CURRICULUM VITAE _for Engineer_ v1.1 by girlbanks

VIEWS: 32 PAGES: 4

									FPT Software

www.fptsoftwarecareer.com

CURRICULUM VITAE
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Position applied for/ Vị trí dự tuyển: _________________________ Working time/ Thời gian làm việc:  Full time/ Cả ngày  Part time/ Nửa ngày

How did you find out this vacant? / Bạn biết thông tin tuyển dụng của chúng tôi qua:  Print Ads/ Báo (identify/ chi tiết): _________________________________  www.FPTSoftwareCareer.com  Other websites/ Trang web khác (identify/ chi tiết): __________________________  Direct/ Công ty liên hệ trực tiếp  Fsofters/ nhân viên Fsoft (identify/ chi tiết): _________________________________  Others/ Khác (identify/ chi tiết): _________________________________

PERSONAL INFORMATION/ Thông tin cá nhân Full name/ Họ và tên: (incl. diacritic/ có dấu) Date of birth/ Ngày sinh: Address/ Địa chỉ: Phone/ Điện thoại: Email:  Male/ Nam  Female/ Nữ Photo/ Ảnh (4 x 6)

CAREER OBJECTIVE/ Mục tiêu nghề nghiệp

EDUCATION/ Trình độ học vấn University/ Trường Department/ Khoa Graduation year/ Năm tốt nghiệp Grade/ Kết quả học tập

FOREIGN LANGUAGES/ Trình độ ngoại ngữ
Please circle one/ Lựa chọn một: 1_beginning/ bắt đầu 5_expert/ thành thạo

Foreign languages/ Ngoại ngữ English/ tiếng Anh Japanese/ tiếng Nhật French/ tiếng Pháp Others/ Khác……………
FPT Software Confidential

Listening/ Nghe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Speaking/ Nói 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
-1-

Reading/ Đọc 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Writing/ Viết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

FPT Software

www.fptsoftwarecareer.com

OTHER CERTIFICATES/ Chứng chỉ khác (if any/ nếu có) Certificates/ Chứng chỉ Grade/ Xếp loại Date issued/ Ngày cấp Institute issued/ Nơi cấp

EXPERIENCES/ Kinh nghiệm
From current/ last company (bắt đầu từ công ty đang làm/ làm gần đây nhất)

Company/ Công ty: Position/ Chức vụ: From date/ từ ngày: to date/ đến ngày: Starting salary/ Lương khởi điểm: Ending salary/ Lương khi nghỉ việc: Reason for leaving/ Lý do nghỉ việc: Main duties/ Công việc chính:

SKILLS/ Kỹ năng Months of experience/ Thời gian sử dụng (tháng) Rank/ Trình độ
(1_begining/ bắt đầu, 5_expert/ thành thạo) Please circle one/ Hãy chọn một

Skills/ Kỹ năng

Programming Languages C/C++ ANSI C C++ STL Network Programming Socket Programming MFC/ WinAPI Linux Programming Multi-threads/processes programming Multi processors programming Java Java J2EE J2SE 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

FPT Software Confidential

-2-

FPT Software

www.fptsoftwarecareer.com

Java Networking Java XML Bean, EJB Servlet .Net ADO.Net ASP.Net C#.Net VB.Net .Net Remoting Web Service Other Languagues VB VC++ Web Design ASP JSP PHP Database Analysis & Design MS SQL Server Oracle My SQL Postgre SQL Networking Administration Programming Analysis & Design UML Rational Rose Operating System Linux Unix Solaris Macintosh Others

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

FPT Software Confidential

-3-

FPT Software

www.fptsoftwarecareer.com

Source safe XML Open GL Image Processing

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

TAKEN PROJECTS/ Các dự án đã tham gia Project’s name/ Tên dự án: Customer’s name/ Tên khách hàng: Starting date/ Ngày bắt đầu: Finishing date/ Ngày kết thúc: Size (number of taken people): Quy mô dự án (số người tham gia): Role/ Vai trò trong dự án: Project descriptions/ Mô tả dự án:

HOBBIES/ Sở thích

REFERENCES/ Thông tin tham khảo

If you are recruited, when can you start your work? / Nếu trúng tuyển, bạn có thể bắt đầu công việc từ khi nào?__________________________________________________________________________ Salary expected/ Mức lương mong muốn:_______________________________________________ Negotiable/ Có thể thoả thuận?  Có  Không

_______________________________ Applicant’s signature/ Chữ ký ứng viên Date/ Ngày______________________

FPT Software Confidential

-4-


								
To top