinh thêìn giao àöång maänh
liïåt vò nhûäng hiïån tûúång xuác àöång têm tònh. Vûâa röìi vò phaãi giaãi
nguy cho àïå tûã, Tiïíu Long Nûä quïn mònh àang trûúng bïånh, vêån
duång quaá sûác àïí xuêët möåt tû thïë trong Ngoåc-nûä têm-kinh têën cöng
Lyá Maåc Thu. Nïn luác bêëy giúâ cú thïí bõ suy nhûúåc, nhiïåt khñ tiïu
tan, toaân thên nhû bõ giaá laånh hoaân toaân.


http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     227

   Nhòn Tiïíu Long Nûä run rêíy nùçm co quùæp trïn taãng àaá, hai
haâm rùng àaánh vaâo nhau löåp böåp maäi, Dûúng Qua kinh haäi quaá
khoác röëng lïn vaâ goåi lúán:
   - Cö nûúng úi, cö nûúng, biïët laâm sao bêy giúâ húã cö nûúng?
   Nhòn thêëy sû phuå mïën yïu bõ laånh quaá sûác, hùæn caãm thêëy
nhû thên mònh cuäng bõ laånh lêy. Loay hoay möåt chêåp hùæn böîng
nhúá àïën chiïëc aáo böng cuãa Tön Baâ tùång cho khi gêìn lêm chung, vöåi
vaâng cúãi aáo ngoaâi ra, lêëy aáo àùæp choaâng trïn ngûåc Tiïíu Long Nûä.
    Nhúâ sûác êëm cuãa chiïëc aáo, mùåt naâng coá veã höìng haâo àûúåc àöi
tyá. Nhûng chó trong giêy phuát, hùæn chûa kõp mûâng, böîng cún laånh
nöíi trúã laåi, hai haâm rùng caâng rung nhiïìu hún nûäa.
   Súå quaá, Dûúng Qua vöåi öm choaâng lêëy Tiïíu Long Nûä, duâng
nhiïåt àöå cuãa mònh àïí sûúãi cho naâng. Hùæn cöë vêån duång nöåi cöng
maänh liïåt truyïìn nöåi lûåc vaâo ngûúâi cö nûúng àïí chöëng vúái sûác laånh.
   Phûúng phaáp naây cuäng giuáp cho Tiïíu Long Nûä thêëy dïî chõu
àöi chuát, nhûng khöng phaãi laâ phûúng phaáp cûáu vaän àûúåc tònh thïë.
Àöëi vúái möåt ngûúâi àaä bao nùm khöí cöng vêån duång cöng lûåc chöëng
vúái sûác laånh bùng giaá cuãa giûúâng haân thaåch, thò nhiïåt àöå cuãa
Dûúng Qua chuyïín vaâo coá nghôa lyá gò àêu.
   Tiïíu Long Nûä cöë gùæng noái qua gioång rïn:
   - Mi haäy buöng ta ra.
    Hùæn caâng cuöëng quñt, cöë siïët chùåt toaân thên naâng nhû àïí truát
têët caã nhiïåt khñ trong ngûúâi cûáu vaän sûác khoãe cho sû phuå thên yïu.
   Hùæn vûâa öm vûâa thöín thûác noái:
   - Cö nûúng àïí mùåc töi, töi öm thêåt chùåt àïí cö nûúng búát laånh,
bêy giúâ cö nûúng thêëy coá àúä àûúåc phêìn naâo chûa?
   Naâng vêîn lùæc àêìu, nghiïën rùng, mñm möi, chöëng àöëi vúái sûác
laånh ngaây caâng thïm.
   Möåt chêåp sau hùæn caãm thêëy bêët lûåc, thaã naâng ra, nhòn naâng
chùèng biïët laâm caách naâo hún.http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  228

    Böîng Tiïíu Long Nûä àûa tay chó vaâo chiïëc aáo löng cûâu cuãa
Tön baâ, hùæn vöåi vaâng cêìm chiïëc aáo trong tay, xoay qua trúã laåi,
chùèng biïët phaãi laâm sao. Bêëy giúâ hùæn múái thêëy bûåc tûác vò Tön Baâ
chïët quaá gêëp khöng kõp tröëi trùn vïì cöng duång cuãa aáo naây. Giúâ àêy
tuy Tiïíu Long Nûä dûå àõnh chó baão cho hùæn, thò naâng laåi bõ cûáng
miïång noái chùèng ra lúâi, laâm sao maâ hiïíu àêy. Hùæn vûâa giêån vûâa lo,
loay hoay möåt chêåp àõnh àöët chiïëc aáo àïí sûúãi êëm hún. Nhûng khi
àïí kïì gêìn ngoån àeân, böîng nhòn thêëy coá löå ra mêëy haâng chûä, hùæn vöåi
vaâng vaåch ra nhòn kyä thêëy coá 16 chûä:
   "Truâng Dûúng tiïn sû
   Cöng truyïìn hêåu thïë
   Quan kyâ hoåa tûúng
   Cûáu kyâ thûá chó".
   nghôa laâ: (haäy nhòn kyä trïn chó tay cuãa bûác hoåa, seä tòm thêëy
cöng tñch cuãa Vûúng Truâng Dûúng lûu laåi hêåu thïë).
    Vûâa nhòn thêëy mêëy haâng chûä, Dûúng Qua mûâng rúä nhû
ngûúâi chïët tröi vûâa vúá phaãi têëm vaán, noá vöåi vaâng xöëc Tiïíu Long Nûä
böìng ài vïì phña nhaâ möì. Tiïíu Long Nûä ngú ngaác nhòn noá chaã hiïíu
gò hïët.
   Hùæn baão nho nhoã:
  - Töi àûa cöng nûúng àïën xem laåi di aãnh cuãa Vûúng Truâng
Dûúng.
   Tiïíu Long Nûä nghe xong, vêîn ngú ngaác nhû chùèng hiïíu gò
hún. Chên bûúác döìn, àêìu oác Dûúng Qua vûâa lo êu, vûâa e ngaåi gùåp
phaãi Lyá Maåc Thu thò nguy hiïím lùæm. Khi àïën àaåi saãnh, hùæn àûa
chên àêíy caánh cûãa nhòn vaâo thêëy töëi om. Dûúng Qua moâ mêîm ùém
naâng ài vaâo, àùåt yïn trïn giûúâng, röìi tòm àaá àaánh lûãa möìi àeân.
    Qua aánh saáng mêåp múâ trong àaá êm u vùæng laånh, böîng nùm
chiïëc quan taâi song song möåt haâng, khi êín khi hiïån nhû ma trúi.
Xung quanh khöng coá boáng daáng möåt ngûúâi naâo, Dûúng Qua chaåy
àïën chên tûúâng nhòn kyä vaâo di aãnh Vûúng Truâng Dûúng.http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     229

   Nhúá laåi ngaây naâo àûúåc Tiïíu Long Nûä àûa vaâo àêy laâm lïî
nhêåp mön vaâ baát sû, hùæn coá nhòn vaâo bûác aãnh cuãa bêåc tiïìn böëi quaá
cöë möåt lêìn, nhûng bêy giúâ quan saát kyä vêîn khöng coá gò thay à i   öí
hïët.
    Hùæn ngaåc nhiïn khi tröng thêëy baân tay veä uáp trïn bûác hoåa,
vaâ caác haâng chûä trïn aáo Tön Baâ baão phaãi nhòn kyä trïn chó tay.
   Baân tay uáp thò laâm sao thêëy àûúåc chó. Hùæn lêím bêím tûå hoãi
maäi khöng àaáp àûúåc. Xoay laåi phña sau, hùæn thêëy Tiïíu Long Nûä
àûa mùæt nhòn hònh nhû muöën biïët kïët quaã.
   Dûúng Qua trúã laåi àúä naâng àïën gêìn bûác di aãnh vaâ baão:
   - Cö nûúng thûã nhòn xem coá nhòn àûúåc gò khöng? Töi chùèng
thêëy gò caã.
   Tiïíu Long Nûä lùæc àêìu noái kheä:
   - Mùæt ta hoa caã, khöng thêëy gò hïët.
   Dûúng Qua àùåt naâng nùçm xuöëng röìi àûáng nhoán chên haå bûác
aãnh àïën gêìn àêìu naâng, bûng àeân kï saát soi saáng cho naâng nhòn roä.
   Naâng lùæc àêìu noái:
   - Vö ñch.
    Dûúng Qua giêån quaá àùåt bûác aãnh trïn baân àaá vaâ dùçn maånh
thïëp àeân lïn trïn. Vò àùåt maånh tay laâm saáp vung tung toáe rúi trïn
mu baân tay cuãa Vûúng Truâng Dûúng. Saáp thêëm vaâo luåa laâm hiïån
ra nhûäng neát veä khaác thûúâng. Dûúng Qua ngaåc nhiïn quaá vöåi tiïën
túái nhòn kyä hún. Hùæn coá caãm giaác nhûäng neát veä tûúång hònh nhûäng
chûä Haán coá nhiïìu chûä nhoã chi chñt, mùæt thûúâng khöng nhêån àõnh
roä.
   Noáng loâng vò tònh traång nguy ngêåp gêìn àêët xa trúâi cuãa sû
phuå, hùæn cöë àõnh thêìn quan saát thïm, nhûng cuöëi cuâng cuäng chó
àoåc àûúåc vaâi ba chûä nhêët nhò, tiïíu àaåi maâ thöi.
   Böîng hùæn quïn phûát rùçng Cö nûúng mònh àang thêåp tûã nhêët
sinh, kïu lúán:
   - Cö nûúng úi, xem àêy neâ. Laå quaá! Laå quaá!

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 230

    Tiïíu Long Nûä cuäng quïn mêët tònh traång sûác khoãe cuãa mònh,
cöë chöìm dêåy nhòn saát vaâo bûác hoåa. Möåt nuå cûúâi hy voång thoaáng núã
trïn laân möi taái meát vò laånh.
   Àöi mùæt naâng múã to traân trïì hy voång.
   Dûúng Qua noáng ruöåt hoãi:
   - Hoå ghi cheáp nhûäng gò thûa cö nûúng?
   Tiïíu Long Nûä chêìm chêåm traã lúâi qua húi thúã yïëu úát:
  - Ngaây trûúác, khi nûä Sû phuå mïånh chung, Vûúng Truâng
Dûúng coá trúã laåi àêy möåt lêìn...
   Dûúng Qua vöåi cùæt lúâi:
   - Öng trúã laåi laâm gò vêåy Cö nûúng?
   - Lêìn naây öng ta trúã laåi àïí thên àiïëu ngûúâi yïu. Khi tiïn sû
vaâo àïën ngöi nhaâ naây nhòn thêëy böå Ngoåc-nûä têm-kinh do nûä Sû
phuå trang troång àùåt trïn baân thúâ thò ngûúâi coá baão:
   - Ngoåc-nûä têm-kinh tuy kyâ diïåu thêåt, nhûng nïëu voä thuêåt
cuãa Toaân Chên phaái àûúåc luyïån têåp àïën mûác thûúång thûâa thò coá
thïí khùæc chïë àûúåc Ngoåc-nûä têm-kinh nhû khöng.
   Dûúng Qua ngaåc nhiïn hûá möåt tiïëng lúán vaâ hoãi thïm:
   - Öng ta coá giaãi thñch thïm lyá do vò sao khöng?
   Tiïíu Long Nûä àaáp:
    - Ngûúâi coá truyïìn rùçng, coá möåt cùn phoâng àaá khaác àaä ghi taåc
têë t caã bñ quyïët chöëng laåi Ngoåc-nûä têm-kinh. Sau naây keã naâo coá
phêìn phûúác lùæm múái tòm àûúåc vaâ hêëp thuå àûúåc tinh hoa cuãa nïìn voä
thuêåt vö cuâng kyâ diïåu naây.
   Dûúng Qua noáng ruöåt quaá hoãi tiïëp:
   - Vêåy àaä coá ai tòm ra chûa Cö nûúng? Chuáng ta coá thïí ài tòm
ngay bêy giúâ àûúåc chùng?
   Tiïíu Long Nûä lùæc àêìu àaáp:
   - Ta úã àêy tûâ luác beá nhûng chûa bao giúâ àûúåc biïët hay tröng
thêëy phoâng naây.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                    231

   Noái xong naâng chùm chuá nhòn laåi bûác hoåa möåt lêìn nûäa vaâ
lêím bêím:
    - Laå quaá, thêåt laå!... Khoá maâ tin àûúåc.
    Dûúng Qua cuäng tiïëp lúâi ngay:
   - Chñnh töi cuäng khöng thïí tin coá möåt voä cöng naâo cao siïu
hún Ngoåc-nûä têm-kinh.
    Tiïíu Long Nûä caäi laåi ngay:
    - Khöng phaãi ta cöë yá noái thïë àêu. Ta muöën chó sûå laå luâng vaâ
khoá tin vïì cùn phoâng naây maâ thöi.
   Dûúng Qua laâm thinh vaâ Tiïíu Long Nûä cuäng lùång yïn suy
nghô. Möåt luác sau Dûúng Qua coá veã söët ruöåt hoãi thuác:
    - Vêåy chuáng ta thûã tòm xem, coá mêët cöng laâ bao àêu?
    Tiïíu Long Nûä àaáp:
    - Nïëu khöng biïët caách thò coá tòm cuäng vö ñch.
    Noái xong naâng keáo Dûúng Qua laåi bïn caånh mêëy chiïëc quan
taâi.
    Vaâ chó vaâo hai chiïëc quan taâi boã tröëng, naâng baão:
   - Trong thûåc tïë hiïån nay trong Cöí Möå chó coá hai chiïëc quan
taâi maâ chuáng ta nhûäng böën maång. Nhû thïë hai chiïëc quan taâi laâm
sao chûáa hïët böën keã sùæp lòa àúâi?
    Dûúng Qua buöìn rêìu àaáp:
    - Nïëu Cö nûúng bùçng loâng, chuáng ta cuâng chung möåt quan
taâi coân chiïëc kia daânh cho thêìy troâ Lyá Maåc Thu chûá sao?
    Lúâi noái chên thaânh cuãa Dûúng Qua tuy khöng chûáa àûång möåt
hêåu yá gò nhûng khiïën cho Tiïíu Long Nûä caãm thêëy loâng xao xuyïën
vaâ noáng bûâng caã mùåt.
    Lùång ài möåt luác, naâng noái:
   - Nïëu chuáng ta chïët sau thò àûúåc lùæm. Ruãi boån mònh chïët
trûúác thò chùæc gò chuáng noá àïí yïn cho thên xaác mònh àûúåc nùçm
àêy, hay laåi àem vûát núi naâo khaác?

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 232

    Dûúng Qua caãm thêëy maáu noáng bûâng dêåy trong loâng huâng höí
noái:
    - Vêåy Cö nûúng cho pheáp töi tòm thêìy troâ noá haå saát ài cho röìi.
    Tiïíu Long Nûä tûác cûúâi baão:
    - Sao mi lêín thêín thïë? Ngay taâi nghïå cuãa ta coân chûa àõch
nöíi sû tyã thò baãn laänh mi laâm sao chöëng nöíi vúái hoå àûúåc?
   Tuy nhêån thêëy naâng noái àuáng nhûng Dûúng Qua vêîn noái
gûúång:
   - Hay bêy giúâ chuáng ta tòm cho ra pho voä cöng thûúång thûâa
cuãa Vûúng Truâng Dûúng, cöë têm trau döìi cho cao siïu thò seä àuã sûác
haå chuáng ngay chûá gò.
    Tiïíu Long Nûä móm cûúâi noái:
   - Luyïån têåp vuä nghïå àêu phaãi möåt vaâi ngaây laâ xong. Ñt nhêët
cuäng phaãi möåt nùm hay saáu thaáng. Lûúng thûåc núi àêy khöng coân
àûúåc mêëy ngaây, thûã hoãi laâm sao söëng àïí têåp luyïån.
   Nhûng nhòn thêëy veã mùåt ngú ngaác vaâ tuyïåt voång cuãa Dûúng
Qua naâng noái thïm:
    - Tiïn sû coá ài ngön rùçng cûãa phoâng naây dñnh liïìn vúái quan
taâi nûä sû phuå. Khöng biïët coá caách naâo àïí vaâo àoá àûúåc vaâ àêy coá
phaãi laâ sûå thêåt hay laâ quyã kïë cuãa ngûúâi.
    Dûúng Qua tröë mùæt hoãi:
    - Vò sao laåi laâ quyã kïë?
   - Ta chó dûå àoaán nhû vêåy thöi. Cuäng coá thïí àêy laâ phoâng
riïng cuãa nûä sû phuå. Ngaây xûa nûä sû phuå tñnh yá bêët thûúâng, coá luác
tûác giêån ngûúâi boã vïì phoâng àoáng chùåt cûãa, goåi khöng nghe, vaâo
khöng àûúåc. Möåt khi cûãa àaä àoáng, àûáng ngoaâi tòm khöng thêëy cûãa
nûäa.
    Khi nûä sû phuå àaä tõch röìi, Vûúng Truâng Dûúng coá leãn vaâo Cöí
Möå àaâi, viïån leä laâ àïí viïëng thùm nhûng biïët àêu vúái muåc àñch doâ
xeát. Khi hoãi laåi thò àûúåc biïët cûãa phoâng àaä liïìn vúái quan taâi röìi.
Biïët àêu ngûúâi àaä àöåt nhêåp vaâo vaâ àaä ghi laåi pho voä cöng kyâ diïåu

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     233

núi àoá chùng? Coá leä cuäng do àoá maâ tiïn sû àaä lûu laåii di ngön naây
cho hêåu thïë. Thêåt laâ huyïìn bñ khoá tin quaá. Leä naâo Vûúng Truâng
Dûúng laåi ài lûâa gaåt chuáng ta, vaâ ngûúâi cuäng khöng muöën lûâa gaåt
keã khaác laâm gò.
   Dûúng Qua noái:
   - Àoá cuäng chó laâ giaã thuyïët. Àiïìu thûåc tïë nhêët laâ phaãi tòm cho
ra phoâng naây röìi múái túái viïåc haå saát thêìy troâ Lyá Maåc Thu.
   Suy nghô thïm möåt chùåp, Tiïíu Long Nûä lêím bêím:
   - Hay chaã coá gò trong êëy chùng?
   Dûúng Qua hoãi:
   - Cö nûúng muöën noái trong phoâng êëy seä khöng coá gò chùng?
   Naâng lùæc àêìu àaáp:
   - Ta khöng noái thïë. Thöi thò mi cûá caåy nùæp aáo quan xem sao.
   Dûúng Qua mûâng rúä tiïën àïën saát chiïëc quan taâi cuãa Lêm
Triïìu Anh. Chaâng ta vêån duång nöåi cöng àïí lêåt chiïëc nùæp hoâm àaá,
nhûng cêín thêån nñn thúã àïí traánh muâi höi thöëi seä phaát ra tûâ àaáy
hoâm.
   Thêåt laå thay, nùæp hoâm vûâa húã lïn thò möåt muâi hûúng thúm
ngaát toãa khùæp gian phoâng. Dûúng Qua àang vêån nöåi cöng, laåi nñn
thúã àïì phoâng nïn chùèng hay biïët gò. Böîng noá la lïn kinh ngaåc:
   - Cö nûúng! Khöng coá gò úã trong hïët!
    Tiïíu Long Nûä tiïën àïën nhòn vaâo trong, chó coá hai bònh thuãy
coá àûång möåt chêët cao trong trong. Coá leä muâi hûúng toãa ra tûâ àêy.
   Tiïíu Long Nûä lêím bêím:
  - Laå quaá! Leä naâo àêy laâ di thïí cuãa Sû phuå? Vûúng Truâng
Dûúng lûâa phónh ta chùng?
   Dûúng Qua noái:
   - Phaãi àêëy Cö nûúng. Öng ta döëi mònh laâm gò? Chñnh àêy laâ
cûãa vaâo phoâng àaá. Ta ài vaâo ài!http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 234

    Noái xong noá chuái àêìu vaâo hoâm lêëy tay moâ úã àaáy hoâm röìi kïu
lïn:
    - Àuáng röìi! Àuáng röìi! Àêy laâ ngaách vaâo.
    Tiïíu Long Nûä nghe noái biïët ngay àoá laâ löëi vaâo.
   Dûúng Qua hò huåc naåy ngaách àaá nhûng khöng thêëy nhuác
nhñch. Noá vêån khñ nöåi cöng, möì höi nhïî nhaåi nhûng vêîn khöng
hiïåu quaã. Tiïíu Long Nûä àïí noá hò huåc möåt höìi röìi noái:
    - Mi coá taâi thaánh, sûác thêìn cuäng khöng múã àûúåc àêu.
    Dûúng Qua dûâng tay hoãi:
    - Thïë thò cö nûúng giuáp töi möåt tay.
    Tiïíu Long Nûä kheä baão:
   - Trong Möå àaâi naây, cú cêëu vaâo ra àïìu àûúåc böë trñ bùçng maáy
moác. Mi àem sûác lûåc vuä phu cuãa mi thûã thaách vúái trñ xaão cuãa maáy
moác àûúåc thò ta cuäng phuåc mi àêëy. Mi muöën múã ngaách vaâo thò
chuyïín nheå sang phña taã, röìi dúã maånh lïn.
    Dûúng Qua y theo lúâi, tûå nhiïn ngaách àaá àïí löå giûäa hoâm möåt
löëi vaâo àen ngoâm.
    Hùæn mûâng rúä la lïn:
    - Àuáng röìi cö nûúng! Thöi chuáng ta chui vaâo ài.
    Tiïíu Long Nûä àaáp:
    - Mi àûâng hêëp têëp, haäy chúâ möåt chöëc àïí cho xuá khñ thoaát hïët
àaä.
  Dûúng Qua vêng lúâi ngöìi caånh chiïëc hoâm chúâ. Nhûng loâng
khöng yïn, chöëc laát laåi hoãi:
    - Bêy giúâ ta vaâo àûúåc chûa Cö nûúng?
    Tiïíu Long Nûä baão:
   - Ta lêëy laâm laå, sao mi coá tñnh hêëp têëp nhû vêåy laåi coá thïí
cuâng söëng vúái ta mêëy nùm nay!
http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     235

    Dûát lúâi, naâng thuãng thùèng tay cêìm chiïëc àeân bûúác vaâo hoâm
soi vaâo löî ngaách àaá. Thêëy Tiïíu Long Nûä cêìm thùèng àeân àûa lïn
trûúác mùåt. Dûúng Qua lêëy laâm laå hoãi:
    - Cö nûúng laâm pheáp gò laå thïë?
    Tiïíu Long Nûä phò cûúâi baão:
    - Mi tûå phuå raânh reä viïåc àúâi lùæm thïë mi khöng biïët úã möåt núi
thiïëu dûúäng khñ thò lûãa khöng àoã àûúåc sao? Gian phoâng àaá naây lêu
ngaây chûáa àêìy xuá khñ. Ta phaãi duâng ngoån àeân naây ài tiïn phong
nïëu noá tùæt laâ baáo hiïåu thiïëu dûúäng khñ thò mònh phaãi lui ngay
khöng thò chïët hïët. Mi àaä hiïíu chûa?
    Dûúng Qua vûâa nghe vûâa lùång leä bûúác theo chên Tiïíu Long
Nûä.
http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 236
                  HÖÌI 20

     TRUÂNG DÛÚNG DI THIÏN - CÛÃU ÊM CHÊN KINH   Dûúng Qua loâng vûâa thû thaái àûúåc möåt chuát thò mïåt moãi tûâ
àêu àaä traân vïì. Noá mú mú maâng maâng röìi cuäng nguã thiïëp ài.
   Möåt luác sau, noá caãm thêëy àau nhoái úã sau lûng núi huyïåt "tiïëu
yïu" noá giêåt mònh tónh dêåy vaâ coá yá àõnh vuâng lïn chöëng àúä laåi,
nhûng àaä coá möåt baân tay nùæm chùåt lêëy cöí noá khiïën khöng coân cûåa
quêåy àûúåc.
   Noá khe kheä nghiïng àêìu liïëc mùæt nhòn thò thêëy thêìy troâ Lyá
Maåc Thu àang móm cûúâi àûáng bïn caånh.
     Luác àoá Tiïíu Long Nûä cuäng bõ àiïím huyïåt mêët röìi.
   Nguyïn do chó vò Dûúng Qua vaâ Tiïíu Long Nûä caã hai àïìu
chûa coá kinh nghiïåm giang höì nghôa hiïåp, vaâ khinh àõch nïn àaä sú
yá khöng àoáng kñn cùn phoâng bùçng àaá.
   Búãi vêåy Lyá Maåc Thu múái biïët àûúåc phoâng ngêìm naây, vaâ àöåt
nhêåp vaâo, haânh àöång theo yá muöën.
     Lyá Maåc Thu cûúâi nhaåt baão:
    - Khaá thiïåt! Chöî naây laâ möåt cùn phoâng àïí nghó ngúi töët nhó!
Hai àûáa nhoã naây àaä leãn vaâo àêy àïí hûúãng haånh phuác vúái nhau àêy.
Sû muöåi! Bêy giúâ cö coân chöëi caäi vaâo àêu. Àaä biïët thên biïët phêån
liïåu bïì maâ noái ài, hay laâ vêîn cöë giûä kñn. Nïëu coá bïì naâo thò àûâng
traách ta.
     Tiïíu Long Nûä àaáp:
     - Töi biïët hïët caã röìi. Töi nhûát àõnh khöng bao giúâ noái cho chõ
biïët.
  Lyá Maåc Thu biïët Tiïíu Long Nûä vöën laâ möåt ngûúâi cûúng nghõ
khöng mêëy ai bò kõp, luác sinh tiïìn sû phuå phaãi nhûúång naâng ba lêìn

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                      237

röìi tiïën túái cûúng quyïët, àöëi phoá gêëp chñn lêìn, cuäng chùèng hïì lay
chuyïín àûúåc. Nhûng nay, trûúác cöng viïåc quan troång àïën sinh
mïånh cuãa mònh, chùèng leä laåi khöng duâng hïët moåi aáp lûåc àïí bûác
saách naâng laâm theo yá muöën. Nghô vêåy, Lyá Maåc Thu ruát ra hai caái
ngên chêm vûát xuöëng àêët, tiïëng kïu tinh tinh!
   Naâng noái:
   - Ta àïëm tûâ möåt àïën mûúâi, nïëu cö khöng noái thêåt, ta seä cho
cö nïëm muâi võ hai cêy ngên chêm naây.
    Tiïíu Long Nûä mùæt nhùæm nghiïìn laåi, nhû chùèng theâm àïí yá gò
àïën lúâi Lyá Maåc Thu.
   Lyá Maåc Thu àïëm möåt... hai... ba... böën
   Dûúng Qua noái lúán:
  - Nïëu cö nûúng töi maâ biïët àûúåc löëi ra thò viïåc gò töi vaâ cö
nûúng töi laåi úã àêy laâm gò?
   Lyá Maåc Thu cûúâi nhaåt noái:
    - Ta biïët rùçng thïë naâo cùn phoâng naây cuäng coá ngaã bñ mêåt
thoaát ra ngoaâi àûúåc. Súã dô caác ngûúâi coân úã laåi àêy laâ àïí nghó ngúi
lêëy laåi tinh thêìn sûác lûåc, àïí röìi laåi ài nûäa chúá gò?
   Noái xong naâng laåi àïëm nùm... saáu... baãy... taám... chñn...
   - Sû muöåi! àïëm chñn röìi, cö coá noái hay khöng?
   Luác bêëy giúâ, möåt luöìng gioá laånh àöåt nhiïn taåt vaâo ngoån nïën
trïn tay Höìng Lùng Ba, laâm phuåt tùæt.
   Tiïíu Long Nûä cûúâi gùçn möåt tiïëng röìi noái:
   - Töi àaä nguã nghï àûúåc chuát naâo àêu, vûâa múái vaâo àêy àûúåc
möåt laát.
   Lyá Maåc Thu cöë laâm ra veã bònh tônh noái:
    - Thöi! Thïë thò àûúåc!... Ta àaä àïëm àuã àïën mûúâi röìi, cö àûâng coá
traách töi nghe! Àöåc tñnh cuãa ngên chêm naây laâ bñ thuêåt cuãa mön
phaái ta do sû phuå phu nhên truyïìn cho ta, vò cö ngoan cöë nay ta
phaãi tùång cö àïí cö àûúåc biïët yá võ noá ra sao.


http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 238

   Noái àoaån, cö ta cuái xuöëng lêëy àêìu ngên chêm chaâ lïn huyïåt
"Tûúáng àaâi" cuãa Dûúng Qua.
   Tiïíu Long Nûä bõ chaâ lïn huyïåt "Huyïìn Cú" núi trûúác ngûåc.
    Tiïíu Long Nûä vöën laâ ngûúâi gan daå vaâ àiïìm tônh dõ thûúâng,
cuäng phaãi oùçn oaåi vò chêët àöåc cuãa ngên chêm, àaä theo huyïåt daåo
xêm nhêåp vaâo toaân thên. Tûâ da thõt àïën xûúng tuãy vaâ caác cú thïí
luác bêëy giúâ nhû ngaân vaån con kiïën rêìn rêìn cùæn úã khùæp núi. Thûåc laâ
chûa coá möåt hònh phaåt naâo trong thiïn haå coá thïí laâm cho ngûúâi
àau àúán kyâ laå àïën thïë àûúåc. Àoá laâ möåt thûá àöåc dûúåc àöåc àaáo cuãa
baãn mön, dô nhiïn ngay trong baãn mön àaä phaãi coá thûá thuöëc giaãi
àöåc, nhûng khöën nöîi caã hai ngûúâi àïìu àaä bõ àiïím huyïåt, khöng coân
cûã àöång àûúåc nûäa, nïn vö phûúng cûáu giaãi.
   Lyá Maåc Thu vöën aác àöåc, taân nhêîn, nïn thaãn nhiïn ngöìi úã
dûúái àêët, àúåi coi nhûäng biïën chuyïín phaát hiïån tûâ hai ngûúâi xem
àöåc dûúåc àaä thêëm vaâo nöåi taång chûa. Cö ta vêîn phên vên chùèng
biïët Tiïíu Long Nûä coá chõu tiïët löå nhûäng bñ mêåt trong möå àaâi
khöng. Chó trong chöëc laát laâ huyïët maåch Tiïíu Long Nûä vaâ Dûúng
Qua àaä chaåy khêín cêëp, ngûúâi àaä phaát noáng. Cö ta biïët àöåc dûúåc àaä
thêëm vaâo nöåi taång thò khöng coân noái àïën viïåc cûáu giaãi àûúåc nûäa.
   Dûúng Qua khe kheä noái:
   - Thûa cö nûúng, hay laâ cö àem nhûäng bñ mêåt cuãa Möå àaâi noái
ài thöi. Hai ngûúâi naây chùèng ngêìn ngaåi gò maâ khöng duâng àuã moåi
ngoán àöåc àïí haåi ta àoá.
   Tiïíu Long Nûä cuäng khe kheä noái:
   - Chñnh thïë. Hoå laâ tay aác àöåc nhêët àúâi.
   Thoaáng nghô túái nhûäng àûúâng bñ mêåt ra khoãi möå àaâi, naâng
ngêín àêìu nhòn lïn trïn noác nhaâ chöî coá ghi caác hònh àöë.
   Nùm xûa, Vûúng Truâng Dûúng àaä thïì khöng trúã laåi möå àaâi.
Öng tiïn tri Lêm Triïìu Anh thïë naâo röìi cuäng qua àúâi trong Möå àaâi.
    Àöëi vúái ngûúâi àaä say mï àùæm àuöëi vò yïu mònh, öng khöng
khoãi thêëy bêng khuêng thûúng nhúá duâ rùçng baâ thi ên vúái öng khaá
nhiïìu maâ cuäng kïët oaán vúái öng chùèng ñt. Nghô vaâ caãm nhû thïë öng

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     239

boã lúâi thïì xûa, àaä dêën bûúác theo mêåt àaåo nhêåp Möå àaâi, leán cho aá
Hoaân laâ àïå tûã cuãa baâ hay àûúâng löëi xuêët möå vaâ àöìng thúâi nhòn laåi
di thïí cuãa ngûúâi baån thên thiïët trûúác kia àaä cuâng mònh rong ruöíi
cuöåc àúâi giang höì nghôa hiïåp.
    Öng àau khöí vö cuâng, nûác núã khoác; khi ài möåt lûúåt khùæp ngöi
Möå àaâi maâ xûa kia öng àaä mêët bao nhiïu cöng trònh, sau bao
nhiïu nùm thaáng xêy dûång nïn. Thêëy baâ Lêm Triïìu Anh àaä veä
hònh mònh ra trïn mùåt möåt bûác tûúâng, röìi laåi thêëy trïn àónh hai
cùn phoâng baâ àaä ài khùæc voä thuêåt. "Ngoåc-nûä têm-kinh", thûåc laâ
tinh vi aão diïåu, möîi ngoán àïìu àïí chïë khùæc möîi ngoán cuãa Toaân
Chên voä thuêåt, mùåt öng tûå nhiïn xêåm laåi vaâ lêåp tûác öng ruát lui ra
khoãi chöën Möå àaâi.
   Öng möåt thên luãi thuãi vaâo chöën nuái sêu, kïët lêåp möåt thaão lû.
   Ba nùm liïìn khöng rúâi bûúác khoãi nuái, àïí nghiïn cûáu cho tinh
tûúâng voä thuêåt "Ngoåc-nûä têm-kinh" tòm ra nhûäng ngoån àïí phaá laåi,
tuy cuäng àaä thaânh hùèn möåt voä thuêåt coá hïå thöëng uêín suác, loâng öng
bûåc böåi àöëi vúái trñ tuïå thöng minh dõ thûúâng cuãa baâ Lêm triïìu Anh,
àaânh phaãi chõu thua vaâ boã khöng nghiïn cûáu thïm nûäa.
   Sau 10 nùm, nhên cú luêån höåi kiïëm úã nuái Hoa Sún coá àoaåt
àûúåc böå "Cûãu êm chên kinh" laâ möåt saách hiïëm coá, kyâ laå vïì vö hoåc,
öng thïì chùèng luyïån têåp theo kinh saách naây. Nhûng àïí thoãa maän
tñnh haáo kyâ, öng laåi àoåc qua ñt lêìn.
   Voä nghïå cuãa Vûúng Truâng Dûúng thúâi êëy àaä laâ àïå nhûát trong
thiïn haå. Vò thïë, chó àoåc qua nhûäng thiïn trong Cûãu êm chên kinh
laâ öng àaä quaán thöng àûúåc hïët nhûäng tònh tiïët bñ aão trong àoá sau
10 ngaây suy ngêîm.
    Böîng nhiïn quaán thöng, öng sung sûúáng ngêíng mùåt lïn trúâi
cûúâi haã hï möåt höìi, röìi trúã laåi Möå àaâi, tòm àïën cùn phoâng bùçng àaá
bñ êín nhûát, khùæc lïn noác nhaâ nhûäng yïëu chó cuãa Cûãu êm chên kinh
möîi ngoán àïìu phaá àûúåc voä thuêåt Ngoåc-Nûä têm kinh cuãa baâ Lêm
Triïìu Anh. Öng laåi coân ghi mêëy cêu úã dûúái ngoán tay trong bûác
hònh cuãa öng vúái nguå yá muöën cho hêåu sinh, nïëu ai coá duyïn laânh
seä biïët àûúåc rùçng voä thuêåt cuãa Toaân Chên phaái khöng phaãi hoaân
toaân bõ voä thuêåt Ngoåc nûä têm kinh chïë khùæc àûúåc hïët caã, vaâ võ töí

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  240

sû saáng lêåp ra Toaân chên mön phaái àaä saáng taåo ra àûúåc voä phaáp
laåi röìi. Luác rúâi khoãi möå àaâi öng coá ghi laåi trïn möåt phiïën àaá trïn
nuái Chung Nam nhûäng lúâi ai àiïëu cuãa öng vúái baâ Lêm Triïìu Anh,
hiïån coân àïí laåi buát tñch.
   Luác àoá öng höìi tûúãng laåi nhûäng lúâi öng àaä ghi chuá úã bûác hoåa
hònh öng taåi cöí möå àaâi, thêëy rùçng lúâi leä êín yá khoá hiïíu e rùçng hêåu
nhên thuöåc cöí möå mön phaái võ têët àaä coá ngûúâi laänh höåi nöíi. Nhûng
nïëu noái roä ra thò chùèng hoáa ra laâ laâm tiïët löå cho àúâi biïët mön àïå
nhûát kyâ thû trong thiïn haå sao?
    Trong luác öng àûúng phên vên nhû thïë, coá möåt phu nhên
nûúác mùæt chaãy roâng, nûác núã khoác, àïën trûúác öng, daáng àiïåu rêët sêìu
thaãm. Öng hoãi thò àûúåc biïët ngûúâi êëy laâ hoå Tön, xûa kia àaä cuâng
vúái baâ Lêm Triïìu Anh laâ àöi baån cuâng phiïu baåt giang höì àaä tûâng
cûáu giuáp nhau. Phu nhên hoå Tön àûúåc biïët baâ Lêm Triïìu Anh àaä
qua àúâi nïn thûúång sún àïën cêìu xin cho àûúåc laâm lïî ai àiïëu taåi Möå
àaâi àïí giûä troån tònh bùçng hûäu.
   Vûúng Truâng Dûúng thêëy phu nhên kia nïn xuác àöång, beân
chó cho àûúâng ài nûúác bûúác khaã dô vaâo àûúåc möå àaâi.
   - Ta coá mûúâi saáu chûä truyïìn cho, phaãi nhúá kyä lêëy vaâ chùèng
àûúåc tiïët löå cho ai hay. Àïën giúâ lêm chung chó àûúåc trao laåi cho
ngûúâi chuã nhên múái cuãa möå àaâi thöi.
    Phu nhên kia cuái àêìu taå lïî, röìi lêím nhêím àoåc thêåt kyä ghi
khùæc vaâo loâng. Baâ theo àûúâng ài nûúác bûúác vaâo möå àaâi àïí laâm lïî ai
àiïëu. Röìi vò caãm nghôa AÃ Hoaân baâ ta maâ úã laåi luön trong Möå Phu
nhên àoá chñnh laâ Tön baâ vêåy.
   Tön baâ àem mûúâi saáu chûä kia viïët vaâo möåt miïëng vaãi trùæng
khêu vaâo trong chiïëc aáo böng maâ luác lêm chung àaä trao laåi cho
Dûúng Qua, mûúâi saáu chûä êëy laâ mûúâi saáu chûä maâ Dûúng Qua vaâ
Tiïíu Long Nûä àaä àoåc àûúåc khi xeát chiïëc aáo löng cûâu.
   Tön baâ khöng phaãi laâ ngûúâi thöng minh cho lùæm nïn khöng
hiïíu àûúåc duång yá noái àïën nhûäng àiïìu bñ êín chûáa trong cùn phoâng
bùçng àaá kia.http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                    241

    Vûúng Truâng Dûúng vaâ Lêm Triïìu Anh àïìu laâ hai bûåc kyâ taâi
vang danh möåt thúâi àaä àïí laåi cho àúâi nhûäng ngoán tuyïåt diïåu. Àaáng
tiïëc thay tònh vûâa chúám núã, thò vò truyïån tranh luêån voä nghïå maâ
àöi baån trúã nïn nghõch vúái nhau. Nïëu hai bïn húåp taác àûúåc thò sûå
nghiïåp àïí laåi cho àúâi sau coân àeåp àeä hún nhiïìu.
    Vò nghõch nhau nhû thïë nïn vïì sau ngûúâi thò phaãi xuêët gia
mùåc aáo vaâng laâm möåt keã tu haânh, ngûúâi thò öm uêët hêån cho àïën
luác chïët taåi chöën Möå àaâi.
   Tûâ chöî yïu thûúng àaä trúã thaânh thuâ nghõch.
   Dêîu àaä xa nhau nhûng coân vûúng vêën tú loâng.
    Öi chûä tònh caâng gúä caâng vûúng. Thûúng nhau nhiïìu, gheát
nhau lùæm, caâng oaán nhau thò tú loâng caâng buöåc chùåt. Têm traång
àöi tri kyã cûá maäi maäi nhû thïë cho àïën ngaây cuâng àem thên chön
chùåt xuöëng tuyïìn àaâi.
   Lêm Triïìu Anh thò saáng lêåp ra "Ngoåc-nûä têm-kinh" àïí chïë
khùæc Toaân Chên voä thuêåt. Vûúng Truâng Dûúng cuäng chùèng chõu
thua, lêëy Cûãu êm chên kinh chöëng laåi. Vûúng Truâng Dûúng tûå
thêëy mònh phaãi thua keám baâ möåt bûåc, nïn tûâ àoá öng caâng khiïm
nhûúâng, thûúâng nhuã caác àïå tûã phaãi khùæc kyã hû têm, söëng êm thêìm
chùèng nïn xuêët àêìu löå diïån.
   Tiïíu Long Nûä múái nhòn qua àaä biïët àûúåc löëi thoaát bñ mêåt cuãa
Möå àaâi, khöí nöîi àaä bõ àiïím huyïåt nïn coá biïët cuäng chùèng laâm gò
àûúåc nûäa. Naâng höëi hêån sao laåi maãi mï truyïån troâ vúái Dûúng Qua,
maâ chùèng súám tòm löëi thoaát bñ mêåt kia ra khoãi Möå àaâi. Toaân thên
naâng nhiïåt àöå möîi luác möåt tùng. Liïëc mùæt nhòn lïn àöì hònh trïn
noác nhaâ, naâng thúã daâi. Àûa mùæt vïì phña bïn mùåt naâng àoåc thêëy
mêëy cêu vïì "Cûãu êm chên kinh" böîng nhiïn nhòn thêëy 4 chûä "giaãi
huyïåt bñ huyïët", mùæt naâng àöåt nhiïn saáng ngúâi lïn. Naâng laånh
luâng vûâa àoåc vûâa suy ngêîm, böîng nhiïn naâng toã ra vui mûâng vö
haån. Nïëu ngûúâi khöng tûå kïìm chïë àûúåc thò coá leä naâng àaä thöët nïn
nhûäng tiïëng reo mûâng.
    Àaåi khaái thò bñ quyïët êëy noái vïì nhûäng nguyïn lyá khi luyïån
nöåi cöng laâm cho hoãa khñ tuå àan àiïìn, caác àûúâng huyïåt àaåo àïìu

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 242

ngûng lûu thöng vò àaä döìn vaâo túái àoá. Coân àöëi vúái ngûúâi àaä tûâng
têåp luyïån túái "Cûãu êm chên kinh" caác kinh laåc àïìu luên lûu àiïìu
hoâa, thöng hoaåt tûâ trïn xuöëng dûúái tûâ dûúái lïn trïn, nhûát àõnh
khöng thïí bõ ai àiïím huyïåt àûúåc.
   Cûá lyá êëy maâ suy ra, huêën giaáo naây àaä laâ buâa cûáu maång cho
Tiïíu Long Nûä trong luác khöën àöën naây.
    Naâng suy ài nghô laåi, thêëy dêìu mònh coá khai thöng àûúåc
huyïåt àaåo cuäng chùèng ñch gò vò laâm sao maâ àõch nöíi sû tyã Lyá Maåc
Thu. Naâng laåi àoåc kyä àoaån kinh vùn ghi trïn noác nhaâ, coá àoaån chó
giaáo cho phûúng thïë, nïëu biïët vaâ sûã duång àûúåc, thò hïî xuêët thuã laâ
coá thïí chïë ngûå àûúåc caác ngoán cuãa Lyá Maåc Thu. Huêën giaáo chó tûâ
àêìu xuöëng chên, tûâ chên lïn àêìu, caã thaãy hai àoaån, cöng phu
luyïån têåp thûåc laâ dïî daâng, nhûng cuäng phaãi 10 ngaây múái thaânh
thuöåc àûúåc.
   Loâng naâng miïn man suy nghô, ngoaãnh nhòn vïì phña Dûúng
Qua thêëy hùæn àang reát run lïn bêìn bêåt. Coá leä giúâ naây chêët àöåc cuãa
ngên chêm àang thêëm vaâo maänh liïåt.
   Nhûäng luác nguy cêëp thûúâng laâ nhûäng luác phaát sinh têm trñ
saáng suöët. Chñnh giûäa luác khöën naây naâng àaä êm thêìm hoåc àïën
nhêåp têm hai àoaån "giaãi huyïåt bñ quyïët" vaâ "bïë khñ bñ quyïët" cuãa
Cûãu êm chên kinh.
   Naâng gheá möìm vaâo tai Dûúng Qua noái rêët nhoã cho noá biïët.
    Dûúng Qua vöën dô laâ ngûúâi thöng minh, lanh lúåi nïn noái sú laâ
noá àaä hiïíu hïët.
   Tiïíu Long Nûä vêîn khe kheä nhêën maånh:
   - Trûúác hïët phaãi laâm cho thöng huyïåt àaåo.
   Dûúng Qua kheä gêåt àêìu.
    Luác bêëy giúâ cùn phoâng bùçng àaá töëi àen nhû mûåc, hai thêìy troâ
Lyá Maåc Thu úã laåi àoá àïí àúåi hai ngûúâi bõ àöåc àûúåc haânh haå cú thïí
rang chñn ngûúâi ài, röìi phaãi noái ra têët caã nhûäng àiïìu bñ êín chûáa
àûång trong Cöí möå àaâi, naâo coá ngúâ àêu hoå àang êm thêìm tòm caách
giaãi nguy vaâ àöëi phoá laåi.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     243

  Tiïíu Long Nûä vaâ Dûúng Qua cûá theo y nhû lúâi chó daåy cuãa
Vûúng Truâng Dûúng àïí giaãi huyïåt bñ quyïët.
   Hai ngûúâi àaä coá sùén caái vöën vïì nöåi cöng kha khaá chó coân viïåc
theo lúâi daåy vïì caách vêån khñ khaác thûúâng, laâ trong giêy laát àaä laâm
thöng hoaåt àûúåc huyïåt àaåo.
   Naâng nheâ nheå thoâ tay lêëy úã boåc ra hai viïn "giaãi àöåc linh àún"
kheä chuyïìn möåt viïn àûa vaâo möìm Dûúng Qua coân möåt viïn thò
nuöët ài.
    Naâng cûã àöång rêët laâ nheå nhaâng khoan thai. Lyá Maåc Thu
chùèng biïët coá phaáp thuêåt gò maâ tûå nhiïn nhêån thêëy, vûâa hai ngûúâi
trúã laåi bònh thûúâng chaåy xö laåi vûâa quaát:
   - Chuáng bêy laâm troâ gò thïë!
    Tiïíu Long Nûä xuêët chûúãng, nheâ nheå vöî vaâo àêìu Lyá Maåc Thu.
Àoá laâ möåt ngoán àaä vêån duång àiïån lûåc cuãa voä thuêåt Ngoåc-nûä têm-
kinh, möåt ngoán voä thûúång thùång.
   Lyá Maåc Thu hïët sûác kinh súå vò viïåc xaãy àïën quaá bêët ngúâ nïn
phaãi vöåi vaâng nhaãy laåi phña sau àïí cho aáp lûåc giaãm suát phêìn naâo.
   Tiïíu Long Nûä noái:
   - Chuáng töi muöën ra khoãi àêy! Sû tyã thïë naâo! Coá ra hay úã?
   Lyá Maåc Thu vêîn tûå phuå laâ ngûúâi voä nghïå cuäng nhû taâi sùæc vö
àõch trong giang höì, nay laåi bõ möåt àaân em giúã chûúãng lûåc ra àöëi
àõch laåi, thò lêëy laâm uêët giêån lùæm. Tuy thïë cö ta chùèng daám giúã
gioång tûå cao tûå àaåi, súå phêåt yá, naâng khöng dêîn ra khoãi cùn phoâng
naây thò seä àaânh chïët ngöåp úã chöën naây.
   Cö ta nghô buång: mònh voä nghïå ùn hùèn sû muöåi, cûá laâm thïë
naâo cho noá dêîn mònh ra khoãi, luác àoá haäy sûãa trõ cuäng chùèng muöån
gò. Noá cuäng coá ñt ngoån hiïím àöåc laå thûúâng, nhûng nhûäng ngoån êëy
cuäng chùèng ùn thua gò. Nghô vêåy cö ta cöë neán giêån, cûúâi kheä noái:
   - Cö tiïën böå lùæm röìi àoá, ta phuåc cö gêëp böåi. Thöi, bêy giúâ dêîn
chõ ài ra, nghe cö!
    Dûúng Qua rêët tinh khön, muöën nhên dõp êëy laâm laåc hai
thêìy troâ Lyá Maåc Thu möîi ngûúâi ài möîi ngaã. Noá cuäng tûúi cûúâi noái:

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                 244

    - Laâm sao maâ dêîn caã hai ngûúâi cuâng ra möåt luác àûúåc. Cö
nûúng töi chó dêîn àûúåc tûâng ngûúâi möåt, àem ngûúâi naây ra röìi laåi
trúã vaâo àoán ngûúâi kia.
    Lyá Maåc Thu cuäng tinh yá mùæng aát:
    - Thöi maây! Hùèn taåm im caái möìm ài!
   Tiïíu Long Nûä chûa thöng àûúåc tinh yá cuãa Dûúng Qua. Tuy
vêåy naâng vêîn chiïìu theo yá noá àaáp laåi Lyá Maåc Thu:
  - Chó dêîn möåt ngûúâi möåt thöi. Hai ngûúâi cuâng ài möåt luác thò
khöng àûúåc.
    Dûúng Qua cûúâi ra veã cúãi múã thuá võ lùæm, noái:
   - Thûa sû baá, sû baá cho sû tó töi theo chuáng töi ra trûúác coá
àûúåc khöng aå!
    Lyá Maåc Thu nuöët giêån chùèng theâm àaáp nûãa lúâi. Dûúng Qua
laåi tiïëp:
   - Thöi sû baá àaä bùçng loâng röìi, chuáng ta cuâng ài cho súám. Cö
nûúng ài trûúác dêîn àûúâng tiïëp àïën laâ töi vaâ sau àoá ai muöën nöëi
chên theo cuäng àûúåc.
   Bêëy giúâ Tiïíu Long Nûä àaä laänh höåi àûúåc yá Dûúng Qua, chó
móm cûúâi khöng noái gò caã, nùæm tay Dûúng Qua bûúác dêìn ra khoãi
thaåch thêët. Lyá Maåc Thu vaâ Höìng Lùng Ba tuy khöng noái gò vúái
nhau nhûng caã hai àïìu aái ngaåi chó súå bêët thònh lònh thêìy troâ
Dûúng Qua vêån chuyïín maáy moác àöí sêåp möåt cûãa àaá ngùn caách
chia ly möîi ngûúâi möåt núi thò nguy to. Cho nïn caã hai àïìu saát caánh
nhau àûáng song song taåi cûãa, lùm le chen chên bûúác ài trûúác.
    Thêëy thaái àöå cuãa hoåc troâ nhû thïë, Lyá Maåc Thu nöíi noáng quaát
lúán:
    - Nghiïåt suác, mi toan chen lêën cuâng ta chùng?
    Noái xong, naâng àûa tay traái nùæm choáp àêìu Höìng Lùng Ba.
   Höìng Lùng Ba vöën biïët sû phuå mònh hïî àaä ra tay thò vö cuâng
hiïím àöåc cho nïn vöåi luâi ra sau möåt bûúác, loâng vûâa lo súå vûâa bûåc
tûác khöng daám noái möåt lúâi.

http://ebooks.vdcmedia.com
THÊÌN ÀIÏU ÀAÅI HIÏÅP (quyïín 2)                     245

    Lyá Maåc Thu nöëi goát liïìn theo sau Dûúng Qua khöng rúâi gang
têëc. Phña trûúác Tiïíu Long Nûä thoùn thoùæt bûúác ài quanh qua queåo
laåi vaâ möîi luác laåi ài vaâo con àûúâng thêëp hún. Möåt chùåp sau naâng
caãm thêëy dûúái chên êím ûúát, biïët rùçng àaä ra khoãi Cöí möå Àaâi, thoaåt
tröng phña trûúác coá nhiïìu ngaä ba àûúâng. Bêët thònh lònh àûúâng ài
tuöåt xuöëng thêåt sêu thùm thùèm. Caã böën àïìu laâ nhûäng tay voä cöng
thûúång thùång daây cöng têåp luyïån nöåi cöng, quen vúái biïën chuyïín
bêët ngúâ ûáng phoá vö cuâng lanh lúåi, chûá nïëu laâ tay têìm thûúâng thò coá
leä àaä sa chên lùn xuöëng vûåc sêu röìi.
   Vûâa ài Lyá Maåc Thu vûâa ngêîm nghô:
   - Nuái Chung Nam Sún naâo coá cao gò cho lùæm maâ ta cûá quanh
maäi trong loâng nuái nhû thïë naây, khöng biïët bêy giúâ àang àûáng
àêu.
   Möåt chùåp sau löëi ài bùçng phùèng dêìn vaâ ngêåp caã nûúác. Caâng
ài nûúác caâng lïn cao dêìn, khöng mêëy chöëc àaä cao quaá göëi. Sau àoá
nûúác lïn túái höng, túái buång, quaá ngûåc röìi dêìn dêìn lïn cöí hoång.
   Tiïíu Long quay laåi kheä hoãi Dûúng Qua:
   - Mi àaä nhúá kyä bñ quyïët bïë khñ röìi chûá?
   Dûúng Qua khöng traã lúâi súå hoå nghe thêëy, chó lùång leä gêåt àêìu
mêëy caái nguå yá àaä thuöåc kyä röìi.
   Tiïíu Long Nûä dùån nhoã thïm Dûúng Qua àûâng troâ chuyïån
dûúái nûúác vaâ chúâ naâng lêëy húi möåt luác röìi tûâ tûâ ài túái.
   Dûúng Qua vûâa bûúác theo vûâa kheä àaáp:
   - Cö nûúng khoãi bêån trñ vïì töi, cûá yïn têm maâ ài.
   Tiïíu Long Nûä gêåt àêìu xùm xuái bûúác mau hún. Nûúác àaä lïn
quaá cöí, moåi ngûúâi phaãi ngêåm miïång àïí khoãi sùåc.
   Lyá Maåc Thu run súå kheä hoãi Tiïíu Long Nûä:
   - Sû muöåi biïët búi àêëy sao?
   Tiïíu Long Nûä àaáp:
    - Tûâ beá àïën lúán, töi söëng trong Cöí möå àaâi chûa bûúác chên ài
xa, laâm sao maâ biïët búi àûúåc?

http://ebooks.vdcmedia.com
KIM DUNG                                  246

    Nghe noái thïë Lyá Maåc Thu cuäng húi vûäng buång, yïn têm bûúác
theo. Thònh lònh gùåp chöî sêu bêët ngúâ, naâng giêåt mònh suåt chên
xuöëng, hoaãng höët haá miïång uöëng möåt nguåm nûúác vaâ ài chêåm möåt
chuát. Trong khi êëy Tiïíu Long Nûä vaâ Dûúng Qua vêîn àiïìm nhiïn
bûúác túái, giûä àuáng bñ quyïët kïìm húi àõnh khñ. Lyá Maåc Thu caãm
thêëy run súå vö cuâng nhûng vò àaä troát lúä nïn cuäng àaânh nhùæm mùæt
àûa chên.
   Böîng hònh nhû coá ngûúâi ghò laåi phña sau. Nhòn laåi thò Lyá Maåc
Thu thêëy Höìng Lùng Ba àaä ghò chùåt aáo mònh. Naâng cöë sûác gúä ra,
nhûng cûá nhuâng nhùçng maâ khöng thoaát khoãi. Phaâm ngûúâi ta khi
gùåp sûå nguy hiïím àe doåa, thò yá chñ tûå vïå nöíi lïn, ai cuäng cöë liïìu
chïët baám lêëy caái söëng. Gioâng nûúác möîi luác caâng chaãy laånh, sûác
maånh öì aåt, tiïëng reo nhû thaác luä. Höìng Lùng Ba vaâ Lyá Maåc Thu bõ
nûúác cuöën ài tröi nöíi bêåp bïình.
   Luác thûúâng bònh tônh bao nhiïu thò bêy giúâ caâng cuöëng cuöìng
lïn bêëy nhiïu. Lyá Maåc Thu giêîy giuåa, quú quaâng bêåy baå, àuång gò
chöåp nêëy, gùåp caái gò cuäng nñu laåi. Àöåt nhiïn naâng nùæm àûúåc möåt
vêåt mïìm mïìm vöåi tuám chùåt lêëy, nhòn laåi laâ chúáp vai cuãa Dûúng
Qua.
    Trong luác àang nùæm tay Tiïíu Long Nûä bònh tônh nñn húi bûúác
túái, Dûúng Qua bõ chöåp baã vai böîng giêåt mònh cöë gúä ra nhûng Lyá
Maåc Thu laåi nñu chùåt thïm. Ngaåi cûã àöång maånh hö hêëp khöng àïìu,
nûúác coá thïí vaâo miïång muäi àûúåc nïn Dûúng Qua cöë gùæng ài, mùåc
kïå naâng baám bïn vai.
   Böën ngûúâi nöëi tay keáo nhau bûúác túái mùåc tònh cho nûúác cuöën
söëng nhöìi.
    Àöå nûãa giúâ sau vò nñn thúã quaá lêu caã hai thêìy troâ Lyá Maåc Thu
caãm thêëy ngöåp húi, khöng chõu nöíi nûäa. Nhûng may sao nûúác böîng
chaãy chêåm vaâ caån dêìn xuöëng túái cöí. Ài thïm möåt luác n