Uncitral Arbitration Rules

Document Sample
Uncitral Arbitration Rules Powered By Docstoc
					  Tài kh oản tạm khóa
                                                      Tài kho ản củ a b ạn đ ã bị tạm khóa có thể do m ột số ngu yên nhân dưới đây:
  Tài khoản đã quá hạn thanh toán.
  Tài khoản vi phạm q uy định s ử dụng dịch vụ.
  Tài khoản gây quá tải s er ver.
                          Bạn vui l òng đăng nhập vào hệ thống hỗ tr ợ khác h hàng c ủa H ostvn.N et tại http://manag e.hos tvn.net để ki ểm tra c ác tic ket thông báo hoặc gửi tic ket c ho H ostVN để được hỗ trợ nhanh nhất.
                                                            Cảm ơn đã ti n c họn và sử dụng dịc h vụ c ủa H ostvn.N et

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3
posted:10/27/2012
language:Vietnamese
pages:1