Docstoc

ขอบเขตของงาน _Terms of Reference TOR_

Document Sample
ขอบเขตของงาน _Terms of Reference TOR_ Powered By Docstoc
					            ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
   โครงการจัดซื้อครุ ภัณฑ์ กล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด (CCTV) พร้ อมอุปกรณ์ และการติดตั้ง

    1. ความเป็ นมา
        ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดอุบลรำชธำนี  ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณประจำปี
                     ั
2553 จำกจังหวัดอุบลรำชธำนี ภำยใต้แผนปฏิบติกำรไทยเข้มแข็ง 2555 (งบพัฒนำจังหวัด) ระยะที่
1 งบประมำณ 3,200,000 บำท (สำมล้ำนสองแสนบำทถ้วน)

    2. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
         2.1 เพื่อเป็ นกำรเพิ่มศักยภำพในกำรป้ องกันปรำบปรำมอำชญำกรรมในพื้นที่
           ตำมยุทธศำสตร์ของตำรวจภูธรภำค 3 และสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
         2.2 เพื่อช่วยในกำรตรวจสอบและติดตำม
           สกัดกั้นผูกระทำผิดที่ก่อเหตุภำยในพื้นที่รับผิดชอบที่จะหลบหนี
                ้
                       ั
         2.3 เพิมศักยภำพในกำรปฏิบติงำนด้ำนจรำจร
             ่
                            ั
         2.4 เพื่อเป็ นกำรสร้ำงควำมอบอุ่นใจให้กบประชำชนในเขตชุมชนเมือง
         2.5 เพื่อทรำบข้อมูลและเป็ นหลักฐำนเบื้องต้นในกำรติดตำมคนร้ำย
                                   ์
         2.6 เพื่อให้กำรถวำยควำมปลอดภัยองค์พระมหำกษัตริ ยและพระบรมวงศำนุวงศ์
           เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อยได้รับควำมปลอดภัยสู งสุ ด

     3. คุณสมบัติผ้ เู สนอราคา
                         ้
          3.1 ผูเ้ สนอรำคำต้องเป็ นผูมีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำ ดังกล่ำว
                          ้               ้ ้
          3.2 ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รำยชื่ อผูทิงงำนของทำงรำชกำร
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        ้                            ้
หรื อไม่เป็ นผูที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำช
กำร
          3.3.     ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น
                              ้
และ/หรื อ           ต้องไม่เป็ น          ผูมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผูเ้ สนอรำคำ
                                ้
   ้
กับผูให้บริ กำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์                                ณ
วันประกำศประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
         ้
หรื อไม่เป็ นผูกระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม
           3.4       ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูได้รับเอกสิ ทธิ์
                                  ้                ้
                                            หรื อควำมคุมกัน
ซึ่ งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย         เว้นแต่รัฐบำลของผูเ้ สนอรำคำ    ได้มีคำสั่งให้สละสิ ทธิ์
       ้
และควำมคุมกันเช่นว่ำนั้น
           3.5 ผูเ้ สนอรำคำ ต้องมีผลงำนในกำรติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
        ้
ในวงเงินไม่นอยกว่ำ 1,600,000 บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนบำทถ้วน) ในสัญญำเดียว
และเป็ นผลงำนที่เป็ นคู่สัญญำโดยตรงกับส่ วนรำชกำร
หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริ หำรรำชกำรส่ วนท้องถิ่น                   รัฐวิสำหกิจ
               ั
หรื อหน่วยงำนเอกชนที่จงหวัดอุบลรำชธำนี เชื่อถือ
      4. คุณลักษณะเฉพาะ
      คุณลักษณะเฉพำะ กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)              ของจังหวัดอุบลรำชธำนี
โดยตำรวจภูธรจังหวัดอุบลรำชธำนี มีรำยละเอียดดังนี้
1. ลักษณะเฉพาะทางวิชาการ
   1.1. กล้องโทรทัศน์ สีวงจรปิ ด ชนิด Day –Night Camera จานวน 32 ตัว
     คุณลักษณะทางด้ านเทคนิค
                              ้
      1.1.1. ส่ วนรับภำพ เป็ นชนิดสี มีขนำดไม่นอยกว่ำ 1/3 interline Transfer CCD
      1.1.2. เป็ นกล้องแบบติดตั้งภำยนอก
      1.1.3. กำรกวำดภำพเป็ นแบบ Interlace scanได้
      1.1.4. ควำมละเอียดของสัญญำณภำพทำงแนวนอนไม่นอยกว่ำน้อย   ้
         540 TVแบบสี หรื อดีกว่ำ
      1.1.5. สำมำรถแสดงภำพขณะสภำวะแสงสว่ำงน้อยไม่มำกว่ำ 0.8lux หรื อดีกว่ำ
                     ั
      1.1.6. สำมำรถปรับชัตเตอร์ อตโนมัติได้
      1.1.7. ระบบสำมำรถปรับชดเชยกำรย้อนแสง ได้
      1.1.8. สำมำรถปรับควำมสมดุลสี ขำวได้อตโนมัติ  ั
      1.1.9. มีระบบที่จะทำกำรเพิ่มควำมสว่ำงในส่ วนที่มืดทำให้สำมำรถมองเห็นวัตถุในที่มืดได้
      1.1.10. ได้รับกำรรองรับมำตรฐำนไม่นอยกว่ำ CE ้
                  ั
      1.1.11. สำมำรถใช้ได้กบระบบกระแสไฟฟ้ ำ 220 Volts ควำมถี่ไม่นอยกว่ำ 50 Hz ้
      1.1.12. สำมำรถทำงำนได้ในอุณหภูมิ บวก , ลบ ( -10องศำเซลเซียส ) (+50
         องศำเซลเซียส)
      1.1.13. และควำมชื้นสัมพัทธ์ไม่ต่ำกว่ำ 90%
                       ้
      1.1.14. ติดตั้งเลนส์ขนำดไม่นอยกว่ำกว่ำ 3.8-8mm หรื อดีกว่ำ
   1.1.15. มีกล่องสำหรับกำรติดตั้งกล้องและอุปกรณ์อย่ำงมิดชิ ดและปลอดภัย
   1.1.16. ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย หรื อ อเมริ กำ หรื อ ยุโรป หรื อ ญี่ปุ่น
   1.1.17. ผูเ้ สนอรำคำต้องได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจำหน่ำยในประเทศ
                           ้         ั ้
   1.1.18. มีหนังสื อรับรองกำรสำรองอะไหล่ไม่นอยกว่ำ 5 ปี จำกบริ ษทผูผลิต
                     ้
   1.1.19. รับประกันผลิตภัณฑ์ไม่นอยกว่ำ 1 ปี
1.2. เครื่องบันทึกภาพ จานวน 2 ตัว
   คุณลักษณะทางด้ านเทคนิคเครื่องบันทึกภาพ
   1.2.1. มีช่องต่อ Input แบบComposite video ไม่นอยกว่ำ 16 ช่อง
                            ้
      และสำมำรถใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงเป็ น 32 ช่องได้
   1.2.2. มีช่องต่อ output แบบTermination loop throughและ Output แบบBNC ไม่นอยกว่ำ  ้
      16 ช่อง และสำมำรถใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงเป็ น 32 ช่องได้
   1.2.3. มีช่องต่อสัญญำณภำพ Monitor output 1V (p-p) 75 โอห์ม แบบ Composite video
                   ้
      signal (BNC TYPE) ไม่นอยกว่ำ 1 ช่อง
   1.2.4. มีช่องต่อสัญญำณ Monitorแบบ Output แบบ RGB ไม่นอยกว่ำ 1 ช่อง
                                  ้
   1.2.5. มีช่องต่อสัญญำณเสี ยง audio แบบ Input-10dB, 51K ohm ไม่นอยกว่ำ 16ช่อง
                                     ้
                              ่
      ช่องที่ 1-6 เป็ นแบบ RCA และช่องที่ 7–16 จะอยูที่ Connector 25pin D-sub (DB-25)
                        ้
      และช่อง AUX input แบบ RCA ไม่นอยกว่ำ 1 ช่อง
   1.2.6. มีช่องต่อสัญญำณเสี ยง audio output-10dB,1K ohm (RCA) ไม่นอยกว่ำ 1 ช่อง
                                      ้
   1.2.7. มีช่องต่อ Data port (RS-485) แบบ Modular jack 6-connector (RJ–11) ไม่นอยกว่ำ
                                           ้
      1ช่อง
   1.2.8. มีช่องต่อ Data Port (RS-485) แบบ 4 wire, full duplex (RJ-11) สำหรับควบคุม Pan,
                      ้
      Tilt Zoom ของกล้องโดม ไม้นอยกว่ำ 1 ช่อง
   1.2.9. มีช่องต่อ Serial port (RS 232) แบบ DB-9 connector ไม่นอยกว่ำ 1 ช่อง
                                   ้
   1.2.10. มีช่องต่อ LAN port (10 Base-TX/100 Base-TX/1000 Base-TX) Ethernet port
               ้
      แบบ RJ-45 ไม่นอยกว่ำ 1 ช่อง
   1.2.11. มีช่องต่อ Data Backup Interface เพื่อสำรองข้อมูล แบบ USB ไม่นอยกว่ำ 2 ช่อง
                                        ้
   1.2.12. มีช่องต่อ Alarm Output แบบ Relay (NC, NO, Common) ไม่นอยกว่ำ 4 ชุด
                                       ้
   1.2.13. มีช่องต่อ Alarm In ไม่นอยกว่ำ 16 ช่องและช่องต่อ Output ERROR
                    ้
         ้
      ไม่นอยกว่ำ 3 ช่อง แบบ 25 pin D-sub
   1.2.14. มีช่อง USB Port สำหรับ Back UPข้อมูลได้ไม่นอยกว่ำ 2 ช่อง และสำมำรถต่อ
                               ้
      DVD External ได้
1.2.15. กล้องที่ 1-4 สำมำรถต่อกล้องโดมและควบคุมกำร Pan, Tilt, Zoom
         ้
   ได้โดยไม่ตองต่อ
1.2.16. สำย RS-485, กล้องที่ 5-16 จะต้องต่อสำย RS-485 เพื่อใช้ควบคุมกล้อง1.2.17. ระบบกำรบันทึกภำพ สำมำรถใช้ระบบเทคโนโลยี Video Compression แบบ
                            ้
   MPEG-4 (Real-Rime) สำมำรถบันทึกภำพได้ไม่นอยว่ำ 25 ภำพต่อวินำที (Full
                                 ั
   Rate) โดยบันทึกทั้งภำพและเสี ยง (Audio Mode ADPCM) ได้ท้ ง 16กล้อง
   พร้อมกันได้ทุกกล้อง (400 fps x กล้อง)
                 ้
1.2.18. ควำมละเอียดของภำพไม่นอยกว่ำ 704H x 288V(Field) ใน Mode Live และ
   352H x 288V (SIF)
1.2.19. มอนิเตอร์ ต้องสำมำรถปรับ ดูภำพหลำยๆกล้องพร้อมกัน ได้
                             ่
1.2.20. สำมำรถดูภำพ Live, Recorder, Playback และดูผำน Network
   ได้ในเวลำเดียวกันพร้อมๆกัน
1.2.21. ระบบสำมำรถตรวจจับภำพเคลื่อนไหว Video Motion Detect (VMD) ได้
1.2.22. ระบบสำมำรถบันทึกภำพแบบ Manual, Timer, Alarm, VMD, Power ON REC
   ได้
             ้
1.2.23. มีฮำร์ทดิสค์ ไม่นอยกว่ำ 500 GB ตัวเครื่ อง สำมำรถใส่ Hard Disk แบบ SATA
                           ้
   หรื อดีกว่ำได้ และสำมำรถรองรับ Harddisk ไม่นอยกว่ำ 6 ลูก ซึ่ งขนำดของแต่ละลูก
          ้
   ควำมจุไม่นอยกว่ำ 500 GB
                        ั
1.2.24. ตัวเครื่ องสำมำรถทำงำนได้ในอุณหภูมิต้ งแต่บวก 5 องศำ ได้ถึง 45 องศำ C
   ในควำมชื้นสัมพัทธ์ ตั้งแต่ 5% ถึง 90% ได้
            ั                       ้
1.2.25. สำมำรถใช้ได้กบระบบกระแสไฟฟ้ ำ 220 – 240 Volts ควำมถี่ไม่นอยกว่ำ 50 Hz
1.2.26. สำมำรถปรับคุณภำพของภำพได้ ตำมระดับภำพ Super Fine, Fine, Normal,
   Extended ได้
1.2.27. รองรับกำรดูภำพผ่ำนระบบเครื อข่ำย LAN ด้วยโปรแกรมที่มำกับผลิตภัณฑ์
              ั
   โดยรองรับระบบปฏิบติกำร Windows XP/Vista, Windows 7, Windows
   2000/2003/2008
1.2.28. รองรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลำงไม่นอยกว่ำ Pentium®IV 3GHz
                              ้
   หรื อสู งกว่ำ
1.2.29. หน่วยควำมจำหลัก 2048 MB หรื อมำกกว่ำ
                         ้
  1.2.30. กำร์ ดแสดงผลมีหน่วยควำมจำไม่นอยกว่ำ256MB ไดร์ เวอร์แสดงผลรองรับ
     Display Overlay
                    ้
  1.2.31. จอภำพแสดงผลขนำดไม่นอยกว่ำ 32 นิ้ว ควำมละเอียด 1024x768 pixels (24 bit
     Full color)
  1.2.32. กำร์ ดเชื่ อมต่อเครื อข่ำยควำมเร็ ว 10/100/1000 Mbps

   1.2.33. สำมำรถ Capture ภำพนิ่งโดยบันทึกเป็ นไฟล์ BMP ได้
   1.2.34. สำมำรถ Download ข้อมูลภำพผ่ำนทำงระบบเครื อข่ำยได้
   1.2.35. รองรับกำรค้นหำและแสดงภำพที่ถูกบันทึกไว้ตำมวัน และเวลำได้
   1.2.36. รองรับกำรแสดง ชื่อกล้อง วัน เวลำ และสถำนะของกำรแสดงภำพได้
   1.2.37. สำมำรถกำหนดรหัสผ่ำนสำหรับผูใช้งำนได้ ้
                              ั
   1.2.38. สำมำรถป้ องกันกำรแก้ไขข้อมูลภำพที่บนทึกไว้ป้องกันกำรตัดต่อภำพได้
                      ั
   1.2.39. สำมำรถบันทึกภำพปัจจุบน ลงใน Hard Disk ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้
   1.2.40. สำมำรถควบคุมกำรทำงำนของกล้องภำยนอก
                ั        ์
      จำกปุ่ มควบคุมที่ตวเครื่ องหรื อคียบอร์ ดควบคุมภำยนอกได้
   1.2.41. ผูเ้ สนอรำคำต้องได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจำหน่ำยในประเทศ
                            ้       ั ้
   1.2.42. มีหนังสื อรับรองกำรสำรองอะไหล่ไม่นอยกว่ำ 5 ปี จำกบริ ษทผูผลิต
                     ้
   1.2.43. รับประกันผลิตภัณฑ์ไม่นอยกว่ำ 1 ปี
1.3. เครื่องควบคุมเครื่องบันทึกและกล้ องวงจรปิ ด จานวน 2 ตัว
   คุณลักษณะทางด้ านเทคนิค
   1.3.1. สำมำรถควบคุมกำรทำงำนของกล้องได้ไม่นอยกว่ำ 256 ชุด ้
   1.3.2. สำมำรถควบคุมกำรแสดงผลออกสู่ จอภำพได้ไม่นอยกว่ำ 99 ชุด
                                ้
   1.3.3. สำมำรถควบคุมกำรส่ ำยและก้ม –เงย ของกล้องได้
                           ั
   1.3.4. สำมำรถควบคุมกำรทำงำนของเลนส์ได้ท้ งกำรซูมและกำรปรับโฟกัส
   1.3.5. มี Joysick เพื่อควำมสะดวกในกำรควบคุมกล้องเป็ นแบบ 3 มิติ
   1.3.6. มีช่องสัญญำณไม่นอยกว่ำ RS-485
                 ้
   1.3.7. มี LCD Display และแสดง Funcitio
   1.3.8. มีปุ่ม Jog Dial และ Shuttle ในกำรค้นหำ
   1.3.9. ผูเ้ สนอรำคำต้องได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นตัวแทนจำหน่ำยในประเทศ
                             ้      ั ้
   1.3.10. มีหนังสื อรับรองกำรสำรองอะไหล่ไม่นอยกว่ำ 5 ปี จำกบริ ษทผูผลิต
1.4. โครงข่ ายสายใยแก้วนาแสง จานวน 1 ระบบ
  1.4.1. ติดตั้งโครงข่ำยกล้องวงจรปิ ดตำมรำยละเอียดโครงข่ำยกล้องวงจรปิ ด
     ตำมเอกสำรแนบ
  1.4.2. โครงข่ำยกล้องวงจรปิ ด เป็ นแบบสำยเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Optic Fiber Cable)
     มีคุณสมบัติดงนี้ ั
  1.4.3. เป็ นแบบใช้ติดตั้งภำยนอกอำคำรแขวนอำกำศ (Aerial) ทำงำนแบบ Single Mode
     หรื อดีกว่ำ ซึ่ งมีจำนวนเส้นใยแก้วนำแสงจำนวน 48 /24 /12 /6 /4 แกน
     ตำมควำมเหมำะสมในโครงข่ำยกล้องวงจรปิ ด

   1.4.4. มีขนำดโดยเฉลี่ยของ Core/Cladding Diameter ไม่เกิน 9/125 Micron
                   ั       ่
   1.4.5. มี Jelly Fill เป็ นวัสดุกนน้ ำ บรรจุอยูใน Tube
   1.4.6. มีแกนกลำงเป็ น FRP (Fiberglass Reinforce With Plastic)
      เพื่อช่วยในกำรรองรับแรงดึง (Central Strength Member)
            ้
   1.4.7. มีเปลือกหุมภำยนอก(Outer Sheath) เป็ นชนิดHigh-DensityPE
   1.4.8. รองรับ Strength Load ไม่ต่ำกว่ำ 7,000 N
                               ั
   1.4.9. ที่ควำมยำวคลื่น 1300-1310 นำโนเมตร จะต้องมีอตรำกำรลดทอน (Attenuation)
      0.36 dB/Km หรื อน้อยกว่ำ
                              ั
   1.4.10. ที่ควำมยำวคลื่น 1550 นำโนเมตร จะต้องมีอตรำกำรลดทอน (Attenuation) 0.25
      dB/Km หรื อน้อยกว่ำ
   1.4.11. สำมำรถใช้งำนในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 70 องศำเซลเซี ยสหรื อดีกว่ำ
1.5. ชุ ดแปลงสั ญญาณภาพและข้ อมูล จานวน 16 ชุ ด
         ั
   1.5.1. ใช้กบสำยใยแก้วนำชนิด Single Mode ที่ควำมยำวคลื่นแสง 1310/1550 นำโมเมตร
          ั
   1.5.2. ใช้กบสัญญำณภำพในระบบ PAL และ NTSC ได้
   1.5.3. Connector ของสัญญำณแสงเป็ นชนิด ST สัญญำณภำพเป็ นชนิด BNC
   1.5.4. สำมำรถรับ - ส่ ง สัญญำณควบคุมกล้อง
   1.5.5. มีสัญญำณไฟบอกสภำวะกำรทำงำน
                                 ่
   1.5.6. ลักษณะอุปกรณ์ทำงด้ำนภำคส่ งหรื อที่กล้องจะต้องเป็ นยีห้อเดียวกัน
                           ้
   1.5.7. สำมำรถทนอุณหภูมิขณะใช้งำนได้ไม่นอยกว่ำ 74 องศำเซลเซียส
1.6. LCD TV จานวน 2 ตัว
     คุณลักษณะทางด้ านเทคนิค
   1.6.1. เป็ น TV ระบบ Digital
                    ้
   1.6.2. เป็ น LCD TV ขนำดไม่นอยกว่ำ 32 นิ้ว
   1.6.3. ควำมละเอียดภำพระดับ Full HD Ready
    1.6.4. รองรับกำรใช้งำนเป็ น Computer Monitor ได้ทนทีั
                    ้
    1.6.5. อัตรำ Contrast Ratio ไม่นอยกว่ำ 20,000 : 1 (Dynamic Contrast Mode)
    1.6.6. ระบบ AV โหมด ปุ่ มลัดสำหรับกำรเข้ำสู่ โหมดต่ำง ๆ ได้
    1.6.7. ระบบเสี ยง Stereo
2. ส่ วนประกอบและอุปกรณ์ อะไหล่
                  ้
  2.1. เป็ นไปตำมมำตรฐำนของผูผลิตและเพิ่มเติมอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ
     สำหรับศูนย์ควบคุมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด ณ
     ห้องสื่ อสำรสถำนีตำรวจภูธรเมืองอุบลรำชธำนีและวำริ นชำรำบ
     ให้สำมำรถใช้งำนได้สมบูรณ์
  2.2. หนังสื อคู่มือกำรใช้งำนเป็ นภำษำไทย จำนวน 1 ชุด
3. การทดสอบและผล
  ทำกำรทดสอบจนสำมำรถใช้งำนได้ดี
4. ข้ อกาหนดอืนๆ  ่
  4.1. สิ นค้ำที่จำหน่ำยให้สำนักงำนตำรวจแห่งชำติน้ ี จะต้องเป็ นสิ นค้ำใหม่
     ไม่เคยใช้งำนมำก่อน
         ้                    ้     ้
     และผูจำหน่ำยสิ นค้ำจะต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกผูผลิตหรื อผูนำเข้ำในประเทศไทย
  4.2. เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร ต้องมีศูนย์บริ กำรของเจ้ำของผลิตภัณฑ์ หรื อ
     ศูนย์บริ กำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์(มีหนังสื อแต่งตั้ง)
        ่
     อยูในจังหวัดอุบลรำชธำนี และในกรณี ที่เกิดปั ญหำทำงด้ำนฮำร์ ดแวร์ ให้เจ้ำหน้ำที่ช่ำง-
       ้
     ผูรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์ฯ เข้ำมำทำกำรแก้ไขหรื อซ่อมให้ ณ ที่ทำกำรติดตั้งเครื่ อง (On
     Site Service)
                               ั ้
  4.3. ต้องดำเนินกำรเชื่ อมต่อระบบเครื อข่ำยกำรใช้งำนให้กบผูบริ หำรในระดับตำรวจภูธรจังหวั
     ดและสถำนีตำรวจ
  4.4. ต้องรับผิดชอบกำรติดต่อประสำนงำนให้ควำมสะดวกในกำรจัดหำระบบไฟฟ้ ำที่ใช้ในระบ
     บทั้งหมดรวมถึงกำรติดต่อประสำนงำนเกี่ยวกับระบบพำดสำยใยแก้วนำแสง,
     สำยโคแอกเชียล และสำยไฟฟ้ ำ
  4.5. ผูเ้ สนอรำคำเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของระบบที่เสนอในฐำนะเป็ นเจ้ำของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
                   ั                ้
     หรื อได้รับอนุ ญำตจำกบริ ษทเจ้ำของผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้เป็ นผูแทนจำหน่ำย (Distributor)
   หรื อตัวแทนจำหน่ำย(Dealer)ในประเทศไทยหรื อได้รับกำรรับรองจำกผูแทนจำหน่ำย ้
   (Distributor) ในประเทศไทยและมีเอกสำรตัวจริ งแนบในวันเสนอรำคำ
4.6. หำกมีอะไรที่ผเู ้ สนอรำคำเห็นว่ำเป็ นประโยชน์ต่อผูซ้ื อให้ผเู ้ สนอรำคำเสนอให้พิจำรณำเพิ่ม
                            ้
   เติมด้วย
4.7. ผูเ้ สนอรำคำจะต้องแนบรำยละเอียด (Catalog)
   ของอุปกรณ์ที่เสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
   โดยจัดทำตำรำงเปรี ยบเทียบข้อกำหนดรำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะ(Statement of
   Compliance)ของแต่ละรำยกำรในกำรพิจำรณำด้วย
4.8. กำรรับประกัน
   4.8.1. ผูเ้ สนอรำคำต้องรับประกันอุปกรณ์กำรใช้งำนระบบ(ทั้งหมด)เป็ นระยะเวลำไม่นอยก   ้
        ว่ำง 1 ปี
                                         ้
        นับจำกวันที่ได้ทำกำรตรวจรับและส่ งมอบงำนโดยรำยละเอียดอื่นๆที่ตองรับประกัน
        ด้วย
   4.8.2. กรณี อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบชำรุ ด ผูเ้ สนอรำคำต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้ ณ
        จุดที่มีกำรติดตั้งอุปกรณ์หรื อนำอุปกรณ์ไปเปลี่ยน(ในกรณี ที่สำมำรถเปลี่ยนอุปกรณ์ไ
        ด้)
                                        ่
        ทั้งนี้ผเู ้ สนอรำคำต้องเดินทำงไปถึงและจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้อยูในสภำพใช้กำรไ
        ด้ดีดงเดิมภำยใน 7 วันทำกำร นับตั้งแต่ได้รับแจ้งจำกหน่วยงำนที่มีกำรติดตั้งอุปกรณ์
4.9. ผูเ้ สนอรำคำจะต้องเสนอรำคำต่ออุปกรณ์และบริ กำรในกำรบำรุ งรักษำและประกันภัยอุปก
   รณ์เมื่อหมดประกันสำหรับปี ที่ 2-4
                                 ้
   ให้พิจำรณำพร้อมจัดให้มีอุปกรณ์อะไหล่ไว้ให้บริ กำรไม่นอยกว่ำ 2 ปี
4.10. ผูเ้ สนอรำคำต้องดำเนินกำรฝึ กอบรมภำคทฤษฎีและภำคปฏิบติ     ั
       ั
   ให้กบเจ้ำหน้ำที่จำนวนไม่นอยกว่ำ 10 ้
   ท่ำน(พร้อมเอกสำรประกอบกำรอบรม)จนสำมำรถใช้งำนระบบได้ดี
          ั่           ้
   โดยมีชวโมงกำรฝึ กอบรมไม่นอยกว่ำ 10 ชัวโมง รวมทั้งอบรม ณ ที่ติดตั้งอุปกรณ์แบบ
                           ่
                        ้
   On The Job Training เป็ นเวลำไม่นอยกว่ำ 10 ชัวโมง ่
                              ้
   ทั้งนี้ผเู ้ สนอรำคำต้องกำหนดสถำนที่ในกำรอบรมผูใช้งำนระบบและต้องจัดส่ งตำรำงฝึ กอ
           ั ้
   บรมให้กบผูฝึกอบรมเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้อย 1 สัปดำห์
    5. ระยะเวลาดาเนินการ
     กำหนดระยะเวลำกำรติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์กำรทำงำนและติดตั้งระบบให้แล้วเสร็ จภำยใน 120 วัน
นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
    6. ระยะเวลาส่ งมอบ
     จะต้องส่ งมอบงำนทันทีหลังจำกดำเนิ นกำรติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
พร้อมอุปกรณ์กำรทำงำนและติดตั้งระบบให้แล้วเสร็ จภำยในระยะเวลำ 120 วัน
นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
    7. วงเงินในการจัดหา
     ใช้งบประมำณพัฒนำจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2553 จังหวัดอุบลรำชธำนี เงิน 3,200,000
     บำท (สำมล้ำนสองแสนบำทถ้วน)
     8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลรำชธำนี ถนน สรรพสิ ทธิ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด อุบลรำชธำนี 34000 โทรศัพท์ 045-254622, 045-245345 โทรสำร 045-254622, 045-
254233
Email Address : palatigarn_gb@hotmail.com และ policeubon.@hotmail.com

           ........................................................................................
                     -ร่ ำง-
      เอกสารประกวดราคาซื้อด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่…….…/2553
     การซื้อครุ ภัณฑ์ กล้ องโทรทัศน์ วงจรปิ ด (CCTV) พร้ อมอุปกรณ์ และติดตั้ง
                ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
                 ลงวันที่    มีนาคม 2553
     …………………………………………………………………………………
       จังหวัดอุบลรำชธำนี              โดยตำรวจภูธรจังหวัดอุบลรำชธำนี
                    ั
มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้ อครุ ภณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด(CCTV)
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 6 รำยกำรโดยมีรำยละเอียด ดังนี้
       1. กล้องโทรทัศน์สีวงจรปิ ด ชนิด Day –Nigh Camera จำนวน 32 ตัว
       2. เครื่ องบันทึกภำพ จำนวน 2 ตัว
       3. เครื่ องควบคุมเครื่ องบันทึกและกล้องวงจรปิ ด จำนวน 2 ตัว
       4. โครงข่ำยสำยใยแก้วนำแสง จำนวน 1 ระบบ
       5. ชุดแปลงสัญญำณภำพและข้อมูล       จำนวน 16 ชุด
       6. LCD TV จำนวน 2 ตัว
                  ่
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทีแนบท้าย
            ้
ซึ่ งพัสดุที่จะซื้ อนี้ตองเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็ นของเก่ำเก็บ
   ่
อยูในสภำพที่จะใช้งำนได้ทนที    ั
และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉ
        ้
บับนี้โดยมีขอแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
     1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประมูลซื้อด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
             1.1 รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
                ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ของตำรวจภูธรจังหวัดอุบลรำชธำนี
เลขที่ 01-2553
                     ่
             1.2 แบบใบยืนข้อเสนอกำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
              1.3 หนังสื อแสดงเงื่อนไขกำรซื้ อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
              1.4 แบบสัญญำซื้ อขำย
              1.5 แบบหนังสื อค้ ำประกัน
                (1) หลักประกันซอง
                (2) หลักประกันสัญญำ
              1.6 บทนิยำม
                (1) ผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                (2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม

            1.7 แบบบัญชีเอกสำร
               (1) บัญชีเอกสำรส่ วนที่ 1
               (2) บัญชีเอกสำรส่ วนที่ 2
     2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                       ้
          1. ผูเ้ สนอรำคำต้องเป็ นผูมีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้ อดังกล่ำว
                         ้               ้
          2. ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รำยชื่ อผูทิ้งงำนของทำงรำชกำร
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        ้                           ้
หรื อไม่เป็ นผูที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำช
กำร
          3. ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น และ/หรื อ
                         ้
ต้องไม่เป็ นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผูเ้ สนอรำคำ กับผูให้บริ กำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ
       ้                      ้
วันประกำศประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
        ้
หรื อไม่เป็ นผูกระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม
                4.         ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูได้รับเอกสิ ทธิ์
                                         ้                  ้
                                                     หรื อควำมคุมกัน
ซึ่ งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย               เว้นแต่รัฐบำลของผูเ้ สนอรำคำ      ได้มีคำสั่งให้สละสิ ทธิ์
            ้
และควำมคุมกันเช่นว่ำนั้น
                5. ผูเ้ สนอรำคำ ต้องมีผลงำนในกำรติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV)
             ้
ในวงเงินไม่นอยกว่ำ 1,600,000 บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนบำทถ้วน) ในสัญญำเดียว
และเป็ นผลงำนที่เป็ นคู่สัญญำโดยตรงกับส่ วนรำชกำร
หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริ หำรรำชกำรส่ วนท้องถิ่น                           รัฐวิสำหกิจ
                     ั
หรื อหน่วยงำนเอกชนที่จงหวัดอุบลรำชธำนี เชื่อถือ
           3. หลักฐานการเสนอราคา
             ผูเ้ สนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน แยกเป็ น 2 ส่ วน คือ
             3.1 ส่ วนที่ 1 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
                    (1) ในกรณี ผเู้ สนอรำคำเป็ นนิติบุคคล
                             ้            ้
                      (ก) ห้ำงหุ นส่ วนสำมัญหรื อห้ำงหุ นส่ วนจำกัด
   ื่
ให้ยนสำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรำยชื่ อหุ นส่ วนผูจดกำร         ้   ้ั
  ้
ผูมีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
                            ั        ั
                      (ข) บริ ษทจำกัดหรื อบริ ษทมหำชนจำกัด
     ื่
ให้ยนสำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ
                   ้ั     ้
บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผูจดกำร ผูมีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผถือหุน           ู้ ้
รำยใหญ่พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
                   (2) ในกรณี ผเู ้ สนอรำคำเป็ นบุคคลธรรมดำหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
      ื่                          ้ ั
ให้ยนสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูน้ น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ำมี)
                                ้
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูเ้ ป็ นหุ นส่ วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
                   (3) ในกรณี ผเู ้ สนอรำคำเป็ นผูเ้ สนอรำคำร่ วมกันในฐำนะเป็ นผูร่วมค้ำ ้
ให้ยนสำเนำสัญญำ ของกำรเข้ำร่ วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูร่วมค้ำ
        ื่                                        ้
และในกรณี ที่ผเู ้ ข้ำร่ วมค้ำฝ่ ำยใดเป็ นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย
ก็ให้ยนสำเนำหนังสื อเดินทำง หรื อผูร่วมค้ำฝ่ ำยใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน(1)
         ื่                 ้                  ื่
                   (4)
ผูเ้ สนอรำคำต้องเสนอหลักฐำนสำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนหุ นส่ วนบริ ษท ซึ่ งมีอำยุไม่เกิน  ้    ั
1 ปี นับแต่ออกให้และสำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
                                           ื่
                   (5) บัญชีเอกสำรส่ วนที่1 ทั้งหมดที่ได้ยนตำมแบบในข้อ 1.7 (1)
           3.2 ส่ วนที่ 2 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
               (1) แคตตำล็อกและหรื อแบบรู ปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ 4.3
        (2)
หนังสื อมอบอำนำจซึ่งปิ ดอำกรแสตมป์ ตำมกฎหมำยในกรณี ที่ผเู้ สนอรำคำมอบอำนำจให้บุคคลอื่น
ทำกำรแทน
        (3) หลักประกันซอง ตำมข้อ 5
                            ื่
        (4) บัญชีเอกสำรส่ วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยนตำมแบบในข้อ 1.7 (2)
        (5) หนังสื อแสดงเงื่อนไขกำรซื้ อและกำรจัดจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
(ผูเ้ สนอรำคำลงนำมแล้ว)
      4. การเสนอราคา
       4.1
          ่
ผูเ้ สนอรำคำต้องยืนข้อเสนอตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิ
กส์น้ ี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อ
ของผูเ้ สนอรำคำให้ชดเจนั
       4.2 ผูเ้ สนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่ งมอบพัสดุไม่เกิน 120 วันทำกำร
นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ซื้ อขำย
       4.3
ผูเ้ สนอรำคำจะต้องส่ งแคตตำล็อกและหรื อแบบรู ปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของครุ ภณฑ์ก   ั
ล้องวงจรปิ ด (CCTV) ตำมข้อ 1.1 ไปพร้อมเอกสำรส่ วนที่ 1 และเอกสำรส่ วนที่ 2
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำหลักฐำนดังกล่ำวนี้ จังหวัดอุบลรำชธำนี
โดยตำรวจภูธรจังหวัดอุบลรำชธำนี จะยึดไว้เป็ นเอกสำรของทำงรำชกำร
        สำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้พิจำรณำ
หำกเป็ นสำเนำรู ปถ่ำยจะต้องรับรองสำเนำถูกต้อง          ้
                              โดยผูมีอำนำจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล
หำกคณะกรรมกำรประกวดรำคำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
              ้
มีควำมประสงค์จะขอดูตนฉบับแคตตำล็อก
ผูเ้ สนอรำคำจะต้องนำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์        ตรวจสอบ
ภำยใน 3 วัน
               ่
        4.4 ก่อนยืนเอกสำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผูเ้ สนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ และรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ฯลฯ
    ้                              ่
ให้ถี่ถวนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืนข้อเสนอตำมเงื่อนไขในเอก
สำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
        4 .5 ผูเ้ สนอรำคำจะต้องยื่นเอกสำรประมูลซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ …….
มีนาคม 2553 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดอุบลรำชธำนี
          ่
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยืนเอกสำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
จะไม่รับเอกสำรเพิ่มเติมโดยเด็ดขำด
         คณะกรรมกำรดำเนินกำรประกวดรำคำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอรำคำแต่ละรำยว่ำเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่ว
มกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น
หรื อเป็ นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผูเ้ สนอรำคำกับผูให้บริ กำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์
       ้                     ้
ตำมข้อ 1.6 (1) ณ     วันประกำศประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรื อไม่
พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตำมข้อ 3.2 และแจ้ง
                                  ์
ผูเ้ สนอรำคำแต่ละรำยทรำบผลกำรพิจำรณำเฉพำะของตน ทำงไปรษณี ยลงทะเบียนตอบรับ
หรื อวิธีอื่นใด  ที่มีหลักฐำนว่ำผูเ้ สนอรำคำรับทรำบแล้ว
        หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรประกวดรำคำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ก่อนหรื อในขณะที่มีกำรเสนอรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์วำ ่
มีผเู ้ สนอรำคำกระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรมตำมข้อ 1.6 (2)
คณะกรรมกำร ฯ จะตัดรำยชื่อผูเ้ สนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็ น        ผูเ้ สนอรำคำ และ
จังหวัดอุบลรำชธำนี           โดย           ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลรำชธำนี
                     ้
จะพิจำรณำลงโทษผูเ้ สนอรำคำดังกล่ำวเป็ นผูทิ้งงำน
                    ่
          ผูเ้ สนอรำคำที่ไม่ผำนกำรคัดเลือกเบื้องต้น
เพรำะเหตุเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น
หรื อเป็ นผูมีประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผูเ้ สนอรำคำกับผูให้บริ กำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์
       ้                      ้                   ณ
วันประกำศประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรื อเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม
              ่
หรื อผูเ้ สนอรำคำที่ไม่ผำนคุณสมบัติทำงด้ำนเทคนิคอำจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่ำวต่อหัวหน้ำหน่วยงำนที่จ ั
ดซื้ อหรื อจัดจ้ำงภำยใน       3     วัน         ั
                               นับแต่วนที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำร
ประกวดรำคำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                     ั
กำรวินิจฉัยของหัวหน้ำหน่วยงำนที่จดหำพัสดุให้ถือเป็ นที่สุด
          หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรประกวดรำคำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์วำ      ่
กระบวนกำรเสนอรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อำจดำเนิ นกำรต่อไปใ
ห้แล้วเสร็ จภำยในเวลำที่กำหนดไว้
คณะกรรมกำรดำเนินกำรประกวดรำคำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จะสั่งพักกระบวนกำรเสนอรำคำโดยมิให้ผแทน    ู้
 ้
ผูมีสิทธิ เสนอรำคำพบปะหรื อติดต่อสื่ อสำรกับบุคคลอื่น         และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว
จะให้ดำเนินกระบวนกำรเสนอรำคำต่อไป
        ้ ่               ั
จำกขั้นตอนที่คำงอยูภำยในเวลำของกำรเสนอรำคำที่ยงเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนกำรเสนอรำคำ
   ้
แต่ตองสิ้ นสุ ดกระบวนกำรเสนอรำคำภำยในวันเดียวกัน
เว้นแต่คณะกรรมกำรดำเนินกำรประกวดรำคำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เห็นว่ำกระบวนกำรเสนอรำคำจะไม่แล้วเสร็ จได้โดยง่ำย     หรื อข้อขัดข้องไม่อำจแก้ไขได้
ประธำนคณะกรรมกำรดำเนินกำรประกวดรำคำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จะสั่งยกเลิกกระบวนกำรเสนอรำคำ                       และกำหนดวัน
เวลำและสถำนที่เพื่อเริ่ มต้นกระบวนกำรเสนอรำคำใหม่
         ู้           ่      ั
โดยจะแจ้งให้ผมีสิทธิ เสนอรำคำทุกรำยที่อยูในสถำนที่น้ นทรำบ

       คณะกรรมกำรดำเนินกำรประกวดรำคำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สงวนสิ ทธิในกำรตัดสิ นใ
จดำเนินกำรใด ๆ ระหว่ำงกำรประกวดรำคำฯ เพื่อให้กำรประมูลฯ
เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทำงรำชกำร
                                            ั ั
          4.6 ผูเ้ สนอรำคำมีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำเสนอรำคำ จะต้องปฏิบติดงนี้
            (1)
ผูเ้ สนอรำคำจะต้องลงนำมในหนังสื อแสดงเงื่อนไขกำรซื้ อและกำรจ้ำงโดยกำรประกวดรำคำด้วยระ
บบอิเล็กทรอนิกส์
            (2) รำคำสู งสุ ดของกำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ต้องเริ่ มต้นที่ 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้ วน)
            (3) รำคำที่เสนอจะต้องเป็ นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่น ๆ (ถ้ำมี)
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ดวยแล้ว
               ้
            (4)
รำคำที่เสนอในกำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์จะต้องต่ำกว่ำรำคำสู งสุ ดในกำรประมู
ลฯ
             (5) ห้ำมผูเ้ สนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ และเมื่อกำรประกวดรำคำ ฯ
เสร็ จสิ้ นแล้วจะต้องยืนยันรำคำต่อประธำนคณะกรรมกำรดำเนินกำรประกวดรำคำด้วยระบบอิเล็กท
รอนิกส์
                                    ้
            (6) ผูเ้ สนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่นอยกว่ำ 120 วัน
      ั
นับแต่วนยืนยัน รำคำสุ ดท้ำยโดยภำยในกำหนดยืนรำคำ
ผูเ้ สนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนเสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
            (7) ผูเ้ สนอรำคำที่เข้ำร่ วมประกวดรำคำ ฯ
จะต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประกวดรำคำ ฯ ของผูให้บริ กำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์
                              ้
ทั้งนี้จะแจ้งให้ทรำบในวันเสนอรำคำ
         5. หลักประกันซอง

                            ่
ผูเ้ สนอรำคำต้องวำงหลักประกันซองพร้อมกับกำรยืนซองเอกสำรทำงด้ำนเทคนิค            จำนวน
160,000 บำท (หนึ่งแสนหกหมื่นบำทถ้วน ) ซึ่ งระบุให้มีผลผูกพันนับแต่วนยื่นซองข้อเสนอั
ด้ำนเทคนิ คจนถึงวันสิ้ นสุ ดกำรยืนรำคำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
             5.1 เงินสด
                              ั
             5.2 เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่จงหวัดอุบลรำชธำนี
             ื่
โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยนซองเอกสำรทำง ด้ำนเทคนิ คหรื อก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3
วันทำกำรของทำงรำชกำร
             5.3
หนังสื อค้ ำประกันของธนำคำรในประเทศตำมแบบหนังสื อค้ ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
                             ั        ั
             5.4 หนังสื อค้ ำประกันของบริ ษทเงินทุน หรื อบริ ษทเงินทุนหลักทรัพย์
หรื อบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำร
พำณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้
ตำมแบบหนังสื อค้ ำประกันดังระบุในข้อ 1.5( 1 )
            5.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย
                หลักประกันซองตำมข้อนี้ จังหวัดอุบลรำชธำนี
                ้
จะคืนให้ผเู ้ สนอรำคำหรื อผูค้ ำประกันภำยใน 15 วัน
                                        ั
นับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผเู ้ สนอรำคำรำยที่คดเลือกไว้
ซึ่งเสนอรำคำต่ำสุ ด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญำ หรื อข้อตกลง
               ้
หรื อเมื่อผูเ้ สนอรำคำได้พนจำกข้อผูกพันแล้ว
                     ่
      กำรคืนหลักประกันซองไม่วำในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

อนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานีจะดาเนินการยึดหลักประกันซอง ในกรณีดังต่ อไปนี้
     1. ผูมีสิทธิ เสนอรำคำไม่ส่งผูแทนมำลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่ กระบวนกำรเสนอรำคำ
       ้            ้
ตำมวันเวลำ และสถำนที่ที่กำหนด
     2. ผูมีสิทธิ เสนอรำคำที่มำลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้ำสู่ ระบบ
        ้
          ้
       3. ผูมีสิทธิเสนอรำคำ LOG IN แล้ว แต่ไม่มีกำรเสนอรำคำ
หรื อเสนอรำคำผิดเงื่อนไขที่กำหนดโดยกำรเสนอรำคำสู งกว่ำ
หรื อเท่ำกับรำคำเริ่ มต้นกำรประกวดรำคำ
         ้
      4. ผูมีสิทธิ เสนอรำคำไม่ลงลำยมือชื่อในแบบ บก.008
แบบยืนยันรำคำสุ ดท้ำยในกำรเสนอรำคำ
           6. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
               6.1           ในกำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์น้ ี
จังหวัดอุบลรำชธำนี โดย ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลรำชธำนี จะพิจำรณำตัดสิ นด้วย รำคำรวม
               6.2     หำกผูเ้ สนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ         2
หรื อยื่นหลักฐำนกำรเสนอรำคำไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตำมข้อ                        3
หรื อยื่นเสนอประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตำมข้อ 4                  แล้ว
คณะกรรมกำรดำเนินกำรประกวดรำคำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอรำคำของผูเ้ สนอรำคำรำยนั้น                  เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลำด
หรื อผิดหลงเพียงเล็ก น้อย
หรื อผิดพลำดไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่ วนที่มิใช่สำ
ระสำคัญ ทั้งนี้เฉพำะในกรณี ที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็ นประโยชน์ต่อจังหวัดอุบลรำชธำนี เท่ำนั้น
              6.3 จังหวัดอุบลรำชธำนี สงวนสิ ทธิ ไม่พิจำรณำรำคำของผูเ้ สนอรำคำ
โดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี ดงต่อไปนี้ั
                (     1     )           ไม่ปรำกฏชื่อผูเ้ สนอรำคำรำยนั้น
      ู้
ในบัญชีผรับเอกสำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบ                           อิเล็กทรอนิกส์
หรื อในหลักฐำนกำรรับเอกสำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดอุบลรำชธำนี
                (2)
เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิ
กส์ที่เป็ นสำระสำคัญ หรื อมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอรำคำรำยอื่น
              6.4 ในกำรตัดสิ นกำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรื อในกำรทำสัญญำคณะกรรมกำร ประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
จังหวัดอุบลรำชธำนีมีสิทธิให้ผเู้ สนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภำพ ฐำนะ หรื อข้อเท็จจริ ง
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอรำคำได้ กรุ งเทพมหำนครมีสิทธิ ที่จะไม่รับรำคำหรื อไม่ทำสัญญำ
หำกหลักฐำน ดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรื อไม่ถูกต้อง
             6.5 จังหวัดอุบลรำชธำนี ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับรำคำต่ำสุ ด
หรื อรำคำหนึ่งรำคำใดหรื อรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้ อในจำนวน หรื อขนำด
หรื อเฉพำะรำยกำรหนึ่ง รำยกำรใด
หรื ออำจจะยกเลิกกำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดซื้ อเลยก็ได้
สุ ดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็ นสำคัญ
และให้ถือว่ำกำรตัดสิ นของจังหวัดอุบลรำชธำนีเป็ นเด็ดขำด ผูเ้ สนอรำคำจะเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยใด ๆ
มิได้ รวมทั้งจังหวัดอุบลรำชธำนี จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                 ้      ่
และลงโทษผูเ้ สนอรำคำ เป็ นผูทิ้งงำน ไม่วำจะเป็ น ผูเ้ สนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรื อ
                ่
ไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้วำกำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริ ต เช่น
กำรเสนอเอกสำรอันเป็ นเท็จ หรื อ ใช้ชื่อบุคคลธรรมดำหรื อนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน
เป็ นต้น
            6.6
ในกรณี ที่ปรำกฏข้อเท็จจริ งภำยหลังจำกกำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์วำ    ่
ผูเ้ สนอรำคำ
ที่มีสิทธิ ได้รับกำรคัดเลือกเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น หรื อ
เป็ นผูมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผูเ้ สนอรำคำกับผูให้บริ กำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ
    ้                        ้
วันประกำศประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรื อเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ อย่ำงเป็ นธรรม ตำมข้อ 1.6
จังหวัดอุบลรำชธำนี มีอำนำจที่จะตัดรำยชื่ อผูเ้ สนอรำคำที่มีสิทธิ ได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำว และ
จังหวัดอุบลรำชธำนี จะพิจำรณำลงโทษผูเ้ สนอรำคำรำยนั้นเป็ นผูทิ้งงำน้

         7. การทาสั ญญาซื้อขาย
           7.1
      ู้
ในกรณี ที่ผชนะกำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำมำรถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภ
                        ั
ำยใน 5 วันทำกำรของทำงรำชกำร นับแต่วนที่ทำข้อตกลงซื้ อ          จังหวัดอุบลรำชธำนี
อำจจะพิจำรณำจัดทำข้อตกลงเป็ นหนังสื อแทนกำรทำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้
           7.2
      ู้
ในกรณี ที่ผชนะกำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถส่ งมอบสิ่ งของ
ได้ครบถ้วนภำยใน            5     วันทำกำรของทำงรำชกำร         หรื อ
จังหวัดอุบลรำชธำนีเห็นว่ำไม่สมควรจัดทำข้อตกลง          เป็ นหนังสื อ ตำมข้อ 7.1
 ้
ผูชนะกำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำซื้ อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุ
ในข้อ     1.4   กับ   จังหวัดอุบลรำชธำนี   ภำยใน          5     วัน
นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็ นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ      5
                               ั
ของรำคำสิ่ งของที่ประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้หวหน้ำหน่วยงำนยึดถือไว้ในขณ
ะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
               ( 1 ) เงินสด
               ( 2 ) เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลรำชธำนี
โดยเป็ นเช็คลงวันที่ ที่ทำสัญญำ หรื อ ก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำร
               ( 3 ) หนังสื อค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ
ตำมแบบหนังสื อค้ ำประกัน ดังระบุ ในข้อ 1.5 ( 2 )
                                 ั        ั
               ( 4 ) หนังสื อค้ ำประกันของบริ ษทเงินทุน หรื อบริ ษทเงินทุนหลักทรัพย์
หรื อบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยำที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำ
รพำณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสื อค้ ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 ( 2 )
               ( 5 ) พันธบัตรรัฐบำลไทย
           หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 15 วันนับถัดจำกวันที่คู่สัญญำ
พ้นจำก ข้อผูกพันตำมสัญญำซื้ อขำยแล้ว
           8. อัตราค่ าปรับ
           ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้ อขำยข้อ 10 ให้คิดในอัตรำร้อยละ 0.20
           ั
ของรำคำพัสดุที่ยงไม่ได้ รับมอบต่อวัน
           9. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
            ้
           ผูชนะกำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึ งได้ทำข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
หรื อทำสัญญำ               ซื้ อขำยตำมแบบดังระบุในข้อ     1.4      แล้วแต่กรณี
จะต้องรับประกันควำมชำรุ ดบกพร่ องของสิ่ งของที่ซ้ื อขำย                     ที่เกิดขึ้น
ภำยในระยะเวลำไม่นอยกว่ำ  ้           365                     ู้
                                     วันนับถัดจำกวันที่ผซ้ื อรับมอบ
    ้
โดยผูขำยต้องรี บจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดงเดิมภำยใน ั                       7
วันนับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุ ดบกพร่ อง
           10. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ  ่
           10.1 เงินค่ำพัสดุสำหรับกำรซื้ อครั้งนี้ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี 2553
งบพัฒนำจังหวัด ของ จังหวัดอุบลรำชธำนี

การลงนามในสั ญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อหน่ วยงานได้ รับอนุมัติเงินงบรายจ่ ายประมาณประจาปี
2553 จากสานักงบประมาณแล้วเท่ านั้น
                          ั                ้
         10.2 เมื่อจังหวัดอุบลรำชธำนี ได้คดเลือกผูเ้ สนอรำคำรำยใดให้เป็ นผูขำย
และได้ตกลงซื้ อสิ่ งของตำมกำรประกวดรำคำซื้ อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
   ้
ถ้ำผูขำยจะต้องสั่งหรื อนำสิ่ งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรื อในเส้นทำงที่มีเรื อไทยเดินอยู่
                             ่
และสำมำรถให้บริ กำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรี วำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด
             ้        ั
ผูเ้ สนอรำคำซึ่ งเป็ นผูขำย จะต้องปฏิบติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่ งเสริ มกำรพำณิ ชยนำวี ดังนี้
              (1)
แจ้งกำรสั่งหรื อนำสิ่ งของที่ซ้ื อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ
มกำรพำณิ ชยนำวีภำยใน 7 วัน
       ั ู้                                   ่
นับตั้งแต่วนที่ผขำยสั่งหรื อซื้ อของจำกต่ำงประเทศเว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วำกำรกระทรวงคมนำ
คมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
              ( 2 )           จัดกำรให้สิ่งของที่ซ้ื อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรื อไทย
หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย
เว้นแต่จะได้รับอนุ ญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรพำณิ ชยนำวีให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโ
ดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย           ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น
                ่
หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
                           ั
              ( 3 ) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบติตำม ( 1 ) หรื อ ( 2 )
  ้
ผูขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่ งเสริ มกำรพำณิ ชยนำวี

         10.3
ผูเ้ สนอรำคำซึ่งได้ยนเอกสำรกำรประกวดรำคำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อจังหวัดอุบลรำชธำนี แล้ว
          ื่
จะ                      ถอนตัวออกจำกกำรประกวดรำคำฯ        มิได้
และเมื่อได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำเสนอรำคำแล้วต้องเข้ำร่ วมเสนอรำคำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตำม
เงื่อนไข ที่กำหนดในข้อ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้น จังหวัดอุบลรำชธำนี
จะริ บหลักประกันซองทันที      และอำจพิจำรณำเรี ยกร้องให้ชดใช้ควำมเสี ยหำยอื่น   (ถ้ำมี)
               ้
รวมทั้งอำจพิจำรณำให้เป็ นผูทิ้งงำนได้
หำกมีพฤติกรรมเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม
         10.4                         ั
              ผูเ้ สนอรำคำซึ่งจังหวัดอุบลรำชธำนี ได้คดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำ
              ั
หรื อข้อตกลงภำยในเวลำที่จงหวัดอุบลรำชธำนีกำหนดดังระบุไว้ในข้อ                7
                                 ้
จังหวัดอุบลรำชธำนีจะริ บหลักประกันซอง หรื อเรี ยกร้องจำกผูออกหนังสื อ ค้ ำประกันซองทันที
                                           ้
และอำจพิจำรณำเรี ยกร้องให้ชดใช้ควำมเสี ยหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็ นผูทิ้งงำน
ตำมข้อบัญญัติกรุ งเทพมหำนครว่ำด้วยกำรพัสดุ
         10.5 จังหวัดอุบลรำชธำนี มีสิทธิ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
หรื อข้อกำหนดในแบบสัญญำ ให้เป็ นไปตำมควำมเห็น ของสำนักงำนอัยกำรสู งสุ ด (ถ้ำมี)
             ………………………………………………….
จังหวัดอุบลราชธานี

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:10/27/2012
language:Thai
pages:21