AQ chinh truyen - Lo Tan by girlbanks

VIEWS: 150 PAGES: 49

									AQ CHÑNH TRUYÏÅN                                                         1
                           MUÅC LUÅC
1. LÚÂI TÛÅA......................................................................................................................2
2. LÛÚÅC THUÊÅT NHÛÄNG CHUYÏÅN ÀÙÆC THÙÆNG CUÃA AQ...........................6
3. LÛÚÅC THUÊÅT THÏM VÏÌ NHÛÄNG CHUYÏÅN ÀÙÆC THÙÆNG CUÃA AQ....11
4. BI KÕCH TÒNH YÏU ..............................................................................................16
5. VÊËN ÀÏÌ SINH KÏË ..................................................................................................22
6. LÏN VOI XUÖËNG CHOÁ ........................................................................................27
7. CAÁCH MAÅNG...........................................................................................................33
8. KHÖNG CHO LAÂM CAÁCH MAÅNG.....................................................................39
9. ÀAÅI ÀOAÂN VIÏN ....................................................................................................44
http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                   2
                1. LÚÂI TÛÅA


    Töi coá yá viïët cho chuá AQ möåt pho chñnh truyïån àaä mêëy nùm
trúâi nay röìi, nhûng möåt àùçng tñnh viïët, möåt àùçng laåi ngêìn ngaåi.
Àiïìu àoá àuã chûáng toã rùçng töi chùèng coá tû caách möåt nhaâ "lêåp ngön"
tñ naâo. Chaã laâ xûa nay nhûäng ngoâi buát bêët huã phaãi daânh àïí viïët vïì
nhûäng nhên vêåt bêët huã. Thïë röìi, nhên vêåt nhúâ vùn chûúng maâ
trûúâng thoå, vùn chûúng cuäng nhúâ nhên vêåt maâ àûúåc lûu truyïìn.
Ruát cuåc, vùn chûúng nhúâ nhên vêåt hay nhên vêåt nhúâ vùn chûúng
maâ àûúåc lûu truyïìn, cuäng khoá noái cho minh baåch. ÊËy thïë maâ
chung qui töi laåi vêîn cûá nghô àïën viïët truyïån cho A Q. Thò ra têm
trñ töi nhû coá ma quyã aám aãnh.
   Nhûng vûâa cêìm buát àõnh viïët thiïn vùn chûúng "töë chuã" naây,
töi àaä caãm thêëy nhiïìu àiïìu khoá khùn.
    Möåt laâ caái nhan àïì cuöën truyïån. Àûác Thaánh noái rùçng: "Danh
bêët chñnh tùæc ngön bêët thuêån" (Tïn khöng àuáng thò lúâi noái khöng
xuöi). ÊËy laâ möåt àiïìu mònh phaãi àùåc biïåt chuá yá. Truyïån coá nhiïìu
loaåi: liïåt truyïån, tûå truyïån, nöåi truyïån, ngoaåi truyïån, biïåt truyïån,
gia truyïån, tiïíu truyïån, ..., phiïìn möåt nöîi khöng coá möåt tïn naâo
húåp caã. Goåi laâ "liïåt truyïån" û? Thò àêy naâo coá phaãi laâ möåt nhên vêåt
coá tïn tuöíi bùçng vai bùçng lûáa vúái nhûäng nhên vêåt tai to mùåt lúán
trong "chñnh sûã" ! Goåi laâ "tûå truyïån" û? Thò töi naâo coá phaãi laâ A Q?
Coân noái laâ "nöåi truyïån", thò A Q quyïët khöng phaãi laâ thêìn tiïn.
Hay laâ duâng chûä "biïåt truyïån" vêåy? Khöën nöîi öng Àaåi Töíng thöëng,
ngaâi chûa hïì haå duå cho quöëc sûã quaán cheáp "baãn truyïån" cuãa A Q
bao giúâ. Vêîn biïët rùçng mùåc duâ trong böå chñnh sûã nûúác Anh khöng
hïì cheáp liïåt truyïån caác ngûúâi àaánh baåc, maâ nhaâ àaåi vùn haâo
Dickens cuäng àaä viïët ra böå Liïåt truyïån nhûäng ngûúâi àaánh baåc.
Nhûng möåt nhaâ vùn haâo coá thïí nhû thïë, chûá boån mònh thò quyïët
khöng xong. Sau nûäa, coân hai chûä "gia truyïån". Nhûng töi khöng
roä töi vúái A Q coá phaãi laâ baâ con khöng, maâ con chaáu y cuäng chûa
nhúâ töi viïët höå bao giúâ ! Hay goåi laâ "tiïíu truyïån"? Thò A Q cuäng
chûa hïì coá möåt böå "àaåi truyïån" naâo caã. Noái toám laåi, truyïån naây
cuäng coá thïí cho laâ möåt böå "baãn truyïån", nhûng xeát ra, vùn chûúng
cuãa töi nöm na maách queá lùæm, toaân duâng nhûäng lúâi cuãa "anh keáo
xe, chõ baán tûúng", leä naâo laåi daám laåm duång nhû thïë ! Cûåc chùèng

http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                               3

àaä, àaânh phaãi mûúån hai chûä "chñnh truyïån" trong cêu àûa àêíy maâ
mêëy nhaâ viïët tiïíu thuyïët "khöng chñnh quy" vêîn duâng: "Nhaân
thoaåi hûu àïì ngön quy chñnh truyïån" (Haäy gaác nhûäng chuyïån
rûúâm raâ àïí kïí laåi chuyïån chñnh) maâ àùåt cho böå saách caái tïn "chñnh
truyïån", mùåc duâ hai chûä naây coá thïí lêîn löån vúái hai chûä "chñnh
truyïìn" trong tïn böå saách coá tiïëng cuãa cöí nhên laâ böå Thû phaáp
chñnh truyïìn thò cuäng mùåc !
    Hai laâ, lïå thûúâng phaâm viïët truyïån, ngûúâi ta vêîn hay maâo
àêìu bùçng mêëy chûä "Öng Möî, tûå laâ Möî, ngûúâi xûá noå, xûá kia ..." thïë
nhûng töi laåi khöng biïët A Q hoå gò hïët ? Coá möåt lêìn, tûúãng nhû A
Q laâ hoå Triïåu ; nhûng àïën ngaây höm sau thò laåi khöng lêëy gò laâm
chùæc nûäa. ÊËy laâ höm cêåu con Cuå Cöë nhaâ hoå Triïåu vûâa thi àöî tuá taâi.
Höm êëy, tiïëng pheâng la beâng ! beâng ! baáo tin cho laâng nûúác biïët. A
Q uöëng luön hai baát rûúåu tùm röìi khoa chên muáa tay noái rùçng: tin
êëy cuäng laâm cho y rêët veã vang, búãi vò y vöën laâ baâ con vúái cuå Triïåu ;
nïëu tñnh theo àuáng thïë thûá trong gia phaã thò y coân àûáng ngang
haâng vúái öng nöåi cêåu tuá kia àêëy ! Luác àoá, nhûäng ngûúâi àûáng xung
quanh nghe cuäng coá veã kñnh nïí y. Naâo ngúâ, höm sau baác khaán laâng
àaä goåi A Q àïën nhaâ Cuå Cöë hoå Triïåu. Vûâa thêëy A Q, cuå mùåt bûâng
bûâng mùæng ngay:
    - A Q ! Maây laâ möåt thùçng khöën naån maâ maây laåi daám nhêån laâ
hoå haâng vúái tao kia aâ !
   A Q àûáng cêm miïång.
   Cuå caâng nhòn, caâng giêån, sêën túái mêëy bûúác nûäa, noái:
   - Maây daám noái laáo nhû thïë aâ ? Laâm sao tao laåi hoå haâng vúái
thûá maây àûúåc ? Maây laâ ngûúâi hoå Triïåu aâ ?
   A Q vêîn àûáng im thin thñt, muöën liïåu thïë chuöìn, nhûng Cuå
Cöë àaä nhaãy túái, taát cho möåt taát vaâo mùåt.
   - Maây laâ ngûúâi hoå Triïåu thïë naâo àûúåc kia chûá ? Maây maâ hoå
Triïåu vaâo caái ngûä naâo?
   A Q khöng hïì biïån baác gò vïì chöî y chñnh laâ hoå Triïåu hay
khöng caã, chó àûa tay súâ vaâo maá bïn traái röìi cuâng baác khaán ài ra.
Ra khoãi cûãa, baác khaán coân mùæng cho möåt meã nûäa, àaânh phaãi kónh
cho baác hai quan tiïìn rûúåu. Nhûäng ngûúâi biïët chyyïån àïìu cho A Q
àïën laâ vúá vêín, khi khöng, chuöëc lêëy trêån àoân oan, chûá naâo àaä chùæc
gò mònh laâ ngûúâi hoå Triïåu ; maâ dêîu coá quaã laâ ngûúâi hoå Triïåu ài nûäa
thò trûúác mùåt Cuå Cöë, cuäng khöng nïn noái daåi nhû vêåy. Thïë laâ tûâ

http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                   4

àêëy vïì sau, khöng ai nhùæc àïën chuyïån A Q hoå gò nûäa. Vò vêåy maâ töi
khöng biïët àûúåc thûåc tònh A Q hoå gò caã.
    Ba laâ, töi cuäng khöng biïët chûä tïn A Q viïët nhû thïë naâo. Luác
y coân söëng, ngûúâi ta goåi y laâ A Quêy, àïën khi chïët röìi thò chaã hïì ai
nhùæc àïën tïn êëy nûäa, coân noái gò àïën viïåc cheáp vaâo sûã saách ! Maâ nïëu
nhû coá viïåc cheáp vaâo sûã saách, thò àêy laâ lêìn àêìu tiïn àêy, cho nïn
sûå khoá khùn naây töi vêëp trûúác ai hïët. Töi tûâng coá luác nghô kyä rùçng :
A Quêy chñnh laâ A Quïë hoùåc laâ A Quñ àêy ! Nïëu nhû A Q coá caái
biïåt hiïåu laâ Nguyïåt àònh, hoùåc giaã y àaä ùn sinh nhêåt vaâo khoaãng
thaáng taám, thò nhêët àõnh laâ A Quïë àûát ài röìi. Nhûng y laåi chûa hïì
coá biïåt hiïåu - maâ coá nûäa cuäng khöng ai biïët - , laåi cuäng chûa hïì gûãi
thiïëp cho ai vaâo ngaây sinh nhêåt àïí ngûúâi ta gûãi àïën cho nhûäng baâi
thú chuác tuång, thaânh ra viïët A Quïë laâ voä àoaán. Laåi nïëu nhû y coá
möåt öng anh hoùåc öng em tïn laâ A Phuá chùèng haån, thò nhêët àõnh y
laâ A Quñ ; nhûng y chó trú troåi coá möåt mònh. Vêåy viïët A Quñ cuäng
chùèng coá bùçng chûáng gò. Coân nhûäng chûä laå khaác cuâng êm quêy thò
tòm khöng ra. Trûúác àêy, töi cuäng coá hoãi qua cêåu Tuá con cuå Triïåu ;
naâo ngúâ möåt ngûúâi uyïn baác nhû cêåu êëymaâ cuäng muâ tõt. Cêåu ta laåi
kïët luêån rùçng àoá laâ taåi öng Trêìn Àöåc Tuá àêëy ! Öng ta ra túâ Tên
thanh niïn röìi àïì xûúáng viïåc àem chûä Trung quöëc maâ viïët theo löëi
chûä Têy, thaânh ra quöëc tuáy trêìm luên, khöng biïët tra khaão vaâo
àêu nûäa. Cuöëi cuâng, töi àaânh phaãi nhúá möåt ngûúâi laâng luåc höå höì sú
aán A Q xem sao. Roâng raä taám thaáng trúâi, ngûúâi ta múái traã lúâi cho
töi rùçng : Trong baãn aán khöng hïì thêëy tïn naâo àoåc na naá laâ A
Quêy caã. Khöng biïët coá chùæc hay khöng, hoùåc giaã ngûúâi ta khöng
tra khaão gò caã cuäng nïn, nhûng töi khöng coân coá caách naâo khaác
nûäa. Súå löëi "chuá êm phuâ hiïåu" chûa àûúåc thöng duång, töi àaânh
duâng löëi chûä Têy, theo caách phiïn êm cuãa ngûúâi Anh maâ viïët
thaânh A Quêy, vaâ viïët tùæt laâ A Q vêåy. Nhû thïë, töi àaä nhùæm mùæt
laâm theo boån Tên thanh niïn, trong loâng cuäng hïët sûác aáy naáy,
nhûng cêåu Tuá coân bñ nûäa laâ töi àêy, biïët laâm thïë naâo?
    Böën laâ quï quaán A Q. Nïëu nhû y laâ ngûúâi hoå Triïåu thò theo
thoái quen hay xûng quêån voång, coá thïí chiïëu theo chöî chuá giaãi
trong cuöën Quêån danh baách gia tñnh maâ noái rùçng : y laâ ngûúâi
"Thiïn thuãy, miïìn luäng têy". Nhûng àaáng tiïëc, A Q hoå gò chûa roä
lùæm, thò quï quaán y úã àêu cuäng chûa coá thïí àõnh àûúåc. Tiïëng rùçng
A Q sinh bònh vêîn truá nguå úã laâng Muâi, nhûng y laåi cûá luön luön ài
nguã troå àêu àêu êëy. Thaânh thûã khöng thïí noái y laâ ngûúâi laâng Muâi
àûúåc. Nïëu noái laâ ngûúâi laâng Muâi thò traái vúái pheáp viïët sûã.

http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                              5

    Möåt àiïìu an uãi cho töi laâ chûä A thò àuáng hïët sûác, quyïët khöng
mùæc vaâo khuyïët àiïím vú quaâng vú xiïn, coá thïí àûa ra tuyïn böë
cuâng caác nhaâ thöng thaái àûúåc. Coân nhû nhûäng viïåc khaác, chó mong
caác àöì àïå cuãa öng Höì Thñch Chi laâ nhûäng ngûúâi "sñnh lõch sûã, sñnh
khaão cûáu" sau naây coá tòm ra manh möëi gò khaác chùng? Nhûng luác
àoá, e cuöën A Q chñnh truyïån cuãa töi àaä mêët tñch tûâ bao giúâ röìi ...
   Trïn àêy cuäng cho ài laâ möåt baâi tûåa.
http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                     6
  2. LÛÚÅC THUÊÅT NHÛÄNG CHUYÏÅN ÀÙÆC THÙÆNG CUÃA AQ


   A Q khöng nhûäng tïn, hoå, quï quaán àïìu mêåp múâ, cho àïën
"haânh traång" trûúác kia ra sao cuäng khöng roä raâng nöët. Söë laâ ngûúâi
laâng Muâi àöëi vúái A Q xûa nay thò cêìn y laâm cöng cho, hoùåc chó àem
y ra laâm troâ cûúâi maâ thöi, chûá khöng bao giúâ coá ai chuá yá àïën "haânh
traång" cuãa y caã. Maâ chñnh y tûå mònh cuäng chûa hïì bao giúâ noái túái
chuyïån àoá hïët. Chó coá nhûäng luác caäi löån vúái ai thò hoåa hoùçn y múái
trûâng ngûúåc mùæt lïn maâ tuyïn böë :
   - Nhaâ tao xûa kia coá bïì coá thïë bùçng mêëy maây kia ! Thûá maây
thêëm vaâo àêu !
    A Q khöng hïì coá nhaâ cûãa. Y troå ngay trong àïìn Thöí Cöëc laâng
Muâi. Y cuäng khöng coá nghïì nghiïåp nhêët àõnh, chó ài laâm thuï laâm
mûúán cho ngûúâi ta, ai thuï gùåt luáa thò gùåt luáa, thuï giaä gaåo thò giaä
gaåo, thuï chöëng thuyïìn thò chöëng thuyïìn. Ngöå nhûäng luác cöng viïåc
keáo daâi thò y úã laåi trong nhaâ chuã taåm thúâi höm àoá, xong cöng viïåc
laåi ài. Cho nïn, ngûúâi ta coá cöng viïåc bêån bõu lùæm thò coân nhúá àïën
A Q, nhûng nhúá laâ nhúá cöng ùn viïåc laâm, chûá naâo phaãi nhúá gò àïën
"haânh traång" ! Röìi àïën luác cöng viïåc röîi thò luön caã A Q ngûúâi ta
cuäng chaã nhúá nûäa, coân noái gò àïën "haânh traång" !
   ÊËy thïë maâ coá möåt lêìn, möåt öng laäo naâo àaä têng böëc y möåt cêu
nhû sau : "A Q àûúåc viïåc thêåt !" Luác àoá A Q àang àaánh trêìn àûáng
trûúác laäo, ngûúâi gêìy goâ vaâ böå uïí oaãi ; ngûúâi ngoaâi chaã ai hiïíu laäo
kia noái thêåt hay chïë giïîu, nhûng A Q rêët lêëy laâm àùæc yá.
    A Q laåi coá tñnh tûå cao. Caã bêëy nhiïu mùåt dên trong laâng Muâi,
y tuyïåt nhiïn khöng àïëm xóa àïën ai caã. Cho àïën hai cêåu àöì trong
laâng cuäng vêåy, y vêîn xem thûúâng hïët sûác. Phuá cêåu àöì giaã, ngaây
sau coá thïí thaânh thêìy tuá giaã daä. Cuå Cöë nhaâ hoå Triïåu vaâ Cuå Cöë nhaâ
hoå Tiïìn laâ hai ngûúâi maâ trong laâng ai ai cuäng kñnh troång, búãi vò hai
cuå gia tû àaä giaâu coá, laåi hai cêåu con laâ hai cêåu àöì ; thïë maâ chó möåt
mònh A Q laâ khöng ra veã suâng baái lùæm. Y nghô buång : "Con túá ngaây
sau laåi khöng laâm nïn, to bùçng nùm bùçng mûúâi luä êëy aâ !". Hún
nûäa, A Q laåi coá thïí lïn mùåt vúái caã laâng Muâi úã chöî y àaä lïn huyïån
mêëy bêån, mùåc duâ y coá troång gò luä phöë phûúâng. Thò chùèng haån nhû
caái ghïë daâi ba thûúác, röång ba têëc, úã laâng Muâi goåi laâ caái "ghïë daâi", A

http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                                 7

Q cuäng goåi laâ "ghïë daâi", thïë maâ trïn huyïån hoå laåi goåi laâ "traâng kyã" !
Y nghô buång : "Goåi nhû thïë laâ sai ! Laâ àaáng cûúâi !" úã laâng Muâi, raán
caá, ngûúâi ta bao giúâ cuäng cho thïm möåt vaâi laá haânh daâi bùçng ba
àöët tay, thïë maâ trïn huyïån, hoå laåi cho nhaánh haânh thaái thoã vaâo ! A
Q nghô buång : "Thïë laâ sai, laâ àaáng cûúâi!" Nhûng ngûúâi laâng Muâi laâ
nhûäng ngûúâi nhaâ quï, chûa hïì ài àêu caã, laåi chùèng àaáng cûúâi hún
ai hïët hay sao ? Möåt àúâi chuáng noá chûa hïì biïët trïn huyïån ngûúâi ta
raán caá nhû thïë naâo kia maâ !
    A Q laâ ngûúâi "trûúác kia coá bïì coá thïë", kiïën thûác röång, laåi
"àûúåc viïåc", kïí ra cuäng àaä coá thïí goåi laâ ngûúâi "hoaân toaân" lùæm röìi.
Chó àaáng tiïëc laâ trong ngûúâi y coân coá möåt tñ khuyïët àiïím. Bûåc böåi
nhêët laâ ngay trïn àêìu coá möåt àaám seåo to tûúáng chùèng biïët tûâ bao
giúâ. Mùåc duâ àaám seåo àoá cuäng laâ vêåt súã hûäu cuãa y, nhûng xem trong
yá tûá y thò hònh nhû y cuäng chùèng cho laâ quyá baáu gò, búãi vò y kiïng
tuyïåt khöng duâng àïën tiïëng "seåo" vaâ têët caã nhûäng tiïëng êm gêìn
giöëng êm "seåo". Vïì sau cûá múã röång phaåm vi dêìn, tiïëng "saáng",
tiïëng "raång" cuäng kiïng, röìi tiïëng "àeân", tiïëng "àuöëc" cuäng kiïng
tuöët. Chùèng cûá ngûúâi naâo, bêët kyâ vö tònh hay hûäu yá maâ phaåm phaãi
huyá laâ A Q nöíi giêån, caái àaám seåo àoã ûãng lïn, y nhòn àïí àaánh giaá àöëi
thuã röìi keã ñt möìm ñt miïång laâ y chûãi, keã sûác yïëu laâ y àaánh. Nhûng
chùèng biïët thïë quaái naâo, A Q thûúâng vêîn thua nhiïìu hún laâ àûúåc.
Do àoá y thay àöíi dêìn dêìn chñnh saách, vïì sau chó lûúâm keã thuâ bùçng
möåt cùåp mùæt giêån dûä nûäa maâ thöi.
   Naâo ngúâ, sau luác A Q thi haânh caái chñnh saách "lûúâm nguyát"
àoá thò boån vö cöng röìi nghïì úã laâng Muâi laåi caâng thñch choåc gheåo y
hún. Hïî thêëy mùåt A Q àêu laâ y nhû chuáng noá giaã vúâ laâm böå ngaåc
nhiïn noái :
     - Ú kòa ! Saáng quang lïn röìi kia kòa !
     A Q laåi nöíi giêån, laåi lûúâm bùçng möåt cùåp mùæt rêët dûä túån.
     Nhûng chuáng noá vêîn khöng súå, cûá noái :
     - AÂ teá ra coá ngoån àeân baão hiïím kia kòa !
     Khöng coá caách gò àöëi phoá, A Q àaânh nghô ra möåt cêu àïí traã
thuâ :
     - Thûá chuáng maây khöng xûáng ...
   Luác àoá, y laåi coá caãm tûúãng rùçng caái seåo trïn àêìu y khöng phaãi
laâ möåt caái seåo têìm thûúâng maâ laâ möåt caái seåo vinh diïåu, danh giaá
nûäa kia. Nhûng nhû trïn kia àaä noái, A Q laâ ngûúâi kiïën thûác röång,

http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                   8

y biïët ngay rùçng nïëu y noái nûäa nhêët àõnh seä phaåm huáy, nïn y
khöng noái hïët cêu.
    Thïë maâ lùæm àûáa vêîn chûa chõu thöi, cûá gheåo y, thaânh ra cuöëi
cuâng laåi àaánh nhau. Thûåc tïë thò A Q thua, ngûúâi ta nùæm lêëy caái
àuöi sam vaâng hoe cuãa y duái àêìu vaâo tûúâng thònh thònh böën nùm
caái liïìn röìi múái haã daå boã ài. Coân A Q thò àûáng ngêín ngûúâi ra möåt
luác, nghô buång :
    - Noá àaánh mònh thò khaác gò noá àaánh böë noá.Thêåt thúâi buöíi naây
hïët chöî noái !
   Röìi cuäng húán húã ra vïì veã àùæc thùæng.
   Caái àiïìu A Q vûâa nghô trong buång, vïì sau y noái toaåc ra. Vò
vêåy, nhûäng keã vêîn hay choåc gheåo y àïìu biïët roä caái thuã àoaån àùæc
thùæng tûúãng tûúång àoá cuãa y. Cho nïn, tûâ àoá hïî àûáa naâo toám lêëy caái
àuöi sam vaâng hoa cuãa y, noá cuäng baão :
    - A Q naây ! Àêy khöng phaãi laâ con àaánh böë àêu nheá ! Àêy laâ
ngûúâi àaánh con vêåt, nghe chûa ? Haäy noái ài naâo : ngûúâi àaánh con
vêåt !
   A Q hai tay cöë giûä lêëy caái àuöi sam, nghïëch àêìu lïn noái :
   - Àaánh con sêu ! Àûúåc chûa ! Túá laâ sêu ! Chûa thaã ra aâ !
    Tuy A Q àaä nhêån laâ sêu röìi maâ noá vêîn chûa chõu thaã. Noá coân
toám lêëy àêìu y duái luön nùm saáu caái thònh thònh nûäa vaâo chöî naâo
gêìn àoá röìi múái húán húã boã ài, yïn trñ rùçng sau trêån naây y coá thïí xêëu
höí maâ chïët ài àûúåc ! Nhûng chûa àêìy mûúi giêy àöìng höì sau, A Q
àaä laåi húán húã ra vïì coá veã àùæc thùæng. Y nhêån thêëy y laâ ngûúâi gioãi
nhõn nhuåc bêåc nhêët, vaâ ngoaâi viïåc "nhõn nhuåc" ra, thò vïì moåi
phûúng diïån, y vêîn laâ ngûúâi "bêåc nhêët". Traång nguyïn cuäng chó laâ
ngûúâi "bêåc nhêët" maâ thöi ! ”Thûá maây kïí vaâo àêu" !
   Sau luác àaä duâng bêëy nhiïu phûúng phaáp thêìn diïåu ra àöëi
phoá vúái keã thuâ, A Q liïìn khoan khoaái ài túái quaán rûúåu, nöëc luön
mêëy cheán, àuâa cúåt vúái anh naây, caäi löån vúái anh kia, laåi "àùæc thùæng"
röìi múái húán húã boã vïì àïìn Thöí Cöëc, ngaã ra laâm möåt giêëc àïën saáng.
   Giaá phoãng trong tuái sùén tiïìn thò A Q ài àaánh baåc. Giûäa möåt
àaám ngûúâi xuám nhau ngöìi xöím, A Q mùåt àêìm àòa nhûäng möì höi laâ
möì höi chen ngay vaâo, tiïëng noái gioân hún ai hïët.
   - Naây, cûãa Thanh lang, böën quan àêëy !
   - Múã lúá !

http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                               9

   Baác nhaâ caái vûâa múã vûâa xûúáng, mùåt cuäng àêìm àòa nhûäng möì
höi laâ möì höi.
  - Thiïn mön lúá ... Bao nhiïu cûãa giaác cho vïì lúá ! Cûãa nhên vaâ
Xuyïn àûúâng àïí laåi lúá! Tiïìn A Q àêu ? Àûa àêy !
   - Cûãa Xuyïn àûúâng möåt quan naây ! Quan nùm naây !
   Giûäa bêëy nhiïu tiïëng xûúáng ngên nga àoá, tiïìn cuãa A Q cûá thïë
dêìn dêìn luöìn vaâo tuái möåt boån ngûúâi khaác, mùåt cuäng nhû mùåt y,
cuäng àêìm àòa nhûäng möì höi laâ möì höi. Cuöëi cuâng, A Q àaânh thaáo
ra ngoaâi voâng, àûáng sau lûng boån con baåc maâ nhòn vaâo vaâ höìi höåp
thay cho keã khaác, cho àïën luác tan soâng múái ngêåm nguâi trúã vaâo àïìn
Thöí Cöëc, àïí höm sau seä laåi vaác cùåp mùæt sûng huáp ài laâm thuï.
   Kïí ra "mêët ngûåa biïët àêu khöng phaãi laâ möåt àiïìu may cho
öng giaâ cûãa aãi". Àaä coá lêìn, A Q bêët haånh àûúåc luön möåt canh baåc,
nhûng lêìn êëy cú höì laåi nhû laâ thêët baåi.
   Àïm höm êëy, laâng Muâi rûúác thêìn. Theo lïå thûúâng, laâng coá töí
chûác möåt àaám haát. Bïn raåp haát, cuäng theo lïå thûúâng, coá mêëy soâng
baåc. Àöëi vúái A Q, tiïëng tröëng, tiïëng pheâng la bïn raåp nhû phaãng
phêët úã àêu ngoaâi mûúâi dùåm àûúâng xa döåi laåi. Chó coá tiïëng xûúáng
cuãa nhaâ caái laâ y nghe raânh maåch. Y àûúåc luön mêëy höåi. Tiïìn àöìng
thaânh baåc haâo, baåc haâo thaânh baåc àöìng, baåc àöìng chêët dêìn dêìn
thaânh möåt àöëng ; A Q àùæc yá, mùåt maây núã hùèn lïn.
   - Naây ! Thiïn mön hai àöìng naây !
    A Q khöng biïët roä ai àaánh nhau vúái ai vaâ vò cúá gò, chó thêëy
tiïëng mùæng chûãi, tiïëng àêëm àaá cûá aâo aâo loaån xaå caã lïn, choaáng caã
àêìu oác möåt höìi khaá lêu. Luác y ngöìi dêåy àûúåc thò luä con baåc àaä biïën
àêu mêët, caã boån ngûúâi xung quanh höìi naäy cuäng khöng thêëy möåt
ai nûäa ! A Q caãm thêëy coá mêëy chöî àau ran lïn nhû vûâa bõ mêëy quaã
àêëm, mêëy cuá àaá vaâo ngûúâi. Trûúác mùåt y, möåt boån àûáng nhòn ra veã
ngaåc nhiïn. A Q baâng hoaâng chaåy vïì àïìn Thöí Cöëc, röìi àïën luác àõnh
àûúåc thêìn höìn thò múái sûåc nhúá ra rùçng àöëng tiïìn cuãamònh cuäng
bay àêu mêët röìi. Trong ngaây höåi, boån phûúâng baåc àïìu laâ ngûúâi tûá
chiïëng, biïët doâ àêu cho ra manh möëi ?
    Roä raâng möåt àöëng baåc àöìng trùæng xoáa lïn àoá, maâ laåi laâ cuãa
mònh, thïë maâ bêy giúâ biïën àêu mêët ! Cûá cho laâ "con noá cûúáp cuãa böë
ài" vaâ tûå mùæng mònh laâ "àöì con sêu" cuäng vêîn khöng khuêy àûúåc.
Lêìn êëy, A Q múái húi caãm thêëy nöîi àau khöí cuãa möåt cuöåc baåi trêån
thêåt tònh.

http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                 10

   Nhûng chùèng mêëy chöëc laâ A Q laåi àaä chuyïín baåi thaânh
thùæng. Y seä dang caánh tay phaãi lïn, raán hïët sûác àaánh vaâo mùåt y
luön hai baåt tai, àau ran lïn. Àaánh xong, y hònh nhû àaä haã daå, tûåa
höì ngûúâi àaánh laâ mònh laâ ngûúâi bõ àaánh baåi laåi laâ möåt "mònh" naâo
khaác ... Röìi möåt laát, y coá caãm tûúãng rùçng y vûâa múái àaánh möåt àûáa
naâo êëy, mùåc duâ coân àau nhûác caã mùåt muäi. Y haã loâng haã daå ngaã
lûng xuöëng giûúâng.
   Thïë laâ nguã thùèng.
http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                              11
            3. LÛÚÅC THUÊÅT THÏM
      VÏÌ NHÛÄNG CHUYÏÅN ÀÙÆC THÙÆNG CUÃA AQ


   Tiïëng rùçng AQ bao giúâ cuäng "àùæc thùæng", nhûng thêåt ra maäi
àïën ngaây àûúåc Cuå Cöë nhaâ hoå Triïåu taát cho mêëy taát tai vaâo mùåt thò
y múái nöíi tiïëng hùèn.
    Àûa hai quan tiïìn rûúåu kónh baác khaán xong xuöi röìi, AQ uêët
ûác vïì nhaâ, ngaã lûng xuöëng giûúâng, nghô buång: "Thúâi buöíi naây, hïët
chöî noái ! Con àaánh böë !" Nhûng y laåi sûåc nghô ra rùçng: Cuå Cöë nhaâ
hoå Triïåu oai vïå biïët bao nhiïu maâ mònh cuäng xem nhû laâ baâ con
mònh, cho nïn y laåi dêìn dêìn toã veã àùæc yá. Röìi y àûáng dêåy, haát baâi
"Gaái goáa thùm möì" vaâ ài túái quaán rûúåu. Trong luác àoá, y coá caãm
tûúãng laâ Cuå Cöë nhaâ hoå Triïåu vêîn laâ nhên vêåt oai vïå hún ai hïët.
    Noái nghe ra coá veã laånh luâng, nhûng tûâ höm AQ bõ àaánh, quaã
nhiïn ngûúâi laâng àöëi vúái y xem chûâng kiïng nïí hún trûúác nhiïìu.
Thêëy vêåy, AQ nghô buång: "Hùèn coá leä búãi vò mònh laâ bûåc böë Cuå Cöë
nhaâ hoå Triïåu !" Thêåt ra, naâo coá phaãi thïë. Theo lïå thûúâng, úã laâng
Muâi nïëu tïn Keâo àaánh tïn Cöåt, anh Ba àaánh anh Nùm thò xûa nay
chùèng ai àïí yá àïën caã. Nhûng nïëu coá dñnh daáng àïën möåt nhên vêåt
"xuâ" nhû laâ Cuå Cöë nhaâ hoå Triïåu chùèng haån thò múái coá tiïëng àöìn.
Luác àaä coá tiïëng àöìn thò khöng nhûäng ngûúâi àaánh àaä coá danh coá giaá
maâ luön caã ngûúâi bõ àaánh cuäng nhúâ àoá maâ lêîy lûâng. Coân nhû noái
àïën sûå phaãi traái thò nhêët àõnh laâ löîi vïì AQ röìi, khöng cêìn phaãi baân
nûäa. Taåi sao vêåy? Thò caã leä Cuå Cöë nhaâ hoå Triïåu laåi coá thïí coá löîi
àûúåc hay sao? Nhûng, nïëu AQ coá löîi, thò sao ngûúâi ta laåi coá veã
kiïng nïí y hún trûúác? Naâo ai biïët àêu àêëy ! Keã xuyïn taåc thò cho
rùçng hoùåc giaã laâ vò AQ noái y laâ baâ con vúái Cuå Cöë hoå Triïåu, tuy bõ
àaánh àêëy, song ngûúâi ta vêîn e rùçng AQ noái cuäng coá phêìn naâo
àuáng, thaâ kiïng nïí y chuát àónh coá leä cuäng ïm hún. Nïëu khöng phaãi
nhû thïë thò coá thïí noái laâ AQ cuäng nhû con boâ thaái lao tïë thaánh, tuy
cuäng chó laâ möåt con vêåt, chùèng khaác con dï, con lúån thûúâng, nhûng
àaä àûúåc Àûác Thaánh ngaâi nhuáng àuäa vaâo röìi thò bao nhiïu tiïn nho
àöë baác naâo daám àöång vaâo nûäa !
   Tûâ àoá AQ àùæc yá àûúåc mêëy nùm roâng.


http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                    12

    Röìi, àïën muâa xuên nùm noå, AQ say mïìm bûúác ài trïn con
àûúâng laâng, böîng thêëy laäo Vûúng Rêu xöìm àang mònh trêìn truâi
truåi, ngöìi bùæt rêån bïn möåt goác tûúâng dûúái boáng mùåt trúâi. Bêët giaác,
AQ cuäng nghe ngûáa ran caã mònh lïn. Caái laäo Vûúng Rêu xöìm naây,
rêu vûâa xöìm laåi vûâa lùæm seåo, trong laâng vêîn quen goåi laâ laäo Vûúng
Seåo Xöìm, nhûng AQ boã búát chûä "seåo" ài. Vaâ AQ khinh laäo ra mùåt.
Cûá trong yá tûá AQ thò seåo chùèng lêëy gò laâm laå caã, chó böå rêu quai
noán kia múái laâ kyâ quùåc, múái laâ chûúáng mùæt. Thïë röìi AQ seä ngöìi
xuöëng caånh Vûúng Rêu xöìm. Kïí ra, nïëu laâ keã khaác thò chûa hùèn
AQ àaä ngöìi möåt caách vö yá vö tûá nhû vêåy. Nhûng laäo rêu xöìm naây
thò súå coác gò maâ chùèng ngöìi ! Noái trùæng ra, AQ chõu ngöìi nhû thïë
naây laâ veã vang cho laäo ta lùæm röìi.
    AQ cuäng cúãi maãnh aáo cöåc àuåp raách ra, vaâ cuäng mùçn moâ, tòm
toâi möåt luác. Chùèng biïët vò aáo múái giùåt hay vò AQ lú àïînh maâ möåt
höìi khaá lêu, y chó bùæt àûúåc coá ba böën con thöi ! Liïëc qua bïn caånh
thêëy laäo rêu xöìm àaä laâm luön möåt luác ba, böën, nùm, saáu con, vaâ cûá
con naây àïën con khaác, cheát vaâo rùng, cuáp nghe àaánh "buåp" lïn
tûâng tiïëng möåt !
    AQ luác àêìu coân thêët voång, sau phaãi caáu lïn. Laâm sao caái laäo
Vûúng Rêu xöìm àaáng gheát thïë kia maâ laåi bùæt àûúåc nhiïìu rêån nhû
vêåy, coân mònh thò ñt oãi thïë naây, coân gò laâ thïí thöëng nûäa? Y muöën
tòm cho ra möåt hai chuá roä to, thïë maâ vêîn khöng àûúåc ! Tòm ài tòm
laåi, maäi múái àûúåc möåt chuá choai choai. AQ neát mùåt hêìm hêìm, nheát
vaâo giûäa cùåp möi daây, raán hïët sûác cuáp möåt caái, thïë maâ tiïëng cuáp laåi
chó teåt möåt tiïëng, vêîn khöng kïu to bùçng Vûúng Rêu xöìm.
   Vïët seåo trïn àêìu AQ àoã bûâng lïn. Y vêët meå aáo xuöëng àêët, nhöí
möåt baäi nûúác boåt, noái:
   - Àöì sêu roám !
   - Àöì choá gheã, maây mùæng ai àêëy !
   Vûúng Rêu xöìm vûâa traã lúâi vûâa ngûúác mùæt lïn, ra veã khinh
bó.
   Gêìn àêy, AQ tiïëng àûúåc ngûúâi ta kiïng nïí vaâ cuäng hay lïn
mùåt, nhûng gùåp tuåi lûu manh trong laâng thûúâng caâ khõa vúái y thò y
vêîn e súå. Chó coá lêìn naây laâ tinh thêìn thûúång voä cuãa y laåi hùng lïn
ghï lùæm ! Caái thùçng rêu quai noán xöìm xoaâm caã mùåt kia maâ cuäng
daám noái lïëu noái laáo aâ ?
   - Thùçng naâo nghe laâ chûãi thùçng êëy !

http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                               13

    AQ àûáng phùæt dêåy, hai tay chöëng naånh.
    - Thùçng naây laåi ngûáa xûúng öëng röìi hùèn?
    Vûúng Rêu xöìm vûâa noái vûâa khoaác aáo lïn mònh, cuäng àûáng
dêåy.
   AQ tûúãng noá àõnh chuöìn, thöëc ngay vaâo, cho möåt quaã àêëm.
Naâo ngúâ quaã àêëm chûa beán têìm thò Vûúng Rêu xöìm àaä toám lêëy
AQ giêåt möåt caái, AQ loaång choaång ngaä sêëp xuöëng. Tûác thò Vûúng
Rêu xöìm nñu lêëy caái àuöi sam, löi túái bïn tûúâng, àõnh chiïëu lïå duái
àêìu vaâo tûúâng ... AQ nghïëch àêìu lïn noái:
    - Ngûúâi quên tûã chó àêëu khêíu, ai ài àêëu sûác?
    Hònh nhû laäo Vûúng Rêu xöìm naây khöng "quên tûã" cho lùæm,
nïn noá khöng àïëm xóa túái cêu noái êëy, cûá duái àêìu AQ vaâo tûúâng
luön nùm caái liïìn, àoaån raán sûác xö möåt caái thêåt maånh laâm cho AQ
ngaä teá ra àùçng kia coá àïën nùm saáu thûúác, bêëy giúâ múái haã daå, àùæc yá
boã ài.
    Trong kyá ûác cuãa AQ thêåt laâ chûa bao giúâ coá möåt chuyïån nhuåc
nhaä nhû thïë. Söë laâ àöëi vúái Vûúng Rêu xöìm quai noán kia, AQ cûúâi
noá thò coá, chûá bao giúâ noá laåi daám cûúâi AQ? Noái gò àïën chuyïån àêëm
àaá ! Thïë maâ lêìn naây ... noá daám thûúång cùèng chên haå cùèng tay, ai
ngúâ nhû thïë àûúåc ! Chùèng leä laåi àuáng nhû ngûúâi ta noái: vò àûác
Hoaâng àïë sùæp boã khoa thi, khöng cêìn lêëy tuá taâi cûã nhên nûäa, do àoá
maâ thanh thïë hoå Triïåu nhaâ mònh tûâ nay keám oai ài. Coá thïë chuáng
noá múái daám xem thûúâng xem mònh khinh ra mùåt.
    AQ àûáng ngú ngaác chaã hiïíu thïë naâo caã.
    Àùçng xa coá ngûúâi ài túái. Thò chñnh laâ keã thuâ cuãa AQ. Hùæn laâ
àûáa maâ AQ xûa nay vêîn gheát àûát mùæt ài àûúåc. êëy laâ thùçng con caã
Cuå Cöë nhaâ hoå Tiïìn. Trûúác àêy, hùæn coá lïn hoåc trûúâng têy trïn tónh,
röìi khöng biïët thïë naâo laåi tuöët sang Nhêåt. Vûâa nùm sau, hùæn vïì
nhaâ, cùåp doâ cûá ngay àú ra, caái àuöi sam cuäng biïën àêu mêët. Meå
hùæn khoác buâ lu buâ loa mêëy mûúi bêån, röìi vúå hùæn cuäng nhaãy xuöëng
giïëng àõnh tûå tûã ba lêìn liïìn. Vïì sau muå meå hùæn ài àêu cuäng noái:
"Caái àuöi sam kia laâ bõ möåt boån cön àöì phuåc rûúåu cho say röìi cùæt
mêët ài àêëy ! Leä ra chaáu noá coá thïí laâm quan to röìi kia ... Nhûng bêy
giúâ thò àaânh phaãi chúâ cho toác daâi trúã laåi àaä röìi múái noái chuyïån êëy
!". Nhûng AQ khöng chõu tin nhû vêåy, cûá goåi cêåu caã nhaâ hoå Tiïìn laâ
""thùçng Têy giaã", laâ "Haán gian", hïî thêëy mùåt laâ chûãi thêìm trong
buång.

http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                   14

   Àiïìu maâ AQ gheát cay gheát àùæng laâ caái àuöi sam giaã cuãa hùæn.
Àïën caái àuöi sam maâ cuäng giaã nöët thò coân gò laâ nhên caách? Thïë maâ
con vúå hùæn khöng biïët àûúâng nhaãy xuöëng giïëng möåt lêìn thûá tû nûäa
cho chïët quaách ài, thò thûá àaân baâ êëy quyïët khöng phaãi laâ haång
ngûúâi chñnh àñnh ! ...
   Laäo "Têy giaã" ài laåi gêìn.
   - Thùçng troåc ! Àöì con lûâa !
    Xûa nay AQ thêëy hùæn, vêîn chó chûãi thêìm trong buång. Nhûng
lêìn naây vò "chñnh khñ" maâ nöíi giêån, vaâ vò muöën traã thuâ, nïn trong
luác vö tònh y àaä thöët thaânh lúâi. Ai ngúâ "thùçng troåc" àaä hêìm hêìm
bûúác túái, tay cêìm chùåt caái ba-toong sún vaâng maâ y vêîn goåi laâ caái
gêåy àaåi tang. Trong giêy laát, y biïët ngay laâ coá leä hùæn seä àaánh, cho
nïn y triïín hïët gên, goâ caã hai vai lïn maâ chúâ ... Thò quaã nhiïn, àöëp,
àöëp ! tûåa höì caái gêåy kia àaä giaáng vaâo àêìu y röìi !
   - Túá noái thùçng kia cú maâ !
   AQ chó àûáa beá àûáng bïn caånh, phên bua.
   Àöëp ! àöëp ! àöëp !
    Àêëy laåi laâ viïåc nhuåc nhaä thûá hai trong kyá ûác AQ. Cuäng may
laâ ngay sau mêëy tiïëng àöëp ! àöëp ! àoá thò AQ àaä laåi tûåa höì cho thïë laâ
xong hùèn ài möåt chuyïån, vaâ y àaä caãm thêëy trong ngûúâi nheå nhoäm.
Vaã laåi, "quïn" laâ caái bûãu böëi gia truyïìn, rêët thêìn hiïåu cuãa AQ
trong nhûäng trûúâng húåp naây. AQ chêåm raäi ài túái quaán rûúåu, coá veã
àùæc yá.
    Nhûng trûúác mùåt y, cö tiïíu chuâa Tônh tu àaä úã àêu àùçng kia
ài laåi. Ngaây thûúâng, cûá möîi lêìn gùåp cö tiïíu naây laâ thïë naâo AQ cuäng
chûãi möåt cêu, huöëng höì höm nay, sau khi y vûâa bõ nhuåc. AQ sûåc
nhúá àiïìu gò, thïë laâ laåi nöíi giêån. Y nghô buång: Thò ra vò höm nay öng
bûúác chên ra cûãa laâ gùåp ngay lêëy maây. Thaão naâo xuái quêíy nhû thïë!
   AQ bûúác túái, nhöí möåt baäi nûúác boåt àaánh toaåch möåt caái:
   - Khaåc ! Phò !
   Cö tiïíu cûá cuái àêìu ài, khöng ngoaãnh laåi. AQ sêën túái gêìn cö ta,
böîng giú tay xoa ngay vaâo caái àêìu vûâa múái caåo, cûúâi gùæn lïn vaâ noái:
   - Con troåc ! Vïì nhanh lïn, sû cuå chúâ kia kòa !
   - Ngûáa chên ngûáa tay aâ?


http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                            15

   Cö tiïíu mùåt àoã bûâng, vûâa noái vûâa raão bûúác. Bao nhiïu ngûúâi
trong quaán rûúåu àïìu cûúâi öì lïn. Thêëy troâ chúi cuãa mònh coá ngûúâi
thûúãng thûác, AQ caâng cao hûáng túån:
   - Sû cuå súâ àûúåc, túá laåi khöng súâ àûúåc aâ?
   Röìi AQ veáo möåt caái vaâo maá cö tiïíu. Bao nhiïu ngûúâi trong
quaán laåi cûúâi öì lïn möåt thöi nûäa. AQ àùæc yá. Muöën cho bêëy nhiïu
"khaán giaã" àûúåc haâi loâng, y raán sûác veáo luön möåt caái nûäa thêåt
maånh vaâo maá cö beá röìi múái buöng tay.
   Sau khi lêåp àûúåc "chiïën cöng" naây, AQ àaä quïn caã Vûúng
Rêu xöìm, quïn caã laäo "Têy giaã" röìi; vaâ hònh nhû bao nhiïu nöîi bêët
bònh, bao nhiïu àiïìu "xuái quêíy" ngaây höm êëy àïìu àaä rûãa àûúåc saåch
saânh sanh. Maâ laå luâng thay, luác bêëy giúâ y nghe hònh nhû ngûúâi y
nheå hùèn ài, nheå hún luác bõ mêëy ba-toong àaánh àöëp ! àöëp ! vaâo àêìu
nûäa. AQ húán húã tûåa höì nhû bay böíng lïn tñt maäi trïn mêëy tûâng
mêy.
   Xa xa àùçng kia coân vùng vùèng nghe tiïëng cö tiïíu chûãi löìng
trong tiïëng khoác: "Cha thùçng AQ ! Àöì tuyïåt tûå!"
   - Ha ! Ha ! Ha !
   AQ cûúâi àùæc yá.
   - Ha ! Ha ! Ha ! Ha !
   Bao nhiïu ngûúâi trong quaán rûúåu cuäng cûúâi, cuäng àùæc yá gêìn
bùçng AQ.
http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                  16
             4. BI KÕCH TÒNH YÏU


    Coá keã noái rùçng: nhiïìu ngûúâi thûúâng ûúác ao gùåp àûúåc àöëi thuã
cuãa mònh khoãe nhû coåp, dûä nhû cùæt, coá thïë thùæng trêån múái thoãa
thñch. Nhûúåc bùçng yïëu nhû cûâu, nhû gaâ con, thò duâ coá thùæng cuäng
vö ñch. Laåi coân coá nhûäng ngûúâi, luác thùæng röìi, mùæt nhòn thêëy keã
thuâ cuãa mònh höìi trûúác, bêy giúâ àûáa chïët cuäng àaä chïët röìi, àûáa
haâng cuäng àaä cuái àêìu van xin "cùæn cúm, cùæn coã" röìi, thò trïn àúâi
khöng ai laâ àõch thuã vúái hoå nûäa, khöng ai chöëng choåi vúái hoå nûäa,
khöng ai laâ baån beâ, laâ lûáa taác vúái hoå nûäa, chó möåt mònh voâ voä,
chùèng ai hún, tûå khùæc hoå caãm thêëy laånh luâng, cö àún, hiu quaånh,
vaâ cuäng caãm thêëy nöîi àau àúán cuãa sûå thùæng trêån. Nhûng AQ cuãa
chuáng ta thêåt chûa hïì caãm thêëy coá caái traång thaái hiu quaånh noái
trïn. AQ laâ möåt ngûúâi bao giúâ cuäng húán húã tûå àùæc. Phaãi chùng àoá
chñnh laâ caái biïíu hiïån àuã chûáng toã rùçng: vùn minh tinh thêìn cuãa
Trung Hoa nhaâ ta quaã laâ bêåc nhêët trïn hoaân cêìu?
   Thò caác ngûúâi xem: AQ loâng àang phúi phúái kia kòa !
    Tuy nhiïn, cuöåc thùæng trêån naây coá laâm cho AQ caãm thêëy
trong têm höìn y khang khaác thïë naâo êëy ! Y nheå nhaâng raão bûúác
trïn con àûúâng laâng möåt luác lêu röìi húán húã ài vïì àïìn Thöí Cöëc. Leä
ra, theo lïå thûúâng, AQ àaä ngaã lûng ra keáo khoâ khoâ möåt giêëc röìi ; ai
ngúâ höm êëy, y laåi khöng taâi naâo nhùæm mùæt àûúåc. Y caãm thêëy àêìu
ngoán tay caái vaâ ngoán tay troã coá caái gò laâ laå: nghe noá cûá nhúân nhúân
khaác moåi höm ! Phaãi chùng trïn goâ maá cö tiïíu höìi naäy coá tñ dêìu tñ
múä gò àaä dñnh vaâo àêy? Hay laâ chó vò súâ vaâo goâ maá cö tiïíu maâ bêy
giúâ trún lyâ nhû thïë naây ! ...
   "Cha thùçng AQ, àöì tuyïåt tûå !"
    AQ coân nhû vùng vùèng bïn tai bêëy nhiïu tiïëng chûãi. Y nghô
buång : "Phaãi röìi, àaä laâ àaân öng thò phaãi coá möåt ngûúâi vúå. Tuyïåt tûå
thò röìi ai cuáng cúm cho. Phaãi coá möåt ngûúâi vúå. Bêët hiïëu hûäu tam,
vö hêåu vi àaåi." Maâ laâm caái kiïëp quyã àoái nhû Nhûúåc Ngao ngaây xûa
thò trong àúâi ngûúâi coân gò thaãm thiïët bùçng ! Kïí ra yá nghô naây cuãa
AQ thêåt àuáng vúái kinh truyïån thaánh hiïìn thuãa trûúác hïët sûác. Chó
tiïëc möåt àiïìu laâ tûâ nay trúã ài, AQ khöng taâi naâo kiïìm chïë nöíi caái
"nöîi loâng canh caánh" cuãa y nûäa !

http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                                17

    AQ mú maâng:
    "Àaân baâ ! ... Àaân baâ ! ..."
    "Sû cuå súâ àûúåc ! ... Chao ! ... Àaân baâ ! ... Àaân baâ ! ... Àaân baâ !
..."
    AQ vêîn mú maâng ...
   Chaã ai biïët töëi höm êëy, AQ maäi àïën mêëy giúâ múái ngaáy; nhûng
àaåi khaái laâ sau luác nhêån thêëy hai àêìu ngoán tay nhúân ûáút nhû vêåy
thò y caãm thêëy têm höìn nheå nhaâng, phúi phúái hùèn lïn.
    "Àaân baâ!' AQ vêîn cûá mú maâng.
   Chó chûâng êëy, chuáng ta cuäng àaä biïët caái giöëng àaân baâ noá
nguy hiïím laâ dûúâng naâo röìi!
   Àaân öng nûúác Trung hoa nhaâ mònh phêìn àöng vöën coá thïí
thaânh öng thaánh öng hiïìn caã. Chó tai haåi vò möåt luä àaân baâ maâ
thaânh ra hoãng hïët! ... Nhaâ Thûúng xûa kia vò möåt con Àaát Kyã maâ
mêët nûúác nheá ! ... Röìi àïën nhaâ Chu cuäng vò möåt con Bao Tûå maâ tan
naát cú àöì nheá ! Àïën nhû nhaâ Têìn ... tuy sûã saách khöng hïì cheáp
phên minh, nhûng chuáng ta cuäng cûá cho laâ búãi vò àaân baâ ài ! ... Võ
têët àaä sai. Laåi coân Àöíng Traác nûäa, thò roä raâng laâ bõ con Àiïu
Thuyïìn haäm haåi àûát ài röìi ! ...
    AQ vöën laâ ngûúâi hiïìn laânh trung hêåu. Chuáng ta khöng biïët
roä y coá tûâng àûúåc möåt võ tön sû naâo daåy lïî nghôa cho hay khöng,
nhûng àöëi vúái caái àaåo "nam nûä hûäu biïåt" thò y xûa nay vêîn giûä
nghiïm lùæm. Möåt mùåt khaác, àöëi vúái dõ àoan, taâ thuyïët, nhû àöëi vúái
cö tiïíu vaâ chuá Têy giaã chùèng haån, thò thêåt y coá caái "chñnh khñ"
khöng hïì dung thûá bao giúâ! Hoåc thuyïët cuãa y coá thïí toám tùæt nhû
sau: phaâm laâ tiïíu thò nhêët àõnh coá tû tònh vúái sû cuå, vaâ phaâm laâ
àaân baâ con gaái maâ ài ra àûúâng thò nhêët àõnh ài ve trai; ngûúâi àaân
öng àang troâ chuyïån cuâng ngûúâi àaân baâ àùçng kia thò têët laâ coá tùçng
tõu gò röìi chûá chùèng khöng! Àïí trûâng trõ luä chuángnoá, AQ vêîn luön
luön lûúâm chuáng noá bùçng möåt cùåp mùæt dûä túån, hoùåc cöë yá noái to lïn
mêëy cêu "thoåc gan" cho chuáng noá "chïët caã ruöåt ài àûúåc"; coân nïëu úã
chöî heão laánh thò y leán ra àùçng sau neám cho möåt hoân soãi vaâo lûng!
    Thïë maâ ai ngúâ sùæp àïën tuöíi "nhi lêåp" röìi, AQ laåi bõ möåt cö
tiïíu aám haåi laâm cho têm höìn cûá phúi phúái lïn. Xeát theo lïî giaáo thò
têm höìn phúi phúái lïn vò möåt ngûúâi àaân baâ thêåt laâ àiïìu khöng nïn
coá, cho nïn àaân baâ quaã laâ àaáng gheát! Giaá nhû höm êëy, cùåp maá cö
tiïíu khöng coá chêët gò nhúân nhúân thò AQ àêu àïën nöîi nhû ngûúâi bõ

http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                    18

buâa mï? Hay laâ giaá cùåp maá cö ta coá möåt lêìn vaãi che hùèn ài thò coá leä
AQ cuäng khöng phaãi mï mêín röìi! Nùm saáu nùm vïì trûúác, trong
möåt raåp haát chêåt nñch ngûúâi, coá möåt lêìn AQ àaä veáo vaâo àuâi möåt muå
naâo, nhûng vò coân coá manh quêìn, nïn khöng àïën nöîi mï mêín nhû
höm nay. Àùçng naây con tiïíu kia laåi khöng biïët che àêåy ài nhû thïë
cho; àiïìu àoá àuã thêëy dõ àoan thêåt laâ khaã öë!
     AQ vêîn cûá mú maâng: "Àaân baâ! ..."
   Àöëi vúái boån con gaái maâ y cho laâ "nhêët àõnh chó ài ve trai", AQ
àaä nhiïìu lêìn àïí yá àïën chuáng noá xem sao. Nhûng chuáng noá tuyïåt
nhiïn chûa hïì cûúâi vúái y bao giúâ caã. Vaâ trong luác troâ chuyïån vúái
àaân baâ, y àaä cöë yá chúâ àúåi ... thïë maâ chuáng noá cuäng tuyïåt nhiïn
khöng noái àïën chuyïån tùçng tõu noå kia! ... A! Àoá cuäng laâ möåt àiïìu
laâm cho àaân baâ àaáng gheát thêåt, chuáng noá chó toaân laâ àaåo àûác giaã
caã.
   Höm àoá, AQ úã nhaâ Cuå Cöë hoå Triïåu, giaä gaåo möåt ngaây trúâi. Ùn
cúm töëi xong, y ngöìi huát thuöëc dûúái nhaâ bïëp. Nïëu laâm cöng úã nhaâ
naâo khaác thò ùn cúm töëi xong laâ y ài vïì nhaâ. Nhûng úã nhaâ Cuå Cöë,
cúm töëi laåi ùn súám hún caác nhaâ khaác. Ngaây thûúâng úã nhaâ naây ùn
cúm xong laâ ài nguã ngay, lïå khöng àûúåc àoã àeân. Chó coá hai trûúâng
húåp àùåc biïåt: möåt laâ ngaây cêåu Tuá coân chûa thaânh àaåt thò töëi laåi,
cêåu coá thïí àoã àeân lïn söi kinh nêëu sûã; hai laâ luác naâo AQ àïën laâm
cöng thò cuäng àûúåc pheáp àoã àeân lïn maâ giaä gaåo àïm. Vò caái ngoaåi lïå
naây nïn höm êëy, trûúác luác ài giaä gaåo, AQ coân ngöìi huát thuöëc.
    Vuá Ngoâ, ngûúâi úã gaái duy nhêët trong nhaâ Cuå Cöë hoå Triïåu, rûãa
baát àôa xong cuäng treáo maãy ngöìi trïn chiïëc ghïë daâi maâ noái mêëy cêu
chuyïån xò xùçng vúái AQ.
   - Cuå baâ êëy maâ, hai höm nay khöng ùn möåt höåt cúm naâo àêu
nheá! Chaã laâ cuå öng muöën mua naâng hêìu ...
    AQ nghô buång: "Àaân baâ! ... Con vuá Ngoâ, con meå gaái goáa naây
noá cuäng ..."
     - Maâ múå Tuá cuäng àïën thaáng taám naây thò úã cûä àêëy nheá! ...
     AQ vêîn mú maâng:
     "Àaân baâ! ..."
     Buöng öëng àiïëu xuöëng, AQ àûáng dêåy. Vuá Ngoâ coân noái laãi
nhaãi:
     - Múå Tuá nhaâ ta ...

http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                              19

   Böîng AQ xöng túái quyâ suåp xuöëng trûúác mùåt muå:
   - Chuáng ta cuâng nhau ... chuáng ta ... naâo!
   Im phùng phùæc trong chöëc laát.
    "ÖËi giúâi úi laâ giúâi úi!" Muå vuá ngêín ài möåt luác, böîng run cêìm
cêåp, chaåy ra ngoaâi la to, mêëy tiïëng kïu sau cuâng cuãa muå nghe hònh
nhû xen lêîn trong tiïëng khoác.
   AQ quyâ trûúác bûác tûúâng cuäng ngêín ngú möåt luác röìi hai tay vú
quaâng lêëy caái ghïë khöng, tûâ tûâ àûáng dêåy, tûåa höì caãm thêëy coá àiïìu
gò khöng hay. Y thêëp thoãm trong buång, vöåi vaâng nhùåt caái têíu
thuöëc, giùæt vaâo thùæt lûng, àõnh ài giaä gaåo thò "àöëp" möåt tiïëng, röìi
nghe nhû tuöìng àoân cûá àaánh möåt thöi vaâo àêìu. Y vöåi quay laåi, àaä
thêëy cêåu Tuá àûáng trûúác mùåt, tay cêìm möåt caái àoân tre to tûúáng.
   - Àöì laâm giùåc! Thùçng naây, maây ...
    Caái àoân tre cûá nhùæm àêìu AQ maâ böí xuöëng. AQ àûa hai baân
tay lïn öm lêëy àêìu, thaânh ra àoân tre cûá àaánh vaâo mêëy àöët tay, àau
nhoái. AQ chaåy thùèng ra khoãi nhaâ bïëp, àoân tre vêîn böí vaâo lûng möåt
thöi khaá lêu. "Oùèng pa taân !" Cêåu Tuá duâng tiïëng quan thoaåi chûãi
theo.
    AQ chaåy vaâo nhaâ giaä gaåo, àûáng möåt mònh, coân thêëy ngoán tay
tï ài, vaâ coân nhúá ba chûä: "Oùèng pa taân!"... "Oùèng pa taân!". Cêu
chûãi bùçng tiïëng quan thoaåi naây úã laâng muâi xûa nay chûa hïì ai
duâng, chó coá nhûäng ngûúâi tai mùæt hay lui túái cûãa quan múái duâng
àïën, cuäng vò thïë maâ nghe coá veã àaáng súå hún têët caã nhûäng tiïëng
chûãi khaác, vaâ do àoá àaä àïí laåi trong àêìu oác AQ möåt êën tûúång rêët
sêu sùæc. Vaã laåi luác àoá, AQ cuäng àaä quïn bùéng caái yá nghô vïì "àaân
baâ" lêu nay vêîn aám aãnh têm höìn y. Nhûng sau trêån àoân trêån chûãi
àoá, AQ cho cêu chuyïån nhû thïë cuäng goåi laâ yïn ài, vaâ caãm thêëy
chùèng coá gò àaáng lo nghô nûäa. Y laåi cûá ài giaä gaåo nhû thûúâng. Giaä
àûúåc möåt chöëc, y thêëy bûác, nghó tay, seä cúãi aáo ra.
    Àang cúãi aáo thò nghe ngoaâi kia coá tiïëng xön xao. Bònh sònh
AQ vêîn thñch xem nhûäng àaám öìn aâo. Tûác thò y lêìn theo tiïëng öìn aâo
chaåy ra xe, cûá thïë lêìn moâ vaâo têån nhaâ Cuå Cöë. Giúâi nhaá nhem
nhûng y cuäng nhêån thêëy trong àaám ngûúâi têëp nêåp, xön xao àoá, coá
caã baâ Cuå Cöë àaä hai ngaây trúâi khöng coá höåt cúm naâo trong buång, caã
thñm Baãy Trêu nhaâ bïn caånh, caã hai baác Triïåu Baåch Nhaän, Triïåu
Tû Thêìn, hai ngûúâi baâ con chñnh töng vúái nhaâ Cuå Cöë.
   Múå Tuá tay dùæt vuá Ngoâ ra khoãi buöìng nhaâ dûúái, miïång noái:

http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                  20

   - Naâo, vuá cûá ra ngoaâi naây, chuyïån gò maâ lêín vaâo trong buöìng
àõnh ...
   Thñm Baãy Trêu àûáng caånh cuäng noái gom:
   - Thò ai chaã biïët u laâ ngûúâi chñnh àñnh? Khöng thïí nhû thïë
maâ laåi àõnh laâm liïìu!
    Vuá Ngoâ chó nûác núã khoác, miïång lêím bêím, chùèng ai nghe roä ra
caái gò caã.
    AQ nghô: "Hûâ vui quaá! Con meå gaái goáa naây àõnh giúã caái troâ gò
thïë naây?" Röìi chaåy àïën bïn baác Triïåu Tû Thêìn, coá yá doâ xem cêu
chuyïån àêìu àuöi thïë naâo. Böíng Cuå Cöë Triïåu vuân vuåt chaåy túái, tay
cêìm caái àoân tre to tûúáng. Thêëy àoân tre àoá, AQ sûåc nghô ra rùçng cêu
chuyïån naây vúái trêån àoân höìi naäy nhêët àõnh coá dñnh daáng vúái nhau.
Quay mònh laåi y àõnh chaåy trúã vïì gian nhaâ giaä gaåo. Bêët àöì chiïëc
àoân tre àaä chùæn ngang àûúâng vïì. Thïë laâ y laåi quay trúã laåi, àêm àêìu
chaåy thùèng, cöë nhiïn laâ luãi ra phña cûãa sau. Khöng mêëy chöëc, y àaä
vïì àïën àïìn Thöí Cöëc.
    Ngöìi möåt höìi, AQ nghe tuöìng nhû da thõt coá veã rúân rúån vaâ
caãm thêëy reát. Söë laâ tuy àaä sang xuên nhûng thúâi tiïët ban àïm vêîn
coân chûa lêëy gò laâm êëm, úã trêìn vêîn coân khoá chõu. Sûåc nghô laåi caái
manh aáo cöåc coân nùçm úã nhaâ hoå Triïåu, AQ muöën ài lêëy vïì, nhûng
laåi súå caái àoân tre cuãa cêåu Tuá. Giûäa luác êëy, baác khaán laâng àaä tûâ
ngoaâi cûãa bûúác vaâo.
   - AQ! Con meå maây! Caã àïën ngûúâi úã nhaâ cuå Triïåu maâ maây
cuäng trïu gheåo àûúåc, thêåt laâ maây laâm giùåc! Maây baáo haåi tao caã
àïm höm qua khöng nhùæm mùæt àûúåc tñ naâo! Con meå maây!
   Röìi mùæng cho möåt traâng nhû thïë, vên vên ... AQ cöë nhiïn
khöng hïì caäi laåi nûãa lúâi. Cuöëi cuâng, vò laâ ban àïm, nïn moán tiïìn
àûa baác khaán uöëng rûúåu cuäng phaãi gêëp àöi lïn, nhûäng böën quan.
AQ khöng coá möåt àöìng tiïìn naâo trong tuái àaânh phaãi àem caái muä
löng cûâu gaán cho baác khaán. Y laåi coân phaãi kyá möåt túâ cam àoan,
thûâa nhêån nùm khoaãn sau:
   1. Saáng höm sau, phaãi àem möåt cùåp nïën àoã, thûá nùång möåt
cên, vaâ möåt bao nhang àïën nhaâ Cuå Cöë taå töåi.
   2. Phaãi chõu hïët tiïìn phñ töín biïån lïî trûâ "taâ thùæt cöí" cho nhaâ
hoå Triïåu.http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                               21

    3. Tûâ nay trúã ài, khöng àûúåc beán maãng àïën nhaâ hoå Triïåu
nûäa.
    4. Nïëu sau naây vuá Ngoâ coá viïåc gò bêët trùæc thò phaãi chõu hoaân
toaân traách nhiïåm.
    5. Khöng àûúåc trúã laåi nhaâ Cuå Cöë àoâi tiïìn cöng giaä gaåo, vaâ xin
laåi caái aáo coân boã laåi höm trûúác.
    Cöë nhiïn AQ phaãi nhêån têët. Khöën möåt nöîi, y khöng coân möåt
àöìng xu nhoã. Cuäng coân may laâ àang muâa xuên nïn caái mïìn böng
cuäng khöng cêìn cho lùæm nûäa. Y beân àem cêìm lêëy hai chuåc quan
tiïìn àïí thi haânh bêëy nhiïu khoaãn trong túâ àiïìu ûúác. Sau luác mònh
trêìn truâi truåi phuã phuåc trûúác Cuå Cöë, AQ ra vïì, vêîn coân thûâa laåi
möåt ñt tiïìn, nhûng y cuäng khöng nghô àïën viïåc chuöåc caái muä löng
cûâu. Y àem uöëng rûúåu hïët. Coân bïn nhaâ Cuå Cöë cuäng khöng thêëy
noái gò àïën viïåc cuáng baái trûâ taâ gò caã. Bêëy nhiïu hûúng àeân àïìu cêët
ài àïí khi naâo Cuå Cöë baâ lïn chuâa lïî Phêåt seä duâng. Coân têëm aáo raách
thò nûãa to cùæt ài àïí àïën thaáng taám naây múå Tuá úã cûä duâng laâm taä lau
nûúác tiïíu cho em beá, vaâ nûãa nhoã, naát quaá, thò duâng àoáng vaâo goát
deáp cuãa vuá Ngoâ.
http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                   22
              5. VÊËN ÀÏÌ SINH KÏË


    Lïî baái tûâ taå úã nhaâ hoå Triïåu xong xuöi, AQ vïì àïën àïìn Thöí
Cöëc thò mùåt trúâi àaä lùån. Y dêìn dêìn caãm thêëy hònh nhû trïn àúâi coá
caái gò laâ laå. Nghô ài nghô laåi, y nhêån ra rùçng: nguyïn nhên chó vò y
úã trêìn. Sûåc nhúá coân möåt maãnh aáo cöåc keáp, y liïìn lêëy khoaác vaâo, röìi
ngaã lûng xuöëng cho àïën luác tónh giêëc, múã mùæt ra thò aánh mùåt trúâi
àaä choái loåi trïn maái tûúâng phña têy bïn kia. Y ngöìi dêåy, lêím bêím:
   - Meå kiïëp!
    Thïë röìi, cuäng nhû moåi höm sau khi nguã dêåy, AQ bûúác ra, ài
rong trïn con àûúâng laâng. Bêy giúâ, y khöng nghe da thõt buöët nhû
luác úã trêìn nûäa, nhûng dêìn dêìn y laåi cûá caãm thêëy trïn àúâi coá caái gò
laâ laå thêåt. Tuöìng nhû têët caã boån àaân baâ con gaái laâng Muâi tûâ höm
nay trúã ài böîng dûng àua nhau maâ höí ngûúi. Cûá thêëy mùåt AQ àêu
laâ chuáng noá xö nhau tröën biïåt vaâo têån trong cûãa. Thêåm chñ thñm
Baãy Trêu àaä ngoát nùm chuåc tuöíi àêìu röìi cuäng vêåy, thñm ta cuäng
hoåc theo ngûúâi khaác vöåi vaâng lêín traánh ài. Khöng nhûäng thïë, thñm
ta coân höëi haã goåi àûáa con gaái cuãa thñm non mûúâi tuöíi àêìu vaâo nöët!
AQ lêëy laâm laå luâng hïët sûác. Y tûå hoãi: "Quaái! sao caã luä chuáng noá àöå
naây laåi àua nhau hoåc àiïåu böå caác cö tiïíu thû nhû thïë laâ thïë naâo
nhó? Mêëy con àô naây roä kheáo! ..."
    Röìi àïën nhûäng ngaây sau, AQ caâng thêëy nhiïìu sûå laå luâng
khaác nûäa. Möåt laâ laäo chuã quaán rûúåu nhêët àõnh khöng baán chõu cho
y nûäa. Hai laâ, laäo tûâ úã àïìn Thöí Cöëc cuäng noái laãm nhaãm nhû muöën
ngoã yá thuác giuåc y doån ài chöî khaác. Ba laâ, khöng nhúá roä bao nhiïu
ngaây trúâi röìi, nhûng àaä khaá lêu, khöng hïì coá ngûúâi naâo goåi y ài
laâm vùåt nûäa! Cûãa haâng rûúåu khöng baán chõu thò nhõn ài cuäng
xong, laäo tûâ muöën àuöíi thò lêìn lûäa coân coá thïí àûúåc, chó coá àiïìu
khöng ai goåi ài laâm thò chïët àoái. Àïën thïë naây thò thêåt laâ "meå kiïëp"!
    AQ khöng taâi naâo chõu nöíi tònh caãnh êëy nûäa. Y àaânh phaãi
liïìu tòm àïën mêëy nhaâ chuã xûa nay vêîn thuï y laâm vùåt àïí doâ xem
tònh hònh, chó trûâ nhaâ Cuå Cöë hoå Triïåu ra laâ khöng daám túái. Nhûng
tònh hònh àaä àöíi khaác. Àïën àêu laâ y nhû trong nhaâ àaä thêëy möåt laäo
àaân öng mùåt muäi hïët sûác khaã öë bûúác ra xua tay àuöíi nhû àuöíi ùn
maây:

http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                              23

   - Khöng coá! Khöng coá! Ài ài! ...
    AQ cuäng ngaåc nhiïn. Y nghô buång: nhûäng nhaâ naây xûa nay
vêîn cêìn mònh laâm thuï, thïë maâ bêy giúâ böîng dûng khöng möåt ai coá
viïåc gò nûäa caã. Nhêët àõnh laâ coá àiïìu gò oaái oùm àêy chûá chùèng
khöng. Àïí yá doâ la, y múái vúä ra rùçng: boån hoå coá cöng viïåc gò laâ toaân
ài goåi thùçng cu Don. Caái thùçng cu D. laâ möåt thùçng nhaäi con, gaây
goâ, öëm yïëu. Theo con mùæt AQ thò noá coân thua caã laäo Vûúng Rêu
xöìm nûäa kia! ... Thïë maâ ai ngúâ chñnh caái thùçng nhaäi con naây laåi àaä
húát ngang baát cúm cuãa y! Búãi vêåy, lêìn naây y tûác àiïn lïn hún lêìn
naâo hïët. Trong luác hùçm hùçm raão bûúác, y böîng vö tònh giú caánh tay
lïn, miïång noái:
   Ngaä thuã chêëp (i i i) cûúng (i) tiïn cûúng (i i i) nó àaã! (Chuá giaãi
cuãa ngûúâi dõch: Möåt cêu haát têíu maä trong caác tuöìng cöí Trung quöëc.
Dõch nghôa: Tay cêìm con roi sùæt (túá) sùæp àaánh maây. AQ vêîn laâ
khaách quen caác raåp tuöìng!)
   Mêëy höm sau, tònh cúâ AQ böîng gùåp thùçng cu D. trûúác bûác
tûúâng xïë qua nhaâ Cuå Cöë hoå Tiïìn. Tuåc ngûä coá cêu: "Keã thuâ gùåp mùåt
nhau thò mùæt tröng thêëy roä mûúâi mûúi". AQ bûúác túái, cu D. cuäng
dûâng chên àûáng laåi.
   AQ mùæng vaâ lûúâm cu D. bùçng möåt cùåp mùæt rêët dûä túån, röìi
nhöí möåt baäi nûúác boåt:
   - Àöì suác sinh!
   - Túá laâ giöëng sêu boå, thoãa daå chûa?
    Cêu traã lúâi nhuán nhûúâng cuãa cu D. traái laåi laâm cho AQ caâng
àiïn tiïët. Nhûng trong tay AQ luác bêëy giúâ khöng sùén coá möåt cêy
"roi sùæt" nïn y àaânh phaãi vöì túái, dang caánh tay ra cöë nñu lêëy caái
àuöi sam cuãa cu D. Cu D., möåt tay giûä chùåt àuöi sam cuãa mònh,
coân tay kia cöë goâ lêëy àuöi sam cuãa AQ ... AQ cuäng lêåt àêåt àûa caánh
tay coân raãnh kia ra giûä thêåt chùåt lêëy àuöi sam cuãa y. So vúái AQ àöå
trûúác thò sûác voác cu D. thêëm vaâo àêu. Nhûng gêìn àêy, phaãi nhõn
àoái, y cuäng gaây goâ, öëm yïëu khöng khaác gò cu D. ... Búãi vêåy, lûåc
lûúång hai bïn àõch thuã thêåt laâ tûúng àûúng. Böën caánh tay giùçng co
lêëy hai caái àêìu, hai lûng cuäng àïìu goâ cong hùèn laåi, in boáng lïn bûác
tûúâng vöi trùæng xoáa nhaâ hoå Tiïìn thaânh möåt àûúâng voâng cung y
nhû möåt caái cêìu vöìng maâu chaâm, lêu coá àïën nûãa giúâ àöìng höì laâ ñt.
   Nhûäng ngûúâi àûáng xem hònh nhû muöën hoâa giaãi, noái:
   - Haão lúá, Haão lúá!

http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                   24

   Möåt boån khaác cuäng gaâo to lïn:
   - Haão, haão! (Lúâi ngûúâi dõch: Haão trong tiïëng Trung quöëc coân
coá nghôa laâ thöi, thöi.)
   Khöng roä hoå coá yá hoâa giaãi hay laâ khen, hay laâ xuái giuåc.
Nhûng caã hai chuá àïìu khöng ai nghe thêëy gò caã. Hïî AQ tiïën lïn ba
bûúác thi cu D. luâi laåi ba bûúác, röìi caã hai àûáng laåi. Maâ cu D. bûúác túái
ba bûúác thò AQ laåi luâi ba bûúác, röìi caã hai laåi àûáng laåi. Coá àöå ngoát
nûãa giúâ, hoùåc giaã hai mûúi phuát cuäng nïn - úã laâng Muâi khöng coá
àöìng höì nïn khoá noái cho àñch xaác - àêìu hai chuá àïìu böëc húi lïn, möì
höi traán chaãy àêìm àòa ... Böîng thêëy AQ boã tay ra. Ngay luác êëy, cu
D. cuäng boã tay ra nöët. Caã hai chuá cuâng möåt luác àûáng thùèng dêåy,
cuâng möåt luác luâi ra xa, röìi caã hai lêín vaâo àaám ngûúâi àûáng xem.
   AQ coân ngoaãnh àêìu laåi:
   - Nhúá lêëy nheá ! Con meå maây !
   Cu D. cuäng ngoaãnh àêìu laåi, chûãi búái:
   - Con meå maây, nhúá lêëy nheá !
   Trêån "long höí àêëu" naây kïët cuåc àaåi khaái coá thïí noái laâ "bêët
phên thùæng phuå". Khöng biïët khaán giaã coá àûúåc haâi loâng lùæm
khöng, búãi vò khöng nghe ai baân taán gò. Nhûng vêîn khöng möåt ai
goåi AQ ài laâm thuï caã.
    Möåt höm, trúâi êëm, gioá thöíi hiu hiu coá khñ võ tiïët heâ. Thïë maâ
AQ vêîn rúân rúån reát. Tuy vêåy, reát cuäng coân coá thïí chõu àûúåc. Khöí
nhêët laâ caái buång àoái. Mïìn böng, muä löng cûâu, aáo, àïìu khöng coân
caái naâo nûäa. Caã caái aáo cheän böng cuäng baán röìi. Bêy giúâ coân möåt caái
quêìn, chaã nheä cuäng cúãi nöët ài hay sao? Coân nhû caái manh aáo keáp
raách kia thò àem biïëu ngûúâi ta àoáng goát deáp hoåa coá keã lêëy, chûá àem
baán thò möåt àöìng xu cuäng chaã àùæt! Àaä nhiïìu phen, AQ nhûäng ûúác
ao bùæt àûúåc chuöîi tiïìn con nhaâ ai àaánh rúi giûäa àûúâng, nhûng chûa
hïì thêëy chuöîi naâo caã. Cuäng laåi nhiïìu phen, y cöë nhòn kyä caã böën goác
nhaâ y úã, may coá thêëy gò chùng, nhûng böën goác nhaâ vêîn tröëng
khöng, coá gò àêu! AQ beân quyïët chñ ài kiïëm ùn vêåy.
   Trïn con àûúâng laâng, AQ lang thang ài kiïëm ùn. Y nhòn thêëy
nhûäng quaán rûúåu, nhûäng haâng quaâ, haâng baánh xûa nay vêîn quen.
Nhûng y àïìu laãng ài qua, khöng nhûäng khöng dûâng chên laåi maâ
cuäng khöng coá yá theâm thuöìng gò caã. Àiïìu AQ ûúác ao bêy giúâ khöng
phaãi nhûäng thûác àoá. Y ûúác ao nhûäng gò, chñnh y cuäng khöng roä.


http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                                25

    Laâng Muâi vöën laâ möåt laâng beá nhoã, ài chaã mêëy chöëc laâ cuâng
laâng. Trûúác laâng coá nhiïìu ruöång sêu, tröng toaân möåt maâu xanh
mûúát cuãa maå non. Giûäa àöìng, möåt vaâi chêëm àen àen, troân troân coá
veã linh àöång: êëy laâ mêëy chuá nöng phu àang cùåm cuåi laâm viïåc.
Nhûng AQ buång àêu nghô àïën viïåc thûúãng thûác caái caãnh vui veã àoá
cuãa àöìng quï. Y cûá cuái àêìu raão bûúác. Y caãm thêëy caãnh àoá khöng
dñnh daáng gò vúái viïåc y ài kiïëm ùn caã. Möåt laát sau, y àïën chuâa Tônh
Tu.
    Xung quanh chuâa cuäng coá möåt caánh àöìng sêu. Mêëy bûác
tûúâng queát vöi trùæng nöíi hùèn lïn giûäa caánh àöìng xanh thùèm. Àaám
àêët meá sau nhaâ chuâa, gêìn bûác tûúâng àêët thêëp, laâ möåt vûúân rau.
AQ do dûå möåt luác, nhòn quanh nhòn quêët möåt luác, khöng thêëy möåt
ai qua laåi. Y treâo lïn tûúâng, nñu lêëy caânh haå thuã ö. Àêët seát àêìu
tûúâng laác àaác raä xuöëng. Chên y cuäng run lêåp cêåp. Cuöëi cuâng, y vúá
àûúåc möåt caânh dêu, phoác ngay vaâo trong vûúân. Trong chuâa, goác
naây rêët laâ sêìm uêët. Chó hiïìm àiïìu úã àêy khöng coá rûúåu, khöng coá
baánh bao, khöng coá möåt thûác gò "nhai àûúåc" têët caã. Gêìn bûác tûúâng
phña têy, coá möåt luâm tre, dûúái luâm tre coá nhiïìu buáp mùng, khöën
nöîi bêëy nhiïu mùng laåi toaân laâ mùng chûa nêëu. Coân mêëy luöëng
rau thò thûá àaä kïët haåt, thûá àûúng àêm böng, thûá thò giaâ cöîi. Cay
àùæng nhû möåt cêåu àöì hoãng thi, AQ chêìm chêåm ài lêìn ra meá trûúác.
Neát mùåt y böîng húán húã hùèn lïn. Y vûâa tröng thêëy mêëy vöìng cuã caãi.
Y ngöìi xöím ngay xuöëng, rûát mêëy göëc. Thoaåt tiïn, möåt caái àêìu troân
troân luâ luâ ra tûâ trong cûãa naách. Caái àêìu êëy vûâa luâ ra laåi thuåt vaâo
ngay: roä raâng laâ cö tiïíu höm noå. Xûa nay, luä tiïíu naây, AQ xem
bùçng raác. Nhûng úã àúâi cuäng phaãi tuây thúâi thïë, cho nïn AQ lêåt àêåt
nhöí böën göëc caái, ngùæt laá vûát ài röìi nheát caã vaâo thên aáo. Giûäa luác àoá
thò sû baâ vûâa úã trong chuâa ài ra.
   - Nam mö a di àaâ Phêå ... êå ... êåt! AQ naây, sao laåi nhaãy vaâo
vûúân maâ ùn cùæp cuãa nhaâ chuâa laâm vêåy! AÁi chaâ! Nam mö a di àaâ
Phêåt! Töåi chïët! AÁi chaâ chaâ! ... Nam mö a di àaâ Phêåt!
   AQ chên bûúác, mùæt nhòn quanh, noái:
   - Ai nhaãy vaâo vûúân nhöí tröåm caãi nhaâ baâ? Bao giúâ naâo?
   Sû baâ chó vaâo thên aáo:
   - Bao giúâ nûäa? Àêëy kia! ...
   - Àêy laâ cuãa nhaâ baâ àêëy aâ? Baâ goåi lïn xem noá coá thûa khöng?
...


http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                  26

   AQ chûa noái xong àaä boã chaåy ... Söë laâ möåt con choá àen to
tûúáng úã àêu chaåy thöëc ra àuöíi. Con mûåc naây vêîn nùçm àùçng cûãa
trûúác, chùèng biïët vò leä gò bêy giúâ laåi toát maäi ra têån sau naây. Con
choá vûâa àuöíi vûâa cùæn, vaâ sùæp àúáp möåt miïëng vaâo ngang àuâi AQ.
May sao, tûâ thên aáo möåt cuã caãi teá ra. Mûåc ta giêåt mònh möåt caái,
àûáng dûâng hùèn laåi. Trong luác êëy, AQ àaä treâo lïn cêy dêu, nhaãy
phöëc qua tûúâng, röìi caã ngûúâi lêîn cuã caãi cuäng lùn nhaâo ra maái
ngoaâi. Trong vûúân, dûúái göëc cêy dêu, chó coân con Mûåc àûáng cùæn
ùng ùèng vaâ sû baâ àûáng niïåm phêåt.
   AQ nhûäng aáy naáy lo rùçng cö tiïíu seä laåi thaã con Mûåc ra àuöíi
theo. Lêåt àêåt, y nhùåt mêëy cuã caãi röìi cùæm àêìu chaåy. Doåc àûúâng, y
coân nhùåt thïm mêëy hoân àaá phoâng bõ. Nhûng khöng thêëy noá ra, y
vêët àaá, vûâa chaåy, vûâa gùåm cuã caãi, vûâa nghô buång "Vuâng naây ngoá böå
laâm ùn chùèng xong! Ta ài lïn huyïån vêåy!"
   Gùåm hïët ba cuã caãi, AQ nhêët quyïët seä lïn huyïån.
http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                               27
            6. LÏN VOI XUÖËNG CHOÁ


    Maäi àïën trung thu nùm êëy, laâng Muâi múái laåi thêëy boáng AQ ...
Caã laâng ngaåc nhiïn baão nhau: AQ àaä vïì! Bêëy giúâ ngûúâi ta múái coá
keã tûå hoãi: Lêu nay noá ài àêu nhó? Xûa kia, möîi lêìn lïn huyïån vïì,
AQ vêîn húán húã chuyïån troâ vúái moåi ngûúâi. Nhûng lêìn naây, khöng
thïë. Vò vêåy khöng ai chuá yá àïën. Dïî thûúâng AQ cuäng coá thoã theã möåt
vaâi cêu vúái laäo tûâ àïìn Thöí Cöëc, nhûng lïå thûúâng úã laâng Muâi, chó coá
nhûäng luác naâo Cuå Cöë hoå Triïåu, Cuå Cöë hoå Tiïìn, hoùåc thêìy Tuá Triïåu
lïn huyïån kia thò ngûúâi ta múái coi laâ viïåc quan troång. Coân ngoaâi
ra, caã laäo Têy giaã kia coá ài vïì cuäng chùèng ai quan têm nûäa laâ AQ!
Vò vêåy nïn laäo tûâ cuäng khöng àöìn àaåi gò vïì viïåc AQ ài caã, thaânh
thûã trong laâng khöng ai biïët möëi manh gò.
    Lêìn naây AQ úã huyïån vïì khaác hùèn mêëy lêìn trûúác. Tröng y coá
veã laâ laå. Trúâi àaä nhaá nhem töëi. Y vaâo quaán rûúåu, cùåp mùæt ngaái nguã.
Y túái trûúác quêìy, nùæn trong lûng ra möåt tay àêìy tiïìn àöìng vaâ baåc
haâo, xóa ra vaâ noái:
   - Tiïìn mùåt àêy naây, rûúåu àêu àûa ra àêy?
    Y mùåc chiïëc aáo keáp múái, lûng àeo möåt caái ruöåt tûúång nùång
trôu laâm cho caái thùæt lûng saã hùèn xuöëng àùçng trûúác thaânh möåt
àûúâng voâng cung. úã laâng Muâi, vêîn coá caái thoái hïî thêëy ai húi coá maáu
mùåt thò ngûúâi ta vêîn nghô: àöëi vúái haång ngûúâi naây thaâ kñnh troång
hoå möåt chuát coân hún laâ toã veã khinh bó. Bêy giúâ, duâ biïët rùçng vêîn laâ
AQ àêëy, nhûng khöng phaãi nhû thùçng AQ vúái têëm aáo raách daåo
trûúác nûäa. Cöí nhên coá cêu: "Sô biïåt tam nhêåt, tiïån àûúng quaát muåc
tûúng àaäi" (Chuá thñch cuãa ngûúâi dõch: Möåt cêu danh ngön cuãa Laä
Möng àúâi Tam quöëc noái vúái baån. yá nghôa: Ba ngaây khöng gùåp mùåt
möåt keã sô thò khi gùåp laåi, nïn biïët troång àaäi hún moåi höm, vò hoå coá
thïí tiïën böå khaác trûúác nhiïìu röìi.)
     Vò vêåy maâ caã laâng Muâi, tûâ anh hêìu saáng, öng chuã quaán,
khaách uöëng rûúåu cho àïën keã qua àûúâng, àöëi vúái AQ ai nêëy àïìu toã
ra vûâa ngúâ vûåc vûâa kñnh troång. Baác chuã quaán gêåt àêìu luön mêëy caái
röìi laå troâ chuyïån vöìn vaä:
   - Kòa A Q! Àaä vïì àêëy aâ?


http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                   28

   - Vûâa vïì xong.
   - Phaát taâi chûá? ... Thïë lêu nay ...
   - ÚÃ trïn huyïån maâ!
   Tin àoá saáng höm sau àaä lan ra khùæp laâng. Caã laâng ai cuäng
ûúác ao biïët roä lai lõch caái tuái tiïìn vaâ caái aáo múái cuãa AQ. Búãi vêåy,
ngoaâi quaán rûúåu, trong tiïåm traâ cho àïën dûúái hiïn àònh, ngûúâi ta
chó trêìm tröì doâ la tûâng êëy chuyïån. Kïët quaã laâ AQ laåi àûúåc ngûúâi ta
troång voång thïm.
    Theo lúâi AQ thò lêu nay y laâm cöng úã nhaâ Cuå Cûã trïn huyïån.
Chó möåt chuát àoá cuäng àaä laâm cho ngûúâi nghe lêëy laâm kiïng nïí röìi.
Cuå Cûã vöën laâ hoå Baåch, nhûng vò caã vuâng chó coá möåt cuå laâ àêåu cûã
nhên, nïn trong luác xûng hö, cuäng khöng cêìn phaãi duâng chûä
"Baåch" maâo àêìu lïn trïn hai chûä cûã nhên nûäa. Chó goåi cuå Cûã laâ ai
cuäng hiïíu röìi. Löëi xûng hö naây chùèng phaãi riïng gò cho laâng Muâi.
Chung quanh vuâng naây coá trùm dùåm àûúâng àêët, ai cuäng goåi nhû
vêåy. Àïën nöîi coá nhiïìu ngûúâi yïn trñ rùçng cuå laâ hoå Cûã tïn Nhên!
Laâm cöng úã nhaâ cuå Cûã laâ möåt àiïìu àaáng troång röìi, thïë maâ AQ coân
noái: y khöng thñch laâm àoá nûäa vò caái cuå Cûã naây thêåt ra cuäng "meå
kiïëp chuáng noá" lùæm! Mêëy ngûúâi àûúåc nghe cêu chuyïån naây vûâa tiïëc
reã vûâa khoaái chñ. Khoaái chñ úã chöî AQ khöng theâm laâm viïåc vúái cuå
Cûã maâ tiïëc reã laâ sao laåi khöng laâm.
    Vêîn theo lúâi AQ thò lêìn naây y trúã vïì laâng möåt phêìn nûäa cuäng
laâ vò y gheát boån ngûúâi trïn huyïån. Thò vñ duå chuáng noá cûá goåi caái
ghïë daâi kia laâ traâng kyã, laåi nhû luác raán caá chuáng noá cûá gia võ bùçng
nhaánh haânh. Nhêët laâ caái thoái xêëu y vûâa khaám phaá ra, tûác laâ caái
kiïíu boån àaân baâ con gaái luác chuáng noá ài àûáng cûá ûúän eåo tröng àïën
khoá coi. Tuy vêåy, AQ cuäng nhêån rùçng: trïn huyïån cuäng coá nhûäng
àiïìu àaáng phuåc. Tûác nhû úã laâng Muâi àaánh baâi thò chó biïët chúi thûá
baâi ba mûúi hai con, vaâ chó coá möåt mònh laäo Têy giaã laâ biïët chúi
"maåt chûúåc". Maâ trïn huyïån thò àûáa oùæt con múái naãy muäi ra cuäng
chúi maåt chûúåc thaåo röìi! Cûá àïí chuá Têy giaã úã laâng àaánh thûã vúái
möåt thùçng ranh con trïn êëy thò lêåp tûác thêëy rùçng chaã khaác gò "quó
sûá vaâo àiïån Diïm vûúng"! Cêu chuyïån naây nhûäng keã àûúåc nghe ai
cuäng àïìu lêëy laâm xêëu höí.
   - Naây, caác baác àaä thêëy chùåt àêìu ngûúâi hay chûa nhó? UÁi chaâo!
Vui lùæm! Giïët tuåi caách maång êëy maâ! UÁi chao chao! Vui, vui quaá cú!http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                               29

    AQ vûâa noái vûâa lùæc lû caái àêìu, nûúác boåt cûá bùæn vaâo mùåt baác
Triïåu Tû Thêìn àûáng trûúác y. Cêu chuyïån chùåt àêìu naây, ai nghe
cuäng phaãi ruâng mònh rúãn gaáy. Nhûng AQ laåi nhòn quanh quêët möåt
höìi, böîng dang caánh tay phaãi ra, nhùçm vaâo caái cöí coâ hûúng cuãa laäo
Vûúng Rêu àang àûáng nghe chùm chuá böí ngay vaâo gaáy:
   - S ... sêåt!
   Laäo Vûúng Rêu hïët höìn hïët vña thuåt ngay caã àêìu lêîn cöí
xuöìng, nhanh nhû chúáp nhoaáng, nhû àaá toáe lûãa, trong luác àoá thò
ngûúâi nghe àûáng xung quanh vûâa súå haäi, vûâa thñch thuá. Sau àoá, coá
mêëy ngaây trúâi, laäo Vûúng Rêu vêîn coân choaáng vaáng caã àêìu oác,
nhêët àõnh khöng daám laåi gêìn AQ nûäa; nhûäng ngûúâi khaác cuäng vêåy.
    Trûúác con mùæt dên laâng Muâi luác bêëy giúâ, àõa võ AQ duâ chûa
coá thïí noái rùçng oai hún Cuå Cöë hoå Triïåu, nhûng noái xêëp xó thò cuäng
chùèng sai bao nhiïu.
    Chùèng bao lêu, danh tiïëng AQ àaä lûâng lêîy àïën trong chöën
khuï phoâng laâng Muâi. Thûåc ra, trong laâng Muâi chó coá hai nhaâ coá
thïí goåi laâ khuï phoâng: êëy laâ nhaâ hoå Triïåu vaâ nhaâ hoå Tiïìn. Ngoaâi ra
chñn phêìn mûúâi, chaã nhaâ naâo laâ coá khuï phoâng caã; nhûng buöìng
àaân baâ con gaái naâo maâ chùèng goåi laâ khuï phoâng? Cho nïn danh
tiïëng AQ àöìn àaåi khùæp khuï phoâng cuäng cho laâ möåt sûå laå ài! Caác
baâ hïî gùåp nhau laâ trêìm tröì nhûäng chuyïån nhû laâ: thñm Baãy Trêu
vûâa mua laåi cuãa AQ àûúåc möåt chiïëc quêìn luåa maâu xanh lam, cuä
möåt tñ, nhûng "chó coá chñn haâo baåc thöi!", hoùåc laâ baâ meå baác Triïåu
Baåch Nhêîn - möåt tin khaác noái chñnh laâ baâ meå baác Triïåu Tû Thêìn
cú, chûá khöng phaãi laâ baâ meå baác Triïåu Baåch Nhêîn, chûa coá tin naâo
àuáng hún, chúâ kiïím tra laåi àaä - cuäng mua àûúåc möåt caái aáo treã con
bùçng vaãi sa têy àiïìu coân khaá múái, maâ chó coá ba quan tiïìn, cûá chñn
mûúi hai àöìng ùn möåt quan! Thïë röìi caác baâ ngûúâi naâo cuäng cûá
mong gùåp AQ, ngûúâi thiïëu quêìn luåa thò mong hoãi quêìn luåa, ngûúâi
thiïëu aáo sa têy thò lùm le mua aáo vaãi sa têy. Thêëy AQ, khöng
nhûäng hoå khöng tröën traánh nûäa maâ thêåm chñ laåi coá nhiïìu luác AQ
ài àaä khaá xa röìi, hoå coân chaåy theo, goåi àûáng laåi àïí hoãi: "Chuá AQ
naây, coân caái quêìn luåa naâo nûäa khöng! Hïët caã röìi aâ? ... Thïë, aáo vaãi
têy àiïìu cuäng àûúåc. Coân àêëy chûá? ..."
    Cêu chuyïån dêìn daâ tûâ chöën khuï phoâng vaâo àïën chöën khuï
caác. Söë laâ trong luác àùæc yá, thñm Baãy Trêu àaä àem chiïëc quêìn luåa
lïn trònh cuå Cöë baâ hoå Triïåu xem qua. Cuå Cöë baâ laåi noái laåi vúái cuå Cöë
öng vaâ cûá khen lêëy khen àïí. Ngay töëi höm êëy, ngöìi trûúác mêm

http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                 30

cúm, cuå Cöë öng àûa chuyïån àoá ra thaão luêån cuâng cêåu Tuá, röìi cho
rùçng: caái thùçng AQ naây nhêët àõnh laâ coá nhûäng sûå tònh khaã nghi,
chuáng ta cûãa ngoä cuäng nïn cêín thêån möåt tñ ... Nhûng chaã biïët noá
coân coá gò mua àûúåc nûäa hay khöng? Coá leä cuäng coân coá thûá töët àêëy.
Phêìn thò hiïån nay cuå Cöë baâ coân cêìn möåt caái aáo gi-lï thûá töët nhûng
phaãi cho reã.
    Cuöåc höåi nghõ gia töåc hoå Triïåu quyïët àõnh seä nhúâ thñm Baãy
Trêu lêåp tûác ài tòm AQ cho àûúåc. Do àoá, múái coá ngoaåi lïå thûá ba naây
nûäa: töëi höm êëy àûúåc pheáp chong àeân chúâ AQ àïën.
   Àôa dêìu vúi maäi, vúi maäi ... AQ vêîn chûa àïën. Caã nhaâ hoå
Triïåu àïìu àaä söët ruöåt, ngaáp lïn ngaáp xuöëng. Keã thò traách AQ hûäng
húâ, ngûúâi thò oaán thñm Baãy chêåm chaåp. Cuå Cöë baâ nhûäng ngaåi rùçng
cêu chuyïån daåo muâa xuên àöå noå coá leä laâm cho AQ súå phaåm vaâo möåt
àiïìu khoaãn troång yïëu trong túâ cam àoan maâ khöng daám àïën chùng
... Nhûng cuå Cöë öng baão: khöng ngaåi gò, vò chñnh "ta" truyïìn goåi noá
kia maâ! Thò ra, cuå Cöë öng laâ ngûúâi cao kiïën coá khaác! Quaã nhiïn,
möåt laát sau, AQ cuâng thñm Baãy Trêu àaä úã ngoaâi cûãa bûúác vaâo.
Thñm Baãy thúã höìng höåc, chên bûúác miïång noái:
    - Chuá êëy cûá chöëi àêy àêíy möåt khöng coá, hai khöng coá. Con thò
con noái: Khöng biïët! Chuá cûá àïën maâ bêím vúái hai cuå. Chuá êëy coân
noái ... Con thò con noái ...
   Dûúái thïìm, AQ toeát miïång ra möåt caái, giöëng nhû cûúâi, nhûng
vêîn khöng phaãi laâ cûúâi, röìi noái to:
   - Cuå aå!
   Cuå Cöë vûâa noái vûâa bûúác túái gêìn AQ, àûa mùæt nhòn y tûâ àêìu
àïën chên:
    - AQ naây, nghe noái àöå ngaây maây ài ra phaát taâi lùæm phaãi
khöng? Thïë thò töët, töët lùæm. Naây! aâ maâ nghe noái maây coân möåt ñt àöì
cuä ... Coân bao nhiïu cûá àûa àêy xem xem ... Naây! khöng coá yá gò àêu
... Chaã laâ ta cêìn duâng ...
   - Con vûâa baão thñm Baãy àêëy! Hïët caã röìi.
   - Hïët röìi kia aâ?
   Gioång cuå nghe nhû thêët thanh:
   - Sao àaä hïët choáng laâm vêåy?
   - Chaã laâ gùåp chöî quen biïët ... Vaã laåi coá bao nhiïu àêu aå! Anh
em hoå giêåt hïët.

http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                              31

   - Chùæc cuäng coân möåt ñt chûá?
   - Giúâ chó coân möåt bûác nghi mön thöi aå!
   Cuå Cöë baâ lêåt àêåt noái:
   - Thïë thò àûa àïën cho xem vêåy!
   Cuå Cöë öng coá veã laänh àaåm:
    - Vêåy thò saáng mai! Cûá àûa àïën àêy nheá. Naây, AQ naây, tûâ
raây, bêët cûá àöì lïì gò, hïî coá laâ cûá àûa àïën àêy, ta xem trûúác nheá...
   Cêåu Tuá noái:
   - Àêy khöng bao giúâ traã reã àêu maâ! Nghe chûa?
   Múå Tuá vöåi liïëc nhòn neát mùåt AQ xem noá coá chuá yá gò àïën lúâi
cêåu Tuá hay khöng.
   Cuå Cöë baâ noái:
   - Ta cêìn mua möåt caái aáo gi-lï.
    AQ miïång vêng vêng daå daå, nhûng laåi uïí oaãi luâi ra vïì. Cuäng
chùèng ai biïët y coá nhúá cho hay khöng, thaânh ra cuå Cöë öng cuäng vûâa
thêët voång, vûâa bûåc mònh, vûâa lo ngaåi, àïën nöîi quïn khöng ngaáp daâi
nûäa. Cêåu Tuá cuäng bêët bònh vúái thaái àöå cuãa AQ, noái:
    - Caái thùçng Oùèng pa taân naây, phaãi coi chûâng! Hay laâ goåi ngay
laäo khaán àïën baão phaãi àuöíi ngay ài, khöng cho úã trong laâng nûäa laâ
hún hïët!
    Nhûng cuå Cöë öng cho rùçng khöng nïn laâm thïë, súå noá laåi thuâ
oaán löi thöi. Vaã laåi xûa nay nhûäng àûáa laâm nghïì êëy chaã bao giúâ
chuáng noá laâm thoái "gaâ queâ ùn quêín cöëi xay", vêåy nïn laâng ta chùèng
ngaåi gò sûå àoá. Coân nhaâ mònh thò ban àïm nguã cho tinh tónh möåt tñ
laâ àûúåc röìi. Nghe bêëy nhiïu lúâi nghiïm àûúâng daåy, cêåu Tuá rêët taán
thaânh, vò vêåy cêåu cuäng lêåp tûác thuã tiïu àïì nghõ àem AQ "truåc xuêët
caãnh ngoaåi". Möåt mùåt khaác, cêåu ên cêìn dùån doâ thñm Baãy Trêu nhêët
thiïët khöng àïí cho cêu chuyïån höm nay tiïët löå ra ngoaâi.
    Nhûng ngaây höm sau, luác thñm Baãy àem chiïëc quêìn ài
nhuöåm àen thò thñm laåi àem caã nhûäng chöî khaã nghi vïì AQ rïu rao
vúái moåi ngûúâi. May maâ thñm khöng nhùæc nhúã gò àïën chuyïån cêåu Tuá
coá yá "truåc xuêët" AQ. Nhûng thïë cuäng àaä laâ möåt àiïìu bêët lúåi cho AQ
röìi! Trûúác hïët, baác khaán tòm ngay vaâo nhaâ y lêëy quaách bûác nghi
mön. Y cöë biïån baåch rùçng, caái bûác nghi mön àoá Cuå Cöë baão phaãi
àem lïn trònh cuå xem àaä, nhûng baác khaán vêîn nhêët àõnh chiïëm

http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                  32

lêëy. Baác laåi nhên dõp naây voâi thïm möåt ñt "tiïìn rûúåu" haâng thaáng
nûäa. Möåt sûå thiïåt thoâi khaác cho AQ laâ tûâ höm êëy vïì sau, loâng kñnh
nïí vaâ súå sïåt cuãa dên laâng Muâi àöëi vúái y cuäng giaãm búát nhiïìu. Tuy
chûa daám khinh ra mùåt àêu, nhûng xem coá yá àaä khöng muöën laåi
gêìn y nûäa. Khöng muöën gêìn y khöng phaãi vò súå àaánh "sêåt" möåt caái
vaâo gaáy nhû trûúác, maâ laâ ngûúâi ta chó "kñnh nhi viïîn chi" nûäa thöi.
    Möåt boån vö cöng röìi nghïì laåi cöë ài doâ xeát vïì AQ cho ra manh
möëi. Thò AQ cuäng chaã giêëu giïëm gò ai caã! Y cûá ngaåo nghïî noái toaåc
têët caã nhûäng àiïìu y àaä laâm. Do àoá, ngûúâi ta múái biïët y chùèng qua
chó laâ möåt vai phuå khöng coá gan treâo tûúâng maâ cuäng khöng coá gan
chui ngaåch. Y chó àûáng úã meá ngoaâi chuyïìn àöì ra maâ thöi. Vaâ, coá
möåt àïm, y vûâa bïå àûúåc möåt caái goái, coân laäo truâm àang chui vaâo
möåt lêìn nûäa, thò trong nhaâ hö hoaán lïn; thïë laâ y chuöìn thùèng, vaâ
ngay àïm êëy, lêåp tûác boã huyïån vïì tuöët laâng Muâi. Röìi tûâ àêëy trúã ài,
y cuäng giaãi nghïå luön nöët. Àoaån tiïíu sûã naây caâng laâm tai haåi cho
danh giaá AQ. Söë laâ xûa nay dên laâng Muâi coân giûä caái thaái àöå "kñnh
nhi viïîn chi" vúái AQ chó vò lo y thuâ hùçn. Ai ngúâ chùèng qua y chó laâ
möåt thùçng ùn tröåm maâ laåi khöng coá gan ài ùn tröåm nûäa thò quaã
thêåt khöng coá gò àaáng súå.
http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                               33
               7. CAÁCH MAÅNG


   Töëi höm mûúâi böën raång ngaây rùçm thaáng Chñn niïn hiïåu
Tuyïn thöëng nùm thûá ba, tûác laâ höm AQ baán caái ruöåt tûúång cho
chuá Triïåu Baåch Nhêîn, vaâo höìi canh ba, luác böën giúâ, möåt chiïëc
thuyïìn vaán, mui àen, khaá to gheá vaâo bïën trûúác nhaâ hoå Triïåu giûäa
luác àïm khuya trúâi töëi moâ moâ, dên laâng àang nguã say, khöng ai
hay biïët gò hïët. Vaâ chûa múâ saáng thò chiïëc thuyïìn àaä rúâi khoãi bïën,
chó coá mêëy ngûúâi tröng thêëy maâ thöi. Sau luác àaä doâ la, thêìm thò
thêìm thuåt cuâng nhau khaá lêu, ngûúâi ta múái biïët rùçng: chñnh laâ
thuyïìn nhaâ cuå Cûã.
    Thuyïìn nhaâ cuå Cûã àaä àûa àïën cho laâng Muâi möåt nöîi lo êu
hïët sûác lúán. Chûa àuáng ngoå, caã laâng àaä nhöën nhaáo hùèn lïn. Chiïëc
thuyïìn naây vïì àêy àïí laâm gò thò nhaâ cuå Triïåu hïët sûác giûä bñ mêåt.
Nhûng trong caác quaán rûúåu vaâ caác haâng nûúác, àêu àêu ngûúâi ta
cuäng àöìn dêåy lïn rùçng: boån Caách maång sùæp vaâo huyïån nïn cuå Cûã
chaåy vïì laâng laánh naån. Chó coá thñm Baãy laâ baão khöng phaãi. Thñm
êëy noái: chó coá mêëy hoâm quêìn aáo cuä trïn cuå Cûã gûãi xuöëng nhúâ giûä
höå, nhûng cuå Triïåu khöng nhêån vaâ giaã laåi ngay. Chaã laâ cêåu Tuá
Triïåu vaâ cuå Cûã xûa nay khöng tûúng àùæc gò, cho nïn trong luác
hoaån naån, hai nhaâ nhêët àõnh khöng coá thïí san seã nöîi lo nöîi buöìn
cuâng nhau. Vaã laåi thñm Baãy úã ngay bïn caånh nhaâ cuå Triïåu, thêëy
têån mùæt, nghe têån tai, cho nïn chùæc hùèn laâ khöng sai.
    Mùåc duâ nhû thïë, tiïëng àöìn vêîn lan röång ra. Ngûúâi ta baão
nhau: hònh nhû cuå Cûã khöng vïì, nhûng cuå coá viïët möåt bûác thû rêët
daâi àïí laâm thên vúái Cuå Cöë. Cuå Cöë laâng ta cuäng àaä nghô laåi, vaâ cuå
cho rùçng: cuäng chaã coá haåi gò nïn àaä cho gûãi caái hoâm laåi. Caái hoâm
êëy hiïån giúâ nheát dûúái gêìm giûúâng cuå baâ nùçm. Coân nhû tin tûác vïì
boån Caách maång thò coá keã noái chñnh töëi höm qua chuáng noá àaä vaâo
huyïån röìi, chuá naâo chuá êëy aáo giaáp baåch, muä baåch, ùn bêån trùæng
toaát möåt loaåt àïí tang cho vua Suâng Chñnh.
   Xua kia, AQ àaä mêëy lêìn nghe ngûúâi ta noái àïën caách maång.
Nùm nay, y laåi àaä thêëy cheám boån Caách maång àöå vûâa röìi. Nhûng
trong oác y àaä coá sùén möåt yá kiïën chùèng biïët nguöìn göëc tûâ àêu cho
rùçng: laâm caách maång tûác laâ laâm giùåc; laâm giùåc tûác laâ baáo haåi y. Vò

http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                   34

vêåy nïn xûa nay, y vêîn gheát cay gheát àùæng boån Caách maång. Ngúâ
àêu chñnh boån àoá àaä laâm cho cuå Cûã danh giaá khùæp vuâng nhû thïë
kia maâ cuäng phaãi súå, thò y cuäng àaä húi lêëy laâm "laác mùæt". Huöëng
nûäa laâ y laåi thêëy luä àaân öng àaân baâ khöën naån úã laâng Muâi cuöëng
quñt lïn nhû vêåy, thò y caâng khoaái chñ. Y nghô buång: "Caách maång
cuäng hay! Caách meå caái maång luä chuáng noá ài! Gheát quaá ài mêët!
Giêån quaá ài mêët! ... Túá, túá cuäng seä ài àêìu haâng caách maång."
   Gêìn àêy, AQ tuáng thiïëu, thaânh thûã y cuäng coá yá bêët bònh.
Phêìn thò trûa höm êëy, buång àoái, uöëng hai baát rûúåu, cho nïn y caâng
choaáng vaáng say. Y vûâa nghô ngúåi vûâa raão bûúác, têm höìn laåi nghe
nheå nhaâng húán húã lïn. Röìi chaã biïët thïë quaái naâo maâ böîng y àaä
tûúãng tûúång ngay rùçng y laâ ngûúâi caách maång, vaâ caã boån dên laâng
Muâi àaä thaânh "tuâ binh" cuãa y caã röìi! Trong luác àùæc yá, bêët giaác y heát
to lïn mêëy tiïëng:
    - Laâm giùåc naâo! laâm giùåc naâo!
   Dên laâng Muâi bêëy giúâ àïìu nhòn AQ bùçng cùåp mùæt súå haäi vö
cuâng. Àiïìu àaáng thûúng haåi àoá xûa nay y chûa tûâng thêëy. Thaânh
ra y thñch chñ vö haån, chùèng khaác gò nùæng thaáng saáu maâ àûúåc uöëng
nûúác àaá vêåy! Y caâng húán húã raão bûúác vaâ noái to:
    - Hay lùæm! Túá muöën gò seä àûúåc nêëy! Túá ûa ai laâ ngûúâi êëy àûúåc
nhúâ!
    Cùæc, cùæc, tuâng, tuâng! Ùn nùn àaâ quaá muöån! Chó vò quaá cheán
maâ Trõnh hiïìn àïå bõ giïët oan ... a ... a ... Tuâng tuâng, tuâng tuâng, cùæc
... Cùæc cùæc, tuâng tuâng ... Thuã cêëp (i i i) cûúng (i i) liïn (i-a) tûúng nó
àaã.
   Trûúác nhaâ Cuå Cöë hoå Triïåu, hai böë con vaâ hai ngûúâi baâ con
chñnh töng cuãa cuå àang àûáng xuám úã cöíng baân vïì caách maång. AQ
khöng tröng thêëy, cûá ngang nhiïn raão bûúác vaâ vêîn haát:
    - Tuâng ! tuâng ...
    - Naây baác Q úi!
    Cuå Cöë goåi khe kheä vaâ coá veã súå sïåt.
   Xûa nay, àaä bao giúâ AQ nghô ngûúâi ta laåi coá thïí kïët liïìn chûä
"baác" vúái tïn mònh àïí goåi. Vêåy nïn y cho rùçng ngûúâi ta coân noái
chuyïån gò àêu àêu êëy, chûá chùèng liïn can gò àïën mònh. Y cûá haát:
    - Cùæc, cùæc, cùæc, ... Tuâng ... tuâng ... tuâng.
    - Baác Q naây!

http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                              35

   - Ùn nùn àaâ quaá muöån, aâ ...!
   Cêåu Tuá àaânh phaãi goåi thùèng:
   - AQ aâ!
   Luác àoá AQ múái dûâng chên, nghïëch àêìu laåi hoãi:
   - Caái gò thïë?
   - Baác Q naây ... Àöå naây ...
   Cuå Cöë böîng khöng biïët noái gò nûäa
   - Àöå naây! ... phaát taâi chûá?
   - Vêng aå! Phaát taâi hùèn chûá lyå! Muöën gò laâ àûúåc nêëy!
    - AÂ, aâ baác Q naây! Boån mònh laâ baån ngheâo vúái nhau caã, thò
chùæc chùèng leä gò ...
   Triïåu Baåch Nhêîn ruåt reâ noái, cöë yá doâ xem yá tûá nhaâ caách maång
nhû thïë naâo.
   - Baån ngheâo aâ? Anh laåi khöng phong lûu bùçng mêëy töi êëy aâ?
   Vûâa noái xong, AQ àaä bûúác ài.
   Mêëy ngûúâi nhaâ hoå Triïåu nghe maâ phaát khiïëp, àûáng lùång ài
möåt höìi. Chiïìu höm êëy, hai böë con nhaâ hoå Triïåu baân baåc cuâng
nhau, cho maäi àïën luác àoã àeân múái thöi. Coân chuá Triïåu Baåch Nhêîn
vûâa vïì àïën nhaâ laâ cúãi ngay caái ruöåt tûúång, baão chõ vúå giêëu kñn vaâo
dûúái àaáy hoâm.
    AQ húán húã nheå bûúác trïn con àûúâng laâng möåt höìi khaá lêu. Vïì
àïën àïìn Thöí Cöëc thò y àaä tónh rûúåu hùèn. Chiïìu höm êëy, laäo tûâ àöëi
vúái y cuäng toã y nhaä nhùån khaác thûúâng, múâi y uöëng cheán nûúác traâ.
Y naâi laäo thïët y luön hai khêíu baánh nûäa. Ùn xong, y coân lêëy möåt
àoaån nïën böën laång thùæp dúã vaâ caã caái coåc nïën mang vïì buöìng nhoã
cuãa y, àoã àeân lïn, möåt mònh nùçm nghó. Giúâ naây, bao nhiïu yá nghô
töët àeåp, bao nhiïu niïìm vui maâ y khöng taâi naâo taã nïn lúâi, àang
nhaãy muáa trong àêìu oác y giöëng nhû ngoån àeân àïm nguyïn àaán
vêåy:
   "Laâm giùåc! Cuäng vui àêëy chûá! Möåt boån laâm caách maång tuyïìn
laâ muä baåch, aáo giaáp baåch, ai nêëy tay cêìm dao baãn, roi sùæt, lûåu àaån,
suáng trûúâng, naång ba chia, cêu liïm chaåy caã àïën àïìn Thöí Cöëc goåi:
"AQ! Chuáng ta cuâng ài, ài!" Thïë laâ cuâng nhau ài ...http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                  36

    Luác àoá tuåi dên laâng Muâi khöën naån tröng múái buöìn cûúâi!
Chuáng noá seä quò raân raåt xuöëng van xin:"AQ tha chïët cho töi ài!"
Nhûng ai maâ nghe chuáng noá! Thùçng cu D. àaáng töåi chïët trûúác. Röìi
Cuå Cöë hoå Triïåu, caã laäo Tuá nûäa, caã thùçng Têy giaã nûäa ... Coá nïn tha
thùçng naâo khöng nhó? Kïí ra laäo Vûúng Rêu thò tha ra cuäng chùèng
hïì gò, nhûng bêët têët!
   "Àöì àaåc, thò cûá vaâo thùèng nhaâ Cuå Cöë phaá ngay caái rûúng ra
xem ... Tiïìn àöìng ... vaâng baåc ... aáo sa ... Maâ trûúác hïët phaãi khuên
ngay caái giûúâng Höng-köng cuãa múå Tuá vïì àïìn Thöí Cöëc caái àaä ...
Ngoaâi ra, coân böå baân ghïë nhaâ hoå Tiïìn cuäng chuyïín vïì nöët. Hay laâ
ta duâng ngay böå cuãa nhaâ hoå Triïåu vêåy? Leä cöë nhiïn mònh bêët têët
phaãi boã tay ra khuên vaác. Baão thùçng cu D. khiïng ài, mau lïn!
Chêåm laâ taát vaâo mùåt ...
    " Laäo Triïåu Tû Thêìn coá con em, nhûng xêëu quaá! Coân con gaái
thñm Baãy Trêu, vaâi nùm nûäa hùéng noái chuyïån ... Vúå laäo Têy giaã ...
con naây àaä chung chaå vúái möåt thùçng àaân öng khöng coá àuöi sam ...
Chao! Túãm ... Thûá àaân baâ êëy chaã ra troâ! Muå Tuá Triïåu phaãi möåt caái
laâ trïn mi mùæt coá möåt caái seåo! Maâ ... con muå vuá Ngoâ lêu nay ài àêu
nhó? Bûåc möåt nöîi laâ caái baân chên chõ ta to quaá! ..."
    Giûäa luác àêìu oác coân röëi beng vúái bêëy nhiïu yá nghô thò AQ àaä
ngaáy khoâ khoâ. Cêy nïën böën laång vûâa chaáy mêët àöå dùm phên, ngoån
lûãa lêåp loâe chiïëu vaâo caái miïång hoaác röång cuãa y.
   "Ha! Ha!" AQ böîng giêåt mònh dêåy, kïu to möåt tiïëng röìi
nghïëch àêìu lïn, hoaãng höët nhòn quanh nhòn quêët. Nhòn thêëy àoaån
nïën böën laång vêîn coân, y laåi ngaã ngûúâi ra nguã.
   Ngaây höm sau, AQ thûác dêåy rêët muöån. Y chaåy ra nhòn trïn
con àûúâng laâng, thò àêu vaâo àêëy, chaã coá gò thay àöíi. Maâ caái buång
cuãa y nghe vêîn àoái! Y ngêîm nghô höìi lêu cuäng chaã nghô ra caái gò
caã. Nhûng böîng hònh nhû y àaä coá möåt quyïët àõnh gò, röìi cuäng
chùèng biïët laâ vö tònh hay hûäu yá, y laåi nheå bûúác lêìn àïën chuâa Tônh
tu.
    Sau bûác tûúâng coá tröí hai caánh cûãa sún àen, caãnh chuâa vêîn
vùæng lùång nhû muâa xuên àöå noå. AQ ngêîm nghô möåt chöëc, röìi bûúác
túái goä cûãa. Möåt con choá suãa tûâ trong chuâa suãa ra. AQ vöåi vaâng nhùåt
lêëy maãnh gaåch vúä bûúác túái goä maånh vaâo caánh cûãa. Goä maäi àïën luác
caánh cûãa àêìy nhûäng vïët gaåch àoá múái nghe coá tiïëng ngûúâi ra múã.http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                              37

   AQ vöåi nùæm chùåt lêëy mêëy maãnh gaåch trong tay, àûáng theo
thïë maä böå, sùén saâng cêìm cûå vúái con Mûåc. Nhûng cûãa chuâa chó heá
ra möåt tñ, con Mûåc cuäng chùèng thêëy xöng ta. Nhòn vaâo, chó thêëy sû
baâ höm noå.
   - Baác laåi túái àêy laâm gò nûäa kia?
   Sû baâ hoãi, gioång húát hú húát haãi.
   - Caách maång röìi! Baâ biïët khöng?
   AQ traã lúâi vu vú.
   - Caách maång, caách maång ! Àaä caách möåt lêìn röìi! Caác baác coân
muöën caách chuáng töi àïën nhû thïë naâo nûäa kia!
   Hai con mùæt sû baâ àoã bûâng hùèn lïn.
   - Thïë naâo?
   AQ rêët lêëy laâm ngaåc nhiïn hoãi.
   - Baác khöng biïët hay sao? Chuáng noá àaä àïën àêy"caách" hïët röìi!
Nhaâ baác khöng biïët àoá thöi.
   AQ caâng lêëy laâm ngaåc nhiïn.
   - Ai kia ?
   - Laäo Tuá vúái laäo Têy giaã êëy maâ! ...
   Thêåt laâ möåt àiïìu bêët ngúâ cho AQ, laâm cho y hïët sûác ngú ngaác.
Sû baâ thêëy y mêët hùèn nhuïå khñ, tûác thò àoáng cûãa laåi. AQ laåi àêíy
cûãa nhûng khöng taâi naâo xö cho ra àûúåc nûäa. Y goåi möåt thöi nûäa,
chaã möåt ai traã lúâi.
    Àoá laâ chuyïån xaãy ra buöíi saáng. Cêåu Tuá bùæt tin rêët nhaåy, vûâa
biïët àûúåc rùçng boån Caách maång àaä vaâo huyïån àïm höm trûúác, cêåu
liïìn àem àuöi sam quêën voâng quanh trïn àêìu, vûâa saáng thò tûác töëc
qua hoå Tiïìn thùm laäo Têy giaã, laâ ngûúâi xûa nay cêåu chaã ûa tñ naâo,
nhûng ngaây nay trong vêån höåi múái, trong thúâi kyâ "cuâng nhau mûu
cuöåc duy tên" naây, hai öng troâ chuyïån böîng dûng thaânh ra thên
mêåt, rêët têm àêìu yá húåp nhû hai àöìng chñ. Hai öng heån hoâ cuâng
nhau ài laâm caách maång. Hai nhaâ caách maång baân baåc höìi lêu múái
sûåc nhúá ra rùçng: trong chuâa Tônh tu coân coá möåt caái baâi võ thúâ vua
vúái mêëy chûä "Hoaâng àïë vaån tuïë, vaån vaån tuïë ..." phaãi "caách" ngay
múái àûúåc. Thïë laâ hai öng cuâng nhau túái chuâa Tônh tu laâm möåt cuöåc
caách maång. Sû baâ ra caãn trúã, noái mêëy cêu; hai öng cho laâ sû baâ uãng
höå chñnh phuã Maän Thanh, nheâ vaâo àêìu baâ ta böí ba-toong xuöëng.

http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                 38

Cö tiïíu thò maäi luác hai öng ài àaä xa múái hoaân höìn. Kiïím àiïím àöì
nhaâ chuâa laåi, thò thêëy caái baâi võ cöë nhiïn bõ àêåp naát ra giûäa chuâa
maâ caái lû hûúng Tuyïn Àûác xûa nay vêîn àïí thúâ trûúác tûúång Àûác
Quan Êm àaä biïën àêu mêët röìi!
   Cêu chuyïån trïn àêy maäi vïì sau AQ múái biïët. Y lêëy laâm höëi
hêån vò nguã quaá giêëc maâ lúä dõp, nhûng cuäng giêån tuåi chuáng noá
khöng túái goåi y cuâng ài. Y nghô laåi: "Leä naâo chuáng noá laåi chûa biïët
laâ mònh àaä àêìu haâng caách maång röìi hay sao?"
http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                             39
        8. KHÖNG CHO LAÂM CAÁCH MAÅNG


    Tònh hònh laâng Muâi dêìn dêìn ïm àïìm trúã laåi. Theo nhûäng tin
àöìn gêìn àêy ngûúâi ta biïët rùçng: tiïëng laâ boån caách maång àaä vaâo
huyïån nhûng cuäng chùèng coá gò thay àöíi khaác trûúác. Quan huyïån
vêîn laâ quan huyïån cuä, chùèng qua bêy giúâ goåi laâ quan gò gò êëy, maâ
cuå Cûã cuäng laâm quan gò gò êëy! ... Nhûäng chûác tûúác múái, úã laâng Muâi
chaã ai hiïíu gò hïët. Coân öng laänh binh thò cuäng vêîn laâ öng laänh
binh ngaây trûúác. Duy coá möåt àiïìu àaáng súå laâ trong àoá coá mêëy ngûúâi
caách maång khöng töët xen vaâo laâm röëi loaån caã lïn. Ngay ngaây höm
sau, chuáng noá àaä ài cùæt àuöi sam cuãa ngûúâi ta röìi. Nghe àêu baác
Baãy Cên laâm nghïì cheâo thuyïìn trïn laâng trïn àaä bõ chuáng caåo
troåc, thaânh thûã tröng khöng thaânh hònh ngûúâi nûäa! Tuy nhiïn,
viïåc àoá cuäng chûa àaáng súå, búãi vò dên laâng Muâi chùèng mêëy khi lïn
huyïån, maâ dêîu coá viïåc lïn huyïån thò hoå cuäng khöng lïn nûäa, khoãi
nguy hiïím. Chñnh AQ lêu nay vêîn coá yá àõnh lïn huyïån thùm ngûúâi
quen, sau luác àûúåc tin naây, cuäng thöi.
    Nhûng úã laâng Muâi thò khöng thïí noái khöng coá chuát gò thay
àöíi. Mêëy höm sau, dêìn dêìn coá ngûúâi àem àuöi sam quêën voâng
quanh lïn àónh àêìu ngaây möåt thïm nhiïìu. Nhû trïn kia àaä noái,
ngûúâi àêìu tiïn thi haânh viïåc naây cöë nhiïn laâ cêåu Tuá Triïåu. Kïë theo
laâ hai chuá Triïåu Baåch Nhêîn vaâ Triïåu Tû Thêìn. Sau àïën laâ AQ. Giaá
vïì muâa heâ maâ àem àuöi sam quêën ngûúåc lïn àónh àêìu buöåc kïët laåi
thaânh buái toá àùçng sau thò cuäng khöng coá gò laâ laå. Nhûng bêy giúâ,
múái àêìu thu, cho nïn caái chñnh saách "thu haânh haå lïånh" (àem lïå
muâa heâ ûáng duång vaâo muâa thu) cuãa mêëy "nhaâ quêën àuöi sam"
cuäng phaãi kïí laâ möåt cao kiïën, vaâ nhû thïë, àöëi vúái laâng Muâi, khöng
thïí noái àoá khöng phaãi laâ möåt cuöåc caãi caách.
   Baác Triïåu Tû Thêìn, gaáy tröëng thöng löíng, böîng úã àêìu àùçng
kia chaåy túái. Nhûäng ngûúâi tröng thêëy àïìu la to lïn:
   - ÖÌ! Öng caách maång àaä túái kia kòa!
   AQ nghe, toã ra rêët phuåc. Y àaä biïët chuyïån cêåu Tuá quêën àuöi
sam lïn, nhûng khöng hïì nghô rùçng nhûäng ngûúâi nhû y cuäng coá
thïí quêën àuöi sam lïn àûúåc nhû thïë. Bêy giúâ thêëy Triïåu Tû Thêìn
laâm nhû vêåy, y múái nghô àïën viïåc bùæt chûúác vaâ quyïët chñ thi haânh.

http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                 40

Y lêëy möåt chiïëc àuäa, àem àuöi sam döëc ngûúåc lïn àónh àêìu, ngêìn
ngaåi höìi lêu ... röìi múái maånh daån bûúác chên ài ra.
   AQ ài qua trïn con àûúâng laâng, ngûúâi ta nhòn thêëy, nhûng
cuäng chùèng ai noái gò. Luác àêìu AQ buöìn bûåc, sau y phaát caáu. Gêìn
àêy, y böîng trúã thaânh gùæt tñnh. Kyâ thûåc, khöng phaãi àúâi söëng haâng
ngaây cuãa y lêu nay coá khoá khùn gò hún ngaây chûa ài "laâm giùåc".
Ngûúâi ta àöëi vúái y cuäng lïî àöå. Laäo chuã quaán cuäng khöng àoâi tiïìn
mùåt ngay nûäa. Nhûng y vêîn thêëy bûåc böåi trong loâng. Àaä "caách caái
maång" ài röìi, thò khöng thïí chó coá nhû thïë naây. Nhêët laâ coá lêìn gùåp
thùçng cu D. y laåi caâng tûác löån ruöåt.
    Thò caã thùçng cu D. noá cuäng àem àuöi sam quêën ngûúåc lïn!
Hún nûäa, noá cuäng nghiïîm nhiïn duâng möåt àoaån àuäa giöëng nhû y.
AQ khöng thïí nghô rùçng thùçng cu D. cuäng laâm nhû y àûúåc. Y quyïët
khöng cho pheáp thùçng cu D. lùng loaân nhû vêåy. Thùçng cu D. laâ caái
thaá gò! Y àaä àõnh toám ngay lêëy thùçng oùæt con, beã cho gêîy naát chiïëc
àuäa tre trïn àêìu noá ài, xaã ngay caái àuöi sam xuöëng, röìi taát vaâo
mùåt noá mêëy taát tai àïí trõ caái töåi khöng biïët thên phêån maâ daám taáo
gan laâm caách maång. Nhûng cuöëi cuâng, AQ cuäng tha cho noá ài, chó
lûúâm noá bùçng möåt cùåp mùæt dûä túån, röìi nhöí möåt baäi nûúác boåt àaánh
"taách" lïn möåt tiïëng maâ thöi!
    Trong mêëy ngaây êëy, chó coá laäo Têy giaã laâ ngûúâi hay lïn
huyïån. Cêåu Tuá Triïåu tuy vêîn coá yá nhên cêu chuyïån gûãi hoâm höm
trûúác ài baái yïët cuå Cûã möåt phen, nhûng chó vò doåc àûúâng coân coá caái
nguy "chùåt àuöi sam", nïn cêåu àaânh röën laåi. Cêåu viïët möåt bûác thû
theo thïí caách "loång vaâng" gûãi ngay laäo Têy giaã mang lïn huyïån vaâ
giúái thiïåu cho cêåu àûúåc vaâo àaãng "Tchû dñu" (Tûå do). Lïn huyïån vïì,
laäo Têy giaã àoâi ngay böën àöìng baåc vaâ àûa cho cêåu Tuá möåt caái huy
hiïåu bùçng baåc, hònh quaã àaâo, àïí àeo vaâo aáo daâi. Laâng Muâi tröng
thêëy, caâng lêëy laâm kñnh phuåc. Hoå baão nhau: Àêëy laâ huy hiïåu àaãng
"Tsû dñu" (Thõ du) (Chuá thñch ngûúâi dõch: Tiïëng quan thoaåi, chûä tûå
do àaãng cuäng nhû thõ du àaãng, àoåc na naá giöëng nhau. Vò vêåy maâ
dên laâng Muâi vêîn tûúãng rùçng àaãng Tûå do cuäng laâ möåt boån buön
dêìu haåt thõ) àêëy. Àeo huy hiïåu êëy vaâo thò àûúåc ngang haâng vúái
haâm Haân lêm. Tûâ höm êëy, cuå Triïåu laåi oai vïå hún caã luác cêåu con
vûâa àöî tuá taâi nûäa kia! Cho nïn bêy giúâ cuå thêåt laâ "muåc haå vö
nhên", gùåp AQ cuå cuäng chùèng theâm àïí yá àïën nûäa.
    AQ àang bêët bònh nhiïìu nöîi vaâ thûúâng caãm thêëy hiu quaånh
... Nghe cêu chuyïån huy hiïåu bùçng baåc naây, y múái vúä leä ra vò sao y
laåi hiu quaånh nhû thïë. Thò ra, laâm caách maång maâ chó tuyïn böë

http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                               41

rùçng mònh "àêìu haâng" chûa àuã, quêën àuöi sam lïn cuäng chûa àuã.
Trûúác hïët vêîn phaãi laâm quen vúái boån caách maång àaä. Sinh bònh AQ
chó biïët coá hai ngûúâi trong boån àoá. Möåt ngûúâi úã trïn huyïån thò àöå
noå àaä bõ cheám àêìu àaánh s... sêåt röìi! Bêy giúâ chó coân laäo Têy giaã nûäa
thöi. Ngoaâi viïåc thûúng lûúång vúái laäo Têy giaã ra, AQ khöng coân coá
con àûúâng naâo khaác nûäa.
   Cöíng nhaâ hoå Tiïìn vûâa múã thò AQ àaä roán reán bûúác vaâo. Vûâa
vaâo thò y àaä hïët höìn hïët vña, vò y thêëy laäo Têy giaã àang àûáng giûäa
sên, mònh bêån böå aáo àen, tuöìng nhû laâ êu phuåc, trûúác ngûåc cuäng coá
möåt têëm huy hiïåu bùçng baåc, hònh quaã àaâo, tay cêìm caái ba-toong
maâ àöå noå y àaä àûúåc biïët muâi. Caái àuöi sam cuãa laäo àaä daâi àûúåc non
möåt thûúác àaä xoäa xuöëng vai y nhû cuå Lûu Haãi Tiïn. Trûúác mùåt laäo,
Triïåu Baåch Nhêîn vaâ ba ngûúâi vö cöng röìi nghïì khaác àûáng nghiïm,
kñnh cêín nghe laäo noái.
    AQ khe kheä ài túái, neáp sau lûng Triïåu Baåch Nhêîn trong
buång muöën chaâo möåt tiïëng, nhûng chùèng biïët xûng hö thïë naâo cho
tiïån. Goåi laâ "Têy giaã" thò quyïët khöng àûúåc röìi, goåi laâ "Têy - cuäng
khöng xuöi, maâ goåi laâ öng "caách maång" cuäng chùèng goån. Hay laâ goåi
laâ "öng Têy" vêåy?
    Nhûng "öng Têy" vêîn khöng nhòn thêëy y, vò öng ta coân àang
trúån trùæng mùæt lïn giaãng giaãi rêët hùng:
    - Chaã laâ töi thò töi noáng tñnh. Cho nïn vûâa gùåp nhau laâ töi noái
ngay: "Anh Höìng! Ta laâm ngay ài thöi! Nhûng anh Höìng laåi noái:
"No". "No" laâ tiïëng Ùng-lï, caác baác chùèng hiïíu àêu. Nïëu khöng thò
àaä thaânh cöng röìi! Tuy vêåy, xem àoá ta cuäng àuã biïët anh Höìng laâm
viïåc cêín thêån nhû thïë naâo! ... Anh êëy mêëy lêìn coá múâi töi lïn Höì
Bùæc cho àûúåc. Töi khöng chõu ài. Ài thò ai muöën àïën laâm viïåc trong
möåt huyïån nhoã beá thïë naây cho!
   - UÃa! ... naây ! ... naây!
   AQ àaánh baåo thöët ra àûúåc mêëy tiïëng luác laäo Têy giaã vûâa
ngûâng laåi. Nhûng khöng hiïíu vò sao y laåi khöng goåi laâ "öng Têy".
   Böën ngûúâi àang àûáng nghe, àïìu giêåt mònh ngoaãnh laåi nhòn.
"Öng Têy" cuäng vûâa tröng thêëy AQ.
   - Caái gò?
   - Töi ...
   - Ra ngay!

http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                 42

   - Töi àõnh àêìu haâng ...
   "Öng Têy" giú caái gêåy "àaåi tang' lïn:
   - Cuát lêåp tûác!
   Caã Triïåu Baåch Nhêîn vaâ mêëy laäo kia cuäng mùæng om soâm:
   - Öng baão maây cuát ài, maây khöng nghe hay sao?
    AQ àem hai baân tay lïn che àêìu röìi khöng kõp suy nghô,
chuöìn thùèng. May maâ "öng Têy" khöng àuöíi theo. AQ chaåy rêët
nhanh khoaãng àöå nùm saáu mûúi bûúác, múái ài chêìm chêåm laåi. Luác
bêëy giúâ loâng AQ böîng laåi êu sêìu. Muöën laâm caách maång nhûng "öng
Têy giaã" khöng cho laâm. Y khöng coân coá caách naâo khaác nûäa. Tûâ
nay coân mong gò coá ngûúâi muä baåch, aáo giaáp baåch àïën goåi! Bao
nhiïu hoaâi baäo, bao nhiïu hy voång, bao nhiïu chñ hûúáng vaâ tiïìn àöì,
thïë laâ ài àúâi nhaâ ma! ÊËy laâ chûa kïí y seä chõu bao nhiïu nöîi nhuåc
nhaä khi boån hiïëu sûå seä àem cêu chuyïån naây àöìn àaåi lïn àïí cho tuåi
Vûúng Rêu, cu D. coá dõp cûúâi cúåt!
    Tuöìng nhû xûa nay AQ chûa hïì bao giúâ chaán chûúâng nhû
höm nay. Cho àïën caã caái àuöi sam quêën voâng quanh trïn àêìu, höm
nay y cuäng cho laâ vö võ, àaáng khinh bó hïët sûác! Y muöën àem maâ
buöng xuöëng cho boä gheát, nhûng röìi cuäng thöi, khöng buöng
xuöëng. Y ài rong maäi àïën khuya, uöëng chõu hai baát rûúåu. Thïë röìi
tinh thêìn laåi phêën khúãi hùèn lïn, vaâ y laåi mú tûúãng àïën nhûäng
chiïëc muä baåch, aáo giaáp baåch...
   Möåt höm, AQ theo lïå thûúâng ài rong maäi àïën khuya, luác caác
quaán rûúåu sùæp àoáng cûãa, múái trúã vïì àïìn Thöí Cöëc.
   Àuáng! àuáng!
    Böîng coá mêëy tiïëng êìm rêët laå tai, giöëng tiïëng phaáo maâ khöng
ra tiïëng phaáo! Vöën tñnh thñch öìn aâo vaâ thñch xem nhaãm, AQ moâ ra
xem. Àùçng trûúác mùåt nhû coá tiïëng chên ngûúâi bûúác túái. Y lùæng tai
nghe. Böîng coá ngûúâi chaåy tûâ àùçng kia chaåy laåi. Chúåt tröng thêëy,
AQ cuäng theo boáng ngûúâi êëy chaåy nöët. Ngûúâi êëy chaåy quanh, y
cuäng quaânh theo. Ngûúâi êëy àûáng dûâng laåi, y cuäng àûáng dûâng laåi.
Nhòn laåi phña sau chùèng coá gò. Teá ra boáng ngûúâi chaåy àoá chó laâ cu
D. Y phaát bùèn:
   - Caái gò thïë?
   - Hûâ ... nhaâ cuå Trñ ... Triïåu mêët cûúáp!
   Cu D. vûâa traã lúâi vûâa thúã höìng höåc.

http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                              43

    Quaã tim AQ cuäng thoi thoáp, döìn ngûúåc. Noái xong, cu D. laåi
chaåy. AQ cuäng chaåy theo, vaâ coân àûáng dûâng laåi mêëy lêìn nûäa. Duâ
sao thò AQ cuäng àaä laâm qua nghïì êëy, cho nïn y gan daå lùæm. Y neáp
vaâo möåt goác àûúâng nghe ngoáng, tûåa höì nhû coá tiïëng kïu gaâo, vaâ
nhòn kyä thò tûåa höì nhû coá vö söë ngûúâi àöåi muä baåch, mùåc aáo giaáp
baåch, têëp nêåp khiïng nhûäng rûúng hoâm, àöì àaåc, chuyïín tûâ trong
nhaâ chuyïín ra. Caái giûúâng Höìng-köng cuãa múå Tuá hònh nhû cuäng
chuyïín ra àêëy röìi! Nhûng khöng thêëy roä cho lùæm. AQ coân muöën laåi
gêìn, nhûng chên vêîn khöng nhuác nhñch.
    Àïm êëy khöng coá trùng. Trong boáng töëi daây àùåc, caãnh laâng
Muâi vêîn lùång leä, lùång leä nhû nhûäng ngaây thõnh trõ àúâi Hy Hoaâng.
AQ àûáng nhòn, nhòn àïën phaát chaán maâ vêîn thêëy chuáng noá ra ra
vaâo vaâo, khiïng hoaâi, khiïng maäi. Hïët khiïng rûúng laåi khiïng àöì
vêåt, hïët khiïng àöì vêåt laåi khiïng caái giûúâng Höìng-köng cuãa múå Tuá
... Chuáng noá khiïng àïën nöîi laâm cho AQ khöng tin caã con mùæt y
nûäa. Nhûng y khöng àõnh laåi gêìn, y trúã vïì àïìn Thöí Cöëc.
    Àïìn Thöí Cöëc cuäng töëi àen nhû mûåc. Y kheáp chùåt cûãa ngoaâi,
ài loâ moâ vaâo nhaâ, ngaã ngûúâi xuöëng giûúâng möåt höìi rêët lêu. Luác àoá
têm thêìn y múái öín àõnh vaâ y múái bùæt àêìu suy nghô vïì y. Roä raâng
boån àöåi muä baåch, aáo giaáp baåch àïën röìi, thïë maâ chuáng noá khöng
theâm goåi mònh möåt tiïëng! Chuáng noá khiïng bêëy nhiïu àöì töët thïë
maâ cuäng chaã coá phêìn mònh. Thöi! Àêy laåi chó laâ taåi caái thùçng Têy
giaã khaã öë kia, noá khöng cho mònh "laâm giùåc"! Nïëu khöng, leä naâo
lêìn naây laåi khöng coá phêìn mònh? AQ caâng nghô caâng tûác àiïn ruöåt
lïn. Y seä gêåt àêìu noái möåt caách àöåc àõa:
    - Khöng cho túá laâm giùåc aâ! Chó coá möåt mònh maây laâm giùåc
thöi aâ! Meå caái thùçng Têy giaã naây! Àûúåc! Maây laâm giùåc! ... Laâm giùåc
laâ töåi chïët cheám. Túá seä viïët ngay möåt laá àún phaát giaác àïí ngûúâi ta
bùæt cöí maây, àem vïì huyïån chùåt àêìu, tru di caã nhaâ cho maâ xem ... S
... Sêåt! ... S ...Sêåt!
http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                     44
              9. ÀAÅI ÀOAÂN VIÏN


   Sau luác nhaâ hoå Triïåu mêët cûúáp thò phêìn àöng dên laâng Muâi
vûâa thñch chñ vûâa súå haäi. AQ cuäng vêåy, y vûâa thñch chñ vûâa súå haäi.
    Nhûng böën höm sau, giûäa luác àïm khuya, y böîng bõ bùæt lïn
huyïån. Giúâi töëi àen. Möåt toaán lñnh, möåt àöåi tuêìn àinh, möåt àöåi
caãnh saát, nùm tïn mêåt thaám, lùèng lùång ài vïì laâng Muâi, thûâa luác
àïm töëi moâ moâ, vêy kñn lêëy àïìn Thöí Cöëc, lùæp ngay mêëy khêíu suáng
liïn thanh chôa muäi vaâo trong àïìn. Nhûng AQ khöng hïì xöng ra.
Möåt höìi khaá lêu, trong àïìn vêîn im phùng phùæc, tuyïåt khöng àöång
tônh gò caã. Viïn laänh binh söët ruöåt, phaãi treo hai vaån quan tiïìn
thûúãng, múái coá hai chuá tuêìn àinh maåo hiïím treâo tûúâng vaâo. Thïë
röìi, trong ngoaâi hûúãng ûáng cuâng nhau, toaán quên thöëc vaâo möåt
loaåt, toám ngay àûúåc AQ. Maäi àïën luác bõ löi ra ngoaâi cûãa, àûáng bïn
khêíu suáng liïn thanh, AQ múái húi tónh giêëc ... Vïì huyïån, trúâi vûâa
àuáng trûa. Ngûúâi ta dùæt y túái möåt nha mön àaä naát, röìi beã quanh
nùm saáu goác àûúâng nûäa, ngûúâi ta àêíy y vaâo gian nhaâ nhoã. Y àûúng
bûúác thêëp bûúác cao ài vaâo thò caái caánh cûãa laâm bùçng nhûäng suác göî
nguyïn phiïën àaä àoáng sêåp ngay laåi sau goát chên y. Ba mùåt khaác
àïìu laâ nhûäng bûác tûúâng vöi. Nhòn kyä vaâo trong goác phoâng, y thêëy
hai ngûúâi khaác àaä úã àêëy tûâ trûúác.
    AQ buång höìi höåp nhûng khöng lêëy laâm khöí súã. Söë laâ gian
phoâng naây so vúái caái buöìng nguã cuãa y úã àïìn Thöí Cöëc kïí coân cao
raáo, saáng suãa hún nhiïìu. Hai laäo kia xem chûâng cuäng àïìu laâ nhaâ
quï caã. Y dêìn daâ troâ chuyïån hoãi thùm. Möåt laäo noái:
   - Túá bõ bùæt laâ vò öng nöåi túá coân thiïëu cuå Cûã möåt moán núå cuä.
  Coân laäo kia thò chaã biïët vò sao maâ bõ bùæt caã. Hoå hoãi AQ ...
nhanh nheån traã lúâi:
   - Túá aâ! Túá àõnh laâm giùåc!
   Chiïìu höm êëy, ngûúâi ta laåi dùæt AQ àïën möåt cöng àûúâng to.
Möåt laäo giaâ àêìu troåc ngöìi trïn cao. AQ nghô buång: laäo giaâ naây chùæc
laâ möåt laäo sû cuå hùèn ... Nhûng nhòn thêëy möåt toaán lñnh àûáng sùæp
haâng úã dûúái vaâ mûúâi mêëy ngûúâi nûäa úã hai bïn, àïìu bêån aáo daâi,
ngûúâi thò àêìu cuäng troåc nhû laäo giaâ, ngûúâi thò àuöi sam daâi coá möåt

http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                             45

thûúác xoäa xuöëng nhû laäo Têy giaã, ngûúâi naâo ngûúâi nêëy, mùæt bûå caã
thõt, hùçm hùçm nhòn AQ. AQ biïët ngay rùçng: laäo troåc naây chùèng
phaãi laâ tay vûâa. Thïë laâ mêëy khúáp àêìu göëi cuãa y tûå nhiïn nhû raä
hùèn ra, vaâ y quyâ suåp xuöëng. Boån aáo daâi naåt nöå om soâm:
    - Àûáng maâ noái! Khöng phaãi quyâ!
   AQ xem chûâng cuäng hiïíu hoå noái gò, nhûng khöng taâi naâo
àûáng dêåy àûúåc. Caái thêìn xaác maâ hiïån giúâ phuát naây y khöng tûå chuã
àûúåc nûäa chó cûá ngaä suåp xuöëng. Thïë laâ y àaânh cûá thïë maâ quyâ.
    - Quen caái thoái nö lïå!
   Boån aáo daâi mùæng, gioång khinh bó, nhûng röìi cuäng khöng baão
y àûáng dêåy nûäa.
    Laäo giaâ àêìu troåc nhòn thùèng vaâo mùåt AQ, noái rêët thong thaã,
roä raâng:
    - Cûá thuá thûåc ài laâ hún, khoãi phaãi tra khaão thïm khöí. Ta biïët
hïët röìi! Thuá ài röìi tha cho ...
    Boån aáo daâi cuäng quaát to lïn:
    - Khai ài!
    AQ nghô ngúåi, êëp uáng khaá lêu, röìi traã lúâi tiïëng àûúåc tiïëng
mêët:
    - Con vêîn coá yá ài àêìu ...
    Laäo giaâ hoãi, gioång rêët laâ hoâa nhaä:
    - Vêåy thò sao khöng àïën?
    - Thûa laäo Têy giaã noá khöng cho ...
   - Noái bêåy! Bêy giúâ múái noái thò chêåm quaá röìi! Hiïån nay boån
àöìng àaãng vúái maây úã àêu?
    - Caái gò kia aå?
    - Boån ùn cûúáp nhaâ hoå Triïåu höm trûúác êëy maâ?
   - Naâo chuáng noá coá laåi goåi con àêu? Chuáng noá tûå mònh chuáng
noá chuyïín ài.
    Nhùæc laåi chuyïån àoá, AQ coân ra veã cùm tûác.
    - Chuáng noá ài vïì àêu? Khai röìi ta tha cho ...
    Gioång laäo troåc noái rêët laâ ngoåt ngaâo.


http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                   46

   - Bêím, con khöng biïët. Naâo chuáng noá coá goåi con àêu!
   Röìi thêëy laäo troåc nhaáy möåt caái. Thïë laâ AQ laåi bõ dêîn vïì traåi
giam. Àïën saáng höm sau, y múái bõ löi ra lêìn nûäa.
   Quang caãnh cöng àûúâng vêîn nhû ngaây höm qua. Ngöìi trïn
vêîn caái laäo troåc àêìu höm qua. AQ vêîn quyâ sïåp xuöëng àêët. Laäo troåc
àêìu ngoåt ngaâo hoãi:
   - Coân muöën noái thïm gò nûäa khöng?
   AQ nghô chùèng biïët noái gò, seä traã lúâi:
   - Khöng aå.
   Röìi möåt laäo aáo daâi àûa möåt túâ giêëy vaâ möåt quaãn buát àïën
trûúác AQ nheát vaâo tay AQ luác àoá cú höì "höìn rúi phaách ruång". Söë laâ
lêìn naây laâ lêìn àêìu tiïn baân tay cuãa y múái coá liïn quan àïën möåt caái
quaãn buát. Y coân chûa biïët cêìm thïë naâo thò ngûúâi àoá àaä chó cho y
möåt chöî trïn túâ giêëy, baão kyá vaâo àêëy. Y tay nùæm chùåt lêëy quaãn buát,
miïång lêím bêím thûa, vûâa súå haäi, vûâa xêëu höí:
   - Con ... Con ... khöng biïët chûä aå!
   - Thïë thò àïí cho tiïån, veä vaâo àêëy möåt caái voâng troân vêåy!
    AQ àõnh veä möåt caái voâng troân, khöën möåt nöîi laâ tay cêìm buát
cûá run àêy àêíy. Ngûúâi kia phaãi àem túâ giêëy giaãi röång lïn trïn mùåt
àêët höå y. Y beân nùçm boâ xuöëng, raán hïët sûác bònh sinh, veä möåt caái
voâng. Súå ngûúâi ta cûúâi, y quyïët veä cho troân. Nhûng caái buát àaáng
gheát kia khöng nhûäng nùång quaá thïí maâ laåi khöng chõu cho y àiïìu
khiïín. Cûá tûâng khuác, tûâng khuác möåt, y àêëu caác neát veä laåi, nhûng
hïî caái voâng sùæp khñt thò caái buát laåi chïåch ra ngoaâi. Thaânh thûã chó
veä àûúåc möåt caái hònh xiïn xeåo, meáo moá in nhû laâ haåt dûa.
   AQ coân theån vïì chöî mònh veä khöng àûúåc troân, nhûng ngûúâi
kia khöng àïí yá àïën, àaä giùçng lêëy buát, giêëy röìi. Thïë röìi möåt tuåi laåi
àem y trúã vïì traåi giam nhû cuä.
    Vïì àïën traåi giam lêìn thûá hai naây, AQ cuäng khöng ra veã buöìn
baä cho lùæm. Y nghô rùçng: "Ngûúâi ta sinh ra úã trong trúâi àêët thò têët
cuäng phaãi coá luác bõ dùæt vaâo dùæt ra trong ngoaâi möåt caái traåi giam, coá
luác cuäng phaãi nùæm lêëy quaãn buát maâ veä möåt caái voâng troân. Chó coá veä
khöng àûúåc troân thò múái thêåt laâ caái vïët nhú nhuöëc trong àúâi mònh
maâ thöi". Nhûng chùèng mêëy chöëc y àaä quïn ngay vaâ têm höìn y àaä
thaãnh thúi hùèn. Y nghô buång: "Con chaáu túá ngaây sau hùèn laâ veä
àûúåc troân trônh hún túá bêy giúâ!", röìi nguã thùèng.

http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                               47

   Nhûng àïm êëy, coá möåt ngûúâi khöng nguã àûúåc. êëy laâ cuå Cûã.
Cuå rêët bêët bònh vúái öng laänh. Cuå thò chuã trûúng rùçng: cêìn nhêët laâ
phaãi hoãi cho ra tang vêåt, maâ öng laänh thò baão: phaãi ra oai cho
chuáng noá súå. Gêìn àêy, öng laänh àaä khinh cuå ra mùåt. Öng ta àêåp
baân àêåp ghïë noái:
    - Phaãi giïët möåt thùçng cho trùm nghòn thùçng khaác súå chûá!
Öng xem, töi ra laâm caách maång chûa àûúåc hai mûúi ngaây trúâi maâ
àaä xaãy ra mûúâi mêëy vuå ùn cûúáp, thïë maâ khöng vuå naâo truy ra caã,
coân gò laâ thïí diïån cuãa töi! Bêy giúâ truy ra àûúåc röìi, öng laåi noái
ngang. Khöng àûúåc! Viïåc naây laâ phêìn viïåc cuãa töi ...
   Cuå Cûã bñ, chaã biïët traã lúâi thïë naâo ... Nhûng cuå vêîn giûä yá kiïën
cuãa cuå vaâ noái rùçng: nïëu khöng tòm cho ra tang vêåt thò cuå seä lêåp tûác
tûâ chûác bang biïån. Öng laänh traã lúâi:
   - Caái êëy tuây yá öng.
   Vò vêåy, töëi höm êëy cuå Cûã khöng nguã àûúåc möåt tñ naâo. Cuäng
may höm sau, cuå khöng hïì tûâ chûác.
   Lêìn thûá ba, ngûúâi ta dùæt AQ ra ngoaâi traåi giam, tûác laâ ngay
sau caái àïm cuå Cûã khöng nhùæm mùæt tûâ àêìu höm suöët saáng. AQ ra
àïën cöng àûúâng vêîn thêëy caái laäo troåc chiïëu lïå ngöìi àêëy. AQ cuäng
chiïëu lïå quyâ suåp xuöëng.
   Laäo troåc laåi cûá ngoåt ngaâo hoãi:
   - Thïë coân muöën noái gò nûäa khöng?
   AQ nghô möåt höìi, chaã biïët noái gò caã, traã lúâi:
   - Bêím khöng aå!
    Boån aáo daâi, aáo ngùæn liïìn khoaác cho y möåt caái aáo vaãi têy trùæng
trïn coá mêëy chûä mûåc àen. AQ lêëy laâm buöìn khöí vö cuâng laâ vò caái
aáo àoá húi giöëng aáo àaåi tang; ùn bêån nhû thïë súå coá "xuái quêíy"
chùng? Nhûng ngay luác êëy, ngûúâi ta àaä bùæt y troái caánh khó laåi vaâ
löi ra khoãi nha mön röìi.
   AQ bõ ngûúâi ta àêíy lïn möåt chiïëc xe khöng mui, ngöìi chung
vúái mêëy chuá aáo cöåc. Tûác thò xe múã maáy. Möåt toaán lñnh vaâ mêëy chuá
tuêìn àinh vaác suáng ài trûúác, hai bïn àûúâng rêët nhiïìu ngûúâi hïëch
moã àûáng xem. AQ khöng biïët phña sau coá nhûäng gò. Böîng y chúåt
nghô rùçng: hay laâ chuáng noá àûa mònh ài chùåt àêìu! Hoaãng quaá! Hai
mùæt y quaáng hùèn lïn, röìi hai tai cûá nghe vuâ vuâ. Y dûúâng nhû ngêët
ài. Nhûng y cuäng chûa ngêët hùèn, coá luác lo súå, coá luác thaãn nhiïn. Y

http://ebooks.vdcmedia.com
LÖÎ TÊËN                                 48

caãm thêëy rùçng: ngûúâi ta sinh ra trong trúâi àêët, trûúác sau cuäng coá
thïí coá möåt lêìn bõ chùåt àêìu!
   Nhûng AQ coân nhêån ra àûúâng löëi, vaâ húi lêëy laâm laå sao laåi
khöng ài thùèng túái trûúâng cheám? Naâo y coá biïët àêu rùçng bêy giúâ
ngûúâi ta coân àem y bïu phöë àïí cho moåi ngûúâi tröng thêëy àaä.
Nhûng duâ coá biïët thïë chùng nûäa thò y cuäng chó nghô rùçng: ngûúâi ta
sinh ra trong trúâi àêët, trûúác sau cuäng coá möåt lêìn phaãi bïu phöë àïí
cho moåi ngûúâi tröng thêëy nhû vêåy!
   AQ bêy giúâ àaä vúä leä ra röìi! Àêy laâ con àûúâng quanh ra trûúâng
cheám röìi! Y thêîn thúâ nhòn ra hai bïn àûúâng. Hai bïn àûúâng, ngûúâi
xem nhû kiïën. Tònh cúâ, trong àaám àöng, y böîng thêëy mùåt vuá Ngoâ.
Àaä lêu khöng gùåp vuá, thò ra vuá àaä lïn huyïån laâm cöng. AQ böîng
theån thêëy mònh khöng coá khñ phaách àïí haát lïn vaâi cêu. Bao nhiïu
tû tûúãng cuöìn cuöån trong àêìu oác y nhû möåt cún löëc. Baâi "Gaái goáa
thùm möì" haát lïn cuäng chùèng oai vïå gò; coân cêu "Ùn nùn àaâ quaá
muöån" trong têën "Long höí àêëu" xem ra cuäng yïëu lùæm. Thöi thò haát
cêu "Thuã chêëp cûúng tiïn tûúng nó àaã" vêåy! Röìi y dang tay lïn. Luác
àoá y múái nhúá ra rùçng hai tay y àaä bõ troái chùåt. Vò vêåy maâ y cuäng
chaã haát cêu "Thuã chêëp cûúng tiïn" nûäa.
   "Hai chuåc nùm sau seä coá ..." Giûäa luác ngöín ngang trùm möëi,
AQ böîng phuåt ra möåt cêu xûa nay y chûa hïì noái àûúåc bao giúâ. Thêåt
laâ khöng coá thêìy maâ vêîn cûá coá thïí gioãi àûúåc.
   - Hay lùæm!
   Möåt tiïëng gaâo nhû tiïëng soái gêìm lïn giûäa àaám ngûúâi.
    Chiïëc xe cûá ài thùèng. Giûäa bêëy nhiïu tiïëng khen öìn aâo, AQ
liïëc mùæt nhòn vuá Ngoâ. Nhûng hònh nhû vuá khöng thêëy AQ, chó
àûáng thêët thêìn nhòn mêëy khêíu suáng trïn vai boån lñnh.
   AQ laåi nhòn vaâo àaám ngûúâi àang reo hoâ.
    Trong giêy phuát naây, tû tûúãng AQ laåi cuöìn cuöån lïn trong
àêìu oác y nhû möåt cún löëc. Böën nùm vïì trûúác, y àaä gùåp phaãi möåt con
soái àoái cûá theo riïët lêëy y, àõnh ùn thõt y. Luác bêëy giúâ, y súå tûúãng
chïët ngêët ài. May sao trong tay coân coá möåt con dao rûåa y múái liïìu
maång cêìm cûå vïì àûúåc àïën laâng Muâi. Àïën nay, y coân nhúá maäi àöi
mùæt con soái vûâa dûä túån, vûâa khiïëp súå, cûá lêëp laánh lïn y nhû hai
ngoån lûãa ma trúi, chó múái àùçng xa tröng maâ àaä nghe àau nhoái caã
da thõt. êëy thïë maâ trong giúâ phuát naây, AQ laåi gùåp nhûäng cùåp mùæt
ghï túãm hún thïë, ghï túãm nhû chûa bao giúâ ghï túãm bùçng, vûâa lûâ

http://ebooks.vdcmedia.com
AQ CHÑNH TRUYÏÅN                               49

àûâ, vûâa sùæc beán, gêìn maâ nhû xa, theo riïët y, khöng nhûäng nuöët
chûãng lúâi noái cuãa y maâ chûåc cêëu xeá thên hònh y.
   Röìi nhûäng cùåp mùæt àoá laåi hoâa thaânh möåt khöëi cêëu xeá caã têm
höìn y nûäa.
   - Cûáu töi vúái, öëi trúâi úi!
   Nhûng AQ khöng noái nïn lúâi àûúåc. Mùæt y àaä töëi sêìm laåi, tai
nghe vuâ vuâ: y caãm thêëy thên hònh y tan ra thaânh tûâng haåt buåi.


                      *
                    *    *
    Vïì aãnh hûúãng luác àoá cuãa sûå viïåc trïn àêy thò roä rïåt nhêët laåi
laâ úã nhaâ cuå Cûã. Caã nhaâ cuå àïìu rïn ró vïì sûå quan tû khöng chõu tòm
cho ra tang vêåt. Sau nûäa laâ úã nhaâ Cuå Cöë hoå Triïåu. Khöng nhûäng
trong luác lïn huyïån ài baáo, cêåu Tuá àaä bõ boån caách maång khöng töët
noá cùæt mêët caái àuöi sam, maâ nhaâ cuå laåi coân phaãi nöåp hai vaån quan
tiïìn thûúãng cho hai tïn tuêìn àinh àaä maåo hiïím treâo tûúâng vaâo bùæt
AQ höm trûúác. Thaânh ra caã nhaâ cuå caâng rïn ró túån. Hai gia àònh
naây tûâ àêëy vïì sau àïìu coá veã àiïu taân nhû caác bêåc "di laäo".
    Coân nhû vïì dû luêån, thò caã laâng Muâi àïìu nhêët trñ cöng nhêån
rùçng: AQ khöng phaãi laâ ngûúâi lûúng thiïån, chûáng cúá laâ y àaä bõ bùæn.
Vò rùçng: nïëu laâ ngûúâi lûúng thiïån thò sao laåi bõ bùæn kia chuá! Trïn
huyïån thò dû luêån khöng lêëy gò laâm hay lùæm. Phêìn nhiïìu hoå khöng
thoãa maän. Hoå baão: bùæn ngûúâi tröng khöng vui mùæt bùçng cheám. Maâ
caái tïn tûã tuâ kia tröng buöìn cûúâi thïë naâo êëy. Àaä bõ àûa ài bïu phöë
möåt höìi nhû vêåy maâ cuäng khöng haát lïn àûúåc möåt cêu, thaânh ra ài
theo noá bao nhiïu àûúâng àêët, chó mêët cöng toi.
http://ebooks.vdcmedia.com

								
To top