VOAf Pashto 4th Issue

Document Sample
VOAf Pashto 4th Issue Powered By Docstoc
					                        ‫َوپ‬
                                               ‫د تاضٌص ناك‬
  ‫اههٌُشن‬
                   ‫افغام غږ – ؼراو افغام‬
     ‫+-‬
                                               ‫ًًٍْ-ّيٌٌشام‬
              ‫چيوهُهي0 د َوپ ٌيګسى‬    ‫َوپ د رښتِواىې هِرارن‬
     ‫ږک/‬


‫فيطفي، ضٌاضي، اكتؽادى، َوىٌِشن، فسهِګي اه ضائِطي دپسهُه، ىوٌړو ناك، څيورٌه ګڼه، پسىه پطې ًًٍْ، ٌّ ٌٌشام‬
            ‫د پانطتام ةٌا ٌاتٌرك اه د ةيوچطتام آزادًرك‬
                     ‫په دې ګڼه نې‬
                           ‫د َوپ په اُځورهُو نې //// پانطتام په نړُګوُو نې‬
                                       ‫ُاهاىۍ، ضپٌڅيۍ اه هٌڅ ضسٌاًه‬

                                     ‫کارل مارکس///// ژباړه: خان ولي خان بشرمل‬
                         ‫اړهىى عوو دن. اه دا ٌػيوٌوى، چې ىه پٌطو‬   ‫په ُړۍ نې د جِص ادٌطتو اه دسڅوك‬
                         ‫څذه څه نار ادٌطتو پهار دى. اه د دې ةه څه‬  ‫غادو دتسن دن. د ًو عى د جوړهىو دهن‬
                                        ‫پاًيي هى.‬  ‫غيتوُه نٌرىي عي. ىوٌړو دا چې‬
‫د پانطتام په اغٌشٌِه اه ىوړن هانٍِه ظتله نې د‬                        ‫جوړهُهي ًې د دپو نارهىو ىپارن‬
                          ‫ىه پٌطو څذه دهن نارهُه ادٌطتيي نٌږى.‬
‫ضذت درًشې اه غطهسًت دوښى پس ضر ُه‬                              ‫جوړهى، دهًً دا چې د پيورُځوىو ًا‬

‫پورته نٌرهُهو ګاٌوُه، هردعاًى اه ًٌُ زړن‬                    ‫ً-د پٌٍاُي‬  ‫ادٌطتيو ىپارن ًې جوړهى. ىوٌړو ضړى د‬
                                               ‫ګُي په ځاو د دپيي اړتٌا پورن نوىو فهس‬
‫ګاٌوُو ًو غٍرن غيت دا هً دى. چې د افغام په‬    ‫ٌ-د ګُي پورته نوك ًا د كرر زًاة هؼوك‬
                                               ‫په ذهَ نې ىسى، اه دهًً ګُه په ُظس نې‬
‫ٌوجودن ُاَو جوړ نړو دهىت نې، د هِر ىپارن د ال‬                    ‫نوك-‬
                                               ‫ىسى. د پاُګوُي پٌو ىه هغه هدته را پٌو‬
‫ٌيګستٌا غِاؼس غاىب دى. ٌعيب دا نه چٌسې‬
                         ‫د دغه دهن ٌودو د ةغپړتٌا په داظس د‬     ‫عوك، چې ىه نول هدت څذه ديهو جِص‬
‫ٌوجودن ُظال پس ظاىتاُو ةسًا ٌوٌي، ُو ګُه ةه ًې‬
                         ‫پيورُځوىو اه ادٌطتيو دهن ةٌال ةٌو‬            ‫د ګُو ىپارن نارهك پٌو نړ.‬
‫هِر ته راضٌږى. هىې چې ظاىتام د پانطتام ىپارن‬
                                   ‫ګسدعوُه دى- - - - - -‬
‫دوادوږې ىسى. هٍرا غيت دو، نه دهو ةسًا‬                            ‫نه ُور اړدوُه ًې پسًږده، فلط دا‬
                          ‫ً -- - - - - - - -جِص=پٌطي/افغاُى=جِص‬   ‫هګوره، چې پيورك اه ادٌطتو څه‬
‫هٌوُرىى عى، ُو دا ةه دپانطتام په حق نې هو.‬
                                               ‫راٌِځته نوى، ُو ٌػيوٌه ةه عي، چې د‬
‫د دغه ډهك فهس درى ٌفسهضى ًاتٌسهتِي نٌرالو‬             ‫ٌاُا‬
                                               ‫پيورُځيو اه ادٌطتيو ىپارن د ًو داضې‬
                     ‫عي.‬
                            ‫غوړى=پٌطي/افغاُى=ردت‬         ‫جِص اړتٌا عته دى، چې ىه دې د ُوره‬

‫ً-په ٌوجودن افغام ُظال نې د هِر دوادوږو‬                           ‫جِطو كرر هتييى عي. فسض نړى، چې‬
                         ‫ٌ- - - -پٌطي/افغاُى=جِص=پٌطي/افغاُى‬
‫غِاؼسعته دى، ىحاظه دا دپانطتام ٌذاىف نار‬                           ‫غوړى َوىِه د دغه ٌودي ىپارن نارهى،‬
                         ‫د ىوٌړۍ ګسدش ُوغٌت داضې دى،‬         ‫ىهه ًو ضړو د ًو ٌَ غوړى په ةرك نې‬
                  ‫ګِيى نٌږى.‬
                         ‫ةشګسغوړى توىٌر نړن، ةازار ته ًې ًوړك، په‬  ‫دپيه ةوزن دسڅوى. چې نيه دې ته د ناىٌو‬
‫ٌ-ظاىتام د پانطتام ىپارن ُسل زړن ىسو، ًا د‬    ‫پٌطو/افغاٌُو نې ًې كٌٍت هتيو- د غوړى‬    ‫اړتٌا پٌښٌږى، ُو ةٌا د دهړۍ غوړى په‬
‫پانطتام ٌِوُهى دى. ىحاظه د دهو په‬        ‫ىه پٌطو ضسن تتادىه هنړن- پٌطي ًې نور ته‬   ‫ةرك نې پِځه ګشن ردت اديي، دىته ةاًر‬
‫افغاُطتام نې پٌاهړو نٌرك د پانطتام ىپارن‬     ‫راهړىى- نيه چې د ردت اړتٌا پٌښه عوىه، ُو‬  ‫ٌوُږ پوهه عوه، چې د غوړى ٌوده دٌُه‬

               ‫ګُور نٌرالو عي.‬   ‫ىه ډةې څذه ًې پٌطي راهةاضيي- د ردت كرر‬   ‫پاىو ُرى، ةيهې كرر تيو دى. په پذواٌُو‬
                         ‫ًې ىه پٌطو/افغاٌُو ضسن هتيو- ردت ًې‬     ‫زٌاُو نې د دغه ٌلؽر ىپارن ٌص، پٌتو‬
‫ٍ-زٌوُږ په تګالرن نې تو د هِر ضسن د الُجٍَ اه‬  ‫هادٌطتو، ناىي ًې تسې جوړ نړن، زاړن ًې‬    ‫اه اعسافي نارهىى نٌرىي. دو څسُګه چې‬
‫ٌطاةلت ضاتو پسًهړن عوې دن، ٌعيب د هِر‬      ‫نړن، په دغه ګسدش نې د پٌطو ُوغٌت د‬     ‫نارهةار زًاة عوك، اه د ىوًو ىوًو‬
‫ٌيګسو د پانطتام ٌذاىف، د هِر ٌذاىف د‬       ‫پٌٍاُي په ؼورة نې دى. د دهًً ګسدش‬      ‫اجِاضو پيورُځو پٌو عوك، ُو د كرر‬
‫پانطتام ٌيګسى، دا ًو كاُوم دو، اه پس دا كاُوم‬  ‫ُوغٌت دا دى، چې د پٌطو تتادىه ىه جِص‬    ‫تييو ىپارن هً كٌٍتي آالة نارهك پٌو‬

            ‫هٌڅ ادتالف ُرو پهار‬   ‫ضسن نٌږى اه ةٌا ًې د جِص تتادىه ىه پٌطو‬   ‫عوك. په ضوُو ناىوُو د ضپٌِو اه ضسه‬
                         ‫ضسن هنړن- جِص ًې په دا داظس هادٌطتو،‬    ‫زره نارهك دهد عوو دى، چې تس اهضه‬
‫آًا په ةاهرو توګه دا ٌفسهضي ضٍى دئ؟ آًا‬     ‫چې دا ةه پيورُځي-نه چٌسې ًې ًو جِص په‬    ‫اداٌه ىسى. ضسن زر د پاُګوُي د‬
‫زٌوُږ ٍِ نيَ تارًخ زٌوُږ د دٌاالتو رښتٌِواىې‬   ‫ىطو افغاٌُو هادٌطتو، اه په ىطو افغاٌُو‬   ‫زُځٌسىوٌړۍ نړۍ دن. اهس د ضسن زره په‬
     ‫ًا ځواک جاةت نړاو عوك؟ پاتې (ِ) ٌخ‬         ‫ًې ةٌسته هپيورك، پاتې (ُ) ٌخ‬   ‫ځاو د پٌطو/ افغاٌُو په ىورې پاٌيسُه‬
‫اه ةو ىورى ته دا ةغاهة په داضې اهضاع نې‬
‫راٌِځته نٌږى چې د پانطتاُي دهىتي اداره‬
‫تسٌِځ ىوو دِډهُه اه ادتالفاة راٌِځته عوى‬                  ‫دام هىي دام ةغسٌو‬
‫دى، چې په ضس نې ًې پوځ اه اضتذتاراة حضور‬
‫ىسى. اه دا هً ةاًر ىه پاٌه هُه غورځوك عي چې د‬  ‫(جِاج هغه ٌرافػى هنٌو هن، چې د كالة دام په‬  ‫د َوىِې د جرىٌاتي څٌړُې پالر ىوو‬
‫پانطتام د ٌاتېره اه د ةيوچطتام د ازادېره‬    ‫پٌطو ًې د ةيوچطتام د دپيوانې په داظس د‬    ‫فيطفي جارث فسًډرًم هًيهً هٌګو ډًس‬
‫اهضِى ةغاهة د ًو څه ضسداراُو ىه ىورى ُه دو‬   ‫اُګيٌطٌاُو پس ضر كاُوُي جِګ نوك) د‬      ‫ځيه تهسار هًيي، چې تارًخ اه ژهُر اُطام‬
‫ةيهې دا د ةيوچطتام د غادى هګړًو ىه ىورى دو،‬   ‫پانطتام ىوړ چارهاني ىه دې ٌوافلې‬       ‫ته درس هرنوى اه راتيوُهى ًې ال پٌاهړو‬
‫د ةيوچطتام غاٌو هګړًو د دغه ىوًې ىوةې څذه‬    ‫هاهړًرك، اه په ٌلاةو نې ًې ةيوڅام د‬     ‫نوى. د ةيوچطتام د ديهو را پارًرىى‬
‫ډًس څه زدن نړى دى. دهو په دا پون عوى دى چې‬   ‫ةيوچطتام غسهُو ته د ضسدار غتراىهسًً دام‬   ‫ةغاهة هً دهٌسن زهړ دو څوٌسن چې‬
‫غواړى.‬   ‫څه‬  ‫څذه‬   ‫دهۍ‬  ‫ىه‬  ‫پانطتام‬   ‫په ٌغسۍ هدتو. دو ډًس ژر دا ةغاهة تس پښو‬   ‫دةيوڅٌاُو د ٌطاًيو، غٍوُو ، ظيٍوُو اه‬
‫د ًوې ضسهې ىه ٌذې ةيوچطتام د پانطتام ٍَ‬     ‫الُرې عو. دا په دې داظس چې ةيوڅام ىه‬     ‫اضتحؽاك تارًخ زهړ دو. افغام، نورد اه‬
‫ضيٍه ةسده جوړهى چې په دغه نې ٌٌغته َوك‬     ‫ٌذې د پارس اه ةسًتاٌُاضسن ډًسن اهږدن‬     ‫ةيوڅ هغه ٌيتوُه دى چې تو د ىوًو كوتوُو‬
‫هګړى ةيوڅام اه پښتاُه دى چې په دپو ٌِځ نې‬    ‫فسهِګي،فهسى اهجِګي ٌتارزن نړې هن‬       ‫ىه ىورى د دهۍ د جغسافٌاًي، ظتٌػي‬
‫تارًذي اه فسهِګي رهاةط ىسى اه دهۍ ًو ةو ته‬   ‫اهةيوڅام ىه ٌتارزې څذه ضتړى عوى هه.‬     ‫هضاًيو اه ىه تٍرم څذه ىسې ژهُرىه اٌيه‬
‫ډًس ُژدې دى ( دو نٌرو عي د ةيوچطتام‬       ‫هٍرغطې د ۸ًُْ-ُْ ةغاهة چې د ُورهز‬      ‫ځپو عوى دى. اهضِى ةيوڅي ةغاهة د‬
‫راتيوُهى ىوو ةرىوم پس هړاُرې پانطتاُى دهىت‬   ‫دام په ٌغسۍ نې د پانطتام پس ضر راپورته‬    ‫ةيوچطتام په تارًخ نې څه ُوو ةغاهة‬
‫ًو څه پښتِې ضٌاضي ډىې هنارهى چې دا ةه د‬     ‫عوو هه، ډًس اهږد ُه هه، دو راتيوُهي‬     ‫ُرو دو ًو اهږد اه نٌفٌتي ةغاهة دو چې‬
‫ةيوڅ اه پښتوم په زًام هى دو پښتوم ةاًر هغه‬   ‫ةغاهة ىپارن ًې الرن هوارن نړن،چې د‬      ‫نوالو عي ًو ٌحتت ةرىوم ته الرن هوارن‬
‫ضٌاضي تٌسهتِه هُهړى چې د هِر د ٌاتٌره پس‬    ‫دًهتاتور اًوب دام په دهر نې د ًٍِْ‬      ‫نړى. نه د ةيوچطتام تارًخ ته هنتو عي ُو‬
‫هدت ًې نړې هن اه ُه د ةيوچطتام د ازادًره پس‬   ‫څذه تس ًِْْ پورې ًې اداٌه درىودن اه عٌس‬   ‫د اٌسًهاًي هرځ پاڼې ٌُوًارک ىه ىورى‬
‫هړاُرې څه دِډ هګسځي) ُور دا چې ةيوچطتام ىه‬   ‫ٌحٍر ةٌجساُي ٌسى ًې ٌغسى نوىه. دو په‬     ‫(ًَّْ) دا ةغاهة هغه هدت راٌٌِځته عو‬
‫عيو څذه ډًس ٌػادم ىسى، چې په دا نې تٌو، غاز،‬  ‫دا ةغاهتوُو نې د ًٍّْ-ّّ اه اهضِۍ‬      ‫چې نيه د اضتػٍارى كوتوُو د دپو ٌِځۍ‬
‫ةانطاًٍ، ضسن زر، ضپٌَ زر، اهضپِه، ًوراًٌُ اه‬  ‫ةغاهتوُه ډًس نٌفٌتي نٌرىى عي. د ذهاىفلار‬   ‫رانړې هرنړې په تسڅ نې د پانطتام ةِطٍ‬
‫اهةه عاٌيې دې. د ًوې څٌړُې ٌعاةق د ةيوچطتام‬   ‫غيي ةهُو په دهر حهوٌت نې راٌِځته‬       ‫اًښوهُهي ٌحٍر غيى جِاج اه د كالة د‬
     ‫غاز د پانطتام د اكتؽاد اضاضي ٌِتع دن‬  ‫نٌرهُهى د ُواب دٌسةذظ ٌسى ةغاهة د‬      ‫ضسدار تسٌٌِځ فلط د پانطتام ىه جوړًره‬
                        ‫ةيوڅاُو تارًذي دهښٍَ اًسام په ٌسضته په‬    ‫څذه دهن هرځې ٌذهې هغرن هنړو عون،‬
               ‫پاتې ةسده ةو ٌخ‬
                        ‫ضذتۍ ضسن هځپو عو. اهضِى د َييٌ‬        ‫چې ةيوچطتام ةه په الُرٌُو چاره نې‬
                        ‫ةغاهة چې د ارهاښاد ُواب انتس ةګتي اه‬     ‫دپيوانه هى ىهه تجارة اهتساُطپورټ،‬
                        ‫ٌٌس ةيوڅ ٌسى په ٌغسۍ نې پٌو عوو دو، د‬    ‫دو په دفاع، اكتؽاد اه ةاُرٌُو چاره‬
                        ‫پانطتام دهىت اه دهىتي پٌاهړې اداره‬      ‫ةاُرې ةه ٌؽاىحت نٌږى. دا هرځپاڼه په‬
                        ‫ىپارن ډًس د تغوًظ هړ دو. پانطتاُى دهىت‬    ‫دپو ( د ًٌ اګطٍ ًَّْ) راپور نې‬
                        ‫اه اضتذتاراتي نړۍ دغه ةغاهة د جِګ ىه‬     ‫زًاتوى چې دپانطتام هانرارُوپه ةغپړن‬
                        ‫الرې ُغي ځپيى دو د ًو څه ُوًو رهاُي‬     ‫توګه ىه ةيوڅاُو ضسن د دپيواک دهىت‬
                        ‫تذٌِهوُو ىه الرې ةه زًار ةاضي چې دا‬     ‫ىسىوٌوافله نړې هن، دو دې دپيوانۍ د‬
                        ‫ةغاهة هځپي. اهضِى ةيوڅي ةغاهة تظ‬       ‫هِر د اًاالتو ىه دپيوانۍ څذه ډًس توپٌس‬
                        ‫جِګي ؼورة ُيسى، ةيهې ضٌاضي، ُړًواك،‬
‫د پښتونخوا ځوانان د پاکستان د‬
                                                               ‫درىود.‬

‫ترهګرې پر ضذ شعارونه ورکوي‬               ‫ديهي اه اضتػٍارى حٍاًت هً ىسى،‬         ‫چې هرهضته ٌحٍر غيي جِاج اه‬
‫ًورضيٌشل) رُګ هً دپو نړو دو. دو هىې هالدًٌٍس ىٌَِ‬    ‫پانطتام دپو ةيوڅام په دا هً دپه نړى دى چې دهۍ ضسن‬     ‫چې د پانطتام د پِجاب هالًت د اُسژۍ اړتٌاهو‬
‫د كاٌوُو پس اضتحؽاك ُا دوښي ښوهىه، دو هىې‬        ‫ُارها رهش تس څِګ د ةيوڅي ةچٌاُو ضٌاضي دوځښت هً‬       ‫ةغپړهى . په ةيوچطتام نې ًٍُْ نې غاز نغف‬
‫ٌُغِيٌطٌُم ًوٌُورضيٌشل هرضسن دوښي ښٌي.‬          ‫تس پښو الُرې نړو دو، د ُړًواىې هرهرهىۍ د ًوراپور ىه‬
                                                          ‫نړو عو، دا غاز په ًٍِْ نې تس پِجاب پورې‬
‫اىتته غاىب اٌهام دو چې ةيوچطتام هً د دې ضٌاضت ىه‬     ‫ٌذې تلسًتا يي۸ ضٌاضي هګړى هرک دى چې په دهو نې د‬
                                                          ‫چې په ىېسې هاََ نې پسهة دو هرضوىى عو، اه‬
‫ىورى د چٌَ اه اٌسًها تسٌِځ ههًغو عي چې دا ةه د‬      ‫ةيوڅ ىٌتسًغَ ګوُر دٌسنشى نوٌٌُې ٌٌٍُاًي غړى هً‬
                                                          ‫ةيوچطتام ٌحسهل پاتې عو، دو په ي۸ًْ نې د‬
‫پانطتام ګوډاګٌتوب څذه د دالؼوم نار هرنړى. په دا‬     ‫هرک دى. دهۍ په ةٌال ةٌو ډهك زهرهك نېږى، ښه ةٌيګه ًې‬
                                                          ‫ةيوچطتام هالًت پالزٌېِه (نوَې) ته ډاډ‬
‫ضٌاضت نې ًو كال ًا ٌيت په ضٌاضي توګه تس حضور‬       ‫دپذواُي ةيوچطتام دهاىي غعااهلل دام ٌٌِګو دن چې د‬
‫الُرې ضاتو نٌږى، په دانې دًوكال هضاًو د ًو چو اه‬     ‫ضٌاضي ٌتارزې په ةرك نې ًې ةچٌام ةوُګه نړو عوك اه ىه‬    ‫هرنړعو چې دهو ته ةه د دغه غاز ٌاىٌه هرنوك‬

‫تذٌِم ىه الرې دپيوك نېږى اه د دغه كال ضسن دا‬       ‫دې څذه ًې هغوښتو چې د ةيوڅاُو دحلوق غوښتيو ىپارن‬      ‫نٌږى اه د ةيوچطتام ډًس هګړى ةه په نار‬
‫هًسنٌږى چې دىته ةغسى حلوق تس پښو الُرې نٌږى،‬       ‫هيې ځيې پسًږدى. هٍرغطې د ډًسه ةيوڅاُو ةچٌام‬        ‫هګوٌارك عي. دو پِجاب ډًس عٌٍس دپو‬
‫دًٍونساضي ُغته، ةٌام ازادى ُغته، پوهه ُغته، ادارې‬    ‫داضتذتاراتو ىه ىورى هړك نٌږى اه هژك نٌږى. ةيوچطتام د‬    ‫اُجٌِسام، تذٌِهارام اه نارګسام په نار‬
‫ُغته اه ادس د دغه ىوًوكوتوُو ىه ىورى دغه عٌاُو ته په‬   ‫اهةونور دو دو ځاًي ديم ًې د څښاک اهةه ُيسى، د‬       ‫هګوٌارك اه ځاًي ديم ًې د فلس نِرې ته‬
‫څه ُا څه توګه په دا څاُګو نې نارهُه تس ضسن نٌږى اه د‬   ‫ضتساتٌژًهوجغسافٌاًي ٌسنش دو دو ځاًي ديم ًې‬
                                                          ‫هرهغورځوك. اه ةو ىورى ته ةيوڅام د غاز د ګُې‬
‫دًٍونساضۍ اه د ديهو د ٌؽسهف ضاتيو په داظس د نار‬     ‫َساُطپورټ ُيسى، غاز پهې پسًٍاُه دى دو ځاو ديم ًې‬
                                                          ‫اه نارهىو څذه ىېسې هضاتو عو، هام تس دې چې‬
‫ًو څه زٌٌِه راٌِځته نٌږى، اه د ضٌاضت ىه ُظسن د‬      ‫غاز ُيسى، اه ُور ډًس هضاًو ىسى دو د پِجاب‬
                                                          ‫په ٌ۸ًْ نې د ةيوڅاُو په غوښتِه اه ةغاهة‬
‫ضٌُُطهوپٌٍاُه نارهك نٌږى. دو په دا نې هٌڅ د عم‬      ‫اضُتيٌغٍٍِ ىه ىورى ُه هرنوك نٌږى، چې هٍراغيت دو‬
                                                          ‫پِجاب دې ته اړ ةاضو عو چې ةيوڅاُو ته دپو‬
‫اٌهام ُغته چې د ةيوچطتام اهضِى دوځښت اه ةغاهة‬      ‫ةيوڅاُو دپو دپيوانه ةيوچطتام ځام ته غورن نړو.اهس‬
‫تظ د ًو څو داُاُو اه ضسداراُو ىه ىورى ُه دو ةيهې په دا‬  ‫پوښتِه دا را هالړًږى چې اًا د ةيوچطتام په ٌطاًيو نې‬
                                                          ‫حق اه غاز د نارهىو ىپارن هرنړى، دو دا ٌاىٌه‬

‫نې ځاًي ديم اه د اًسام اه افغاُطتام ةيوڅام اه غال‬    ‫تظ پانطتام الس ىسى نه ةو څوک هً عته، د اٌسًها په‬      ‫اه غاز ډًس ىږ هه، چې اهس ًې هً ډًسن ٌاىٌه پس‬
‫هګړى هً هُډن ىسى اه نٌراو عي چې دا ةغاهة عاهدوا‬     ‫ناُګسس نې د ةيوچطتام په ٌوضوع چې نوٌې دتسې‬         ‫پِجاب پاتې دن اه پِجاةي اضُتيٌغٍٍِ دٌُه‬
‫غاٌو هګړًو ته هً دا عػور هر هةښي چې د دپيو حلوكو‬     ‫هعوې ىه دې دا ٌػيوٌٌږى چې په دا ىوةه نې اٌسًها، چٌَ،‬    ‫پسې اچوىې دن. نه د ةيوچطتام اضتحؽاك ته‬
‫ىپارن راپاضي ىهه ضِرًام، ضسانٌام اه دعٍاىي ضٌٍو‬     ‫اًسام، عٌذام اه ُور ُړًواك اه ضٌٍه ًش كوتوُه هً هُډن ىسى‬  ‫هنتو عي ُو َُ هً د ةيوچطتام په ٌِ هىطواىٌو‬
‫ديهو ته چې تو د دهۍ په ضٌاحتي الره ةاُرې نارهةار‬     ‫اه دغه َوىو حاىتوته پانطتاُي اضُتيٌغٍٍِ الرن هوارن‬
                                                          ‫نې َ هىطواىۍ غاز ىسى اه ُورې َوىې ٌحسهٌې‬
‫عوو دو اه پٌطې ًې َوىې پِجاب ته هالړې عي، دو دا‬     ‫نړېرن. ًو ىورى ته دو ةيوچطتام ىه پانطتام څذه تِګ‬
                                                          ‫دى. دو د پِجاب هس ګوټ اه دوُه ىه غاز څذه‬
‫تلطًٌ اه د پانطتام ىه ٌِځه تيو ةاًر ډًس غادالُه هى.‬   ‫راغيي دى اه ةو ىورى ته ةيوچطتام د عٌذاُو اه اًساٌُاُو‬
                                                          ‫اضتفادن نوى چې د پښتوُذوا هىطواىۍ نسک‬
‫داضى ُه هى ىهه د هِر ٌاتېرك چې ىص ىهه ديم پهې‬      ‫تسٌِځ تجشًه عوو دو. هىې چې عٌذام تٌيو اه ٌزهتي‬
                                                          ‫اه د ةيوچطتام د ضوًى ضٌٍې څذه را تٌسنړو‬
‫عهٌرام عوك اه غال پِجاةي، پښتاُه، ضِرى اه ةيوڅي‬     ‫ٌراديې ته غيي دى اه ةو ىورى ته اًساٌُام دا زغٍيى ُغي،‬
‫هګړى ىه ًو ةو څذه جال نړو عوك اه اهس ًې هً د دغه‬     ‫هىې چې اًساٌُام غواړى دهاړه ىورًو ته ٌراديه هنړى اه‬    ‫عوو دو. يْ ضيٍه ةيوڅام ىه دپيو ةغسى حلوكو‬

‫كاٌوُو د ًو ځاو نٌره اړتٌا پېښٌږى، هً دا غيت دو چې‬    ‫ٌادى ګُې اه ٌزهتي هانٍِۍ غورن نړى چې دا ٌٍهَ ُرى‬      ‫ىېسې ضاتو عوى دى، َُ هً ىه دهو ضسن د‬
‫د پانطتام ٌاتٌرك حتٍي دى اه په ضٍه توګه ةاًر دا‬     ‫هىې چې ةيوڅام ډًس ىٌتساك ديم دى دو د ضػودًه اه اًسام‬    ‫غالٌاُو په څېس رهش نٌږى، دهو د پانطتاُي‬
‫هًغيي كوٌوُه راضسن ًو ځاو نړى عي. اه د دې دتسې‬      ‫تس عا دؽوؼا د اًسام ٌراديې تس عاًو دتسن ډًسن هاضحه‬     ‫اضتذتاراتو ىه ىورى د جِطي تٌسى الُرې راځي،‬
‫دٌاك هً هضاتو عي چې د دهۍ په توىٌراتو ةاُرې ةاًر ُه‬   ‫دن چې دهو ُه غواړى د پانطتام څذه ىوو ٌِافق ًا ىوو‬     ‫ههو نٌږى، زهرهك نٌږى، ةِرى نٌږى، په‬
‫ضسدار،ُه دام، ُه ٌيم ًا ُه چٌِۍ اه ُه اٌسًهاًى‬      ‫اضتػٍارى كوة د دهو په څِګ نې هاړهى. اه اًسام دا هً‬
                                                          ‫دًګونې اچوك نٌږى اه ضوځوك نٌږى، په ضسه‬
‫ضسٌاًرارام ىوةې هنړى ةيهې ځاًي ديم پسې نُِسهك‬      ‫ُغي نوالو چې ةيوڅاُو ته د چٌَ اه اٌسًها په څٌس‬
                                                          ‫اُګاره ةاُرې اچوك نٌږى اهنسغېړم نٌږى. دهو‬
‫هىسى.نه داضې ُه نٌږو ُو ةيوڅام اه د ضٌٍې ُور كوٌوُه‬   ‫ٌساغاة هرنړو عي. هىې چې اًسام ًې هس ُيسى دو‬
                                                          ‫ضسن د حٌواُاتو په څېس رهش نٌږى، د دهۍ د‬
‫ةه ةٌا ًوځو د ةسةسًت، هحغت، ظيً اه اضتحؽاك ښهار‬     ‫اٌسًها اه چٌَ دې ته ٌال تړىې دن اه نٌرو عي د‬
                                                          ‫ځواُام اه راتيوُهى تس پوښتِې الُرو دو، د‬
‫عي. اىتته پانطتاُى اضُتيٌغٍٍِ د ةِګيه دًظ په څېس د‬    ‫پسًګٌٍُشل ضٌاضت ىه الرې ةيوڅام هنوالو عي چې ىه دې‬
‫ةيوچطتام ةېيٌرك ُغي ز غٍيى، اه د دې ځپيو ىپارن دهۍ‬    ‫چاُص څذه ګُه پورته نړى.په ضٌٍه نې ىه دې كوة څذه ةو‬     ‫ةيوڅاُو په ةيوچطتام نې څه ىه پاضه اهن ٌٌيٌوُه‬

‫نٌراو عي په ةيوچطتام نې ٌٌغته پښتاُه ٌغسام د اًى‬     ‫ىوو كوة اٌسًها اه چٌَ دو چې ىه ًو ةو ضسن د ةيوچطتام‬    ‫ُفوس دو، ةٌا هً د دهۍ ُطو نغي نٌږى، د‬
‫اًص اًى ىه ىورى په ًو څه اٌهاُاتو هادېطتو عي(ىهه د‬    ‫په ٌػاٌيه الُرې ةاُرې نٌرىى عي ًانٌراو عي هضاًو په‬     ‫دهۍ ښوهُځي هراٌُږى دوًو څه ةيوڅي ځواُام‬
‫ضِرةغاهة ځپيو ىپارن د جٍاغت اضالٌي د ډىې غړى‬       ‫دپو ٌِځ نې ضسن ههًغي، ىهه څسُګه چې د ًًّْ ُه‬        ‫په ٌذؽوؼو غطهسى ښوهُځٌو اه پوهِتوُو‬
‫اىعاف حطٌَ د اًى اًص اًى په ٌسضته اًً نٌو اًً‬      ‫هړاُرې اًسام د هضاًيو په ةِطٍ د ةسًتاٌُا اه رهضٌې‬     ‫نې د ُظسًه پانطتام هرزدن نوىو په داظس رهزك‬
‫راٌِځته نړ)، ًا د عٌػګاُو په هژُه(د عٌػګاُو په هژُه‬   ‫تسٌِځ په عٍاىي اه جِوةي اًسام نې ضسن هًغو عوو هه.‬
                                                          ‫نٌږى. ىه دهۍ څذه د پانطتام د ٌٌ نورٌُو‬
‫ةه ٌزهتي ادتالفاة هنوالو عي چې ةيوڅي ةغاهة د ًو‬     ‫دو هرهضته هالدًٌٍس ىٌَِ ىذوا دا تلطًٌ ىه ٌِځه ًوړك‬
                                                          ‫ُظسًه پانطتام د ژغورىو نار اديي اه ةٌا ةه‬
‫څه ٌودې ىپارن هځِډهى) اه ًا ةيوڅاُو ته د ًو څو‬      ‫عو، اه ةسًتاٌُا ته ًې ههًو چې ُه زٌا اه ُه دې ضتا، دو د‬
                                                          ‫دهۍ حتٍي د دپيو ةيوڅاُو په ٌلاةو نې‬
‫اٌهاُاتو په هرنوىو دا ةغاهة هځپي دو هىې پٌښې،‬      ‫اًسام د ديهو دپو اًسام اه هضاًو. چې دا راُګه‬
                                                                 ‫جِګٌږى اه د دهۍ ٌذه ةه ٌُطي.‬
 ‫پٌښې، پٌښې اه پٌښې اهضاع ته ةرىوم هرنوى. (پاو)‬        ‫ضٌاضت اهس د (ٌُغِيٌطٌُم ًوم-----------‬
                  ‫ٌ رضٌږى.‬   ‫چې د كرر دا زًاتواىى څسُګه راٌِځته‬
‫-اىف- - - - - نه د ګسدش د ادٌطتيو اه پيورىو ىه‬  ‫نٌږى. د دغه د ٌػيوٌوىو ىپارن ةسٌُو دهاړه‬         ‫پاتې ىٌهِې‬
‫غٍو څذه په پاُګوُه نې اضافه ُه هً نٌږو، ُو‬    ‫ګسدعوُو ته پاٌيسُه زًاته اړًِه دن. د‬
                           ‫اضاُتٌا ىپارن ةٌا تهسارًږى-- - - - - -‬
         ‫ةٌا هً په دا ٌلؽر عتوم ىسى.‬
                         ‫ً -- - - - - - --جِص=پٌطي/افغاُى=جِص‬
‫ب -- - - - - - ګسدش نه چٌسې د ادٌطتيو اه‬
                                  ‫ٌاُا‬
‫پيورىو ىه غٍو څذه په پاُګوُه نې زًاتواىى ُه‬      ‫غوړى=پٌطي/افغاُى=ردت‬          ‫ُو دا ډهك پيورك اه ادٌطتو د پاُګواك ُلط‬
   ‫هً نٌږو، ُو دا ګسدش ةې ٌاُا پاتي نٌږى-‬   ‫ٌ- - -پٌطي/افغاُى=جِص=پٌطي/افغاُى‬       ‫ُظسن ىه ٌذې ضس درد اه ةېهارن دى. تس هغه‬
‫ٍ-اىف- - - - ګسدش نې پٌطه فلط د پٌٍاُي نار‬    ‫په دغه دهاړن ګسدعوُو نې د ًواىې اه‬      ‫چې ىه پيورىو اه ادٌطتيو څذه ګُه راٌِځته‬
‫هرنوى، اه په -- - - ب- - - - - ګسدش نې فلط‬      ‫توپٌس اړدوُه الُرې دى- - - - - - - - -‬
                                                    ‫عوى ُه هى. د پٌطي=جِص=پٌطي‬
                                      ‫د ًواىې اړدوُه‬
                   ‫پاُګوُه-‬
                         ‫ً- په دهاړه ګسدعوُو نې جِص هً عتوم‬
‫َ-اىف- - - - ګسدش نې دهًً جِص ٌعيب ردت‬
                                     ‫ىسى، اه پٌطه هً-‬
‫ىه ګسدش څذه ههځي، اه دې د ٌؽسف نچې ته‬
                         ‫ٌ- په دهاړه نې د ادٌطتيو غٍو هً عته‬
‫ههىٌږى، دو په --- ب- - - ګسدش نې ُلرى د ًو‬
                                    ‫دى، اه د پيورىوهً-‬
        ‫ُوى ګسدش ىوٌړۍ نړۍ هګسځي.‬
                         ‫ٍ- په دهاړه نې د درًو افساده په هاضط‬
‫ُ-اىف - - - - ګسدش ٌاُا دوړك، څهو اه ٌؽسف‬
                                    ‫ګسدش ةغپړن نٌږى-‬
‫نوك دى. - - - -ب- - - - ګسدش ٌلؽر د پٌطو‬
                         ‫َ- د ًوغٍو دهن اړدوُه په دهاړن‬
            ‫پاُګوُه اه زًاتوك دى-‬
                         ‫ګسدعوُونې عتوم ىسى. د ادٌطتيو غٍو‬
‫د دغه دهاړه ګسدعوُو د ًواىې اه توپٌس اړدوُو‬
                         ‫په دهن ُظسهُو ضسن نتيى نٌږى، نيه چې ًو‬
    ‫څذه الُرُي پاًيي الس ته راځي - - - - -‬
                         ‫فسد ادٌطتو نوى، ُو په هً هغه هدت نې‬
‫نه چٌسې ىه - - - - اىف- - - - ګسدش څذه‬
                         ‫پيورك هً نوى، د ةٌيګي په توګه ردت‬       ‫ىه ګسدش څذه چې نيه پٌطه ةٌسته د پاُګواك‬
‫پٌطه/افغاُى هةاضيي عي، ُو دا ګسدش ةه داضې‬
                         ‫اديي، ُو پٌطه پيورو، ًا نه چٌسې ردت‬
                   ‫هى -- -‬                         ‫جٌب ته راځي، ُو هغه د پاُګوُي څذه زًاة‬
                         ‫پيورىي نٌږى ُو د دې دا ٌاُا دن، پٌطي‬
        ‫جِص = جِص‬                                   ‫هى، دا زًاتواىۍ پاُګواك په پاُګوُه نې‬
                                           ‫اديي-‬
     ‫ٌاُا - - - - غوړى = ردت‬                               ‫ةرك نړى. پاُګوُه د اجِاضو، ضپٌِو ًا ضسه‬
                                      ‫د توپٌس اړدوُه‬
‫دا ًو ضادن غوُرې غٍو عي، په ځاو د دې چې‬                            ‫زره ُول ُرى. ةيهې نه چٌسې دا عٌام په‬
                         ‫ً- اىف-----ګسدش د پيورُځوىو ىه غٍو‬
‫ىوٌړۍ جِص په پٌطو ةرك عي، اه ةٌا ةٌسته په‬                           ‫ګسدش نې را هضتيي عي، چې دغه ىه دې‬
                         ‫څذه پٌو نٌږى، اه د ادٌطتيو په غٍو‬
‫پٌطي په جِص ةرىي عي، د جِص تتادىه ىه جِص‬                            ‫ګسدش څذه ههځي، اه په ٌلرار نې هً‬
                         ‫ةاُرې پاى ته رضٌږى، د دغه ةسغهص - - -‬
‫ضسن نٌرىي عي. په ځاو د دې چې دا ګسدش د‬                             ‫زًاتواىى راٌِځته عي، ُو ةٌا دې عٌاُو ته‬
                         ‫ب- - - ګسدش ىه ادٌطتيو څذه پٌو نٌږى،‬
‫درًو افساده تس ٌِځ تس ضسن عي، نٌرىي عي، چې‬                              ‫پاُګوُه هًيى عوه. اهس دا نتو دى،‬
                             ‫اه د پيورىو په غٍو ةاُرى پاى ته‬
‫د دهن ضړًو تس ٌِځ هعي. غوړى ٌطتلٌٍا ىه‬
‫ردت ضسن تتادىه نٌرىي عي، په دغه ګسدش نې د‬
‫غوړى اه ردت دهن كررهُه ًو عاُتي دى. دو‬
‫ٌلؽر هً عتوم ىسى، ىه غوړًو څذه هغه ةغسې‬
‫اړتٌاهى ُغي پورن نٌرىى، نوٌى چې ىه ردت‬
            ‫څذه پورن نٌرىي عي-‬
‫ب- - - - د ګسدش ُوغٌت ةٌو دى. په دا نې‬
‫ىوٌړۍ په پٌطو جِص ادٌطتيى نٌږى، اه ةٌا د‬
‫جِص په هاضعه پٌطي ادٌطتيي نٌږى. څسُګه‬
‫چې په اىف ګسدش نې ؛پٌطه؛ ىه ٌِځه هالړن،‬
                                     ‫د پاُګواك ُظال د ةسةسًت ُښي!!!!!‬
         ‫هٍراضې نه چٌسې پاتې ةو ٌخ‬
‫په راتيوُهې نې ةه ال ةسةِډًږى. دو آًا زٌوُږ‬  ‫آًا د دغه ُلط ُظس تذيٌق نوهُهى د‬    ‫ىه - -- -ب- - - ګسدش څذه ؛جِص؛ًو‬

‫ٌغستاةه ته د دپيى دې پسًهړو د ٌُهٍسغٌو‬    ‫پانطتام ديم دو ًا د دهو ُوٌاُرن‬     ‫ىورې ته نړاو عي، ُو ةٌا دا ُوغٌت پاتي‬

‫اه ةر ٌسغٌو اُرازن عته، د دغې اُرازن ىه دې‬  ‫دى، چې تو ًې په دا ٌوضوغاتوةحث‬                      ‫نٌږى.‬

‫ىګٌرىى عي، چې فلط ًو څو ناىه هرهضته‬      ‫نړو دى، ًا دا د ًو َوىې ًا ځوانٍِى‬      ‫پٌطه/افغاُي=پٌطه/افغاُي‬
‫هٍرغه اضٌُتيغٍٍِ (پُو نړًو)د دپيو‬       ‫ظتلې ىذوا په ُاڅسګِر ډهك راٌِځته‬
                                           ‫ٌعيب د دغه پٌطي په هاضعه پٌطه‬
‫رهزهىى عوو ظاىتاُو پس ضر فوځ نغى هنړن‬                ‫نړو عوى دى؟‬
                                           ‫هادٌطتيي عوىه. دا داضې هً ةٌاُوىى‬
‫اه د اٌسًهى په ضسپسضتۍ نې نٌرهُهى دې‬
                       ‫د ضٌاء اىحق په ٌغسۍ نې ىه َوىى ُړۍ‬                     ‫عو،‬
‫فوځى ضسنغى ته ًې د پانطتام د ضاتِى ُول‬
                       ‫څذه چې نول جهادو غِاؼس د پانطتام‬    ‫په ىطو پٌطو، ىص پٌطي اديو، چې دا ًو‬
‫هرنړ. اهس د ًو څو ناىو په تٌسًره د هٍرغه‬
                       ‫پس ځٍهه راغوُډ عوك اه په افغاُطتام‬   ‫د‬  ‫اىتته‬   ‫دى.‬   ‫غٍو‬    ‫ةېهارن‬
‫ىوړې ٌغستاةى غړو دا هاًى چې ظاىتام ةاًر‬
                       ‫نې ًې نول جِګ تس ضسن نړ، ةآلدس ىه‬    ‫پٌطه/افغاُى=جِص=پٌطه/افغاُى ګسدش‬
‫د افغاُاُو د راتيوُهې ؼٌتام عي، ةٌا هً‬
                       ‫دې د پانطتام ځواک پٌاهړو عو ًا تتان‬   ‫ٌوده ٌؽسف نوك ُرى، ةيهې پٌطي‬
‫هغه جواز هړاُرې نٌږو، چې داضې نوك په‬
                       ‫عوك؟ د دهٌسن كسةاٌُو هرهضته‬       ‫ىګوك دى. په دا داظس چې ُلرى ىه ګسدش‬
‫دا داظس اړًَ دى، چې دهِرو غِاؼسه په‬
                       ‫پانطتام ته د افغام ٌجاهرًِو په اړن‬   ‫څذه ههځي، ةاًر ىه زًاتواىى هرهضته‬
    ‫افغاُطتام نې ٌوُږ ةسًا ُغو زغٍيى.‬                       ‫ههځي، په دا داظس نه چٌسې د ىطو‬
                       ‫ٌػيوٌه عون. چې دهو دو دهِر ٌيګسى‬
                                           ‫افغاٌُو په ځاو دهىص افغاُى ُغې، ُو په‬
‫دا ٌفسهضه چې په افغام ٌغستاةه نې د هِر‬    ‫دى! حاك دا دو، چې په دا جِګ نې هِر‬
                                           ‫دا ګسدش نې هٌڅ ډهك ٌلؽر ُه پاتې‬
‫ٌِوُهى غِاؼس عته دى، نه دا هٌِيى هً‬         ‫د افغاُاُوهٌڅ ډهك ٌسضته هُهړن.‬
                                           ‫نٌږى. نوٌه ُلرې چې په دا ګسدش نې‬
‫عي، ةٌا ةه هً دا پوښتِه پسځاو هو، چې آدس‬
                       ‫هِر دو دا جِګ د اٌسًهى جِګ ګڼو،‬     ‫اچوىى نٌږى، هغه ته تجارتى پاُګوُه‬
‫په دا نې څه ٌغهو دو، چې د ًو هٍطاًه‬
                       ‫چې هرف ًې د رهس ٌاتوك هه، اه هِر‬    ‫هًيى نٌږى. ُلرې هيته ضودو پاُګوُه‬
‫هېواد حهوٌت ىه هِر ضسن دهضتاُه اړًهى‬
                       ‫دو ىه رُهضٌي څذه ُه ُفسة درهىود اه ُه‬  ‫جوړًږى، چې نيه د - - - -ب- - - - ګسدش‬
‫دى. د اًسام اه هِر تس ٌِځ دهضتاُه اړًهي‬                        ‫ًون نړۍ ىه ٌِځه الړن عي، ٌعيب جِص‬
                       ‫ًې ىه اٌسًهى ضسن ٌٌِه درهىودن. دو دا‬
‫عتوم ىسى. هام تس دې د غسةو هېوادهُو چې‬                        ‫ىٍِځه هالړ عي، اه د ګسدش ُوغٌت دا‬
                       ‫دهاړن زٌوُږ د تغذػ ُښي دى. ةٌا هً د‬
‫زٌوُږ د كتيه اه نػته ضػودو غسب ىه هِر‬                                   ‫پاتې نٌږى- - -- - -‬
                       ‫پانطتام هانٍِې ظتلي د افغام‬
‫ضسن دهضتاُه ٌساضً عته دى. د دهن ىورې‬
                       ‫تګالرې د ٌاتې پس غيتوُو ةاُرې هٌڅ‬          ‫افغاُى=افغاُى‬
‫دهر نې ٌوُږ ىه ديهى‬     ‫اړًهو په دې‬
                       ‫ډهك نسن نتِه هُهړن، اه ُه ًې تس اهضه‬
‫جٍهورو چٌَ څذه هً دا هٌيه ُغو نوالو‬                             ‫ٌاُا افغاُي= ډېسې افغاُي‬
                       ‫پورې په دا ةاُرې په نوٌه هىطى جسګه‬
‫چې زٌوُږ په داظس د هِر ضسن دپو رهاةط دړ‬                            ‫ييً افغاُي= ٌيً افغاُي‬
                       ‫نې ةحث نړى دى. دو زٌوُږ د كرر هړ‬
‫پړ نړئ. زٌوُږ دپو ٌيګسۍ اٌسًهى ىه هِر‬
                       ‫اعذاؼو(‪ )Men at their best‬د دغه‬     ‫ګسدش - - - - ب - -- - د پاُګوُي ةِطٌُش‬
‫ضسن نُوٌى نُوٌى ًاراُى ُرى پٌو نړى.‬
                       ‫ٌطّيى داحو هړاُرې نړ، چې ىه ٌررضو‬                   ‫ةِطٍ دى.‬
‫دوٌوُږ تس اهضه پورې د اٌسًهى حهوٌت ًا‬
                       ‫ًې ظاىتام راهةاضو اه ىه دې ًې افغام‬
‫حهوٌتوُه‬   ‫چٌَ‬   ‫اه‬  ‫غسب‬   ‫اًسام،‬
                       ‫حهوٌت راٌِځته نړ. دې پسًهړې د‬
‫غورځوىوهٌڅ ډهك نوښښ ُرو نړى. (دو د‬
                       ‫افغام ديهو ىپارن، پانطتام ىپارن اه‬
‫افغاُطتام حهوٌت رڼګوىو ٌو تو نوښښ‬
                       ‫ُړۍ د َوىو اُطاُاُو ىپارن څه پاًيى‬
‫نړى دى) ُو نه ٌوُږ هِر ته هً ىه افغاُطتام‬                       ‫آًا د دغه ٌفسهضو ًو تِلٌرو نتِه‬
                        ‫راهړىى؟ دا هره هره هاضحه نٌږى. اه‬
‫ضسن د ٌيګستٌا اجازة هرنړ ؤ پاتې ةسده ةو‬                        ‫ادٌطتو پهار ُرن؟ ًا ةاًر دا د فعستي‬

                    ‫ٌخ‬                         ‫كاُوم په څٌس تو پاتې هٌِيى عي؟‬
‫”“نه په دهو نې هسڅوک ىه اضالل څذه هاهړې،‬     ‫ىه ٌِځه ًوړىى عي. َوك غٌس ٌطيٍاُاُو ته‬   ‫اه د ظاىتاُو په هاضط د افغام حهوٌت‬
‫ُو دغه هً د كتو ٌطتحق دى. هٍراضې هغه ًو‬     ‫ةه د ذٌى حٌحٌت هرنړو عي، اه‬        ‫غورځوىو ارادن تسک نړه، ُو آًا دا دوا‬
‫څوک چې ىه نُفس څذه راغيى هو اه اضالل ًې‬     ‫دىوُډًاُو، غالٌاُو ةه كاُوُا اجازن هو،‬   ‫دوږې ةه زٌوُږ ىپارن ګُورن هو ًا تاهاُى؟‬
‫هٌِى اه ةٌا دنُفسالرن دپيه نړو، ةاًر ههژىى‬    ‫پوهِه ةه حتى اىٍلرهر پورې ٌحرهدن عي.‬
                                              ‫د پانطتام هغه ضٌٍې چې د افغاُاُو تس‬
                    ‫عي؛؛‬   ‫تس دې حرن پورې چې ديم د د كسام اه ضِت‬
                                              ‫اغٌشو الُرې دى، ٌاُا كتاًيى ضٌٍې، دا‬
                         ‫پسته هٌڅ ډهك تػيًٌ تس الضه ُهړو عي،‬
‫ىه اضالٌى اُلالب هرهضته ُوٌوړو د اضالٌى‬                           ‫ىه پٌړًو راضې د ٌػؽس تهزًب په ٌلاةو‬
                         ‫(هګورئ د ضٌر كعب نتاب ٌػاىً فى‬
‫حهوٌت تګالرن داضې ةٌاُوو0 ٌطيٍاُاُو ته ةه‬                          ‫نې د كتاًيى رهاًاتو اه ُاضٍو رهش‬
                         ‫اىعسًق- څپسنى ىوٌړو كساُى ُطو اه جهاد‬
‫دتستٌا هرنړو عى، هغه ديم چې ىه اضالل‬                            ‫زاُګو پاتې عوو دى. په افغاُطتام نې د‬
                         ‫فى ضتٌو اهلل) د دې ُلط ُظس ىوړ ٌفهس ىه‬
‫څذه غلٌراتا اه غٍال په رښتٌا اُهارې عوك،‬
                         ‫ضٌر كعب څذه هړاُرې پانطتاُى غاىً‬      ‫ظاىتاُو په ضُاًو حهوٌت په دا ضٌٍو نې‬
‫هٍراضې پاتې نٌرك غواړو، هغوو ةاًر د ًو‬
                         ‫ٌوالُا ٌودهدو هن. چې چااضالل ًوې‬      ‫ضذت درًشې اه تغرد ته هوا هرنوو اه په‬
‫ناك په ٌُودن نې د دپو اُهاررې نٌرىو اغالم په‬
                         ‫ضذتى څهسو په چوناټ نې هړاُرې نړو‬      ‫راتيوُهې نې ةه ًې هً هرنوو. ةو ىُورې‬
‫زغسدن څسګِر نړو اه زٌوُږ ىه َوىٌِش ُظال څذه‬
                                           ‫دى.‬  ‫ته ًو پسٌذتييى افغام حهوٌت ىوٌړۍ دو‬
‫ههځئ. د دغه ٌُودو هرهضته هغه ديم چې د‬
                                              ‫پس دهو اغٌشن ُغې نوالو، هىې چې د دغه‬
‫ٌطيٍاُاُو ىه ُطو څذه زًږًرىى دو، ٌطيٍاُام‬    ‫الُرُى ادٌطتِې د دغه ُلط ُظس هضاحت‬
‫ةه فهسنٌږى. َوك اضالٌى كواٌَُ ةه پس دهو‬     ‫نوو نول ديهو چې د ُِۍ زٌاُى د رهڼ‬     ‫ضٌٍو اكتؽادو تهٌه پس پانطتام دن، اه‬

‫غٍيى نٌږى. د دًِى فساًضو اه هاجتاتو تس ضسن‬    ‫اُرې څذه اغٌشٌَ عوو دو، اه د ةحث‬      ‫نه داضې هعى هً، ُو ىه يًْْء زًږدًش‬
‫نوىو ىپارن ةه دهو اړ ةاضيى نٌږى. اه ةٌا هغه‬   ‫نوىو درهازى ًې پساُطتيى دى. د دهو‬     ‫ناك هرهضته ىه عٍاك څذه هٌڅ ډهك ضس ن‬
‫څوک(د اړ ةاضيو دغه غٍو څذه ًسن ًا ادتالف‬     ‫جطارة فى اىواكع ډېس د حٌساُتٌا هړ دى، د‬  ‫ةُړةونۍ ىه دې ىورې ُرن راغيي. دهًٍه‬
‫نوو)د اضالل ىه داًسې څذه د ةاُرې ګال ږدو،‬    ‫عهوُو پٌرا نوىو په ځاو په حلٌلت نې د‬    ‫ٌفسهضه دا دن، چې ظاىتام د پانطتام ىپارن‬
‫كتو نٌږو ةه. نوٌو ديهو چې د ٌوالُا ىٌهِى‬     ‫دهو ىپارن تس َوىو ٌػلوىه ظسًله دا هن، چې‬  ‫ُسل زړن ىسى، ىه ىوٌړۍ ٌفسهضى څذه هً ډېسن‬
‫ىوضتيى دى، ډېس ښه پوهٌږو، چې هٍرا رُګه‬      ‫ٌوُږ پس دا اٌس فهس هنړؤ، چې ٌوُږ د دغه‬   ‫ُاكؽه ٌفسهضه دن. د ظاىتاُو د افهاره ةِطٍ‬
‫پٌاهړو اه ډاډٌِه ىهجه نې ُوٌوړو ُورې ةې‬     ‫دًَ اتتاع هنړؤ نه ُه دا چې ًو ٌُستر ته د‬  ‫پس نوٌه ُظسًه دن، ةاًر پون عوه، چې د دې‬
          ‫عٌٍسن پسًهړى هً نړو دى.‬               ‫ٌسګ ضشا هرنړؤ؟‬   ‫رًښي ىه دًوةِر څذه د ضٌر كعب اه ضٌر‬
                                              ‫ههاب ىه ُظسًاتو ضسن ًو ځاو نٌږى. د دهو‬
‫تس څو چې د ضٌر كعب دتسن دن، هغه دو ىه ٌوالُا‬   ‫د دپو ٌزهب نول ٌػيول اه ٌطيً عي چې‬
                                              ‫ُظسًاتو ىه ٌذې هسن هغه َوىِه چې ىه ىوٌړُى‬
‫څذه هً ډېس جرې دو، د ُوٌوړو په ًو نتاب‬      ‫نيه د دپو غليى ٌػٌارهُو پس ضر هګوره،‬
                                              ‫اضالٌى َوىِې څذه توپٌس هىسو، د جاهيٌت‬
‫ٌػاىً فى اىعسًق دهسدط هس هغه عي د پسًهوىو‬    ‫ُو ةٌا نه ًو ضړو د دغه جاةتوك نوښښ‬
                                              ‫َوىِه دن، چې د دې تتان نوك د هس ٌطيٍام‬
‫هوډ ىسو، چې هغه د اضالل پسته په دا دٌُا نې‬    ‫نوو، چې دا عي دو ىه ضسن په ٌزهب نې‬
                                              ‫فسض دى. ٌاُا هغه َوىِه چې ظاىتاُو په ًُْْ‬
‫عتوم ىسى. دا نتاب د ُِى دوځښت د اضالل د‬     ‫عته هً ُه، ُو ةٌا هغه دا جاةتوك غواړو،‬
                                              ‫زًږدًش ناك نې په افغاُطتام نې راٌِځته‬
‫غاىب نٌرهىو نړُالرن دن. پس دغه نړُالرن ځام‬    ‫چې دې نافس ُتواُى عر، ُاچار ٌطيٍام‬
                                              ‫نړن، اه ةاًر جتسا په َوىه ُړۍ نې غٍيى عي.‬
‫پوهوىو ىپارن ةاًر پورن نتاب هىوضتيى عى،‬     ‫عر، په حاىت نې ښهٌو دى. ٌاُا د ُوٌوړو‬
                                              ‫ٌاُا په جوٌاتوُو نې ةه حاضسو ادٌطتيى‬
     ‫دو ةٌا هً ًو څو ادٌطتِى راُلو نٌږى.‬   ‫د فهس اه ُظس ظسًله د ٌزهب ىه نوٌى‬
                                              ‫نٌږى، ٌٌسٌِي ةه تس نورن پورن ٌحرهدن‬
                         ‫حلٌلى الرې هاهړًرىه، پس دا ُوٌوړو په‬
  ‫په ىوٌړو څپسنى نې د پٌژُرُى په اړن ىٌهي0‬                         ‫نٌږى، د اُات ښوهُځى ةه تړىۍ نٌږى، پس‬
                         ‫دې داظس َِګار نوو، چې دې ٌزهب ىه‬
                                              ‫َوىو تفسًحى عٌاُو اه فوىهورې عٌاُو‬
‫نه چېسې اضالل د ُوع اُطاُى ةٌا ٌغسو نوىوته‬    ‫پالر ٌُهه ادٌطتيى دى. (ٌوالُا ٌودهدو0‬
                                              ‫ةاُرې ةه جتسا ةِرًش هو. َانيى حُيٌه اه َانيى‬
‫ٌال تړىى هو، ُو ةٌا اړًِه دن، چې ٌطيٍاُه َوىِه‬  ‫په اضالٌى كاُوم نې د ٌُستر ضشا) په ٌػؽس‬
                                              ‫ناىي ةه الزل هو. ةغسو حلوق(د ةاىغو د راو‬
‫د اضالل په اؼيى چوناټ نې راژهُرې نړاو‬      ‫تهزًب نې راپاڅٌرهُهى ٌطيٍاُاُو په اړن‬
                                              ‫حق، د ةٌام ازادو حق، د اُفسادًت حق، د‬
                ‫عي. ”” ُور ةٌا‬                   ‫ىٌهي0‬
                                                      ‫پوهٌرىو اه فهس نوىو حق)ةه‬
     ‫َوپ په اُځورهُو نې‬


‫په پانطتام نې ًون ٌٌسٌَ د دهىت پسضر د‬  ‫په پانطتام نې هسن ٌٌاعت ىه عيو څذه‬  ‫پانطتام په نړُګوُو نې‬
 ‫ةسېښِا د ُغتوم ىه اٌيه عػارهُه هرنوى‬
                       ‫ډېس ژهرُاىطُام هژىى نٌږى‬
 ‫ًٌُ پانطتام د ةيوچطتام ةسده دن دو دهو ضسن‬
 ‫ةٌا هً ُاراهن رهش نٌږو، د دهو ځواُام هژىي‬
        ‫نٌږى، ٌُوىي نٌږى اه ةوُګه نٌږى!‬
‫پانطتام نې هسن هرځ زر ٌاعوٌام‬        ‫د او-اًص-او ُوې اًجِډ اه د‬     ‫پانطتام د تسهګسه نور‬

    ‫د ٌسګ نِرې ته ىوًږى‬            ‫تسهګسه ُوې پالر‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:59
posted:10/27/2012
language:Persian
pages:8
Description: An intellectual political approach to the genuine problems of Afghan people. We wish a peaceful creative struggle for the solving problems of the world. Our all struggle bases on philophical and scientific plan economy.