Han Mac Tu

Document Sample
Han Mac Tu Powered By Docstoc
					THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC                                                        1
                              MUÅC LUÅC


BEÄN LEÄN ..................................................................................................................................... 2

MUÂA XUÊN CHÑN ...................................................................................................................... 3

ÀÊY THÖN VÔ GIAÅ ..................................................................................................................... 4

THAÁNH NÛÄ ÀÖÌNG TRINH MARIA ........................................................................................... 5

ÀAÂ LAÅT TRÙNG MÚÂ ................................................................................................................... 8

HUYÏÌN AÃO.................................................................................................................................. 9

TÒNH QUÏ................................................................................................................................. 11

MÖÅT MIÏÅNG TRÙNG ............................................................................................................... 12

CÖ LIÏU .................................................................................................................................... 13

UÖËNG TRÙNG .......................................................................................................................... 14

TRÛÚÂNG TÛÚNG TÛ ............................................................................................................... 15

LANG THANG........................................................................................................................... 17

ÀÏM KHÖNG NGUÃ ................................................................................................................... 18

EM NHÚÁ MÒNH XA................................................................................................................... 19

CUÖËI THU................................................................................................................................. 20

RÛÚÁM MAÁU .............................................................................................................................. 21

HÖÌN LAÂ AI ................................................................................................................................ 22
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC               2
                BEÄN LEÄN        Trùng nùçm soáng soaäi trïn caânh liïîu
        Àúåi gioá àöng vïì àïí laã lúi
        Hoa laá ngêy tònh khöng muöën àöång
        Loâng em höìi höåp, chõ Hùçng úi.


        Trong khoám vi vu raâo raåt maäi
        Tiïëng loâng ai noái ? Sao im ài ?
        Ö kòa, boáng nguyïåt trêìn truöìng tùæm
        Löå caái khuön vaâng dûúái àaáy khe.


        Vö tònh àïí gioá hön lïn maá
        Beän leän laâm sao, luác nûãa àïm
        Em súå lang quên em biïët àûúåc
        Nghi ngúâ túái caái tiïët trinh em.
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC                3
             MUÂA XUÊN CHÑN        Trong laân nùæng ûãng khoái mú tan
        Àöi maái nhaâ tranh lêëm têëm vaâng
        Söåt soaåt gioá trïu taâ aáo biïëc
        Trïn giaân thiïn lyá - Boáng xuên sang.


        Soáng coã xanh tûúi gúån túái trúâi.
        Bao cö thön nûä haát trïn àöìi;
        - Ngaây mai trong àaám xuên xanh êëy
        Coá keã theo chöìng, boã cuöåc chúi.


        Tiïëng ca vùæt veão lûng chûâng nuái,
        Höín hïín nhû lúâi cuãa nûúác mêy.
        Thêìm thò vúái ai ngöìi dûúái truác,
        Nghe ra yá võ vaâ thú ngêy.


        Khaách xa, gùåp luác muâa xuên chñn,
        Loâng trñ bêng khuêng sûåc nhúá laâng:
        - "Chõ êëy, nùm nay coân gaánh thoác
        Doåc búâ söng trùæng nùæng chang chang ?"
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC               4
             ÀÊY THÖN VÔ GIAÅ        Sao anh khöng vïì chúi thön Vô ?
        Nhòn nùæng haâng cau nùæng múái lïn.
        Vûúân ai mûúát quaá, xanh nhû ngoåc
        Laá truác che ngang mùåt chûä àiïìn.


        Gioá theo löëi gioá, mêy àûúâng mêy,
        Doâng nûúác buöìn thiu, hoa bùæp lay...
        Thuyïìn ai àêåu bïën söng Trùng àoá
        Coá chúã trùng vïì kõp töëi nay ?


        Mú khaách àûúâng xa, khaách àûúâng xa
        AÁo em trùæng quaá nhòn khöng ra...
        ÚÃ àêy sûúng khoái múâ nhên aãnh
        Ai biïët tònh ai coá àêåm àaâ ?
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC                 5
       THAÁNH NÛÄ ÀÖÌNG TRINH MARIA      Nhû song löåc triïìu nguyïn ún phûúác caã,
      Dêng cao dêng thêìn nhaåc saáng hún trùng.
      Thúm tho bay cho àïën coäi Thiïn Àaâng
      Huyïìn diïåu biïën thaânh muön kinh troång thïí.
      Vaâ Töíng laänh Thiïn thêìn quyâ laåy Meå
      Tung hö cêu àûúâng haå ngúáp chêu sa.
      Hûúng xöng lïn lúâi ca ngúåi sum hoâa:
      Trñ miïu duïå cuãa muön vò rêët thaánh.


      Maria ! Linh höìn töi úán laånh !
      Run nhû run thêìn tûã thêëy long nhan.
      Run nhû run húi thúã chaåm tú vaâng...
      Nhûng loâng vêîn thêëm nhuêìn ún tròu mïën.
      Laåy Baâ laâ Àêëng tinh truyïìn thanh veån
      Giaâu nhên àûác, giaâu muön höåc tûâ bi,
      Cho töi dêng lúâi caãm taå phoâ nguy
      Cún lêm luåy vûâa traãi qua dûúái thïë.
      Töi caãm àöång rûng rûng hai haâng lïå:
      Gioâng thao thao bêët tuyïåt cuãa nguöìn thú.
      Buát töi reo nhû chêu ngoåc àïìn vua;
      Trñ töi húáp bao nhiïu laâ khñ võ...
      Vaâ trong miïång ngêåm cêu ca huyïìn bñ,
      Vaâ trong tay nùæm möåt naåm haâo quang...
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC                6      Töi no röìi ún voä löå hoâa chan
      Têëu laåy Baâ, Baâ rêët nhiïìu pheáp laå,
      Ngoåc nhû yá vö tri coân biïët caã
      Huöëng chi töi laâ Thaánh thïí kïët tinh.
      Töi ûa nhòn Bùæc Àêíu raång bònh minh,
      Chiïëu cuâng hïët khùæp ba ngaân thïë giúái...
      Saáng nhiïìu quaá cho thanh êm vúâi vúåi,
      Thúm dûúâng bao cho miïång lûúäi khong khen.


      Húäi Sûá Thêìn Thiïn Chuáa Gabriel,
      Khi ngûúâi xuöëng truyïìn tin cho Thaánh Nûä,
      Ngûúâi coá nghe xön xao muön tinh tuá ?
      Ngûúâi coá nghe naáo àöång caã muön trúâi ?
      Ngûúâi coá nghe thú mêìu nhiïåm ra àúâi
      Àïí ca tuång, - bùçng hoa hûúng saáng laáng
      Bùçng traâng haåt, bùçng sao Mai chiïëu raång
      Möåt àïm xuên laâ rêët àöîi anh linh ?


      Àêy röìi ! Àêy röìi ! Chuöîi ngoåc vaâng kinh.
      Thú cêìu nguyïån laâ thú quên tûã yá,
      Trûúång phu lúâi vaâ töng àöì triïët lyá
      Laâ Nguöìn Trùng yïu mïën Nûä Àöìng Trinh,
      Laâ Nguöìn Àau chêìu luåy Nûä Àöìng Trinh...


      Cho töi thùæp hai haâng cêy baåch laåp,
      Khoái nghiïm trang seä dêng lïn traân ngêåp
      Caã Haân Giang, caã maâu sùæc thiïn khöng
      Luát trñ khön, vaâ aám aãnh hûúng loâng
      Cho söët sùæng, cho àï mï nguyïån ûúác...
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC                   7      Têëu laåy Baâ, laåy Baâ àêìy ún phûúác,
      Cho tònh töi nguyïn veån túå trùng rùçm,
      Thú trong trùæng nhû möåt khöëi bùng têm
      Luön luön reo trong höìn, trong maåch maáu;
      Cho vúä lúã caã muön ngaân tinh àêíu,
      Cho àï mï êm nhaåc vaâ thanh hûúng,
      Chim hay tïn ngoåc, àaá biïët tuöíi vaâng,
      Loâng vua chuáa cuäng nhû loâng lï thûá.
      Seä ngêy ngêët búãi chûng thú àêìy ûá
      Nguöìn thiïng liïng yïu chuöång MEÅ SÊÌU BI.


      Phûúång Trò! Phûúång Trò! Phûúång Trò! Phûúång Trò!
      Thú töi bay suöët möåt àúâi chûa thêëu,
      Höìn töi bay àïën bao giúâ múái àêåu
      Trïn triïìu thiïn ngúâi choái vaån haâo quang ?
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC              8
            ÀAÂ LAÅT TRÙNG MÚÂ       Àêy phuát thiïng liïng àaä khúãi àêìu:
       Trúâi mú trong caãnh thûåc huyïìn mú !
       Trùng sao àùæm àuöëi trong sûúng nhaåt
       Nhû àoán tûâ xa möåt yá thú.


       Ai haäy laâm thinh chúá noái nhiïìu
       Àïí nghe dûúái àaáy nûúác höì reo
       Àïí nghe tú liïîu rung trong gioá
       Vaâ àïí xem trúâi giaãi nghôa yïu...


       Haâng thöng lêëp loaáng àûáng trong im
       Caânh laá in nhû àaä lùång chòm
       Hû thûåc laâm sao phên biïåt àûúåc !
       Söng Ngên Haâ nöíi giûäa maân àïm.


       Caã trúâi say nhuöåm möåt maâu trùng
       Vaâ caã loâng töi chùèng noái rùçng
       Khöng möåt tiïëng gò nghe àöång chaåm
       Dêîu laâ tiïëng vúä cuãa sao bùng...
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC               9
                HUYÏÌN AÃO       Múái lúán lïn trùng àaä theån thoâ
       Thúm nhû tònh aái cuãa ni cö
       Gioá say lûúát mûúát trong maâu saáng
       Hoa vúái töi àïìu caãm àöång sú.


       Àang khi maâu nhiïåm phuã ban àïm
       Coá thûá gò rúi giûäa khoaãng im.
       - Rúi tûâ thûúång têìng khöng khñ xuöëng,
       Tiïëng vang nheâ nheå döåi vaâo tim.


       Töi vúái höìn hoa vêîn nñn thinh
       Ngêëm ngêìm trao àöíi nhûäng ên tònh
       Àïí thïm êëm aáp nguöìn tú tûúãng
       Àïí boáng trúâi khuya búát giêåt mònh.


       Tûâ àêìu canh möåt àïën canh tû,
       Töi thêëy trùng mú biïën hoáa nhû
       Hûúng khoái úã àêu ngoaâi xûá möång
       Cûá laâ möîi phuát möîi nïn thú.


       AÁnh trùng moãng quaá khöng che nöíi
       Nhûäng veã xanh xao cuãa mùåt höì
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC              10

       Nhûäng neát buöìn buöìn tú liïîu ruã;
       Nhûäng lúâi nùn nó cuãa hû vö\.


       Khöng gian dêìy àùåc toaân trùng caã:
       Töi cuäng trùng maâ naâng cuäng trùng.
       Möîi aãnh möîi hònh thïm phiïëu diïîu
       Naâng xa töi quaá ! noái nghe chùng ?
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC           11
                TÒNH QUÏ         Trûúác sên anh thú thêín
         Àùm àùm tröng nhaån vïì
         Mêy chiïìu coân phiïu baåt
         Lang thang trïn àöìi quï
         Gioá chiïìu quïn ngûâng laåi
         Gioâng nûúác quïn tröi ài
         Ngaân lau khöng tiïëng noái
         Loâng anh dûúâng àï mï
         Caách nhau ngaân vùån dùåm
         Nhúá chi àïën trùng thïì
         Dêìu ai khöng mong àúåi
         Dêìu ai khöng lùæng nghe
         Tiïëng buöìn trong sûúng àuåc
         Tiïëng húân trong luäy tre
         Dûúái trúâi thu man maác
         Baâng baåc khùæp sún khï
         Dêìu ai trïn búâ liïîu
         Dêìu ai dûúái caânh lï
         Vúái ngaây xuên húâ hûäng
         Cöë quïn tònh phu thï
         Trong khi nhòn mêy nûúác
         Loâng xuên cuäng naäo nïì.
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC               12
            MÖÅT MIÏÅNG TRÙNG       Caã miïång ta trùng laâ trùng !
       Caã loâng ta vö söë gaái höìng nhan;
       Ta nhaã ra àêy möåt naâng,
       Cho mêy lùång lúâ cho nûúác ngêët ngêy,
       Cho vò sao ruång xuöëng maái rûâng say.
       Gioá thöíi raâo raâo nhû laá àöí,
       Suöëi gò trong trùæng vêîn àöìng trinh.
       Boáng ai theo roäi boáng mònh,
       Boáng naâng yïu tinh,
       Dõp cûúâi nhû tiïëng vúä pha lï...
       Thûa, töi khöng daám say mï,
       Möåt mai töi chïët bïn khe ngoåc tuyïìn.
       Bêy giúâ töi daåi töi àiïn,
       Chêëp tay töi laåy caã miïìn khöng gian.


       Heån töi taãng saáng ài tòm möång,
       Möång coân lûúãng vûúãng bïën xa mú...
       Tiïëng gaâ gaáy ruång trùng àêìu haå,
       Töi hoaãng höìn lïn, giêån sûäng súâ !
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC              13
                CÖ LIÏU       Gioá luâa aánh saáng vö trong baäi,
       Trùng ngêåp àêìy söng, chaãy laáng lai.
       Buöìm trùæng phêët phú nhû cuöëng laá,
       Loâng töi baát ngaát röång bùçng hai.


       Töi ngöìi dûúái bïën àúåi nûúâng Mú,
       Tiïëng ruá ban àïm raån boáng múâ,
       Tiïëng ruá höìn töi xö vúä soáng,
       Rung têìng khöng khñ, baåt vi lö.


       Ai ài lùèng lùång trïn laân nûúác,
       Vúái laåi ai ngöìi khñt caånh töi ?
       Maâ sao ngêåm cûáng thú àêìy miïång ?
       Khöng noái khöng rùçng nñn caã húi !


       Chao öi ! ghï quaá trong tû tûúãng
       Möåt vuäng cö liïu cuä vaån àúâi.
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC               14
              UÖËNG TRÙNG       Boáng Hùçng trong cheán ngaã nghiïng
       Laã lúi tùæm maát laâm duyïn gúåi tònh
       Gioá luâa mùåt nûúác rung rinh
       Loâng ta khaát miïëng chung tònh tûâ lêu
       Uöëng ài cho àúä khö hêìu
       Uöëng ài cho búát caái sêìu miïn man
       Coá ai nuöët aánh trùng vaâng
       Coá ai nuöët caã boáng naâng tiïn nga.
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC                 15
            TRÛÚÂNG TÛÚNG TÛ       Hiïíu gò khöng, yá nghôa cuãa trúâi thú
       Cuãa hûúng hoa trong trùng lúân lúåt baãy
       Cuãa lúâi cêm muön vò sao aáy naáy
       Hiïíu gò khöng em húäi ! hiïíu gò khöng ?
       Anh ngêm nga àïí múã röång cûãa loâng
       Cho trùng xuên traân trïì say chúái vúái
       Cho nùæng hûúâng vêën vûúng muön ngaân súåi;
       - Cho em buöìn trúâi àêët ûáa sûúng khuya,
       Àïí em buöìn, àïí em nghiïåm cho ra
       Caái gò kïët laåi múái thaânh tinh tuá;
       Vaâ uyïn ûúng búãi àêu khöng àoaân tuå,
       Vaâ tònh yïu sao laåi dúã dang chi,
       Vaâ vò àêu, gioá goåi giêåt lúâi ài.
       - Lúâi ài qua möåt chiïìu trong keä laá,
       Möåt laân hûúng múái nûãa lûâng sa ngaä
       Anh mïën röìi yá võ cuãa laân mú.


       Lïå Kiïìu úi ! Em coân giûä yá thú
       Trong àöi mùæt muâa thu trong leo leão,
       ÚÃ xa xöi lùång nhòn anh khö heáo
       Bïn kia trúâi haäy chuåp caã höìn anh.
       Haäy van lún úã dûúái chên Baân Thaânh,
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC                   16

       Cho yïu ma muön nùm vuâng trúã dêåy,
       Naáo khöng gian cho lûãa loâng buâng chaáy,
       Vaâ àïí cho kinh àöång àïën ngûúâi tiïn,
       Àang say sûa trong thïë giúái Haäo Huyïìn
       Àang trûãng giúän úã bïn söng Ngên biïëc...


       Anh roä trûúác seä coá ngaây caách biïåt,
       Ngoá nhû gêìn nhûng vêîn thiïåt xa khúi !
       Lau mùæt ài àûâng cho lïå àêìy vúi.
       Haäy mûúâng tûúång möåt ngûúâi thú àang söëng
       Trong im lòm leã loi trong daäy àöång.
       - Cuäng hònh nhû, em húäi ! àöång Huyïìn Khöng !
       Maâ àïm nghe tiïëng khoác úã àaáy loâng,
       ÚÃ trong phöíi, trong tim, trong höìn nûäa.
       Em coá nghô ra möåt chiïìu vaâng uáa,
       Laá trïn caânh heáo hùæt, gioá ngûâng ru:
       "Möåt möëi tònh nûác núã giûäa êm u,
       "Möåt höìn àau raä lêìn theo hûúng khoái,
       "Möåt baâi thú chaáy tan trong nùæng doåi,
       "Möåt lúâi run hoi hoáp giûäa khöng trung,
       "Caã niïìm yïu, yá nhúá, caã möåt vuâng,
       "Hoáa thaânh vuäng maáu àaâo trong aác lùån".


       Àêëy laâ têët caã ngûúâi anh tiïu taán,
       Cuâng trùng sao baâng baåc xûá Say Mú,
       Cuâng tònh em tha thiïët nhû vùn thú,
       Raâng rõt maäi cho àïën ngaây têån thïë.
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC                       17
              LANG THANG


                       Tùång Hoaâng Troång Quyå


       Laäng tûã úi ! Mi laâ tiïn haânh khêët
       May khöng chïët laånh trûúác lêìu myä nhên.
       Ta ài tòm möång têìm xuên,
       Gùåp vua nhaâ Nguyïîn bay trïn mêy\.
       Rûúåu nùæng uöëng vaâo thò say,
       AÁo ta raách rûúái trúâi khöng vaá,
       Maâ böën muâa trùng mùåc vaãi trùng.
       Khöng ai chïët caã sao loâng buöìn nhû tang.
       Cho töi mua troån haâm rùng,
       Haâm rùng ngaâ ngoåc, haâm rùng àa tònh.
       Möåt chùæc ta laåi vúái mònh,
       Coá ai vö àoá maâ mònh höí ngûúi ?
       Laäng tûã úi ! Mi laâ tiïn haânh khêët
       May khöng höåc maáu chïët röìi coân àêu\.
       Trúâi húäi ! Nhúâ ai cho khoãi àoái !
       Gioá trùng coá sùén laâm sao ùn ?
       Laâm sao giïët àûúåc ngûúâi trong möång
       Àïí traã thuâ duyïn kiïëp phuå phaâng.
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC             18
            ÀÏM KHÖNG NGUÃ
       Non söng böën mùåt nguã mú maâng
       Thûác chó mònh ta daå chùèng an
       Boáng nguyïåt leo song súâ sêîm göëi
       Gioá thu loåt cûãa coå maâi chùn
       Khoác duâm thên thïë hoa rúi lïå
       Buöìn giuáp cöng danh dïë daåo àaân
       Chuöîi dêåy nöm na vaâi àiïåu cuä
       Nùm canh têm sûå vêîn chûa taân.
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC                     19
            EM NHÚÁ MÒNH XA


                       Tùång Trêìn Thanh Àõch


       Höm nay coá möåt nûãa trùng thöi
       Möåt nûãa trùng ai cùæn vúä röìi
       Töi nhúá mònh xa thûúng àûát ruöåt
       Gioá laâm nïn töåi buöíi chia phöi\.
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC              20
                CUÖËI THU
       Luåa trúâi ai dïåt vúái ai cùng,
       Ai thaã chim bay àïën Quaãng Haân,
       Vaâ ai gaánh maáu ài trïn tuyïët,
       Maãnh aáo da cûâu ngùæm núã nang.


       Mêy veä hùçng haâ sa söë lïå,
       Laâ nguöìn ly biïåt giûäa cö àún.
       Sao khöng tö àiïím nïn sûúng khoái,
       Trong coäi loâng töi buöíi chêåp chúân.


       Àêy baäi cö liïu laånh hûäng húâ,
       Vúái buöìn phún phúát, vùæng trú vú.
       Cêy gò maãnh khaãnh run cêìm cêåp,
       Àiïìm baáo thu vaâng gêìy xaác xú.


       Thu heáo nêëc thaânh nhûäng tiïëng khö
       Möåt vò sao laå moåc phûúng mö ?
       Ngûúâi thú chûa thêëy ra àúâi nhó ?
       Trinh baåch ai chön têån àaáy möì ?
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC                 21
                RÛÚÁM MAÁU
       Ta muöën höìn traâo ra àêìu ngoån buát;
       Möîi lúâi thú àïìu dñnh naäo cên ta.
       Bao neát chûä quay cuöìng nhû maáu voåt,
       Nhû mï man chïët àiïëng caã laân da.


       Cûá àïí ta ngêët ngû trong vuäng huyïët,
       Traãi niïìm àau trïn maãnh giêëy mong manh;
       Àûâng nùæm laåi nguöìn thú ta àang siïët,
       Caã loâng ta trong múá chûä rung rinh.


       Ta àaä ngêåm hûúng trùng àêìy löî miïång,
       Cho ngêy ngûúâi mï daåi àïën têm can,
       Theát choâm sao hoaãng rúi vaâo àaáy giïëng,
       Maâ muön nùm rûúám maáu trong khöng gian.
THÚ HAÂN MÙÅC TÛÃ CHOÅN LOÅC                 22
                HÖÌN LAÂ AI
       Höìn laâ ai ? Laâ ai ? Töi chùèng biïët,
       Höìn theo töi nhû muöën cúåt töi chúi.
       Möi àêìy hûúng töi khöng daám ngêåm cûúâi,
       Höìn vöåi múám cho töi bao aánh saáng...
       Töi chïët giaã vaâ no nï vö vaån,
       Cûúâi nhû àiïn, sùåc suåa caã muâi trùng.
       AÁo töi laâ möåt thûá ngúåp hún vaâng,
       Höìn àaä cêëu, àaä caâo, nhai ngêëu nghiïën !
       Thõt da töi sûúång sêìn vaâ tï àiïëng,
       Töi àau vò ruâng rúån àïën vö biïn,
       Töi dòm höìn xuöëng möåt vuäng trùng ïm,
       Cho trùng ngêåp trùng döìn lïn túái ngûåc.
       Hai chuáng töi lùång yïn trong thöín thûác,
       Röìi bay lïn cho túái möåt haânh tinh,
       Cuâng ngaã nghiïng lùn löån giûäa muön hònh,
       Àïí gaâo theát möåt húi cho rúãn öëc,
       Caã thiïn àaâng, trêìn gian vaâ àõa nguåc.


       Höìn laâ ai ? Laâ ai ? töi khöng hay,
       Dêîn höìn ài roâng raä möåt àïm nay,
       Höìn mïåt laã maâ töi thò chïët giêëc.