; Bai TH DOS_A
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Bai TH DOS_A

VIEWS: 102 PAGES: 5

  • pg 1
									TTTH VBARD - 854554

BAÌI TÁÛP MS-DOS

BAÌI THÆÜC HAÌNH SÄÚ
Cho cáy thæ muûc nhæ sau:

1

KHTN HOAHOC VOCO HUUCO QUANG VATLY DIEN COHOC TOAN HINH PHANG DAI

KHGIAN

1. Haîy taûo cáy thæû muûc trãn vaìo âéa D (hoàûc âéa A,C) 2. Taûo caïc tãûp vaìo thæ muûc DAI nhæ sau: Tãûp TITANIC.001 Every night in my dream I see you, I feel you That is how I know you go on Far across the distance and space between us Tãûp TITANIC.002 Near, far wherever you are I believe that my heart does go on Once more you open the door And you here in my heart And my heart will go on and on 3. Sao cheïp caïc tãûp thæ muûc DAI âãún thæ muûc HUUCO 4. Xoaï cáy thæ muûc træåïc khi råìi khoíi maïy.

CAÏP XUÁN TUÏ

email: dhghs@dng.vnn.vn

TTTH VBARD - 854554

BAÌI TÁÛP MS-DOS

BAÌI THÆÜC HAÌNH SÄÚ
Cho cáy thæ muûc nhæ sau:

2

HDONG SANXUAT NONG LAM CDANG GIAODUC DULICH DMZ

TRUNGHOC DHOC KHACHSAN DAYNGHE

PHOTHONG

1. Haîy taûo cáy thæû muûc trãn vaìo âéa D (hoàûc âéa A,C) 2. Trong thæ muûc GIAODUC taoü tãûp PHAN1.TXT våïi näüi dung:
Dæåïi maìu hoa nhæ læía chaïy khaït khao Bæåïc làûng trãn con âæåìng vàõng nàm nao Chè coìn tiãún ve säi äön aìo Maì chàóng cho loìng nguäi yãn chuït naìo

3. Trong thæ muûc DMZ taoü tãûp PHAN2.TXT våïi näüi dung:
Anh maîi mã vãö mäüt maìu máy xa Caïnh bæåïm bay vãö mäüt thåìi âaî qua Em tháöm nhàõc vãö mäüt cáu thå cuî Vãö mäüt thåìi thiãúu næî say mã

4. Näúi 2 tãûp trãn thaình tãûp HOADO.DOC trong thæ muûc SANXUAT. 5. Sao cheïp caïc tãûp trãn âãún thæ muûc DULICH. 6. Âäøi tãn tãûp PHAN1.TXT åí thæ muûc GIAODUC thaình tãn PART1.DOC, vaì tãûp PHAN2.TXT thaình åí thæ muûc DMZ thaình PART2.DOC. 7. Xem näüi dung cuía 2 tãûp væìa âäøi tãn. 8. Xoaï cáy thæ muûc.

CAÏP XUÁN TUÏ

email: dhghs@dng.vnn.vn

TTTH VBARD - 854554

BAÌI TÁÛP MS-DOS

BAÌI THÆÜC HAÌNH SÄÚ
Cho cáy thæ muûc nhæ sau:

3

ART FILM VIDEO KICH ATV NHUA NHAC CODIEN HIENDAI SANKHAU CHEO CLUONG

FOX20

POP JAZZ

ROCK

1. Haîy taûo cáy thæ muûc trãn âéa cuía baûn (A hoàûc D) 2. Trong thæ muûc CODIEN taûo tãûp THO1.TXT coï näüi dung: Chi co thuyen moi hieu Bien menh mong nhuong nao Chi co bien moi biet Thuyen di dau ve dau Trong thæ muûc FILM taûo tãûp THO2.TXT co näüi dung: Nhung ngay khong gap nhau Bien bac dau thuong nho Nhung ngay khong gap nhau Long thuyen dau ran vo Trong thæ muûc ART taûo tãûp THO3.TXT coï näüi dung: Neu phai cach xa em Anh chi con BAO TO Neu phai cach xa em Anh chi con DAU KHO 3. Näúi 3 tãûp trãn thaình tãûp BIEN.WRI trong thæ muûc NHAC 4. Sao cheïp caïc tãûp trãn âãún thæ muûc KICH 5. Xem näüi dung tãûp THO1.TXT trong thæ muûc CODIEN vaì tãûp THO2.TXT trong thæ muûc FILM 6. Thiãút âàût thuäüc tênh Chè âoüc (R) cho caïc tãûp trong thæ muûc KICH. 7. Xoaï cáy thæ muûc (chuï yï caïc tãûp âaî thiãút âàût thuäüc tênh áøn, hãû thäúng vaì chè âoüc). Cho cáy thæ muûc nhæ sau:
CAÏP XUÁN TUÏ email: dhghs@dng.vnn.vn

TTTH VBARD - 854554

BAÌI TÁÛP MS-DOS

BAÌI THÆÜC HAÌNH SÄÚ
DATA INPUT TABLE FORM APPEND PROCESS FIND BROWSE OUTPUT PRINT FILE

4

SHOW

WIZARD DESIGN

PRINTER

1. Haîy taûo cáy thæ muûc trãn vaìo âéa D (hoàûc âéa A,C) 2. Trong thæ muûc INPUT taûo tãûp PART1.TXT coï näüi dung:
Mot mua thu truoc, moi hoang hon Nhat canh hoa roi chang thay buon Nhuom anh nang ta qua mai toc Toi cho nguoi den voi yeu thuong

Trong thæ muûc OUTPUT taûo tãûp PART2.TXT coï näüi dung:
... Neu biet rang toi da lay chong Troi oi! Nguoi ay co buon khong

Trong thæ muûc OUTPUT taûo tãûp PART3.TXT coï näüi dung:
Co tham nghi den loai hoa.. vo? Tua trai tim phai tua mau hong

3. Näúi 3 tãûp væìa taûo thaình tãûp TIGON.DOC trong thæ muûc PROCESS vaì kiãøm tra näüi dung tãûp naìy. 4. Sao cheïp caïc tãûp væìa taûo âãún thæ muûc DATA vaì xem laûi näüi dung caïc tãûp trong thæ muûc DATA. 5. Thiãút âàût thuäüc tênh Chè âoüc (+R), ÁØn (+H) cho caïc tãûp åí thæ muûc DATA. 6. Xoaï cáy thæ muûc

CAÏP XUÁN TUÏ

email: dhghs@dng.vnn.vn

TTTH VBARD - 854554

BAÌI TÁÛP MS-DOS

BAÌI THÆÜC HAÌNH SÄÚ
Cho cáy thæ muûc nhæ sau:

5

MTV ASIA TOP10 HITS GUEST EURO TOP20 LIST AMER TRACK VIDEO SHOW

CLIP

SINGLE

SOUND

1. Haîy taûo cáy thæ muûc trãn vaìo âéa D (hoàûc âéa A,C) 2. Trong thæ muûc TOP10 taûo tãûp LOI1.TXT coï näüi dung:
Yeu nhau coi ao cho nhau Ve nha me hoi qua cau gio bay

Trong thæ muûc GUEST taûo tãûp LOI2.TXT coï näüi dung:
... Yeu nhau xa may cung gan Ghet nhau cach mot ban chan cung lia Yeu nhau xe lua may quan Ghet nhau ke no ke nan nhau ra

Trong thæ muûc TOP20 taûo tãûp LOI3.TXT coï näüi dung:
Lam cho do duc do trong Lo do nuoc hen cho long tuong tu

3. Näúi 3 tãûp væìa taûo thaình tãûp YEUGHET.DOC trong thæ muûc AMER vaì kiãøm tra näüi dung tãûp naìy. 4. Sao cheïp caïc tãûp væìa taûo âãún thæ muûc MTV vaì xem laûi näüi dung caïc tãûp trong thæ muûc MTV.(duìng lãûnh TYPE vaì DIR) 5. Thiãút âàût thuäüc tênh Chè âoüc (+R), ÁØn (+H) cho caïc tãûp åí thæ muûc MTV. 6. Xoaï cáy thæ muûc.

CAÏP XUÁN TUÏ

email: dhghs@dng.vnn.vn


								
To top