Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Bai TH Word A

VIEWS: 138 PAGES: 12

									  Baìi táûp WINWORD

Baìi thæûc haình säú 1


Nhiãûm vuû 1: Haîy soaûn thaío vàn baín sau, vaì læu våïi tãn: TRUYEN CO TICH.DOC
Giæîa muìa âäng thaïng giaï, tuyãút råi xuäúng tràõng nhæ

NAÌNG BAÛCH TUYÃÚT
bäng. Mäüt baì hoaìng háûu ngäöi may bãn cæía säø khung gäù mun. Baì maîi nhçn tuyãút nãn kim chám phaïi tay, ba gioüt maïu råi xuäúng tuyãút. Tháúy maïu âoï pha láøn tuyãút tràõng thaình mäüt maìu tuyãût âeûp, baì nghé buûng: "Æåïc gç ta âeí âæåüc mäüt âæïa con da tràõng nhæ tuyãút, mäi âoí nhæ maïu vaì toïc âen nhæ khung cæía gäù mun naìy". Sau âoï êt láu, baì âeí mäüt cä gaïi da tràõng nhæ tuyãút, mäi âoí nhæ maïu vaì toïc âen nhæ gäù mun; vç váûy baì âàût tãn con laì Baûch Tuyãút. Baûch Tuyãút ra âåìi khäng bao láu thç meû máút. Mäüt nàm sau, vua láúy våü khaïc. Baì naìy âeûp làõm nhæng kiãu càng tæû phuû, khäng muäún ai âeûp bàòng mçnh. Baì coï mäüt caïi gæång tháön, khi soi baì hoíi: Gæång kia ngæû åí trãn tæåìng Næåïc ta ai âeûp âæåüc dæåìng nhæ ta. Thç gæång âaïp: - Táu hoaìng háûu, hoaìng háûu âeûp nháút næåïc aû. Biãút gæång noïi tháût, baì ráút sung sæåïng. Nhæng Baûch Tuyãút caìng låïn caìng xinh âeûp. Nàm lãn baíy, cä âeûp nhæ tiãn sa, âeûp hån caí hoaìng háûu. Mäüt häm hoaìng háûu laûi soi gæång hoíi: Gæång kia ngæû åí trãn tæåìng Næåïc ta ai âeûp âæåüc dæåìng nhæ ta. Thç gæång âaïp: Xæa kia baì âeûp nháút tráön Ngaìy nay Baûch Tuyãút muän pháön âeûp hån. (Coìn næîa)

Nhiãûm vuû 2: Haîy soaûn thaío âoaûn vàn sau (khäng cáön âënh daûng caïc thuäüc tênh cuía âoaûn vàn vaì kyï tæû) vaì læu våïi tãn TOI DI HOC.DOC TÄI ÂI HOÜC Hàòng nàm cæï cuäúi thu, laï ngoaìi âæåìng ruûng nhiãöu loìng täi laûi naïo næïc nhæîng kyí niãûm mån nam cuía buäøi tæûu træåìng. Täi quãn sao âæåüc nhæîng caím giaïc trong saïng áúy nåí naíy trong loìng täi nhæ máúy caïnh hoaï tæåi mém cæåìi giæîa báöu tråìi quang âaîng. Buäøi mai häm áúy, mäüt buäøi mai âáöy sæång thu vaì gioï laûnh, meû täi áu yãúm nàõm tay täi dáùn täi âi trãn con âæåìng laìng daìi vaì heûp. Con âæåìng naìy âaî quen âi laûi nhiãöu láön, nhæng láön naìy tæû nhiãn täi tháúy laû. Caính váût xung quanh täi âang coï sæû thay âäøi låïn: häm nay täi âi hoüc. Cuîng nhæ täi máúy baûn hoüc troì båí ngåî âæïng neïp bãn ngæåìi thán chè daïm âi tæìng bæåïc nheû. Hoü nhæ con chim nhçn khoaíng tråìi räüng muäún bay âi nhæng coìn ngáûp ngæìng e såü. Hoü theìm vuûng vaì æåïc ao tháöm âæåüc nhæ nhæîng ngæåìi hoüc troì cuî, biãút låïp, biãút tháöy khoíi phaíi ruût reì trong caính laû. THANH TËNH (trêch)


1

  Baìi táûp WINWORD

Baìi thæûc haình säú 2


Nhiãûm vuû: Haîy soaûn thaío vaì âënh daûng kyï tæû, âoaûn vàn cuía vàn baín coï näüi dung nhæ sau, vaì læu vaìo maïy våïi tãn: THOI HOA DO.DOC

Thåìi hoa âoí
Thå: THANH TUÌNG. Nhaûc: NGUYÃÙN ÂÇNH BAÍNG

Dæåïi maìu hoa nhæ læía chaïy khaït khao Bæåïc làûng trãn con âæåìng vàõng nàm nao Chè coìn tiãúng ve säi äön aìo Maì chàóng cho loìng ngæåìi yãn chuït naìo Anh maîi mã vãö mäüt maìu máy xa Caïnh bæåïm bay vãö mäüt thåì âaî qua Em tháöm nhàõc vãö mäüt cáu thå cuî Vãö mäüt thåìi thiãúu næî say mã. (Vãö mäüt thåìi hoa âoí diãûu kyì) Mäùi muìa hoa âoí vãö, hoa nhæ mæa råi råi Caïnh moíng manh xao xaïc âoí tæåi Nhæ nuäúi tiãúc mäüt thåìi trai treí Mäùi muìa hoa âoí vãö, hoa nhæ mæa råi råi Nhæ thaïng ngaìy xæa ta daûi khåì Ta nhçn sáu vaìo trong màõt nhau

Trong cáu thå cuía em anh khäng coï màût Cáu thå haït vãö mäüt thå yãu âæång Anh âáu buäön maì chè tiãúc Em khäng âi hãút nhæîng ngaìy âàõm say.
Mäùi muìa hoa âoí vãö, hoa nhæ mæa råi råi Sau baìi haït räöi em làûng im.Caïi làûng im ræû maìu hoa âoí Sau baìi baìi haït räöi em nhæ thãø. Em cuía thåìi hoa âoí ngaìy xæa Sau baìi haït räöi anh cuîng thãú Anh cuía thåìi trai treí ngaìy xæa.
Gåüi yï máùu chæî:
VNBook Antique 12

VNmonotype
VNcentury Gothic 12 2

corsiva 26
VNarial

10

  Baìi táûp WINWORD

Baìi thæûc haình säú 3
VNcentury Gothic 12

VNcommercial Script 19

VNgeometric 14

3

  Baìi táûp WINWORD

Baìi thæûc haình säú 4


NHIÃÛM VUÛ 1:

Haîy soaûn thaío âãö thi sau vaì læu vaìo tãûp DEHOAHOC.DOC

TRÆÅÌNG TRUNG HOÜC CÅ SÅÍ TRÆÅNG VÆÅNG Nàm hoüc 1999-2000 

KIÃØM TRA HOÜC KYÌ I

Män thi: HOAÏ HOÜC. Khäúi: 8 Thåìi gian: 45 phuït (Kãø caí thåìi gian cheïp âãö) I. LYÏ THUYÃÚT: Cho caïc så âäö phaín æïng sau: a. Al + O2  Al2O3 b. Al + HCl  AlCl3 + H2 c. Fe2O3 + Al  Fe + Al2O 3 d. Fe2O3 + CO  Fe + CO2 Haîy láûp phæång trçnh hoaï hoüc cuía caïc phaín æïng âoï vaì cho biãút chuïng thuäüc loaûi phaín æïng naìo? Nãúu laì phaín æïng Oxy hoaï - khæí thç haîy cho biãút cháút naìo laì cháút khæí, cháút naìo laì cháút oxy hoaï. II. BAÌI TÁÛP: Haîy cho biãút 9.1023 phán tæí Oxy(O2): a. Laì bao nhiãu mol phán tæí Oxy? b. ÅÍ 0oC vaì 760 mmHg chiãúm thãø têch laì bao nhiãu lit (dm3)? c. Coï khäúi læåüng laì bao nhiãu gam? (Coï thãø têch troìn N=6.1023 )


NHIÃÛM VUÛ 2: Taûo muûc luûc sau vaì læu vaìo tãûp MUCLUC.DOC

MUÛC LUÛC
Chæång I: TÄØNG LÆÅÜC VÃÖ FOXPRO ......................... 2
I. FOXPRO laì mäüt hãû quaín trë dæî liãûu............... II. Caïc táûp tin chênh vaì caïch khåíi âäüng FOXPRO ..... 1. Caïc táûp tin cuía pháön mãöm Foxpro........... 2. Caïch khåíi âäüng ............................. III. Chãú âäü laìm viãûc cuía FOXPRO .................... 1. Chãú âäü laìm viãûc træûc tiãúp ............... 2. Chãú âäü laìm viãûc theo chæång trçnh.......... 3. Chãú âäü laìm viãûc våïi trçnh âån ............ I. Tæì khoaï ........................................... II. Kiãøu dæî liãûu .................................... 1. Kiãøu säú (Numeric) .......................... 2. Kiãøu säú di âäüng (Float) ................... 3. Kiãøu chuäùi (Character) ..................... 4. Kiãøu Ngaìy (Date) ........................... 5. Kiãøu Logic(Logical) ......................... 2 2 2 3 4 4 4 8

Chæång II: CAÏC KHAÏI NIÃÛM CÅ BAÍN ..................... 10
10 11 11 12 13 14 15

4

  Baìi táûp WINWORD

Baìi thæûc haình säú 5


NHIÃÛM VUÛ 1: Haîy soaûn thaío vaì âënh daûng kyï tæû, âoaûn vàn

cuía vàn baín coï näüi dung nhæ sau, vaì læu vaìo maïy våïi tãn: DUTRU.DOC CÄNG TY HOA NAM CÄÜNG HOAÌ XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM

ÂAÛI LYÏ VÁN ANH 

DÆÛ TRUÌ KINH PHÊ

Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc 

Täi tãn laì: TÄ MINH CHÁU Chæïc vuû: Täø træåíng laïi xe Xin âæåüc cáúp kinh phê cho âåüt âi cäng taïc âãún Âäng Haì nhæ sau: 1. Tiãön àn: 100 ngaìy x 3 bæîa x 5.000 â x 4 ngæåìi = 6.000.000â 2. Tiãön nguí: 100 âãm x 20.000â x 4 ngæåìi = 8.000.000â 3. Tiãön uäúng bia: 1.000.000â x 4 ngæåìi = 4.000.000â 4. Tiãön haït KaraOK: 500 giåì x 30.000 â/giåì = 15.000.000â TÄØNG CÄÜNG: 33.000.000â Bàòng chæî: Ba mæåi ba triãûu âäöng chàôn Âäng Haì, ngaìy 12 thaïng 8 nàm 2000 THUÍ TRÆÅÍNG ÂÅN VË KÃÚ TOAÏN TRÆÅÍNG NGÆÅÌI VIÃÚT GIÁÚY Nguyãùn Cao Thàõng Lã Häöng Quang Tä Minh Cháu
 Nhiãûm Vuû: Taûo vàn baín sau vaì læu vaìo tãûp GIAY CHUNG NHAN.DOC
CÄÜNG HOAÌ XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc

GIÁÚY CHÆÏNG NHÁÛN
Hoü vaì tãn: ........................................... Nam.næî ...... Ngaìy sinh: .......................................................... Nåi sinh: ............................................................ Chäø åí hiãûn taûi: .................................................. Hoü vaì tãn cha: ............... Nàm sinh : ... Nghãö nghiãûp:......... Hoü vaì tãn meû: ............... Nàm sinh: ... Nghãö nghiãûp:.........



ÂAÎ THAM GIA CAÏC HOÜC PHÁÖN:
1. TIN HOÜC CÀN BAÍN 2. ÂIÃÛN TOAÏN VÀN PHOÌNG 3. TURBO PASCAL Âiãøm KT : .. Ngæåìi daûy: ............... Âiãøm KT: ... Ngæåìi daûy: ............... Âiãøm KT: ... Ngæåìi daûy: ............... Âäng Haì, ngaìy thaïng nàm 200....

Hiãûu træåíng Giaïo vuû TP Âaìo taûo Trënh Thanh Nguyãùn Viãût Tiãûp Lã Thë Kim Na ..........................

GVCN

5

  Baìi táûp WINWORD

Baìi thæûc haình säú 6


NHIÃÛM VUÛ 1: Haîy taûo baíng tênh læång vaì læång vaìo tãûp THANG5.DOC

CÄNG TY SÀÕP THEÏP

TRÆÅÌNG SANH

STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoü vaì tãn Nguyãùn Thanh Lã Haì Phaûm Täüi Tráön Nhäüng Ngä Vàn Bàõp Laï Thë Caíi Häöng Âoí Træång Thë Càng Tä Thë Âoüi

BAÍNG THANH TOAÏN LÆÅNG THAÏNG 5-1998
Hãû säú 2.14 3.33 2.14 1.98 3.65 3.54 2.76 2.45 1.98 2.14 Læång cå baín 308160 479520 308160 285120 525600 509760 397440 352800 285120 308160 Taûm æïng 0 0 50000 120000 80000 0 0 50000 100000 200000 Tiãön nháûn 308160 479520 258160 165120 445600 509760 397440 302800 185120 108160 Kyï nháûn

10 Phaûm Thiãút Luáût

Âäng Haì, ngaìy 12 thaïng 5 nàm 1998 THUÍ TRÆÅÍNG ÂÅN VË KÃÚ TOAÏN TRÆÅÍNG THUÍ QUYÎ Nguyãùn Vàn Dæång Lã Lán Duîng Tráön Suìng
NHIÃÛM VUÛ 2: Láûp baíng coï näüi dung nhæ sau vaì læu vaì tãûp BAOCAO.DOC Haîy tênh toaïn cho nhæîng ä coï dáúu ?


CÄNG TY MAÏY TÊNH

ASIS
Sä ú th æï tæ û 1 2 3 4 Tãn haìng Säú læåü ng

BAÏO CAÏO THÄÚNG KÃ Quyï 1+2 nàm 1998
Quyï 1 Âån Thaình giaï tiãön Säú læåün g Quyï 2 Âån giaï Thaìn h tiãön Thaìn h tiãön

Maïy Pentium I Maïy Pentium II HP Laser 6P EPSON 2170

10 1 10 5

900 1100 640 600

9000 1100 6400 3000

15 20 30 10

800 1000 620 600

1200 0 2000 0 1860 0 6000

? ? ? ?

6

  Baìi táûp WINWORD

Baìi thæûc haình säú 7
Täøng cäüng ? ? ?

7

  Baìi táûp WINWORD

Baìi thæûc haình säú 8
 Nhiãûm vuû: Haîy soaûn thaío vàn baín sau våïi thiãút âàût theo giáúy A4 vaì læu vaìo tãûp BAO CAO CHI DOAN.DOC

ÂOAÌN TNCS HÄÖ CHÊ MINH CÄÜNG HOAÌ XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM ÂOAÌN TRÆÅÌNG PTTH AMSTERDAM Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc  

Baïo caïo âaûi häüi chi âoaìn
NÀM HOÜC 2001-2002
Chi âoaìn ............. .......... ................. Täøng säú hoüc sinh: .. Nam: ......... Næî: ........  Täøng säú âoaìn viãn: . Nam: .......... Næî: .......  BCH chi âoaìn: 1. Bê thæ: ............................. 2. Phoï bê thæ: ........................ 3. UÍy viãn ............................  Âaûi biãøu âi dæû âaûi häüi Âoaìn træåìng (4 âoaìn viãn) 1) ....................... 3) ............ ............ 2) ...................... 4) ............ ............  Chè tiãu pháún âáúu nàm hoüc 2000-2001: GIOÍI KHAÏ TB YÃÚU CAÏC MÀÛT (TÄÚT) HOAÛT ÂÄÜNG SL % SL % SL % SL % Hoüc táûp Âaûo âæïc Xãúp loaûi ÂV  Nhæîng kiãún nghë våïi âoaìn træåìng: ..................................................... ..................................................... .....................................................
 

Âäng Haì, ngaìy . . . thaïng 9 nàm 2001 Xaïc nháûn cuía TM/BCH CHI ÂOAÌN GIAÏO VIÃN CHUÍ NHIÃÛM Bê thæ Gåüi yï: VNtime news Roman 13 ; VNtime news Roman 11; VNtime news Roman 18 Bold; VNcentury Gothic 12;
VNnew Century Cond 12 BOLD;  Nhiãûm vuû 1: Taûo vàn baín vaì læu vaìo tãûp DANH NGON.DOC

VNumbrella 20

 DANH NGÄN  DANH NGÄN DANH NGÄN DANH NGÄN

Tçnh yãu
8

  Baìi táûp WINWORD

Baìi thæûc haình säú 9
 Khäng âæåüc yãu laì mäüt tai hoüa, nhæng khäng âæåüc yãu næîa laì mäüt caïi nhuûc. Motesquieu  Vãút thæång tçnh yãu duì khäng phaíi bao giåì cuîng laìm ngæåìi ta chãút nhæng khäng bao giåì coï thãø laìm laình seûo âæåüc. D. Baison  AÍo tæåíng laì thæïc àn cuía tçnh yãu. Victor Hugo  Khäng coï sæû nä lãû naìo âau khäø bàòng nä lãû cuía tçnh yãu. V. Pimassa  Khoaíng caïch giæîa tçnh yãu vaì loìng thuì háûn vä cuìng nhoí. Santos Margo


 Con âæåìng âãún traïi tim âaìn äng xuyãn qua daû daìy cuía hoü. Western Old Saying  Khi yãu ngæåìi ta coï thãø tha thæï cho sæû phaín bäüi nhæng khäng thãø quãn noï âæåüc. Othenlo  Tçnh yãu laì muìa xuán vénh cæíu cuía âaìn baì vaì laì muìa thu báút diãût cuía âaìn äng. Helen Rowland  Tçnh yãu nhæ ræåüu maûnh, caïi gç duìng quaï mæïc cuîng khiãún ngæåìi ta màõc bãûnh. William Shakespreare.  Ngæåìi phuû næî ta yãu luän toía ra muìi thåm. Reïmy De Gourmont

Nhiãûm vuû 2: Haîy taûo vàn baín sau vaì læu vaìo tãûp TBCS2000.DOC

TRUNG TÁM TIN HOÜC NGÁN HAÌNG NN&PTNT QUAÍNG TRË
 43 Lã Thãú Hiãúu - Âäng Haì  854554

THÄNG BAÏO
Trung tám seî tiãúp tuûc måí caïc låïp:
 TIN HOÜC VÀN PHOÌNG - CHÆÏNG CHÈ A  LÁÛP TRÇNH TURBO PASCAL  THIÃÚT KÃÚ TRANG WEB  KYÎ THUÁÛT VIÃN VÀN PHOÌNG Hoüc vaìo caïc buäøi THÆÏ HAI, THÆÏ TÆ, THÆÏ SAÏU hoàûc THÆÏ BA, THÆÏ NÀM, THÆÏ BAÍY haìng tuáön tæì 17 giåì âãún 19 giåì hoàûc tæì 19 giåì âãún 21 giåì. Riãng låïp KYÎ THUÁÛT VIÃN VÀN PHOÌNG hoüc tæì 19 âãún 21 giåì caí 6 buäøi trong tuáön. Låïp do hoüc seî do caïc giaïo viãn coï kinh nghiãm phuû traïch.
Máùu chæî:

VNgeometric 231 heavy 14 VNUmbrella 14

VNbook antique 11 Bold ; VNbook antique 11 Italic ;

VNparadise 24


VNCentury Gothic 14; VNBanff 24; VNerieBlack 12 Nhiãûm vuû 1 : Taûo biãøu máùu sau vaìo læu vaì tãûp PHIEU GUI TIEN.DOC

9

  Baìi táûp WINWORD

Baìi thæûc haình säú 10 CLEOPARD BANK - ASIAN
12 Hung Vuong 323 Apart Hoü vaì tãn ngæåìi gæíi: Âëa chè: Taìi khoaín säú: Thåìi haûn:  3 thaïng  6 thaïng NÀM 200..... THAÏNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Täøng cäüng


Dong Ha - Quang Tri - Viet nam VIE 005678
Säú CMND: Nghãö nghiãûp: Chæî kyï nháûn daûng:

PHIÃÚU THEO DOÎI TIÃÖN TIÃÚT KIÃÛM

Vä kyì haûn SÄÚ TIÃÖN (USD)


THÃM BÅÏT CUÄÚI THAÏNG CUÄÚI THAÏNG

CÄÜNG TIÃÖN CUÄÚI THAÏNG

ÂÁÖU THAÏNG

LAÎI

Nhiãûm vuû 2: taûo baíng âàng kyï vaì læu vaìo tãûp VAN NGHE .DOC
THÃØ LOAÛI 12A Âäöng ca Muïa TÃN TIÃÚT MUÛC Baìi ca sæ phaûm Häö Chê Minh âeûp nháút tãn Ngæåìi Vãút chán troìn trãn caït Âäng Haì, thaình phäú tæång lai Mäüt thoaïng Táy Häö Vuî khuïc Zigan Beìo daût máy träi Tán Sån tinh - Thuíy tinh Låìi meû ru Vuî häüi muìa xuán (Muìa xuán åi) Quaì thaïng 5 dáng Ngæåìi Cä gaïi måí âæåìng Hoaìng Anh Thanh Minh - Hoa Mai Thuïy Huyãön Anh Tuáún DIÃÙN VIÃN

TT LÅÏP 1 2

LÅÏP 12B 3 Âån ca 4 Song ca LÅÏP 5 6 7 LÅÏP 8 9 10 12C Âån ca Muïa Âäüc táúu 12D Këch Âån ca Muïa

Thuìy Nhiãn

LÅÏP 12E 11 Âån ca 12 Täúp ca Máùu Chæî:


Kim Ngán

VNbraggadocio 18; VNBook Antique 10 -14 ; VNarial 10 Nhiãûm vuû: Taûo quaíng caïo sau vaìo læu vaì tãûp QUANG CAO.DOC

10

  Baìi táûp WINWORD

Baìi thæûc haình säú 11

 BUTTERFLY CLUB 
120 NGUYÃÙN HUÃÛ - ÂÄNG HAÌ

BAÍNG GIAÏ - MENU
CAÌPHÃ - COFFEE
CAÌ PHÃ ÂEN CAÌ PHÃ SÆÎA TRAÌÌÌ LIPTON TRAÌ XANH TRAÌ TÆÅI NÆÅÏC CHANH NÆÅC CAM


2000 3000 3000 2000 1000 2000 3000

COFFEE COFFEE WITH MILK LIPTON TEA GREEN TEA FRESH TEA LEMON JUICE ORANGE JUICE

TRAÌ - TEA

NÆÅÏC HOA QUAÍ - FRUIT JUICE

Nhiãûm vuû 2: Veî thuáût toaïn sau vaì læu vaìo tãûp SODOKHOI.DOC



Nhiãûm vuû: Haîy soaûn thaío vàn baín sau vaì læu vaìo tãûp THO.DOC

11

  Baìi táûp WINWORD

Baìi thæûc haình säú 12

Th å vi ãú t r ãn bi ãø t n
u î nh Hæ Thè

Anx e ham Trà gc îgle n u í n M à trå c îgle t i n û ìu í Biã vá th úm hd ì rä gthú n n y n i n ø ù á ç a ü ã Và gc ïhb ä müc u â îc â n n n m t t õ a uö ä hï a ä å Giokh n p a laro ï äg h í ì i i M avahn ï p a mì ì ï u hí o c i i n E kh n p a lac iã m äg h í ì h u i ö M an u ü a hâ útê ì hä n ã m m n So gc ïn hag â u n ï o gé ç á N ã c iã n ye c à gâ ú u u ú h ö a mh ó ã n n Bå s ïgâ îla a h i n ío a ì n m N g iãgn a h n gí Vçe . m

Gåüi yï:

AÍnh 1: nouvflw.wmf ,

AÍnh 2: summer.wmf

VNparadise,

VNLucida Handwrite

12


								
To top